Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény"

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet, alapján készült. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató

2 I. Általános szabályok 1. Az ellátás igénybevétele 2. A házirend célja 3. A házirend hatálya 4. Alapelvek 5. A házirend nyilvánossága TARTALOMJEGYZÉK II. Az együttélés szabályai 1. Az együttélés szabályaival kapcsolatos jogok, kötelezettségek 1.1. Az együttélés alapelvei 1.2. Az együttélés során a lakók jogaival kapcsolatos szabályok 1.3. A vélemény-nyilvánítási jog és annak gyakorlása 1.4. Az Időskorúak Otthona eszközeinek, létesítményeinek használati rendje 1.5. A lakószobák használati rendje 1.6. Alkohol, kábító- és bódító szerek fogyasztására, tárolására vonatkozó szabályok 1.7. Tűz- és balesetvédelmi szabályok Dohányzás 1.8. Lakógyűlés 1.9. Az ellátott kötelezettségei 2. Az Időskorúak Otthona napirendje 3. Egészségügyi ellátás 4. Foglalkoztatás, mentális gondozás III. Az Otthonból való eltávozás és az Otthonba való visszaérkezés rendje 1. Általános szabályok 2. A kimenőre és szabadságra vonatkozó közös szabályok IV. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályai 1. Az ellátottak egymás közötti kapcsolattartásának szabályai 2. A lakók és hozzátartozóik, látogatóik kapcsolattartásának szabályai 2.1. A látogatás 2.2. Kapcsolattartás telefonon V. Az Otthonba bevihető személyes használati tárgyak VI. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és értékkezelés VII. A ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje 1. A ruházat és a ruházattal való ellátás 2. Textília és a textíliával való ellátás 3. Személyi és környezeti tisztaság, higiénia 4. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje 2

3 VIII. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai IX. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok X. Az Otthon alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások XI. Az Otthon dolgozóira vonatkozó speciális szabályok XII. Az ellátást igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 1. Az ellátottak jogai 2. Ellátottjogi képviselő 3. Érdek-képviseleti fórum XIII. Záró rendelkezések 3

4 H Á Z I R E N D I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Az ellátás igénybevétele Az otthon személyes gondoskodásának igénybevétele önkéntes, az ellátott személyesen benyújtott kérelme alapján történik. Ha az ellátott igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy /ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta/ önállóan terjesztheti elő. Ideiglenes gondnok esetében az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Az otthonban érvényes beutaló határozattal, illetve megállapodással rendelkező jogosult lakhat. A kérelem, illetve a megállapodás határozatlan időre szólhat. Felvételkor az Otthon tájékoztatást nyújt a jogosult és hozzátartozója számára - az ellátás tartalmáról, feltételeiről, - a nyilvántartásokról, - a kapcsolattartás /különösen a látogatás, a távozás és visszatérés/ rendjéről, - panaszjoguk gyakorlásának módjáról, - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, - az otthon házirendjéről, - a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, a mulasztás következményeiről, - a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervekről. 2. A házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza az Otthon belső rendjét, és tájékoztatást nyújtson az alapvető szabályokról. Ennek érdekében megállapítja: - az együttélés szabályait, - az Otthonból való eltávozás és az Otthonba való visszatérés rendjét, - az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait, - az Otthonba bevihető személyes használati tárgyak körét, - az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, - a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília tisztításának és javításának rendjét, - az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, - az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, - az Intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját, - továbbá egyéb, jogszabály által a házirend szabályozási körébe tartozó témaköröket. 3. A házirend hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed az Időskorúak Otthonában: - lakókra, - foglalkoztatott alkalmazottakra, 4

5 - munkát végző külső szervek dolgozóira, - tartózkodó látogatókra és valamennyi, az Otthonban megforduló személyre. A házirend - az ellátottak és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony, - a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor, - az Otthonnal nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az Otthon területére való belépéskor, - a látogatók esetében az Otthonba lépéskor lép hatályba. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az Otthon területén, azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek az Otthonon kívül is az Otthon által szervezett programok, foglalkozások esetében az Otthon területén kívül is alkalmazni kell. 4. Alapelvek Az Otthon a feladatait úgy végzi, hogy az ellátást igénybe vevők számára biztosítsa az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különösen - az élethez, az emberi méltósághoz, - a testi épséghez, - a testi és lelki egészséghez való jogot. 5. A házirend nyilvánossága A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módjai: a házirendet: - ki kell függeszteni a faliújságra, - egy példányát az ellátott részére át kell adni. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni a fentiek szerint. II. AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI 1. Az együttélés szabályaival kapcsolatos jogok, kötelezettségek 1.1. Az együttélés alapelvei A lakó a házirendben meghatározott jogait úgy gyakorolhatja, ha - azzal mások érdekeit nem sérti, - azzal nem veszélyezteti saját és társai, illetve az Otthon dolgozóinak egészségét, testi épségét, valamint - mást nem akadályoz jogai gyakorlásában. A házirend a fentiek érvényesülése érdekében tartalmaz korlátozásokat az egyes jogok gyakorlására vonatkozóan. Az Otthon lakóinak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyes tiszteletre épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia. 5

6 Az Otthon lakóinak jogait az Otthon alkalmazottai és a lakók egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. A lakók és az alkalmazottak kötelesek kiemelt figyelmet fordítani a személyi tulajdon védelmére Az együttélés során a lakók jogaival kapcsolatos szabályok Az Otthon köteles tiszteletben tartani az ellátottak - személyiségi jogait, - szabad vallásgyakorláshoz való jogát, valamint - jogát az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez. Az Otthon köteles biztosítani a jogok érvényesítéséhez szükséges feltételeket. Az Otthon vezetője, illetve az Otthon dolgozói nem hozhatnak olyan döntéseket, intézkedéseket, amelyek sértik az ellátottak jogszabályban, illetve e házirendben meghatározott jogait. Az ellátottakat megilleti személyi adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem. A telephelyvezető az ellátottak ezen jogai érvényesülése érdekében fokozott figyelmet követel az ellátott - személyi adatainak kezelésével, - egészségügyi állapotával, - személyes körülményeivel, - jövedelmi viszonyaival, kapcsolatban. Az Otthon dolgozóinak kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy az ellátottak személyiségi jogai érvényesüljenek. Az Otthonnak az ellátottak személyes, valamint egészségügyi állapotára vonatkozó adatait úgy kell nyilvántartania, hogy azokról arra illetéktelen személyek ne szerezhessenek tudomást. Az érintettek számára azonban meg kell adni a szükséges tájékoztatást. Az Otthon - az ellátott önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében- nem kötelezheti az ellátottat arra, hogy éljen a jogszabályokban, illetve a házirendben biztosított jogával. (Ennek érdekében nem kötelezheti arra, hogy részt vegyen az Otthon rendezvényein, programjain). Az ellátott családi élethez való joga védelmében tilos az ellátott családi életével, családi körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés. Az Otthon köteles az ellátottat állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátásban részesíteni. Az ellátott joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tájékoztatás érdekében minden ellátott és dolgozó számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek az Otthon nyilvános dokumentumai: 6

7 - az SZMSZ és - a szakmai program. Az ellátott joga, hogy részt vegyen az Otthon által szervezett programokon. Az ellátottak a személyes tulajdonukat képező tárgyakat, használati tárgyaikat általában szabadon de a házirendben meghatározott korlátozásokkal használhatják. A személyes tárgyakat az ellátottak csak úgy használhatják, hogy azok másokra veszélyt ne jelentsenek. A mindennapi használati tárgyakat az ellátottak korlátozás nélkül használhatják. (A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését az Otthonba bevihető személyes használati tárgyak rész tartalmazza). Az ellátottak az érdekvédelmi jogukat az érdekvédelmi fórum működésének szabályai szerint gyakorolhatják A vélemény-nyilvánítási jog és annak gyakorlása Az Otthon biztosítja az ellátottak számára az érdekvédelemhez, valamint a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. Az ellátott a véleménynyilvánítási jogával úgy élhet, hogy azzal nem sértheti - az Otthon alkalmazottainak, valamint - a többi ellátottnak a személyiségi jogait, emberi méltóságát. Az ellátott joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, tájékoztatást kapjon, javaslatot tegyen, kérdést intézzen az Otthon vezetőihez, dolgozóihoz, fórumaihoz. Az ellátott joga, hogy a fentiek alapján véleményt nyilvánítson - a gondozását végző ápoló munkájáról, - az Otthon működéséről, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatot tegyen Az Időskorúak Otthona eszközeinek, létesítményeinek használati rendje Az Otthon biztosítja az ellátott részére azt, hogy igénybe vegye az Otthonban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket. Napközben minden lakó igénye szerint pihenhet szobájában, használhatja a közös helyiségeket, társalgót, kerti pihenőt stb. Minden nap óra között csendes pihenőt tartunk, mely idő alatt kérjük kerülni a hangos beszédet, zajt. A televíziót, rádiót is csökkentett hangerővel kérjük használni, vita esetén le kell kapcsolni. A társalgóban való tartózkodás, televízió nézés 22 óráig történhet. Fokozott figyelmet kell fordítaniuk az ellátottaknak az elektromos, illetve tűzveszélyes eszközök használatára. Az udvart a lakók egész nap szabadon használhatják. A közösségi helyiségekben dohányozni tilos! Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet! 1.5. A lakószobák használati rendje 7

8 A lakószobában a mennyezeti világítást 22 óráig kell lekapcsolni, kivéve, ha a szobatársak egybehangzóan más időpontban egyeznek meg. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. Vita esetén ki kell kapcsolni a készüléket. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok, akik később fekszenek le, ágyaikat lefekvéshez készítsék elő. Az Otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes beleegyezésével tartózkodhat. A lakószobákban, betegszobákban dohányozni tilos! 1.6. Alkohol, kábító- és bódító szerek fogyasztására, tárolására vonatkozó szabályok Az Időskorúak Otthonában alkohol árusítása tilos. Az Otthonban az ellátottak kismértékű, kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztása nem tiltott. Az alkoholfogyasztás az Otthon rendjének, a lakók nyugalmának érdekében a háziorvosunkkal történt egyeztetés után lehetséges. Minden lakó csak saját maga részére hozhat be italt az Otthonba. Így elkerülhető, hogy a vásárlást itallal jutalmazzák. A szociális nővér az ágyhoz kötött betegnek is vásárolhat italt a fentiek szerint. Az ittasság miatt esetlegesen felmerülő mentőszállítási /Detoxikáló/ költségek az otthon lakóját terhelik. Az Otthon dolgozói számára az Otthon területén, valamint az Otthon által szervezett Otthonon kívüli programok alkalmával tilos az alkoholfogyasztás. Az Otthon dolgozói és ellátottai számára tilos az Otthonban, illetve az Otthonon kívüli szervezett programokon kábító- és bódító szerek fogyasztása, illetve az Otthonban az ilyen állapotban való megjelenés és tartózkodás, valamint az ilyen szerek Otthonba való bevitele Tűz- és balesetvédelmi szabályok A telephelyvezető gondoskodik arról, hogy az Otthon dolgozói és ellátottjai megismerjék a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Ennek során az Otthon megszervezi a rendszeres oktatást, az oktatás tényét naplóban rögzíti. Az új belépőkkel az intézményi jogviszony, illetve a munkaviszony kezdetekor meg kell ismertetni a vonatkozó szabályokat. Az egyes helyiségekben kifüggesztésre kerülnek az oda vonatkozó speciális tűz- és balesetvédelmi előírások. Dohányzás A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény értelmében: A 2. (2)bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően: nem jelölhető ki dohányzóhely közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben. A 4. (1) bekezdése értelmében, dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki. A kijelölt helyeket a nemdohányzók védelméről szóló belső szabályzat tartalmazza. A dohányzás káros az egészségre! Ezzel az intelemmel az ellátottak és az Otthon dolgozói, valamint az Otthonban tartózkodó további személyek számára dohányozni csak az arra kije- 8

9 lölt helyen, illetve helyiségben szabad. A kijelölt helyeken hamutálcák, a mozgássérültek részére álló hamutartók biztosítják a kulturált dohányzás lehetőségét. Kérjük, hogy minden dohányzó legyen figyelemmel a nem dohányzó társaira és a tűzvédelmi előírások betartására. A nemdohányzók védelmének helyi szabályai a dolgozói, illetve a lakói faliújságra kifüggesztésre került. A lakóhelyiségekben, közösségi terekben füstjelző készülékek kerültek elhelyezésre. Tűz / füst érzékelése esetén azonnal riasztja a tűzoltóságot. Ezért fokozottan ügyeljenek arra, hogy ne történjen téves riasztás azon oknál fogva, hogy nem a kijelölt helyen dohányoznak, mert a kiszállás díja a Házirendet megsértő személyt terheli! 1.8. Lakógyűlés Az Időskorúak Otthona igazgatója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az Otthon működéséről (életéről, eseményeiről és a terveiről). A lakógyűlésen az Időskorúak Otthonának lakói szabadon elmondhatják véleményüket és javaslataikat Az ellátott kötelezettségei Az ellátott kötelessége, hogy: 1. betartsa a házirendben foglaltakat, különös tekintettel arra, hogy többi lakótársa jogait ne sértse; 2. egészségügyi állapotához igazodva közreműködjön saját lakókörnyezetének, lakószobájának, valamint az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, az egyes programok, foglalkozások előkészítésében, lezárásában; 3. az Otthonhoz tartozó területek használati rendjét betartsa; 4. óvja saját és lakótársai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészséget és biztonságot védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse az ápolói feladatokat ellátó személynek, ha magát, lakótársait, az Otthon alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet, rosszullétet észlel, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi ha megsérült; rosszul van, 5. óvja az Otthon létesítményeit, felszereléseit, 6. az Otthon eszközeit, berendezéseit, közösségi helyiségeit rendeltetésszerűen használja. A lakó köteles a szándékos károkozásból eredő biztosítónál nem érvényesíthető intézményi kárigényt megtéríteni. Az ellátott takarítási, tisztántartási feladatai: 1. lakórészének rendben tartása, és az intézményi takarítások közti időszakban a szükséges takarítási feladatok ellátása. 2. az éjjeli szekrényben tisztasági eszközök és apróbb személyes tárgyak, nem romlandó élelmiszerek tárolhatók /romlandó élelmiszert hűtőszekrényben kell tárolni/. 3. az ebédlőből élelmiszert, evőeszközt, edényeket a lakószobába vinni tilos. 4. a lakó és betegszobák rendjének ellenőrzésekor együttműködésre van szükség a szekrények, polcok stb. szemlére bocsátásában. Az Otthon végzi a következő takarítási, tisztántartási feladatokat: - lakószobák takarítása naponta, - szeméttároló edények ürítése naponta, 9

10 - közös helyiségek takarítása naponta, - a tisztálkodási helyiségek takarítása naponta két alkalommal: a reggeli és az esti tisztálkodás után. 2. Az Időskorúak Otthona napirendje Az otthon napirendje a közösségekben elkerülhetetlenül szükséges kisebb megkötöttségektől eltekintve kötetlen. Az Otthonban a felkelés időpontja korlátozás alá nem kerül. A felkelés javasolt időpontja 7 óra. Az ennél korábban kelőknek úgy kell viselkedniük, közlekedniük, a lakószobát, illetve a közösségi helyiséget használniuk, hogy azzal a még pihenő lakókat ne zavarják. A javasolt felkelési időpontot követően a lakóknak szabadon, az elvárható toleranciával kell alkalmazkodniuk a még pihenő lakókhoz. A felkelést követően a lakók gondoskodnak az ágyneműjük szellőztetéséről, a beágyazásról, elvégzik a reggeli tisztálkodást, és felöltöznek. Étkezések: Az otthon napi háromszori főétkezést biztosít /orvosi utasításra diétás étrendet/. - reggeli: óráig - ebéd: óráig - vacsora: óráig. Az étkezési időpontokat minden lakó lehetőleg tartsa be. Aki az étkezéseken nem tud megjelenni, ezt jelentse be a főnővérnek. A felszolgált ételt /fekvőbeteg kivételével/ az ebédlőben kell elfogyasztani. Meleg ételt a HACCP előírásai alapján nem áll módunkban félretenni, az ebédlőből az ételt kivinni tilos. A gyógyszerosztás étkezésekkor, illetve az orvos előírása szerint történik. Az otthon biztosítja az étkezéshez szükséges eszközöket, melynek tisztántartásáról gondoskodik. Az élelmiszerek tárolásánál ügyelni kell a rendre és a tisztaságra, különös tekintettel a romlandó élelmiszerekre. Az ágy körül, ablakpárkányon, vagy a szekrényben a lakók élelmiszereket ne tároljanak! Erre a célra a lakószobákban hűtőszekrény van elhelyezve, a betegszobákban közös hűtőszekrényt használhatnak a lakók. Az ételhulladékot az erre a célra rendszeresített edénybe kérjük elhelyezni. A kávézás a kávézóban kifüggesztett rend szerint történik. A járóképtelen, fekvő betegek számára az étkezést a lakószobában kell lehetővé tenni, valamint az Otthonban gondoskodni kell arról, hogy az étkezéshez a lakó a szükséges segítséget megkapja. Az Otthonban a lepihenés időpontja korlátozás alá nem kerül. A lepihenés javasolt időpontja 22 óra. Az ennél később fekvőknek úgy kell viselkedniük, hogy azzal a már pihenő lakókat ne zavarják. A lakók napirendjüket saját igényeiknek megfelelően alakítják, de figyelembe kell venniük a házirendben meghatározottakat. 10

11 3. Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás keretében az otthon köteles gondoskodni az igénybe vevő: - egészség-megőrzését szolgáló felvilágosításáról, - rendszeres orvosi felügyeletéről, - szükség szerinti ápolásáról, - szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról, - kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, - gyógyszerellátásáról: a lakó részére az otthon térítésmentesen biztosítja az intézményi alaplistán szereplő gyógyszereket /1.sz. melléklet/. Az ezen a listán nem szereplő egyéni gyógyszerek költségeit a lakónak kell megfizetnie, azzal a kikötéssel, hogy részére legalább a tárgyév január l én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a költőpénzként megmaradjon a jövedelméből. - a gyógyászati segédeszközzel való ellátása: az otthon feladata a test távoli eszközök térítésmentes biztosítása, a testközeli eszközök után fizetendő költséget is az egyéni gyógyszerköltség megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Fennjáró lakóink részére az orvosi vizsgálat az otthon rendelőjében történik. Rendelési idő: Hétfőn: óráig, csütörtökön: óráig, az orvos szükség szerint más időpontban is hívható. Gyógyszer az orvos mérlegelése és elrendelése alapján vehető igénybe. Gyógyszert a lakók a háziorvos megkérdezése nélkül nem szedhetnek, nem tarthatnak maguknál. Alkalmi gyógyszert csak saját részre a vezető ápoló illetve az orvos jóváhagyásával vehetnek ellátottaink. Lakótársnak gyógyszert vásárolni szigorúan tilos! 4. Foglalkoztatás, mentális gondozás A jól megérdemelt pihenés mellett a megfelelő elfoglaltság, a napi rendszeres tevékenység a személyiség megőrzését segíti, ezért kérjük, hogy a közösség minden tagja képességéhez mérten tartsa rendben ágyát, szekrényét, lássa el magát. Lehetőség szerint érdeklődésének és egészségügyi állapotának megfelelően vegyen részt az otthon által szervezett foglalkozásokon, az otthon belső életével kapcsolatos munkákban / pl.: takarítás, tálalás, udvari vagy kerti munka, kézimunkázás, varrás, portaszolgálat/. Az egészség és a testi épség fenntartása érdekében a séta és a testmozgás is fontos. A lelki egészség fenntartása érdekében a mentálhigiénés csoport vezetőjével egyéni esetmegbeszélés vehető igénybe. Munkajutalom: az otthon lakói a fizikai foglalkoztatás keretében részt vehetnek az otthon körüli házi és kerti munkákban. Az otthon működési körén belül szervezett foglalkoztatásért munkajutalom adható, melynek összege alkalmanként Ft. A jutalmazás gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, alkalmankénti összegéről az otthon vezetője dönt. 11

12 III. AZ OTTHONBÓL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZAÉRKEZÉS RENDJE 1. Általános szabályok A lakók személyes szabadsága nincs korlátozva, de az áttekinthető intézményi működés érdekében a lakóknak be kell tartaniuk az alábbi szabályokat: A lakók az Otthonból: - kimenő -re, illetve - tartós távollétre mehetnek. Kimenő: az alkalmanként 24 órát el nem érő Otthonon kívüli tartózkodás. Tartós távollét: az alkalmanként 24 órát elérő vagy azt meghaladó Otthonon kívül tartózkodás. 2. A kimenőre és szabadságra vonatkozó közös szabályok A lakók bármikor szabadon elhagyhatják az Otthont. Az eltávozás csak akkor tagadható meg, / a Korlátozó intézkedés elrendelésének szabályai betartásával / ha a kezelőorvos - az ellátott egészségi állapota miatt - az eltávozást nem javasolja. Az Otthon lakóinak nyugalma érdekében az Otthon 7 óra és 19 óra között hagyható el. Ezen időintervallumon kívül csak nagyon indokolt esetben hagyható el az Otthon az igazgató, illetve szakmai helyettese a vezető ápoló engedélyével. A lakó köteles eltávozási szándékát, azaz azt, hogy nem kívánja igénybe venni az intézményi ellátást, valamint annak várható időtartamát előre bejelenteni. A bejelentést a mindenkori műszakvezető nővér felé kell megtenni. Távozáskor tájékoztatnia kell az elvitt ingóságokról is. Amennyiben az Otthon lakója távolléte során nem tud, vagy nem akar az előre megbeszélt időpontra visszatérni, köteles az Otthon vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt erről tájékoztatni. Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelenti be. Engedély nélküli eltávozás esetén az otthon a lakóért felelősséget nem vállal. Ha az indokolatlan távolmaradás ismétlődik, a lakó intézményi jogviszonyát megszüntetjük. Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha a lakó neki fel nem róható okból marad igazolatlanul távol. A kimenőre távozott lakó köteles az előre bejelentett távolléti idő lejártáig visszaérkezni az Otthonba. Visszaérkezéséről tájékoztatnia kell a műszakvezető nővért. Kérjük a tartós távollétet az otthon vezetőjével egyeztetni. Az éves szinten két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított napi személyi térítési díj 20 %-a fizetendő. A két hónapot meghaladó távollét idejére: a) egészségügyi intézményben történő kezelésnek tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, 12

13 b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. A távollét az általános szabályokon túl akkor engedélyezhető a lakó számára, ha biztosított - a megfelelő lakhatási háttér (lakás, család stb.), - az ápolási feladatok ellátása is, amennyiben a beteg ápolásra szorul. Az eltávozás tényét a szolgálatban lévő műszakvezető nővér bejegyzi az eseménynaplóba. Az eltávozott lakónak az előzetesen bejelentett időpontban vagy az előtt, a lakótársak zavarása nélkül kell visszatérnie. A lakó a visszaérkezését köteles bejelenteni az Otthon vezetője által megbízott személynek vagy annak távolléte esetén a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszaérkezés tényét a távollétek nyilvántartása füzetbe bejegyzi. IV. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZTI KAPCSO- LATA, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLAT- TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Az ellátottak egymás közötti kapcsolattartásának szabályai Az ellátásban részesülők egymás - különösen a házirendben is meghatározott - jogainak, valamint, az általános etikai - és viselkedési normák tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják a kapcsolatot lakótársaikkal. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban be kell tartani a II. Az együttélés szabályai című részben leírtakat. 2. A lakók és hozzátartozóik, látogatóik kapcsolattartásának szabályai Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására A látogatás A lakókat a hozzátartozóik és egyéb látogatóik a látogatási időben látogathatják. A látogatási idő: téli időszakban 9 órától - 17 óráig, nyári időszakban 9 órától - 19 óráig. A lakók a látogatókat a látogatási idő alatt az alábbi helyeken fogadhatnak: - fekvő lakó a szobájában, - fennjáró lakó a kávézóban illetve a társalgókban, jó idő esetén az udvaron. A látogatók a látogatás kezdetekor kötelesek érkezésüket a portaszolgálatnál jelezni. Látogatási időn kívül látogató csak a telephely igazgató előzetes engedélyével, illetve nagyon indokolt esetben fogadható. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az Otthonban élő más személyek nyugalmára. 13

14 Éjszaka az épületben idegen nem tartózkodhat, az Otthonban dolgozó ápoló joga és kötelessége, hogy a vendégeket felkérje a távozásra. A telephely igazgató a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben a következő intézkedést teheti: - felkéri az érintetett a távozásra, - meghatározott időtartamra eltilthatja az Otthonba való belépéstől. Az Otthon látogatási rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személy az, aki a másodszori tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt, illetve, aki viselkedésével (hangoskodásával stb.) zavarja a többi látogatót, a lakók nyugalmát, napirendjét. A látogatók a látogatási időn kívül is - előre meghirdetett alkalmakkor - kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. Ilyen alkalmak jellemzően a következők: - az Otthon rendezvényein, valamint - az Otthon működésével kapcsolatos fórumok stb. Kérjük a látogatókat, hogy az étkezési időket és a csendes pihenő idejét tartsák tiszteletben Kapcsolattartás telefonon A lakó az Otthon vezetékes telefonjának igénybevételével, a mindenkori díjszabás szerint telefonálhat. A lakóknak lehetőségük van arra, hogy mobiltelefon segítségével kapcsolatot tartsanak az Otthonon belül és kívül. A mobiltelefonon történő beszélgetéskor ügyelni kell a készülék kulturált, mások zavarása nélküli használatára, illetve a szívritmus szabályozó /pacemaker/ készüléket használókra. V. AZ OTTHONBA BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK Az ellátottak az Otthonba az elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott menynyiségben hozhatnak magukkal személyes tárgyakat, valamint használati tárgyakat. Az Otthonba az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgyak, motoros tolókocsi, tolókocsi, járókeret, és egyéb gyógyászati segédeszközök korlátozás nélkül vihetők be, ha annak használata az ellátott számára szükséges. Az otthon minden lakó részére 1 db fekhelyet, 1 db éjjeli szekrényt és 1 db egyajtós szekrényt tud biztosítani. A beköltözők annyi személyes tárgyat, ruhaneműt hozhatnak be magukkal, amennyit a szekrényben el tudnak helyezni. Előzetes egyeztetéssel /igazgató, szobatárs/ személyes használati tárgy is /televízió, rádió, hűtőszekrény/ helyigénytől függően behozható. Ezek a tárgyak az egyéni ingó nyilvántartási lap on kerülnek feltüntetésre. Kizárólag személyes használatot szolgáló tárgyak /könyvek, edények, evőeszközök/szintén behozhatók, melyek a személyi leltáron kerülnek feltüntetésre. Egyéb ingóságokat nem tudunk elhelyezni, mert korlátozott a tároló kapacitásunk. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az Otthon vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít. A lakók kötelessége a személyi tulajdonok védelme, őrzése, tiszteletben tartása. 14

15 Az Otthon felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel. A vagyonvédelmi szempontok érvényesülése érdekében javasolt, hogy az ellátottak csak a személyes szükségletüknek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat. Az ellátottak a személyes használatukban lévő tárgyaikat nem helyezhetik ki a közös helyiségekbe, ugyanakkor a közös helyiségek berendezéseiből sem lehet a saját szobákba tárgyakat bevinni. Elektromos berendezéseket az ellátottak csak az igazgató beleegyezésével tarthatnak maguknál. Az ellátottnak gondoskodnia kell arról, hogy elektromos berendezései mindig jó műszaki állapotban legyenek, s azokat rendeltetésszerűen használja. Az Otthon igazgatója évente több alkalommal ellenőriztetheti az elektronikus eszközök műszaki állapotát. Amennyiben az ellenőrzéskor, illetve egyéb körülmények alapján nyilvánvalóvá válik, hogy az eszköz tűzveszélyes, illetve érintésvédelmi szempontból nem megfelelő, az ellátott a használati tárgyat nem tarthatja magánál. Veszélyeztető tárgyak köre, használata, tárolása Veszélyeztető tárgynak minősül: Nem étkezési célt szolgáló vágó, szúró eszközök. (rugós kés, vadász tőr) Kérjük, hogy behozatalukat mellőzni szíveskedjenek. Étkezéshez használatos kés, borotvapenge, olló, tisztító- és egyéb vegyszerek. Ezen tárgyak esetében kérjük ellátottainkat, hogy azokat közösségi terekben felügyelet nélkül ne hagyják. Az intenzív részlegben a felsorolt tárgyak tárolását, használatát a szakdolgozók felügyelik. Kézi és kerti szerszámok. (kalapács, fűrész, kasza, kapa, ásó, stb.) Ezek a tárgyak igazgatói engedéllyel hozhatók be. Tárolásuk az intézmény által biztosított közös raktárhelyiségben történik. A behozott személyes használatban tartott holmik, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, az ellátottakat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő holmikért elsősorban tulajdonosuk felel. Kérünk minden ellátottat, hogy csak személyes szükségletüknek megfelelő mennyiségű értéktárgyat tartsanak maguknál. Az otthonba behozott személyes használati tárgyakról személyi leltár készül, a változásokat folyamatosan nyomon követjük, ezért mindenki jelezze a leletárból kikerülendő, illetve felveendő tárgyak, eszközök körét. Az ellátottnak nyilatkoznia kell arról, hogy a behozott és majd feleslegessé váló személyes tárgyai hova kerüljenek. Azok raktározására az intézménynek nincs lehetősége. Amennyiben a leltárban rögzített módon, az esedékességet követő 30 napon belül a személyes használati tárgyak elszállításáról a jogosult nem gondoskodik, és az ezt követő felszólításra nyolc napon 15

16 belül sem jelentkezik, úgy további igényt nem támaszthat, azokat az intézmény igazgatója a lakók között szétosztja vagy kénytelen megsemmisíteni. VI. AZ ÉRTÉK ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTE- LÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI, PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉS Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az Otthon szociális ügyintézője tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről a szociális ügyintéző gondoskodik. A megőrzésre átvett készpénzről nyugtát kell adni. Az ellátott készpénzének kezelése - saját, vagy törvényes képviselője írásbeli meghatalmazása szerint - név szerinti nyilvántartással történik. A költőpénzkezelő pénztárban elhelyezett készpénzt a szociális ügyintéző kezeli és elsősorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. A költőpénz kezelése az ellátottak pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik, az így kezelt készpénz a költőpénzkezelő pénztárban hó végi záráskor nem haladhatja meg az Ft-ot. Egy ellátottnak a költőpénzkezelő pénztárban és a költőpénzkezelő számlán összesen Ft-ját kezelheti az Otthon. Túllépés esetén az összeget név szerinti takarékbetétben kell elhelyezni. Ha az ellátottnak a költőpénzkezelő számlán illetve a takarékbetétkönyvben lévő nagyobb összegre van szüksége, akkor azt kérjük, hogy időben jelezze. Az összeg felvétele a számláról közvetett úton történik nem közvetlenül a szociális ügyintéző veszi fel a számláról ez több napot vesz igénybe. A költőpénzt kezelő szociális ügyintéző a lakóktól átvett értékeket kívánságra bármikor kiadja a tulajdonosának. A megőrzésre át nem adott készpénzért, értéktárgyakért az Otthon felelősséget nem vállal, azok elvesztése esetén az Otthonnal szemben kárigény nem érvényesíthető. VII. A RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT A RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE 1. A ruházat és a ruházattal való ellátás Az Otthon ellátottjainak megfelelő minőségű és az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Az ellátottak kulturált öltözködését az ellátásban közvetlenül közreműködő dolgozók kötelesek segíteni. Az ellátott az Otthonban a saját ruházatát használja, de elhasználódása esetén kártérítést nem támaszthat. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját ruházattal, akkor az Otthon biztosítja számára a következő ruházatot: 16

17 - legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, - az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő szükség szerint más lábbeli. Az ellátott nem kötelezhető arra, hogy az Otthon által biztosított ruházatot használja. Az Otthon által juttatott ruházat összetételéről, mennyiségéről az igazgató dönt. Az igazgató a döntése meghozatala előtt konzultál az érintett személy ellátásában közreműködőkkel, meghallgathatja az érintett személy véleményét, igényét. A ruházat cseréje, pótlása: - fehérnemű és hálóruha esetében szükség szerint, azok elhasználódásának figyelembe vételével történik úgy, hogy a minimális mennyiség az ellátott részére mindig rendelkezésre álljon, - a felsőruházat és cipő, valamint a sportruházat vonatkozásában beszerzésre, pótlásra az évszaknak megfelelően, valamint a meglévő ruházat elhasználódása szerint kerül sor. Az Otthon által biztosított ruházat az Otthon tulajdonát képezi. Az ellátott a ruhát csak használni, viselni jogosult. A ruházatot el nem idegenítheti. A saját illetve az Otthon által biztosított ruházat nyilvántartása /külön-külön/ az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kerül rögzítésre. A személyi ruhaleltár elkészítése felvételkor, karbantartása évente történik. 2. Textília és a textíliával való ellátás Az ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell rendelkezniük. Az Otthonban közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában. Az ellátott az Otthonban a saját textíliáját használja. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az Otthon biztosítja számára a következő textíliákat: - legalább 3 váltás ágynemű, - a tisztálkodást segítő három váltás textília. Az Otthon által juttatott textília összetételéről, mennyiségéről az igazgató dönt. Az igazgató döntése meghozatala előtt konzultál az érintett személy ellátásában közreműködőkkel, meghallgathatja az érintett személy véleményét, igényét. Az Otthon által biztosított textília az Otthon tulajdonát képezi. 3. Személyi és környezeti tisztaság, higiénia A tisztálkodási szerekkel való ellátás célja, hogy az ellátottak számára folyamatosan biztosítva legyen a tisztálkodás lehetősége. Az ellátott a saját tisztálkodó szereit, eszközeit használja. A tisztálkodás, a testápolás mindenkire nézve elengedhetetlen. A személyi higiénia biztosítása és a fertőzésveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy a rendszeres napi mosakodás mellett soha ne feledkezzenek meg az ét- 17

18 kezés előtti és a WC használat utáni kézmosásról. A legalább heti egyszeri fürdéstől nem tekinthetünk el, ez a heti fürdetési rend alapján történik. Kádban fürdés megkezdése előtt, kérjük, szóljon a nővérnek a balesetek elkerülése miatt. Folyamatos az alsó- és felsőruházat csere, de a fürdés napján feltétlenül ajánlott. Szükség esetén fehérneműt bármikor lehet kérni a nővértől, egyéb ruhaneműk kedden és csütörtökön délelőtt igényelhetők. A fekvő lakóink tisztálkodásáról a nővéreink gondoskodnak, mindamellett valamennyi lakó személyi higiéniájáért felelősek a nővérek. Az otthon lakói részére szükség szerint biztosítjuk az ágyneműt, tisztálkodást segítő textíliákat, sampont, habfürdőt, és egészségügyi papírt. Az Otthonba kéthetente, illetve szükség szerint kerül sor az ágynemű cserére, hetente törölköző cserére. A lakóknak és a dolgozóknak törekedniük kell a tisztaság és a rend megőrzésére. Az intézmény működéséhez szükséges textíliával való ellátottságot a többször módosított 1/ ( I. 7.) SzCsM. számú rendeletben foglalt szabályok szerint biztosítjuk. 4. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje Az Otthonban az ellátottaknak tiszta, megfelelő minőségű ruházattal és textíliával kell rendelkezniük. (Lásd ezen fejezet 1-3. pontját.) Az Otthon gondoskodik az ellátottak saját, illetve Otthon által biztosított ruházatának, textíliájának tisztításáról, javításáról. A ruhaneműket a mosodában térítésmentesen mossuk, vasaljuk. A szennyes ruhát minden hétfőn a mosodai személyzet szedi össze, pénteken kapják tisztán vissza. Szükség esetén rendkívüli esetben személyesen is le lehet adni. A varroda szolgáltatásait ezen feltételek szerint vehetőek igénybe. Az Otthon feladata, hogy a mosásra, tisztításra átvett ruhákon, textíliákon a mosást, tisztítást követően a szükséges javítási feladatokat elvégezze. Az Otthon a mosási, tisztítási, javítási és vasalási feladatokat saját szervezésben végzi el. A csak vegyileg tisztítható ruhanemű tisztíttatásáról külső szolgáltató igénybevételével gondoskodnak /ennek költségeit a lakónak kell megfizetnie/. VIII. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI Az intézményi jogviszony megszűnik a) az Otthon jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az igazgató az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az igazgató az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 18

19 a) másik Intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. Az Otthon igazgatója az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Otthon fenntartójához fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszüntetésére 3 hónapos felmondási idő figyelembe vételével kerülhet sor. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Otthon igazgatója értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét: - a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak átvételének határidejéről, feltételeiről /amennyiben a személyes használati tárgyakat a jogosult nem veszi át, és az ezt követő 8 napon belül tett felszólításra sem jelentkezik, úgy további igényt nem támaszthat, azokat az Otthon vezetője szétoszthatja a lakók között, illetve megsemmisítéséről gondoskodhat/. - az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, ennek elmulasztása esetén a jogi következményekről. - az Otthonnak a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényéről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. A Házirend súlyos megsértésének minősül: a mértéktelen alkoholfogyasztás a tettleges bántalmazás a lakótársak és az intézményi dolgozók veréssel, megöléssel történő fenyegetése, más eszközökkel történő félelemben tartása, zaklatása a jó erkölcsbe ütköző magatartás, a minősíthetetlen hangnem (trágár szavak, gúnyolódó megjegyzések) használata a lakótársakkal és az intézmény dolgozóival szemben a többi ellátott nyugalmát zavaró, egészségét veszélyeztető, valamint összeférhetetlen magatartás bejelentés nélküli sorozatos eltávozás az otthon területén elkövetett Büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmény. IX. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az Otthonban lakók vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre jutását az Otthon minden eszközzel elősegíti. Az Otthon lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek papjainak, képviselőinek, lelkészeinek a lakókkal való eseti, és rendszeres találkozására, valamint a folyamatos kapcsolattartásra. 19

20 A lakók az Otthon közösségi helyiségeiben /fekvő lakók a szobájukban/ szabadon fogadhatják a felekezetek képviselőit, egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl.: gyónás) a zavartalan körülményeket az Otthon lehetőségeihez mérten biztosítja. Az egyházi ünnepekre a foglalkoztató helyiségben istentiszteletet szervezünk, melyen a nehezen mozgó lakók is részt vehetnek. Minden hónap első péntekjén katolikus szentmise van szintén a foglalkoztató helyiségben. A református istentiszteletre kéthetente, illetve nagyobb ünnepekkor Úr vacsorá -ra kerül sor. Az Otthonban kötelező a lakók vallási hovatartozásának tiszteletben tartása, vallásgyakorlásának elősegítése. A végtisztesség, szent kenet feladására a lakó vagy hozzátartozója kérésére papot hívunk. X. AZ OTTHON ALAPFELADATÁT MAGHALADÓ PROGRAMOK, SZOL- GÁLTATÁSOK A lakók és hozzátartozóik az Otthon keretein belül szervezett kulturális programokon, rendezvényeken ingyenesen vehetnek részt. Nyaralás, kirándulás, színház és múzeum látogatás stb. költségeit részben a lakók, részben az Otthon alapítványa viseli. Az Otthon az alábbi alapfeladatokon túli szolgáltatásokat nyújtja: Férfi fodrász: kéthavonta hajvágás Női fodrász: heti egyszer, igény szerint Pedikűr: igény szerint A szolgáltatások díját a Házirend Melléklete tartalmazza. Ezen szolgáltatásokat a lakóknak kell megfizetni. Az Otthon az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe vevőktől. A programok és szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről, a fizetendő térítési díjakról az Otthon rendszeres szóbeli, illetve - a közösségi helyiségek hirdető tábláin- írásbeli tájékoztatást nyújt. Az Alkony Szociális Otthoni Alapítványt anyagi hozzájárulásukkal is támogathatják a lakók és a hozzátartozóik. XI. AZ OTTHON DOLGOZÓIRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK Az Otthon vezetője /vezető ápolója, hétvégén, illetve az éjszakai műszakban a műszakvezető nővér / köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a lakót és az általa megjelölt hozzátartozóját: - a lakó állapotáról, annak lényeges változásáról, - a lakó egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 20

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA 4. számú melléklet HÁZIREND A Hajléktalanok Gondozóháza ellátását azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik Gyöngyösön illetve a

Részletesebben

KHSZK-I. Alapellátási Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása Gyöngyös, Petőfi u 73.

KHSZK-I. Alapellátási Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása Gyöngyös, Petőfi u 73. 5. számú melléklet KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. Tel: 37/500-302 Fax: 37/500-301 e-mail: khszk@gyongyosikisterseg.t-online.hu honlap: www.gyongyosikisterseg.hu KHSZK-I.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Tájékoztató Az Aranyfürt Idősek Otthona Ellátottjai számára

Tájékoztató Az Aranyfürt Idősek Otthona Ellátottjai számára ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék, Akadémia u. 8. Aranyfürt Idősek Otthona Cím: 6070 Izsák Kossuth u. 49. Telefon: 06-76/569-075 Telefax: 06-76/569-076 E-mail: izsak@erect.hu Tájékoztató

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános szabályok

HÁZIREND. I. Általános szabályok Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona 7. számú melléklet HÁZIREND I. Általános szabályok 1. A házirend célja Tájékoztatást adni az intézmény szolgáltatásait igénybevevők ellátási

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ o24. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központok HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32.

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Tel/Fax:72/444-877, 72/441-677 e-mail: esztergar.kertvaros@gmail.com Házirend

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, amely létrejött egyrészről a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.), mint szolgáltatást

Részletesebben

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30.

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30. HÁZIREND A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 15/2014. (IV. 30.) TT.

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE A házirend célja és feladata A házirend célja, hogy a gyermekotthon mindennapi életének szabályozásával kiszámítható és biztonságot nyújtó keretet biztosítson

Részletesebben

Heti rendszeres foglalkozások: Isten tisztelet, közös torna, felolvasás, filmvetítés (VIDEO). Az intézet zárása 21.00 órakor történik.

Heti rendszeres foglalkozások: Isten tisztelet, közös torna, felolvasás, filmvetítés (VIDEO). Az intézet zárása 21.00 órakor történik. Az ESE Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthon Módosítva: 2014. január Házirend Az intézmény a bentlakók közösségétől elvárja az egymáshoz való alkalmazkodást, emberi szabadság és a személyiségi

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet. 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND. Valler Ilona Dr. Vermes Tamás

Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet. 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND. Valler Ilona Dr. Vermes Tamás Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND Készítette: Jóváhagyta: Valler Ilona Dr. Vermes Tamás ápolási igazgató főigazgató 1 TARTALOM 1. A betegfelvétel rendje...3.oldal

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái. T E R V E Z E T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(. ) önkormányzati rendelete a Téti Kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. tartós elhelyezést nyújtó intézménybe történő ellátásról Idősek Otthona

MEGÁLLAPODÁS. tartós elhelyezést nyújtó intézménybe történő ellátásról Idősek Otthona ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Aranyfürt Idősek Otthona Cím: 6070 Izsák Kossuth u. 49. Telefon: 06-76/569-075 Telefax: 06-76/569-076 E-mail: izsak@erect.hu MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Családsegítő Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Családsegítő Szolgálat Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Családsegítő Szolgálat A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Matyóföld Idősek Otthona. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2013. 01. 01.

H Á Z I R E N D. Matyóföld Idősek Otthona. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2013. 01. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Matyóföld Idősek Otthona H Á Z I R E N D 2013. 01. 01. Tisztelt Asszonyom, Uram! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük intézményünkben! Kívánjuk,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona : 82-579-575; 82-579-577 E-mail: idosotthonmosdos@freemail.

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona : 82-579-575; 82-579-577 E-mail: idosotthonmosdos@freemail. Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona : 82-579-575; 82-579-577 E-mail: idosotthonmosdos@freemail.hu H Á Z I R E N D KISS FERENC REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA MOSDÓS 2011. 1 Tisztelt

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Naplemente Idősek Gondozóháza 6913 Csanádpalota, Délibáb utca 2.

Naplemente Idősek Gondozóháza 6913 Csanádpalota, Délibáb utca 2. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. Naplemente Idősek Gondozóháza 6913 Csanádpalota, Délibáb utca 2. HÁZIREND 2011. I. fejezet A házirend célja,

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: +36-20-353-6483 Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 1. 1949. évi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység HÁZIREND 2013.

Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység HÁZIREND 2013. 1.g melléklet Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység HÁZIREND 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 HÁZIREND A házirend célja A házirend hatálya

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben