Eljárás-utasítás. Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás-utasítás. Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje"

Átírás

1 Eljárás-utasítás Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje KT határozat száma: 37/ (II. 13) GTK. KT KT elfogadásának ideje: február 13. Hatálybelépett: március 1. Az eljárás-utasítás karbantartásért felelős személy: Dr. Csizmadia Tibor A minőségirányítási eljárás a Pannon Egyetem tulajdona.

2 GTK Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje TARTALOMJEGYZÉK 1 Cím Cél Alkalmazási terület Felelősségi és hatáskör Az eljárás leírása Szakmai gyakorlatra való jelentkezés A szakmai gyakorlat helyszínei A gyakorlat lebonyolítása A szakmai gyakorlat időtartama és időzítése A szakmai gyakorlat tartalma A gyakorlat értékelése Feljegyzések Mellékletek Nyomtatványok Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra Szakmai gyakorlati szerződés Tudástükör Teljesítés-igazolás Beszámoló formai követelményei Fogalomtár Átvizsgálás, jóváhagyás és módosítás A módosítások azonosítása Kapcsolódó dokumentumok Záró rendelkezések... 7 A dokumentum kódja: BA-SzGy-2007 Oldalszám: 2 /20 Érvénybelépés időpontja: március 1. Változat száma: 2

3 GTK Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje 1 Cím Eljárás utasítás az alapképzési szakok szakmai gyakorlatának teljesítési rendjéről 2 Cél Jelen eljárás-utasítás célja, hogy a Pannon Egyetem (továbbiakban: PE-GTK) alapképzési szakok szakmai gyakorlatának teljesítési rendjét szabályozza. Ez a dokumentált eljárás meghatározza és leírja a PE-GTK alapképzési szakok szakmai gyakorlatának végrehajtási módját. 3 Alkalmazási terület Jelen eljárás utasítás kiterjed a PE-GTK alapképzési szakjaira. 4 Felelősségi és hatáskör A jelen eljárásban foglaltak végrehajtásában felelősek, vagy illetékesek: az eljárás készítéséért az eljárás jóváhagyásáért az eljárás alkalmazásáért az alkalmazás ellenőrzésért 5 Az eljárás leírása a kari minőségügyi vezető, a GTK Kari Tanács, a tanszéki szakmai gyakorlati felelősök, az oktatási dékánhelyettes. 5.1 Szakmai gyakorlatra való jelentkezés A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgatónak jelentkeznie kell arra az adott szak tantervének megfelelően. A jelentkezés a Jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra című nyomtatvány leadásával történik (lásd a Mellékletben) a szakvezető által meghatározott időpontig. A gyakorlat kezdését a szakvezető hagyja jóvá. Elutasítás esetén a szakmai gyakorlati felelős a beadást követő egy héten belül értesíti a hallgatót. Miután a hallgatók jelentkezését a szakvezető elfogadta, sor kerülhet a Szakmai gyakorlati szerződés megkötésére (lásd a Mellékletben). A fogadó intézmény által kínált szakmai gyakorlati szerződést a GTK-nak jogában áll visszautasítania, ha az a karra nézve hátrányos kikötéseket tartalmaz. A szakmai gyakorlat helyszíne kétféle módon választható ki: Meglévő kari kapcsolatrendszer alapján. A Kar tanszékein nyilvántartást vezetnek azokról az intézményekről, amelyek szóba jöhetnek a szakmai gyakorlatok lebonyolításának helyszíneként, illetve újabb kapcsolatok létesítésével folyamatosan igyekszenek bővíteni ezek körét. A tanszékek szakmai gyakorlat felelősei, illetve a FEVÁK iroda tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat az adatbázisukban lévő gyakorlati helyekről. A meghirdetett szakmai gyakorlati helyek külön feltételek teljesítése nélkül (jelentkezési sorrendben), vagy pályázati úton tölthetők be. A pályázati feltételeket az egyes meghirdetések külön-külön tartalmazzák. A szakmai gyakorlati pályázatok a FEVÁK honlapján kerülnek meghirdetésre. A gyakorlatra jelentkező hallgató javaslata alapján. Amennyiben a hallgató kapcsolatban áll olyan szervezettel, amely szóba jöhet, mint a gyakorlat lebonyolításának helyszíne, javaslatot tehet az adott szervezet kiválasztására. Ezt a hallgató a Jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra nyomtatvány leadásával teheti meg. A szakvezető a jelentkezési lap mellett referenciaanyagot kérhet az adott szervezetről (cégismertető, prospektus, honlapcím A dokumentum kódja: BA-SzGy-2007 Oldalszám: 3 /20 Érvénybelépés időpontja: március 1. Változat száma: 2

4 GTK Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje vagy egyéb olyan anyag, amely alátámasztja az adott intézmény alkalmasságát szakmai gyakorlat lebonyolítására). 5.2 A szakmai gyakorlat helyszínei A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely az alapszak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. Az elsődlegesen szóba jöhető intézménytípusokat az egyes alapszakok tantervei nevezik meg. 5.3 A gyakorlat lebonyolítása Jelen alpont előírásai csak azokat az alapszakokat érintik, amelyeken a képesítési követelmények részét képezi a 30 kreditpont értékű szakmai gyakorlat teljesítése. A többi alapszak a saját tantervében szabályozza a szakmai gyakorlat lebonyolítását A szakmai gyakorlat időtartama és időzítése A szakmai gyakorlat időtartama egy tanulmányi félév, azaz négy hónap, melyet egybefüggően kell letölteni. A szakmai gyakorlat akkor kezdhető el, ha a hallgató az adott alapszakon már legalább 108 kreditet szerzett meg. A szakmai gyakorlat a záróvizsga dátuma előtti 20. munkanap előtt teljesítendő A szakmai gyakorlat tartalma A szakmai gyakorlat olyan érdemi munka meghatározását feltételezi, amely során a hallgató megismerheti az adott intézmény működését és jellemzőit, különös tekintettel az alábbi területekre: a szakmai munka tartalma, folyamatai, jellemzői és keretei, az egyes szakterületek tevékenysége; vezetői információs rendszer, vezetői szervezet, döntés-előkészítés és döntéshozatal a különböző vállalati szinteken; belső és külső kapcsolatrendszer, együttműködés és verseny az ágazat más szereplőivel; a gazdaságban és a kérdéses ágazatban betöltött szerep. A hallgatónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy a diplomamunka-témájának megfelelő szakterületet kiemelten, mélyreható alapossággal tanulmányozhassa. A vállalatnak ki kell jelölnie egy konzulenst, aki felelős az adott gyakornok munkájáért, illetve útmutatásaival segíti azt. A gyakorlati hely lehetőleg készítsen a hallgatónak foglalkoztatási ütemtervet, amely alapján nyomon követhető a gyakorlat menete. Javaslat az ütemterv felépítésére (a gyakorlat tartalmára) vonatkozóan: az adott intézmény eszközeinek és berendezéseinek megismerése, az eszközgazdálkodással, üzemeltetéssel kapcsolatos teendők bemutatása; a vállalati munkakörök, munkafolyamatok megismerése, a humán erőforrás menedzsment kérdéseinek vizsgálata; az értékesítési tevékenység, a marketingmunka megismerése és gyakorlása, a vállalat marketingkommunikációs lehetőségeinek elemzése; A dokumentum kódja: BA-SzGy-2007 Oldalszám: 4 /20 Érvénybelépés időpontja: március 1. Változat száma: 2

5 GTK Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje a vállalati árpolitika, árképzési gyakorlat, valamint a pénzügyi tevékenység vizsgálata, a különféle kimutatások készítésének elsajátítása (eredménykimutatás, cash-flow-, mérlegés likviditáselemzés); az áruk és szolgáltatások színvonalának javításával, a hatékonyság növelésével, a termékfejlesztéssel és a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdések vizsgálata. A javasolt ütemtervtől az intézmény belátása szerint eltérhet, különösen abban az esetben, ha sajátosságai ezt indokolttá teszik A gyakorlat értékelése A gyakorlat befejezése után a hallgató köteles egy arra vonatkozó beszámolót leadni. A beszámoló formai követelményeit a 6.2. pont tartalmazza. A gyakorlat befejezésekor a gyakorlati hely teljesítés-igazolást állít ki, melyben egyúttal értékeli a hallgató által elvégzett munkát. A teljesítés-igazolást a gyakorlati hely a hallgatónak adja át. A beszámolót és a teljesítés-igazolást a gyakorlat befejezési dátuma után 10 munkanapon belül le kell adni a szakfelelős tanszéken. Amennyiben a gyakorlat befejezése és a záróvizsga időpontja között kevesebb, mint 30 munkanap van, akkor a fenti dokumentumok leadására a záróvizsga napja előtti 20. munkanapig sort kell keríteni. A határidők be nem tartása különeljárási díj fizetését vonja maga után. 5.4 Feljegyzések A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos dokumentációt a keletkezésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ez alól kivételt képeznek a hallgatók által készített beszámolók, amelyek az adott hallgató sikeres záróvizsgája után egy évvel megsemmisíthetők. 6 Mellékletek 6.1 Nyomtatványok Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra Lásd 8. oldal Szakmai gyakorlati szerződés Lásd 9. oldal Tudástükör Lásd oldal Teljesítés-igazolás Lásd 19. oldal. 6.2 Beszámoló formai követelményei A beszámolót Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cmes margóval kell elkészíteni. A beszámolót papír alapon (spirálkötéssel vagy összetűzve) és elektronikusan Microsoft Word vagy Adobe PDF formátumban is le kell adni. Az elektronikus verzió en is elküldhető a szakfelelős tanszék gyakorlati felelősének. A beszámoló tanszéki befogadása egy visszaigazoló lel történik. A beszámoló minimum 10 oldal, maximum 20 oldal terjedelmű mellékletek nélkül. A beszámoló nyomtatott verziójának címlapja a 20. oldalon látható minta szerint készítendő el. A dokumentum kódja: BA-SzGy-2007 Oldalszám: 5 /20 Érvénybelépés időpontja: március 1. Változat száma: 2

6 GTK Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje 6.3 Fogalomtár Az eljáráshoz kapcsolódó fogalmak értelmezésénél az egyetemi Tanulmányi- és vizsgaszabályzat az irányadó. Egyéb fogalmak: szakmai gyakorlat A PE-GTK alapképzéseinek tantervében szereplő tevékenység, ami nagyobbrészt önálló, felelős munkavégzést jelent a tanult elméleti ismeretek hasznosításával, valamint támogatja a szakdolgozat megírását és a záróvizsgára való felkészülést. gyakorlati hely olyan hazai vagy külföldi intézmény, ahol a PE-GTK hallgatója a tantervben előírt kötelező szakmai gyakorlatát elvégzi. konzulens a gyakorlati helyként szolgáló intézmény munkatársa, aki egyrészt felügyeli és koordinálja a gyakorlatát folytató hallgató munkáját, másrészt kapcsolatban áll a PE- GTK adott szak szakmai gyakorlatokért felelős munkatársával. Személyét a gyakorlat helyéül szolgáló szervezet jelöli ki. jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány, amely tartalmazza a hallgató adatait, a fogadó intézmény adatait, a hallgató és a gyakorlati hely nyilatkozatait, valamint a tanszék döntését a gyakorlati hely elfogadásáról. szakmai gyakorlati szerződés háromoldalú megállapodás a gyakorlati hely, az egyetem és a gyakornok között a szakmai gyakorlat feltételrendszeréről, mely a gyakorlat megkezdése előtt írásban kerül rögzítésre. beszámoló a szakmai gyakorlat teljesítését követően a megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készített dolgozat, amelyben a hallgató szakmai gyakorlat alatt szerzett tapasztalatait összegzi. teljesítés-igazolás a szakmai gyakorlat teljesítését követően a konzulens által a hallgató tevékenységéről készített írásos értékelés. felmondási idő - a felmondási idő kezdete a felmondás közlését (kézbesítését) követő nap. A felmondási idő 30 naptári nap. 7 Átvizsgálás, jóváhagyás és módosítás Az átvizsgálásra és jóváhagyásra vonatkozó bizonyíték a dokumentált eljárás címlapján megtalálható (lásd: KT határozat száma, elfogadásának ideje, hatálybelépésének ideje). Emellett a lábléc tartalmazza a dokumentum kódját, a fájl nevét és a változat számát. 8 A módosítások azonosítása Jelen dokumentum módosításait a verziószám növelésével és a változtatás dátumával kell azonosítani. 9 Kapcsolódó dokumentumok Jelen eljárás utasítás a következő dokumentumokhoz kapcsolódik és változásait így a következő helyeken kell átvezetni: Dokumentum neve Azonosító kódja Jelen eljárás utasítás átvezetendő része Kapcsolódó dokumentum vonatkozó része (fejezet, szakasz stb.) A dokumentum kódja: BA-SzGy-2007 Oldalszám: 6 /20 Érvénybelépés időpontja: március 1. Változat száma: 2

7 GTK Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje 10 Záró rendelkezések Jelen eljárás-utasítás március 1. napján lép hatályba. Veszprém, február PE GTK dékán... a szabályzat karbantartásáért felelős személy A dokumentum kódja: BA-SzGy-2007 Oldalszám: 7 /20 Érvénybelépés időpontja: március 1. Változat száma: 2

8 Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra Gyakorlat kódja:... Gyakorlat száma:... Hallgató adatai Név, Neptun-kód Elérhetőség Ir. Szám Település Utca, házszám Telefonszám cím Születési hely, idő / / Anyja neve Bankszámlaszáma Kar (rövidítve), szak Lezárt félévek száma Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Vállalat/intézmény székhelye Ir. szám Település Utca, házszám Levelezési cím Ir. szám Település (csak ha a fentitől eltér) Utca, házszám / Pf. Adószám Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Konzulens neve Konzulens beosztása Konzulens elérhetősége Telefonszám cím Gyakorlat időtartama Kezdés Befejezés Részesül-e a gyakornok anyagi juttatásban a gyak. helyen? igen nem Ha igen, milyen jellegűben? Nyilatkozatok A hallgató nyilatkozata arról, hogy vállalja a gyakorlat elvégzését a fenti munkahelyen (aláírás) A vállalat/intézmény nyilatkozata arról, hogy fogadja a hallgatót a gyakorlatra (aláírás + bélyegző) A tanszék nyilatkozata arról, hogy engedélyezi a gyakorlat letöltését a fenti helyen (aláírás + bélyegző) Érkezett:... (a tanszékre történő leadás dátuma)

9 Szakmai gyakorlati szerződés amely létrejött egyrészről Neve: Pannon Egyetem, Székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Adószáma: Bankszámla száma: Statisztikai számjele: OM azonosító: Képviselő: Dr. Jancsik András dékán Kapcsolattartó személy:... szakmai gyakorlati felelős Telefon: /624- Telefax: / a továbbiakban: Egyetem, másrészről Neve:... Székhelye:... Adószáma:... Cégjegyzékszáma:... Statisztikai számjele:... Bankszámla száma:... Képviseli:... Kapcsolattartásra kijelölt személy:... Telefon:... Telefax: a továbbiakban: Fogadó intézmény valamint Neve:... Neptun kódja:... Kar, szak megnevezése:... Lakcíme:... címe:... Telefonszám:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Bankszámla száma:... a továbbiakban: Hallgató, együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

10 1. A megállapodás tárgya 1. A Szerződés célja jogi keretet adni a szakmai gyakorlat megszervezésének és lebonyolításának annak érdekében, hogy a hallgatók segítséget kapjanak elméleti ismereteik gyakorlatba való átültetéséhez, szakmai tapasztalataik bővítéséhez, egyéni képességeik, készségeik fejlesztéséhez, munkaerőpiac által elvárt kompetenciák megszerzéséhez. 2. A szakmai gyakorlat a PE-GTK alapképzéseinek tantervében szereplő tevékenység, ami nagyobbrészt önálló, felelős munkavégzést jelent a tanult elméleti ismeretek hasznosításával, valamint támogatja a szakdolgozat megírását és a záróvizsgára való felkészülést. 3. Jelen Szerződés keretében a fent nevezett Fogadó Intézmény vállalja, hogy fent nevezett Hallgató számára a szakmai gyakorlatot biztosít, melyet fent nevezett Hallgató, mint tanulmányi kötelezettséget elfogad és kötelező tanulmányi követelményként kezel. 4. A szakmai gyakorlat időtartama a Hallgató számára irányadó, mindenkori Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak, valamint a Hallgató szakjának tanterve alapján minimum hét. 5. A Hallgatónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy a diplomamunka témájának megfelelő szakterületet kiemelten, mélyreható alapossággal tanulmányozza. 6. A szakmai gyakorlat kezdő napja: 2. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Fogadó Intézmény konzulenst jelöl ki, aki felelős az adott gyakornok munkájáért, illetve útmutatásaival segíti azt. Az intézmény lehetőleg készítsen a hallgatóknak foglalkoztatási ütemtervet, mely alapján a gyakorlat menete nyomon követhető. Konzulens neve:... Beosztása:... Telefonszáma:... címe: A Fogadó Intézmény a gyakorlaton részt vevő hallgató számára lehetőség szerint gyakornoki ösztöndíjat biztosít. 3. A Fogadó Intézmény részéről kijelölt konzulens köteles a szakmai gyakorlat során a Hallgató részéről tapasztalt mulasztást, szabálytalanságot, károkozást haladéktalanul jelenteni az Egyetem részéről kijelölt kapcsolattartónak. 4. A gyakorlat befejezésekor a konzulens a hallgatóról értékelést (referenciaigazolást) készít, melyet a hallgató rendelkezésére bocsát. 5. A Hallgató köteles betartani a munkakörre vonatkozó szabályokat és előírásokat, azok megszegéséért munkajogi felelősség terheli.

11 6. A Hallgató a szakmai gyakorlatról beszámolót készít (10-20 oldal terjedelemben), melyben összegzi a gyakorlat során szerzett tapasztalatait, bemutatja a vállalat működését, valamint a vállalaton belül saját tevékenységeit. A beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlat teljesítésének alapfeltétele. 7. A Hallgató által a szakmai gyakorlati tevékenység során létrehozott termék, produktum a Fogadó Intézmény tulajdonát képezi. 8. A szakmai gyakorlat a Fogadó Intézmény és a Hallgató írásbeli közös megegyezésével megszüntethető. A Felek kötelesek jelen Szerződés megszűnéséről a tanszéki kapcsolattartót tájékoztatni. A gyakorlat megszüntetését kezdeményező fél köteles a megszüntetést írásban megindokolni az Egyetem számára. 3. A Felek titoktartási -, és a titoktartáshoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei 1. A Hallgató vállalja, hogy a szakmai gyakorlat során mind a Fogadó Intézménnyel, mind annak ügyfeleivel kapcsolatban megszerzett, üzleti titok kategóriába sorolandó adatokat, információkat, eljárásokat időkorlátozás nélkül titokban tartja. A birtokába került információkat harmadik személy tudomására nem hozza, azokkal vissza nem él, valamint kizárólag a Fogadó Intézménynél töltendő szakmai gyakorlat során használja fel. Azokat sem a maga, sem mások előnyére, illetve a Fogadó Intézmény és annak ügyfelei hátrányára nem hasznosítja, reprodukálja. 2. Amennyiben a Hallgató által a Fogadó Intézménynél végzett tevékenység a szakdolgozat írásának témájául szolgál, a Hallgató köteles a szakdolgozatát a Fogadó Intézménynél kijelölt konzulens számára előzetesen bemutatni, aki köteles annak tartalmát áttekinteni és a szakdolgozatot ellenjegyezni. 3. A Hallgató a Fogadó Intézmény által kijelölt konzulens iránymutatásának megfelelően köteles a Fogadó Intézmény által nehezményezett információ, tartalom szakdolgozatból való törlésére. 4. Záró rendelkezések 1. Amennyiben a Hallgató a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a Fogadó Intézmény jogosult arra, hogy a szakmai gyakorlaton való részvételére vonatkozó jelen hallgatói szerződést azonnali hatállyal felmondja. 2. Jelen Szerződésben nem, vagy nem elég részletességgel szabályozott kérdésekben a szakképzési hozzájárulásról, a képzési rendszerek fejlesztésének támogatásáról (2003. évi LXXXVI. törvény), a felsőoktatásról (2005. évi CXXXIX. törvény), és a szakképzésről szóló törvény (2003. évi XXIX. Törvény), a Pannon Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, a Pannon Egyetem Szakmai gyakorlat teljesítésének rendje eljárás utasítás valamint a Munka Törvénykönyve és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (Ptk.) ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak

12 3. A Fogadó Intézmény és a Hallgató a fentiekben nem szabályozott kérdéseket kétoldalú szerződésben rögzítheti. 4. Jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a Felek megkísérlik tárgyalás útján rendezni. 5. A gyakorlat során felmerült probléma, kérés, panasz tisztázása/teljesítése a tanszéki kapcsolattartó bevonásával történik. 6. A jelen szerződés három eredeti példányát, a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés az aláírással lép hatályba. 7. Csatolt mellékletek: 1. számú melléklet: A szakmai gyakorlatos hallgató Tudástükre 2. számú melléklet: Teljesítés-igazolás, Pannon Egyetem Fogadó Intézmény Hallgató

13 Tudástükör a képzés 6 félévére vonatkozóan Emberi erőforrások alapszak A KÉPZÉS TARTALMA 1. Alapozó ismeretek (~47 %) A módszertani alapozó ismeretek Gazdaságmatematika I. (Analízis), Gazdaságmatematika II. (Valószínűségszámítás), Statisztika, Bevezetés az informatikába Közgazdaságtani alapozó ismeretek Mikroökonómia, Makroökonómia, Makrogazdasági pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan Üzleti alapozó ismeretek Vállalati gazdaságtan, Gazdasági jog, Gazdasági informatika, Marketing alapjai, Általános menedzsment, Számvitel alapjai, Vállalati pénzügyek, Termelés- és szolgáltatás-menedzsment Készségfejlesztő ismeretkörök Üzleti kommunikáció, Kutatásmódszertan 2. Társadalomtudományi alapismeretek (~7 %) Gazdaságföldrajz, Európai Uniós ismeretek, Gazdaságtörténet, Politológia, Gazdaságszociológia, Filozófia 3. Szakmai törzsanyag (~46 %) Alapszak törzsmodulja Munkagazdaságtan, Munkaügyi kapcsolatok, Munkajog, Emberi erőforrás gazdálkodás, Személyügy, Csoportdinamikai tréning, Pályaszocializációs tréning, Szervezeti magatartás, Szervezet- és munkaszociológia, Képzési rendszerek, Bürotika, Tárgyalásmódszertan, Projekt menedzsment Választható tárgyak Magyar nyelven: Gazdaságtörténet, Logisztika, Üzleti szimuláció, Ergonómia, Környezetgazdaságtan, Változásmenedzsment, Médiagazdaságtan, Vállalkozói ismeretek, Tárgyalásmódszertan, Bürotika és irodakultúra, Munkaköri leírások, Vállalati ösztönzési rendszerek, motivációs technikák a gyakorlatban, Humán menedzsment esettanulmányok Idegen nyelven: Internationales Management, Internationales Projektmanagement, Internationale Produktionsmanagement und Logistik, Internationale Finanzierung, Einführung in das Steuerwesen, Internationales Controlling, International Economic Relations, Training of Group-Dynamics and Self Awareness, Business Simulation, Professional Socialization Training, Communication Skills, Etiquette and Protocol Szakszeminárium (diplomakonzultáció) A dokumentum kódja: Oldalszám: 13 /20 Érvénybelépés időpontja: Változat száma: 1

14 Tudástükör a képzés 6 félévére vonatkozóan Gazdálkodás és menedzsment alapszak A KÉPZÉS TARTALMA 1. Alapozó ismeretek (~47 %) A módszertani alapozó ismeretek Gazdaságmatematika I. (Analízis), Gazdaságmatematika II. (Valószínűségszámítás), Statisztika, Bevezetés az informatikába Közgazdaságtani alapozó ismeretek Mikroökonómia, Makroökonómia, Makrogazdasági pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan Üzleti alapozó ismeretek Vállalati gazdaságtan, Gazdasági jog, Gazdasági informatika, Marketing alapjai, Általános menedzsment, Számvitel alapjai, Vállalati pénzügyek, Termelés- és szolgáltatás-menedzsment Készségfejlesztő ismeretkörök Üzleti kommunikáció, Kutatásmódszertan 2. Társadalomtudományi alapismeretek (~7 %) Gazdaságföldrajz, Európai Uniós ismeretek, Gazdaságtörténet, Politológia, Gazdaságszociológia, Filozófia 3. Szakmai törzsanyag (~46 %) Alapszak törzsmodulja Marketing, Emberi erőforrás gazdálkodás, Pénzügyi számvitel, Vállalati pénzügyek II., Szervezeti magatartás, Logisztika, Projekt menedzsment, Controlling Választható tárgyak Média-menedzsment szakirány: Felvételi technikák, Médiagazdaságtan, Médiagazdaságtan esettanulmányok, Médiajog, Médiamarketing, Médiamenedzsment, Műsorkészítési ismeretek, Nonlineáris mozgóképtechnika, Produceri ismeretek, Szerkesztői ismeretek Vállalkozás-szervezési szakirány: Adózási és TB ismeretek, Befektetési döntések, Marketingkommunikáció, Piacbefolyásolás, Piacelemzés, Piackutatás, Vállalati esettanulmányok Szakszeminárium (diplomakonzultáció) A dokumentum kódja: Oldalszám: 14 /20 Érvénybelépés időpontja: Változat száma: 1

15 Tudástükör a képzés 7 félévére vonatkozóan Műszaki menedzser alapszak A KÉPZÉS TARTALMA 1. Természettudományos alapismeretek (~21 %) Analízis, Lineáris algebra, Valószínűség-számítás és matematikai statisztika, Operációkutatás, Általános kémia, Szerves kémia, Fizika, Biológia, Műszaki mechanika, Anyagtudomány, Bevezetés az informatikába 2. Gazdasági és humán ismeretek (~14 %) Mikroökonómia, Makroökonómia, Statisztika, Számvitel alapjai, Vállalati gazdaságtan, Minőségbiztosítás, Ergonómia, Emberi erőforrás gazdálkodás 3. Szakmai törzsanyag (~49 %) Műszaki rajz és ábrázoló geometria, Gépészeti rendszerek, Műszaki informatika, Digitális technika, Vegy- és bioipari műveletek, Villamosmérnöki ismeretek, Anyagmérnöki ismeretek, Környezetmérnöki ismeretek, Általános menedzsment, Projekt menedzsment, Projekt feladat, Makrogazdasági pénzügyek, Vállalati pénzügyek, Gazdasági jog, Közgazdasági és készségfejlesztő tárgyak, Speciális menedzsment ismeretek, Speciális műszaki ismeretek 4. Egyéb választható tárgyak (~9 %) 5. Szakdolgozat (~7 %) A dokumentum kódja: Oldalszám: 15 /20 Érvénybelépés időpontja: Változat száma: 1

16 Tudástükör a képzés 6 félévére vonatkozóan Nemzetközi gazdálkodási alapszak A KÉPZÉS TARTALMA 1. Alapozó ismeretek (~47 %) A módszertani alapozó ismeretek Gazdaságmatematika I. (Analízis), Gazdaságmatematika II. (Valószínűségszámítás), Statisztika, Bevezetés az informatikába Közgazdaságtani alapozó ismeretek Mikroökonómia, Makroökonómia, Makrogazdasági pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan Üzleti alapozó ismeretek Vállalati gazdaságtan, Gazdasági jog, Gazdasági informatika, Marketing alapjai, Általános menedzsment, Számvitel alapjai, Vállalati pénzügyek, Termelés- és szolgáltatás-menedzsment Készségfejlesztő ismeretkörök Üzleti kommunikáció, Kutatásmódszertan 2. Társadalomtudományi alapismeretek (~7 %) Gazdaságföldrajz, Európai Uniós ismeretek, Gazdaságtörténet, Politológia, Gazdaságszociológia, Filozófia 3. Szakmai törzsanyag (~46 %) Alapszak törzsmodulja Nemzetközi ügyletszervezés, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi kereskedelem, Nemzetközi pénzügyi ismeretek, Nemzetközi menedzsment, Nemzetközi marketing, Európai uniós politikák, Tárgyalásmódszertan, Logisztika Választható tárgyak Európai Unió szakirány: Az Európai Unió intézményrendszere és működése, Európai uniós agrárpolitika, Európai uniós egységes piacok, Európai uniós jogi ismeretek, Európai uniós pénzügyek, Európai uniós politikák, Európai uniós támogatások és pályázati rendszer Nemzetközi kommunikáció szakirány: Business Simulation, Communication Skills, International Economic Relations, International Financing and Risk Management, International Trade in Services, Organizational Behaviour Szakszeminárium (diplomakonzultáció) A dokumentum kódja: Oldalszám: 16 /20 Érvénybelépés időpontja: Változat száma: 1

17 Tudástükör a képzés 6 félévére vonatkozóan Pénzügy és számvitel alapszak A KÉPZÉS TARTALMA 1. Alapozó ismeretek (~47 %) A módszertani alapozó ismeretek Gazdaságmatematika I. (Analízis), Gazdaságmatematika II. (Valószínűségszámítás), Statisztika, Bevezetés az informatikába Közgazdaságtani alapozó ismeretek Mikroökonómia, Makroökonómia, Makrogazdasági pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan Üzleti alapozó ismeretek Vállalati gazdaságtan, Gazdasági jog, Gazdasági informatika, Marketing alapjai, Általános menedzsment, Számvitel alapjai, Vállalati pénzügyek, Termelés- és szolgáltatás-menedzsment Készségfejlesztő ismeretkörök Üzleti kommunikáció, Kutatásmódszertan 2. Társadalomtudományi alapismeretek (~7 %) Gazdaságföldrajz, Európai Uniós ismeretek, Gazdaságtörténet, Politológia, Gazdaságszociológia, Filozófia 3. Szakmai törzsanyag (~46 %) Alapszak törzsmodulja Adófizetési kötelezettség számítása és ellenőrzése, Pénzügyi számvitel I., Pénzügyi számvitel II., Vezetői számvitel, Ellenőrzés, Elemzés módszertana, Vállalati pénzügyek II., Controlling és vállalatértékelési esettanulmány, Vállalati tervezés, Pénzügyi és számviteli informatika Választható tárgyak Számvitel szakirány: Hitelintézeti és költségvetési számvitel, Konszolidálás alapjai, Nemzetközi számvitel, Pénzügyi és számviteli informatika II., Számvitel és elemzés esettanulmány, Számvitel speciális kérdései Pénzügy szakirány: Banktan, Biztosítási és társadalombiztosítási ismeretek, Gyakorlati pénzügyi számítások, Multinacionális vállalatok pénzügyei, Nemzetközi pénzügyi ismeretek, Tőkepiaci ismeretek Szakmai választható tárgyak: Accounting, Államháztartástan, Állami és önkormányzati pénzügyek, Beszerzési és értékesítési controlling, Einführung in das Steuerwesen, Ellenőrzés II., Informatikai audit, Integrált vállalatirányítási rendszerek, Internationales Controlling, Könyvvizsgálat alapjai, Pénzelméletek, Személyügyi controlling Szakszeminárium (diplomakonzultáció) A dokumentum kódja: Oldalszám: 17 /20 Érvénybelépés időpontja: Változat száma: 1

18 Tudástükör a képzés 6 félévére vonatkozóan Turizmus-vendéglátás alapszak A KÉPZÉS TARTALMA 1. Alapozó ismeretek (~47 %) A módszertani alapozó ismeretek Gazdaságmatematika I. (Analízis), Gazdaságmatematika II. (Valószínűségszámítás), Statisztika Közgazdaságtani alapozó ismeretek Mikroökonómia, Makroökonómia, Makrogazdasági pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan Üzleti alapozó ismeretek Vállalati gazdaságtan, Gazdasági jog, Gazdasági informatika, Marketing alapjai, Általános menedzsment, Számvitel alapjai, Vállalati pénzügyek, Termelés- és szolgáltatás-menedzsment Készségfejlesztő ismeretkörök Üzleti kommunikáció, Kutatásmódszertan 2. Társadalomtudományi alapismeretek (~7 %) Európai Uniós ismeretek, Gazdaságtörténet, Politológia, Gazdaságszociológia, Filozófia 3. Szakmai törzsanyag (~46 %) Alapszak törzsmodulja Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai, Turisztikai erőforrások, Területfejlesztés és turizmus, Turisztikai és utazási jog, Turizmus marketing, Szállodai ismeretek, Vendéglátó ismeretek Választható tárgyak Szálloda-szervezés szakirány: Animáció, Rendezvényszervezés, Szálláshelyi informatika, Szállodai gazdálkodás és értékesítés, Szállodai menedzsment, Vendéglátó menedzsment Vendéglátás-szervezés szakirány: Élelmianyag-ismeret, Élelmiszerminőség és higiéne jogi szabályozása, Mikrobiológia, Műszaki ismeretek, Táplálkozás- és élelmezéstan, Vendéglátás-szervezés gazdaságtana, Ételkészítés technológiája Utazás- és rendezvényszervezés szakirány: Közlekedés és turizmus, Magyarország turizmusföldrajza, Nemzetközi turizmusföldrajz, Rendezvényszervezés, Utazási irodai menedzsment, Utazásszervezés Turizmusmarketing szakirány: Piackutatás, Szállodai gazdálkodás és értékesítés, Térségmarketing, Turisztikai fogyasztói magatartás, Turisztikai termékek fejlesztése, Turizmus marketing II. Szakszeminárium (diplomakonzultáció) A dokumentum kódja: Oldalszám: 18 /20 Érvénybelépés időpontja: Változat száma: 1

19 Referencia- és Teljesítésigazolás Gyakorlat kódja:... Gyakorlat száma:... Hallgató adatai Név, Neptun-kód Születési hely, idő / / Személyi igazolvány száma Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Vállalat/intézmény székhelye Ir. szám Település Utca, házszám Levelezési cím Ir. szám Település (csak ha a fentitől eltér) Utca, házszám / Pf. Igazolást kiadó személy neve Beosztása Elérhetősége Telefonszám cím A hallgató tevékenységének bemutatása és értékelése Gyakorlat időtartama Kezdés Befejezés A szakmai gyakorlat során ellátott tevékenységek, feladatok A hallgató szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítménye (1 nem megfelelő; 5 kiváló) Megbízhatóság Hozzáállás A munka minősége Alkalmazkodása a munkafeltételekhez Csoportmunkában való részvétel Önállóság Összesített értékelés Szöveges értékelés, megjegyzés (szükség esetén a lap hátoldalán bővebben kifejthető) Dátum:... PH... Aláírás

20 Érkezett igen Elfogadva nem Pannon Egyetem Beszámoló a szakmai gyakorlatról Gyakorlati hely adatai Vállalat/intézmény neve Gyakorlat időtartama -tól/től -ig Gyakorlat Neptun-kódja Konzulens neve Konzulens elérhetősége Telefonszám cím Név, Neptun-kód Elérhetőség Kar (rövidítve), szak Beadási határidő Telefonszám cím Hallgató adatai Oldalszám összesen Alulírott... nyilatkozom, hogy az itt beadott dolgozat teljes egészében a saját munkám. Ahol forrásokra támaszkodtam, a megfelelő hivatkozásokat a szövegben megtettem, és az irodalomjegyzéket csatoltam. A dolgozat más tantárgy keretében sem a saját nevemben, sem máséban nem került beadásra. Tudatában vagyok, hogy plágium (más munkájának sajátomként történő elismertetése) esetén a dolgozat elfogadhatatlan, és további szankciókat von maga után.... (aláírás)

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben