Msgr Varga Béla február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta."

Átírás

1 Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki a felnıttélet megpróbáltatásainak és örömeinek. A falubéliek szegénységében osztoztak, de bıvelkedtek az egymásra figyelés, odaadás, hazaszeretet gazdagságában. "Gazdag lenni soha nem akartam, csak annyit kívántam magamnak, hogy abból megélhessek, és tudjak másokon is segíteni. Példát kaptam a szülıfalumtól, az ott élı szegény emberektıl. Egész életemben arra törekedtem, hogy megtanítsak mindenkit a hazaszeretetre." február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. A szülık gyermekeiket taníttatni akarták (az édesanya okos, eszes asszony volt, jártas a magyar irodalomban, az apa az osztrák-magyar közös hadsereg altiszti iskolájában végzett), de a pár hold földbıl az iskolák költségeit nem lehetett kisajtolni. Varga Ferenc ezért (mint akkor többen is) Amerikában próbált szerencsét, kétszer is megjárva ezt az utat a "nagy lehetıségek földjén". Pennsylvániába, acélgyárban dolgozott, ahol szerették, megbecsülték, az ott keresett pénzbıl már iskoláztathatták a gyerekeket. A kivándorlás, a család többi tagjának Amerikába utazásának gondolata is felvetıdött, de egy betegség, az édesanya hirtelen rosszulléte itthon marasztalta ıket.

2 Béla az elemi iskolát a faluban végezte, majd börcsi tanítója javaslatára Gyırbe, a bencés gimnáziumba jelentkezett és nyert felvételt. A bencés iskola légköre, a tanári példaképek csak erısítették a kis gimnazistában az elhatározást - pap lesz. A parasztgyermekként megszokott korán kelés itt a reggeli oltárszolgálatot könnyítette meg számára. A városi tanintézetek drágák voltak egy egyszerő falusi parasztcsalád számára. A bencéseknél a tandíj alacsony volt, sıt, a jó tanulók tandíjmentességet is élveztek. Az elszállásolás családoknál volt, hat-nyolc gyermek került egyszerre a "diáktanyára", és attól függıen, hogy szorgalmas, vagy a kelleténél elevenebb volt a társaság, Béla tanulmányi eredménye is néha gyengébb, de zömében jó volt. A gimnáziumi évek alatt bekövetkezett es események és a trianoni békeszerzıdés megrázóan hatott az érettségi készülı diákra. "1922-ben érettségiztem, de nem volt egyenes az út a veszprémi papi szemináriumba. Az elsı világháború után Trianonban elszakították a történeti magyar állam területének jelentıs részét. Így Sopront és környékét, amiért felkelés tört ki. Én is ott voltam, egyedül a gyıri bencés gimnáziumból.a hazaszeretetet anyámtól tanultam, már pici gyerekként minden este imádkoztunk a hazáért, a királyért. A felkelıkkel együtt azt hittük, hogy tettünk felhívja a világ figyelmét tragédiánkra, és nem csak Sopront kaphatjuk vissza, hanem a tiszta magyarságú Csallóközt is. Gyerekfejjel mentem a harcba, hittünk abban, hogy magunk rendelkezhetünk sorsunkkal. Kiszorítottuk az osztrákokat. Közben megrendítı tragédiákkal is találoztam: együtt szolgáltam Solymossyval és Losonczyval, a két pesti egyetemistával, akik a szárazvámi országúton estek el. Én fektettem ıket a koporsóba, söpörtem össze kezemmel a vérüket az út porából, tettem melléjük... A kötelességünket tettük, megtanultuk szeretni hazánkat áldozattal, szenvedéssel, azzal a tudattal, hogy ha kell, meghalunk érte. A bencések tanítottak arra: Szép és édes feladat a hazáért meghalni!" "1926-ban Veszprémben szenteltek pappá, és elsı szolgálati helyem Somlóvásárhely volt, a Somló-hegy közelében fekvı falu. Itt ismertem meg idısebb Antall Józsefet, a nemrégen elhunyt miniszterelnök édesatyját és családját. Borszörcsökön volt birtokuk. Nem sokáig, alig másfél évig voltam itt, de gyakran beszélgettem az akkor harmincas éveiben járó Antall Józseffel. Szerette szülıföldjét, a dunántúli falut, ahol otthon érezte magát. Magam a Dunántúl másik vidékérıl származtam, és semmi mással nem akartam foglalkozni, csak azzal, hogy az egyszerő magyar nép sorsát jobbra fordítsam. Ebben találkoztak gondolataink, terveink. Beszélgetéseink is segítettek abban, hogy jól megismerjem a Somló környékének, az ottani falvaknak az életét.

3 Innen Várpalotára, majd 1929-ben Balatonboglárra kerültem. Amikor Boglárra érkeztem, még templom sem volt, egy egyszerü kis épületben miséztem. Három elıdöm is akart templomot építeni, de egyiküknek sem sikerült. Hozzáfogtam. Segítségemre volt Gaál Gaszton, a környék legnagyobb birtokosa, a Független Kisgazdapárt alapítója. Óriási tekintély volt, a nemzet atyjának nevezték. A becsületesség, a tisztesség, a bátorság, a hazaszeretet példaképe volt. Segített a templomépítkezésnél, s mindenben, amit a falu felvirágzása érdekében tenni akartam. Ekkor már tervezte a párt megalapítását, s bemutatott a barátainak. Amikor a boglári templomot felszentelte Rott Nándor veszprémi püspök, Gaál Gaszton kérte püspökömet, hogy engedje meg segítségemet a párt szervezésében és munkájában. A gondviselés csodájának tartottam, hogy ebben segíthettem, s ez politikai pályám elsı lépése lett ban a Kisgazdapárt nemzetgyőlési képviselıje lettem, de továbbra is balatonboglári plébános maradtam." Balatonbogláron a templom építésének kitartóan és átgondoltan vágott neki. Templomépítı bizottságot szervezett, Gaal Gastont kérte fel elnökének, ahogy Sümeghy Vilmost is, aki újságtulajdonos révén hatékonyan talált támogatókra a módosabb nyaralók között. A Kocsis Iván tervezte modern templom nem aratott osztatlan sikert a püspöki bizottság elıtt, de Varga Béla okos érvekkel és Rott Nándor (az ıt pappá szentelı) püspök segítségével mégis sikerül kivitelezni az ország elsı, az addigiaktól eltérı stílusú templomot. A plébánia épülete csak ez után készülhetett el, hiszen "elıbb az Úrnak építsünk otthont, aztán a papnak" - indokolta meg Sümeghy tervének elvetését a lelkipásztor. Épült 1931-ben (az írások szerint). Sokakat meglepett az egyszerő és modern megoldás. A templom felépítéséért összefogott az egész község. A megmaradt és elıkerült nálam lévı iratanyag alapján győjtést is indítottak. Ebben nagy szerep jutott nemcsak Varga Bélának, a község plébánosának, hanem többek között Sümegi Vilmosnak is, a község "jótevıjének", aki világ és országos hírő mővészek közremüködésével hangversenyeket, elıadásokat szervezett s a bevételt a templom javára fordították. Nevezettnek nagy segítséget nyújtott kiterjedt ismeretsége, beosztása folytán az anyagbeszerzések stb., amirıl egy szintén fennmaradt levélben olvashatunk. Varga Béla levélben közli a templomépítés körülményeit, a felmerülı nehézségeket Sümegi Vilmossal: "Kedves jó Vilmos Bátyám!...A templom ügyérıl, amirıl érdeklıdik, élıszóval számoltam be. Azóta nem sokat haladt elıre. Míg Pesten jártam, esett az esı, s nem tudtak dolgozni. Mész sem volt, s emiatt a falazás is megállt. A tetınek fele be van deszkázva. A toronyhoz egészen kezdetleges módon csigázzák fel az anyagot, ami nagyon meglassítja a munkát... Kotsis tanár úr pontosan megmondta, hogy milyen mozaiklapokkal akarja a templomot, illetve annak alapzatát fedni... Másik ilyen anyag, amit be kell még

4 szerezni, az üveg... A pénzünk veszedelmesen fogy. A hét folyamán pengıre apadt le..." Gaal Gastonnal, a helyi földbirtokossal barátságot kötött, a közös értékrend és célok ezt egyre mélyítették. Az ı révén találkozhatott Tildy Zoltánnal, Nagy Ferenccel, Kovács Bélával, akikkel 1930-ban megalapították a Független Kisgazdapártot. Varga Béla így vall a közéleti tevékenységrıl: "- Nem vagyok politikus. Politizálnom kellett, de nem vagyok politikus. Ezért talán kissé szigorú mércével mérem a politikusokat. Vezérelvem mindig az édesanyám által belém oltott kötelességérzet volt. Esténként mindig lelkiismeret-vizsgálatot tartottam. Megkérdeztem magamtól: mit cselekedtem helyesen, mit nem. Ha van valami, amit a hazámért meg kell tennem, akkor azt bármilyen körülmények között vállalnom kell. S életem, hosszú életem talán errıl beszél. Politikusként is a pap erkölcsi magatartását igyekeztem érvényesíteni." Az országon belüli gondok felett megjelent a háború felhıje - közeledett a horogkeresztes veszedelem. A Tanácsköztársaság bukása után a magyar külpolitika nem rendelkezett határozott vonalvezetéssel. A pillanatnyi helyzet diktálta próbálkozások a francia-magyar, lengyel-magyar-román, csehszlovák-magyar együttmőködésre irányultak. A másik lehetıség, amellyel a külpolitika folyamatosan számolt, a vesztes államok német vezetés alatti összefogása, ezzel lehetıség szerint a régi (vagy azokhoz közelítı) határok visszaállítása. Ez a kettısség furcsa és ellentmondásos helyzeteket teremtett. A külpolitikailag elszigetelıdött ország elsı jelentıs kitörési lépése az Olaszországgal kötött barátsági szerzıdés volt, amelyet április 5-én írtak alá Rómában. A kezdeményezés Mussolini-tıl indult ki, aki Jugoszláviával szemben keresett szövetségest, s egyben a kelet-, közép- és délkelet-európai francia befolyást akarta ellensúlyozni. Tekintettel a fasiszta olasz külpolitika nyíltan revizionista beállítottságára, az olasz-magyar barátsági szerzıdés aláírása nemcsak a magyar politika aktívabb szakaszának lett nyitánya, hanem az elmúlt években kényszerbıl vállalt magyar beilleszkedési politika feladásának és a trianoni status quo elleni nyílt fellépésnek is. Ezt követıen a magyar diplomácia kísérletet tett a német-magyar kapcsolatok szorosabbra főzésére és revizionista politikai tartalommal való megtöltésére. Az ausztriai jobbratolódással párhuzamosan szorosabbá váltak az osztrák-magyar kapcsolatok is, a második legfontosabb külpolitikai partnerré Németország vált az 1930-as évek elejétıl kezdve. A magyar miniszterelnök, Gömbös Gyula 1933 júniusában az európai államférfiak közül elsıként látogatta meg Hitlert. A revíziós politika csak Csehszlovákiával szemben jelentett elınyt, ezért a késıbbi német-magyar tárgyalások során a Führer Csehszlovákia ellen hangolta a magyar delegációt, és hangsúlyozta, hogy Németországtól távol áll a magyar revíziós szándék fenntartás nélküli támogatása. Ez csalódást okozott Magyarországon. Az 1935-ös szovjet-francia szerzıdés aláírásával, valamint a Berlin-Róma és a Berlin-Tokió

5 tengely (Antikomintern Paktum) 1936-os létrejöttével Európa, illetve a világ kezdett két nagy, szembenálló blokká alakulni márciusában a magyar hadsereg (kelletlen német támogatással) elfoglalta Kárpátalját. Teleki Pál (az évben választották megint miniszterelnökké) széles körő autonómiát tervezett a térségnek, amirıl nacionalista ellenállás és biztonsági okok miatt letett. Jugoszlávia lerohanása és Görögország elfoglalása után a német hadvezetés a Szovjetunió elleni támadásra összpontosított. Magyarországon vezetı politikai körökben ez súlyos dilemmát okozott. A konzervatív, ellenzéki-demokratikus körök a Teleki által gyakorolt politika, a kivárás, a háborúból való kimaradás mellett érveltek. Az antibolsevista szélsıjobb a német gyızelemben bízott, és reménykedett az ország elcsatolt részeinek visszaszerzésében. A vezetés döntését egy máig tisztázatlan légitámadás váltotta ki. A támadó gépek hovatartozását azóta sem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni - az elsı információk szovjet gépekrıl szóltak. Erre hivatkozva Horthy június 26-án deklarálta a hadiállapot beálltát a Szovjetúnióval. (Teleki Pál ekkor már nem élt ápr. 3-i halála - öngyilkosság vagy gyilkosság - nem tisztázott.) Varga Béla így nyilatkozik Telekirıl: "Teleki halálának most lesz az ötvenéves évfordulója, áprilisban. Csináltok-e valamit? İ volt a legnagyobb magyar a háború alatt. Ez a kis ember szembeszállt Hitlerrel. Nem engedte a csapatait átvonulni Magyarországon. Magyar földrıl akarták megtámadni a lengyeleket is. Horthy hozzájárult volna, mert gyenge volt Hitlerrel szemben, legalábbis a kezdet kezdetén. Teleki azonban ellenállt. És akkor Hitler meggyőlölte. Ettıl kezdve érkeztek hozzánk Boglárra a lengyel menekültek. Remélem, a magyarok megünneplik Telekit! Szegény parasztgyerek vagyok, már mondtam, nem hódolok a grófok elıtt, nehogy azt gondold, hogy arisztokratatisztelet beszél belılem, de ritka magyar ember volt." Doni katasztrófa végén Moszkva alatt az elırenyomuló német csapatokat a szovjetek megállították. Ekkor Berlin a magyarok fokozott részvételét követelte a harcokban - tárgyalásokat követıen Magyarország vállalta, hogy katonákat küld a keleti frontra. A zömmel gyalogosokból álló hadsereg felszereltsége elégtelen volt, a beígért pótlás késett vagy meg sem érkezett. Az ellátási nehézségek, a szokatlan hideg is gyengítette ellenálló erejüket - a szovjet túlerı katasztrofális vereséget okozott.

6 Hozzávetıleges számok - 2. hadtest fı: halott, sebesült, fogságba esett, sokan eltőntek. Apák, fiúk, testvérek, férjek, vılegények, rokonok - ma is kutatunk sokuk után... A vereség-veszteség híre mellett az életkörülmények fokozatos romlása folyásolta be negatívan a honi közhangulatot. A zsidók helyzetét az újabb törvények még nehezebbé tettek, de még mindig jobb soruk volt, mint a környezı országokban, ahol már véres pogromok tizedelték soraikat, s 1942-tıl megkezdıdött deportálásuk a haláltáborokba. Csehszlovákia szétzúzása után Hitler következı célpontjává Lengyelország vált. Az akcióban Magyarország támogatására is számított, az észak-magyarországi vasútvonalak használatának fejében Szlovákiát ajánlotta fel. A magyar kormány ellenállt a csábításnak, a hagyományos lengyel-magyar barátsággal összeegyeztethetetlen volt egy ilyen lépés. A németekkel való együttmőködés helyett a háború megindulása után Telki titokban magyar légiót szerveztetett és küldött az elkeseredetten védekezı lengyel hadsereg támogatására, majd amikor a harc eldılt, megnyitotta a határt a lengyel menekültek elıtt. Ezek egy része Jugoszlávián át rövidesen továbbment, és csatlakozott a brit-francia erıkhöz, a másik része pedig Magyarország vendégszeretetét élvezte a háború végéig. "Amikor szeptember elsején Németország megtámadta Lengyelországot, aggódva figyeltük a fejleményeket. Fıleg azután, hogy az oroszok is megtámadták a hısiesen védekezı lengyeleket, a menekültek áradata jelent meg hazánkban is. Mint ellenzéki képviselıt magához hívatott Teleki Pál, és arra kért, karoljuk fel a lengyelek ügyét. A kormány mindent megtett, csak a súlyos német nyomás miatt nem mindenben tudott nyíltan lépni. Mi tegyük meg, amit a kormány nem tud, élet-halál kérdésrıl van szó. "Ha nem tudsz velem kapcsolatot teremteni, keresd meg Keresztes-Fischer Ferencet, a Belügyminisztériumban pedig Antall Józsefet." Nekem, mint ellen ''kinek könnyebb dolgom volt, ilyen dolgokban is nyíltan szólhattam, amit egy kormányfı, egy miniszter, vagy egy vezetı fıtisztviselı nem tehetett meg. Tudtam, hogy a menekültügyben Antall József - a Belügyminisztérium IX., szociális osztályának vezetıje, a menekültügy megbízottja - milyen fontos szerepet játszik. Nagyon vigyáz a hivatalos látszatra, de szorosan kapcsolódik a titkos lengyel ügyekhez is. Mindenben segítségünkre volt, amit mi ellenzékiek kértünk. Együttmőködésünk igen szoros lett. Gyakran ı kért minket, hogy szóljunk a parlamentben, mert akkor a hivatalos hatóságoknak könnyebb lesz a dolguk. Minden nap, minden órában az életével játszott, hiszen a németek minden lépésérıl tudtak, mindenütt ott voltak. Vállalta a veszélyt, a kockázatot. Vigyáztam, hogy ne okozzak neki kellemetlenséget, ne én keressem, mert ez kellemetlen lehet neki. Tudta, mikor kell kapcsolatba lépnünk. A lengyelek hamar felfedezték Balatonboglárt, tábor létesült itt. Sok árva gyerek érkezett Balatonboglárra. Nem volt olyan kérés, kérelem, amin ne segítettünk volna.

7 Itt létesült - Lengyelországon kívül - Európa egyetlen lengyel gimnáziuma. Ekkor találkoztam újból Antall Józseffel. Rendkívül melegszívő ember volt, szerette a lengyeleket, igazi barátjuk lett. Amikor a lengyel menekültügyrıl beszélt, könny szökött a szemébe. Mindent megtett értük, neki is köszönhetı, hogy a lengyelek igen jó körülmények közé kerültek, olyan nyugdíjakat kaptak, mint egy átlag magyar kereset volt. Vele nem kellett sokat "egyezkedni", adott mindent, jött külföldi segítség is. Sok zsidót is bújtattam, tudtam, hogy Antall József mennyire segítette ıket: segítségével hamis papírokhoz jutottak, sokan ezekkel Nyugatra távozhattak. Voltak "saját" lengyel kapcsolataim is, nálam is megfordultak titkos futárok, a lengyel emigráció bevont titkos ügyeibe. A lengyel gimnáziumról Nyugat-Európában sokat írtak, büszke is voltam, hogy otthont adhattam neki. Balatonboglár dísze volt, tól sőrőn felkeresték a külföldiek: járt itt a Protestáns Világszövetség fıtitkára, a svéd király nıvére, gyakran felkereste városunkat Angelo Rotta, a vatikáni követ is. Sőrőn járt le Antall József is, aki beült a gyerekek közé a padba, leült velük az iskolalépcsıre beszélgetni, játszani, Már ekkor hallottam, hogy egymás között apónak nevezik a lengyelek, ahogy mi Bem Józsefet. Boglári látogatásai alkalmával többször magával hozta fiát, a késıbbi miniszterelnököt is."4 Dr. Kotsis István harmadik Boglárra tervezett épülete a Kultúrháznak épült Lengyel Gimnázium volt. Történet kering arról, hogy Teleki Pál javasolta a Kultúrház megjelölést, hogy a németek ne szúrjon szemet, ne tilthassák be az építkezést bele. A tervezı fia így emlékezik vissza az építés indítására: "Mint negyedéves építészhallgató, szabad idımben apám irodájában dolgoztam. Egyik délelıtt, tavasszal vagy kora nyáron bejött az irodába Varga Béla balatonboglári plébános. Bevonult apámmal a belsı szobába, és zárt ajtók mögött tárgyalt vele. Egy idı múlva az ajtó kinyílt - és ahogy szokott - elıször sőrő szivarfüst jött ki rajta, majd a plébános úr és apám. Varga Bélán látszott, hogy nagyon siet. Elbúcsúzott és távozott. Apám az asztalhoz jött, felszólított, hogy tegyem félre a megkezdett munkát és tegyek fel új tiszta papírt. "A boglári Kultúrház tervét kell gyorsan felrajzolnod" - mondta, majd leült mellém és lerajzolta elgondolását. Vázolás közben inkább magának mondta: "Ez lesz az elıcsarnok, ez lehet egy tanterem, a második, a harmadik, itt a nagyterem, ez jó lesz tornateremnek is...". "Kultúrház vagy iskola készül?" szóltam közbe. "Kultúrház - felelte -, de úgy kell megcsinálni, hogy átmenetileg iskolának is alkalmas legyen, tudod, a lengyel menekülteknek, de errıl nem kell beszélni. A feliratokat úgy kell készíteni, mintha kultúrház volna, de nagyon kell vele sietni". Ezzel ott is hagyott, s telefonált a statikus barátjának, hogy még délután jöjjön át egy sürgıs munka megbeszélésére..."5 A lengyel katonai és polgári menekültek az egész ország területén létrehozott táborokban kaptak elhelyezést. A 140 katonai tábor zöme északon, a fıváros közelében, a Balaton partján, az osztrák és a jugoszláv határ vidékén helyezkedtek el, a polgári táborok pedig 114 településen, Zala, Somogy, Tolna megyében, valamint a Duna alsó szakasza mentén és északon alakíttattak ki. Ezek a táborok - nevükkel ellentétben - nem hasonlítottak a mai menekülttáborokra. Lakóik szabadon mozoghattak, a helybéliek vendégekként kezelték szerencsétlen sorsú

8 embertársaikat. Jópáran közülük magyar családoknál kaptak elhelyezést. Nyilvántartásuk, a segítségnyújtás szervezett formában történt - segélyt, elhelyezést, a dolgozni akarók munkavállalói engedélyt kaptak. Számos civil szervezet közremőködésével biztosították az orvosi ellátást, a vallásgyakorlást, a gyerekek és a fiatalok számára az iskolai oktatást. A Lengyel Gimnázium és Líceumot kezdetben Zamárdiban hozták létre, majd 1940 júniusában helyezték át Balatonboglárra. Az iskolában magas színvonalú oktatás folyt. A "kultúrház" ekkor még nem volt kész, az internáltak elhelyezésére és a tantermek biztosítására több panzió és szálloda vállalkozott (milyen nehéz ezt elképzelni ma...). A hivatalos (fedı-) nevén Lengyel Ifjúsági Tábor élelmezési költségeit a Belügyminisztérium fedezte, a tanári juttatásokat a Honvédelmi minisztérium állta (a tanárok általában a katonai táborokból elengedett tisztek voltak), amit a Lengyel Polgári Bizottság egészített ki. Az iskolában nevelıi értékrendjében elsı helyen szerepeltek az általános emberi és hazafias eszmék. Gazdag kulturális és sportélet gazdagította a tanulók szabadidejét, az iskolának saját újságja, kórusa, tánccsoportja, zenekara, színháza és sportcsapatai voltak, és a cserkészség is aktív volt. Edward Debicki visszaemlékezésébıl érzékelhetı mindez: Szeptember végén mentünk Balatonboglárra. Két épületben helyeztek el minket. A vasútállomás mellett volt a két épületbıl álló Nemzeti Szálló. A régi épületben helyezték el a fiúk internátusát, az újban a lányokét. Elkezdıdött az új, "boglári idıszak", amely egészen 1944 márciusáig tartott. Balatonbogláron az iskolát kezdettıl fogva jól megszervezték. Ez már igazi iskola volt. Sok új tanár jött, az osztályokat a színvonal szerint válogatták össze, kaptunk lengyel tankönyveket, amelyeket futárok hoztak Magyarországra. Olyan tankönyveink is voltak, amelyeket a budapesti Lengyel Könyvtár sokszorosított; egy részüket maguk a tanáraink írták ben normális tanítás folyt, a nagyvilág hírei nem nagyon jutottak el hozzánk, a tanárok szándékosan nem avattak be minket a frontok eseményeibe, nehogy egypár fiúnak megint kedve támadjon elszökni a hadseregbe. Egyre többen lettünk, összesen talán kétszázan. Különbözı helyeken bérelt termekben tanultunk. Az iskola fı épülete a Lilla-villa nevő nagy villa volt. A hazafias nevelés egyik eleme Balatonbogláron az volt, hogy ünnepségeket szerveztek a nemzeti ünnepek és emléknapok alkalmából, tehát május 3-án, november 11-én és szeptember 1-jén, annak a napnak az évfordulóján, amikor a hitlerista Németország megtámadta Lengyelországot. Ünnepségeinken mindig sok magyar vett részt, az egész boglári értelmiség, köztük a bíró, a magyar iskola igazgatója meg az orvos, aki minket is kezelt addig, amíg a lengyel orvosok meg nem

9 érkeztek. A magyarok megnézték színielıadásainkat, pl. Fredro: Bosszú címő színdarabját, és minden évben karácsonyi betlehemes játékot rendeztünk májusában megint szétszéledtünk a vakációra. Azok, akiknek a szülei Magyarországon éltek, elutaztak hozzájuk a polgári táborokba, a többiek részére meg kivettek egy villát a Balaton közelében. Fenyves-villa volt a neve. Cserkészcsapatba szerveztek minket, az idısebb fiúk egy része dolgozni járt, köztük én is. Különbözı munkákat vállaltunk. Megpróbálkoztunk a kukoricakapálással is, de az pokolian nehéz munka volt: Én más fiúkkal együtt egy szanatórium építkezésén dolgoztam Boglár közelében. Meszet oltottunk maltert hordtunk, segédkeztünk a kımőveseknek. Persze csak az dolgozott aki akart és csak a szünidıben. Faszandálokat is készítettünk. Ennek prózai oka volt: rosszul álltunk cipıvel. Egyik tanárunk, Steifer, a barkácsolás mestere kapatott rá a fatalpú szandálok gyártására. Ezek lettek aztán a kimenıs cipıink ben a magyar cserkészek egy La Paloma nevő vitorlást ajándékoztak cserkészcsapatunknak. Mi átkereszteltük, és a Lengyel Cserkész Szövetség háború elıtti híres vezérhajójának tiszteletére a Zawisza Czarny nevet adtuk neki. Sok iskolatársunk ezen tanult meg vitorlázni. A háború után az egyik vitorlázóbajnokunk ugyanaz a Podolski lett, aki ezen a vitorláson ismerkedett meg a hajózással. Szeptemberben megint összegyőltek a diákok Magyarország minden részébıl, és megkezdıdött az es iskolaév. Ez nyugalmas tanév volt. Csak egy érdekesebb eseményt említek itt akkori életembıl. Egy szép napon, a lengyel órán azt a feladatot kaptuk, írjuk le élményeinket: hogyan kerültünk Magyarországra, mit csináltunk azelıtt Lengyelországban. Aztán kiválasztottak néhányat e visszaemlékezések közül, és elküldték Svájcba, Svédországba. Ott a sajtó közölte ıket, mire svájci és svéd emberek gondjukba vettek egy-egy fiatal lengyelt. Ruhacsomagot küldtek, rendszeresen érkeztek a tíz-húsz dolláros adományok. Ez a pénz mindegyikünknek a folyószámláján volt, az osztályok nevelıi vezették az elszámolást, és így lett pénzünk a ruhatárunk kiegészítésére és az apróbb kiadásokra. Különféle jótékonysági intézmények is küldtek pénzt. Segített bennünket az apostoli nunciatúra, és ezt a pénzt élelmezésünk kiegészítésére fordították. Attól fogva ugyanis, hogy Magyarország 1941-ben belépett a háborúba, rosszabb lett az ellátás. Kevés volt a hús, a zsír, a kenyér, bevezették a jegyrendszert. Mi mint nem dolgozók, csekély fejadagokat kaptunk. A kenyér nyúlós volt, szinte odaragadt a kezünkhöz, és egyszerre befaltuk. Nagyon csekély volt a napi hús- és zsíradagunk is, alig elég heti egy-két húsos ebédre. Akkortájt a Nemzeti Szállón kívül a Balaton Szállóban is laktunk, de ennek a tulajdonosa alighanem meg akart gazdagodni a lengyeleken, mert még az ellátásunkért beszedett fejenkénti napi két pengıhöz mérten is nagyon takarékoskodott az élelemmel. Akkoriban fı táplálékunk a tökfızelék volt. (Azóta sohasem eszem tökfızeléket, pedig nem is olyan rossz.) Egy-egy kemény tojást is kaptunk naponta, és sok káposztát, babot, borsót. Iskolánk igazgatósága azon a pénzen, amely részünkre érkezett, élelmiszert vásárolt, és megszervezte kosztunk kiegészítését. Még disznót is vásároltak titokban. Tízóraira mindennap kaptunk egy jókora adag sőrő levest, gyakran hússal. A pénz egy részét ruházatunk kiegészítésére fordították.

10 1942-ben nagyon jelentıs esemény volt életünkben Angelo Rotta apostoli nuncius látogatása. Magyarország már teljesen elkötelezte magát a háborúban a tengelyhatalmak oldalán, de Balatonbogláron mégis nagy lengyel-francia ünnepség játszódott le. A balatonboglári templom tornyán négy zászló lengett: a lengyel, a magyar, a pápai és a francia. Az ünnepségen egyenruhás lengyel és francia tisztek is részt vettek. A mősorban szerepelt iskolai énekkarunk, amelyben én is énekeltem, és fellépett a táncegyüttesünk, amely nagy népszerőségnek örvendett, nem is csak a lengyelek körében. A vendégek között, akik eljöttek, hogy találkozzanak a nunciussal, sokan voltak a papság körébıl, és megjelent a magyar Külügyminisztérium képviselıje is. Nagyon tetszettek nekik a mősorszámaink, és elhatározták, hogy meghívják együttesünket Budapestre. Már kitőzték az idıpontját, már a plakátokat is elkészítették - ahogy nekünk elmondták -, de a német követség erélyes tiltakozása miatt a fellépésre nem került sor ban abban az új épületben kezdtünk tanulni, amelyet a KALOT szervezet kultúrházának szántak. Ezt Varga Bélának, a balatonboglári plébánosnak köszönhettük. Egyre több fiatal érkezett Boglárra, internátusaink kibıvültek. Már több mint háromszáz tanuló volt. Rendelkezésünkre bocsátottak még két villát ben ugyanis magyar katonák közremőködésével özönleni kezdtek a lengyel fiatalok azokról a területekrıl így például Stanislawówból, Tarnopolból vagy Kolomyjából, amelyeket 1939-ben a Szovjetunióhoz csatoltak, és 1941-ben a hitleristák megszálltak. Különösen sok zsidó fiú és lány érkezett, természetesen lengyel névre szóló hamis iratokkal felszerelve. Eljártak a temptomba, keresztlevelet is kaptak - csak gyónniuk és áldozniuk nem kellett. Akkoriban már elég sokat tudtunk arról, milyenek a hitlerista megszállás hétköznapjai Lengyelországban. Tanáraink sokat beszéltek errıl a speciális nevelıórákon. De sokat beszéltek róla a Fıkormányzóságból érkezett fiatalok is. Azt, hogy milyen szörnyőségek történnek hazánkban, tanáraink viselkedésébıl is megsejtettük fıleg azokéból, akik a poznani vajdaságban vagy a Balti-tenger partvidékén éltek. Szüntelenül aggódtak szeretteik sorsáért ben az ausztriai és németországi fogolytáborokból megszökött francia tisztek is megjelentek Balatonbogláron, de német és olasz zsidók is menedékre leltek itt ıszén Lengyelország szovjet támadása során közel lengyel katonát ejtettek fogságba, melynek tanult rétegét saját szolgálatukba szerették volna állítani. Mivel ez a szándékuk kudarcba fulladt, tömegmészárlást rendeztek, s a katyni erdıben hantolták el a kivégzett lengyel tisztek holttestét. Amikor áprilisában ezeket a sírokat felfedezték, híre az egész világot megrázta. Nehéz volt eldönteni, kit terhel ezért a felelısség. Elıször Hitlernek tulajdonították a szörnyőséget, késıbb a holtak ruháiból elıkerült iratok, a tiszteknek naponta vezetendı naplóik (ugyanazon napon záródó bejegyzéseik) nyomán derült ki, akkoriban a terület szovjet megszállás alatt volt.

11 A kiválóan mőködı lengyel hírszolgálat révén a borzalmak ténye és részletei eljutottak a világ minden tájára futáraik közvetítésével. A hírek gyakran Boglárra jutottak el elıször, s csak ezután kerültek - a körülmények szabta - nagyobb nyilvánosság elé. Rendkívül veszélyes dolog volt ismerni ezeket. Kalandfilmbe illı történeteket is megélt Varga Béla. Méltán nevezhetı bátornak, s bizalmát visszaigazolták az események, amelyek egy halom, Londonba kijuttatandó titkos irat kapcsán estek meg vele: Fietowicz nem tudta maga megoldani az ügyet, és kérte a segítségemet. Mondta, hogy mint pap, mint képviselı magam vigyem ki Svájcba a dokumentumokat, és adjam át az ottani lengyel követségnek. Velem fog utazni a futár, de a nevét még nem tudtam. Megbeszéltük a dolgot, abban maradtam, hogy Celt a testvérem, Varga Andor útlevelével jön velem. Megállapodtam az idıpontban, felkészültem az útra. Kapok egy telefont, hogy másnap délben adjam le az útlevelemet a Külügyminisztériumban. Mit tegyek, mint tegyünk? Mondom Fietowicznak, hogy a németek felfedték a terveket, az ı vonalukon lehet valami zavar, onnan szivároghatott ki a hír. Nem volt mit tenni, még aznap este indulnunk kellett Zágráb felé. A pályaudvaron találkoztam Tadeusz Celt-tel, akit könnyő volt felismernem a reverendában. Közben elintéztem a kalauzzal, hogy külön fülkét adjon nekünk, hiszen Celt nem tudott magyarul, németül is gyengén beszélt, de magyar útlevéllel utazott. Mondtam a kalauznak, hogy elvesztette a hangját, begyulladt a hangszalagja, egy híres svájci szakorvoshoz viszem gyógykezelésre. Vastag sállal bekötöttük a torkát, így utazott. A határon nem volt semmi gond, barátaim gondoskodtak rólunk. Amikor megérkeztünk Zágrábba, a peronon megláttam az emberünket. Közölte, hogy Olaszországon keresztül nem tudunk utazni, mert a csetnikek felrobbantották a vasúti pályát. Csak Ljubljanán át mehetünk, de az már Németország volt, oda pedig a német követségen vízumot kellett kérni. Megszálltunk Zágrábban, kételyek gyötörtek, hogyan legyen tovább. Celt mondta, hogy elvesztünk, készüljünk fel a halálra, és köszöni, hogy érte kockára tettem az életemet. Másnap bementem a német követségre, mondtam, hogy magyar képviselı vagyok, aki a testvérét viszi svájci orvoshoz gyógykezelésre. Két nap múlva megkaptuk az útleveleinket, amint Tadeusz mondta, "birodalmi sassal" dekorálva. Egyszeri beutazásra szólt német területekre. Az út sem volt zavartalan. Milánó környékén szörnyő amerikai bombázásba kerültünk, de megmenekültünk, nem ért minket semmi baj. Megérkeztünk a svájci határra, mindenki nézte a két papot, amint letérdelve imádkozik az állomáson. Bementünk a svájci lengyel követhez, Ladoshoz, aki nagyot csodálkozott, hogy két pap jön hozzá fontos hírekkel. İ sem nagyon akart hinni, felhívta Londont, onnan igazoltak minket. Celt ott maradt, én visszajöttem. A visszaúton is az isteni segítség vezérelt. Felszálltam a vonatra, de azonnal észrevettem, hogy egy detektív formájú ember is a közelemben foglalt helyet. Amint elértük az olasz határt, hozzám jött, bemutatkozott: az olasz rendırség ezredese, és kért, hogy szálljak ki vele. Mondtam magamnak: Béla bajban vagy, Tadeusz

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 )

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt betűvel)

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 201. június 25 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Elıadó: Elızetes beszámoló a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

NAPLÓ 2007. július 24. 9/1. melléklet Újságcikkek

NAPLÓ 2007. július 24. 9/1. melléklet Újságcikkek NAPLÓ 2007. július 24. 9/1. melléklet Újságcikkek NAPLÓ 2007. július 25. Térségi Kilátó 2007. július 27. Napló 2007.augusztus 3. EGY HÉT MÚLVA INDUL A LEADER Megjelenés dátuma: 2007. augusztus 06. 04:28.00

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke

Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. Radnóti Miklós, 1941. február 5. A falu élete, projekthét

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben