Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához"

Átírás

1 REHABILITÁCIÓS PSZICHOLÓGIA Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához Heincz Orsolya,¹ Mészáros Gabriella,² Szikriszt Éva³ Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest, 2 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 3 Az Orvosi Rehabilitáció és a Fizikális Medicina Magyarországi Társasága (ORFMMT) Pszichológiai Szekciója megalakulása óta adatgyűjtést folytat a rehabilitációban dolgozó pszichológusok személyi és munkafeltételeiről. Dolgozatunkban a rehabilitáció területén alkalmazott pszichológiai diagnosztikai és terápiás intervenciós formákról, azoknak a rehabilitációs folyamatba illesztéséről kívánunk képet adni. A téma fontosságát a rehabilitáció területén alkalmazott pszichológus szakemberek foglalkoztatási anomáliái indokolják. Cél: az indikáció és motiváció illesztésén alapuló általános szakmai modell megalkotása, amelyhez jól társíthatók a gyakorlatban használatos módszerek és eljárások. Módszer: a napi gyakorlatban használt vizsgálati eljárások, terápiás formák, módszerek osztályozása, validitása adaptációjának ellenőrzése és modellünkbe illesztése. Következtetés: a rehabilitációs pszichológia lehetőségei jóval tágabbak, mint amit ebből a jelenlegi gyakorlat használ. A területen dolgozó pszichológus szakembereknek óriási a felelőssége abban, hogy szaktudásuk és a rehabilitációs pszichológia specifikumai helyet kapjanak a biológiai-pszichológiai-szociális rehabilitációban. Kulcsszavak: rehabilitációs pszichológia, rehabilitációs pszichológiai protokoll, pszichológiai intervenció Considerations for the design of the professional protocol in rehabilitation psychology The Psychological Section of the Hungarian Society for Medical Rehabilitation and Physical Medicine has been collecting data about the personal and work conditions of the psychologists working in rehabilitation. In this essay we would like to give a panoramic view of the models of the psychological diagnostic and therapeutic interventions used in the field of rehabilitation and how they fit in the rehabilitation process The employment anomalies of the professional psychologists in consequence of their working in the field of rehabilitation give reasons for this subject. Aim: to create a general professional model based on joining of indication and motivation well fitted in everyday methods and treatments. Method: assortment of the everyday used examinations and methods of therapies, control of their validity, adaptation and finally to insert them into our model. Conclusion: the opportunities of the rehabilitation psychology are much wider than what the current practice is using. The responsibility of the professional psychologists is enormous that their specialized knowledge and the psychological characteristics of rehabilitation should take place in the biological-psychology-social rehabilitation. Key words: rehabilitation psychology, protocol of the rehabilitation psychology, psychological intervention Levelező szerző: HEINCZ ORSOLYA, Károli Gáspár Református Egyetem, 1037 Budapest, Szent István park 26., A ORFMMT Pszichológia Szekciója az elmúlt évben igyekezett összegyűjteni a rehabilitáció területén dolgozó pszichológusok helyi gyakorlatában alkalmazott pszichológiai intervenciókat. Kettős cél vezetett e törekvésünkben: rövid távon a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának megalapo- Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 221

2 zása, hosszú távon pedig megtenni a kezdő lépéseket a rehabilitációs pszichológia mint önálló diszciplína megteremtéséhez. A rehabilitációs pszichológia az orvosi-klinikai pszichológia, szociál-, munka- és az egészségpszichológia közös területén helyezhető el. A rehabilitáció sikerének szempontjából a határok megvonása nem szükséges, fontosabb a közös szemlélet kialakítása e területen. A rehabilitáció területén alkalmazott jelen gyakorlat megfelelő alapot ad e közös szemléletformálásához, s e szemlélet segíti a helyi gyakorlatok összehangolását, amiből majd a szakmai protokoll építkezhet. Dolgozatunkban az egészségügyben alkalmazott szakmai protokoll megalkotásához szükséges irányelveket tekintettük át. Miért fontos a szakmai protokoll megalkotása az egészségügy területén?2 A szakmai protokoll szükségességét az indokolja, hogy megkönnyíti a kezeléssel kapcsolatos döntési folyamatot, csökkenti a nem kívánatos beavatkozásokat, korszerű ismereteket nyújt teamtagjainak az adott szakterület gyakorlatáról, kutató- és fejlesztőmunka alapjául szolgálhat, biztosítja a tevékenység végezhetőségét s OEP-finanszírozását, védi az alkalmazót (betartása esetén a szakszerűséghez nem férhet kétség), növeli a szakma presztízsét. Néhány definíció azokból a rendeletekből,3 amelyek a szakmai protokoll létrehozását előírják: 23/2006. (V. 18.) EüM-rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének s szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről. A óta hatályos szöveg: A vizsgálati és terápiás eljárásrendet szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll formájában kell közzétenni. 2. E rendelet alkalmazásában a.) szakmai irányelv: az elérhető tudományos bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, adott betegségcsoport különböző ellátási módozatainak meghatározására, amelynek célja, hogy javítsa az egészségügyi ellátás minőségét, hatékonyságát, eredményességét, valamint segítse az orvost és a beteget a legmegfelelőbb ellátás kiválasztásában; b.) szakmai protokoll: meghatározott betegségcsoportban és ellátási szinten, egy betegség vagy állapot az elérhető tudományos bizonyítékokkal alátámasztott preventív, diagnosztikai, terápiás, ápolási, gondozási és rehabilitációs ellátási folyamatával kapcsolatos tevékenységek rendszerezett listája, amely alapját képezi az egészségügyi szolgáltatások ellenőrzésének és finanszírozásának, továbbá melynek célja az ellátás biztonságának és egyenletes színvonalának biztosítása; c.) helyi eljárásrend: e rendeletben meghatározottak szerint közzétett szakmai irányelven, szakmai, ill. ezek hiányában az adott egészségügyi szolgáltató gyakorlatán alapuló, a betegség vagy állapot ellátására vonatkozó, az adott egészségügyi szolgáltatónál és ellátási szinten alkalmazott helyi gyakorlat leírása Helyi eljárásrend a szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll hiánya esetén is készíthető. A cikkünkben bemutatott szempontok segítséget kívánnak nyújtani ezen helyi eljárásrendek kidolgozásához. A szakmai protokoll definíciója: Az aktuálisan végzett meghatározott egészségügyi ellátás, kezelés, beavatkozás, a betegmenedzsment elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája, a szakmai irányelvek és módszertani levelek ajánlásainak figyelembevételével (23/2006. [V. 18.] EüM rendelet). A rehabilitációs szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése 1. Definiciók 2. A rehabilitáció célja 3. A rehabilitálhatóság feltételei 4. A rehabilitációs program elemei 4.1. Szomatikus állapot felmérése 4.2. Funkcionális állapot felmérése 4.3. Pszichés állapot 4.4. Terhelhetőség felmérése: Ergometria Egyéb 4.5. Alapbetegség krónikus kezelésének folytatása 4.6. Szövődmények megelőzése és kezelése: gyógyszeres műtéti 4.7. Az önellátás megerősítése 4.8. Az erőnlét javítása 4.9. Mobilitás biztosítása Állapot elfogadtatása (lelki vezetés) és annak megfelelő életvitel elsajátítása Segédeszközök biztosítása Szociális intézkedések kezdeményezése Ez a szakmai protokoll két helyen említi a pszichológus szükségességét a rehabilitációs programban. A pszichés állapot az állapotfelmérés részeként valószínűsíti a pszichológus részvételét, de a továbbiakban a fenti felsorolás szerint a pszichológus tevékenysége kérdésessé válik. A rehabilitációs program részeként túlságosan szegényes pszichológiai feladatnak tartjuk, hogy az állapot elfogadtatásában merüljön ki csupán a pszichológus tevékenysége. A pszichológia, a rehabilitációs pszichológia ennél jóval többet tud nyújtani a rehabilitációs folyamat minden szintjén és területén. A pszicholó- 222

3 gus (klinikai, egészség-, munka- és neuropszichológus) szakértelme pszichoterápiás módszerek gazdag tárházát tudja a rehabilitáció szolgálatába állítani. A Szekciónk által összegyűjtött és a kollégák által rendszeresen használt mérőeszközök és terápiás eljárások nagy eltéréseket és ugyanakkor hasonlóságokat is tartalmaztak. A különbözőségek nemcsak a rehabilitáció területeinek eltérő sajátosságaiból adódtak, hanem a rehabilitációs folyamatba illesztés eltérő gyakorlatából. A mérőeszközökben rendkívül széles a repertoár, mind a szakmai irányelveknek, mind a kollégák felkészültségének megfelelően. Ez nem mondható el a terápiás módszerekről és formákról. Ennek okai a következők: a már előbb említett szakmai protokoll, amely nem számol a pszichoterápiás eljárások rehabilitációs folyamatba illesztésével, az a szemlélet, hogy a pszichológus csak kóros lelki jelenségekkel foglalkozik, a rehabilitációs osztályokon dolgozó pszichológusok nem kielégítő száma, a gyakorlatban az elérhetőség kategóriájával való megelégedettség létezése. Sajnos a legfőbb magyarázat a pszichoterápiás módszerek súlytalanságára az, hogy a rehabilitációs folyamatban a pszichoterápia nem elérhető jelentős számú beteg számára. Ha a rehabilitációs folyamat alapvető célja az életminőség emelése, ennek megvalósításához a teljesítőképesség fokozása, az életkészségek, a kitartás, a megküzdési kapacitások fejlesztése szükséges, akkor ezeken a területeken kell tájékozódnunk. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a klinikai pszichológia gyakorlatában bevált személyiség- és teljesítményteszteket és tüneti becslőskálákat alkalmazzuk. Tudjuk azonban, hogy a terület szakemberrel való ellátottsága nem optimális. Reális tehát az, hogy a pszichés állapot mérési módszereinek használatában osztozzunk a nem pszichiáter szakorvos, az egészségpszichológus, a klinikai, munkaés neuropszichológus kollégákkal. A rehabilitációs pszichológia tehát az a terület, ahol a pszichológus pálya specialistái mind megtalálhatják helyüket. Az állapotfelmérés folyamán a pszichés állapot felmérése nem csupán a jelenlegi állapotot rögzíti, hanem a rehabilitációs terv megalapozásához fontos információk nyerhetők a pszichológiai tünetbecslő skálák és pszichodiagnosztikai mérőeszközök által. A mérőeszközöket két csoportba sorolhatjuk: tünetbecslős skálákra, amelyeket minél korábban ajánlott valamennyi betegnél felvenni; Betegfelvétel (rehabilitációs szakorvos) Állapotfelmérés pszichológiai becslőskálák, betegségteher, pszichiátriai komorbiditás, megterhelő események, trauma Betegtájékoztatás TEAM Pszichológia indikáció Teamtagok mérései Rehabilitációs tanácsadás Cél: motiváció növelése Mérések coping, reziliencia, motiváció, tanulási képesség kreativitás, egészségmagatartás, énerő TEAM Speciális intervenciók/áthelyezés Dokumentáció Rehabilitációs terv Cél: teljesítőképesség növelése, életminőség javítása A rehabilitációs folyamat menedzselése: motiváció, indikáció illesztése (pszichoterápiás intervenciók, fogtlalkozási rehabilitáció) Eredményesség mérése 1. ábra. A rehabilitációs folyamat lépései4 EREDMÉNYES BIOPSZICHOSZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 223

4 terápiát alapozó, csak szakpszichológus által végezhető tesztbattériákra.6 Ez a felosztás a pszichológiai intervencióknak a rehabilitációs folyamatba való illesztésekor nyer jelentőséget (1. ábra). A teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhány fontos területet, amelyekről mérőeszközök segítségével árnyalt információt tud nyújtani a rehabilitációs pszichológia:5 Betegségteher Betegszerep sajátosságai Életminőség Pszichiátriai komorbiditás Megküzdési képességek, reziliencia (rugalmasság) Tanulási képesség (munkapszichológia), átvihető tudás, tapasztalat Motiváció felmérése A foglalkozási rehabilitációhoz szükséges képességek felmérése A folyamatábrában kiemelten kezeljük a személyes betegtájékoztatást valamennyi új beteg részére. Ebben a formában ismerhetik meg az osztály működését, a gyógyításban közreműködő személyeket és az általuk nyújtott szolgáltatást. A rehabilitációban való aktív részvétel és a motiváció növelése itt a cél. A rehabilitációs terv kialakítása a team tagjainak közös feladata. Ebben valósul meg a pszichoszociális rehabilitáció, amely klinikai, foglalkozási és szociális intervenciók szerves együttműködésében nyilvánul meg. Dolgozatunkban a szociális beavatkozások részletes bemutatásával adósok maradunk, mivel ennek kidolgozása még folyamatban van. A rehabilitációban részt vevő személy pszichológiai, pszichoterápiás menedzselésénél hangsúlyoznunk kell a motiváció és indikáció összeillesztésének fontosságát. A rehabilitációs pszichoterápiák folyamatba illesztését nehezíti, hogy annak indikációja s a beteg motivációja távol esik egymástól. Az indikáció és a motiváció összehangolása, kényes egyensúlyának megtalálása nem könnyű feladat. Lényeges belátnunk, hogy a beteg azzal tud megküzdeni, amire személyes motivációja van, csak arra képes tartalékerőket mozgósítani. Megküzdőképessége károsodhat, ha olyan tevékenységgel konfrontáljuk, amiből hiányzik a motivációja. S bármennyire is szükséges lenne az indikáció alapján az említett tartalékerők mozgósítása, kezdetben segítséget nyújthat, ha a betegnek először élménybefogadó kapacitásának felszabadításában segítünk, ha nyitottsága alakul ki egyéni érdeklődésével összhangban esztétikai, pszichológiai, filozófiai, hitbéli élmények iránt.11 magas Egyéni szupportív terápia Pszichológia tanácsadás Résztvevők: egyénileg (2 5 alkalom) Cél: az életvitel alternativáinak szélesítése, intencionalitás, motiváció növelése Magatartásterápia Pszichoterápiás ülés Résztvevők: egyéni (6 8 alkalom) Cél: a sikeres rehabilitációt gátló káros szokásoktól való megszabadulás segítése (fogyókúra, dohányzás, alkoholproblémák, kóros munkaszenvedély) Problémaorientált életvezetési tanácsadás: Krízisintervenció Résztvevők: egyéni (2 4 alkalom) Cél: mozgásszervi rehabilitációt akadályozó lelki teher csökkentése Indikáció Progresszív relaxáció (Jacobson-féle relaxáció) Relaxációs tréningcsoport Résztvevők: fős csoport (heti 2 alkalom) Cél: vázizomzat lazítása, a fájdalomra adott inadaptív válaszok korrekciója Művészeti pszichoterápia Résztvevők: 8 12 fő (heti 1 alkalom) Cél: forrásmobilizálás, megküzdési stratégiák mozgósítása, traumás stressz hatásainak kivédése, felépülés motiválása Pszichoedukáció (AT, Alexander technika) Alappszichoterápiás ülés Résztvevők: egyénileg (8 20 alkalom.) Cél: önszabályozási készség és képességfejlesztés, magasabb szintű, tudatos testi-lelki integráció segítése alacsony Rehabilitációs tanácsadás Nagycsoport Résztvevők: valamennyi beteg (heti 1 alkalom) Cél: tájékoztatás a pszichoterápia szerepéről s lehetőségeiről a rehabilitációs folyamatban, részvételi motiváció növelése Megküzdési technikákat gyakorló tréningcsoportok Alappszichoterápiás csoportülés Résztvevők: fős csoport (heti 1 alkalom) Cél: lelki állóképesség, személyes hatékonyság fokozása, rögzült betegszerep kialakulásának elkerülése Rövid pszichoterápia Alappszichoterápiás ülés Résztvevők: egyénileg (6 12 alkalom) Cél: önkép, önértékelés kedvező változása. Maladaptív beteg-magatartás korrekciója alacsony közepes magas Motiváció 2. ábra. Pszichológiai intervenciók illesztése a rehabilitációs folyamatba 224

5 A motiváció és az indikáció egyensúlyának aránya szerint kell a hatékony pszichoterápiás módszert és formát megválasztanunk (2. ábra). Ebben a modellben12 megvalósul a rehabilitációs pszichológia kiterjesztése valamennyi beteg számára, úgy hogy a személyre szabottság is érvényesül. Attól függően, hogy milyen mértékben szükséges a rehabilitáció sikeréhez az intervenció s a beteg mennyire motivált a részvételben, szűkül a résztvevők köre, de nő a pszichoterápia módszerspecifikussága. Az itt felvázolt pszichoterápiás módszerek mindegyike megfelel annak a feltételnek, hogy nem pszichiátriai betegek, hanem a rehabilitációban részt vevő minden személy számára is segítséget nyújt. A rehabilitáció időtartama a pszichoterápiák közül leginkább a személyközpontú terápiákat, kognitív-viselkedés terápiákat, relaxációs technikákat engedi meg. A rehabilitációs tanácsadásban való részvétel nem stigmatizál. Nem pszichoterápia, de pszichoterápiás hatása van. Tudatosítja a problémákat, növeli a motivációt és az aktív részvételt azáltal, hogy a résztvevő maga is választhat a felkínált terápiás foglalkozások közül. Nincs specifikus indikációja, formailag egy interaktív, tematikus nagycsoport, melynek témája a pszichoterápia gyógyulásban betöltött szerepe, a rehabilitációval kapcsolatos elvárások megfogalmazásával az aktív részvétel motiválása. A progresszív relaxációs csoportban a Jacobson-féle relaxációs módszert sajátíthatják el a résztvevők. Ajánlott technika a rehabilitációban részesülő személyek számára a feszültségoldás indikációjával. Közepes motivációval már szívesen tanulják ezt a technikát a betegek. Az önkéntességet teszi lehetővé, ha ezt a csoportfoglalkozást azonos időben és helyen tartják az intézményen belül, de lakóhelyi rehabilitáció keretén belül is ajánlható. A tudatosabb, stresszel való megbirkózási tréning a motiváltabb kliensek számára ajánlott. Itt kognitív terápiás módszerekkel, nyitott csoportban készségek gyakoroltatása történik, amelyek segítik az élet problémáival, veszteségeivel való megküzdést, új adaptív megoldásokat fedeztet fel. Pszichoedukációs módszerekhez tartozik, és különösen a mozgásszervi rehabilitációban ajánlott az egyéni pszichoedukációs módszer, az Alexander-technika.7 A rehabilitációban, a kezelésben sok minden attól függ, hogy a beteget milyen mértékben tudjuk az együttműködésre rávenni, belső késztetését növelni. Az Alexander-technika tanulása megvalósítja a beteg részvételét a terápiás folyamatban. A betegszerepből való átlépés az aktív, tanítványi szerepbe növeli a páciens motivációját, aktivációját, tevőleges részvételét, ami a rehabilitációban különösen hasznos. A harmadik csoportmódszer, amelyhez közepes indikáció és motiváció is elégséges, a rehabilitációs pszichológiának újonnan felfedezett lehetősége Antalfai Márta katarzisélményen alapuló művészeti pszichoterápiája.1 Talán ez a kiscsoportos foglalkozás felel meg annak az ajánlásnak, melyet korábban Riskó Ágnestől idéztünk. Ez az a módszer, amely a betegségtől szabadulás indirekt módja, növeli az élménybefogadási kapacitást. Királyi útja ez a személyiség épülésének. Egészséges és egészséget visszanyerni akaró résztvevő egyaránt sokat nyer a foglalkozás során. Egyéni pszichoterápiában a szakemberrel való ellátottság jelenlegi állapota miatt a rehabilitációs programban viszonylag kevés személy részesülhet. Idetartozik a lelki vezetés, a szupportív terápia, a krízisintervenció, a problémaorientált pszichoterápia akut veszteségek s egyéni kapcsolati konfliktusok esetén. A kliens részéről mind a motiváció, mind az indikáció magas szintje szükségeltetik. A rehabilitációs pszichológia fontos részterülete a munkapszichológia, melynek végső célja a kliens felkészítése a nyílt munkaerőpiacon való teljes értékű helytállásra. Ennek eléréséhez pedig szükséges az egészségi állapot, a megmaradt képességek, az érdeklődési kör és a motivációk figyelembevétele.13 A kliens életkorának, iskolai végzettségének, szakmai felkészültségének és gyakorlatának, valamint saját elképzelésének ismeretében az alábbi területeken tud segítséget nyújtani a munkapszichológus: továbbtanulási irány behatárolása (pályaorientáció); képzési, átképzési terület meghatározása (pályamódosítás); ellátható munkatevékenység kiválasztása. Ahhoz, hogy bármelyik szinten érdemi munkát végezhessünk, a tesztvizsgálatok mellett feltétlenül nagy hangsúlyt kell fektetni a strukturált interjúra. Az interjú kérdéskörei terjedjenek ki a következőkre:8 iskolai végzettség, szakképzettség; végzett tanfolyamok, egyéb képesítések; egyéb jártasságok, szakmai ismeretek; munkatapasztalat, munkamotivációk; családi helyzet, jövedelmi viszonyok; lakóhelyén lévő munkalehetőségek, foglalkoztatási helyzet; korábbi munkahely(ek) légkörének, munkakultúrájának jellemzői; a kliens saját megítélése helyzetéről, erőtartalékairól, elképzelése jövőjéről. Wiegersma öt szintbe csoportosította a karrier-tanácsadás rendszerét.14,15 Ezek a szintek az alábbi módon adaptálhatók az orvosi rehabilitációval párhuzamosan végzett munkapszichológiai tevékenységre (3. ábra): Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 225

6 Pszichés patológia állapota (egyéni) Mélyebb konfliktus feldolgozása (egyéni) Belső konfliktus feldolgozása (egyéni) Döntési helyzet (egyéni, csoportos) Általános tájékoztató (egyéni, csoportos) Integrált munkaerőpiac 3. ábra. A foglalkozási rehabilitáció illesztése a rehabilitációs folyamatba 1. Általános tájékoztatás. A megváltozott munkaképességű személy önállóan képes dönteni a munkavállalásával kapcsolatban, ehhez csak tájékoztatásra, információkra van szüksége. Ezen a szinten a tájékoztatást nemcsak az orvosi team egyes tagjai (például: szociális munkás, pszichológus, orvos) tudják nyújtani, hanem humánpolitikai szakember és munkajogász is. 2. Döntési helyzet döntéshozatal. Az a fajta segítségnyújtás, amely az új helyzetben a munkavállalással kapcsolatos döntéshozást segíti. Idesorolható a teljes körű munkapszichológiai tanácsadás. Ennek lépései: célmeghatározás; képességek felmérése (megmaradt mentális és pszichomotoros képességek, személyiségjegyek, érdeklődési kör, motivációk); a kliens saját lehetőségeinek elemzése; munkavállalással, (át)képzéssel kapcsolatos információk átadása, tájékoztatás; felkészítés a foglalkozási rehabilitáció területén történő hatékony és önálló megnyilvánulásra (önaktualizáció). Ez a szint egyértelműen a munkapszichológus tevékenységi területe. 3. Trauma okozta belső konfliktus feldolgozása. A baleset vagy betegség okozta traumán átesett személynek az új helyzet által előidézett belső konfliktusait (mind a fizikai állapotában, mind egzisztenciális helyzetében bekövetkezett változás feldolgozása) kell előbb megoldania ahhoz, hogy képes legyen az új helyzethez adaptált életvezetésre és készen álljon a munkavállalásra. Ez a szint a pszichológus, klinikai szakpszichológus és az egészségpszichológus szakterületéhez tartozik. 4. Mélyebb eredetű belső konfliktus feldolgozása. Hasonlóan az előző szinthez, itt is a belső konfliktusokat kell kezelni, de ezek mélyebb eredetűek. A személyiség a baleset vagy betegség előtt sem volt például érett, életvezetési problémái voltak, többszörös trauma érte, ezek tovább nehezítik a feldolgozás folyamatát. Ezen a szinten is a pszichológus, szakpszichológus és pszichoterapeuta tud segítséget nyújtani. 5. Pszichés és/vagy organikus patológiával együtt járó állapot. Integráció hiánya. Itt csak akkor működhet munkapszichológiai tanácsadás, ha a személy pszichésen már egyensúlyba került. Klinikai szakpszichológus mellett pszichiáter jelenléte is szükséges ezen a szinten a hatékony munkához (3. ábra). Mindezeket a szempontokat azért tartottuk fontosnak kiemelni, hogy a szakmai protokoll, illetve ennek hiányában a helyi gyakorlat kialakításának megfelelő alapot nyújtsanak. Ez a gyakorlat alapjául szolgálhat azoknak a kutatásoknak, amelyek segítik a rehabilitációs pszichológiának mint önálló szakterületnek a formálódást, a területen dolgozó kollégák szakmai felkészültségének kiszélesítését. Reményeink szerint a pszichológiai mérőeszközöket és pszichoterápiás eszközöket tovább bővíthetjük a területen dolgozó kollégák gyakorlata alapján. Tervezzük a Szekció általi továbbképzéseket a pszichoterápiák hatékonyságát vizsgáló tanulmányok megismerésére. Fontosnak tartjuk, hogy a rehabilitáció területén dolgozó pszichológusok megismerjék azon szomatikus betegségek jellemzőit, biológiai, neuroendokrinológiai sajátosságait, amelyekkel a betegek küzdenek. A pszichológiai technikák integrálása, a betegség jellegéhez való igazítása is izgalmas területe a jelenleg folyó kutatásoknak.10 A pszichológiai intervenciók hatékonyságának mérésével a bizonyítékokon alapuló orvoslás igényeinek kíván a szakma megfelelni. A rehabilitációban nem csupán a gyógyulás, hanem a beteg életminőségének javítása, az élet teljességének megélése a cél, ez az a szemlélet, amely az egészségpszichológiához közelíti a rehabilitációs pszichológiát. A rehabilitáció akkor válik teljessé, ha a folyamatában megvalósul a biológiai-pszichológiai-szociális intervenciók harmonikus egysége. IRODALOM 1. Antalfai M: Gyógyítás és személyiségfejlesztés vizuális művészetterápiával. Pszichiátria Hungarica 2007; XXII: Bagdy E: A minőségügyi rendszer alapjai. In: Bagdy E (szerk.): A klinikai pszichológia és mentálhigiéné szakmai protokollja. Budapest, Animula Egyesület, 1998;

7 3. Egészségügyi Minisztérium Rendelet 23/2006. V Heincz O, Mészáros G, Szikriszt É: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához, ORFMMT XXX. Rehabilitációs Vándorgyűlése, Nyíregyháza, Kopp M, Kovács M: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest, Kuritárné, Szabó, I: A pszichológiai állapot és személyiség felmérése felnőttkorban, in: Vekerdy-Nagy Zs (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina, Budapest 2010; Little P, et al.: Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic pain and recurrent back pain. Brit Med J 2008; 337: a Mészáros G: Pszichoterápia. In: Vén I (szerk.): Intézeti ellátást igénylő baleseti sérültek rehabilitációja. ORFMMT Budapest, 2007; Mészáros G, Heincz O: The professional model of a work psychology protocol adaptable to physical rehabilitation (poster). Rehabilitáció 2011; 21: Rigó A: Klinikai pszichológiai problémák krónikus testi betegségekben. In: Császár-Nagy N, Demetrovics Zs, Vargha A (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja. KRE, L Harmattan Kiadó, Budapest, 2011; Riskó Á: A rehabilitáció pszichológiája. In: Rehabilitáció. Huszár I, Tringer L, Kullmann L (szerk.): SOTE, Psychiátriai és Psychoterápiás Klinika, Budapest, 1999; Szikriszt É, Bors K: A pszichoterápiás háló a mozgásszervi rehabilitációban. ORFMMT XX. Vándorgyűlés, (poszter), Budapest, Szilágyi K: Munka-pályatanácsadás, mint professzió. Kollégium Kft., Budapest, Wiegersma S: How do you counsil? Int J Adv Couns 1978; L: Wiegersma S: Hogyan adjunk pszichológiai tanácsot? In: Ritoók P, G. Tóth M (szerk.): Pályalélektan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1994; Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 227

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4.

Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4. Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon M É S Z Á R O S G A B R I E L L A M U N K A S Z A K P S Z I C H O L Ó G U S M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4. A munkapszichológia

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája Riskó Ágnes Klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus Országos Onkológiai Intézet, A kemoterápia Az onkopszichológia meghatározása Új tudományág

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

23/2006. (V. 18.) EüM rendelet

23/2006. (V. 18.) EüM rendelet 23/2006. (V. 18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd A kognitív szemlélet alkalmazása pszichotikus betegek rehabilitációja és gondozása során dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás TÉNYEK - EREDMÉNYEK JAVASLATOK a vörösiszap-katasztrófa nyomán CSÉPE VALÉRIA ADÁNYI LÁSZLÓ V. KOMLÓSI ANNAMÁRIA Forrás: ABC News Az alkalmazkodási

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

INNOVATÍV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKNAK SZÜLETÉSTŐL IDŐSKORIG

INNOVATÍV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKNAK SZÜLETÉSTŐL IDŐSKORIG INNOVATÍV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKNAK SZÜLETÉSTŐL IDŐSKORIG Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban Az orvoslás szemléleti modelljei Alapvető pszichés funkciók gyakorlati orvosi vonatkozásai Túry Ferenc Semmelweis Egyetem Magatartástudományi

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet Pszichológia mesterképzések SZTE BTK Pszichológiai Intézet Miről szól ez a prezentáció? Röviden bemutatja a szegedi MA képzés szerkezetét, az itteni három szakirányt, a levelező képzés kereteit, és a felvételi

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás

Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás REHABILITÁCIÓS PSZICHOLÓGIA Mit várnak a rehabilitációs teamtagok a pszichológustól? Minőségbiztosítási kutatás Kiss Judit, 1 Mészáros Gabriella, 2 Lippai Zoltán, 1 Szikriszt Éva 3 Bajcsy-Zsilinszky Kórház,,

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2011. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-pszichiátriai

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Alkalmazott Sportpszichológiai Konferencia, 2014. április 16. Budapest, TF Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Egy képzeletbeli modell Tóth László A (pszichés)

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben