T Á J É K O Z T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó a központi költségvetési szervek kivéve a Honvédelmi Minisztérium intézményei és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nettófinanszírozásáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 81. (4) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.), 62/D. (6) bekezdése, valamint az 5. számú mellékletének 8. pontja rendelkezik a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai nettófinanszírozásáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról. A jogszabályi helyek értelmében a központi költségvetési szervek beleértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is (a továbbiakban: költségvetési szervek) kötelesek a Magyar Államkincstár számára (továbbiakban: Kincstár) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére a mindenkor érvényben lévő HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról elnevezésű adóbevallással egyező adatszolgáltatás teljesítésére. A Kincstár Központi Illetményszámfejtési Rendszerében számfejtő költségvetési szervek adatszolgáltatását a kincstári számfejtő hely teljesíti. Annak érdekében, hogy a költségvetési szervek a pénzforgalmi bizonylatokkal alátámasztva a költségvetésükben megtervezett támogatás folyósítását és a befizetési kötelezettség teljesítését a kincstári pénzforgalommal egyezően könyvelni tudják, a Kincstár az intézmények kincstári számláján a támogatási keretet a kiadott Naptári rendnek megfelelően megnyitja és az előirányzat-felhasználási keret számlákat, egyidejűleg megterheli az adatszolgáltatás alapján teljesített befizetési kötelezettséggel, figyelembe véve az az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 49. (3) bekezdése szerinti határidőig visszamenőleges önrevíziós tételeket is. A személyi juttatások és járulékai befizetési kötelezettségének Kincstár által történő teljesítéséhez kapcsolódó nettó finanszírozás eljárási rendje fő munkaszakaszonként részletezve a következő: 1.) Adatszolgáltatás A költségvetési szervek egységesen, a NAV felé benyújtásra kerülő havi elektronikus adóbevallás A részéből előállított adatszolgáltatást teljesítik. Az adóbevallás A részéből szükséges információk leválogatásához a Kincstár térítésmentes programot biztosít. Az adatszolgáltatást elősegítő

2 2 ADATOK_NETTOHOZ.EXE program és a kapcsolódó dokumentáció a https://eadat/allamkincstar.gov.hu Web címen elérhető, illetve letölthető. Felhívjuk az adatszolgáltatók figyelmét, hogy az adatszolgáltatást mindenkor a Web címen elérhető legfrissebb program segítségével továbbítsák a Kincstár részére, elkerülve ezzel az esetleges adatvesztéseket. A rendszerbe történő bejelentkezést, az adatszolgáltatást elősegítő program letöltésének és a rendszer használatának leírását az ÚTMUTATÓ az eadat rendszer fejezeti nettó finanszírozás témakörének szabályairól és használatáról és A rendszerbe történő bejelentkezés folyamata című segédletek tartalmazzák. A Központi Illetményszámfejtő Rendszerrel számfejtő költségvetési szervek adatszolgáltatása (adóbevallás) KIR-ből történő előállításának folyamatát a Segédlet az adóbevallás előállításának folyamatához a KIR és az APEH ABEV rendszerben című segédanyag tartalmazza. Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár internetes adattovábbítás egységes rendszerével (eadat) teljesítendő minden hónap 16-áig (amennyiben munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapig). Nem kell adatot szolgáltatni az adóhatósági határozattal kirótt fizetési kötelezettségek (pl. késedelmi pótlék, mulasztási bírság stb.), továbbá az egyéb adóbevallásokban (pl. Általános forgalmi adó) szereplő kötelezettségek teljesítéséhez, visszaigénylésekhez, valamint az adónemek közötti átvezetésekhez. Ezek rendezése továbbra is közvetlenül történik az adóbevallás benyújtására kötelezett intézmény és a NAV között. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ávr. 5. számú mellékletének 8. pontja értelmében az adatszolgáltatást nem teljesítő költségvetési szerv havi támogatási keretnyitása és a keretszámla terhére benyújtott egyéb átutalási megbízások teljesítése mindaddig felfüggesztésre kerül, míg az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz, illetve ennek alapján a közteher befizetési kötelezettség teljesítésre nem kerül. Az évközben a rendszerbe újonnan belépő felhasználói jogosultsággal még nem rendelkező költségvetési szervek részére a Kincstár az elektronikus adatszolgáltatás teljesítéséhez a számlavezető Állampénztári Irodákon keresztül megküldi a felhasználói jogosultságot (intézmény azonosító, login név + jelszó), mely egy db teljes jogú és 4 db témaszintű login nevet és jelszót tartalmaz. 2.) Finanszírozás A tárgyévi január havi keretnyitáskor visszatartásra kerül a személyi juttatások kincstári költségvetésben meghatározott eredeti támogatási előirányzata 1/12-ének 40 %-a és a munkaadókat terhelő járulékok kincstári költségvetésben meghatározott eredeti támogatási előirányzata 1/12-e, mely a tényleges kiadások felmerülésekor december 20-án kerül megnyitásra. A január 20-i és az azt követő minden hó 20-i keretnyitáshoz a mindenkori aktuális szabad támogatási előirányzat időarányos része kerül megállapításra (figyelembe véve az első nyitáskor visszatartott támogatási keretet)

3 3 A visszatartott támogatás a havi rendszeres adatszolgáltatás információs tábláiban, mint le nem nyitott támogatás jelenik meg, azonban a további havi időarányos támogatási keret megállapítása ennek figyelembe vételével történik. A támogatási keretnyitás fejezeti kiértesítő bizonylatához (EG01) kapcsolódó adatszolgáltatások határidejét a Kincstár honlapján, a Nem lakossági ügyfelek / Központi Intézmények / Naptári rend / Kapcsolódó anyagok útvonalon elérhető, A nettófinanszírozás körébe tartozó költségvetési szervek havi keretnyitáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások határidői című anyag tartalmazza. Ezúton is felhívjuk a figyelmet a támogatás leosztásokat érintő fejezeti hatáskörű előirányzatmódosítások időbeni, az EG01 bizonylat kiküldését megelőző benyújtására, biztosítva ez által a közteher befizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges előirányzati és likviditási fedezetet. A havi időarányos támogatási keretet az adatszolgáltatást határidőben nem teljesítők részére a Kincstár nem nyitja meg az előre meghatározott időpontban, azt csak az adatszolgáltatás, illetve ez alapján a közteher befizetési kötelezettségek teljesítését követően bocsátja rendelkezésre. A tényleges támogatási keretnyitás időpontjáról, összegéről az irányító szervek és a gazdálkodó szervek a napi számlakivonatból értesülnek. A keretnyitás előzetes bizonylatához (EG01) képest a fejezeti elosztási számláról megküldött számlakivonatban megjelenő eltérés mutatja a fejezet számára, hogy mely intézménye nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének. A közteher befizetési kötelezettség teljesítésének napjára rendelkezésre bocsátott támogatásból és a kötelezett saját forrás likvid fedezetéből a nap első tranzakciójaként a befizetési kötelezettségek a számlákon terhelésre kerülnek. Az adatszolgáltatást nem teljesítő költségvetési szerv havi teljes támogatási keret nyitását a Kincstár mindaddig visszatartja, míg az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz. 3.) Közteher befizetési kötelezettségek teljesítése A költségvetési szervek, számfejtő helyek által elektronikus úton megküldött adatszolgáltatások alapján a Kincstár - a támogatási keretek jóváírását és az alintézmény részére a keret átadás-átvételre vonatkozó megbízások teljesítését követően - minden egyéb kifizetést megelőzően terheli a kötelezett előirányzat-felhasználási keretszámláját és jóváírja a NAV megfelelő adónem szerinti számláján a befizetési kötelezettségeket. Amennyiben a befizetési kötelezettség teljesítéséhez nincs elegendő likviditási fedezet (LIMIT1-es visszautasítás lenne), részteljesítés alkalmazásával az adónemenkénti kötelezettséget a külön meghatározott prioritási sorrendben a számlaegyenleg mértékének figyelembevételével teljesíti a Kincstár. A prioritás sorrendet a KIMUTATÁS a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítés ERA szerinti utalásához a prioritás sorrendjében című információs anyag tartalmazza. A részteljesítés az egy adónem teljes befizetési kötelezettségére vonatkozik, adónemen belüli részteljesítést a Kincstár nem hajt végre. A nem teljesített tételek terhelését naponta többször megkísérli a Kincstár mindaddig, míg a kifizetés nem teljesíthető.

4 4 Az Ávr (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kincstár a befizetési kötelezettség teljesítéséig minden egyéb terhelési tranzakciót visszautasít adótartozás miatt visszautasított tétel hiba kóddal. A Kincstár a befizetési kötelezettségek terhelését az adónem, illetve kifizetés szerinti előirányzatnak megfelelő tényleges Egységes Rovat Azonosítóval (továbbiakban ERA) teljesíti. Az alkalmazott ERA-kat a KIMUTATÁS a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítés ERA szerinti utalásához a prioritás sorrendjében című információs anyag tartalmazza. Amennyiben egy adónemen, illetve kiemelt előirányzaton belül a befizetési kötelezettség több egységes rovat azonosítót is érint, a terhelés egy (jellemző) ERA-ra történik (1K1101-1K1113, 1K121-1K123 ERA-k esetében a terhelés a 1K1101 ERA-n), a helyesbítést a költségvetési szervnek kell önálló átutalási megbízás kiegészítő szelvény benyújtásával kezdeményezni. Ha a terhelés előirányzati fedezet hiányában (LIMIT2-es visszautasítás lenne) nem teljesíthető a tényleges kiadási ERA-n, az egész tranzakciót 3K363 Azonosítás alatt álló kiadások ERA-n terheli a Kincstár. A tényleges kiadási jogcímre rendezést ez esetben a költségvetési szervnek kell utólag önálló átutalási megbízás kiegészítő szelvény benyújtásával rendezni. A költségvetési szervek a befizetési kötelezettségek teljesített és likvid fedezet hiányában visszautasított tételeiről a napi számlakivonatban kapnak információt. A befizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges likviditási és előirányzati fedezet biztosítása a költségvetési szerv felelőssége, ezért a likvid fedezet hiányában visszautasított, késedelmesen megfizetett kötelezettségek után fizetendő késedelmi pótlék a költségvetési szervet terheli. 4. A közteher befizetés során figyelembe nem vehető önellenőrzési tételek A 08 jelű adóbevallás Nyugdíjbiztosítási, Egészségbiztosítási és Munkaerő-piaci Alapokat megillető közteher, valamint az egyéb adó és járulék befizetési kötelezettségek teljesítésre vonatkozó változása miatt, a 124, 125, 144, 145, 188, 186, 192, 195, 198, és 249 adónemeket érintő negatív előjelű önellenőrzési tételek (visszaigénylések) érvényesítésére a Kincstár által teljesített közteher befizetés során csak abban az esetben van lehetőség, ha a tárgyidőszakban megküldött tárgyhavi adóbevallásban, illetve a tárgyhónapot megelőző időszakra vonatkozó önellenőrzési állományokban szereplő befizetési kötelezettség összege adott adónemre vonatkozóan eléri vagy meghaladja a visszaigénylés összegét. A tárgyhavi közteher befizetési kötelezettség teljesítése során érvényesítésre nem kerülő összegek a Kincstári nyilvántartásból törlésre kerülnek, ezek visszaigénylését a költségvetési szervnek közvetlenül az adóhatóságtól kell kérni. A tárgyhónapban figyelembe nem vett, visszaigényelhető összegekről a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) a Nem lakossági ügyfelek / Központi Intézmények / Kincstári rendszeres adatszolgáltatások információs helyen tájékoztató kimutatás kerül közzétételre, havonta a közteher befizetést követő öt munkanapon belül.

5 5 A nettófinanszírozási rendszer zavartalan működtetéséhez, a befizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítéséhez kérjük a költségvetési szervek együttműködését. Kincstári kapcsolattartó személyek: Téma Név Telefon Szakmai: Nettófinanszírozás Szentgáti Annamária 1/ hu KIR Szórádi Krisztina 1/ Ágnes Informatikai: Nettó rendszer Földiné Ludman 1/ EXE program Enikő Borosné Danova Mariana Vaszileva 52/ / Adatforgalom Dobos László 56/ Lengyel Péter 56/ eadat forgalom Futó Géza 82/ / Budapest, február MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az adózás rendje A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50 AZ ADÓZÁS RENDJE ESETFELVETÉS

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben