A PAKTUM Dátum: May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok"

Átírás

1 A PAKTUM Dátum: May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok Pozsgay Imre eredményes munkája létrehozta az MSZMP számára a hatalom átadásához nélkülözhetetlen ellenzéki szervezetet a Magyar Demokrata Fórumot. A biztoskezőnek ismert bába ellenére az újszőlött tele félelemmel kezdte meg pólyás életét. Kezdeti lépéseit nem is ı, hanem az ıt hóna alatt emelı dajkái tették meg, helyette. Ez a nem is politikusokból, hanem többnyire a kultúra mővelıibıl összeállt alkalmi társaság gondolni sem mert arra, hogy a legkisebb mértékben is riválisává váljon a félelmetes állampártnak. A megalakított laza szervezet csupán civil szervezıdésnek indult. Pártként nem is kívántak mőködni, csupán a lakosság párt- és kormány elleni méltatlankodásának tolmácsolását tekintették céljuknak. Ezt a törekvést igazolja vissza maga a szervezet neve is. Magyar Demokrata Fórum, vagyis minden hang fóruma szervezıdésők és tevékenységők minden részlete, minden eleme ebben az irányban mozgott. A hatalom részleges és ideiglenes átadásához az MSZMP is méltóképpen járult hozzá. A pártot mesterséges módon, a forgatókönyv leírásának megfelelıen kettészakította. A magukat reformkommunistáknak nevezık nem erıltették meg túlságosan a fantáziájukat. A párt nevébıl kihagyva a munkás szót, Magyar Szocialista Párt-ként mőködtek tovább. Erre az oldalra állították a tagság nagyobbik részét és magukhoz vették az MSZMP úgyszólván teljes vagyonát Akiket a másik oldatra állítottak, vagyis az orthodox kommunisták megkapták a párt régi nevébıl a munkás szót. Ezt a nevet is vették fel és mind a mai napig Munkáspártnak nevezik szervezetőket. A felsı vezetés tagjainak hovatartozását természetesen nem ık maguk döntötték el, hiszen a húsosfazék mellıl még átmenetileg sem akart tágítani egyikük sem. Akárcsak az erjedés, a forrás is láthatatlan erık mőve. A többségőkben írókból, költıkbıl és más értelmiségiekbıl verbuválódott MDF vezetıi nagyon is tartva egy 1956-oshoz hasonló csapdától nem mutattak különösebb érdeklıdést a hatalom esetleges átvételére. Megmaradtak inkább az egypárti állam egyre határozatlanabb mıködésének bírálatánál. Ezt is leginkább folyóiratokban publikált írásaikban tették. Tartózkodtak minden látványos demonstrációktól, amely véleményők szerint alkalmas lehet a hatalom megtorló intézkedéseire. Nem szervezıdtek olyan határozott és változásokat követelı felvonulások, akiknek Kopácsi Sándor Budapest rendırfıkapitány utóda fegyvereket osztogathatott volna, mint 1956-ban a Madách-téren. Bíró Zoltán az MDF elnöke és vezetıtársai tétova botladozását látva a láthatatlan szervezık szőkségét érezték a világra segített szervezet élére saját elkötelezett emberőket beejtıernyızni. Ez könnyebben ment, mint gondolták. Az ismeretlenség homályából elıhúzott Antall Józsefet könnyőszerrel sózták a nyúlszívő irodalmárok nyakába. Bár a nemzeti kerek asztal tárgyalások során az állampárt megdöbbentıen engedékenynek bizonyult. Az MDF és a többi idıközben néhány tíz taglétszámú MSZP titkos szervezésében létrejött szervezet követeléseit illetıen, máig sem értjük, hogy egy esetleges kormányra kerülést miért nem vettek számításba. Miért fogadták el a kétharmados törvények tömegét, amelyek nemcsak megnehezítik, de majdhogynem lehetetlenné is teszik az ország demokratikus kormányzását. Erre csak egyetlen magyarázat feltételezhetı. Nem hittek, nem számítottak arra, hogy valóban szabad választások útján megszerezhetik az ország vezetésének hatalmát. Nem ismerték fel az állampárt, s vele az egész szocialista - ahogy ık fogalmaztak- világrend szanálásának szükségességét és a mögöttük álló sötét erık ebbéli elhatározottságát. Követeléseik csupán egy változatlan formában uralkodó állampárt diktatúrájának enyhítését célozták. A

2 - 2 - kétharmados törvények témakörét nemhogy csökkenteni igyekeztek, hanem sokkal inkább növelésén szorgoskodtak. Úgy gondolták, ezzel megnehezítik az állampárt diktatórikus mőködését. Magam elé tudom képzelni a reformkommunista oldal tárgyalóinak jóíző nevetését, amikor ez okosnak egyáltalán nem mondható tárgyalási taktikát maguk között elemezték. Mindebbıl az a következtetés is egyértelmően bevonható: Az MDF-et gyámolító láthatatlan hatalom nem tájékoztatta a bekövetkezı változások teljes mélységérıl, amelyet a bekövetkezett eseményekbıl Antall József maga is felismerhetett volna. A szabad választások valóban szabad és tisztakező lebonyolításában sem hittek, hiszen még nem felejtették el a koalíciós idık kékcédulás választási mőveleteit. Úgy gondolták, hogy akkor hátuk mögött a megszálló szovjet haderı segítségével bármilyen választási csalás kivihetı volt. A megszálló szovjet csapatok pedig most is az országban tartózkodnak. A kivonulásukra vonatkozó ígéret az oroszok részérıl aligha vehetı komolyan. A korabeli logikának ez a szőklátókörő gondolkodása az átlag ember politikai ismereteinek szintjén természetesnek tőnt. De azok számára, akik a nemzet, akárcsak számottevı ellenzéki vezetését vállalni merték ez a politikai felkészőltség alig volt több a semminél. Nekik igenis nemcsak számítani kellett volna az állampárt hatalomból való kiszorulására, hanem mőködésők legfıbb célját is ebben kellett volna meghatározniuk. Ezek után aligha lehet azon csodálkozni, hogy az évi, a szovjet szuronyok árnyékában megtartott választások eseményének hallatán a gyıztes MDF-es képviselını - Beke Kata - könyvének azt a címet adta: Jézus-Mária gyıztünk!. A gyızelem azonban nem volt teljes. Koalíciós partnereket kellett bevonni a kormány munkájába. A FIDESZ ebben az idıben még az SZDSZ ifjúsági szervezetének számított, ami annál is érdekesebb, hiszen ı valamivel korábban alakult meg, mint az SZDSZ. De ez lehetett szándékos szemfényvesztés is. A még számba jöhetı partnerek a Főggetlen Kisgazda Párt és a Keresztény Demokrata Néppárt koalícióra is léptek az MDFel. A három párt együttes mandátuma azonban csak 60%-ot tett ki, Így kétharmados törvények alkotásához nem volt elegendı. Több, mint gyanúsnak mondható az MDF 42,7%-os és a SZDSZ 23,6%-os eredménye. A kettı együtt ugyanis 66,3%a, tehát éppen elegendı a kétharmados parlamenti többség kialakításához. Mintha csak valami láthatatlan kéz táplálta volna a számítógépekbe ezeket a végeredményeket. Szó nélkül mehetnénk el a véletlennek is feltételezhetı számok alakulása mellett, amennyiben az 1994-es, az 1998-as, még inkább a 2002-es parlamenti választások idején hasonló gyanús körülmények jelei nem mutatkoztak volna. De erre még visszatérünk. A nem várt kormányzás nehézségei Antall József képzeletvilágában már a hatalom tényleges gyakorlatának megkezdése elıtt jelentkeztek. Ez a tény már önmagában igazolja a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon alkalmazott tárgyalási taktikájának teljes csıdjét. Lehetetlen elhinni, hogy néhány hónappal korábban ne ismerte volna a törvényhozás mőködésének mechanizmusát, a hatalom oldalán a szükséges feltételek teljes vertikumát. Annál is inkább, mert erre újdonsült barátai, párttársai több esetben figyelmeztették is. Ennek lett a következménye, hogy az MDF-et nem szerette. Az MDF-es alapító atyák véleményével szemben nyugodtan megkockáztathatjuk. NEM IS TISZTELTE. Kétség sem férhet hozzá, hogy Antall Józsefet ebben a tevékenységében azok a láthatatlan erık vezették, amelynek ı maga is tagja volt, legfeljebb beavatottsága nem ért fel azokéval. A maga választotta kényszerhelyzet - amelynek eltúlzott mértékét, akár vitathatjuk is- egy SZDSZ-el kötendı paktum irányába terelgette Antall Józsefet. A paktummal nyert politikai aprópénz a gyakorlatban nagyon kevésnek bizonyult. Úgy tőnik ezt a megoldást választotta barátjának Göncz Árpádnak köztársasági elnökké választásához. Az alkuba ugyanis ez is

3 - 3 - beletartozott. Nem különben Szabad Györgynek a parlament elnökévé választása, amely fölött csak mosolyogni lehet, hiszen minden európai demokráciában a parlament elnökét a legerısebb koalíciós kormánypárt adja, ehhez sehol sem szükséges kétharmados parlamenti többség. Ha errıl alkudozni kell egyáltalán, akkor legfeljebb a koalíciós partnerek lehetnek a másik oldalon. Ezúttal azonban úgy adták elı, hogy a MDF hozzájárul Göncz Árpád köztársasági elnöki megválasztásához, míg cserébe az SZDSZ egyetért Szabad Györgynek a parlament elnökélvé való megválasztásához. Vagyis egyetértettek azzal, amihez az egyetértésőkhöz semmi szőkség nem volt. Az április 29-én megkötött MDF-SZDSZ paktum 20 pontban határozza meg a két párt egyetértı akaratát Ez a megkötésekor titkos paktum tipikus példája az egyoldalú szerzıdéseknek. Az MDF ebben jószerével nem kapott semmit, ugyanakkor mindent biztosított az SZDSZ-nek, amit kért. Márpedig ık tudtak kérni! A 14-es pont tartalmazza a magyar nemzet legnagyobb kárára szabályozott SZDSZ igényő sajtótörvényt, amelyet a demokratikus zsargonban a kormányoktól független sajtószabadságnak neveznek. Hiszen akkor is tudott dolog volt, hogy a sajtó úgyszólván egésze zsidó vezetéssel mőködött. Ennél fogva az SZDSZ-nek minden tikos vagy nyílt paktum hiányában is módja volt irányítani és felügyelnie. Vajon hihetı-e, hogy ennek veszélyét a paktum elıtt Antall József nem látta? Az ország két legmagasabb közjogi méltósága titkos paktum segédletével ugyancsak zsidó kézbe került, hogy a többiekrıl ne is szóljunk. Az elsı, szabad választások e vonatkozásban született eredményeit bizony még Rákosi és zsidó környezete is megirigyelhette volna. A Magyar Hírlap augusztus 27-i számából éppen az SZDSZ-es Haraszti Miklóstól tudjuk meg, hogy ezt a paktumot Antall József az MDF-es alapító atyák háta mögött kötötte meg. Haraszti ironikusan jegyzi meg Antall mindent le tudott nyeletni az alapító atyákkal, kivéve a médiát. Ezt, ahogy mai ismereteinkbıl látjuk, erıszakkal tömte le a torkukon. A paktumot aláíró MDF-esek között már csak Balsai István található meg. Nemrég szorították ki frakcióvezetıi megbízásából. A Kónya házaspár a 2002-es választások során a Centrum pártba épülve már a kommunistákkal került szövetségi közelségbe. Salamon László pedig a FIDESZ-ben található. A paktum 20 pontja láttán óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés: tulajdonképpen az Antall vezette MDF küldöttség miben is állapodott meg az állampárttal a nemzeti kerek asztal tárgyalások során? Hiszen ez a 20 pont felöleli a kormányzás úgyszólván teljes vertikumát. Ma már teljes bizonyossággal állapíthatjuk meg: A nemzeti kerek asztal tárgyalásokon a volt állampárt önmagával tárgyalt és egyezkedett. Hiszen a vele szemben lévı oldalon is többségében, ha ugyan nem az egészében, volt párt tagok ültek. Ugyanúgy az évi parlamenti választások eredményeként a hatalmat is önmagának adta át. Jogosan kérdezheti bárki, hogy miért is volt arra a színjátékra szőkség Valóban miért is volt rá szőkség: mindenekelıtt a szocialistának nevezett államkapitalista gazdasági rendszer csúfos bukásának tompítására, a felpuhult diktatúra szanálására. Mivel az már nem tudta teljesíteni a lakosság további megfélemlítését. Fel kellett adni a munkaerı teljes foglalkoztatásának dogmáját. A termelı üzemekben ugyanis a munkavégzésen kívül mindennel foglalkoztak. A fokozódó gépesítés ellenére a termelés nem, vagy alig növekedett. Ha e szocialista vívmányokat maga az addig körömszakadtáig védelmezı párt adja fel, az nagy valószínőség szerint forradalomba torkollik, esetleg maguk a párt oligarchái a holdudvarukkal együtt hajt végre puccsot önmaga ellen, amelynek minden bizonnyal súlyosabb következményei lettek volna. Emlékezzünk csak a szovjet párt XX. Kongresszusára és az ezt követı idıszakra. A halott Sztálin terrorjának puszta említése -

4 - 4 - hiszen teljes feltárása a mai napig sem történt meg - micsoda forrongást váltott ki a Kelet- Európai pártokban, de magában a szovjet kommunista pártban is. Az 1956-os szabadságharcunk szovjet kiprovokálásának okai között legalább 50%-ban ott szerepelt a szovjet párt kézoldalán versengık érveléseiben is. A Molotov-Kaganovics orthodox szárny azt bizonygatta, ha megbontják a sztálini ideológia stabilitását, az robbanáshoz vezet. Ugyanakkor Hruscsov és társai úgy fogalmaztak, ha a korábbi terrorista diktatúrát konzerválják, az a néptömegek elkeseredése forradalomba torkollhat. Érveiket alátámasztandó mindkét szovjet pártfrakció egymástól főggetlenül a magyarországi forradalom kiprovokálása irányába terelgette az eseményeket. Kapóra jött ehhez, hogy a szovjet csapatokat a párizsi békeszerzıdés elıírása szerint az osztrák államszerzıdés 1955-ıs megkötését követı 90 napon belül ki kellett volna vonni Magyarországról. Ezt azonban sem a szovjet párt orthodoxaai, sem a reformerei nem akarták. Ez volt az egyetlen pont, amelyben maradék nélkül egyetértettek. Bármilyen furcsa, de még a párizsi békeszerzıdés 90 napos csapatkivonásának is eleget tettek. Nagy Imre ugyanis október 28-án délelıtt a budapesti szovjet nagykövetségen megállapodott az ott tartózkodó Mikojánnal és Szuszlovval, hogy a szovjet csapatokat kivonják Budapestrıl, majd az országból is. Végrehajtva a párizsi békeszerzıdés erre vonatkozó elıírásait. A megállapodásnál jelen volt Zsukov honvédelmi miniszteris. Nagy Imre, aki egyetlen magyar miniszterét sem vitte magával e fontos tárgyalásra, magyar tanú nélkül állapodott meg mindabban, ami késıbb történt. ı maga új forgatókönyvet kapott. Ennek alapján délután bekövetkezik különös színeváltozása. Az addig általa statáriummal sújtott és büntetett saját megfogalmazása szerinti ellenforradalmat elismeri nemzeti forradalomnak. Új kormányt alakit, tiltakozik a következı napokban már meg is induló új szovjet invázió ellen, kilép a varsói szerzıdésbıl, bejelent az ország semlegességét. Mivel Magyarország az Egyesült Államok második világháborús fizetségeként a Szovjetunió gyarmati vazallusa, ezek az intézkedései egyenként is elegendık az oroszok számára az általuk fasiszta restaurációnak tekintett szabadságharc vérbefojtásához. Élnek is vele mégpedig Nagy Imre és Kádár János hathatós segítségével. Az orosz csapatok tehát 1956 november 4-tıl már nem a második világháború gyıztesének megszállóiként tartózkodnak Magyarországon, hanem Kádár János és kormánya baráti meghívása alapján a szocialista vívmányok védelmére. Ezzel a megoldással természetesen a magyar szuverenitást átadó Egyesült Államok is teljes mértékben egyetért. Errıl több csatornán is értesíti a Szovjetunió vezetıit. Elsı ízben a török nagykövetség moszkvai fogadásán tolmácsolja Ch. Bohlen az Egyesült Államok moszkvai nagykövete Hruscsov részére, hogy Amerika nem kívánja Magyarország státusának megváltoztatását. Ugyanakkor nyomatékosan figyelmezteti is, hogy ne tőrjék a helyzet elmérgesedését, hanem mielıbb állítsák helyre az 1945-ben kialakított status quot. A megoldás módját a szovjet vezetık belátására bízta. Ugyanakkor az amerikaiak belgrádi nagykövetségők útján is megerısítették a november 2-án Brioni-szigetére érkezı Hruscssov és Malenkov számára az amerikai álláspont változatlanságát ben azonban merıben más volt a nemzetközi helyzet, amely az 1956-os megoldást teljes egészében kizárta ban Amerika is a Szovjetunió is csupán a kezdeténél tartottak a második világháború.,gyümölcseinek betakarításában. A második világháború utáni gazdasági konszolidáció a termelés és a piacok végleges kialakulása még alighogy befejezıdött. A gazdasági konjuktúra éppen csak kezdetét vette, amelyben a magyarországi események változást ugyan nem, de zavart mindenképpen okozhattak volna. Nyilván számításba vették, hogy Magyarország feladásával rövid idın belül a többi szovjet-vazallus sem lett volna megtartható. Ezzel veszélybe kerül a Szovjetunió - Churchill fogalmazása szerint - legfıbb és legnagyobb háborús osztaléka. Ezt pedig sem az Egyesült Államok, még kevésbé a Szovjetunió nem engedhette meg magának.

5 - 5 - Az angol birtokok elvesztésének módja, az Egyesült Államok és Szovjetunió közös együttmőködésében ma már mindenki által világosan látható. Mindezek ellenére Anglia az Egyesült Államok által provokált háborús konfliktusokban oly kritikátlan kutyahıséget tanúsít Amerika iránt (Afganísztán, Irak), amely már a politikában járatlan szemlélıben is mosolyt fakaszt. Amerika tehát saját érdekei ellen tett volna, ha az 1956-os magyarországi forradalom eredményei kapcsán segíti Magyarország gyarmati helyzetének megváltoztatását. Nem csoda, hogy egyetlen percre sem merült föl benne a velünk való legkisebb empátia sem. A magyar politikai elit rövidlátására vall, hogy a második világháborús, számunkra káros szereplése ellenére ma olyan szolgalelkően veszi figyelembe Amerika érdekeit, mintha valaha a legkisebb elınyőnkre tett volna bármit is, Az Antall kormány súlyos rövidlátása- de lehet, hogy éppen cinkossága - nem ismerte fel, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió Kissinger bipoláris szemfényvesztı elmélete ellenére sem egyenlı erejő hatalom. A Szovjetunió alárendelt szerepet játszott és játszik a két nagyhatalom viszonyában. Pedig a gyarmatok körüli közös mesterkedése, amelyet mintegy negyven éven átfolytattak erre éppen elég bizonyítékkal szolgált. A Magyarországot kormányzó politikai elit, de ellenzéke is ugyanilyen tájékozatlanságot mutat nemzetközi törekvéseivel. Az még csak magyarázható, hogy miért lépett be a NATOba. A Varsói Szerzıdés felbomlását követıen mégiscsak valamilyen látszatát mutatja az ország fölé vont védelmi ernyınek. E nélkül ugyanis az Egyesült Államok kénye-kedve szerint uszíthatta volna ellenőnk a neki tetszı idıben, volt barátainkat, a látens módon most is együttmőködı Kisantant-államokat. Bár ennek lehetıségét kizárni most sem lehet, hiszen a Varsói Szerzıdéshez hasonlóan ismét azonos katonai organizációhoz tartozunk. Márpedig két NATO tagállam egymás elleni háborújára - ha nem is gyakran - volt példa Törökország és Görögország esetében. Ami pedig egyszer megtörtént, az megtörténhet többször is. Az európai Unióba való kritikátlan és mindent elsöprı törekvésőnk ugyancsak nélkülözi a politikai mérlegelés minden elemét. A zsidóság sem várja olyan áhítattal a messiást, mint a kormányzat és ellenzéke az uniós tagságot, pedig a feltételek, amellyel a csatlakozást vállalták semmi elınyt nem biztosit az országnak, hátrányt azonban annál többet. A lakosság körében a sajtó útján olyan pszichózist teremtettek, hogy szinte a haza ellenségének tartják azokat, akik kételyeiknek adnak hangot. Úgy tőnik, mintha a magyar lakosság nagyobbik fele erıs kábítószer hatása alatt cselekedne a felfokozott uniós várakozásában. A politikusok sajnos nem veszik a fáradságot, hogy legalább egy óra csendes elmélkedésével elemezzék a világ gazdasági erıvonalainak, vezetı hatalmainak, de ezúttal akár egyes számban is beszélhetünk, az Egyesült Államok céljait és érdekeit. A gondolatsor elindításához elegendı egyetlen kérdés feltevése: Vajon a mindenkori magyar kormány által óta favorizált Amerikának érdekében állhat-e az európai gazdasági unió erısítése? Alig hihetı, hogy erre bárki is igennel válaszolna. Hiszen az Európa és Amerika közötti gazdasági verseny köztudott, még jelentısebb részletei is közismertek. A már akuttá vált világgazdasági válság, a két gazdasági tömörülés pedig kiszámíthatatlan következményeket hozhat. Senki sem hiszi, hogy e rivalizálás Európa gyızelmével, de legalábbis elınyével jár. Onnan kilépni valószínőleg nehezebb lenne, - ha lehetne egyáltalán - mint a belépés volt. Ennek ellenére figyelemreméltó az uniótag Anglia viselkedése. Már a csatlakozásának feltételei is egyedi módon lettek kialakítva, mégpedig Anglia elınyére. Nemzeti valutáját a fontot sem adta fel Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan. Napjaink külpolitikájában feltőnı módon sokkal inkább tart az Egyesült Államokkal, mint az Európai Unió országai által megfogalmazott közös állásponttal. Anglia úgyszólván már a csatlakozása óta bizonyos mértékben idegen testnek számit az unióban. Nem kell külön bizonygatni, hogy a britek ilyetén való kilógása mekkora kockázatot jelent az Európai

6 - 6 - Uniónak. Egyes uniós országok lakossága már különbözı demonstrálók alkalmával hangot ad nemcsak elégedetlenségének, ha nem hazája kilépését is követeti. Ezek a követelések ma még nem jelentısek. Amennyiben ez mondjuk Angliára is átterjedne, az komoly következményeket vonhatna maga után Könnyen elképzelhetı, hogy az unió egésze velünk együtt - szembe kerülne az Egyesült Államokkal. Ennek lehetısége pedig nem zárható ki, annál is kevésbé, mert NATO- vonalon ez már tulajdonképpen be is következett. Vajon az unióra épülı magyar külpolitika hogyan tudja majd mindezt feldolgozni az ország jelentıs hátránya nélkül? A marxista történetírás több, mint ötven éven át, sıt a mai napig nem gyızi bírálni a Horthyrendszert, amiért teljes mértékben elkötelezte magát a német külpolitika iránt. Vajon ma nem ugyanezt tesszük? A különbség csupán annyi, hogy Németország akkor - ha csak részegesen is segítette a legfıbb magyar törekvés, a határrevízió megvalósításában. Egyszerően szólva ı legalább adott is valamit szövetségünk fejében. Mit kaptunk viszont a Németország utáni szövetségeseinktıl? Akár a Szovjetuniótól, akár az Egyesült Államoktól? A Szovjetunió több mint 40 éven át éppen az Egyesült Államok teljes hozzájárulásával gyarmattartó módjára zsákmányolta ki hazánkat. A szabadkımővesség világhatalma államkapitalista kísérletének keretében ránk kényszerítene a saját gazdasági kényszerzubbonyát. Nemcsak megakadályozta, de sok tekintetben még vissza is vetette gazdaságunk fejlıdését. A nemzet ellenségeibıl toborzott többnyire idegen helytartóival úgy elzálogosította országunkat, hogy a rendszerváltási szédelgés közben gyerekjáték volt a régi-új helytartók segítségével teljes kifosztásunk. Feltőnı, hogy e fosztogatás gyümölcse a gyarmatok újraelosztásához hasonlóan nem annyira a szovjet zsonglırök, sokkal inkább amerikai megbízói ölébe hullottak. Hazánk gazdasági állapota ma, a harmadik évezred elején leszámítva a hét és fél évszázad technikai fejlıdésének hozadékát- ugyanolyan letarolt állapotban van, mint a tatárjárás után volt. Elmondhatjuk, hogy mindazt, amit tılük kaptunk és ami után oly nagyon vágyakozunk, nem sok köszönnivalót tartalmaz számunkra. Az MDF-SZDSZ paktum megkötése kijózaníthatta a magyar választópolgárt, szavazhat ı bárkire, bármely pártra, az ország sorsát, politikáját ugyanazok döntik el, akik korábban, legfeljebb más személyek hajtják végre. Az elsı szabadnak mondott választással más-más pártszínekben ugyan, de most is annak a pártnak a legmegbízhatóbb emberei kerültek a parlamentbe, amely negyven éven át a Szovjetunió megbízásából, annak vazallusaként nyomorította az országot. Már az a régi forradalmakat követı állapot sem teljes, amelyet úgy jellemeztek: Nem történt semmi, csak emberek ezrei haltak meg. A kocsi és a ló ugyanaz, csak mások ülnek rajta. Sajnos, a tévesen rendszerváltásnak nevezett fordulat után a kocsi is, a lovak is megmaradtak és ugyanazok ülnek rajta. A kocsi kerekének csupán néhány küllıjét cserélték ki és a lószerszámot kissé felújították. Hernádi Tibor

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek.

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek. A Kezdetek! 1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p.

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. mellett. Amikor a második világháború szovjet-földön vívott legnagyobb csatájáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök

Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök 1. Mi szegény ország, szegény nép vagyunk Magyarország az EU negyedik-ötödik legszegényebb országa Magyarország egy fıre jutó GDP-je (holtversenyben) az ötödik

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE 2008. ÁPRILIS Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP. dr. Farkas Attila Erik, Fidesz. dr. Vincze Ildikó, SZDSZ

A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP. dr. Farkas Attila Erik, Fidesz. dr. Vincze Ildikó, SZDSZ A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP dr. Farkas Attila Erik, Fidesz dr. Vincze Ildikó, SZDSZ Scherer Zsolt, KDNP dr. Jen Sándor, MDF szakértık és

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000

Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000 Kozma Tamás Határokon innen, határokon túl Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000 Új Mandátum Kiadó Budapest 2002 1 Határokon innen, határokon túl Írta Kozma Tamás Forray R Katalin Híves Tamás

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben

Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben A világhírő matematikus Fejér Lipót (1880 1959) tudományos hagyatéka számos korabeli újságkivágást is tartalmaz.

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról

Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról A Jogállamfigyelı ezúttal a független, ellensúlyt jelentı, a kormányhatalmat mérséklı, kilengéseit tompító intézmények mőködésének feltételeit, ezek teljesítményét

Részletesebben

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A Romániában 1977. január 5-én tartott népszámlálás elızetes eredményeit a központi népszámlálási bizottság a Revista de statistică 1977. júniusi számában közölte.

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

NAGY TAMÁS A HATÁRVÉDELEM KÜLÖNLEGES PRIORITÁSAI MAGYARORSZÁGON 1947 1956. 1. Magyarország régi új határai a párizsi békeszerzıdést követıen

NAGY TAMÁS A HATÁRVÉDELEM KÜLÖNLEGES PRIORITÁSAI MAGYARORSZÁGON 1947 1956. 1. Magyarország régi új határai a párizsi békeszerzıdést követıen NAGY TAMÁS A HATÁRVÉDELEM KÜLÖNLEGES PRIORITÁSAI MAGYARORSZÁGON 1947 1956 1. Magyarország régi új határai a párizsi békeszerzıdést követıen 1947. február 10-én Párizsban a gyıztes Szövetséges Nagyhatalmak

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Kibulizott ország. Bereznay András abereznay@btinternet.com. (Hol tartunk, hogy jutottunk ide, kik és mi miatt és a kiút) A kérdés

Kibulizott ország. Bereznay András abereznay@btinternet.com. (Hol tartunk, hogy jutottunk ide, kik és mi miatt és a kiút) A kérdés Bereznay András abereznay@btinternet.com Kibulizott ország (Hol tartunk, hogy jutottunk ide, kik és mi miatt és a kiút) A kérdés A hazai politikai újságírás és elemzés termékei ma jórészt semmitmondóak.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 5000 Szolnok, Baross u. 56. Tel. / fax: 56 /221-882 E-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu web: nonprofit.hu/szolnok Megbízólevél átadása SZOLGÁLTATÁSAINK

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Lapszemle 2010. 34. hét

Lapszemle 2010. 34. hét Lapszemle 2010. 34. hét Semmi sincs ingyen Csalinak használják a könnyen megkapható nyereményeket Együttesen nyolcmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a Beck Reisen Kft.-t és testvérét, a Beck

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Reflektorban a közigazgatási reform! Önkormányzati választás 2006! Brüsszelbõl jelentjük! Közbeszerzési tanácsok! Testvérvárosi kapcsolatok! Liberalizált

Részletesebben