%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN JúN JŰL sz. melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet"

Átírás

1 2. sz. melléklet Ügyiratszám: /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik bruttó összegben. A szerződő partner neve: Századvég Politikai Iskola Alapítvány Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* Budapest, Budapest, A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: ^f~~? -af lelos minőségügyi vezető %,'^/v *ft Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Felhasznált összeg Ft Ft Pénzügyi ellenjegyzés Felhasználható összeg 2014 JÜN Ft Közbeszerzési referens?014 JÚH Jogi szagvélemény A-t M./-^ H, í Jegyzői láttamozás Kötelezettségvál 1 al ó <&,{<<, 0& JúN 3 0. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 2014 JŰL 10.

2 Együttműködési megállapodás Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely; Képviseli: Mint partner szervezet 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. dr. Papcsák Ferenc polgármester (továbbiakban Partner szervezet) kapcsolattartó: Molnár Zsuzsanna ( ) adószám: bankszámlaszám: statisztikai számjel: törzskönyvi azonosító száma: másrészről: Századvég Politikai Iskola Alapítvány székhelye: 1037 Budapest, Hidegkúti Nándor u képviseli: Lánczi András elnök mint Civil Információs Centrum (továbbiakban: CIC) kapcsolattartó: Mráz-Horváth Edina ( veg.h u nyilvántartási szám; Fővárosi Törvényszék 4243 között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: I. PREAMBULUM Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 51. szerint a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtóit támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében a miniszter civil információs centrumokat működtet. A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. A civil információs centrumok feladatait összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal a Civil tv. 52, tartalmazza. A Közigazgatási és igazságügyi Minisztérium pályázatot írt ki július i. és 20F közötti időszakra vonatkozóan a,.civil Információs Centrum 1 ' cím elnyerésére, december 31 CIC a fenti pályázaton elindult és az Emberi Erőforrások Minisztériuma XXFT71ó9/13/(2012) sz. értesítése szerint megnyerte a kiírt pályázatot, így elnyerte a fenti időszakban fővárosi Civil Információs Centrum" címet Annak érdekében, hogy a CIC a Civil tv, 52. szakaszában rögzített feladatait hatékonyan teljesíteni tudja, a Partner szervezet (az 1. sz. melléklet szerinti határozata alapján) és a CIC a jelen együttműködési megállapodást kötik meg. \

3 Felek a jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a CIC a Partner szervezet számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. A Partner szervezet vállalja, hogy amennyiben a CIC által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a CIC ceí szoros együttműködésben valósítja meg. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cseréinek egymással az esetleges tapasztalatokról, és a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. Felek már jelen megállapodás aláírásával kifejezik azon kölcsönös szándékukat, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködjenek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítsák. CIC vállalja, hogy a Partner szervezet illetékességi területén a Civil Információs Centrum cím viselésének teljes időtartama során, Partner szervezet folyamatos együttműködésben és konzultációban maradéktalanul végrehajtja az ÁROP vonatkozó pályázatban lefektetett alábbi feladatait: 1. A Partner szervezet nyilvános rendezvényein konzultációs lehetőséget biztosít nonprotit szervezetek számára. A fenti feladatkör teljesítése során a CIC a kerületi rendezvényeken szakértővel, tanácsadóval együtt vesz részt, akihez a nonprofít szervezetek képviselői személyesen fordulhatnak kérdéseikkel. Tanácsadói területek: Jogi, közhasznúsági tanácsadás Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás Pályázati tanácsadás Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás Forrásteremtési tanácsadás Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás Magyar-külhoni magyar partnerségi külkapcsolati kapcsolatok elősegítése Partner szervezet vállalja, hogy az egyes rendezvényekre vonatkozó tanácsadói igényét legalább az adott rendezvény időpontja előtt 30 nappal írásban közli a CIC -ceí. 2. Élő és digitális fórumok, konzultációk, egyéb rendezvények és programok szervezésével elősegíti a térség civil szervezetei közötti kapcsolatok bővülését; CIC vállalja, hogy elektronikus hírlevelét (minimum 1 levelet / hó, december 31. napjáig bezárólag) eljuttatja a térség civil szervezeteihez, saját honlapján GYÍK és egyéb civil ügyekkel kapcsolatos információs tartalmakat, híreket tesz közzé, kerületi rendezvényeket tart a fenti célok érdekében és együttműködik a kerületi civil szolgáltatókkal. 3. A partner szervezet programjaiban szervezőként, konzulensként, közvetítőként, népszerűsítőként a Partner szervezet előzetesen közölt írásbeli igénybejelentése alapján, lehetősége szerint részt vesz, közreműködik.

4 A fenti feladatkör teljesítése során a CIC kezeli a kerületi megjelenés alkalmával gyűjtött, a tanácsadást kérő, érdeklődő nonprofit szervezetek képviselőinek elérhetőségeit, civil adatbázist épít, bővít és fejleszt, A CIC vállalja, hogy saját honlapján, hírlevelében helyet biztosít a civil szervezet híreinek, felhívásainak. IV. A PARTNER SZERVEZET FFXADATAI Partner szervezet vállalja, hogy a Civil Információs Centrum cím viselésének teljes időtartama során a CIC által partner szervezet illetékességi területén vállalt tevékenységekhez folyamatos konzultáció és együttműködés mellett minden lehetséges és arányos - ide nem értve a pénzügyi - segítséget és támogatást megad, különös tekintettel a következőkre: 1. Saját információs felületein (honlap, hírlevél, stb.) lehetőséget biztosít a budapesti Civil Információs Centrum minőségben nyújtott szolgáltatásainak és programjainak rendszeres megjelentetésére. 2. Saját nyilvános rendezvényein lehetőséget (helyet, időt, hirdetést) biztosít a CIC számára civil szervezeteknek ajánlott konzultációra, tanácsadásra. 3. Igény esetén - Partner szervezet lehetőségeihez mérten, és írásban előre egyeztetett módon - a CIC számára helyet és egyéb infrastrukturális körülményeket biztosít a pályázatban foglalt kerületi, budapesti civil rendezvények, konferenciák, konzultációk céljára. V. SZERZŐI JOGOK VÉDELME Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési megállapodás keretei között, vagy erre való tekintettel létrejövő jogi oltalomban, vagy egyéb védelemben részesíthető szellemi alkotások tekintetében a rendelkezés joga a szerzőket - figyelemmel az évi LXXVI. törvény 5. -ában foglalt rendelkezésekre - együttesen és - kétség esetén - egyenlő arányban illeti meg. Rögzítik továbbá a Szerződő Felek, hogy amennyiben a közös szerzői jogi oltalom alá eső mű részei Önállóan is felhasználhatóak, abban az esetben a saját részek vonatkozásában a szerzői jogok önállóan is gyakorolhatóak. E körben megállapodnak továbbá a Szerződő Felek arról is, miszerint az összekapcsolt művekből álló, közösen alkotott mű valamely részének más művel való összekapcsolásához az eredeti közös mű valamennyi szerzőjének hozzájárulása szükséges. VI. A MEGÁLLAPODÁS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást Szerződő felek december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg. Azonnali hatállyal mondhatják fel felek jelen Együttműködési megállapodást (rendkívüli felmondás), amennyiben a másik fél jelen Megállapodásból fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a sérelmet szenvedő fél felhívására, annak írásbeli közlésének átvételétől számított 15 napon belül a jogszerű helyzetet nem állítja helyre, kivéve amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további együttműködést lehetetlenné teszi. Rendkívüli felmondás esetén a Szerződő felek fenntartják maguknak a jogot a szerződésszegésből eredő jogaik érvényesítésére, ideértve a kára megtérítésére való jogot is.

5 VII. ÉRVÉNYTELENSÉG Ha a jelen Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és ki kényszeríthetők, helyette a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás bármely módosítása vagy változtatása kizárólag akkor hatályos és érvényes, ha az írásos formájú és a Felek - mint jelen Megállapodás kiegészítését vagy módosítását- aláírták. Minden -jelen Megállapodással kapcsolatos - közlés írásban, fax vagy útján történik. Szóbeli közlés csak akkor lép érvénybe, ha annak közlésétől számított 36 órán belül azt írásos formában megerősítik. Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan körülményt, tényt, információt, amely e Megállapodás aláírását befolyásolta volna. Jelen megállapodás aláírásával Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:63 (5) bekezdésében foglaltak alkalmazását e jogviszonyuk keretében kizárják. A jelen Megállapodás magyar nyelven készült, 3 (három) egymással megegyező példányban készült és 4 (négy) oldalból áll. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V.. törvény vonatkozó rendelkezései, illetőleg a évi CLXXV. törvény az irányadó. Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megértették és magukra nézve aláírásukkal kötelezőnek ismerik el. Kelt: Budapest, május 26. dr. Papcsák Fe polgármeste Budapest Főváros XIV Zugló Önkormányz, Sí SzázaéfcgG^ J*plitíkai lskoj& Alapítvány / ' 1087 Budapest, MMidegteKmándpr utca Lánczi András elnök Századvég Politikai Iskola Alapítvány

6 1. sz. melléklet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 55. napirendi pont: Javaslat a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester Előterjesztés sorszáma: / /2014. (V.15.) határozat a Századvég Politikai iskola Alapítvánnyal a Civil Információs Centrum működése érdekében történő együttműködési megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal a Civil Információs Centrum működése érdekében együttműködési megállapodást köt, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: május 15. Felelős: dr. Papcsák Ferenc polgármester (16 fő jelen, 13 mellette, 0 ellene, 3 tartózkodás ) dr. Papcsák Ferenc sk. :í 5 polgármester "4 \ dr. Papp Csilla sk. jegyző

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Vállalkozási és felhasználási szerződés Vállalkozási és felhasználási szerződés amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., törzsszám: 311607, adószám: 15311605-2-41) képviseletében eljár: dr. Berta

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben