K I V O N A T. 22/2012. (VII.26.) rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. 22/2012. (VII.26.) rendelet"

Átírás

1 K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete július 24-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2012. (.) önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzati tulajdonú utakon a teherjármővek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjérıl 22/2012. (VII.26.) rendelet Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú utakon a teherjármővek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjérıl. (9 igen szavazat, egyhangú) Szlahó Csaba sk. polgármester Mohainé Jakab Anikó sk. jegyzı A kivonat hiteles: Kapják: július 26.

2 Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjármővek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjérıl. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja A rendelet célja Vecsés Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévı helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelızése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. 1. (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 2. A rendelet hatálya 2. a) minden olyan jármőre, jármőszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege az 7,5 tonnát meghaladja b) a súlykorlátozás a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb össztömegő jármővel közlekedni tilos közúti jelzıtáblák hatálya alá tartozó útszakaszokra történı behajtási engedélyek (továbbiakban: engedély) kiadásának és felhasználásának, valamint felülvizsgálatának és visszavonásának rendjére. (2) A rendelet területi hatálya Vecsés város közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármő-tulajdonosra, üzembentartóra, és jármővezetıre, aki a rendelettel érintett területre 7,5 tonnánál nagyobb össztömegő jármővel hajt be, kivéve: 2

3 a) a fegyveres erık, a rendırség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott b) a katasztrófa elhárítást, megelızést és segítségnyújtást végzı, c) a mőszaki és baleseti mentést ellátó, d) a kommunális közfeladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, a települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt), e) az út-, vasút- vagy közmőépítést, illetve az út, vasút vagy közmőfenntartást, javítást vagy tisztítást végzı, f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végzı gépkocsikra, g) a hétfı, kedd, szerda és pénteki napokon azon jármő-tulajdonosokra illetve üzembentartókra, akik az Epres területén lévı nagybani piacon helypénzt fizetnek a piacról szóló 21/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet értelmében és ezt bizonylattal igazolni tudják. 3. Súlykorlátozási tilalom 3. (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjármővel Vecsés város közigazgatási közlekedni tilos. (2) A megjelölt utakon a tilalmat a Súlykorlátozás a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb össztömegő jármővel (jármőszerelvénnyel) közlekedni tilos közlekedési tábla jelzi. (3) A (2) bekezdésben meghatározott súlykorlátozó tábla alá Kivéve engedéllyel kiegészítı táblát kell kihelyezni. (4) Vecsés Város közigazgatási területén a súlykorlátozás hatálya alá tartozó jármővel, kizárólag a Vecsés Város Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában lehet közlekedni. II. Fejezet Az engedély 4. Az engedély kiadása 4. (1) A Képviselı-testület a 2. (1) bekezdése szerinti engedély kiadására, a használatára vonatkozó jogosultság felülvizsgálatára, valamint az engedély esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a polgármesterre a helyi közút tulajdonosa nevében átruházza, az e rendeletben meghatározottak szerint. (2) A kérelmet a polgármester megvizsgálja és amennyiben a rendelet elıírásainak megfelel és a benyújtott kérelem hiánytalan, a kérelmezı részére az engedélyt, a kérelem beérkezésétıl számított 8 napon belül elbírálja. 3

4 (3) A polgármester az engedély kiadását megtagadhatja, ha a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármő azon közlekedjék. (4) A polgármester az egy kérelmezı részére kiadható engedélyek számát írásbeli indoklás mellett korlátozhatja, valamint elıírhatja azt az útvonalat, amelyen a jármőnek közlekednie kell, illetve idıbeli feltételeket állapíthat meg. (5) Az engedély tartalmazza: a) a jármő konkrét megjelölését (forgalmi rendszámmal), b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét), c) a rendelet azon -ának, bekezdésének, illetıleg pontjának pontos megjelölését, amely alapján az engedély kiadásra került, d) az engedély érvényességi idejét e) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes. 5. Az engedély kiadásának feltételei 5. (1) Az engedély kiadása iránti kérelmet (1. számú melléklet) egy adott jármőre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejő igazolásával a jármő üzembentartója (tulajdonosa), vagy a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, használója, valamint az alábbiakban felsoroltak képviseletében eljáró személy nyújthat be. (továbbiakban: kérelmezı). (2) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Osztályára kell benyújtani. A kérelem benyújtása elektronikus úton is történhet. (3) Az engedély egy adott jármőre adható ki, a rendelet által elıírt feltételek fennállásának megfelelı igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmezı több jármőre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik jármőre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelı igazolás esetén minden jármőre külön engedélyt kell kiadni. (4) Az engedély kiadásának együttes feltétele a kérelmezett idıszakban történı be- és kihajtásra, valamint a meghatározott napon egyszeri be- és kihajtásra kiadott engedély (továbbiakban: eseti behajtási engedély) esetében, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennálljon: a) a jármővel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg, 4

5 b) az engedély kiadásával érintett gépjármő forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjármővet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül-garázsban, udvaron- helyezi el, c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építı- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg, d) a kérelemben meghatározott ügyfél kereskedelmi, illetve fuvarozói tevékenységéhez kapcsolódóan van szüksége a behajtási engedélyre. (5) A (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezınek kérelme benyújtásakor megfelelıen igazolnia kell. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelı, ha a kérelmezı a (4) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet elıkészítı ügyintézınek bemutatja vagy a kérelemhez az okiratok másolatát csatolja. (7) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gépjármő tulajdonosának a gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjármőadó adóhátraléka nincs Vecsés Város Önkormányzata felé, vagy a törvény alapján gépjármőadó tekintetében adómentességet élvez. Az errıl szóló igazolást a kérelmezı köteles a behajtási engedély kiadási iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani. 6. Az engedély megváltása (1) A behajtási engedély iránti kérelemben (1. sz. melléklet) pontosan meg kell jelölni: 6. a) magánszemély esetében a kérelmezı nevét, lakóhelyét, elérhetıségét b) jogi személy esetében a kérelmezı elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, cégjegyzék számát, a képviselı nevét és elérhetıségét c) a gépjármő üzembentartójának vagy tulajdonosának nevét, címét és elérhetıségét d) a gépjármő hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a jármővet a vonatkozó jogszabályok szerint nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni e) a gépjármő gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló1/1975. (II.3.) KPM-BM együttes rendelt 1. számú függelékének II. számú, a közúti jármővekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely jármőkategóriába tartozik 5

6 f) a kérelem indokait, illetve az 5. (4) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelıen igazolni kell g) a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmezı az engedély kiadását igényli h) a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.) i) a kért érvényességi idıtartamot, amelyre a behajtási engedélyt igényli (2) A kérelmezı köteles a kérelem elıterjesztésével egyidejőleg az engedélyhez való jogosultságot igazoló dokumentumokat bemutatni vagy azok másolatait a kérelemhez mellékelni. (3) Elektronikus formában benyújtott kérelem esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni. 7. Az engedély érvényességi ideje 7. (1) Az engedély a kiadás napjától kezdıdıen az engedélyben megjelölt idıpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb idıtartama 1 nap, leghosszabb idıtartama 1 év. (2) Az engedély az alábbi idıszakokra adható ki: a) eseti behajtási engedély esetén: meghatározott napon történı egyszeri ki- és behajtásra b) behajtási engedély esetén: 4 napra 30 napra 90 napra 1 évre (3) Az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi idın belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Errıl az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesítenie kell. 8. Az engedély díja (1) A behajtási engedélyért a kérelmezınek közigazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 8. (2) Az eseti behajtási engedély díja az adott idıszak és a jármő össztömege alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra: 6

7 Tömeg Idıszak 1 nap (egyszeri be- és kihajtás) 7,5t 12t össztömegő jármő (nettó díjtétel) 12t 24t össztömegő jármő (nettó díjtétel) 24t 40t össztömegő jármő (nettó díjtétel) 2.000,- Ft 3.000,- Ft 4.000,- Ft (3) A behajtási engedély díja az adott idıszak és a jármő össztömege alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra: Tömeg Idıszak 7,5t 12t össztömegő jármő (nettó díjtétel) 12t 24t össztömegő jármő (nettó díjtétel) 24t 40t össztömegő jármő (nettó díjtétel) 4 nap 4.000,- Ft 6.000,- Ft 8.000,- Ft 30 nap ,- Ft ,- Ft ,- Ft 90 nap ,- Ft ,- Ft ,- Ft 1 év ,- Ft ,- Ft ,- Ft (4) Az idıszakra (év, nap) meghatározott díjak egymást követı naptári napokban értendıek és az engedély kiadásának napja az idıszak elsı naptári napjának számít. A naptári napban meghatározott idıtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes. (5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjakat az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékő adó terheli. (6) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon jármő tulajdonosa vagy üzembentartója, aki: a) Vecsés közigazgatási területén bejelentett telephellyel rendelkezik. b) tevékenysége utáni iparőzési adót Vecsés Város Önkormányzatának fizet és iparőzési adó adóhátraléka nincs. c) tehergépjármőve után gépjármőadót Vecsés Város Önkormányzatának fizet. Az errıl szóló igazolásokat a kérelmezı köteles a behajtási engedély kiadási iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában az engedély díjköteles. A szükséges igazolásokat Vecsés Város Önkormányzatának Adóosztálya adja ki. Az engedély alól igazoltan díjmentes ügyfeleknek is kötelezı behajtási engedélyt kérni! 7

8 (7) A közszolgáltatást biztosító tehergépjármővekre is meg kell kérni a behajtási engedélyt, mely díjtalan. (8) Vecsés Város Önkormányzatának saját beruházásaihoz kiadott behajtási engedélyekre a díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik. (9) A díj mértékét évenként a költségvetési rendelet elfogadásakor vizsgálja felül az Önkormányzat. (10) A behajtási engedély díját a Vecsés Város Önkormányzat költségvetési útkarbantartási számlájára kell befizetni az önkormányzat által biztosított készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) formájában vagy banki átutalással. (11) Az engedély csak a (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj megfizetését követıen adható át az ügyfeleknek. A díj befizetését a kérelmezıknek hitelt érdemlıen igazolni kell. Ez alól kivételek az igazoltan díjmentességben részesülı ügyfelek. (12) Vecsés Város Önkormányzata a polgármesteri hivatal útján a rendelet szerint megfizetett díjról számlát állít ki, és ad át az ügyfél részére. 8. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása 8. (1) Az engedély ellenırzésére jogosult szervek (rendırség, közterület-felügyelet) kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben indokolt, visszavonhatja. (2) Az ellenırzést végzı szerv elveszi és az önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára visszajuttatja azt az engedélyt a) amelyet nem az arra jogosult használ, b) amelynél az engedély használatának jogcíme megszőnt, vagy nem arra a célra használják, c) amely hamis vagy nem a határozat eredeti példánya d) amelyet a rendeletben meghatározottaktól eltérıen használnak e) amellyel bármely más módon visszaéltek. (3) Az ellenırzést végzı szerv által elvett és az önkormányzatnak visszajuttatott engedélyt a polgármester visszavonja és azt a kiadás évében nem pótolja. A visszavonást követı idıszakra befizetett díj idıarányos részét az önkormányzat nem téríti meg. (4) Amennyiben az önkormányzat észleli, hogy az ellenırzést végzı szerv a (2) bekezdésben szabályozott módon, az engedély elvételénél tévedett, és az (2) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll fenn, akkor köteles az engedélyt a jogosult részére az észleléstıl számított 5 munkanapon belül visszajuttatni. 8

9 9. Az engedély használata 9. (1) Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú jármővel történı behajtásra használható fel, más jármőre nem érvényes. (2) Az engedélyt a gépjármő vezetıjének a gépjármővel a súlykorlátozással érintett területen történı közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenırzéskor az ellenırzı személynek át kell adnia (3) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá esı közterületekre történı behajtásra jogosít. (4) Az 5. (4) bekezdése alapján kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja fel a jármő használóját a jármővel súlykorlátozással érintett területre történı behajtásra. (5) Az engedélyrıl bármilyen formában másolatot készíteni tilos. 10. (1) Az engedély eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt annak leadásával egyidejőleg az önkormányzat díjmentesen kicseréli. (2) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az önkormányzat felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni és az engedély pótlására kérelmet kell benyújtani. A pótlás díjmentes. (3) Amennyiben az engedéllyel rendelkezı jármővet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt elidegeníti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak. (4) Új engedélyt kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejőleg a kérelmezı másik jármőre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: a) az igénylı hitelt érdemlıen igazolja az elidegenítés tényét, b) a jármő megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkezı jármővel megegyezı, vagy annál kisebb. (5) A kicserélt engedélynek a korábbi, visszaadott engedélynek megfelelı feltételekkel kell bírnia. A (4) bekezdésben foglalt engedély csere csak az ott szereplı feltételek teljesülése esetén lehetséges. Minden egyéb esetben az új engedély díját, az újonnan engedélyt szerzı jármő vonatkozó paraméterei alapján kell meghatározni

10 (1) Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármő által okozott károk helyreállítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (továbbiakban: helyreállítás kötelezettje). (2) A helyreállítást a károkozást követı legrövidebb idın belül, de legkésıbb 15 naptári napon belül el kell végezni. (3) A helyreállításig a helyreállítás kötelezettjének kell gondoskodni a károkozás helyszínén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításáról. (4) A közút helyreállítását az eredetivel megegyezı vagy azzal, egyenértékő pályaszerkezettel (rétegrenddel) kell végezni. Útszegéllyel ellátott közút esetén a helyreállítási kötelezettség az útszegélyre is vonatkozik. amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, akkor a helyreállítás a forgalmi sáv teljes szélességére vonatkozik. (5) A helyreállítás szakszerőségét és a közterület állapotát a helyi közút fenntartója ellenırzi. (6) A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan megállapított díjnak az önkormányzat számlájára történı befizetésével. III. Fejezet 10. Az engedély összegének felhasználása 12. (1) A Vecsés Város Önkormányzatának költségvetési útkarbantartási számlájára befizetett behajtási engedélyekbıl származó díjak az önkormányzati tulajdonban lévı közutak karbantartására használhatók fel. 13. (1) E rendeletben meghatározott szabályok megtartását a rendırség és a közterület felügyelet ellenırzi. (2) A súlykorlátozott terülteken az ellenırzı szervek jogosultak, az övezet területére behajtó gépjármőre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenırizni. (3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki Vecsés Város közigazgatási területén, a súlykorlátozott, önkormányzati tulajdonú közterületekre, behajtási engedély nélkül, 7,5 t-nál nagyobb össztömegő jármővel behajt. (4) A tiltott közösségellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a közigazgatási bírság kiszabására Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testületétıl átruházott hatáskörben a jegyzı jogosult. 10

11 (5) A tiltott közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. (6) Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelık jogosultak. 11. Záró rendelkezések 14. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit szeptember 1. napjától kell alkalmazni július 24. Mohainé Jakab Anikó jegyzı Szlahó Csaba polgármester A rendelet kihirdetésre került: július 26. Mohainé Jakab Anikó jegyzı A rendelet mellékletei: 1. Behajtási engedély kérelem formanyomtatványa 11

12 Kérelmezı Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : : Behajtási engedély kérelem neve: adóigazgatási szám: cégjegyzékszám:. címe (lakcím/székhely):.. telefonszáma:.. A gépjármő üzembentartójának/tulajdonosának neve:... címe:... telefonszáma: A gépjármő(vek) forgalmi rendszáma:.. típusa:... össztömege: kategóriája: A kérelem benyújtásának indoka: A behajtással érintett ingatlan(ok) megnevezése:.. címe:... hrsz.:... Az útvonal meghatározása érintett utcák neve: A behajtás idıpontja, idıtartama: 20...év hó naptól 20...év hó napig A Kérelmezı jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési költséggel tartozik! Vecsés, 20.év hó nap... Kérelmezı aláírása 12

13 13

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. július 24-i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a.../2012. (...) önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Súlykorlátozási tilalom 3. Az engedély kiadásának feltételei 4. 5.

Súlykorlátozási tilalom 3. Az engedély kiadásának feltételei 4. 5. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. törvény 8. (1) bekezdésének h) pontjában,

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Tetétlen Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges

Részletesebben

A rendelet tárgykódja: Z0 Tárgykód megnevezése: Egyéb rendelet

A rendelet tárgykódja: Z0 Tárgykód megnevezése: Egyéb rendelet ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA Megye neve: H E V E S Település neve: H A T V AN város A rendelet címe: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 1.), 3/2018. (I. 26.)

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek

Részletesebben

Egységesítve: 2012.02.14.

Egységesítve: 2012.02.14. 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988.

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő önkormányzati rendelet megalkotására

Tárgy: Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő önkormányzati rendelet megalkotására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. február 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. márciusi ülésére Tárgy: az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 Hatályos: 2016. szeptember 2-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Mályi község önkormányzat képviselő-testületének /2016. (..) Önkormányzati rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Mályi Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/1995.(VII.26) számú önkormányzati rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról. I.fejezet 1.. A rendelet az önkormányzat

Részletesebben

9. 1 10. 11. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.5.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. augusztus 1-től.

9. 1 10. 11. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.5.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. augusztus 1-től. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a teherforgalom szabályozásáról egységes szerkezetben az azt módosító 18/2011. (VIII. 5.) rendelettel

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM

36/2007. (III. 26.) GKM Az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet a 2008.01.01-tıl hatályos módosításokkal egységes szerkezetben A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

I. fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 14/2009. (III.27.) Ör. és a 40/2009. (VI.29.) Ör-rel módosított 69/2008. (XI.28.) Ör. A KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZET BEHAJTÁSI RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonlelle Város Képviselı-testületének 14/2001.(XI.5.) KT.sz.rendelete a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról. Balatonlelle Város Képviselı-testülete

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. február 28-i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Zsók Anikó A védett

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET:

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET: AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET: TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/1999.(XI..04.) számú rendelete. a közterület használatról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/1999.(XI..04.) számú rendelete. a közterület használatról. I. Fejezet Általános rendelkezések Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/1999.(XI..04.) számú rendelete a közterület használatról Velem Község Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Polgárdi Város Képviselı Testület 8/2006.(III.31.)Önk.sz. rendelete

Polgárdi Város Képviselı Testület 8/2006.(III.31.)Önk.sz. rendelete Polgárdi Város Képviselı Testület 8/2006.(III.31.)Önk.sz. rendelete A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 10/2003.(X.1.)Önk.sz. rendelet módosításáról 2 Polgárdi Város Képviselı

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben