A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ"

Átírás

1 Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 7. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a kockázatkezelés módszertanáról és eljárási szabályairól Hatályos: április 1. Jóváhagyom: Dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (Jogszabályi háttér) 3 1. A kockázatok azonosítása, kockázatkezelés A kockázat fogalma A kockázatkezelés folyamata 5 2. A kockázatkezelés végrehajtása A kockázati tényezık meghatározása A szervezet célkitőzéseinek megismerése 9 3. Kockázatelemzés Kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) Az egyedi kockázatok elemzése A kockázatelemzés gyakorlati végrehajtása Kockázati reakciók Az elfogadható kockázati szint meghatározása Kockázatkezelési stratégia A kockázatok nyilvántartása Kockázatkezelés mint módszer összegzése A kockázatelemzéssel érintett szervezeti területek 14

3 3 Bevezetés (Jogszabályi háttér) Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr) 145/C. - ában foglaltak szerint a költségvetési szerv vezetıje köteles a kockázati tényezık figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert mőködtetni. A kockázatkezelés során fel kell mérni, és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlı kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezetének (BENSZ) számú gyakorlati standardja leszögezi, hogy a belsı ellenırzés közremőködik az adott szervet fenyegetı jelentıs kockázatok azonosításában és értékelésében, és hozzájárul a kontroll rendszer és a kockázatkezelés fejlesztéséhez. A költségvetési szervek belsı ellenırzésrıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ber.) 19., 20. és 21. -ai szerint a belsı ellenırzési vezetı stratégiai tervet készít, - összhangban a stratégiai tervvel - összeállítja a tárgyévet követı évre vonatkozó éves ellenırzési tervet. A stratégiai ellenırzési terv többek között tartalmazza a hosszú távú célkitőzéseket, stratégiai célokat, a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer értékelését, valamint a kockázati tényezıket és értékelésüket. A kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, a belsı ellenırzés rendelkezésére álló erıforrásokon alapuló éves ellenırzési terv tartalmazza többek között az ellenırzési tervet megalapozó elemzéseket különös tekintettel a kockázatelemzésre. A Ber. 8. e) pontja szerint a belsı ellenırzés feladata ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezık, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. A belsı ellenırzés feladata, annak vizsgálata és ennek során elegendı bizonyítékkal alátámasztva, megfelelı bizonyosságot adni arra vonatkozóan, hogy a vezetés által kialakított és mőködtetett kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási rendszerek, eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek: A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (DDRMK) célkitőzéseinek elérését veszélyeztetı kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes-e felismerni, és azokat megfelelıen kezelni. Az egyes szervezeti egységek közötti együttmőködés megfelelısége. A pénzügyi-, irányítási- és operatív mőködésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontossága, megbízhatósága és megfelelı idıben történı rendelkezésre állása. Az eszközökkel és forrásokkal történı takarékos és hatékony gazdálkodás, valamint a vagyon megóvásáról való megfelelı gondoskodás. A kidolgozott programok, tervek és célkitőzések megvalósulása.

4 4 A DDRMK munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer megfelelıségének és folyamatos korszerősítésének biztosítása. A rendszerek és eljárások beleértve a fejlesztés alatt állókat is teljessége. Biztosítjáke, hogy az ellenırzések megfelelı védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint az eljárások összhangban vannak-e a szervezet átfogó céljaival és célkitőzéseivel? A regionális munkaügyi központokat érintı jogszabályok, illetve egyéb kötelezı érvényő szabályok változásaira a DDRMK vezetıi és belsı szervezeti egységei idıben és megfelelıen reagál-e? A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a szervezet folyamataiban és fıbb szervezeti egységeinél létezı kockázatokat. A DDRMK céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek, illetve személyek céljai szorosan kapcsolódnak a szervezet legfıbb célkitőzéseihez, abból levezethetık. A kockázatkezelés alapvetı célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelısség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelıen a kockázatokért való felelısségeket is delegálni kell a megfelelı szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült csak idıszakos feladattá válik. A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belsı ellenırzési tevékenységek (konkrét ellenırzések) elıkészítéséhez, ugyanis a magas kockázatú területek meghatározása alapján van lehetıség az ellenırzési témakörök helyes és célszerő kiválasztására. A kockázatelemzést a belsı ellenırzési vezetı irányítja. A Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezetének 2010 számú gyakorlati standardja meghatározza, hogy a belsı ellenırzési tervezésnek kockázatelemzésen kell alapulnia. Fentiek miatt a kockázatelemzést úgy kell végrehajtani, hogy annak eredménye a belsı ellenırzési tervezéshez tárgyév november 15-ig rendelkezésre álljon. A belsı ellenırzés mint vezetıt támogató tevékenység azonban nem mentesíti a vezetıket azon felelısségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszert mőködtessék. A belsı ellenırzés a szervezet pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a belsı szervezeti egységek vezetıinek felelısségi körébe tartozik. A szabályzat a regionális munkaügyi központ kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, -mérése, és -kezelése). A kockázatkezelés révén a regionális munkaügyi központ feltárja a kockázatokat, másrészt megelızi azok bekövetkeztét.

5 5 A szabályzat tartalmazza a kockázatkezelés fogalmát, módszereit, az egyes szervezeti egységek feladatait, valamint a belsı ellenırzési tervezéshez szükséges kockázatelemzést megelızı elıkészítı lépéseket (kockázatelemzés elıkészítése), illetve a feltárt kockázatok elemzésének szabályait (kockázatelemzés). 1. Kockázatok azonosítása, kockázatkezelés Bármely szervezet - akár a közszférában, akár a versenyszférában - mőködésének alapvetı érdeke, hogy elérje célkitőzéseit. A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, mőködése során különféle kockázatokkal szembesül A kockázat fogalma A kockázat lehet egy esemény, vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitőzéseire. A kockázat lehet véletlenszerő esemény, hiányos ismeret, vagy információ. Eredendı kockázat, amely szabálytalanságok, vagy a megvalósítás során fellépı hibák elıfordulásának kockázata. Ellenırzési kockázat: az ezen hibákat, vagy szabálytalanságokat meg nem elızı, illetve fel nem táró, folyamatba be nem épített ellenırzési eljárásokból fakadó kockázat. A kockázatok elsıdleges okai együtt vagy külön-külön az alábbiak lehetnek: véletlenszerő események, hiányos ismeret vagy információ, ellenırzés hiánya és/vagy az ellenırzések gyengesége a szervezetben A kockázatkezelés folyamata A DDRMK kockázatkezelésért felelıs vezetıinek tevékenységük ellátása során figyelembe kell venniük a belsı ellenırzés ajánlásait, javaslatait. A kockázat-azonosítással a megfelelı válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok mérsékelhetık. A költségvetési évre szóló munkaterv / célkitőzések végrehajtását megakadályozó tényezık, kockázatok azonosítását követıen a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/ intézkedés meghatározása szükséges. A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni és a felmérés eredményét összevetni az adott mővelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel.

6 6 A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a DDRMK fıigazgatója, illetve a belsı szervezeti egység vezetıi intézkednek a legmagasabb kockázatú területek /tevékenységek/ ellenırzésérıl (preventív ellenırzés), folyamatos jelentést, beszámolót kérnek, vagy helyszíni vizsgálatot tartanak, vagy felkérik a belsı ellenırzést vizsgálat elvégzésére. A hatékony folyamatba épített ellenırzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenırzés hatékonyságát támogatja az ellenırzési nyomvonal kialakítása. Az ellenırzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelı kockázatelemzési tevékenységet ellátni. A DDRMK fıigazgatója a szakterületeket érintı kockázatok kezelését átruházhatja az egyes belsı szervezeti egységek vezetıire. A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: A kockázatok azonosítása. A kockázatok értékelése. Az elfogadható kockázati szint meghatározása. (a szervezet, vagy vezetés számára). A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyızıdés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról, gazdaságosságáról. A válaszintézkedés megtétele és annak hatása(i) figyelemmel kísérése. A kockázatkezelés évenkénti rendszeres végrehajtása. A kockázatkezelési hatókör: A DDRMK vezetıinek felelıssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenırzése végrehajtásának biztosítása, illetve a kockázati tényezık, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínősítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. A DDRMK minden szervezeti egységének vezetıje felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, illetve a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell végrehajtani. A kockázatkezelés idıpontja, idıtartama: A kockázatkezelés tevékenységét a döntés elıkészítésnél, a költségvetési tervezés elsı szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetıjének. A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenırizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával összefüggésben. Kockázatkezelést és elemzést kell végezni a jelen szabályzat mellékletei alapján, elıször a szabályzat hatálybalépésével összefüggésben.

7 7 A kockázatok és intézkedések nyilvántartása: A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása fontos feladat. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedıen a bekövetkezés valószínőségét, az esetleg felmerülı kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelıs munkatárs nevét. A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetıje elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerősítésére. 2. A kockázatkezelés végrehajtása 2.1 A kockázati tényezık meghatározása A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a regionális munkaügyi központ célkitőzéseit veszélyeztetı fı kockázatok. Kockázatnak minısül minden olyan esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. Minden kockázatnak két jellemzıje van: oka (pl. bármely esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, mely bekövetkezésének van valamilyen valószínősége); hatása (pl. a szervezeti célok elérésére gyakorolt hatás, befolyás). A kockázatok azonosításánál az alábbi kérdések megválaszolása nyújt segítséget: Melyek azok a tényezık, amelyeknek jól kell mőködniük ahhoz, hogy a folyamat a céloknak megfelelıen funkcionáljon? A folyamaton belül milyen hiba, gyengeség akadályozhatja a célok teljesítését? Tartalmaz-e a folyamat eredendıen olyan feltételt, amely pénzügyi, vagy egyéb veszteséget eredményezhet? A kockázatok forrása lehet a szervezetre nézve külsı eredető kockázat, vagy a szervezet saját tevékenysége (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat. A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentıségük szerinti sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínősége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. A kockázatok azonosítását a szervezeti egységek vezetıi végzik. A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntı mértékben attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre. Az információgyőjtés technikái: interjúk kérdıívek A DDRMK-ban a kockázatok azonosításának, illetve értékelésének módszere a szervezeti egységek által kitöltött kérdıíveken alapuló önértékelés, majd ennek a belsı ellenırzési

8 8 vezetı és szükség esetén a részérıl felkért más vezetı(k) (pl. munkaerı-piaci ellenırzési osztályvezetı stb.) által történı értékelése, elemzése, összesített átlagolása. A kockázati önértékelés során a kockázatok azonosításában, illetve értékelésében az adott szervezeti egység valamennyi munkatársa részt vesz. A kockázati tényezıket - annak érdekében, hogy a fıbb folyamatok kockázati szempontból összehasonlíthatók legyenek - az alábbiak szerint csoportosítjuk: (A PM útmutatójában található kockázati tényezık nem mindegyike releváns a költségvetési szervek szempontjából.) a.) Külsı környezet aa.) Politikai Politikai: Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitőzött célokat. Egy szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklıdését, vagy kiválthat politikai reakciót. ab) Jogszabályi elıírások A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelı megkötéseket tartalmazhatnak. b.) Belsı szabályozás c.) Végrehajtási feltételek ca.). Emberi (humán) erıforrás kockázatok Személyzeti: A hatékony mőködést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelı képesítéső személyi állomány hiánya. Egészség és biztonsági: Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. cb.) Informatikai támogatottság d.) Folyamatok (szakmai / pénzügyi) da.) Folyamatok kapcsolódása (tevékenység kockázatok) Mőködés-stratégiai: Nem megfelelı stratégia követése. A stratégia elégtelen, vagy pontatlan információra épül. Mőködési: Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitőzések. A célok csak részben valósulnak meg. Információs: A döntéshozatalhoz nem megfelelı információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. Hírnév: A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység terjedelmét.

9 9 Kockázat-átviteli: Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történı átadása. Technológiai: A hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének / lecserélésének/ igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet mőködését. Projekt: A megfelelı elızetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési, vagy funkcionális határidıre. Újítási: Elmulasztott újítási lehetıségek. Új megközelítés alkalmazása a kockázatok megfelelı elemzése nélkül. db.) Alkalmazott iratok, bizonylatok, nyilvántartások e.) Feladatellátással kapcsolatos adatok, elemzések, értékelések ea.) Szakmai kockázatok eb). Pénzügyi kockázatok Költségvetési: A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenırizhetı közvetlenül. Csalás, vagy lopás: Eszközvesztés. A források nem elegendıek a kívánt megelızı intézkedésre. Biztosítási: Nem lehet a megfelelı biztosítást megszerezni elfogadható költségen. A biztosítás elmulasztása. Tıke beruházási: Nem megfelelı beruházási döntések meghozatala. Felelısségvállalási: A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. f.) Belsı kontroll rendszer A ismert kockázati tényezık listáját a külsı és belsı környezeti tényezık változásának megfelelıen aktualizálni, szüksége esetén bıvíteni kell. Az újabb kockázati tényezıket a belsı ellenırzéssel közösen kell meghatározni A szervezet célkitőzéseinek megismerése A kockázatok beazonosíthatóságához elengedhetetlen a szervezet célkitőzéseinek alapos ismerete, kezdve a legmagasabb szintő célokkal (Felügyeleti szerv célkitőzései), lefelé, egészen a napi mőködés céljainak szintjéig (pl. bérelszámolás, tárgyi eszköz beszerzés stb.). Célnak tekinthetjük egyrészt a munkaügyi központ jogszabály által meghatározott feladatainak magas szintő teljesítését, másrészt az ellátandó feladatokból a Felügyeleti

10 10 szerv politikai szándékot, akaratot tükrözı irányelvei, utasításai figyelembe vételével - évente kiválaszthatunk néhányat, és azok teljesülését kiemelten figyeljük. Míg egyes célkitőzések hosszabb ideig változatlanok maradhatnak (pl.: az EU mőködési irányelveinek való megfelelés), addig új célkitőzések is felmerülhetnek minden évben. A kockázatokat ezen ismeret alapján lehet felismerni, azonosítani. A kockázat felmérés-kezelés elsı célszerő lépése az adott szervezet stratégiai célkitőzéseinek a megismerése, illetve vizsgálata. A könnyebb kezelhetıség érdekében érdemes ezek számát minimálisra szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerősítés megkönnyíti a célkitőzésekhez tartozó alapvetı kockázatok elemzését, azonosítását. A DDRMK igazgatója - a stratégiai célkitőzések figyelembe vételével - évrıl-évre meghatározza és aktualizálja a szervezet elıtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitőzéseket és feladatterveket. Ezek a célok, célkitőzések az éves tervben kerülnek rögzítésre. Az éves célkitőzések a teljesítménykövetelmények célkitőzés (egyéni célok meghatározása) alapját is képezik. Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a feladatokat egy idıben kell végrehajtani. A DDRMK feladatait végrehajtó szervezeti egységeknek meg kell ismerniük a munkaügyi központ éves célrendszerét. Szükség esetén az észrevételeik megtételekor fel kell hívni a vezetés figyelmét a végrehajtás során figyelembe veendı kritikus körülményekre. A szervezeti egységeknek az éves munkaterv jóváhagyását követıen a célkitőzések végrehajtására kell összpontosítaniuk. 3. Kockázatelemzés 3.1 Kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) A szervezet fıbb folyamataira elkészített kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) a következetes kockázatelemzés végrehajtásának elsıdleges eszköze. A kritérium szó szempontot, feltételt, a kritérium mátrix szempontrendszert, feltételrendszert jelent. Minden kockázat meghatározható a szervezet céljaira gyakorolt negatív hatása és bekövetkezési valószínősége alapján. A KKM egy azonosított kockázat hatásának megítélésére elemzési rangsort nyújt, melyek magas, közepes és alacsony hatásúak lehetnek.

11 11 A kockázatelemzés folyamatában minden egyes azonosított kockázatot a KKM használatával kell értékelni. Ezután az azonosított kockázat átfogó elemzéséhez a hatásokra és a valószínőségekre vonatkozó ismereteket, becsléseket össze kell kapcsolni. A KKM a kockázatelemzési folyamat teljes szubjektivitását nem tudja kiszőrni. A folyamat megkönnyítése érdekében azonban iránymutatást ad az elemzési folyamathoz, amely a szervezetrıl egy, a belsı ellenırzés és a vezetık által készített, következetesebb kockázatelemzést tesz lehetıvé Az egyedi kockázatok elemzése A kockázatok felmérése során értékelni kell az egyes fı folyamatokhoz tartozó egyedi kockázatokat, majd összesíteni kell azokat. Így végezhetı el a fıfolyamatok átfogó, kockázatközpontú értékelése. Az értékelés következetességét a tervezés elıkészítése során kialakított kockázatelemzés kritérium mátrix, mint a kockázatelemzés alapvetı eszköze biztosítja. Az egyedi kockázatok kezdeti értékelésének meghatározásához a belsı ellenırzés összehasonlítja a kockázat bekövetkezésének valószínőségét és hatását a KKM-ben szereplı értékelési kritériumokkal. A KKM ugyanakkor csak iránymutatásul szolgál ehhez a feladathoz, hiszen elıfordulhat, hogy a kockázatok egyedi jellemzıi a KKM-ben meghatározott jellemzıkön részben kívül esnek, illetve a KKM más elemeire egyaránt vonatkoznak. Ezért a belsı ellenırzésnek a saját megítélésére kell támaszkodnia akkor, amikor a KKM vonatkozásában meghatározza a kockázati értékeket. A vizsgált egyedi kockázatra vonatkozóan összesített hatások és valószínőségek értékelését követıen átfogó besorolást ad a kockázatnak, és a kockázati mátrix segítségével az alábbiaknak megfelelıen jelöli a kockázat súlyát, fontosságát:

12 A kockázatelemzés gyakorlati végrehajtása A belsı ellenırzési vezetı megküldi a DDRMK egyes szervezeti egységei vezetıinek ezen eljárási rend mellékletében szereplı Adatlapokat (feladatlistákat), amelyeken a feladatok, tevékenységek szabályozottságát, ellátásának jogszerőségét Igen, Nem és Részben elnevezéső oszlopokban kell megjelölni. A feladatokkal összefüggı kockázatokat a 4.) oszlopban kell értékelni 1-10 ig történı megjelöléssel, olyképpen, hogy az Alacsony kockázat esetén 1-3, Közepes kockázat esetén 4-6 és Magas kockázat esetén 7-10 értéket kell feltőntetni. Az elızıekben említett vezetı munkatársak a feladatlistát tartalmazó Adatlapokat kitöltik ha szükségesnek tartják a felsorolt feladatokat, tevékenységeket más (a hatáskörükbe tartozó) feladatokkal kiegészítik és szintén az elızıekben ismertetett módon a megjelölt rovatokat kitöltik - és az adott feladatokkal (tevékenységekkel) összefüggı kockázato(ka)t értékelve visszaküldik a belsı ellenırzési vezetınek. A belsı ellenırzési vezetı az érintett vezetık kockázatértékelését felülvizsgálja és rögzíti az adott feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban a saját értékelését. Az említetteket követıen a belsı ellenırzési vezetı egy Adatlapon összegzi az adott feladatok, tevékenységek kockázati pontszámát (1-10 ig) és a kockázati osztály minısítését A (alacsony), K (közepes), M (magas), valamint az Adatlap 4. oszlopában a beavatkozás szükségtelenségét, vagy szükségességét. Ezt az adatlapot a belsı ellenırzési vezetın kívül az igazgató is aláírja. A szóban levı adatlapo(ka)t az aláírásuk után meg kell küldeni az érintett belsı szervezeti egység vezetıjének a tájékoztatás és a felmerülı szükséges intézkedések megtétele érdekében. Az érintett belsı szervezeti egység(ek) vezetıi egyidejőleg a kockázatosnak ítélt tevékenység(ek) korrekciójával, megszőntetésével, kezelésével kapcsolatban tervezett intézkedésükrıl és azok végrehajtásának határidejérıl írásban tájékoztatják a belsı ellenırzési vezetıt, aki sürgıs esetben a f. évi ellenırzései ütemezésekor, illetve a következı évi ellenırzési terv témaköreinek ütemezésénél figyelembe veszi és végrehajtja a kockázatos témakörök ellenırzését. Az évenkénti kockázatelemzés alapján feltárt kockázatok kezelésérıl, megszőntetésérıl, csökkentésérıl az érintettek az éves összefoglaló jelentésükben kötelesek az igazgatót tájékoztatni. Az igazgató felkérése és utasítása alapján a különbözı belsı ellenırzési feladatok ellátásában a munkaerı-piaci ellenırök is részt vehetnek, illetve a komplex felügyeleti vizsgálatok keretében operatívan is részt vesznek. 4. Kockázati reakciók 4.1. Az elfogadható kockázati szint meghatározása A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet által elviselhetınek ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. A kockázattőrı képesség meghatározása meglehetısen szubjektív, azonban a megfelelı kockázati stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele.

13 Kockázatkezelési stratégia Az alapvetı kockázatkezelési stratégiák: kockázat átadása (biztosítás révén); kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt); kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése); kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható). 5. A kockázatok nyilvántartása A kockázat-nyilvántartás tartalmazza minden kockázatra kiterjedıen: annak fontosságát, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelıs munkatárs nevét, azt, hogy vannak-e olyan folyamatba épített ellenırzések, eljárások, amelyek biztosítják, hogy a szervezet célkitőzései teljesüljenek, illetve, ha a folyamatba épített ellenırzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz a szervezet az adott konkrét területen. A kockázat-nyilvántartást az érintett szervezeti egységnél kell vezetni. A rendszeres kockázatelemzés alapján a belsı ellenırzési vezetı rendelkezik a szervezeti egységeknél azonosított kockázatos tevékenységeket tartalmazó kérdıívekkel. Az egyes (évenkénti) kockázatelemzés realizálása után a belsı ellenırzési vezetı tájékoztatja az igazgatót a szervezet egészére vonatkozó kockázatos és a nélküli tevékenységekrıl és a szervezeti egységek feladatairól. 6. Kockázatkezelés, mint módszer összegzése A Regionális Munkaügyi Központoknál és így a DDRMK - ban sem kerül sor kockázati jelentési rendszer kialakítására, hanem a meglévı vezetıi információs rendszereken belül a korai figyelmeztetı mechanizmusok kialakítására és alkalmazására fektettük a hangsúlyt. Ennek oka, hogy a nehézkes adatbázis könnyen eltérítheti a felhasználó figyelmét a legfontosabb pontokról, nevezetesen arról, hogy a szervezet minden tagjának a szervezeti célkitőzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatok kezelését kell szorgalmazni. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvetı része. A belsı szervezeti egységek vezetıinek külön figyelmet kell

14 14 fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzák, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell gyızıdni arról, hogy a szervezet kockázati környezete ( profilja ) változott-e vagy nem. Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsısorban a szervezet feladatellátását támogató belsı folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. 7.) A kockázatelemzéssel érintett területek A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ mőködésének szabályozottsága A Kirendeltségek és Szolgáltató Központok, kirendeltségek fı feladatainak ellátása A Jogi és Ellenırzési Fıosztály fı feladatainak ellátása Az Aktív Eszközök Osztály fı feladatainak ellátása A Szolgáltatásai és Rehabilitációs Fıosztály fı feladatainak ellátása A Foglalkoztatási Programok Osztálya fı feladatainak ellátása Az Alapgazdálkodási Fıosztály fı feladatainak ellátása Az Intézménymőködtetési Fıosztály fı feladatainak ellátása A Humánpolitikai csoport fı feladatainak ellátása Az Informatikai Osztály fı feladatainak ellátása Az Elemzési Osztály fı feladatainak ellátása A tárgyévi kockázatelemzés elvégzéséhez szükséges adatlapok elkészítése, illetve aktualizálása a belsı ellenırzési vezetı feladata.

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 157..

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján a Marcali Városi Kulturális Központ kockázatkezeléssel

Részletesebben

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán Főigazgató KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2.) melléklete 2/b.) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A kockázatkezelési szabályzat az államháztartásról

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Nagyecsed Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1.A szabályzat célja...3 2. A kockázat fogalma...3 3.A kockázat kezelője...4 4. A

Részletesebben

A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKDELMI NYRT. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKDELMI NYRT. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKDELMI NYRT. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A jelen kockázatkezelési szabályzat ( Szabályzat ) a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. ( Társaság ) kockázatkezelési eljárásainak

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának számú melléklete Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.01.01. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 1 TARTALOMJEGYZÉK I.... A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA... 2 II....

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Önkormányzata Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. október 25-től Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet alapján a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7. számú függelék BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal a 217/1998. (XII. 30.) Korm.

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság FÜGGELÉK 1. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDJE 2. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOCKÁZAT FELMÉRÉSI ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 Jogszabályi háttér, fogalom és célmeghatározás

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA 80/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 80/2006. (IX. 28.) számú

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

BALASSI INTÉZET FOLYAMATBA ÉPÍTETT

BALASSI INTÉZET FOLYAMATBA ÉPÍTETT 5. számú melléklet BALASSI INTÉZET FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELİZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETİI ELLENİRZÉSI (FEUVE) RENDSZERE 2007. július 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A FEUVE rendszer mőködésének célja,

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Kockázatkezelési szabályzat

Kockázatkezelési szabályzat BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE Iktatószám : 52/2008. Kockázatkezelési szabályzat Hatályos: 2008. július 1. naptól Kecskemét, 2008. július 1. Vígné Holló Ibolya Igazgató 1.

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás idıpontja: 2005. december Tartalom Bevezetés 3 I. Folyamatba

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2015. november 17. napjától hatályos 1. verziószámú változat)

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 Sz-2/21 1. kiadás 0. módosítás 2 (15). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 9-2016/2017. (2016.09.27.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szám: 21-21/263-10/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ Jogszabályi háttér Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV A BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV Hatályos: 00. január -tıl Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistréségi Társulás I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 99. évi VIII. törvény (Áht.) 0.., 0/A., 0/B.,.,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 2008. ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL A kockázat elemzésen alapuló, stratégiai és középtávú tervbıl lebontott 2008.

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Doboz, 2008. november 27. jegyzı. polgármester. Ezen rendelet kihirdetése 2008. november 28-án megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia

Doboz, 2008. november 27. jegyzı. polgármester. Ezen rendelet kihirdetése 2008. november 28-án megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia 22/2008. (XI.28.) rendelet a Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) rendelet módosításáról 1. A rendelet 3. -a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 41. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 41. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 41. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata Pécs 2008. 2010. június 17. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGA ÉS A KOLLÉGIUMOK KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGA ÉS A KOLLÉGIUMOK KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 57249/11. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGA ÉS A KOLLÉGIUMOK KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. augusztus 22. Jóváhagyom: Jankovics Marcell s. k., NKA Bizottsága elnöke Tartalom

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 36. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

A kockázat kontrollja

A kockázat kontrollja A kockázat kontrollja Egy látszólag kisebb területet választottam témaként, hiszen, noha a kockázatelemzés a belső ellenőrzés alapja, maga a kockázatkezelés konkrét leírása a FEUVE rendszer része. A kockázat

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17.

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17. A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés Varmuzsa Péter 2016. október 17. Itt van az ősz, itt van újra, Terveink Háttér Háttér Otthon 1. Őszi hagymás növények ültetése Belső Ellenőrzésben

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. SZEPTEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. SZEPTEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. SZEPTEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 106/2010. (IV.30.) sz. határozata A Gayer Gyula Emlékplakett adományozásáról

Részletesebben

Dr. Imre László főjegyző

Dr. Imre László főjegyző 67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben