30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről"

Átírás

1 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az évi I. törvény 34. (2) bekezdése, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet alapján az alábbiakat rendeli el a nagyközség közúti forgalmáról. A rendelet területi és személyi hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen járművel kíván közlekedni, kivéve a Rendőrség, a Tűzoltóság, a Mentők, a Fegyveres erők, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a polgári és katasztrófavédelem, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervezete által üzemben tartott, a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző, a műszaki és baleseti mentést ellátó, a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt), az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző, mezőgazdasági haszongépjárművekre, a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépjárművekre. (3) A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a közút kezelő a kezelésében lévő főutakat, utakat bármely okból lezárja és a forgalomterelés csak tilalmi területen keresztül lehetséges. 2. (1) Nagykovácsi Nagyközség területén közterületekre behajtani, az ott megjelölt összsúlynál nehezebb gépjárművel csak az Önkormányzat által kiadott közútkezelői engedély birtokában lehet. Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén ki kell helyezni a rendelet szabályozását biztosító közlekedési jelzőtáblákat. (2) A közterületekre az ott meghatározott önsúlynál nehezebb gépjárművel, csak önkormányzati közútkezelői engedéllyel hajthatnak be: a) a Nagykovácsiban állandó lakóhellyel, b) a Nagykovácsiban tartózkodási hellyel, c) a Nagykovácsi területén legalább 50%-os ingatlan tulajdonjoggal rendelkező magánszemélyek, d) székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi szervezetek és egyéni vállalkozók (továbbiakban: intézmények) a tulajdonukban lévő, vagy az általuk üzemben tartott gépjárművekkel. (3) A 2. 2) bekezdésben meghatározott önkormányzati közútkezelői engedély kiadásának feltétele: - a gépjármű tulajdonosának a gépjárműadókról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó adóhátraléka nincs, vagy a törvény alapján gépjárműadó tekintetében adómentességet élvez, - intézmények esetében a jármű várakozása közterületen kívül biztosított. (4) Magánszemélyek esetében csak egy engedély adható. (5) Szervezetek estében annyi engedély adható, amennyi gépjármű parkolása az intézmény területén belül megoldható. (6) Egyedi mérlegelés alapján a Jegyző ideiglenes behajtási engedélyt, rendezvény esetén pedig a rendelet hatálya alól, maximum három napra szóló felmentést adhat.

2 Engedélyezési eljárás 3. (1) A közútkezelői engedéllyel kapcsolatos ügyekben a Jegyző jár el. (2) A kérelmet a Jegyzőhöz e rendelet 2. számú mellékletében szereplő minta szerint kell benyújtani, legalább az engedély igénybevételét megelőző 3 munkanappal. (3) Kivételesen egyedi méltányosság alapján az engedély a felhasználást megelőzően 1 munkanappal elektronikusan is kérhető. (4) A közútkezelői engedélyhez kapcsolódó térítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. (5) 1 4. (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a szabályozási terveket, a faluképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély) meglétét is. (2) A közútkezelői engedély másra át nem ruházható. 3) A közútkezelői engedélynek az 3. számú mellékletben felsoroltakat kell tartalmaznia. (4) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a) az engedélyt kérővel, b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokat tájékoztatni kell. 5. (1) Az engedély lehet: a) az engedélyben meghatározott időre, b) visszavonásig érvényes. (2) A közútkezelői engedély érvényét veszti, ha a tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. (3) A határozott időre szóló közterület-használati engedély, melynek legrövidebb időtartama 1 nap kérelemre több napra is kiállítható. Engedély kérhető egy hetes időszakra is. Ezen rendelet 2. 3) bekezdésében meghatározottak 1 évi időtartamra kapnak engedélyt. (4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye - az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 3 nappal benyújtott kérelmére ismételten kérhető. (5) Meghosszabbításra a kérelem beadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (6) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során az engedélyt kiadó köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabályban előírtakat betartja-e. (7) A megrongálódott engedélyt annak leadásával egyidejűleg az engedélyt kiadó, kérelemre Ft kezelési költség megfizetése ellenében kicseréli. (8) A bevont, vagy érvénytelenített engedély három hónapon belül nem pótolható. (9) Az elveszett, vagy megsemmisült engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult külön kérelemre az időarányos megváltási díj kétszeresének, térítésmentes behajtási engedély esetén Ft kezelési költség megfizetése ellenében, új engedélyt kaphat. (10) Az engedélyek kiadásáért (kivéve a térítésmentes eseteket), cseréjéért és pótlásáért költségtérítést kell fizetni; 1 Beiktatta: 5/2012. (I.31.) számú Kt. rendelet 1., hatályba lépés: március 1., hatályon kívül helyezte: 43/2012. (XII. 17.) sz. Kt. rendelet, hatályos: január 1.

3 (11) A térítési díjakat a Kérelmező az engedély kiadása előtt, egy összegben köteles megfizetni. A befizetés történhet a költségvetési számlára átutalással, illetve csekken. Az engedély csak a térítési díj megfizetése után adható ki Ellenőrzés (1)A közúti forgalomban résztvevő gépkocsi vezetője a behajtási, illetve a várakozási engedélyt a jármű első szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. (2) Nagykovácsi Nagyközség területén a forgalmi rend érvényesítésére, és az egyedi engedélyben meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére a Rendőrség, és a közterület felügyelők jogosultak. (3) A közútkezelői engedéllyel érintett útszakaszokon a közterület-felügyelő jogosult: - a területére behajtó gépjármű vezetője behajtási engedélyének érvényességét; - az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését ellenőrizni. (4) A közútkezelői engedéllyel érintett útszakaszok ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles az engedélyt elvenni, és a kiadó szervnek bevonás céljából visszajuttatni, vagy ha az elvétel nem lehetséges, az érvénytelenítésről intézkedni annak az engedélynek, a) amelyet nem az arra jogosult használ; b) amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt; c) amelynek az érvényessége lejárt; d) amely hamis vagy meghamisították; e) amely megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették; f) amellyel bármely más módon visszaéltek. Közútkezelői engedély nélküli használat jogkövetkezményei 7. (1) A közútkezelői engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata idejére a használó a használati díjat köteles megfizetni. (2) 2 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 8. A jelen rendelet február 1. napján lép hatályba. dr. Könye Kornél jegyzõ Bencsik Mónika polgármester Záradék A rendelet kihirdetve január 1. dr. Könye Kornél jegyző 2 Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (IV.25.) sz. Kt. rendelet 5., hatályba lépés: április 25.

4 1. számú melléklet 3 A közúti behajtási engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat Időtartam Díj a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti gépjárművek esetén megkezdett tonnánként 1 nap 370.-Ft 1 hónap Ft 1 év Ft/gépjármű (30 tonna össztömeg felett további Ft/gépjármű) 3 Módosította: 3/2008. (I.24.) számú Kt. rendelet 1.. (1) bekezdése, hatályba lépés: február 1.; 39/2008. (XII.01.) számú Kt. rendelet 1., hatályba lépés: január 1.; 8/2011. (II. 21.) számú Kt. rendelet 1., hatályba lépés: március 1.; 5/2012. (I.31.) számú Kt. rendelet 2., hatályba lépés: március 1.; 43/2012. (XII.17.) számú Kt. rendelet 1., hatályba lépés: január 1.

5 2. számú melléklet 4 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. K É R E L E M Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén lévő közutak használatához Gazdasági társaságok esetében: Igénylő neve:..telefon:... Címe:... Bankszámla száma: Számlavezető fiók neve: Cégjegyzékszáma: Adóigazgatási azonosító száma:... Aláírásra jogosult: Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: Igénylő neve:..telefon:... Lakcíme:. Születési hely és idő:...személyi ig.szám: Anyja neve:.. Adóigazgatási azonosító száma:... Vállalkozói igazolvány száma:... Bankszámla száma :... Számlavezető fiók neve: A közút használat időtartama:....év...hó naptól..év....hó napig A közút-használat célja:.. Amennyiben az Önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyet ad, kérelmező a jogorvoslati jogáról lemond, így a határozat azonnal jogerős és végrehajtható! Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közútkezelői használati díjat az engedélyesnek a közút tényleges használatára tekintet nélkül meg kell fizetni! PH. Nagykovácsi, hó napján. kérelmező (cégszerű) aláírása Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! A közterület-használati engedély kérelemhez az alábbi mellékletek kérelemmel egyidejűleg történő beadása szükséges: A túloldali kérelem pontos, részletes kitöltése, aláírása egy példányban (gazdasági társaságtól érkező kérelem esetén bélyegző is szükséges. A közút-használat díját a 4 Módosította: 16/2008. (IV.24.) számú Kt. rendelet 1., hatályba lépés: április 28.

6 mindenkori közút-használatáról szóló helyi Kt. rendelet mellékletében meghatározott díjtételek alapján kell megfizetni! 3. számú melléklet 5 sorszám:0000 KÖZÚTKEZELŐI ENGEDÉLY NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSHOZ Az engedély a. forgalmi rendszámú gépjárműre került kiadásra, melynek érvényességi ideje:... Nagykovácsi,. Ph. Jegyző / kiadmányozó aláírása A közúti forgalomban résztvevő gépkocsi vezetője a behajtási, illetve a várakozási engedélyt a jármű első szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles, a szöveges részét jól látható módon elhelyezni. Aki a közútkezelői engedélyt érvényességi idejének lejárta után, vagy nem az előírt rendelkezések szerint használja a 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelet 7. -a alapján szabálysértésnek minősül, és ,- Ft ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 5 Beiktatta: 3/2008. (I.24.) számú Kt. rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályba lépés: február 1.

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Az előterjesztés 1/A. melléklete A változat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1 / 10 Hatály: 2013.IX.1. - 2013.IX.1. 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben