KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ"

Átírás

1 KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására JÚNIUS HÓ Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T B U D A P E S T, Z S U R L Ó K Ö Z 5. T E L : 06-20/ E - M A I L : Z E. M U H E L G M A I L. C O M

2 KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) PILISCSABA VÁROS 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására kidolgozó: PILISCSABA Önkormányzata A környezeti vizsgálat és értékelés dokumentumát összeállította: T ó thné Pocsok Katalin (Topolan d B t.) okl. kertész mérnök, városgazdálkodási szakmérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök TK és TT /06 tájvédelmi szakértő SZTjV június hó

3 TARTALOM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE A környezeti vizsgálat fogalma és célja Előzmények, tematika A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai A TERV (ÉS VÁLTOZATAINAK) RÖVID ISMERTETÉSE A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos elemei, jellemzői A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA Átfogó értékelés A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - különösen azok környezetvédelmi céljainak való megfelelés értékelése Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben A környezeti konfliktusok kezelésének értékelése Részletes értékelés: a terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése A környezeti elemekre és rendszereikre gyakorolt hatások (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) Az embert, mint végső hatásviselőt érő hatások értékelése A részletes értékelésből levont következtetések A HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VAGY CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, SZEMPONTOKRA, MELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

4 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 1.1. A környezeti vizsgálat fogalma és célja A környezetvédelem érdekeinek érvényesülnie kell az országos, a térségi és a települési, valamint az ágazati koncepciók, programok, tervek készítése, megvalósítása során. A környezetvédelem beépülésének módjáról a tervezésbe a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény (továbbiakban Kt.) 43. és 44. -a rendelkezik. A Kt. 43. (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzati határozattal előírt terv, vagy program készítésekor külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálatot kell lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv, illetve program nem terjeszthető elő. A Kt. 43. (5) bekezdésében előírtak szerint: (5) A (4) bekezdés szerinti külön jogszabály meghatározza azokat a terveket, illetve programokat, amelyeknél a környezeti vizsgálat a) kötelező, vagy b) szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján, a külön jogszabályban foglalt szempontok figyelembevételével dönthető el. A Kt. 43. (7) bekezdésében leírtak rögzítik a környezeti vizsgálat, a környezeti értékelés célját. (7) A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai megvalósításának várható jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 1. (2) a) bekezdése értelmében a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv [1997. évi LXXVIII. tv. 7. (3) bekezdés b) és c) pontja] esetén a környezeti vizsgálat készítése kötelező. A környezeti vizsgálat és értékelés lehetőséget ad a tervezett változtatások várható környezeti hatásainak mérlegelésére, a döntések megalapozására és indoklására, valamint a magasabb rendű, releváns jogszabályoknak, terveknek való megfeleltetésre. A felülvizsgálathoz tehát önálló dokumentumként környezeti vizsgálat és értékelés is készül, amelynek környezetvédelmi véleményezési eljárását a településrendezési terv egyeztetési eljárásával párhuzamosan, egyidejűleg célszerű lefolytatni Előzmények, tematika Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 11-i ülésén úgy határozott, hogy megkezdi a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. Ennek első lépéseként megalkotta, majd március 12-i ülésén elfogadta Piliscsaba Településfejlesztési Koncepcióját (42/2013. (III.12.) számú határozat). A Településfejlesztési Koncepció elfogadását követően megindította az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésének folyamatát. Önkormányzata 2014 évelején indította el Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatát. A Város a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott hosszútávú, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott középtávra szóló fejlesztési célok megvalósítása érdekében vizsgálja felül településrendezési eszközeit. 4

5 A tervezési feladatok fő irányai: A településrendezési eszközök felülvizsgálatának tervezési programját az Önkormányzat Képviselőtestülete június 17-én határozatban véglegesítette. A tervezési program egyrészt a településre korábban jóváhagyott településrendezési eszközök módosításainak egységes szerkezetbe foglalását, másrészt a település teljes területére vonatkozóan a hatályos rendezési eszközök felülvizsgálatát jelentik, a Város jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciója, valamint az államigazgatási egyeztetésen túljutott, de még jóváhagyás előtt álló Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) célkitűzéseinek megvalósításának érdekében. A Város Önkormányzata a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata kapcsán csak olyan kismértékű változtatásokat irányzott elő, amelyek a terv távlatában lehetőséget adnak a település lakóterületi, városközponti-, intézményi-, gazdasági területei ütemezett, értékelvű fejlesztésének megvalósításához, és ezzel egyben a település környezetminőségének a javításához is. A felülvizsgálat kapcsán - a táji-, természeti értékek védelmének figyelembe vételével - kismértékben módosult a mezőgazdasági területek kijelölése és övezeti szabályozása is. A fentiek alapján Önkormányzata, mint a településrendezési eszközök kidolgozója döntött a környezeti értékelés elkészítéséről. A környezeti értékelés az OTÉK 3. (3) bekezdés 2. pontja előírása értelmében a településrendezési tervek környezetalakítási kötelező alátámasztó munkarészeként, de elkülönítetten kerül kidolgozásra (dokumentálása is külön történik). A környezeti értékelés tartalma a Kormányrendelet 4. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével készült, mert az érintett államigazgatási szervek ezen túl, más tartalmi elvárásokat nem fogalmaztak meg. A településrendezési tervek felülvizsgálata kapcsán történő tervmódosítás összhangban van a város településfejlesztési koncepciójának népességmegtartásra és munkahelyteremtésre vonatkozó céljaival, a munkahely megőrzés, munkahelybővítés, valamint az egészséges lakókörnyezet biztosításának szándékával. A változtatásnak, a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elsődleges célja a környezet jó minőségének, a természeti és épített környezet értékei védelmének figyelembe vételével - a település lakosságának gazdasági tevékenységét segítő, munkahely teremtő területfelhasználáshoz, fejlesztéshez, valamint az egyedi lakossági és az önkormányzati fejlesztési szándékok megvalósíthatóságához településrendezési tervi szintű területbiztosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint, valamint az ehhez szükséges építési jog biztosítása a szabályozási terven jelöltek szerint. A szabályozási terv szabályozza a településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználás, területhasználat megvalósításához szükséges építési övezeti, övezeti előírásokat, így a beépítés módját és paramétereit, az infrastrukturális elemek helyét és ezek területi biztosítását. A Településszerkezeti terven a hosszútávú fejlesztési elképzeléseknek megfelelően jelölt területfelhasználás változásokat, tervezett lakóterületeket: Klotildliget nyugati oldalán, az Ibolya utca menti kertes mezőgazdasági területet a Településszerkezeti terv tervezetten kertvárosias lakóterületként jelöli ki (Lke). Magdolna-völgy északi oldala és a vasút közötti kertes mezőgazdasági területet a Településszerkezeti terv tervezetten kertvárosias lakóterületként jelöli ki (Lke). 5

6 A megvalósul ütemezhetősége érdekében a Szabályozási terv módosítása nem követi. Az új lakóterületek szabályozására a változáshoz szükséges városrendezési-városüzemeltetési feltételek, illetve azok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állása esetén kerül sor A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv új tervi elemeinek megvalósítása, érvényesítése következtében várható környezeti hatások vizsgálatát és értékelését összegző környezeti értékelés egyeztetésébe a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az alábbi államigazgatási szervek vonandók be: - Környezetvédelem: KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Nemzeti Környezetegészségügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltsége Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; - Táj- és természetvédelem: Duna-Ipoly Nemzeti Park; - Környezet- és település-egészségügy: Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; - Épített környezet védelme: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda; - Erdőterületek védelme: Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; - Talajvédelem: Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága; - Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály; - Kulturális örökség (műemlékvédelem, régészet) védelem: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály; - Földtani és ásványvagyon védelem: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság A környezeti vizsgálat és értékelés készítésekor a környezet védelméért felelős szervek által adott alábbi véleményeket és vizsgálati szempontokat vettük figyelembe: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda (Ügyiratszám: PED/ÁF/33-1/2014.) Az állami főépítész kéri az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben leírtak figyelembe vételét. 6

7 KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Ikt. sz.: KTF: /2014.) A tervek készítésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a szabályozások, előírások nem veszélyeztethetik a település természeti és tájképi értékeit, a környezeti elemeket, az emberi egészséget, az életminőség környezeti feltételeit. Ennek érdekében a tervek tartalmát úgy kell meghatározni, az a jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint vízvédelmi jogszabályokkal összhangban legyen. Az alábbi jogszabályokat figyelembe kell venni: évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról Táj- és természetvédelmi szempontból: - 275/2004. (X.8.) korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről - 4/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről Levegőtisztaság-védelmi szempontból: - 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről - 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről - 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről - 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról Vízvédelmi szempontból: - 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről - 220/2004. (VII. 21.) KvVM rendeletet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezésével szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól - 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról Hulladékkezelés szempontjából évi CLXXXV. törvény a hulladékról (önkormányzati feladatok ) - 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 7

8 - 45/2004. (VII. 26.) BM KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól - 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről - 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről - 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről - 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság (Üi.sz.: XIV-G-013/ /2014.) Az Erdészeti Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatának (áttekintésének és ellenőrzésének) és szükséges módosításának, valamint egységes szerkezetbe foglalásának során az erdőterületeket érintő kérdésekben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) rendelkezéseinek betartása elsődleges követelmény. A jogszabályi hierarchiából következően a helyi építési szabályzat és szabályozási terv nem lehet ellentétes a helyi rendeletnél magasabb szintű jogszabállyal. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály (Üi.sz.: PE-06D/OR/130-1/2014.) A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a kulturális örökség védelméről szóló, többször módosított évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) előírásait kell figyelembe venni, amelynek hatálya a műemlékekre és a régészeti emlékekre egyaránt kiterjed. A Kötv. településrendezési eljárást érintő 66. -a szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmáról a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete rendelkezik. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési szakaszban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. A megváltozott jogszabályok figyelembe vétele miatt (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, az Ún. Településrendezési kódex) miatt javasolt, hogy az eddig elkészült örökségvédelmi hatástanulmány térjen ki részletesebben a települési szövet és a beépítés morfológiájának vizsgálatára is, ami a helyi védelem alá vont településrészekre vonatkozó döntés jobb megalapozását szolgálja. Ide tartozik a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében a műemléki környezet vonatkozásában felsorolt szempontokra épülő értékvédelmi munkarész, ami a műemléki környezet átfogó belül kitér (részletes leírással és fényképekkel) az egyes építmények jellemző formai jegyeire, alaprajzi tipológiájára és a különböző településrészek korábbi beépítéseinél esetleg érvényes egyedi sajátosságokra. Ez elősegítené a műemléki környezet értékeinek beillesztését a helyi értékvédelem szabályozási körébe. Előnyös lenn ez, mert a helyi védelemre kijelölt településrészek részleges vagy akár teljes fedésben állhatnak a kijelölt műemléki környezetekkel, illetve kiegészíthetik egymást. közigazgatási területén 4 műemlék és 4 nyilvántartott régészeti lelőhely található. 8

9 Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi kirendeltsége (Ikt. Szám: /2014.) Piliscsaba a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) korm. rendelet Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti vizek minősége szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján fokozottan érzékeny terület, kiemelten érzékeny területen fekvő település. teljes közigazgatási területe az Országos Területrendezési Tervről szóló évi Törvény (továbbiakban: OTrT) 3/8. számú melléklete alapján a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő övezetébe tartozik. A vízgyűjtő területen keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- és kivezetéséről a tervben rendelkezni kell. Piliscsaba közigazgatási területe érinti a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 125/2007. (XII. 27.) rendelettel kijelölt Budai Tájvédelmi körzet területét, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) a Korm. rendelet (N2000 Kr.) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó, HUDI20009 kóddal Budaihegység néven, valamint a HUDI20039 kóddal Pilis és Visegrádi-hegység néven jelölt kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület, valamint az OTrT-ben lehatárolt ökológiai hálózat övezetét. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Üi.sz.: 75/2014.) Tájékoztatást ad a Piliscsaba közigazgatási területén lévő természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területekről (a fentiekben már ismertetett tartalommal). A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság táj- és természetvédelmi szempontból szükségesnek tartja, hogy a tervmódosítás során meghatározásra kerülő településfejlesztési elképzelések, a természetvédelmi célkitűzések figyelembe vételével kerüljenek kialakításra. A Klotildliget településrész és a Natura 2000 kijelöléssel érintett terület határán a felszíni vízelvezetésre különös gondot kell fordítani, hogy a határos erdőterületről lefolyó víz a későbbiekben ne veszélyeztesse a lakóterületet, és ezáltal elkerülhető legyen a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek igénybevétele (pl. védelmi funkciót ellátó rőzseművek kihelyezése). Felhívja a figyelmet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (2) és (3) bekezdésében foglalt környezeti vizsgálat elkészítésére vonatkozó előírásokra. Az előzetes tájékoztató nem tartalmazott elegendő információt ahhoz, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége eldönthető legyen. Kérik, hogy a döntés megalapozásához szükséges tájékoztató legalább a rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt szempontok megfelelő tartalmi követelménnyel készüljön el. A tervmódosítás egyeztetési anyaga a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési szakaszában az érintett államigazgatási szervek kidolgozott tervre vonatkozó közbenső véleménye várható. Véleményeltérés esetén Korm. rendelet 39. (1) pontja szerint a polgármester egyeztetést kezdeményezhet az eltérő vélemények egyeztetésére, elfogadására és/vagy elvetésére. 9

10 1.4. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A településfejlesztési koncepcióhoz, illetve az integrált településfejlesztési stratégiához készült megalapozó vizsgálatok, azok elemzése és értékelése megfelelő alapot adtak a rendezési tervek és ezzel kapcsolatosan a környezeti értékelés számára. A megalapozó vizsgálatokra épülő Koncepció és ITS keretet szabott a hosszútávon és rövidtávon tervezhető fejlesztéseknek, a fejlesztések megvalósíthatóságát szolgáló településrendezési tervek és helyi építésszabályozás tartalmának. A tervet megalapozó vizsgálatok és az önkormányzat szándéka szerint az eredményes településfejlesztés, racionális területgazdálkodás érdekében a hatályos településszerkezeti tervben kijelölt tervezett beépítésre szánt területeket csökkenti a terv. A beépítésre szánt területek területfelhasználása, építési övezeti besorolása a területhasználat és az építési igények átalakulásának megfelelően helyenként változik (lásd a módosításokat összefoglaló táblázatot). A hatályos településszerkezeti tervben kijelölt meglévő és tervezett lakó- és gazdasági területek mértéke -a terv távlatában figyelembe vehető valós fejlesztési potenciált- megfelelőnek ítélhető. A Garancs lakópark ÉK-i részén a lakóterületként kijelölt és eddig nem hasznosított területrészt a módosuló Településszerkezeti terv a felülvizsgálat eredményeként ismét mezőgazdasági területként határozza meg, míg az Ibolya utca menti és Magdolna-völgy északi oldala és a vasút közötti, lakófunkcióra is hasznosított kertes mezőgazdasági területet lakóterületként jelöli. gazdasági területeinek kijelölése kismértékben változott, a szennyvíztisztító telep területének bővítési területével csökkent. A mezőgazdasági területek övezeti besorolása, szabályozása kismértékben változik a tervmódosítás javaslata alapján. A mezőgazdasági terület övezeti szabályozása is ennek értelmében - a környezeti adottságok figyelembe vételével - megváltozik. A Város nyugati határában, a Pilisjászfaluval közös igazgatási határon lévő Sumlin általános mezőgazdasági övezeti besorolása kertes mezőgazdasági övezeti besorolásra módosul a kialakult telekstruktúra és a tulajdonosi területhasználattal, a földhivatali művelési ág szerint, területhasznosítással összefüggő elképzelések figyelembe vételével. A hatályos tervben az egyéni gazdálkodást is kiszolgáló általános mezőgazdasági (MáL) Álomvölgy területe, valamint a közigazgatási határ és az Álomvölgy területe közötti összközművel rendelkező, erdőként jelölt terület, aminek északkeleti, egy telekmélységű része kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. A tervezett közmű-infrastruktúrafejlesztések az épített és a természeti környezet védelmét, a településszerkezet javítását és a városüzemeltetés feltételeinek racionalizálását egyaránt szolgálják. A fejlesztési lehetőségeket korlátozza a település hidrogeológiai adottsága, a település területének nagy része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetén fekszik. A település keleti szélét érinti a nyílt karsztos adottság is. A felülvizsgálat eredményeként, a körzeti erdőtervben meghatározott területeket a Településszerkezeti terv is erdőterületként jelöli, így a Településszerkezeti terv szintjén az erdőterületek a jogi állapotnak megfelelően, a mezőgazdasági területek részleges átminősítésével növekedtek. A környezeti értékelés eredményeként az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek előzetes véleményével összhangban az alábbi tervezést befolyásoló tényezőket kellett figyelembe venni: 10

11 Táj- és természetvédelem A tervezett változtatások, a beépítésre szánt területek csökkentése, a beépítésre szánt területek területhasználatának, funkciójának módosítása a táj- és természetvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírások betartása mellett a település táji-természeti értékeit nem veszélyeztetik. A Sumlin kertes mezőgazdasági területe az ökológiai hálózat pufferterületének része, így az övezetben az építési előírások betartása mellett fokozott figyelmet kell fordítani az épületek településképi megjelenésére, tájba illesztésére. A település új fejlesztési területein a villamosenergia ellátás hálózatai, az iparági előírásoknak megfelelően, földalatti elhelyezéssel kerülhetnek kivitelezésre, segítve a terület esztétikus megjelenését és a racionális területgazdálkodást. A település már beépített, így villamosenergia ellátás vonatkozásában is már ellátott területein a tervezés távlatáig, ha egyéb fejlesztés a hálózat nyomvonalát nem érinti, várhatóan annak a föld feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell törekedni, hogy új hálózati nyomvonal csak a már rendelkezésre álló oszlopsorra kerüljön fektetésre, új oszlopsor nem létesíthető. Felszíni vízrendezés A településen a csapadékvizek elvezetése sok helyen jelenleg is problémás. Ezért Piliscsaba teljes közigazgatási területére, sőt a területén túl a teljes vízgyűjtő területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési tanulmányterv készítése javasolt. A tanulmányterv alapján a vízelvezetést szolgáló vízfolyások vízgazdálkodási övezetének területe és karbantartó területsávja pontosan kijelölhető és azoknak megőrzéséhez elkészülhetnek az engedélyezési tervek. A vízelvezetési rendszert terhelő szélsőséges csapadék-események zavarmentes elvezetésére záportározók létesítése javasolt, amelyet egyes fejlesztési területrészeken látvány tóként is lehet kivitelezni, de látványtavat létesíteni csak akkor szabad, ha annak a minimális vízszintjéhez szükséges vízellátást folyamatos vízutánpótlással biztosítani lehet. A tanulmánytervben, pontos geodéziai felmérés alapján vizsgálni szükséges, az egyes rész-vízgyűjtő területek hidrogeológiai és hidraulikai adottságait. Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely szerint Piliscsaba a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek körébe sorolt. A település felszín alatti vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó fejlesztés a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelésével, a vízi közművek és a rákötések kiépítésével együtt valósítható meg. A beépítéssel járó fejlesztésekhez a szennyvíztisztító kapacitásának bővítése szükséges. A közcsatorna hálózattól távolabbra eső területeken levő beépítéseknél helyi közműpótló alkalmazásával oldható meg a szennyvizek gyűjtése. A település szennyvízcsatorna hálózatát a fejlesztési területeken tovább kell építeni, -amennyiben szükséges- átemelő berendezéseket és nyomóvezetékeket kell létesíteni. Termőföld védelem Piliscsabán a hatályos településszerkezeti tervben meghatározott beépítésre szánt területek jelentős része már beépített. A termőföld mennyiségi védelme érdekében a terv további jelentős beépíthető területeket nem jelöl ki, inkább csak a tervezett, de még fel nem használt lakóterületek 11

12 településszerkezeti pozícióját, kijelölését módosítja (Garancs lakópark ÉK-i részén a lakóterületként kijelölt és eddig nem hasznosított területrész). Az Ibolya utca menti és Magdolna-völgy északi oldala és a vasút közötti, lakófunkcióra is hasznosított kertes mezőgazdasági területet lakóterületként jelöli újonnan a terv. A lakóterületi fejlesztés távlati megvalósítása mezőgazdasági terület, termőföld más célú igénybe vételével valósítható meg. Zaj- és rezgésvédelem A tervezett módosítások a zaj- és rezgésvédelem szempontjából nem eredményeznek kedvezőtlen változást: A Településszerkezeti tervben kijelölt új lakóterületek a belterület É-i részén, a vasút két oldalán lévő kertes mezőgazdasági területek (Magdolna-völgy, Klotildliget), ahol a lakóterületté váláshoz a területek beépíthetőségének a zajvédelmi megfelelőségéről gondoskodni kell. A közúti forgalom környezeti terhelésére, ezen belül különösen közúti közlekedésből eredő zajterhelésre figyelemmel kell lenni a 10. sz. főút, Főutca melletti beépítéseknél. A településrendezés eszközeivel megoldandó, üzemi eredetű zajprobléma jelenleg sincs és a módosítások kapcsán sem várható. Levegőtisztaság védelem, a lakókörnyezet védelme A város területén a belterület Ny-i határán (Szállás) és a 10. sz. főút vonzásában, a Kenyérmezői-patak környezetében lévő (Hosszúrét, Vár utca és környéke, Kálvária utca környezete) gazdasági területek közvetlen szomszédságban vannak a védendő lakóterületekkel. Az egész város területén, különösen a lakóterületekkel szomszédságban lévő gazdasági területeken, a gazdasági területek lakóterületi határán csak a lakóterületek jó környezetminőségének fenntartását légszennyező anyag kibocsátással, zajterhelés nem veszélyeztető tevékenységek folytathatók. A gazdasági területek kijelölése már a hatályos terv kapcsán kialakult, a tervmódosítás új gazdasági területet nem határoz meg A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai A környezeti értékeléshez felhasznált adatok forrásai: - a Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált településfejlesztési Stratégiát megalapozó vizsgálatok, elemzések, értékelések - a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési anyaga - az Integrált Településfejlesztési Stratégia - a településrendezési eszközök módosításának az államigazgatási egyeztetésében résztvevők előzetes tájékoztató alapján adott adatszolgáltatása, előzetes véleménye - a területrendezési tervek (OTrT, BATrT), koncepciók, programok (Nemzeti Környezetvédelmi Program ) A településrendezési tervek készítésekor, a felülvizsgálat során - a tervmódosításban érdekeltek elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében - meghatározó, hogy a tervben foglaltak összhangban legyenek a magasabb rendű tervekkel, programokkal, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási szervek, közmű- és hírközlési szolgáltatók, közútkezelők jogszabályi alapú véleményével. Fontos, hogy a tervmódosítási szándék élvezze az érintett lakosság, a civil szervezetek támogatását is. 12

13 A tervmódosítás egyeztetési dokumentuma a környezeti értékelés kapcsán felmerülő környezeti konfliktusokat feloldó területfelhasználási-, szabályozási megoldásokat, környezetvédelmi intézkedési javaslatokat tartalmaz. 2. A TERV (ÉS VÁLTOZATAINAK) RÖVID ISMERTETÉSE 2.1. A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos elemei, jellemzői A terv célja: A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának célja a tervezési programban meghatározott fejlesztési, módosítási szándékok megvalósításához szükséges területek meghatározása a településszerkezeti tervben és területbiztosítása a Szabályozási tervben. A tervek felülvizsgálata és módosítása a Településfejlesztési Koncepcióban és az Integrált településfejlesztési Stratégiában meghatározott célállapot elérése, a támogatott lakossági igények kielégítése érdekében a területfelhasználás, a településfejlesztési lehetőségek értékelvű, területtakarékos, célirányos racionalizálását szolgálja a terv távlatában. A terv tartalma: A terv több, az alábbiakban röviden ismertetett módosításra, módosítási területre terjed ki, amelyek közül az aláhúzással jelöltek a környezeti értékelés szempontjából fontos elemek. sorszám 1. Terület megnevezése Garancs lejtő lakópark területei visszasorolása mezőgazdasági területbe 2. Sumlin Ibolya utca menti terület és Ibolya utca menti és Magdolna-völgy északi oldala és a vasút közötti kertes mezőgazdasági terület új hitéleti épület elhelyezésének lehetősége Szent László király u. 376 hrsz VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK területe (ha) 22,92 10,37 2,70 1,50 3,78 6,1 0,28 TSZT változás ismertetése, indoklása A korábbi tervben kertvárosias lakóterületként tervezett terület visszasorolásra kerül általános mezőgazdasági területfelhasználásba. Lke Má A korábbi tervben általános mezőgazdasági területként jelölt települélésrész művelési ágváltás, illetve az erdő elsődleges rendeltetése okán kertes mezőgazdasági, valamint északi és nyugati része erdőterület területfelhasználásba kerül átsorolásra. Má Mk+E A korábbi tervben kertes mezőgazdasági területként jelölt területrész két ütemben kerül rendezésre. I. ütemben TSZT-ben kertvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra. Szabályozására II. ütemben kerül sor. Mk Lke A korábbi tervben kertvárosias lakóterületként jelölt telek intézményi vegyes területfelhasználásba kerül. Lke Vi 13

14 Ligeti Óvoda Szent László király u és 1137 hrsz Kenderesi úti szalagtelkek hrsz Erdészkert 1211 és 1212 hrsz Orvosi Rendelő Bajcsy Zsilinzsky u. 275, 276 hrsz Hétszínvirág Óvoda Levente utca 13. (210 és 211 hrsz) Napsugár Óvoda Bajcsy Zsilinszky u. 37. (270 hrsz) 0,33 0,44 1,49 0,32 0,12 0, Csabakert 1236/4 hrsz 0, Hauck János Ált.Isk. Szabadság tér Kálvária u. 1873, 1874,1878,1879 hrsz Árok u. 2040/2,3 Zsidó temető 0,63 0, /8 hrsz Murvabánya 8, Álomvölgy és közig.határ közötti összközműves erdő terület 1,96 39,38 A korábbi tervben kertvárosias lakóterületként jelölt telek intézményi vegyes területfelhasználásba kerül. Lke Vi A korábbi tervben kisvárosias lakóterületként jelölt területrész kertvárosias területfelhasználásba kerül. Lk Lke A korábbi tervben településközpont vegyes területként jelölt tömb különleges sport területfelhasználásba kerül. Vt Ksp A korábbi tervben kertvárosias lakóterületkéntjelölt telek intézményi vegyes területfelhasználásba kerül. Lke Vi A település központi részén található Csabakert a korábbi tervben településközpont vegyes területkén került kijelölésre. A telek különleges fásított köztér területfelhasználásba kerül. Vt KbKt A korábbi tervben kertvárosias lakóterületként jelölt telek településközpont vegyes területfelhasználásba kerül. Lke Vt A korábbi tervben falusias lakóterületként jelölt telek különleges beépítésre nem szánt temető, kegyeleti park övezetbe területfelhasználásba kerül. Lf KbTe A korábbi tervben erdőterületként jelölt működő bányaterület különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezetbe kerül. E KbB A korábbi tervben a közigazgatási határ és az Álomvölgy terület közötti összközművel rendelkező terület erdőterületként jelölt, amelyek északkeleti, egy telekmélységű része kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. E Mk A korábbi terv az Álomvölgy területét általános mezőgazdasági egyéni gazdálkodást is kiszolgáló területként jelölte, amely kertes mezőgazdasági területfelhasználásba kerül. MáL Mk 14

15 /55 hrsz. egy része 4, /18 egy része 2, hrsz 5, hrsz 1, , 047 hrsz-ek egy része 14, hrsz-ek 12, hrsz 0, hrsz 1, hrszek 25. meglévő általános iskolák 26. Templom tér keleti oldala mentén és a Főút keletre fekvő szakasza északi és déli oldala menti teleksora az Új u. és Szent László u.- ig, valamint a Balassi Bálint u.-ban a korábbi tervben lévő közkert. 33,68 1,15 4, Klarissza udvar 0, Klévízn területének mélyvonalában Szennyvíztisztító telep területének bővítése 0,34 0,32 A Szállás terület a korábbi különleges beépítésre szánt sport területből településközpont vegyes területfelhasználásba kerül. Ksp Vt A korábbi terv e területeket általános mezőgazdasági, illetve a 19., 22. és 23. sz. területeket vízgazdálkodási területfelhasználásba sorolta. E területek az erdő elsődleges rendeltetésének (védelmi-, gazdasági-, közjóléti erdő) megfelelően erdőterületfelhasználásba kerülnek átsorolásra. Má E, valamint Vm E A korábbi tervben központi vegyes területként jelölt telek településközpont vegyes területfelhasználásba kerülnek. Vk Vt A korábbi tervben falusias lakóterületként jelölt telkek településközpont vegyes területfelhasználásba kerülnek, magába foglalva a meglévő benzinkút telkét, amely korábbi tervben központi vegyes terület volt. Balassi Bálint u.-ban a korábbi tervben lévő közkert volt. Lf Vt, valamint Vk Vt és Z-Kk Vt A korábbi tervben településközpont vegyes terület különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér besorolásba kerül. Vt KbBk A korábbi tervben településközpont vegyes terület vízgazdálkodási-tó területfelhasználásba kerül. Vt Vtó A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése korábbi tervben gazdasági területként szereplő területen kerül bővítésre Gksz K-Hf 15

16 A korábbi tervben kijelölt területfelhasználásokhoz képest a változással érintett területfelhasználások területeit az alábbi ábra mutatja be, fenti táblázatban jelölt sorszámozás szerint: 16

17 2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE- BATRT A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvényt, a évi LXXXVIII. törvény módosította. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési terve a közigazgatási területére vonatkozóan kötelezően betartandó elemeket és előírásokat tartalmaz, melyekhez a Településrendezési terv megalkotásakor igazodni kell. A BATrT térségi szerkezeti terve a település térségi területfelhasználásnak és a műszaki infrastruktúrahálózatnak a térbeli rendjét határozza meg. A BATrT térségi szerkezeti terv közigazgatási területére vonatkozó kivonatát a 2. számú melléklet tartalmazza. A Szerkezeti terv közigazgatási területét az alábbi térségi területfelhasználási kategóriákba sorolja: A térségi szerkezeti terv alapján Piliscsaba területe az BATrT szerkezeti terve szerint városi települési-, mezőgazdasági-erdőgazdálkodási- és vízgazdálkodási térségekbe sorolt. Területén főút és vasúti pálya halad keresztül. Piliscsaba belterülete, szigetszerű lakóparkjaival és gazdasági területeivel együtt városias települési térség -be sorolt. A BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 5-7. előírásai szerint az alábbiakat szükséges betartani: A Városias települési térségben új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 17

18 árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség növekménye nem haladhatja meg BATrT 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség 2%-át. A nagy kiterjedésû zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység körébõl sportolási célú terület, valamint temetõterület jelölhetõ ki. Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet. Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. Fentiekben részletezett BATrT 5-7. szabályozza, hogy az adott területfelhasználási kategóriák méretétől milyen mértékben lehet eltérni. A BATrT 1/3. melléklete meghatározza a településen belül az előforduló területfelhasználási kategóriák területi kiterjedését. Az Agglomerációs tervben jelölt egyes térségek, illetve a hatályos Településszerkezeti terv területi mérlegét az alábbi táblázat mutatja be. Területfelhasználási kategóriák: BATrT szerint (ha) kötelezően betartandó (ha) TSZT szerint Városias települési térség 628,7 max 641,27 631,15 Nagykiterjedésű zöldterületi települési térség 12,23 min 12,23 12,36 Erdőgazdálkodási térség 1577,9 min 1341, ,33 Mezőgazdasági térség 336,31 min 302,68 417,30 Közigazgatási terület 2555, ,14 (ha) A BATrT Piliscsaba területét érintő övezetei: Az Övezeti Terv a betartandó sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt, Kiemelt térségi övezeteket határozza meg, melyek Piliscsaba város területén a következők: 3.1.,3.2.,3.3.sz. melléklet: Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Puffer terület övezete 3.5. és 3.6. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 3.7 és 3.8. sz. melléklet: Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 18

19 3.9 és sz. melléklet: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete sz. melléklet Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete sz. melléklet Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete sz. melléklet Földtani veszélyforráson területének övezete sz. melléklet Vízeróziónak kitett terület övezete sz. melléklet Széleróziónak kitett terület övezete Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek főleg természetes eredetűek és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. A pufferterület övezetébe olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. A magterület kiemelt övezetébe olyan természetes, vagy természet közeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és a kijelölést más jogszabály nem tiltja. Fenti térségi övezetek közül az Ökológiai hálózat elemei kerültek Piliscsaba Településszerkezeti tervére, valamint Szabályozási tervére átvezetésre, Helyi Építési Szabályzatába pedig előírásként beépítésre. 19

20 A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Az Erdőtelepítésre alkalmas területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 20

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzat 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA 1 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ 225/2014.(IX.25.) SZ. HATÁROZAT 2014. SZEPTEMBER HÓ Z.É. M Ű HELY VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

ᜇ卷 ÁJ : O ÁC : ÚJ Á H : J Ő : ᜇ卷Oᜇ卷Á JÁ O : O A.D. & U. Kft 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K ᜇ咧 6 KOVÁCS PÉTER Ő Ő 6ᜇ咧 3. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE, KÜLDETÉSE:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Solymár nagyközség Településrendezési tanulmány

Solymár nagyközség Településrendezési tanulmány tárgyhoz Készítette: Fazekas Emília és Gera Cecília SZIE MKK Kga Msc. I. évf. hallgatók 2011, Gödöllő Solymár nagyközség Településrendezési tanulmány Település és területrendezési terv c. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 Postacím: 2081 Piliscsaba Pf. 31 E-mail: pilis.csabagyongye-online.hu Kérdések és vélemények a Piliscsaba

Részletesebben

ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA IV. FÁZIS: VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1)

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

T/10329. számú törvényjavaslat

T/10329. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10329. számú törvényjavaslat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII.

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben