NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁ GA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I 272-3/2015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 3 db kivonat Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszám,oló a Közgyűlés 2014., decemberi és januári ülése között a 302/2014. (XII. 18.) közgy. határozat alapján hozott bizottsági döntésekről Előkészítő: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály; Stratégiai- F ej lesztési Osztály Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 29. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 302/2014. (XII. 18.) közgy. határozatával - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - felhatalmazta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy december 19-e és január 29-e között döntsön olyan, elsősorban pályázatokkal kapcsolatos ügyekben, amelyekben a határidők megtartása érdekében halaszthatatlan döntéshozatal szükséges. A hivatkozott határozat alapján az alábbiakban felsorolásra kerülő, meliékletét képező döntések meghozatalára került sor: jelen előterjesztés 1/2015. (I. 12.) PGVB határozat Pályázat benyújtása a "Tudás-Park" c. pályázati felhívás ra (Kódszám: TÁMOP C-14/1/Konv); 2/2015. (I. 12.) PGVB határozat Támogató nyilatkozat a Kolbász Akadémia Nonprofit Kft. részére. 4/2015. (I. 21.) PGVB határozat Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése az Egyensúly Szabadidő AE Egyesülettel és a Civil Szervezetek Szövetségével Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy január 21-én a Béthel Alapítvány is megkereste az Önkormányzatot egy - a 4/2015. (I. 21.) PGVB határozat alapján aláírt

2 2 nyilatkozathoz hasonló tartalmú - együttműködési szándéknyilatkozat kiadása érdekében. Az ügyben a Bizottság várhatóan január 27. napján dönt. A határozat a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály; Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által a 302/2014. (XII. 18.) közgy. határozat alapján a Közgyűlés decemberi és januári ülése között hozott döntésekről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: január 29. Békéscsaba, január 23. /J ~ t'.. 1/ Á) / lctt ~,/,... Dr. ~CZi Att la. I ~ Ellenjegyzé : Jogi:...,:-... ~,.. ' {7vt~ P enzugyl:

3 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága január 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pályázat benyújtása a "Tudás-Park" c. pályázati felhívás ra (Kódszálu: T ÁMOP C-14/l/Konv) Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 12.) PGVB HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkorn1ányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Váro s fej lesztési Bizottsága - a 302/2014. (XII. 18.) közgy. határozatban biztosított döntési jogkörben - jóváhagyja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Tudás-Park" A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával c. pályázati felhívás (Kódszám: T ÁMOP C-14/l/Konv) keretében benyújtandó pályázatban kötelező konzorciun1i partnerként vegyen részt. Felelös: Határidő: Szarvas Péter polgármester 20IS.január 12. kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. bizottsági elnök

4 KIVONAT Békéscsaba Megyei.Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága január 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tálnogató nyilatkozat a Kolbász Akadémia Nonprofit Kft. részére Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: (I. 12.) PGVB HATÁROZAT Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Váro s fej Iesztési Bizottsága egyetért a Kolbász Akadémia Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba, Buzogány u. 8.; a továbbiakban: Kft.) tervezett proj ektj ének, a Kolbász Akadémiának a 111egvalósításával, és támogatásáról biztosítja a Kft.-t azzal, hogy jelen határozat alapján az Önkonnányzat nen1 nyújt anyagi támogatást a Kft. részére; a111ennyiben a Kft. a projekt megvalósítása során városi jelképet kíván felhasználni, akkor azt kizárólag Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének a helyi e Ílner, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg jogerős engedély bíliokában (városi CÍn1er vagy zászló esetén) teheti meg. Felelős: Dr. Ferenczi Attila elnök Határidő: január 20. Dr. Ferenczi Attila s.k. bizottsági elnök... ~--.

5 ;~--_. KIVONAT Békéscsaba J\rlegyei Jogú Város Önkonllállyzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és V árosfejlesztési Bizottsága január 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgv: Együttn1űködési szándéknyilatkozat megkötése az Egyensúly AE Egyesülettel és a Civil Szervezetek Szövetségével Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2015. (I. 21.) PGVB HATÁROZAT Békéscsaba Megyéi Jogú Város Önkorn1é{nyzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 302/2014. (XII. 18.) közgy. határozatban kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata -,~Civil Infoffi1ációs Centrum" cín1 elnyerése érdekében - együttn1üködési szándéknyilatkozatot köt az Egyensúly AE Egyesülettel (5600 Békéscsaba, Kolozsváli u. 62.) és a Civil Szervezetek Szövetségével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.) a jelen határozat 1. és 2. mellékiete szerinti tartalon1lnal. Jelen határozat alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata anyagi tán10gatást nelti nyújt a pályázó szervezetek részére. Felelős: Szarvas Péter polgánnester Határidő: január 22. Együttműködési szándéknyilatkozat l. lnelléklet Alnely létrejött egyrészről az Egyensúly AE Egyesület (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62., nyilvántariási SZál11: , adószál11: , a továbbiakban: pályázó), másrészről Békéscsaba Megye Jogú Város Önkonnányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Szarvas Péter polgármester, a továbbiakban: együttmüködő pariner) között a n1ai napon és az alábbiak szerint: 1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogya Civil Inforn1ációs CentrU111 (a továbbiakban: CIC) címpályázat nyertese Uelen szerződésben: pályázó) a partner szá111ára tájékoztatást nyújt a civil infonnációs centru111 által kínált szolgáltatásokról, illetve a paliner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 2. Az együttn1iiködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy ar11ennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja lneg.

6 3. Az együttműködő pminerek kijelentik, hogy a program lnegvalósítása során rendszeresen infon11ációt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogyaprojektben a legjobb tudásuknak 111egfelelően közremüködnek. 4. Az együttmüködés tagjai a lnegvalósítandó cél érdekében a kö vetke ző feladatokat vállalják: A pá/vá:zó projektben vállalt konkrét {e/adatai: generálja a lokális civil szervezetek és a települési, valan1int kisebbségi önkonllányzatok együttműködését 111űhelyn1unka, szervezetfejlesztés vagy tréning keretében. Az önkormányzat civil kapcsolattmiójának, referens ének továbbképzésben való részvételt ajánl, segíti őt a projekt idején, szupervíziót biztosít száinára. A hatánnentiség előnyeit kihasználva elősegíti a leendő magyar - külhoni partneri kapcsolatok kialakulását, az önkonnányzatok nlár meglévő testvérvárosi kapcsolataira alapozva, civil pminer adatbázis cserét n1iiködtet pályázatok, együttlnűködések kialakítása érdekében. Segítséget nyújt esetleges önkonnányzati feladatok civileknek történő átadása esetén tapasztalatcsere megszervezésével, jó gyakorlatok belnutatásával. Szakmai tanácsokat ad önkormányzat és civil szervezetek, n1ínt konzorciulni partnerek pályázatokban való együttinűködéséhez. Kérésre közren1űködik az önkom1ányzat civil tán10gatási rendszerének kidolgozásában. A partner által vállalt konkrét feladatok: a településre hozott programok, fogadóórák, képzések számára - külön megállapodás alapján - ingyenes / kedvezményes bérletű, helyiséget biztosít. Önkolmányzati civil kapcsolattartót, referenst választ. A civileket érintő települési eseményekről aktuális tájékoztatást ad a CIC felé. A település honlapján, helyi médiumában rendszeresen elérhetővé teszi a CIC anyagait. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 5. Az együttműködési szándéknyilatkozat lnegkötéséről leadott hatáskörben Békéscsaba Megyei Jogú V áros Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a..../ ( ) PGVB határozatával döntött. A felek a fenti megállapodást, n1ínt akaratukkal n1índenben lnegegyezőt elolvasás után aláíliák. Kelt: Békéscsaba, január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (együttlnűködő partner) képviseli: Szarvas Péter polgármester Egyensúly AE Egyesület (pályázó) képviseli: Herczegné Szálnel Annan1ária Ellenjegyzeln: Dr. Kiss Gyula aljegyző

7 2. melléklet' Együttműködési szándéknyilatkozat Amely létrejött egyrészről a Civil Szervezetek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7., képviseli: Gólya Pál elnök, a továbbiakban: pályázó), lnásrészről Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Szarvas Péter polgánnester, a továbbiakban: együttműködő pminer) között a n1ai napon és az alábbiak szerint: l. A felek rögzítik~ hogy jelen együttn1űködési n1egállapodás aláírásávallnegállapodnak abban, hogya Civil Infonnációs CentrUln cín1pályázat nyeliese Uelen nyilatkozatban: pályázó) a partner szálnára tájékoztatást nyújt a civil infonnációs centruln által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körühnényeiről és részleteiről. 2. Az együtttnűködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogyarnennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja meg. 3. Az együtttnűködő partnerek kijelentik, hogy a progrmn 111egvalósítása során rendszeresen infonnációt cserélnek egytnással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik. hogyaprojektben a legjobb tudásuknak megfelelően közrelnűködnek. 4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: A pázvázó projektben vállalt konkrét feladatai: - folyarnatos tájékoztatás a Civil Inforn1ációs CentrUlTI szolgáltatásairól, - folymnatos kapcsolattartás, info1l11ációcsere az együttn1űködő partner által kijelölt szen1éllyel, - igény szerint képzéseket szervez a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatban, - igény szerint Partnerség Infonnációs Napot szervez a településen lnűködő civil szervezetek részére, - igény szerint a településen tanácsadásokat szervez, Info1111ációs Napokat bonyolít le, - elektronikus hírlevelét rendszeresen eljuttat ja az együtttnűködő pariner számára. A partner által vállalt konkrétfedadatok: - folyamatos együttműködés apályázóval, - kijelöl egy személyt a pályázóval való kapcsolattariás érdekében, - adatot szolgáltat a pályázó önkorn1ányzati civil referensek adatbázisa száinára, - igény szerint igénybe veszi a pályázó által szervezett képzéseket, - an1ennyiben a pályázó a településen tanácsadásokat, infonnációs napokat, képzéseket szervez, segíti a helyszín biztosításában.

8 4 5. Ezen lnegállapodás kifejezi a felek azon szándékát is. hogya projekt lezárását követően a jövöben is együttn1üködnek és az addig elért eredlnények további folyainatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 6. Az együttn1űködési szándéknyilatkozat l11egkötéséről leadott hatáskörben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a..../2015. (... ) PGVB határozatával döntött. A felek a fenti lnegállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. Kelt: Békéscsaba, január... Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata (együttműködő partner) képviseli: Szarvas Péter polgánnester Civil Szervezetek Szövetsége (pályázó) képviseli: Gólya Pál elnök Ellenjegyzem:.... Dr. Kiss Gyula aljegyző Dr. Ferenczi Attila s.k. bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 36/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 266/2015. Előadó: dr. Sódar Anita Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Tehjax: (66) 523-804

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 12. napján 10 óra 30 perckor

JEGYZŐKÖNYV. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 12. napján 10 óra 30 perckor JEGYZŐKÖNYV Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 12. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1.,2.,3.,4., JEGYZŐKÖNYV Készült: Sajószentpéter

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail.

Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail. Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail. com JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 1 2l.. _,_..;:..v_ ~1.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250/2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben