A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13."

Átírás

1 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szakmai Fejlesztési Terve sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének közép- és hosszútávú szakmai koncepciója

2 2 1. számú melléklet VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERVE

3 Bevezetés A 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet előírta az egészségügyi intézmények számára 5 éves szakmai fejlesztési terv kidolgozását. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet ezen előírásnak megfelelően a ig terjedő időszakra elkészítette a tervet, melyet a Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 17-én elfogadott. A fenti rendelet alapján a terv végrehajtását a gyógyintézet vezetése évente értékeli, szükség szerint korrigálja, illetve szükség szerint a következő öt évre módosítja. A évben az intézményhez kirendelt önkormányzati biztosi tevékenység során részletesen elemzésre került a kórház szakmai struktúrája és működése. Megállapítást nyert, hogy az intézmény adósságállományának kialakulásában szerepet játszottak a szakmai terület komoly anomáliái. A biztosi jelentés az elkészült szakmai tervet formálisnak minősítette és nem tartotta alkalmasnak arra, hogy az az intézmény hosszú távú stratégiájának alapjául szolgáljon. A jelentés kiemelte, hogy egy megyei kórház szakmai fejlesztési programjában megyei és regionális integrációs feladatot is fel kell vállalnia, ennek megfelelően szükségesnek tartotta a terv átfogó felülvizsgálatát és korrekcióját. Az elemzés felhívta a figyelmet arra, hogy mivel szakmai területen is évtizedes problémák korrekciója szükséges, miközben a dinamikus külső környezeti változások hasonlóan gyors változtatást igényelnek célszerű a szokásosnál drasztikusabb irányváltást betervezni a szakmai programok területén is. A biztosi jelentés alapján a Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2006. (II.22.) MÖK határozatában elfogadta azt az intézkedési tervet, amely a következő főbb változtatásokat írta ellő a szakmai területen: a Szakmai Stratégiai Terv átdolgozása, előírt változtatások a járóbetegek ellátásban, az Ápolási osztály létesítése, 60 ágyas aktív Pszichiátriai osztály létesítése, Központi műtő kialakítása, Mozgásszervi Rehabilitációs Szakfeladat 10 ágyas bővítése, Baleseti Sebészeti, Kézsebészeti, Ortopédiai szakmák részvételével létrejövő mátrix osztály kialakítása, Önálló Érsebészeti Osztály létrehozása, Sürgősségi Centrum (SO1) projekt kidolgozása, Onkológiai Centrum projekt kidolgozása, Érbetegségek Diagnosztikai és Kezelési Központja projekt kidolgozása. A fenti strukturális változások együtt járnak: a humánerőforrás állománycsoportonkénti összetételének változtatásával, az elhelyezési feltételek egyes területeken való módosításával, a gép-műszer állomány változtatásával, a háttér szolgáltatási igény módosulásával, az informatikai rendszer fejlesztésével,

4 2 A fenti feladatokon túl a komplex intézkedési terv végrehajthatóságának feltételeként javaslat történt az intézményi menedzsment megújítására, ezen belül a főigazgatói status pályázati úton történő betöltetésére. A főigazgatói állás megpályáztatása során az új főigazgató új szakmai stratégiai programmal nyerte el a pályázatot. Az új program egy olyan hipotézisen alapult amely szerint lehetséges a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetet szakmailag magas színvonalon, gazdaságosan és hatékonyan úgy működtetni, hogy az: a Közép-Dunántúli régió meghatározó egészségügyi intézménye legyen, kielégítse a lakossági szükségleteket és igényeket, megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, biztos munkahelyet és megélhetést, kiszámítható előmeneteli rendszert és európai szintű munkakörülményeket biztosít az egészségügyi dolgozóknak, teljesíti a szakmai protokollokat, irányelveket és garantált minőségű ellátást nyújt, illeszkedik az Országos Egészségfejlesztési Koncepcióhoz, valamint az Egészséges Társadalom Komplex Programhoz. A Közgyűlés előírta a kórház új menedzsmentje számára, hogy részletesen dolgozza ki a megye fekvőbeteg ellátásának új struktúrájára vonatkozó javaslatát. A megyei fekvőbeteg struktúraátalakítást előkészítő koncepció elkészült, mely szerint a fenti hipotézisben megfogalmazott elvárások a megye egészségügyi ellátási struktúrájában nem voltak megvalósíthatóak, ugyanis a megyében a pályázat beadása előtt 12 egymástól gyakorlatilag független fekvőbeteg intézmény működött: Veszprém megyei kórház Doba Veszprémhez integrálva Balatonfüred EüM Országos Intézete Balatonfüred MÁV Balatonfüred HM Várpalotai kórház Zirci kórház Ajkai kórház Pápai kórház Sümegi kórház Tapolcai kórház Farkasgyepűi kórház A környezeti tényezők analízise alapján megállapítható volt, hogy ez a struktúra nem fenntartható, nem működtethető, nem finanszírozható, nem fejleszthető és a szakmai szempontoknak sem képes megfelelni. A betegek biztonságos és szakszerű ellátása tehát a megyei kapacitások és erőforrások koncentrációját követelte meg. Ebbe az irányba hatott az ellátás legszűkebb keresztmetszetét jelentő humán erőforrás hiánya is. Nem azért kellett a teljes ellátási struktúrát átalakítani, mert a reformkoncepció ezt akarta kikényszeríteni, hanem azért, mert a hazai és nemzetközi szakmai iránylevek, protokollok és evidenciák olyan diagnosztikai és terápiás eljárásrendet írnak elő, melyeket a fragmentált, felesleges párhuzamosságokat mutató struktúrában nem lehetett biztosítani.

5 3 A koncepciót a megyei közgyűlés szeptember 14-én megtárgyalta és a 89/2006. (IX.14.) MÖK határozatában elfogadta az integráció főbb irányait és határozatában írta elő az integrációhoz szükséges tulajdonosi és intézményi egyeztetések lefolytatását. Ezzel párhuzamosan egy interregionális és interdiszciplináris egyeztetést kezdtünk Somogy megyével az átalakítások összehangolására, különös tekintettel a Balatonnal kapcsolatos szezonális ellátási kihívásokra valamint a gyógy-idegenforgalmi lehetőségek kiaknázására. A Pannon modellnek elnevezett programban megfogalmazott célokat 5 lépcsőben kívántuk illetve kívánjuk megvalósítani: I. Veszprém megye kórházainak önálló, de a közös célokat már figyelembe vevő struktúra átalakítása, mely elsődlegesen az aktív ágyak számának csökkentését, telephelyek megszüntetését, osztályok összevonását, párhuzamosságok megszüntetését, a szükségletekhez igazodó krónikus kapacitások kialakítását célozta meg II. Veszprém megye kórházainak együttműködése az intézmények közötti párhuzamosságok megszüntetésére és a hatékonyabb együttműködésre, mely során egy Kelet-Veszprém megyei ellátási egység és egy Nyugat-Veszprém megyei ellátási egység kerül kialakításra III. IV. A teljes megyei szintű szakellátás összehangolása a logisztika valamint egyes diagnosztikus és terápiás ellátások területén A Pannon modellnek megfelelő megyei szint felett átívelő integráció létrehozása, mely Somogy és Veszprém megyék interregionális és interdiszciplináris együttműködési terve V. A koncepció kidolgozásakor még csak általánosságban megfogalmazott, mostanra azonban már részletesen kidolgozott finanszírozási, biztosítási és ellátásszervezési modell kísérlet Az elkészült új koncepció miatt a Közgyűlés több ponton módosította az 5/2006. (II.22.) MÖK határozattal elfogadott intézkedési tervet. Az így elfogadott új koncepció alapozza meg a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 5 éves szakmai fejlesztési tervét. Tekintettel arra, hogy a fentieknek megfelelően nem csupán a korábbi terv korrekciója történik meg, így az új fejlesztési terv a jogszabályi lehetőséggel élve már új időszakra vonatkozik. Ezen időszakra való módosítást indokolja az Európai Unió fejlesztési ciklusa is, mely i terjed, hiszen a megfogalmazott fejlesztési igények forrása már döntő többségében innen származhat.

6 4 A külső környezet elemzése I. Az Egészségügyi Fejlesztési Koncepció és a régió Egészségügyi Fejlesztési Terve Amennyiben már középtávon is célunk, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházat a Közép-Dunántúli régió meghatározó és egyik vezető egészségügyi szolgáltatójává tegyük, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a régió kistérségi szintű egészségfejlesztési tervét. Ennek kiindulásaként hiszen a regionális koncepcióknak ehhez kell illeszkedniük meg kell említenünk az országos szintű Egészségügyi Fejlesztési Koncepció (EFK) főbb prioritásait. I/1. Az EFK főbb ismérvei Az EFK célja, hogy: 2013-ra a hazai születéskor várható átlagos élettartam érje el az akkori uniós átlagot, csökkenjen az ellátási különbség az ország egyes területei között, működjön költséghatékonyabban és magasabb színvonalon az egészségügyi ellátó rendszer. Az EFK fő beavatkozási területei: egészség-központú egészségpolitika kialakítása, népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése, az egészségügyi forrásképző- és elosztórendszerek átalakítása, az egészségügyi ellátórendszer szerkezetének kórház központú szemlélete helyett a betegközpontú szemlélet érvényesítése, az egészségügyi informatika és egészség kommunikáció fejlesztése, új humánerőforrás stratégia kialakítása, az egészségügyi kutatás-fejlesztés és az egészségipar támogatása. Az EFK főbb beavatkozási területeinek néhány figyelembe veendő komponense: a szakmai irányítás és tervezés többek között a kapacitás elosztás centralizálása és regionalizálása, az engedélyeztetés és a szakfelügyelet, a minőség-ellenőrzés rendszerének fejlesztése, azok gyakorlati következetes érvényesítése, a rendszer finanszírozás és az intézmény finanszírozás átalakítása, a finanszírozó vásárlói funkciójának megerősítése, a lakosság közeli egységes alap és járóbeteg szakellátást összehangoló kistérségi egészségközpontok létrehozása, az ügyeleti és sürgősségi ellátórendszerek fejlesztése, összehangolása, a védőnői hálózat szerepének erősítése, a házi ápolás és gondozás kiterjesztése,

7 5 a kórházi és szakrendelői struktúra átalakítása, regionális kórházi központok kijelölése és fejlesztése, területi általános sürgősségi kórházak kijelölése és fejlesztése, szakkórházak rendszerének átalakítása, a krónikus ellátás elválasztása az aktív ellátási rendszertől és közelítése a szociális ellátás fele, az ápolási és hospice kapacitás fejlesztése, egységes és integrált, a telemedicina lehetőségeit is megteremtő ágazati informatikai fejlesztések, a gyógy- és egészségturizmus fejlesztése. I/2. A Közép-Dunántúli Régió Regionális Operatív Programja (ROP) egészségiegészségügyi vonatkozásai: A ROP átfogó stratégiai céljai közt szerepel az Egészséges régió megteremtése. Ezt az alábbi célrendszerrel kívánja megvalósítani: az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális egyenlőtlenségeinek oldása, az egészséges életmód elveinek és gyakorlatának terjesztése. A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács alapvető törekvése volt, hogy a régió egészség-stratégiai céljai közül minél több valósulhasson meg azáltal, hogy azok beépülhessenek a ROP-ok projektjeibe, így azok megvalósításához uniós források legyenek lehívhatóak. A főbb egészségfejlesztési célok megvalósulása a fejlesztési koncepció szerint csak a tudatosan összehangolt fejlesztéspolitika eredményeként, valamint a beutalási rend tudatos és következetes betartása esetén lehetséges. Ennek megfelelően a régióban: egységes elvekre épülő, progresszivitást figyelembe vevő, a valódi szükségletekhez és a technológiai fejlődéshez igazodó, költség hatékony és fenntarthatóan finanszírozható, régiós és intézményi szinten is professzionálisan menedzselt ellátórendszert kell kialakítani. Ez csak az ellátórendszer lényegi strukturális átalakításával érhető el. A régió ellátás-szervezési alapelvei: a biztonság, a folyamatos működés és a számon kérhető minőség elve az igazságosság és az esélyegyenlőség elve az emberi méltóság és a személyiségi jogok tisztelete a regionalitásra épülő progresszivitás elve a szubszidiaritás és a lakosság-közeliség elve a folyamatos fejlesztés elve a komplexitás elve a szektorsemlegesség és a partnerség elve a konszenzus elve a nyilvánosság elve a prevenció központúság elve

8 6 a választás szabadságának elve A fentiek alapján a Közép-Dunántúli Régió szakmai egészségügyi stratégiai céljai: a sürgősségi ellátás fejlesztése, a kardiológiai és szívsebészeti ellátás fejlesztése, daganatos betegségek aktív és krónikus ellátásainak fejlesztése, a rehabilitációs ellátások és hosszú ápolások fejlesztése, a pszichiátriai ellátások fejlesztése, kistérségi multifunkcionális közösségi központok létrehozása, az alapellátás fejlesztése, az intézményi infrastrukturális egyenlőtlenségek felszámolása. A fentiekből nyilvánvaló, hogy az EFK-tól, valamint a regionális Egészségfejlesztési Tervtől eltérő intézményi program megvalósításának nem lesznek központi pénzügyi forrásai, valamint nem garantálható a fenntartható működtetése sem. Ezt az irányt erősíti meg az elkészült Egészséges Társadalom Komplex Program is, amely az uniós források felhasználásának legfontosabb stratégiai döntés-elékészítő dokumentuma lesz.

9 7 A külső környezet elemzése II. Az Egészséges Társadalom Komplex Program tervezetének főbb irányai Az Egészséges Társadalom Komplex Program a Európai Uniós fejlesztési periódus magyarországi ország-stratégia ágazati terve. A Program több szakterületet is érint, hiszen az egészség feltételeit az ágazaton kívüli eszközökkel is lehet befolyásolni, de az egészségügy kihat az egész gazdaság versenyképességére és a társadalom egészének helyzetére is. A lakosság egészségi állapotának javítása mint végcél mellett a Program közvetlenül kívánja szolgálni az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, a halaszthatatlan struktúraváltást, a hatékony a finanszírozható rendszer kiépítését. A Komplex Program alapját képezik az elmúlt években elfogadott szakmai Nemzeti programok: a Népegészségügyi Program a Sürgősségi Ellátás Fejlesztésének Programja a Nemzeti Rákellenes Program a Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja Az Egészségügy Humán Erőforrás Stratégiája A Komplex Programot a 4 fő prioritás mentén 4 pillér alkotja: I. Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérsékelése II. Versenyképesség növelése az egészségügyi ellátórendszerben, innováció, információ-technológia, egészségipar III. Egészség károsító tényezők kiküszöbölése, fogyasztóvédelem, Népegészségügyi Program IV. Humánerőforrás fejlesztése, képzés és oktatási rendszer átalakítása, a tájékoztatási rendszer fejlesztése A struktúra váltás az első számú prioritás, mely az aktív fekvőbeteg ellátásban az intézményszám radikális csökkentését, intézmények fúzióját, szervezeti integrációját, a felesleges párhuzamosságok csökkentését, az erőforrások koncentrálását, hatékony és finanszírozható intézményeket hoz létre. Szükséges egyes intézmények profilváltása, a profilok tisztítása. A centralizáció mellett külön projektek indulnak a kórházi ellátásokat kiváltó ellátási formák, valamint a lakossághoz közeli ellátási formák fejlesztésére, ennek keretében többcélú kistérségi közösségi egészség-központok jönnek létre. A kórházi struktúra átalakítás természetesen figyelembe veszi a már elfogadott nemzeti szakmai programokat, így ennek része a sürgősségi ellátás, az onkológiai ellátás, a szív és érrendszeri betegellátás, valamint a gyermekellátás fejlesztése is.

10 8 A humánerőforrás fejlesztési pillér koncentrál egyrészt a hiányszakmák problémájára, másrészt újra kívánja definiálni a szakmai kompetencia határokat. Figyelembe veszi az orvos, mint legköltségesebb erőforrás elvet, így programokat tartalmaz az orvosok tehermentesítésére is. A Program a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában a sürgősségi projektben SO1-es szintet, onkológia vonatkozásában regionális onkológiai központot tervez. Tekintettel arra, hogy a Program irányai adottak, azokat be kell építeni a kórház fejlesztési programjába. Tudomásul kell venni, hogy a Programmal ellentétes fejlesztések, átalakítási irányok már rövidtávon is az adott intézmény teljes ellehetetlenüléséhez fog vezetni.

11 9 A külső környezet elemzése III. A kormány egészségügyi programja A Parlament elé május 30-án benyújtásra került a Magyar Köztársaság Kormányának programja. A program egyértelműen vállalta az egészségügy átfogó reformjának megvalósítását. A reform 5 területen tervezett változtatásokat: az egészségbiztosítási ellátások rendszerében az egészségbiztosító szervezetében az egészségbiztosítás által lekötött kapacitásokban és azok finanszírozási rendszerében az ellátások díjának kalkulációjában és a számlázásban az Egészségbiztosítási Alap stabilizációjában A fenti 5 intézkedéscsoport alapján a reform az alábbi tartalommal fog megvalósulni: az egészségbiztosítás átalakításának keretében megteremtődnek a valódi biztosítói működés feltételei, mely a professzionális szervezeti kialakítás mellett a szolgáltató és szolgáltatás vásárló funkció erősödésében is meg fog nyilvánulni, mely eredményeként a biztosító csak attól és ott vásárol szolgáltatást, ahol a valódi szükségletek kielégítésére a szakmai protokolloknak és irányelveknek megfelelő és költség-hatékony szolgáltatásokat nyújtanak, megtörténik a kockázatok tisztítása, azaz a külső érdekből bekövetkező kockázatok kikerülnek a nemzeti kockázatközösség kockázat kezeléséből, a harmadik félre áthárítható károk és kockázatok, valamint az extra és extrém kockázatok szintén kikerülnek a rendszerből, valamint megindul az ápolás-gondoskodás biztosítási alágazat kiépítése, ellátási csomagok kerülnek meghatározásra, mely szerint általános emberi jogon járnak a közvetlen életvédelemmel, a közegészségüggyel és járványüggyel, továbbá az anya- és csecsemővédelemmel kapcsolatos szolgáltatások, pozitív és negatív taxációval meghatározásra kerülnek a társadalombiztosítási csomag diagnosztikai és terápiás szolgáltatásai, elkülönítésre kerülnek a biztosítási csomag feletti, csak külön térítés ellenében igénybe vehető ellátások, illetve különleges igényeket kielégítő szolgáltatások, kijelölésre kerülnek a kompetencia központok és a súlyponti kórházak, meghatározásra kerülnek a normatív kapacitások, míg a gyakran igénybe vett, alacsonyabb progresszivitási szinten álló, kisebb költségigényű szolgáltatások esetében a konkrét döntések és felelősségek decentralizálódnak, kistérségi szinten egészség-gazdálkodó közösségek jönnek létre, melyek a lakossághoz közeli ellátás szervezeti-finanszírozási egységei, a fenti intézkedések hatásaként átrendeződnek a kapacitások, a fekvőbeteg finanszírozás területén a teljesítmény volumen korlát helyett szolgáltatás volumen rendszer lép életbe.

12 10 A kormányprogram szerint ösztönözni kívánják a kórházak gazdasági társasággá való átalakulását, valamint a magántőke ellenőrzött bevonását a szolgáltatások nyújtásába és a fejlesztésekbe. Ehhez kapcsolódóan 2007-től közelíteni kívánják az egészségügyi közintézmények gazdálkodási és pénzügyi szabályait a versenyszféráéhoz. Újraszabályozásra kerül a gyógyszerforgalmazás rendszere, átalakításra kerül a gyógyszertámogatás szisztémája tól bevezetésre kerül az EU-konform betegbiztosítási kártya, ezzel egyértelműen ellenőrizhetővé válik a biztosítási jogviszony és a szolgáltatás igénybevétele és nyújtása is. A kormányprogram külön fejezetben erősíti meg az előző fejezetben részletezett nemzeti szakmai programok megvalósítása iránti szándékát. A program felvállalja a korábbi fejezetekben már említett ágazati humánerőforrás stratégia elkészítését és érvényesítését. Az Egészséges Társadalom Komplex Programjában leírtakhoz képest meghatározza, hogy új életpálya modellt kell kialakítani mind az orvosok, mind az egyéb egészségügyi dolgozók számára. A változtatás fő irányát ugyan nem jelölve, de megemlíti az alkalmazkodást az Európai Unió munkaidő-szabályozás jobb érvényesülése érdekében. Folytatni kívánja az egészségügyi dolgozók bérfelzárkóztatását, valamint a jelenlegi kötelező kamarai tagságot önkéntessé kívánja tenni valamennyi egészségügyi szakmai kamarában.

13 11 A külső környezet elemzése IV. A Kormányprogramból eddig megvalósított lépések április 1-ig az egészségügyi reform az alábbi törvények és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási utasítások alapján kezdődött meg: a évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról a évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól a évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról a évi CXVI. törvény az egészségbiztosítási hatósági felügyeletéről a évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről Az intézmény szakmai fejlesztési irányait alapvetően az utolsó 3 törvény és jogszabályi környezete határozza meg. Ezen belül is kiemelkedően kell figyelembe venni az ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényt, hiszen ez alapjaiban változtatja meg a megyei kórház és a régióban működő többi egészségügyi intézmény struktúráját és egyben mozgásterét is. Jelenleg intenzív fázisában van a finanszírozás komplex átalakítása, ezen belül a társadalombiztosítás átszervezése. Az átalakulás jelen időszakában rendkívül sok a bizonytalansági tényező, amely a hosszú távú tervezést erősen nehezíti, így egy olyan egységes, de flexibilis szakmai program kialakítása szükséges, mely minimálisan évenként szükség szerint akár gyakrabban is - rendszeres korrekcióra szorulhat.

14 12 Belső környezeti analízis A belső helyzetértékelés az Önkormányzat által kirendelt Kató és Társa Tanácsadó Kft. által elkészített elemzés alapján készült, mert ez képezte az azóta már részben végrehajtott és a következő fejezetekben részletezett változások bázisát. 1. Az intézmény szakmai tevékenysége 1.1. A kórház szakmai struktúrája nem felelt meg az átlagos megyei kórház progresszivitási szintje által elvárt szerkezetnek. Az ellátási egységek közötti belső szinkron sokszor hiányos volt, mely orvosszakmai és finanszírozási szempontból is hátrányos. A szakmai színvonal összességében átlagos volt, amely mögött jelentős szórás észlelhető, melynek eredményeként egyes területek átlag feletti teljesítményét a leggyengébb láncszem elve alapján lerontotta az alacsonyabb színvonalú vagy technikai felkészültségű szervezet. A struktúrából eredő anomáliákat felerősítette a tervezetlenség és szervezetlenség 1.2. A megyei kórház nem rendelkezett aktív pszichiátriai osztállyal, hasonló helyzet egyetlen más megyében sincs. A megye pszichiátriai ellátása összességében sem érte el az országos átlagot Az átlagos megyei kórházi szakmai repertoárból Veszprémben hiányzik az infektológia és a tüdőgyógyászat. A tüdőgyógyászat mind aktív, mind rehabilitációs megyei feladatai a megyei önkormányzat fenntartásában működő Farkasgyepűi Megyei Tüdőgyógyászati Intézetben megoldhatóak A kórházban működik onkológiai osztály, ennek ellenére az onkohaematológiai betegek ellátása mégis a belgyógyászati alapprofilú I. Belgyógyászati osztályon történik. A belgyógyászati osztályok profiljából ugyanakkor hiányzik az érbetegségek belgyógyászati angiológiai háttere. Ez jelentősen hátráltatja a Sebészeti és Érsebészeti osztály angiológiai betegeinek kivizsgálását, illetve konzervatív, valamint utókezelését A II. Belgyógyászati osztály kardiológiai profillal rendelkezik, ugyanakkor a kórházban jelenleg nincs lehetőség arra, hogy az akut kardiológiai ellátásban ma már rutin beavatkozásnak számító invazív kardiológiai ellátást végezzenek. Ugyanakkor ezen kezelési lehetőségek Balatonfüreden rendelkezésre állnak, ahol viszont a diagnosztikai és terápiás társszakmák hiányoznak a komplett ellátáshoz. Ezek az ellentmondások nemcsak strukturális, szervezési és finanszírozási problémaként realizálódnak, hanem közvetlen is befolyásolják az érintett akut betegek túlélési esélyeit A régió nem rendelkezik onkológiai sugárterápiás központtal, melyre megoldást jelenthet, hogy az Egészséges Társadalom Komplex Programba bekerült a veszprémi onkológiai központ fejlesztési projektje A traumatológiai és az ortopédiai tevékenység egy osztály keretében történt, ugyanakkor a hatályos jogszabályok szerint az ortopédiai részlegként már nem

15 13 engedélyezett. Ennek megfelelően szükséges a szakmai szétválasztás és egy mátrix szervezeti és működési egység kialakítása A kórházban folyó műtéti tevékenységek és kapacitások nem működtek összehangoltan. Az ország hasonló volumenű kórházaiban már régóta működő önálló központi műtő szervezet kialakítása szükségszerű volt Az anaesthesiológiai és intenzívterápiás betegellátás komoly strukturális és működési problémákkal küzdött. A Központi Anaesthesiológiai Szolgálat és a Központi Intenzív Egység egyesítése szakmailag és gazdaságilag is indokolt, továbbá az emberi erőforrás menedzselést is könnyebbé teszi A szájsebészeti szakma 6 ágyas kapacitása és a működtetése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek. Tekintettel arra, hogy országosan jelentős kapacitás leépítés várható, így a bővítés kivitelezhető, ezért a mátrix szerű integrálás a lehetséges megoldás. Ezzel párhuzamosan szükséges az osztály fekvőbeteg hátterének és a műtőkapacitási igényének probléma megoldása is Hiányzik a kórház szakmai profiljából a gyermek-nőgyógyászati tevékenység, így az ellátási terület lakosságának ezen szükséglete nincs kielégítve A Csecsemő és Gyermekosztály kvázi mátrix működésének megtartása mellett kapacitás átrendezés szükséges. Ezen belül a PIC ágyszámának növelése A Bőrgyógyászati osztály a 25 ágyas engedélyezett kapacitásához képest a jelenlegi elhelyezési körülmények 18 ágy működését teszik lehetővé Az Ideggyógyászati és Agyérbetegek osztálya Stroke centrumként is tevékenykedik, ugyanakkor e tevékenységhez szükséges legfontosabb és leglényegesebb műszerek és alkalmazandó eljárási feltételek hiányoznak. Nincsenek meg a non invazív agyi érvizsgálat feltételei, mivel nincs megfelelő agyi ultrahang készülék. Hasonlóan nem állnak rendelkezésre a vénás és artériás trombolítikus kezelés protokolláris feltételei sem. A kapacitásbővítés szakmailag indokolt, melyet érvényesíteni kell a várható regionális kapacitások átrendezésekor A Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Ellátás megyei szinten kapacitás bővítést igényel. A regionális kapacitások újraelosztásában a lehetséges ágyszám bővítést nem ezen a területen célszerű erőltetni, hanem az aktív és elsősorban a manuális és invazív tevékenységekhez köthető területen. A kórház igen tekintélyes méretű Fizikoterápiás központja szakmai és gazdasági értelemben is nem megfelelően kihasznált A Sürgősségi Betegellátó osztály jelenleg sem terjedelmében, sem mélységében nem tudja az SO2 minősítésnek megfelelő valamennyi tevékenységet folytatni. A jelenlegi sürgősségi tevékenység főleg belgyógyászati sürgősségre koncentrál, míg a sürgősségi esetek zöme továbbra is a szakmai osztályokon történik. Ez egyrészt ellentmond az országos sürgősségi koncepcióban meghatározott elvektől, másrészt nem kívánatos módon terheli a klinikai osztályok tevékenységét.

16 A kórház fekvőbeteg struktúrája aktív ellátási súlyú. Nem alakult ki a krónikus és ápolási ellátás fekvőbeteg feltételrendszere, és ez az aktív osztályokon okoz felesleges kapacitás lekötéseket és többletterhelést is A járóbeteg szakellátás szakmai és szervezeti kötődése a fekvőbeteg osztályokhoz erősebb, mint más megyei kórházakban. A járóbeteg ellátás kórházmagi koncentrációt és centralizációt mutat, a kórházmagon kívüli járóbeteg ellátások szakmai súlya háttérbe szorult. A járóbeteg ellátás általában másodrendű a fekvőbeteg ellátáshoz képest mind menedzselési, mind szakmai szempontból Csökkenteni kell a kórház Veszprém városi külső telephelyeinek számát. Biztosítani kell a ma igen kedvezőtlen körülmények között működő Bőr- és Nemibeteg Gondozó, valamint Szakrendelés és a Gyermek- Ifjúság Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelés külső telephelyeiről történő betelepítést A kórház orvos-szakmai tevékenységének és gazdasági hátterének informatikai támogatottsága elégtelen. A jelenlegi rendszer korszerűtlen, a felmerülő igények kielégítésére nem tovább fejleszthető, nem felhasználó barát és nem képez egységes integrált rendszert a kórház különböző működési funkcióihoz. A Windows alapú operativitás ma már egy megyei kórházi szinten jogos elvárás A kórház diagnosztikai osztályainak személyi és tárgyi feltételei a tényleges szükségletektől és igényektől lényegesen elmaradnak. A radiológia hagyományos felvételező és átvilágító képalkotó orvostechnikája és műszerezettsége leromlott, berendezései elavultak, mely rövidtávon is működésképtelenséget eredményezhet. Az érvizsgálatok képalkotó technikai apparátusa és a mammográfiás készülék hasonló jellemzőkkel rendelkezik A nukleáris medicína személyi és tárgyi feltételei már a mai feltételeknek sem felel meg. A jövőben az agy, a szív és az onkológiai vonatkozású célszervi érintettség finomabb strukturális kimutatására alkalmas eszközök beszerzése szükséges. A kétfejes SPECT készülék beszerzését szintén tervbe kell venni A kórház szakmai tevékenységében nem egységes szakmai koncepcióban, hanem egyes szakmai osztályokhoz rendelten jelennek meg a hospitális szűrő vizsgálatok. Tekintettel a reális és várhatóan folyamatosan bővülő igényekre, valamint a finanszírozás felső korlátainak eltörlésére a feltételek javítása és bővítése célszerű. Ez mellett a kórházban szükséges az egységes elvek és egységes gyakorlat alkalmazása a szűrővizsgálatok valamennyi területén. A Népegészségügyi Program útmutatásai mentén elsősorban az emlő és méhnyakrák, valamint a vastag és végbélrák szűrésére kell koncentrálni, továbbá a szakmai útmutatások alapján a célzott prosztatarák szűrésére is fel kell készülni A meglevő működési engedély és a finanszírozási szerződés, valamint a valóban működő struktúra szinkronját meg kell teremteni. Nagyobb súlyt kell helyezni a szakmai teljesítmények finanszírozó felé történő elszámolásának szakszerűségére, gondosságára és folyamatosságára A kórházi költségvetés bérek utáni legnagyobb hányadát kitevő gyógyszer és szakmai anyagok felhasználását osztályos keretgazdálkodás formájában kell működtetni.

17 15 Általánosságban is érvényesíteni kell az osztályokra bízott erőforrások tervezett, ellenőrzött és hatékony felhasználását Az orvosszakmai tevékenység szabályozottsága számos hiányosságot, rendezetlenséget mutat. A kórház alapvető dokumentumaiban le kell képezni a valódi struktúrát és működést, ezeknek szinkronban kell lenni a hatályos jogszabályokkal, központi irányelvekkel, valamint a hatósági engedélyekkel és a finanszírozási szerződéssel. A kórház Szakmai Tervében proaktív középtávú olyan koncepciót kell rögzíteni, amely a konkrét strukturális, funkcionális, gazdálkodási feladatok mellett víziónál egy a hipotézisben leírt kritériumok szerinti kórházat is.

18 16 A környezeti tényezők SWOT analízise Az előző fejezetekben feltárt külső és belső környezeti tényezők az előnyök-hátrányoklehetőségek-veszélyek rendszerében a következő képet mutatják. 1. Előnyös környezeti tényezők A veszprémi kórház rendelkezik aktuális és részletes, gyakorlatilag a működése valamennyi területét feltérképező elemzéssel. Ezt az elemzést elfogadja az intézmény jelenlegi vezetése, tudomásul veszi a kórház dolgozóinak döntő többsége, ismeri és felvállalja az intézmény tulajdonosa. Az elemzés alapján elkészült a részletes intézkedési terv, melyet a tulajdonos határozatban elfogadott, annak megvalósítása eredményesen megkezdődött. Ennek eredményeként az intézmény likviditási paraméterei javultak, így az önkormányzati biztos kirendelésének szükségessége megszűnt. Ennek megfelelően a kórház a közvetlen válságkezelés helyett már képes a valódi struktúra átalakításra és megkezdheti a stratégiai szakmai program végrehajtását. Az évtizedes elhúzódó válság következtében a potenciális és valódi versenytársak megszokták, hogy a veszprémi kórházzal alig kell számolni. Ez az elaltatott éberség indulási előnyként érvényesíthető. Az intézmény dolgozói változást igényelnek, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy motivációjuk csökken, ha ezek a változások elsősorban megszorító és szigorúbb tevékenységi feltételrendszert jelentő intézkedések. Új motivációt jelenthet, ha a korrigált cél a dinamikus fejlődés azonnali lehetőségét veti fel, míg ennek ellenpontjaként más közvetlen vagy távolabbi környezetben ennek éppen az ellenkezőjével kell számolni. Az elmúlt egy év során a komoly formális és informális befolyással rendelkező érdekképviseleti szervekkel konstruktív együttműködést sikerült az új intézményi menedzsmentnek kialakítani, így mind a szakmai munka, mind a más intézményekben kritikussá vált humánerőforrás gazdálkodás területén a versenytársakhoz képest sikerült lépéselőnybe kerülni. 2. Hátrányos környezeti tényezők A kórház az elmúlt egy évtized alatt több alkalommal sem volt képes élni a felzárkózás lehetőségével. Miközben a hazai kórházak jelentős része önerőből alkalmazkodott a folyamatos új kihívásokhoz, addig a veszprémi kórház 2 központi támogatással és szakértői segítségnyújtással sem volt képes szakmai és gazdasági problémáinak konszolidálására. Ez egy fásult, napi túlélésre koncentráló szemléletmódot alakított ki az intézményen belül, melyet nehéz motiválttá és dinamikussá tenni. Az egy évtizedes túlélés azt a hiú ábrándot keltheti, hogy ezt is túléljük valahogyan - így a reális veszélyérzet tompult. A kórház fél milliárd körüli induló adóssága nyilvánvalóan hátrányos volt azokkal szemben, akik a szükséges változtatásokra tartalékkal rendelkeztek. Ugyanakkor az is

19 17 megjósolható, hogy az intézményi szerkezet ilyen mérvű átalakítása át fogja rendezni a beszállítói piacot is, így a beszállítói piac túlkínálatából most egy potenciálisan növekedni látszó vásárló jól kiaknázható előnyöket realizálhat. A struktúra átalakítás nemcsak a kapacitások és fejlesztési erőforrások koncentrációját fogja eredményezni, hanem a humánerőforrás hasonló irányú átrendeződését is. A felszabaduló értékesebb szakemberek nyilvánvalóan a hosszú távon biztos jövőt garantáló intézménybe fognak áramolni, ezért rendkívül fontos, hogy a veszprémi kórház eloszlassa magáról a válságban levő kórház képét. Az uniós eddigi gyakorlat szerint 1 euró uniós fejlesztési forráshoz azonos mértékű vállalkozói fejlesztési forrás csatlakozik. Az egészségügyre Magyarországon a ciklusban várhatóan 400 milliárd forintnyi fejlesztési forrás fog beáramlani. Ez a fejlesztéshez jutó intézmény esetében óriási pozitív változást fog hozni, míg a kívül rekedők perifériára szorulnak. Sem a központi, sem a vállalkozói befektetési források nem fognak megjelenni egy válsággal sodródó intézményben. Az önkormányzati biztos által megfogalmazott valamennyi probléma nyilvánvalóan hátrányos az intézmény számára akár a hétköznapi piaci versenyben, akár a most bekövetkező változások piaci átrendeződése esetében. Az 5/2006. (II.22.) MÖK határozat által elfogadott és a gyakorlatban már végrehajtásában megkezdett és komoly eredményeket felmutató intézkedési terv feladatainak teljesítése szükséges, de nem elégséges feltétele az új kihívásokra való megfelelő válaszadásnak. Komoly hátrányt jelent a versenytársakhoz képes az intézményi informatikai rendszer állapota, hiszen a változásmenedzselés egyik alapfeltétele az adatbázisokhoz való gyors hozzáférés így megnehezített. Az azonnali változások még a lehetőségét is kizárják annak, hogy addig egy komplex és integrált informatikai rendszert ki lehessen alakítani. A tulajdonosi döntésekért felelős testületekben érdekek és ellenérdekek feszülnek egymásnak akkor, ha a központi döntések helyi realizálódását érvényesíteni kell. Ezek lelassíthatják, sőt meg is akadályozhatják a kényszerű változtatásokat. A régió más döntési helyzetben levő tulajdonosai gyorsabb reagálás esetén fejlesztési forrásokat, kapacitásokat és további piacot szerezhetnek a veszprémi kórház és az egész megye rovására. A Közép-Dunántúli Régió Egészségügyi Fejlesztési Terve szerinti általános alapelvek rögzítik a konszenzus elvét, azaz az ellátásért felelős önkormányzatok és más közszolgáltatásra kötelezett intézménytulajdonosok döntéseiket konszenzus alapján hozzák meg. A konszenzus elve, bár demokratikus, de éppen az uniós gyakorlat bizonyította be, hogy érdekellentétek esetén akár az egész unió működésképtelenségét idézné elő, ezért a gyakorlati, a hétköznapi működést befolyásoló kérdésekben áttértek a többségi vagy minőségi többségi döntések rendszerére. Jelen esetben szintén nem várható, hogy bármely érintett egészségügyi kapacitással rendelkező tulajdonos önként mond le intézményéről vagy annak akár egy kis részéről is. A régióban nincs olyan természetes és elfogadott centrum az egészségügyben, mely központi irányítójává és emblematikus húzóerejévé válhatna az átalakításoknak és a fejlesztéseknek. Ennek eredményeképpen a Dunántúlon csak több pólusú egészségfejlesztés politika hozhat bármiféle eredményt.

20 18 3. A potenciális lehetőségek A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet számára az egyetlen igazi potenciális lehetőség, ha hátrányait lehetőséggé alakítja át. Akár a gazdasági életben, akár az egészségügyi ágazatban számtalan példa bizonyítja, hogy a technikai és technológiai, valamint strukturális és infrastrukturális elmaradottságból egy vagy akár több fejlődési szakasz átugrásával az átlagosnál fejlettebb, korszerűbb, hatékonyabban működő és a többi piaci szereplőhöz képest versenyképesebb szervezetek és struktúrák hozhatók létre. Az egészségügyben Finnországot a nemzetközi viszonylatban rendkívüli rossznak mondható morbiditási és mortalitási statisztikái miatt saját lakossága kényszerítette olyan átfogó népegészségügyi program kialakítására, mely ma már nemzetközi például szolgál. Hazai egészségügyi intézményi szinten a Kaposi Mór Megyei Kórház a veszprémihez hasonló nagyságrendű adósságállománnyal és szervezési problémákkal küszködő intézményből 2 év alatt vált tartalékkal rendelkező, ma már példaként emlegetett kórházzá. A veszprémi kórház legnagyobb potenciális lehetősége éppen abból ered, hogy megyei szinten nem történt meg korábban a fekvőbeteg struktúra szükségletekhez való igazítása, így egyes területeken olyan kapacitás feleslegek és ezzel együtt finanszírozási volumenek ragadtak bent a megyében, amelyek a kényszerű átszervezések után fenntartható és rentábilisan működtethető egységek kialakítását teszik lehetővé. A relatíve hátrányos közlekedési infrastruktúra a megyén kívüli vetélytársak közül leginkább csak a Székesfehérvár fele való betegeláramlást teszi lehetővé így jó betegirányítással a betegek megyén belül tarthatóak. Ezt erősíti a Balaton, mint természetes déli határ is, mely ebbe az irányba szintén korlátozza a betegek mobilitását. A potenciális lehetőségek között középtávon a gyógyturizmussal is érdemes tervezni, de rövidtávon ez nem sorolható a számottevő lehetőségek közé. 4. Potenciális veszélyek A veszélyek közt legelsőként a környezeti analízisben nem szereplő, a év II. félévétől elindult általános gazdasági restrikciók következményeivel kell számolni. Ezek egy része közvetlen hatásként a bevételi oldal csökkenését, míg néhány közvetett módon, főleg a kiadás növekedésével érte el a kórházat. Kellő változtatások nélkül ez az adósságállomány újbóli növekedéséhez vezethet. A potenciális veszélyek másik kategóriáját a korábbi fejezetekben leírt külső és belső környezeti tényezőkből vezethetjük le. A veszélyt jelentő külső környezeti tényezők közül célszerű kiemelni, hogy a régiós versenytárs kórházak egyike sincs olyan mindenre kiterjedő válság helyzetben, mint a veszprémi kórház, így könnyebben reagálhatnak a biztosan bekövetkező változásokra. Dolgozóik nincsenek frusztrálva az elhúzódó válság és a folyamatos megszorító

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ NONPROFIT ZRT. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ NONPROFIT ZRT. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERVE 3. sz. melléklet VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ NONPROFIT ZRT. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2015 2 Bevezetés A 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet előírta az egészségügyi intézmények számára 5

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást?

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dózsa Csaba Miskolci Egyetem DEMIN XI 2011. Június 3. 2 Az előadás felépítése A struktúraváltás: - definíciója

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

A megyei közgyűlés az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Zrt. módosított szakmai tervét.

A megyei közgyűlés az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Zrt. módosított szakmai tervét. 143/2011. (VI. 23.) MÖK határozat A Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2010-2015. közötti időszakra vonatkozó szakmai fejlesztési

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Magyar Kórház Szövetség 1931. június 5-én alapították a Magyarország Klinikáinak és Kórházainak Szövetségét 1970. június 15-én újból

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

A SIKERES EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉS ALAPJAI. ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT

A SIKERES EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉS ALAPJAI. ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT A SIKERES EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉS ALAPJAI ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT Romló népegészségügyi helyzet Csökkenőnépesség Elöregedés Egészségtelen életmód BUDAMED, 28. november 6. MEDIPLAN

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.)

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) ÁNTSZ egészségfejlesztés 2007. május 10. Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) Regionális és s kistérségi szerepek az NFT II. megvalósításában: lehetıségek a területi egészségfejlesztésre gfejlesztésresre

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Költséghatékony eszközbeszerzési stratégiák

Költséghatékony eszközbeszerzési stratégiák Költséghatékony eszközbeszerzési stratégiák Magyar műszerkataszter jelentősége? Orvostechnikai Szövetség Képalkotó diagnosztikai, Elektromedikai és Információtechnológiai Szekció Dr. Zátrok Zsolt szekcióvezető

Részletesebben

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter Szakmapolitikai háttér Jogalkotás (2 törvénycsomag + 2 korm.r. csomag bérfejlesztés, államosítás, struktúra átalakítás,

Részletesebben

2006. évi CXXXII. tövrény. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

2006. évi CXXXII. tövrény. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. tövrény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. tövrény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről Az Országgyűlés - az államnak az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

JAVASLAT MARGIT KÓRHÁZ KÉRELME AZ ÉMOP 4.1.2 2011. ÉVI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ.

JAVASLAT MARGIT KÓRHÁZ KÉRELME AZ ÉMOP 4.1.2 2011. ÉVI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ. 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu 22-8/2011. Szám: 1-84/2011. A határozat meghozatala egyszerű

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY Bajai Kórház KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (KAIBO) ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Az egészségügy és az egészségbiztosítás megújításának szándéka a kormányprogram

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Egészségügyünk helyzete a népszavazás után. Az egészségbiztosítás alakulása

Egészségügyünk helyzete a népszavazás után. Az egészségbiztosítás alakulása Egészségügyünk helyzete a népszavazás után Az egészségbiztosítás alakulása A háziorvosi finanszírozásban történt változások 2008. április 1. után a vizitdíj és kórházi napidíj eltörlését követően a háziorvosi,

Részletesebben

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Bondár Éva: Az OPNI megszüntetése a számok tükrében. 2010, május Állami Számvevőszék jelentése 2012, július Dr. Németh Attila Főigazgató

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 A Kormány 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozata egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében

Részletesebben

J A VA S L A T. egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között

J A VA S L A T. egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között J A VA S L A T egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

ABONY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

ABONY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SAJTÓANYAG ABONY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PEST MEGYE DÉLKELETI TERÜLETI IGÉNYEIT KISZOLGÁLÓ ALAPFOKÚ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE (KMOP-4.3.2-2008-0008) BUDAPEST, 2009. OKTÓBER A PROJEKT ALAPADATAI A

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

J E L E N T É S. Interpelláció intézéséről

J E L E N T É S. Interpelláció intézéséről VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Pf.: 5 Telefon: 85/501-000 Ügyiratszám: 458-3/2015. Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita 15. számú előterjesztés J E L E N T É S Interpelláció

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István lér 7. lk/. sz.. /Il 28-7200. Előadó: Mell.: /-liv. sz.: Dr. Tógye Ildikó Postacím: 560 Pf JI2. Telejon: (66) 523-80 TeleJox. (66)

Részletesebben

Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere. 2014. május 23.

Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere. 2014. május 23. Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere 2014 május 23 Tartalom A Semmelweis Terv célkitűzései Térségek kialakítása Állami átadás-átvétel Ellátórendszer átalakítása TEK kialakításának

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben