Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény"

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet, alapján készült. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató

2 I. Általános szabályok 1. Az ellátás igénybevétele 2. A házirend célja 3. A házirend hatálya 4. Alapelvek 5. A házirend nyilvánossága TARTALOMJEGYZÉK II. Az együttélés szabályai 1. Az együttélés szabályaival kapcsolatos jogok, kötelezettségek 1.1. Az együttélés alapelvei 1.2. Az együttélés során a lakók jogaival kapcsolatos szabályok 1.3. A vélemény-nyilvánítási jog és annak gyakorlása 1.4. Az Időskorúak Otthona eszközeinek, létesítményeinek használati rendje 1.5. A lakószobák használati rendje 1.6. Alkohol, kábító- és bódító szerek fogyasztására, tárolására vonatkozó szabályok 1.7. Tűz- és balesetvédelmi szabályok Dohányzás 1.8. Lakógyűlés 1.9. Az ellátott kötelezettségei 2. Az Időskorúak Otthona napirendje 3. Egészségügyi ellátás 4. Foglalkoztatás, mentális gondozás III. Az Otthonból való eltávozás és az Otthonba való visszaérkezés rendje 1. Általános szabályok 2. A kimenőre és szabadságra vonatkozó közös szabályok IV. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályai 1. Az ellátottak egymás közötti kapcsolattartásának szabályai 2. A lakók és hozzátartozóik, látogatóik kapcsolattartásának szabályai 2.1. A látogatás 2.2. Kapcsolattartás telefonon V. Az Otthonba bevihető személyes használati tárgyak VI. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és értékkezelés VII. A ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje 1. A ruházat és a ruházattal való ellátás 2. Textília és a textíliával való ellátás 3. Személyi és környezeti tisztaság, higiénia 4. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje 2

3 VIII. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai IX. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok X. Az Otthon alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások XI. Az Otthon dolgozóira vonatkozó speciális szabályok XII. Az ellátást igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 1. Az ellátottak jogai 2. Ellátottjogi képviselő 3. Érdek-képviseleti fórum XIII. Záró rendelkezések 3

4 H Á Z I R E N D I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Az ellátás igénybevétele Az otthon személyes gondoskodásának igénybevétele önkéntes, az ellátott személyesen benyújtott kérelme alapján történik. Ha az ellátott igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy /ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta/ önállóan terjesztheti elő. Ideiglenes gondnok esetében az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Az otthonban érvényes beutaló határozattal, illetve megállapodással rendelkező jogosult lakhat. A kérelem, illetve a megállapodás határozatlan időre szólhat. Felvételkor az Otthon tájékoztatást nyújt a jogosult és hozzátartozója számára - az ellátás tartalmáról, feltételeiről, - a nyilvántartásokról, - a kapcsolattartás /különösen a látogatás, a távozás és visszatérés/ rendjéről, - panaszjoguk gyakorlásának módjáról, - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, - az otthon házirendjéről, - a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, a mulasztás következményeiről, - a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervekről. 2. A házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza az Otthon belső rendjét, és tájékoztatást nyújtson az alapvető szabályokról. Ennek érdekében megállapítja: - az együttélés szabályait, - az Otthonból való eltávozás és az Otthonba való visszatérés rendjét, - az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait, - az Otthonba bevihető személyes használati tárgyak körét, - az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, - a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília tisztításának és javításának rendjét, - az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, - az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, - az Intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját, - továbbá egyéb, jogszabály által a házirend szabályozási körébe tartozó témaköröket. 3. A házirend hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed az Időskorúak Otthonában: - lakókra, - foglalkoztatott alkalmazottakra, 4

5 - munkát végző külső szervek dolgozóira, - tartózkodó látogatókra és valamennyi, az Otthonban megforduló személyre. A házirend - az ellátottak és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony, - a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor, - az Otthonnal nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az Otthon területére való belépéskor, - a látogatók esetében az Otthonba lépéskor lép hatályba. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az Otthon területén, azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek az Otthonon kívül is az Otthon által szervezett programok, foglalkozások esetében az Otthon területén kívül is alkalmazni kell. 4. Alapelvek Az Otthon a feladatait úgy végzi, hogy az ellátást igénybe vevők számára biztosítsa az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különösen - az élethez, az emberi méltósághoz, - a testi épséghez, - a testi és lelki egészséghez való jogot. 5. A házirend nyilvánossága A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módjai: a házirendet: - ki kell függeszteni a faliújságra, - egy példányát az ellátott részére át kell adni. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni a fentiek szerint. II. AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI 1. Az együttélés szabályaival kapcsolatos jogok, kötelezettségek 1.1. Az együttélés alapelvei A lakó a házirendben meghatározott jogait úgy gyakorolhatja, ha - azzal mások érdekeit nem sérti, - azzal nem veszélyezteti saját és társai, illetve az Otthon dolgozóinak egészségét, testi épségét, valamint - mást nem akadályoz jogai gyakorlásában. A házirend a fentiek érvényesülése érdekében tartalmaz korlátozásokat az egyes jogok gyakorlására vonatkozóan. Az Otthon lakóinak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyes tiszteletre épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia. 5

6 Az Otthon lakóinak jogait az Otthon alkalmazottai és a lakók egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. A lakók és az alkalmazottak kötelesek kiemelt figyelmet fordítani a személyi tulajdon védelmére Az együttélés során a lakók jogaival kapcsolatos szabályok Az Otthon köteles tiszteletben tartani az ellátottak - személyiségi jogait, - szabad vallásgyakorláshoz való jogát, valamint - jogát az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez. Az Otthon köteles biztosítani a jogok érvényesítéséhez szükséges feltételeket. Az Otthon vezetője, illetve az Otthon dolgozói nem hozhatnak olyan döntéseket, intézkedéseket, amelyek sértik az ellátottak jogszabályban, illetve e házirendben meghatározott jogait. Az ellátottakat megilleti személyi adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem. A telephelyvezető az ellátottak ezen jogai érvényesülése érdekében fokozott figyelmet követel az ellátott - személyi adatainak kezelésével, - egészségügyi állapotával, - személyes körülményeivel, - jövedelmi viszonyaival, kapcsolatban. Az Otthon dolgozóinak kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy az ellátottak személyiségi jogai érvényesüljenek. Az Otthonnak az ellátottak személyes, valamint egészségügyi állapotára vonatkozó adatait úgy kell nyilvántartania, hogy azokról arra illetéktelen személyek ne szerezhessenek tudomást. Az érintettek számára azonban meg kell adni a szükséges tájékoztatást. Az Otthon - az ellátott önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében- nem kötelezheti az ellátottat arra, hogy éljen a jogszabályokban, illetve a házirendben biztosított jogával. (Ennek érdekében nem kötelezheti arra, hogy részt vegyen az Otthon rendezvényein, programjain). Az ellátott családi élethez való joga védelmében tilos az ellátott családi életével, családi körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés. Az Otthon köteles az ellátottat állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátásban részesíteni. Az ellátott joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tájékoztatás érdekében minden ellátott és dolgozó számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek az Otthon nyilvános dokumentumai: 6

7 - az SZMSZ és - a szakmai program. Az ellátott joga, hogy részt vegyen az Otthon által szervezett programokon. Az ellátottak a személyes tulajdonukat képező tárgyakat, használati tárgyaikat általában szabadon de a házirendben meghatározott korlátozásokkal használhatják. A személyes tárgyakat az ellátottak csak úgy használhatják, hogy azok másokra veszélyt ne jelentsenek. A mindennapi használati tárgyakat az ellátottak korlátozás nélkül használhatják. (A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését az Otthonba bevihető személyes használati tárgyak rész tartalmazza). Az ellátottak az érdekvédelmi jogukat az érdekvédelmi fórum működésének szabályai szerint gyakorolhatják A vélemény-nyilvánítási jog és annak gyakorlása Az Otthon biztosítja az ellátottak számára az érdekvédelemhez, valamint a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. Az ellátott a véleménynyilvánítási jogával úgy élhet, hogy azzal nem sértheti - az Otthon alkalmazottainak, valamint - a többi ellátottnak a személyiségi jogait, emberi méltóságát. Az ellátott joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, tájékoztatást kapjon, javaslatot tegyen, kérdést intézzen az Otthon vezetőihez, dolgozóihoz, fórumaihoz. Az ellátott joga, hogy a fentiek alapján véleményt nyilvánítson - a gondozását végző ápoló munkájáról, - az Otthon működéséről, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatot tegyen Az Időskorúak Otthona eszközeinek, létesítményeinek használati rendje Az Otthon biztosítja az ellátott részére azt, hogy igénybe vegye az Otthonban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket. Napközben minden lakó igénye szerint pihenhet szobájában, használhatja a közös helyiségeket, társalgót, kerti pihenőt stb. Minden nap óra között csendes pihenőt tartunk, mely idő alatt kérjük kerülni a hangos beszédet, zajt. A televíziót, rádiót is csökkentett hangerővel kérjük használni, vita esetén le kell kapcsolni. A társalgóban való tartózkodás, televízió nézés 22 óráig történhet. Fokozott figyelmet kell fordítaniuk az ellátottaknak az elektromos, illetve tűzveszélyes eszközök használatára. Az udvart a lakók egész nap szabadon használhatják. A közösségi helyiségekben dohányozni tilos! Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet! 1.5. A lakószobák használati rendje 7

8 A lakószobában a mennyezeti világítást 22 óráig kell lekapcsolni, kivéve, ha a szobatársak egybehangzóan más időpontban egyeznek meg. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. Vita esetén ki kell kapcsolni a készüléket. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok, akik később fekszenek le, ágyaikat lefekvéshez készítsék elő. Az Otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes beleegyezésével tartózkodhat. A lakószobákban, betegszobákban dohányozni tilos! 1.6. Alkohol, kábító- és bódító szerek fogyasztására, tárolására vonatkozó szabályok Az Időskorúak Otthonában alkohol árusítása tilos. Az Otthonban az ellátottak kismértékű, kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztása nem tiltott. Az alkoholfogyasztás az Otthon rendjének, a lakók nyugalmának érdekében a háziorvosunkkal történt egyeztetés után lehetséges. Minden lakó csak saját maga részére hozhat be italt az Otthonba. Így elkerülhető, hogy a vásárlást itallal jutalmazzák. A szociális nővér az ágyhoz kötött betegnek is vásárolhat italt a fentiek szerint. Az ittasság miatt esetlegesen felmerülő mentőszállítási /Detoxikáló/ költségek az otthon lakóját terhelik. Az Otthon dolgozói számára az Otthon területén, valamint az Otthon által szervezett Otthonon kívüli programok alkalmával tilos az alkoholfogyasztás. Az Otthon dolgozói és ellátottai számára tilos az Otthonban, illetve az Otthonon kívüli szervezett programokon kábító- és bódító szerek fogyasztása, illetve az Otthonban az ilyen állapotban való megjelenés és tartózkodás, valamint az ilyen szerek Otthonba való bevitele Tűz- és balesetvédelmi szabályok A telephelyvezető gondoskodik arról, hogy az Otthon dolgozói és ellátottjai megismerjék a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Ennek során az Otthon megszervezi a rendszeres oktatást, az oktatás tényét naplóban rögzíti. Az új belépőkkel az intézményi jogviszony, illetve a munkaviszony kezdetekor meg kell ismertetni a vonatkozó szabályokat. Az egyes helyiségekben kifüggesztésre kerülnek az oda vonatkozó speciális tűz- és balesetvédelmi előírások. Dohányzás A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény értelmében: A 2. (2)bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően: nem jelölhető ki dohányzóhely közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben. A 4. (1) bekezdése értelmében, dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki. A kijelölt helyeket a nemdohányzók védelméről szóló belső szabályzat tartalmazza. A dohányzás káros az egészségre! Ezzel az intelemmel az ellátottak és az Otthon dolgozói, valamint az Otthonban tartózkodó további személyek számára dohányozni csak az arra kije- 8

9 lölt helyen, illetve helyiségben szabad. A kijelölt helyeken hamutálcák, a mozgássérültek részére álló hamutartók biztosítják a kulturált dohányzás lehetőségét. Kérjük, hogy minden dohányzó legyen figyelemmel a nem dohányzó társaira és a tűzvédelmi előírások betartására. A nemdohányzók védelmének helyi szabályai a dolgozói, illetve a lakói faliújságra kifüggesztésre került. A lakóhelyiségekben, közösségi terekben füstjelző készülékek kerültek elhelyezésre. Tűz / füst érzékelése esetén azonnal riasztja a tűzoltóságot. Ezért fokozottan ügyeljenek arra, hogy ne történjen téves riasztás azon oknál fogva, hogy nem a kijelölt helyen dohányoznak, mert a kiszállás díja a Házirendet megsértő személyt terheli! 1.8. Lakógyűlés Az Időskorúak Otthona igazgatója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az Otthon működéséről (életéről, eseményeiről és a terveiről). A lakógyűlésen az Időskorúak Otthonának lakói szabadon elmondhatják véleményüket és javaslataikat Az ellátott kötelezettségei Az ellátott kötelessége, hogy: 1. betartsa a házirendben foglaltakat, különös tekintettel arra, hogy többi lakótársa jogait ne sértse; 2. egészségügyi állapotához igazodva közreműködjön saját lakókörnyezetének, lakószobájának, valamint az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, az egyes programok, foglalkozások előkészítésében, lezárásában; 3. az Otthonhoz tartozó területek használati rendjét betartsa; 4. óvja saját és lakótársai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészséget és biztonságot védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse az ápolói feladatokat ellátó személynek, ha magát, lakótársait, az Otthon alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet, rosszullétet észlel, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi ha megsérült; rosszul van, 5. óvja az Otthon létesítményeit, felszereléseit, 6. az Otthon eszközeit, berendezéseit, közösségi helyiségeit rendeltetésszerűen használja. A lakó köteles a szándékos károkozásból eredő biztosítónál nem érvényesíthető intézményi kárigényt megtéríteni. Az ellátott takarítási, tisztántartási feladatai: 1. lakórészének rendben tartása, és az intézményi takarítások közti időszakban a szükséges takarítási feladatok ellátása. 2. az éjjeli szekrényben tisztasági eszközök és apróbb személyes tárgyak, nem romlandó élelmiszerek tárolhatók /romlandó élelmiszert hűtőszekrényben kell tárolni/. 3. az ebédlőből élelmiszert, evőeszközt, edényeket a lakószobába vinni tilos. 4. a lakó és betegszobák rendjének ellenőrzésekor együttműködésre van szükség a szekrények, polcok stb. szemlére bocsátásában. Az Otthon végzi a következő takarítási, tisztántartási feladatokat: - lakószobák takarítása naponta, - szeméttároló edények ürítése naponta, 9

10 - közös helyiségek takarítása naponta, - a tisztálkodási helyiségek takarítása naponta két alkalommal: a reggeli és az esti tisztálkodás után. 2. Az Időskorúak Otthona napirendje Az otthon napirendje a közösségekben elkerülhetetlenül szükséges kisebb megkötöttségektől eltekintve kötetlen. Az Otthonban a felkelés időpontja korlátozás alá nem kerül. A felkelés javasolt időpontja 7 óra. Az ennél korábban kelőknek úgy kell viselkedniük, közlekedniük, a lakószobát, illetve a közösségi helyiséget használniuk, hogy azzal a még pihenő lakókat ne zavarják. A javasolt felkelési időpontot követően a lakóknak szabadon, az elvárható toleranciával kell alkalmazkodniuk a még pihenő lakókhoz. A felkelést követően a lakók gondoskodnak az ágyneműjük szellőztetéséről, a beágyazásról, elvégzik a reggeli tisztálkodást, és felöltöznek. Étkezések: Az otthon napi háromszori főétkezést biztosít /orvosi utasításra diétás étrendet/. - reggeli: óráig - ebéd: óráig - vacsora: óráig. Az étkezési időpontokat minden lakó lehetőleg tartsa be. Aki az étkezéseken nem tud megjelenni, ezt jelentse be a főnővérnek. A felszolgált ételt /fekvőbeteg kivételével/ az ebédlőben kell elfogyasztani. Meleg ételt a HACCP előírásai alapján nem áll módunkban félretenni, az ebédlőből az ételt kivinni tilos. A gyógyszerosztás étkezésekkor, illetve az orvos előírása szerint történik. Az otthon biztosítja az étkezéshez szükséges eszközöket, melynek tisztántartásáról gondoskodik. Az élelmiszerek tárolásánál ügyelni kell a rendre és a tisztaságra, különös tekintettel a romlandó élelmiszerekre. Az ágy körül, ablakpárkányon, vagy a szekrényben a lakók élelmiszereket ne tároljanak! Erre a célra a lakószobákban hűtőszekrény van elhelyezve, a betegszobákban közös hűtőszekrényt használhatnak a lakók. Az ételhulladékot az erre a célra rendszeresített edénybe kérjük elhelyezni. A kávézás a kávézóban kifüggesztett rend szerint történik. A járóképtelen, fekvő betegek számára az étkezést a lakószobában kell lehetővé tenni, valamint az Otthonban gondoskodni kell arról, hogy az étkezéshez a lakó a szükséges segítséget megkapja. Az Otthonban a lepihenés időpontja korlátozás alá nem kerül. A lepihenés javasolt időpontja 22 óra. Az ennél később fekvőknek úgy kell viselkedniük, hogy azzal a már pihenő lakókat ne zavarják. A lakók napirendjüket saját igényeiknek megfelelően alakítják, de figyelembe kell venniük a házirendben meghatározottakat. 10

11 3. Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás keretében az otthon köteles gondoskodni az igénybe vevő: - egészség-megőrzését szolgáló felvilágosításáról, - rendszeres orvosi felügyeletéről, - szükség szerinti ápolásáról, - szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról, - kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, - gyógyszerellátásáról: a lakó részére az otthon térítésmentesen biztosítja az intézményi alaplistán szereplő gyógyszereket /1.sz. melléklet/. Az ezen a listán nem szereplő egyéni gyógyszerek költségeit a lakónak kell megfizetnie, azzal a kikötéssel, hogy részére legalább a tárgyév január l én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a költőpénzként megmaradjon a jövedelméből. - a gyógyászati segédeszközzel való ellátása: az otthon feladata a test távoli eszközök térítésmentes biztosítása, a testközeli eszközök után fizetendő költséget is az egyéni gyógyszerköltség megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Fennjáró lakóink részére az orvosi vizsgálat az otthon rendelőjében történik. Rendelési idő: Hétfőn: óráig, csütörtökön: óráig, az orvos szükség szerint más időpontban is hívható. Gyógyszer az orvos mérlegelése és elrendelése alapján vehető igénybe. Gyógyszert a lakók a háziorvos megkérdezése nélkül nem szedhetnek, nem tarthatnak maguknál. Alkalmi gyógyszert csak saját részre a vezető ápoló illetve az orvos jóváhagyásával vehetnek ellátottaink. Lakótársnak gyógyszert vásárolni szigorúan tilos! 4. Foglalkoztatás, mentális gondozás A jól megérdemelt pihenés mellett a megfelelő elfoglaltság, a napi rendszeres tevékenység a személyiség megőrzését segíti, ezért kérjük, hogy a közösség minden tagja képességéhez mérten tartsa rendben ágyát, szekrényét, lássa el magát. Lehetőség szerint érdeklődésének és egészségügyi állapotának megfelelően vegyen részt az otthon által szervezett foglalkozásokon, az otthon belső életével kapcsolatos munkákban / pl.: takarítás, tálalás, udvari vagy kerti munka, kézimunkázás, varrás, portaszolgálat/. Az egészség és a testi épség fenntartása érdekében a séta és a testmozgás is fontos. A lelki egészség fenntartása érdekében a mentálhigiénés csoport vezetőjével egyéni esetmegbeszélés vehető igénybe. Munkajutalom: az otthon lakói a fizikai foglalkoztatás keretében részt vehetnek az otthon körüli házi és kerti munkákban. Az otthon működési körén belül szervezett foglalkoztatásért munkajutalom adható, melynek összege alkalmanként Ft. A jutalmazás gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, alkalmankénti összegéről az otthon vezetője dönt. 11

12 III. AZ OTTHONBÓL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZAÉRKEZÉS RENDJE 1. Általános szabályok A lakók személyes szabadsága nincs korlátozva, de az áttekinthető intézményi működés érdekében a lakóknak be kell tartaniuk az alábbi szabályokat: A lakók az Otthonból: - kimenő -re, illetve - tartós távollétre mehetnek. Kimenő: az alkalmanként 24 órát el nem érő Otthonon kívüli tartózkodás. Tartós távollét: az alkalmanként 24 órát elérő vagy azt meghaladó Otthonon kívül tartózkodás. 2. A kimenőre és szabadságra vonatkozó közös szabályok A lakók bármikor szabadon elhagyhatják az Otthont. Az eltávozás csak akkor tagadható meg, / a Korlátozó intézkedés elrendelésének szabályai betartásával / ha a kezelőorvos - az ellátott egészségi állapota miatt - az eltávozást nem javasolja. Az Otthon lakóinak nyugalma érdekében az Otthon 7 óra és 19 óra között hagyható el. Ezen időintervallumon kívül csak nagyon indokolt esetben hagyható el az Otthon az igazgató, illetve szakmai helyettese a vezető ápoló engedélyével. A lakó köteles eltávozási szándékát, azaz azt, hogy nem kívánja igénybe venni az intézményi ellátást, valamint annak várható időtartamát előre bejelenteni. A bejelentést a mindenkori műszakvezető nővér felé kell megtenni. Távozáskor tájékoztatnia kell az elvitt ingóságokról is. Amennyiben az Otthon lakója távolléte során nem tud, vagy nem akar az előre megbeszélt időpontra visszatérni, köteles az Otthon vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt erről tájékoztatni. Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelenti be. Engedély nélküli eltávozás esetén az otthon a lakóért felelősséget nem vállal. Ha az indokolatlan távolmaradás ismétlődik, a lakó intézményi jogviszonyát megszüntetjük. Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha a lakó neki fel nem róható okból marad igazolatlanul távol. A kimenőre távozott lakó köteles az előre bejelentett távolléti idő lejártáig visszaérkezni az Otthonba. Visszaérkezéséről tájékoztatnia kell a műszakvezető nővért. Kérjük a tartós távollétet az otthon vezetőjével egyeztetni. Az éves szinten két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított napi személyi térítési díj 20 %-a fizetendő. A két hónapot meghaladó távollét idejére: a) egészségügyi intézményben történő kezelésnek tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, 12

13 b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. A távollét az általános szabályokon túl akkor engedélyezhető a lakó számára, ha biztosított - a megfelelő lakhatási háttér (lakás, család stb.), - az ápolási feladatok ellátása is, amennyiben a beteg ápolásra szorul. Az eltávozás tényét a szolgálatban lévő műszakvezető nővér bejegyzi az eseménynaplóba. Az eltávozott lakónak az előzetesen bejelentett időpontban vagy az előtt, a lakótársak zavarása nélkül kell visszatérnie. A lakó a visszaérkezését köteles bejelenteni az Otthon vezetője által megbízott személynek vagy annak távolléte esetén a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszaérkezés tényét a távollétek nyilvántartása füzetbe bejegyzi. IV. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZTI KAPCSO- LATA, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLAT- TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Az ellátottak egymás közötti kapcsolattartásának szabályai Az ellátásban részesülők egymás - különösen a házirendben is meghatározott - jogainak, valamint, az általános etikai - és viselkedési normák tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják a kapcsolatot lakótársaikkal. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban be kell tartani a II. Az együttélés szabályai című részben leírtakat. 2. A lakók és hozzátartozóik, látogatóik kapcsolattartásának szabályai Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására A látogatás A lakókat a hozzátartozóik és egyéb látogatóik a látogatási időben látogathatják. A látogatási idő: téli időszakban 9 órától - 17 óráig, nyári időszakban 9 órától - 19 óráig. A lakók a látogatókat a látogatási idő alatt az alábbi helyeken fogadhatnak: - fekvő lakó a szobájában, - fennjáró lakó a kávézóban illetve a társalgókban, jó idő esetén az udvaron. A látogatók a látogatás kezdetekor kötelesek érkezésüket a portaszolgálatnál jelezni. Látogatási időn kívül látogató csak a telephely igazgató előzetes engedélyével, illetve nagyon indokolt esetben fogadható. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az Otthonban élő más személyek nyugalmára. 13

14 Éjszaka az épületben idegen nem tartózkodhat, az Otthonban dolgozó ápoló joga és kötelessége, hogy a vendégeket felkérje a távozásra. A telephely igazgató a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben a következő intézkedést teheti: - felkéri az érintetett a távozásra, - meghatározott időtartamra eltilthatja az Otthonba való belépéstől. Az Otthon látogatási rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személy az, aki a másodszori tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt, illetve, aki viselkedésével (hangoskodásával stb.) zavarja a többi látogatót, a lakók nyugalmát, napirendjét. A látogatók a látogatási időn kívül is - előre meghirdetett alkalmakkor - kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. Ilyen alkalmak jellemzően a következők: - az Otthon rendezvényein, valamint - az Otthon működésével kapcsolatos fórumok stb. Kérjük a látogatókat, hogy az étkezési időket és a csendes pihenő idejét tartsák tiszteletben Kapcsolattartás telefonon A lakó az Otthon vezetékes telefonjának igénybevételével, a mindenkori díjszabás szerint telefonálhat. A lakóknak lehetőségük van arra, hogy mobiltelefon segítségével kapcsolatot tartsanak az Otthonon belül és kívül. A mobiltelefonon történő beszélgetéskor ügyelni kell a készülék kulturált, mások zavarása nélküli használatára, illetve a szívritmus szabályozó /pacemaker/ készüléket használókra. V. AZ OTTHONBA BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK Az ellátottak az Otthonba az elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott menynyiségben hozhatnak magukkal személyes tárgyakat, valamint használati tárgyakat. Az Otthonba az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgyak, motoros tolókocsi, tolókocsi, járókeret, és egyéb gyógyászati segédeszközök korlátozás nélkül vihetők be, ha annak használata az ellátott számára szükséges. Az otthon minden lakó részére 1 db fekhelyet, 1 db éjjeli szekrényt és 1 db egyajtós szekrényt tud biztosítani. A beköltözők annyi személyes tárgyat, ruhaneműt hozhatnak be magukkal, amennyit a szekrényben el tudnak helyezni. Előzetes egyeztetéssel /igazgató, szobatárs/ személyes használati tárgy is /televízió, rádió, hűtőszekrény/ helyigénytől függően behozható. Ezek a tárgyak az egyéni ingó nyilvántartási lap on kerülnek feltüntetésre. Kizárólag személyes használatot szolgáló tárgyak /könyvek, edények, evőeszközök/szintén behozhatók, melyek a személyi leltáron kerülnek feltüntetésre. Egyéb ingóságokat nem tudunk elhelyezni, mert korlátozott a tároló kapacitásunk. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az Otthon vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít. A lakók kötelessége a személyi tulajdonok védelme, őrzése, tiszteletben tartása. 14

15 Az Otthon felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel. A vagyonvédelmi szempontok érvényesülése érdekében javasolt, hogy az ellátottak csak a személyes szükségletüknek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat. Az ellátottak a személyes használatukban lévő tárgyaikat nem helyezhetik ki a közös helyiségekbe, ugyanakkor a közös helyiségek berendezéseiből sem lehet a saját szobákba tárgyakat bevinni. Elektromos berendezéseket az ellátottak csak az igazgató beleegyezésével tarthatnak maguknál. Az ellátottnak gondoskodnia kell arról, hogy elektromos berendezései mindig jó műszaki állapotban legyenek, s azokat rendeltetésszerűen használja. Az Otthon igazgatója évente több alkalommal ellenőriztetheti az elektronikus eszközök műszaki állapotát. Amennyiben az ellenőrzéskor, illetve egyéb körülmények alapján nyilvánvalóvá válik, hogy az eszköz tűzveszélyes, illetve érintésvédelmi szempontból nem megfelelő, az ellátott a használati tárgyat nem tarthatja magánál. Veszélyeztető tárgyak köre, használata, tárolása Veszélyeztető tárgynak minősül: Nem étkezési célt szolgáló vágó, szúró eszközök. (rugós kés, vadász tőr) Kérjük, hogy behozatalukat mellőzni szíveskedjenek. Étkezéshez használatos kés, borotvapenge, olló, tisztító- és egyéb vegyszerek. Ezen tárgyak esetében kérjük ellátottainkat, hogy azokat közösségi terekben felügyelet nélkül ne hagyják. Az intenzív részlegben a felsorolt tárgyak tárolását, használatát a szakdolgozók felügyelik. Kézi és kerti szerszámok. (kalapács, fűrész, kasza, kapa, ásó, stb.) Ezek a tárgyak igazgatói engedéllyel hozhatók be. Tárolásuk az intézmény által biztosított közös raktárhelyiségben történik. A behozott személyes használatban tartott holmik, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, az ellátottakat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő holmikért elsősorban tulajdonosuk felel. Kérünk minden ellátottat, hogy csak személyes szükségletüknek megfelelő mennyiségű értéktárgyat tartsanak maguknál. Az otthonba behozott személyes használati tárgyakról személyi leltár készül, a változásokat folyamatosan nyomon követjük, ezért mindenki jelezze a leletárból kikerülendő, illetve felveendő tárgyak, eszközök körét. Az ellátottnak nyilatkoznia kell arról, hogy a behozott és majd feleslegessé váló személyes tárgyai hova kerüljenek. Azok raktározására az intézménynek nincs lehetősége. Amennyiben a leltárban rögzített módon, az esedékességet követő 30 napon belül a személyes használati tárgyak elszállításáról a jogosult nem gondoskodik, és az ezt követő felszólításra nyolc napon 15

16 belül sem jelentkezik, úgy további igényt nem támaszthat, azokat az intézmény igazgatója a lakók között szétosztja vagy kénytelen megsemmisíteni. VI. AZ ÉRTÉK ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTE- LÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI, PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉS Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az Otthon szociális ügyintézője tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről a szociális ügyintéző gondoskodik. A megőrzésre átvett készpénzről nyugtát kell adni. Az ellátott készpénzének kezelése - saját, vagy törvényes képviselője írásbeli meghatalmazása szerint - név szerinti nyilvántartással történik. A költőpénzkezelő pénztárban elhelyezett készpénzt a szociális ügyintéző kezeli és elsősorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. A költőpénz kezelése az ellátottak pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik, az így kezelt készpénz a költőpénzkezelő pénztárban hó végi záráskor nem haladhatja meg az Ft-ot. Egy ellátottnak a költőpénzkezelő pénztárban és a költőpénzkezelő számlán összesen Ft-ját kezelheti az Otthon. Túllépés esetén az összeget név szerinti takarékbetétben kell elhelyezni. Ha az ellátottnak a költőpénzkezelő számlán illetve a takarékbetétkönyvben lévő nagyobb összegre van szüksége, akkor azt kérjük, hogy időben jelezze. Az összeg felvétele a számláról közvetett úton történik nem közvetlenül a szociális ügyintéző veszi fel a számláról ez több napot vesz igénybe. A költőpénzt kezelő szociális ügyintéző a lakóktól átvett értékeket kívánságra bármikor kiadja a tulajdonosának. A megőrzésre át nem adott készpénzért, értéktárgyakért az Otthon felelősséget nem vállal, azok elvesztése esetén az Otthonnal szemben kárigény nem érvényesíthető. VII. A RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT A RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE 1. A ruházat és a ruházattal való ellátás Az Otthon ellátottjainak megfelelő minőségű és az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Az ellátottak kulturált öltözködését az ellátásban közvetlenül közreműködő dolgozók kötelesek segíteni. Az ellátott az Otthonban a saját ruházatát használja, de elhasználódása esetén kártérítést nem támaszthat. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját ruházattal, akkor az Otthon biztosítja számára a következő ruházatot: 16

17 - legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, - az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő szükség szerint más lábbeli. Az ellátott nem kötelezhető arra, hogy az Otthon által biztosított ruházatot használja. Az Otthon által juttatott ruházat összetételéről, mennyiségéről az igazgató dönt. Az igazgató a döntése meghozatala előtt konzultál az érintett személy ellátásában közreműködőkkel, meghallgathatja az érintett személy véleményét, igényét. A ruházat cseréje, pótlása: - fehérnemű és hálóruha esetében szükség szerint, azok elhasználódásának figyelembe vételével történik úgy, hogy a minimális mennyiség az ellátott részére mindig rendelkezésre álljon, - a felsőruházat és cipő, valamint a sportruházat vonatkozásában beszerzésre, pótlásra az évszaknak megfelelően, valamint a meglévő ruházat elhasználódása szerint kerül sor. Az Otthon által biztosított ruházat az Otthon tulajdonát képezi. Az ellátott a ruhát csak használni, viselni jogosult. A ruházatot el nem idegenítheti. A saját illetve az Otthon által biztosított ruházat nyilvántartása /külön-külön/ az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kerül rögzítésre. A személyi ruhaleltár elkészítése felvételkor, karbantartása évente történik. 2. Textília és a textíliával való ellátás Az ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell rendelkezniük. Az Otthonban közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában. Az ellátott az Otthonban a saját textíliáját használja. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az Otthon biztosítja számára a következő textíliákat: - legalább 3 váltás ágynemű, - a tisztálkodást segítő három váltás textília. Az Otthon által juttatott textília összetételéről, mennyiségéről az igazgató dönt. Az igazgató döntése meghozatala előtt konzultál az érintett személy ellátásában közreműködőkkel, meghallgathatja az érintett személy véleményét, igényét. Az Otthon által biztosított textília az Otthon tulajdonát képezi. 3. Személyi és környezeti tisztaság, higiénia A tisztálkodási szerekkel való ellátás célja, hogy az ellátottak számára folyamatosan biztosítva legyen a tisztálkodás lehetősége. Az ellátott a saját tisztálkodó szereit, eszközeit használja. A tisztálkodás, a testápolás mindenkire nézve elengedhetetlen. A személyi higiénia biztosítása és a fertőzésveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy a rendszeres napi mosakodás mellett soha ne feledkezzenek meg az ét- 17

18 kezés előtti és a WC használat utáni kézmosásról. A legalább heti egyszeri fürdéstől nem tekinthetünk el, ez a heti fürdetési rend alapján történik. Kádban fürdés megkezdése előtt, kérjük, szóljon a nővérnek a balesetek elkerülése miatt. Folyamatos az alsó- és felsőruházat csere, de a fürdés napján feltétlenül ajánlott. Szükség esetén fehérneműt bármikor lehet kérni a nővértől, egyéb ruhaneműk kedden és csütörtökön délelőtt igényelhetők. A fekvő lakóink tisztálkodásáról a nővéreink gondoskodnak, mindamellett valamennyi lakó személyi higiéniájáért felelősek a nővérek. Az otthon lakói részére szükség szerint biztosítjuk az ágyneműt, tisztálkodást segítő textíliákat, sampont, habfürdőt, és egészségügyi papírt. Az Otthonba kéthetente, illetve szükség szerint kerül sor az ágynemű cserére, hetente törölköző cserére. A lakóknak és a dolgozóknak törekedniük kell a tisztaság és a rend megőrzésére. Az intézmény működéséhez szükséges textíliával való ellátottságot a többször módosított 1/ ( I. 7.) SzCsM. számú rendeletben foglalt szabályok szerint biztosítjuk. 4. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje Az Otthonban az ellátottaknak tiszta, megfelelő minőségű ruházattal és textíliával kell rendelkezniük. (Lásd ezen fejezet 1-3. pontját.) Az Otthon gondoskodik az ellátottak saját, illetve Otthon által biztosított ruházatának, textíliájának tisztításáról, javításáról. A ruhaneműket a mosodában térítésmentesen mossuk, vasaljuk. A szennyes ruhát minden hétfőn a mosodai személyzet szedi össze, pénteken kapják tisztán vissza. Szükség esetén rendkívüli esetben személyesen is le lehet adni. A varroda szolgáltatásait ezen feltételek szerint vehetőek igénybe. Az Otthon feladata, hogy a mosásra, tisztításra átvett ruhákon, textíliákon a mosást, tisztítást követően a szükséges javítási feladatokat elvégezze. Az Otthon a mosási, tisztítási, javítási és vasalási feladatokat saját szervezésben végzi el. A csak vegyileg tisztítható ruhanemű tisztíttatásáról külső szolgáltató igénybevételével gondoskodnak /ennek költségeit a lakónak kell megfizetnie/. VIII. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI Az intézményi jogviszony megszűnik a) az Otthon jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az igazgató az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az igazgató az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 18

19 a) másik Intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. Az Otthon igazgatója az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Otthon fenntartójához fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszüntetésére 3 hónapos felmondási idő figyelembe vételével kerülhet sor. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Otthon igazgatója értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét: - a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak átvételének határidejéről, feltételeiről /amennyiben a személyes használati tárgyakat a jogosult nem veszi át, és az ezt követő 8 napon belül tett felszólításra sem jelentkezik, úgy további igényt nem támaszthat, azokat az Otthon vezetője szétoszthatja a lakók között, illetve megsemmisítéséről gondoskodhat/. - az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, ennek elmulasztása esetén a jogi következményekről. - az Otthonnak a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényéről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. A Házirend súlyos megsértésének minősül: a mértéktelen alkoholfogyasztás a tettleges bántalmazás a lakótársak és az intézményi dolgozók veréssel, megöléssel történő fenyegetése, más eszközökkel történő félelemben tartása, zaklatása a jó erkölcsbe ütköző magatartás, a minősíthetetlen hangnem (trágár szavak, gúnyolódó megjegyzések) használata a lakótársakkal és az intézmény dolgozóival szemben a többi ellátott nyugalmát zavaró, egészségét veszélyeztető, valamint összeférhetetlen magatartás bejelentés nélküli sorozatos eltávozás az otthon területén elkövetett Büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmény. IX. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az Otthonban lakók vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre jutását az Otthon minden eszközzel elősegíti. Az Otthon lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek papjainak, képviselőinek, lelkészeinek a lakókkal való eseti, és rendszeres találkozására, valamint a folyamatos kapcsolattartásra. 19

20 A lakók az Otthon közösségi helyiségeiben /fekvő lakók a szobájukban/ szabadon fogadhatják a felekezetek képviselőit, egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl.: gyónás) a zavartalan körülményeket az Otthon lehetőségeihez mérten biztosítja. Az egyházi ünnepekre a foglalkoztató helyiségben istentiszteletet szervezünk, melyen a nehezen mozgó lakók is részt vehetnek. Minden hónap első péntekjén katolikus szentmise van szintén a foglalkoztató helyiségben. A református istentiszteletre kéthetente, illetve nagyobb ünnepekkor Úr vacsorá -ra kerül sor. Az Otthonban kötelező a lakók vallási hovatartozásának tiszteletben tartása, vallásgyakorlásának elősegítése. A végtisztesség, szent kenet feladására a lakó vagy hozzátartozója kérésére papot hívunk. X. AZ OTTHON ALAPFELADATÁT MAGHALADÓ PROGRAMOK, SZOL- GÁLTATÁSOK A lakók és hozzátartozóik az Otthon keretein belül szervezett kulturális programokon, rendezvényeken ingyenesen vehetnek részt. Nyaralás, kirándulás, színház és múzeum látogatás stb. költségeit részben a lakók, részben az Otthon alapítványa viseli. Az Otthon az alábbi alapfeladatokon túli szolgáltatásokat nyújtja: Férfi fodrász: kéthavonta hajvágás Női fodrász: heti egyszer, igény szerint Pedikűr: igény szerint A szolgáltatások díját a Házirend Melléklete tartalmazza. Ezen szolgáltatásokat a lakóknak kell megfizetni. Az Otthon az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe vevőktől. A programok és szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről, a fizetendő térítési díjakról az Otthon rendszeres szóbeli, illetve - a közösségi helyiségek hirdető tábláin- írásbeli tájékoztatást nyújt. Az Alkony Szociális Otthoni Alapítványt anyagi hozzájárulásukkal is támogathatják a lakók és a hozzátartozóik. XI. AZ OTTHON DOLGOZÓIRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK Az Otthon vezetője /vezető ápolója, hétvégén, illetve az éjszakai műszakban a műszakvezető nővér / köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a lakót és az általa megjelölt hozzátartozóját: - a lakó állapotáról, annak lényeges változásáról, - a lakó egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 20

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03.

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03. Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND Jóváhagyta:.. Intézményvezető Debrecen, 2012. július 03. I. Általános rész 1. A házirend tartalma, hatálya A házirend az otthon

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet. 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND. Valler Ilona Dr. Vermes Tamás

Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet. 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND. Valler Ilona Dr. Vermes Tamás Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND Készítette: Jóváhagyta: Valler Ilona Dr. Vermes Tamás ápolási igazgató főigazgató 1 TARTALOM 1. A betegfelvétel rendje...3.oldal

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. ...... (közoktatási intézmény Óvoda megnevezése) Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve: Mesevár Óvoda HÁZIREND Az óvoda székhelye: 2028 Pilismarót, Iskola u.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁZIREND. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26.

HÁZIREND. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. HÁZIREND Az Óvoda házirendje a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5.

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. HÁZIREND MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 HÁZIREND 2 OM azonosítója:

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND 1 OM azonosítója: 200175 Intézményvezető/igazgató:.. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Elfogadta:

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2014. Tartalom: I. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 3 AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 3 MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT... 4 II. AZ ÓVODAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kollégiumi Működési Szabályzata BUDAPEST, 2008. (2014. június 20.

Részletesebben

Gyermekek Átmeneti Otthona Házirend

Gyermekek Átmeneti Otthona Házirend Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Házirend Hatályba lépés dátuma: 2013.12.31. (módosítva: 2014.02.20.) Doma Lajos Igazgatóhelyettes 1 Készült a

Részletesebben