KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10 és a 07/11 hrsz-ú ingatlanokon tervezett gazdasági területre 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására kidolgozó: MÁTRAMINDSZENT Község Önkormányzata A környezeti vizsgálat és értékelés dokumentumát összeállította: Tóthné Pocsok Katalin (Topoland Bt.) okl. kertész mérnök, városgazdálkodási szakmérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök TK és TT /06 tájvédelmi szakértő SZTjV július hó

2 7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A terv célja: A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának célja a tervezési programban meghatározott fejlesztési, módosítási szándékok megvalósításához szükséges területek meghatározása a településszerkezeti tervben és területbiztosítása a Szabályozási tervben. A külterület 07/9, 07/10, 07/11 hrsz-ú ingatlanjainak (összesen 2,37 ha terület) hasznosításával a terület fejlesztői egy 1,2 MW-os biogáz kiserőmű elhelyezését tervezik. A Nógrád megyei Mátramindszenten létesítendő bioenergetikai kiserőmű és a hulladék hőt hasznosító biokertészet technikai bázisa a Mátramindszent 07/9; 07/10; 07/11 hrsz-ú földterületeket érinti. A tervezett módosítás Településszerkezeti terv módosítása: A biogáz kiserőmű funkcióhoz legmegfelelőbb területfelhasználás meghatározása, a beépítésre nem szánt mezőgazdasági területből beépítésre szánt egyéb ipari gazdasági (Gip) terület lesz a tervezett fejlesztés megvalósíthatósága érdekében. Szabályozási terv módosítása: A módosuló területfelhasználás beépítési feltételeinek meghatározása, a településkép, a környezeti terhelhetőség megfelelő mértékének meghatározása új, építési övezeti szabályozást tesz szükségessé. 2. A terv összefüggése magasabb szintű területrendezési tervekkel Mátramindszent bioenergetikai kiserőmű fejlesztésre tervezett 2,37 ha-os területe a szomszédságában lévő beépített gazdasági területekkel együtt a vegyes területfelhasználású térség része. Az OTrT országos övezetei közül az országos ökológiai hálózat övezete és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete által érintett a közigazgatási terület, de a tervezési terület nem. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti a települést, így a fejlesztés területét sem. A közigazgatási terület egészét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezetei. Ez az érintettség az építési szabályzattal kezelt, miszerint a beépítésre szánt területeken a szennyvíz összegyűjtését, kezelését a kötelező teljes körű közművesítéssel kell megoldani. A tervezési területet és beépített gazdasági területi környezetét Nógrád Megye Területrendezési Tervének (NmTrT) Szerkezeti terve az OTrT Szerkezeti tervével összhangban szintén vegyes területfelhasználású térségként határozza meg. A bioenergetikai kiserőmű 2,37 ha nagyságú területének a Településszerkezeti terven új beépítésre szánt területként történő átminősítését a NmTrT térségi területfelhasználási besorolása nem akadályozza, mert a megyei terv előírásaiban a vegyes területfelhasználású térségre vonatkozóan is előírt 85%-os megfelelés továbbra is teljesül. 30

3 3. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben A tervezett módosítások alapvető célja, hogy a község jó környezetminőségét, a rendelkezésre álló munkahelyek növelését, a településben folytatható gazdasági tevékenységek bővülését, a lakosság infrastruktúra szükségleteinek kielégítését az országos és a helyi környezetvédelmi elvárásoknak, távlati programoknak és a vonatkozó hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően lehessen biztosítani. A biogáz üzem telepítési tanulmánya, a telephely kiválasztása a kialakult településszerkezeti adottságok mérlegelésével történt. A módosuló Településszerkezeti terv az új beépítésre szánt terület kijelölésével csökkenő biológiai aktivitásérték visszapótlására a 03 hrsz-ú közút mentén 600 m hosszon kétoldali fásítást tervez, határoz meg. Az új ipari gazdasági területen az építési telkén belül védelmi célú, többszintes telepítéssel kialakított fásított felületminőségű, kötelező zöldfelületek kialakítását írja elő a módosuló HÉSZ és szabályozza a módosuló Szabályozási terv. A tervezett fejlesztések a teljes közműellátás biztosításával valósíthatók meg, környezetvédelem szempontjából kiemelt figyelemmel a felszíni vízelvezetés, vízvisszatartás biztonságos és környezetbarát megoldásaira, a szükség szerint előtisztított szennyvizek közműcsatorna hálózatba vezetésére. 4. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző tényezők területfoglalás, mezőgazdasági területek művelésből történő kivonása a tervezett üzemi területen a tervezett biogáz üzem létesítéséből, üzemeltetéséből, közúti megközelítéséből eredő zajkibocsátások a biogáz üzem gázmotorjához létesülő pontforrás kibocsátása, a területen folytatható tevékenységhez kötődő diffúz légszennyező anyag kibocsátás vízfelhasználás, szennyvízkezelés, az összefolyó, elvezetést igénylő csapadékvizek mennyiségi növekedése a létesítmény fizikai megjelenése, tájképre gyakorolt hatása Közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők a Bátonyterenyei szennyvíztisztító telep szabad tisztítókapacitása egy részének kihasználása a 600 fh-es szarvasmarha telep szerves trágyájának, a környezetben keletkező zöldhulladéknak a környezetkímélő ártalmatlanítása, energianyeréssel járó hasznosítása, nem megújuló energiaforrások, energia felhasználás kiváltása környezetkímélő gazdasági rendszerek (állattartás biokertészet hulladékhasznosítás / energiatermelés egyéb kapcsolt energiahasznosítás) 5. A terv megvalósítása esetén várható környezeti hatások, környezeti következmények Az ismertetett környezeti következmények alapján megállapíthatók a következők: - A tervezett gazdasági terület, a biogáz üzem az érintett mezőgazdasági területeknek a termelés alóli végleges kivonásával valósulhat meg. 31

4 - Az új gazdasági területen a gázmotor működéséhez kötődően egy, bejelentés kötelezett légszennyező anyag kibocsátó pontforrás létesítése és üzemeltetése várható. - Az üzemeléssel összefüggő diffúz légszennyező hatás, bűzhatás hatásterülete kis mértékben érinti a Vasút utca menti lakóterület szélét. A biogáz üzem területén történő szerves trágya kezelés és mozgatás bűzhatása azonban várhatóan kisebb, mint az állattartásból és az állattartó telepen, valamint a szomszédos szántóterületeken a szerves trágya kezeléséből, elhelyezéséből eredő bűzhatás. - A tervmódosítás eredményeként megvalósítható új beépítésű bioenergetikai kiserőmű létesítmény számára teljes közműellátást kell biztosítani. A felszín alatti vizek szennyeződésérzékenysége és a belterületen kiépült közműhálózat közelsége miatt a szennyvizeket - a bekötések építéssel egyidejű kialakításával a szennyvíz csatornahálózaton kell elvezetni. A tervmódosítás szabályozása szerinti megvalósítás esetén a tervezett változtatások felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása minimalizálható. - A tervmódosítások következtében a beépítésre szánt területek és egyes építési övezetek beépíthetősége megnő. A telkek beépítése és az építési telken belül a beépítettség és a burkoltsági arány növekedése miatt az összefolyó elvezetést igénylő csapadékvíz mennyisége is megnő, amit a helyenként felülvizsgálatra szoruló felszíni vízelvezető rendszeren keresztül a település fő vízgyűjtőjébe, a Mindszent-patakba kell juttatni. - A tervezett gazdasági terület nem érintett az OTrT tv. és NmTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteivel. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (N2000 Kr.) által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó területi lehatárolások a település területét nem érintik. A település területén országos jelentőségű védett és helyi rendelettel védett természeti értékek sincsenek. - A fejlesztési területet és a szűkebb környezetét nem érinti az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. Az új zöldmezős beruházás területe, már kivett, részben beépített területekhez csatlakozik, így az új beépítés megjelenése látványában nem idegen a környezettől. Az egyéb ipari gazdasági építési övezet (Gip) létrehozásával, egy új építési övezet kerül a helyi építési szabályzatba. A biogáz kiserőmű m magas fermentor-tartályainak elhelyezésére jelenleg a HÉSz egyik építési övezete sem ad lehetőséget. Az új Gip építési övezet a tájképvédelemmel kapcsolatos előírásokat is tartalmaz, ami alapján a létesítmény tájképi, településképi illesztésének bemutatásához látványterv készítése is szükséges. - A modellszámítások szerint a normál üzemelés során a környezetben határérték feletti zajterhelés nem mutatkozik, a hatásterületre zajtól védendő objektum nem esik sem nappal, sem éjjel. 6. A környezeti következmények alapján a terv értékelése A településrendezési tervek jelen módosítása számos olyan elemet tartalmaz, aminek megvalósítása a település környezetminőségének javulását eredményezheti. A tervezett változtatást, fejlesztést, konkrétan a tervezett biogáz üzem létesítményét csak a legszükségesebb mértékű termőföldkivonással valósítják meg, így az emberek egészséges életét szolgáló 32

5 természetes élettér is csak a legszükségesebb mértékben csökken. A tervmódosítás következtében a település infrastruktúra kiépítettsége bővül, ezzel közvetve a lakosság életminősége is javulhat. A biogáz üzem a környezetet jelenleg is terhelő hulladékok hasznosításával nem megújuló energiaforrások felhasználását váltja ki. A hulladékból termelt hőenergia egy része a létesítményhez kapcsolódó biokertészet területén, illetve villamos-energiává átalakítva hasznosul. A kiserőmű hulladék hő energiának hasznosítására takarmány és gyógynövényszárító üzem létesülne. Az Önkormányzat fejlesztési céljai közt szerepel a hulladék hő további hasznosítására egy abszorpciós hűtőház megvalósítása. A tervezett fejlesztés adott helyen történő megvalósítása jól illeszthető a településszerkezetbe, ezért az új területhasználat létrehozása és hosszú távú fenntartása is hatékonyan szabályozható környezeti változással, környezeti terheléssel jár. Összességében megállapítható, hogy a terv megvalósításának környezeti következményei, várható környezeti hatásai a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása és a helyi építésszabályozás előírásainak érvényesítése mellett a lakókörnyezetre, a természeti környezetre és az emberre gyakorolt hatások szempontjából megfelelő. A Mátramindszent új egyéb ipari gazdasági területének megvalósulása, a területen tervezett biogáz kiserőmű területhasználata következtében jelentős mértékű, a környezet jó állapotát veszélyeztető környezeti hatások bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. Budapest, július Tóthné Pocsok Katalin táj- és kertépítész mérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök TK

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Nemesgulács Község Településrendezési eszközök módosítása a 045/36 hrsz-ú ingatlanra 2015.

Nemesgulács Község Településrendezési eszközök módosítása a 045/36 hrsz-ú ingatlanra 2015. NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 045/36 hrsz-ú ingatlanra Alátámasztó munkarészek [véleményezésre] MEGBÍZÓ: Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nemesgulács,

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 15/2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDTERÜLET ÉS KÖZTERÜLET MEGÚJÍTÁSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. KÉSZÍTETTE: TOPO PLAN Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben