KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szám: 21-21/263-10/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ Jogszabályi háttér Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) VIII. fejezetében rendelkezik az államháztartás ellenőrzési rendszeréről. Az előírások szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere - beleértve a belső ellenőrzést - keretében valósul meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 119. (3)-(4) bekezdése a következőket határozza meg a kontrollrendszer működése kapcsán: (3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. (4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 3. -a szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kockázatkezelési rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A kockázat fogalma Kockázat: mindazon elemek és események bekövetkezésének a valószínűsége, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a költségvetési szerv működését. Kockázat lehet minden olyan esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van a szervezet célkitűzéseire. A kockázatok elsődleges okai együtt vagy külön-külön az alábbiak lehetnek: - véletlenszerű események, - hiányos ismeret vagy információ, - ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a hivatalban. A kockázatkezelési rendszer fogalma Olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése.

3 3 A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI 1. A kockázatkezelési hatókör, a kockázat kezelőjének kijelölése A kockázatelemzés felöleli a Hivatal belső szervezeti egységeinek (továbbiakban főosztály) valamennyi tevékenységi területét. A főosztályoknak évente el kell végezni a működési területük célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés) és azok kezelési módját. A főosztály vezetőjének ki kell jelölnie a felelős személy(eke)t, aki(k) a kockázatkezelés feladatát végzi(k). A feladatellátást a munkaköri leírásban is rögzíteni kell. A kockázatkezelő(k)nek fel kell mérni, hogy mi jelenthet kockázatot az adott területen, mekkora kockázati nagyságokkal lehet számolni és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni. A főosztály vezetőjének felelőssége, hogy a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése megtörténjen. 2. Kockázatkezelés A főosztály a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle kockázatokkal szembesül. A főosztályvezető felelőssége, hogy a főosztály a működését érintő célkitűzéseket érintő lényegi befolyással bíró kockázatokra oly módon tudjon válaszolni, hogy lehetőség szerint elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérését és ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ennek módszere a kockázatkezelés. A kockázatok kezelésének elengedhetetlen feltétele, hogy azokat objektív és szubjektív tényezők együttes figyelembevételével rangsorolják és elsősorban a nagyobb kockázatot jelentő tényezők kiszűrésére irányítsák a figyelmet. Fontos az is, hogy a kockázatkezelést ne statikusan értelmezzék, hanem a már felmért kockázatokat időközönként vizsgálják felül és végezzék el a környezet vagy a főosztály működésének változása miatt szükségessé váló módosításokat. A kockázatkezelés állandó, ciklikus feladat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása 2. A kockázatok értékelése 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (a hivatali, illetve önkormányzati vezetés számára) 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók kiválasztása 5. Kockázatok nyilvántartása 6. A válaszintézkedés beépítése és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata.

4 A kockázat azonosítása A főosztályok tevékenységében meglévő kockázatokról részben a vezetők, részben a szervezeten belüli folyamatok végrehajtásában résztvevők rendelkeznek hasznosítható ismeretekkel. Ezek összegyűjtése, elemzése, hasznosítása főképp kérdőíves megkérdezések, személyes interjúk, csoportos megbeszélések alkalmazásával lehetséges. A főosztályok vezetőinek a tapasztalatok alapján meg kell határoznia a különböző kockázatok elfogadhatósági mértékét, a kockázatok csökkentésére vonatkozó stratégia és intézkedéssorozat kidolgozását, azok végrehajtásáért felelős dolgozókat, annak függvényében, hogy tevékenységükkel milyen módon tudnak hatással lenni a kockázatok előfordulásának megakadályozására. A kockázat azonosítás célja a szervezeti egységek célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok megállapítása. Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítása a főosztály vezetőjének a felelőssége, melyet maga vagy az általa kijelölt kockázatkezelő(k) végez(nek). A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azon kockázati kategóriákat, melyeket a főosztály kockázatainak azonosításakor kötelező, illetve ajánlott figyelembe venni. Az ajánlott kockázati kategóriák köre a főosztály működésének és tevékenységének sajátosságaira tekintettel bővíthető, módosítható A kockázatok értékelése A kockázati kategóriák besorolási módjait a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, melyekből az összesített mérőszám értékelést kötelező elvégezni. A kockázatok azonosítását és értékelését évente, a tárgyév február 28-ig kell elkészíteni Az elfogadható kockázati szint Amennyiben a főosztályon azonosított kockázatok összesített mérőszáma a 60%-ot eléri (lásd 2. számú melléklet II/1. pont), a főosztályvezető a kockázatok kezelésére vonatkozóan a hivatal vezetője részére köteles írásos javaslatot tenni Kockázati reakciók A főosztály vezetője a kockázat kezelésére az alábbi intézkedések közül választhat: - kockázat átadására javaslattétel a hivatali vezetés felé (pl. biztosítás révén), - kockázat elviselése a hivatali vezetéssel történő előzetes egyeztetést követően (pl. amennyiben a válaszintézkedés aránytalanul nagy költséget jelentene), - kockázat kezelése (olyan intézkedés, mellyel a kockázat elfogadható szintre csökkenthető), - kockázatos tevékenység kiváltása, illetve befejezése előzetes vezetői egyeztetést követően.

5 Kockázatok nyilvántartása A főosztály vezetője intézkedik a főosztály kockázat-nyilvántartásának kialakításáról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés valószínűségét. Amennyiben a folyamatba épített ellenőrzések nem elégségesek, a felmerülő kockázatok kezelésére annak érdekében, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek, úgy az esetlegesen felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést és az intézkedés megtételéért felelős munkatárs nevét a kockázat-nyilvántartásban szintén rögzíteni kell Beépítés és felülvizsgálat A kockázatkezelés alapvető célja, hogy a kockázatok kezelésére tett intézkedés és az ezzel kapcsolatos felelősség egyértelművé váljék minden érintett számára. A kockázatkezelést be kell építeni a mindennapi tevékenységek közé. Amennyiben az eredetileg azonosított kockázatokhoz képest év közben új kockázati elemek jelennek meg, úgy az éves kockázatértékelést felül kell vizsgálni, és módosítani kell. Záró rendelkezések A tárgyévre szóló kockázatértékelést a szabályzatban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül a jegyző részére meg kell küldeni. Ezen szabályzat. lép hatályba, ezzel egyidejűleg a január 1- jén kelt PMJV Polgármesteri Hivatal Kockázatkezelési Szabályzata hatályát veszti. P é c s, július 31. Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István jegyző

6 6 Kötelező kockázati kategóriák 1. sz. melléklet - Költségvetési kockázat: a kívánt tevékenység ellátására nem áll rendelkezésre elegendő anyagi erőforrás. - Jogi és szabályozási kockázat: - a jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét (túlszabályozottság vagy hiányos szabályozás) - adott időszakban a jogi környezet változása nehezíti a tevékenység megfelelő ellátását - főosztályi ellenőrzési rendszer működése nem eléggé hatékony. - Felelősségvállalási kockázat: a főosztály által végzett tevékenységre más szervezet vagy személy negatív hatást gyakorolhat. - Információs kockázat: a szükségesnél kevesebb információ nem megfelelő döntést eredményez. - Személyzeti kockázat: a hatékony működést korlátozza vagy teljesen ellehetetleníti: - a szükséges számú vagy megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya - a beosztottak nem megfelelő felkészültsége, illetve magatartása - a vezetők nem megfelelő felkészültsége, illetve magatartása. Ajánlott kockázati kategóriák - Infrastrukturális kockázat: az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja, illetve megnehezítheti az elvárható szintű működést - Környezetvédelmi kockázat: a környezetvédelmi jogszabályok, előírások korlátot szabhatnak a tevékenységeknek - Politikai kockázat: a szervezet tevékenységére hatással lehetnek politikai döntések, melyek megváltoztathatják a kitűzött célokat - Gazdasági bűncselekmények kockázata: a korrupció és a pénzügyi visszaélések lehetősége fennállhat - Biztosítási kockázat: nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen - Működési kockázat: - a jogszabályok, illetve a helyi testületi döntések által meghatározott, a főosztályt érintő feladatok az eredeti célkitűzés szerint megvalósíthatatlanok - nem megfelelő információáramlás - szakmai feladatok, célok és a pénzügyi feltételek összhangjának a hiánya - főosztályok közötti együttműködés hiánya - főosztályon belüli munkaszervezési problémák - Gazdasági kockázat: az előirányzatokra vonatkozó tervek megvalósulását befolyásolhatja a banki árfolyam-változás, a kamatláb-változás, az infláció negatív hatása - Likviditási kockázat: a pénzellátási terv bevételi és kiadási oldalának eltérései miatt ideiglenes tőkehiány keletkezhet, melynek következtében az elkötelezettségek finanszírozása késhet - Bevételi kockázat: a tervezésnél számításba vett források nem vagy csak részben teljesülnek, ezért szigorúbb gazdálkodás válik szükségessé - Fejlesztési kockázat: a tervezett beruházási célok megvalósulásának költségigénye az előirányzott pénzügyi forrásokat meghaladhatja - Hírnév kockázata: a város lakosságában kialakult rossz hírnév negatív hatást válthat ki (például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység hatását)

7 7 2. sz. melléklet I. A kockázatok azonosításának ajánlott módszerei A kockázatfelmérés célja a kockázatok és azok bekövetkezési valószínűségének megállapítása, a szervezetre és ezen belül az adott főosztályra gyakorolt hatásának vélelmezése. A kockázatfelmérésnek több módszere létezik, meghatározó jelentőségű a rendelkezésre álló információ mértéke és minősége. A kockázatkezelés rendszerének kialakításához ismerni kell a hivatali szervezetre, ezen belül a főosztályra vonatkozó fő stratégiai, középtávú és operatív célkitűzéseket és az ezekre ható kockázatokat kell kezelni. A két leggyakrabban alkalmazott megközelítés a kockázatvizsgálat, illetve a kockázati önértékelés. Az első esetben megtörténik a fő célkitűzések felmérése és az ehhez kapcsolódó kockázatok meghatározása. A megismerés módszere: az érintett területek munkatársaival folytatott interjú, amely alapján történik a szervezet kockázati térképének felvázolása. A másik esetben a kockázati tényezők feltárására önértékeléssel kerül sor, mely történhet: kérdőívek felhasználásával vagy munkamegbeszélések alkalmazásával. A kockázatkezelés akkor hatékony, ha az egyes vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. A kockázatkezelési tevékenység feladat- és hatáskörét szabályzat, a munkaköri leírások és ezen módszertani útmutató tartalmazza. Kérdőíves felmérésen alapuló kockázatelemzés Célszerű a kockázatok felmérésekor olyan általános jellegű, illetve az adott főosztályi szervezetre adaptált munkalapokat használni, amelyek előre meghatároznak néhány kockázati tényezőt azok közül, amelyek a főbb kockázat-felmérési kategóriákban szóba jöhetnek. Az előre elkészített munkalapokat a felmérés alkalmával pontosítani szükséges a ténylegesen előforduló, feltárt speciális kockázatok leírásának és későbbi minősítésének dokumentálása céljából.

8 8 Példa a munkalapra: Kockázati tényezők Kötelező kockázati kategóriák Költségvetési kockázat Jogi és szabályozási kockázat - Szabályozottságból adódó problémák - Jogszabályi környezet változása - Főosztályi ellenőrzési rendszer működésének elégtelensége Felelősségvállalási kockázat Információs kockázat Személyzeti kockázat -Létszám - Képzettség - Beosztottak felkészültsége - Beosztottak magatartása - Vezetők felkészültsége - Vezetők magatartása Ajánlott kockázati kategóriák Infrastrukturális kockázat Környezetvédelmi kockázat Politikai kockázat Gazdasági bűncselekmények kockázata Biztosítási kockázat Működési kockázat -Szervezeti stratégia, célkitűzések - Információáramlás - Szakmai feladatok, célok és a pénzügyi feltételek összhangja - Főosztályok közötti együttműködés - Főosztályon belüli munkaszervezés Gazdasági kockázat Likviditási kockázat Bevételi kockázat Fejlesztési kockázat Hírnév kockázat Egyéb: Főosztályra gyakorolt hatása, Bekövetkezés valószínűsége jelentősége II. A kockázatok értékelésének javasolt módszerei II/1. Összesített mérőszám meghatározás A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően az egyes kockázati tényezők jelentőségét és bekövetkezésének valószínűségét a fenti formában elkészített munkalapon kell rögzíteni. A munkalapokon szereplő adatok értékelésére az ún. összesített mérőszám módszer szolgál. A fentiekben bemutatott munkalapból összesített mérőszám képzésével folyamatok, tevékenységek kockázati értékeit tudjuk meghatározni. A munkalap ebben az esetben kiegészül egy további oszloppal, melyben soronként a szervezetre gyakorolt hatás (jelentőség), valamint a bekövetkezés valószínűsége oszlopok adatainak szorzata található. A szorzatok összegzésével kapott számot a maximálisan képezhető szorzatértékkel összevetve határozhatjuk meg az összesített mérőszámot.

9 9 Példa az összesített mérőszám meghatározására: Kockázati tényezők Főosztályra gyakorolt hatása, jelentősége Bekövetkezés valószínűsége Összesen Kötelező kockázati kategóriák Költségvetési kockázat x x 9 Jogi és szabályozási kockázat - Szabályozottságból adódó problémák x x 12 - Jogszabályi környezet változása x x 16 - Főosztályi ellenőrzési rendszer működésének elégtelensége x x 6 Felelősségvállalási kockázat x x 9 Információs kockázat x x 16 Személyzeti kockázat - Létszám x x 6 - Képzettség x x 4 - Beosztottak felkészültsége x x 12 - Beosztottak magatartása x x 4 - Vezetők felkészültsége x x 8 - Vezetők magatartása x x 6 Összes pontszám 108 Maximálisan képezhető szorzatérték 300 Összesített mérőszám 36% Ajánlott kockázati kategóriák Infrastrukturális kockázat x x 12 Környezetvédelmi kockázat x x 8 Politikai kockázat x x 9 Gazdasági bűncselekmények kockázata x x 8 Biztosítási kockázat x x 8 Működési kockázat -Szervezeti stratégia, célkitűzések x x 8 - Információáramlás x x 16 - Szakmai feladatok, célok és a pénzügyi feltételek összhangja x x 9 - Főosztályok közötti együttműködés x x 8 - Főosztályon belüli munkaszervezés x x 12 Gazdasági kockázat x x 8 Likviditási kockázat x x 12 Bevételi kockázat x x 16 Fejlesztési kockázat x x 9 Hírnév kockázat x x 15 Összes pontszám 158 Maximálisan képezhető szorzatérték 375 Összesített mérőszám 42 % Összes pontszám 266 Maximálisan képezhető szorzatérték 675 Összesített mérőszám 39%

10 10 Az összesített mérőszám módszerén túl további számos összehasonlítási mód lehetséges, például a kockázati tényezők mátrixa. II/2. Kockázati tényezők mátrixa A B C D E Összesen A X (AB) B (BA) X C x D x E x A táblázatban A, B, C, D, E betűkkel jelöltük a kockázati tényezőket (pl. pénzügyi feltételek, létszám, információáramlás, stb.). A módszer lényege, hogy a kockázati tényezőket párosával összehasonlítjuk és megvizsgáljuk, hogy melyik jelent nagyobb kockázatot az adott folyamatra, tevékenységre. Az összehasonlítás és a pontozás páronként történik. A viszonyítás alapja az adott sorban lévő kockázati tényező. A két tényező közül a nagyobb kockázatú 1 pontot kap, a kisebb 0-t, amit két rovatban rögzítünk. A táblázat kitöltését követően soronként összegezzük a pontszámokat és ez alapján rangsoroljuk a kockázati tényezőket (a legmagasabb pontszámú tényező jelenti a legnagyobb kockázatot a szervezetre, folyamatra, tevékenységre). Példa: A: információáramlás, B: létszám Amennyiben a nem megfelelő információáramlás bekövetkezési valószínűsége és szervezetre gyakorolt hatása nagyobb kockázatot jelent, mint a létszámhiány, akkor az AB rovatba 1-et, a BA rovatba 0-t írunk. Célszerű a módszert a szubjektivitás csökkentése érdekében csoportos munkában végezni, illetve páratlan számú kockázati tényezőt vizsgálni a rangsorolás megkönnyítése érdekében.

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 2/a) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe 1 I. Bevezetés A Hivatal

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! BEMUTATÓSZÁM SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratának bemutatószámát olvassa.

Tisztelt Olvasó! BEMUTATÓSZÁM SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratának bemutatószámát olvassa. I. évfolyam 3. szám 2015. május BEMUTATÓSZÁM Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratának bemutatószámát olvassa. SZÁMVITEL Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben