Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása"

Átírás

1 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: január 25.

2 Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása TARTALOMJEGYZÉK 1. CÍM CÉL ALKALMAZÁSI TERÜLET FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖR AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA Jelentkezés szakmai gyakorlatra A szakmai gyakorlat helyszíne A szakmai gyakorlat ideje szakonként A szakmai gyakorlat tartalma A gyakorlati beszámoló Fogalomtár MELLÉKLETEK ÁTVIZSGÁLÁS, JÓVÁHAGYÁS ÉS MÓDOSÍTÁS A MÓDOSÍTÁSOK AZONOSÍTÁSA KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK CÍM Eljárási utasítás a PE GTK alap- és mesterképzési szakok szakmai gyakorlatának teljesítési rendjéről. 2. CÉL Jelen eljárás utasítás célja, hogy a PE GTK-n meghirdetett alapszakok és mesterszakok szakmai gyakorlatának teljesítési rendjét szabályozza. Ez a dokumentált eljárás meghatározza és leírja a PE GTK-n a szakmai gyakorlatok végrehajtási módját. 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET Jelen eljárás utasítás kiterjed a PE GTK minden alap- és mesterképzési szakjára. 4. FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖR A jelen eljárásban foglaltak végrehajtásában felelősek, vagy illetékesek: az eljárás készítéséért FRENDSZ team az eljárás jóváhagyásáért a PE GTK Kari Tanács az eljárás alkalmazásáért PE GTK oktatási dékánhelyettes az alkalmazás ellenőrzésért Kari Minőségbiztosítási Bizottság (KMB) az eljárás karbantartásáért Fehér Helga 5. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA 5.1 Jelentkezés szakmai gyakorlatra A szakmai gyakorlatot a GTK szakjain a Képzési és Kimeneteli Követelmények VII pontja (Gazdaságtudományok képzési terület) írja elő. A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgatónak az adott szak tantervének megfelelően jelentkeznie kell a gyakorlatra. A jelentkezés a Jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra című nyomtatvány (lásd a 3. Mellékletben). A gyakorlat kezdését a szakvezető vagy az általa felkért, a szakhoz kapcsolódó szakmaigyakorlat-szervezési feladatokat ellátó személy (tanszéki szakmai gyakorlati felelős) hagyja jóvá. Elutasítás esetén a szakmai gyakorlati felelős erről a jelentkezés beadását követő egy héten belül értesíti a hallgatót. Miután a hallgatók jelentkezését a szakvezető elfogadta, sor kerülhet a Szakmai gyakorlati szerződés megkötésére (lásd a 4. Mellékletben). Oldalszám: 2 /15

3 Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása A szakmai gyakorlat helyszíne kétféle módon választható ki: Meglévő kari kapcsolatrendszer alapján. A Kar tanszékein nyilvántartást vezetnek azokról az intézményekről, amelyek szóba jöhetnek a szakmai gyakorlatok lebonyolításának helyszíneként, és újabb kapcsolatok létesítésével folyamatosan igyekszenek bővíteni ezek körét. A tanszékek szakmai gyakorlat felelősei, illetve a FEVÁK iroda tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat az adatbázisukban lévő gyakorlati helyekről. A meghirdetett szakmai gyakorlati helyek külön feltételek teljesítése nélkül (jelentkezési sorrendben), vagy pályázati úton tölthetők be. A pályázati feltételeket az egyes meghirdetések különkülön tartalmazzák. A gyakorlatra jelentkező hallgató javaslata alapján. Amennyiben a hallgató kapcsolatban áll olyan szervezettel, amely szóba jöhet, mint a gyakorlat lebonyolításának helyszíne, javaslatot tehet az adott szervezet kiválasztására. Ezt a hallgató a Jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra nyomtatvány leadásával teheti meg (lásd a 3. Mellékletben). A szakvezető/gyakorlati felelős a jelentkezési lap mellett referenciaanyagot kérhet az adott szervezetről (cégismertető, prospektus, honlapcím vagy egyéb olyan anyag, amely alátámasztja az adott intézmény alkalmasságát szakmai gyakorlat lebonyolítására). 5.2 A szakmai gyakorlat helyszíne A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat, és ahol vannak felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. 5.3 A szakmai gyakorlat ideje szakonként ALAPSZAKOK: Alkalmazott közgazdaságtan A hallgatók nem teljesítenek szakmai gyakorlatot. Gazdálkodás és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodási, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás A szakmai gyakorlat időtartama egy tanulmányi félév, melyet egybefüggően kell letölteni. A szakmai gyakorlat akkor kezdhető el, ha a hallgató az adott alapszakon már legalább 108 kreditet megszerzett. A szakmai gyakorlat a záróvizsga dátuma előtti 20. munkanap előtt teljesítendő. Műszaki menedzser alapszak A szakmai gyakorlat időtartamát tekintve a hallgató kétféle lehetőség közül választhat: 1. A szakmai gyakorlat hossza 2 1 hónap. A szakmai gyakorlat az első és a második tanév utáni nyári szünet folyamán tölthető le. A szakdolgozat készítésére ebben az esetben sor kerülhet a 6. félévben. 2. A 7. félév után 6 hónap. Ebben az esetben a 7. félévben készíti el a szakdolgozatot a hallgató. Emberi erőforrások A szakmai gyakorlat hossza 2 1 hónap. A szakmai gyakorlat az első és a második tanév utáni nyári szünet folyamán tölthető le. MESTERSZAKOK Oldalszám: 3 /15

4 Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása Közgazdasági elemző A hallgatók nem teljesítenek szakmai gyakorlatot. Logisztikai menedzsment, MBA, Műszaki menedzser, Számvitel, Vezetés és szervezés A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét, amely az első két lezárt félév után nyáron tölthető le. 5.4 A szakmai gyakorlat tartalma A szakmai gyakorlat célja komplex feladatok és problémák felismerése, az azok megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése, és a szak- vagy diplomadolgozat előkészítése. A szakmai gyakorlat során a hallgató megismeri az adott intézmény működését és jellemzőit, különös tekintettel az alábbi területekre: a szakmai munka tartalma, folyamatai, jellemzői és keretei, az egyes szakterületek tevékenysége; vezetői információs rendszer, vezetői szervezet, döntés-előkészítés és döntéshozatal a különböző vállalati szinteken; belső és külső kapcsolatrendszer, együttműködés és verseny az ágazat más szereplőivel; a gazdaságban és a kérdéses ágazatban betöltött szerep. A vállalatnak ki kell jelölnie egy konzulenst, aki felelős az adott gyakornok munkájáért, illetve útmutatásaival segíti azt. 5.5 A gyakorlati beszámoló A gyakorlat befejezése után a hallgató köteles arról írásbeli beszámolót leadni. A szakmai gyakorlati beszámolót Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell elkészíteni, és kinyomtatva, bekötve kell a szakfelelős tanszéken leadni, vagy elektronikusan a Moodle-rendszerbe feltölteni (a szakvezető előírásainak megfelelően). A beszámoló minimum 10 oldal, maximum 20 oldal terjedelmű kell, hogy legyen, mellékletek nélkül. A beszámoló címlapja a 6. Mellékletben látható minta szerint készítendő el. A gyakorlat befejezésekor a gyakorlati hely referencia- és teljesítésigazolást állít ki (röviden: teljesítésigazolást, lásd. 5. Melléklet), melyben egyúttal értékeli a hallgató által elvégzett munkát. A referencia- és teljesítésigazolást a gyakorlati hely a hallgatónak adja át. A beszámolót, valamint a referencia- és teljesítésigazolást a gyakorlat befejezési dátumát követő regisztrációs hetet követő első munkanap 12:00 óráig kell leadni (feltölteni) a szakfelelős tanszéken. A referencia- és teljesítés-igazolást a folyamatgazda szemeszterenként összegyűjti, és elkészíti az értékelést. Amennyiben a hallgató abban a félévben fejezi be szakmai gyakorlatát, amelynek a végén záróvizsgázni szeretne, akkor a fenti dokumentumokat a záróvizsga napja előtti 20. munkanapig le kell adni. 5.6 Fogalomtár Az eljáráshoz kapcsolódó fogalmak értelmezésénél az egyetemi Tanulmányi- és vizsgaszabályzat az irányadó (TVSZ). Oldalszám: 4 /15

5 Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása Fogalmak: szakmai gyakorlat A PE GTK tanterveiben szereplő tevékenység, ami nagyobbrészt önálló, felelős munkavégzést jelent a tanult elméleti ismeretek hasznosításával, valamint támogatja a szakdolgozat megírását és a záróvizsgára való felkészülést. gyakorlati hely olyan hazai vagy külföldi intézmény, ahol a PE GTK hallgatója a tantervben előírt kötelező szakmai gyakorlatát elvégzi. konzulens a gyakorlati helyként szolgáló intézmény munkatársa, aki egyrészt felügyeli és koordinálja a gyakorlatát folytató hallgató munkáját, másrészt kapcsolatban áll a PE GTK adott szak szakmai gyakorlatokért felelős munkatársával. Személyét a gyakorlat helyéül szolgáló szervezet jelöli ki. jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány, amely tartalmazza a hallgató adatait, a fogadó intézmény adatait, a hallgató és a gyakorlati hely nyilatkozatait, valamint a tanszék döntését a gyakorlati hely elfogadásáról. szakmai gyakorlati szerződés háromoldalú megállapodás a gyakorlati hely, az egyetem és a gyakornok között a szakmai gyakorlat feltételrendszeréről, mely a gyakorlat megkezdése előtt írásban kerül rögzítésre. beszámoló a szakmai gyakorlat teljesítését követően a megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készített dolgozat, amelyben a hallgató szakmai gyakorlat alatt szerzett tapasztalatait összegzi. referencia- és teljesítés-igazolás a szakmai gyakorlat teljesítését követően a konzulens által a hallgató tevékenységéről készített írásos értékelés. felmondási idő - a felmondási idő kezdete a felmondás közlését (kézbesítését) követő nap. A felmondási idő 30 naptári nap. 6. MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók aránya 2. Melléklet: Hallgatók szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítményének összesített átlaga 3. Melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra 4. Melléklet: Szakmai gyakorlati szerződés 5. Melléklet: Referencia- és teljesítésigazolás 6. Melléklet: A beszámoló címlapja 7. ÁTVIZSGÁLÁS, JÓVÁHAGYÁS ÉS MÓDOSÍTÁS Az átvizsgálás és jóváhagyásra vonatkozó bizonyíték a dokumentált eljárás címlapján megtalálható (lásd: KT határozat száma, elfogadásának ideje, hatálybelépésének ideje) valamint a lábléc tartalmazza a dokumentum kódját és a változat számát. 8. A MÓDOSÍTÁSOK AZONOSÍTÁSA Jelen dokumentum módosításait a változat számának növelésével és a változás dátumával kell azonosítani. 9. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK Oldalszám: 5 /15

6 Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen eljárási utasítás január 25. napján lép életbe. Veszprém, november 18. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja.. FOLYAMATGAZDA Fehér Helga Oldalszám: 6 /15

7 1. Melléklet SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTETT HALLGATÓK ARÁNYA Az adat gyűjtői: szakok szakmai gyakorlati felelősei A mutató célja: Nyomon követni az adott szemeszterben a szakmai gyakorlatot sikeresen teljesítők arányát a szakmai gyakorlatot felvett hallgatók létszámán belül. Célérték: Kiértékelés gyakorisága: Kiértékelésért felelős: 100% Szemeszterenként Fehér Helga A minőségmutató meghatározása: Szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók aránya szakmai gyakorlatot sikeresen teljesítő hallgatók száma M = 100[%] szakmai gyakorlatot felvett hallgatók száma Az adatok forrása: Neptun-rendszer Prezentálás és kiértékelése: A mutatót szemeszterenként kell képezni. Amennyiben a mutató szignifikáns módon csökkenne, azt a folyamatgazda jelzi az oktatási dékánhelyettesnek. A várható beavatkozások: teljesítési nehézségek okainak feltárására irányuló vizsgálat Fogalmak meghatározása: Szakmai gyakorlat: a PE GTK alapképzéseinek tantervében szereplő tevékenység, ami nagyobbrészt önálló, felelős munkavégzést jelent a tanult elméleti ismeretek hasznosításával, valamint támogatja a szakdolgozat megírását és a záróvizsgára való felkészülést.

8 2. Melléklet HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATON Az adat gyűjtői: NYÚJTOTT ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYE szakok szakmai gyakorlati felelősei A mutató célja: Nyomon követni a szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók referencia- és teljesítésértékelések minősítéseit Kiértékelés gyakorisága: Kiértékelésért felelős: Célérték: 4,5 Szemeszterenként Fehér Helga A minőségmutató meghatározása: Hallgatók szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítményének összesített átlaga Az adatok forrása: hallgatók szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítmény - értékeléseinek összege M = szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók száma Teljesítmény- és referenciaigazolás Prezentálás és kiértékelése: A kiértékelést szemeszterenként, szempontonként és összesítve kell elvégezni. Amennyiben a mutató szignifikáns módon csökkenne, azt a folyamatgazda jelzi az oktatási dékánhelyettesnek. A várható beavatkozások: teljesítésértékelés-minősítések romlásának okait feltáró vizsgálat Fogalmak meghatározása: Referencia- és teljesítésigazolás: a szakmai gyakorlat teljesítését követően a konzulens által a hallgató tevékenységéről készített írásos értékelés.

9 3. Melléklet Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra Gyakorlat kódja:... Hallgató adatai Név, Neptun-kód Elérhetőség Ir. szám Település Utca, házszám Telefonszám cím Születési hely, idő / / Kar (rövidítve), szak, tagozat (N/L) Lezárt félévek száma Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Vállalat/intézmény székhelye Ir. szám Település Utca, házszám Levelezési cím Ir. szám Település (csak ha a fentitől eltér) Utca, házszám / Pf. Honlap: Gyakorlatvégzés helye: Adószám Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Konzulens neve Konzulens beosztása Konzulens elérhetősége Telefonszám cím Gyakorlat időtartama Kezdés Befejezés Betöltendő gyakorlati pozíció megnevezése: Nyilatkozatok A hallgató nyilatkozata arról, hogy vállalja a gyakorlat elvégzését a fenti munkahelyen (aláírás) A vállalat/intézmény nyilatkozata arról, hogy fogadja a hallgatót a gyakorlatra (aláírás + bélyegző) A tanszék nyilatkozata arról, hogy engedélyezi a gyakorlat letöltését a fenti helyen (aláírás + bélyegző) Érkezett:... (a tanszékre történő leadás dátuma)

10 4. Melléklet Szakmai gyakorlati szerződés amely létrejött egyrészről Neve: Pannon Egyetem Székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Adószáma: Bankszámla száma: Statisztikai számjele: OM azonosító: FI Képviselő: Dr. Rédey Ákos rektor Kapcsolattartó: Dr. Jancsik András dékán... szakmai gyakorlati felelős Telefon: /624- Telefax: / a továbbiakban: Egyetem, másrészről Neve:... Székhelye:... Adószáma:... Cégjegyzékszáma:... Statisztikai számjele:... Bankszámla száma:... Képviseli:... Kapcsolattartásra kijelölt személy:... Telefon:... Telefax: a továbbiakban: Fogadó intézmény valamint Neve:... Neptun kódja:... Kar, szak megnevezése:... Lakcíme:... címe:... Telefonszám:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Bankszámla száma:...

11 4. Melléklet a továbbiakban: Hallgató, együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 1. A megállapodás tárgya 1. A Szerződés célja jogi keretet adni a szakmai gyakorlat megszervezésének és lebonyolításának annak érdekében, hogy a hallgatók segítséget kapjanak elméleti ismereteik gyakorlatba való átültetéséhez, szakmai tapasztalataik bővítéséhez, egyéni képességeik, készségeik fejlesztéséhez, munkaerőpiac által elvárt kompetenciák megszerzéséhez. 2. A szakmai gyakorlat a PE-GTK alapképzéseinek tantervében szereplő tevékenység, ami nagyobbrészt önálló, felelős munkavégzést jelent a tanult elméleti ismeretek hasznosításával, valamint támogatja a szakdolgozat megírását és a záróvizsgára való felkészülést. 3. Jelen Szerződés keretében a fent nevezett Fogadó Intézmény vállalja, hogy fent nevezett Hallgató számára a szakmai gyakorlatot biztosít, melyet fent nevezett Hallgató, mint tanulmányi kötelezettséget elfogad és kötelező tanulmányi követelményként kezel. 4. A szakmai gyakorlat időtartama a Hallgató számára irányadó, mindenkori Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak, valamint a Hallgató szakjának tanterve alapján minimum hét. 5. A Hallgatónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy a diplomamunka témájának megfelelő szakterületet kiemelten, mélyreható alapossággal tanulmányozza. 6. A szakmai gyakorlat kezdő napja: 2. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Fogadó Intézmény konzulenst jelöl ki, aki felelős az adott gyakornok munkájáért, illetve útmutatásaival segíti azt. Az intézmény lehetőleg készítsen a hallgatóknak foglalkoztatási ütemtervet, mely alapján a gyakorlat menete nyomon követhető. Konzulens neve:... Beosztása:... Telefonszáma:... címe: A Fogadó Intézménynél folyó gyakorlati képzés keretében biztosítják a gyakorlati oktatási területeket, a biztonságos és egészséges mukakörülményeket, a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatást, szociális helyiséget, tisztálkodási eszközöket. A fogadó intézmény csak a képzési programban meghatározott feladatok végrehajtását kérheti a hallgatótól. 3. A Fogadó Intézménynél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint büntetlen előéletű. Az egyedi munkahelyre beosztott hallgató gyakorlati képzését és felügyeletét csak olyan személy láthatja el, aki szakirányú képesítéssel, továbbá legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű. A képzés során a fogadó intézmény ellátja a hallgató felügyeletét, értelemszerűen képzését. A szerződés 1. számú mellékletét képező nyomtatványon értékeli a hallgató munkáját, amit aláírásával igazol és a fogadó intézmény cégszerűen hitelesít. Oldalszám: 11 /15

12 4. Melléklet 4. A gyakorlat befejezésekor a konzulens a hallgatóról értékelést (referenciaigazolást) készít, melyet a hallgató rendelkezésére bocsát. 5. A Fogadó Intézmény részéről kijelölt konzulens köteles a szakmai gyakorlat során a Hallgató részéről tapasztalt mulasztást, szabálytalanságot, károkozást haladéktalanul jelenteni az Egyetem részéről kijelölt kapcsolattartónak. 6. A Fogadó Intézmény köteles megkövetelni azt, hogy a hallgató mulasztása esetén a mulasztás okát igazolja. A mulasztás következményeire az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának erre vonatkozó előírásai az irányadóak. 7. A Fogadó Intézménynek a napi képzési idő és pihenőidő tekintetében a szakképzésre vonatkozó és a munkajogi szabályokat be kell tartania. 8. A hallgatótól a Fogadó Intézmény a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzésért és a feltételek biztosítását nem kérhet és fogadhat el költség-hozzájárulást, illetőleg költségtérítést. 9. A Hallgató köteles betartani a munkakörre vonatkozó szabályokat és előírásokat, azok megszegéséért munkajogi felelősség terheli. 10. A tantervben meghatározott gyakorlati óraszám teljesítését követően amennyiben további foglalkoztatás megvalósulna a Fogadó Intézmény részéről ezen idő vonatkozásában a hallgató munkavégzése munkaviszony keretében történő foglalkoztatásnak minősül. 11. A Hallgató a szakmai gyakorlatról beszámolót készít (10-20 oldal terjedelemben), melyben összegzi a gyakorlat során szerzett tapasztalatait, bemutatja a vállalat működését, valamint a vállalaton belül saját tevékenységeit. A beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlat teljesítésének alapfeltétele. 12. A Hallgató által a szakmai gyakorlati tevékenység során létrehozott termék, produktum a Fogadó Intézmény tulajdonát képezi. 13. A szakmai gyakorlat a Fogadó Intézmény és a Hallgató írásbeli közös megegyezésével megszüntethető. A Felek kötelesek jelen Szerződés megszűnéséről a tanszéki kapcsolattartót tájékoztatni. A gyakorlat megszüntetését kezdeményező fél köteles a megszüntetést írásban megindokolni az Egyetem számára. 14. A Fogadó Intézmény tudomással bír arról, hogy amennyiben a hallgató 6 hétnél hosszabb szakmai gyakorlaton vesz részt, részére hetente legalább a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő hallgatói munkadíjat fizet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 48. -ának (3) bekezdése alapján. 3. A Felek titoktartási -, és a titoktartáshoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei 15. A Hallgató vállalja, hogy a szakmai gyakorlat során mind a Fogadó Intézménnyel, mind annak ügyfeleivel kapcsolatban megszerzett, üzleti titok kategóriába sorolandó adatokat, információkat, eljárásokat időkorlátozás nélkül titokban tartja. A birtokába került információkat harmadik személy tudomására nem hozza, azokkal vissza nem él, valamint kizárólag a Fogadó Intézménynél töltendő szakmai gyakorlat során használja fel. Azokat sem a maga, sem mások előnyére, illetve a Fogadó Intézmény és annak ügyfelei hátrányára nem hasznosítja, reprodukálja. Oldalszám: 12 /15

13 4. Melléklet 16. Amennyiben a Hallgató által a Fogadó Intézménynél végzett tevékenység a szakdolgozat írásának témájául szolgál, a Hallgató köteles a szakdolgozatát a Fogadó Intézménynél kijelölt konzulens számára előzetesen bemutatni, aki köteles annak tartalmát áttekinteni és a szakdolgozatot ellenjegyezni. 17. A Hallgató a Fogadó Intézmény által kijelölt konzulens iránymutatásának megfelelően köteles a Fogadó Intézmény által nehezményezett információ, tartalom szakdolgozatból való törlésére. 4. Záró rendelkezések 18. Amennyiben a Hallgató a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a Fogadó Intézmény jogosult arra, hogy a szakmai gyakorlaton való részvételére vonatkozó jelen hallgatói szerződést azonnali hatállyal felmondja. 19. Jelen Szerződésben nem, vagy nem elég részletességgel szabályozott kérdésekben a szakképzési hozzájárulásról, a képzési rendszerek fejlesztésének támogatásáról (2003. évi LXXXVI. Törvény, valamint annak végrehajtásáról a 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet rendelkezései), a felsőoktatásról (2005. évi CXXXIX. Törvény), a 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet, a szakképzésről szóló törvény (2003. évi XXIX. Törvény), a 15/2006.(IV.03.) OM rendelet, a Pannon Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata és a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje eljárás utasítás valamint a Munka Törvénykönyve és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (Ptk.) ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 20. A Fogadó Intézmény és a Hallgató a fentiekben nem szabályozott kérdéseket kétoldalú szerződésben rögzítheti. 21. Jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a Felek megkísérlik tárgyalás útján rendezni. 22. A gyakorlat során felmerült probléma, kérés, panasz tisztázása/teljesítése a tanszéki kapcsolattartó bevonásával történik. 23. A jelen szerződés három eredeti példányát, a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés az aláírással lép hatályba. 24. Csatolt mellékletek: 1. számú melléklet: Referencia- és Teljesítés-igazolás, Pannon Egyetem Fogadó Intézmény Hallgató Oldalszám: 13 /15

14 5. Melléklet Referencia- és teljesítésigazolás Gyakorlat kódja:... Hallgató adatai Név, Neptun-kód Születési hely, idő / / Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Vállalat/intézmény székhelye Ir. szám Település Utca, házszám Levelezési cím Ir. szám Település (csak ha a fentitől eltér) Utca, házszám / Pf. Igazolást kiadó személy neve Beosztása Elérhetősége Telefonszám cím A hallgató tevékenységének bemutatása és értékelése Gyakorlat időtartama Kezdés Befejezés A szakmai gyakorlat során ellátott tevékenységek, feladatok A hallgató szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítménye (1 nem megfelelő; 5 kiváló) Megbízhatóság Hozzáállás A munka minősége Alkalmazkodókészség Csoportmunkában való részvétel Önállóság Összesített értékelés Szöveges értékelés, megjegyzés (szükség esetén a lap hátoldalán bővebben kifejthető) Dátum:... PH Aláírás

15 6. Melléklet Érkezett Elfogadva igen nem Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Beszámoló a szakmai gyakorlatról Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Gyakorlat időtartama -tól/től -ig Gyakorlat Neptun-kódja Konzulens neve Konzulens elérhetősége Telefonszám cím Név, Neptun-kód Elérhetőség Kar (rövidítve), szak Beadási határidő Telefonszám cím Hallgató adatai Oldalszám összesen Alulírott... nyilatkozom, hogy az itt beadott dolgozat teljes egészében a saját munkám. Ahol forrásokra támaszkodtam, a megfelelő hivatkozásokat a szövegben megtettem, és az irodalomjegyzéket csatoltam. A dolgozat más tantárgy keretében sem a saját nevemben, sem máséban nem került beadásra. Tudatában vagyok, hogy plágium (más munkájának sajátomként történő elismertetése) esetén a dolgozat elfogadhatatlan, és további szankciókat von maga után. A... (aláírás)

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar. Szakmai gyakorlatok eljárásrendje. A Kari Tanács 2014. május. 26-ai ülésén elfogadta

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar. Szakmai gyakorlatok eljárásrendje. A Kari Tanács 2014. május. 26-ai ülésén elfogadta Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szakmai gyakorlatok eljárásrendje A Kari Tanács 2014. május. 26-ai ülésén elfogadta 1. Bevezetés A szakmai gyakorlatok lebonyolításának szabályozását a Széchenyi

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben