Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása."

Átírás

1 Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása. A laboratóriumban nélkülözhetetlen a pontos oldatok készítése, felhasználása. Pontos oldat készíthetı beméréssel tiszta, nem illékony, pontosan ismert összetételő anyagokból. A számolásokhoz szükséges a különbözı koncentrációfajták ismerete. Tömegszázalék m/m % ( w% ): Az oldat tömegében oldott anyag tömegének százalékos értéke. oldott anyag tömege m/m % 100 oldat tömege Tömegtört w: Az oldott anyag tömegének és az oldat tömegének hányadosa. w oldott anyag tömege oldat tömege [dimenzió nélkül] Térfogatszázalék V/V % ( φ% ): Az oldat térfogatában oldott anyag térfogatának százalékos értéke. V/V % oldott anyag térfogata 100 oldat térfogata Térfogattört V/V ( Φ ): Az oldott anyag térfogatának és az oldat térfogatának hányadosa. V/V oldott anyag térfogata oldat térfogata [dimenzió nélkül] Anyagmennyiségtört (Móltört) x: Az adott komponens anyagmennyisége és az elegyben levı összes anyagmennyiség hányadosa. x oldott anyag anyagmennyisége oldatban levı összes komponens anyagmennyisége [dimenzió nélkül] Anyagmennyiség (Mólszázalék) x% (n/n %): Az anyagmennyiségtört 100-szorosa. x % oldott anyag móljainak száma 100 oldatban levı mólok száma [dimenzió nélkül] Raoult-koncentráció vagy molalitás C R, m : Az oldott anyag anyagmennyiségének és az oldószer tömegének hányadosa. C R oldott anyag anyagmennyisége oldószer tömege[ kg ] [mol/kg oldószer] Tömegkoncentráció, ρ oa, g/dm -es koncentráció: Azoldott anyag tömegének és az oldat térfogatának hányadosa. oldott anyag tömege[ g ] ρ oa [g/dm ] oldat térfogata [ dm ] Molaritás (anyagmennyiség-koncentráció, moláris koncentráció, kémiai koncentráció, mol/dm -es koncentráció, mólos oldat (M)) c: Az oldott anyag anyagmennyiségének és az oldat térfogatának hányadosa. c oldott anyag moljainak száma [mol/dm ] oldat térfogata [ dm ]

2 Pontos koncentrációjú oldat készítése szilárd anyag bemérésével: A számított mennyiségő, porrá zúzott szilárd anyagot digitális analitikai mérlegen bemérıedényben a lehetı legpontosabb módon mérjük be. Ezt úgy tudjuk gyorsan elvégezni, hogy a bemérıedény tömegének mérése után letárázzuk. Megbecsüljük a mérendı anyag mennyiségét és a bemérıedénybe helyezzük. Ha az anyag kevés, újabb becsült mennyiséggel kiegészítjük. Ezt addig folytatjuk, míg az anyag sok nem lesz. Ezután az utolsó hozzáadott részletnek körülbelül a felét vegyszeres kanálba tesszük, és megnézzük, hogy a maradék anyag sok-e vagy kevés. Ha sok, akkor a vegyszeres kanálból kiöntjük a benne lévı anyagot, és újabb, kisebb mennyiséget veszünk ki a bemérıedénybıl. Ezt ismételjük addig, míg kevés nem lesz az anyag. Ha az anyag kevés, akkor a vegyszeres kanálon levı anyag mennyiségnek megközelítıleg felét visszatesszük a bemérıedénybe. Ha még mindig kevés, a kanálon levı mennyiség felét újra a bemérıedénybe tesszük. Mindezt addig folytatjuk, amíg a pontos mennyiségnek megfelelı szilárd anyag lesz a bemérıedényben. Ily módon viszonylag gyorsan, véges számú lépéssel eljuthatunk a bemérendı tömeghez. A bemért anyagot fızıpohárban a készítendı oldat térfogata negyedének megfelelı mennyiségő vízben oldjuk. Pár perces keverés után az oldatot mérılombikba öntjük, vigyázva arra, hogy egy csepp se menjen mellé. Ha maradt még kis mennyiségő szilárd anyag a pohárban, akkor ahhoz a készítendı oldat térfogatának negyedének megfelelı mennyiségő vizet teszünk, és a maradék szilárd anyagot teljesen feloldjuk. Pár köbcentiméter vízzel átöblítjük a fızıpoharat, és ezt a folyadékot is a lombikba töltjük. Fızıpohárból vagy spriccflaskával a lombikot jel alá töltjük, és a meniszkuszt a jelre üvegcsıbıl cseppenként hozzáadott folyadékmennyiséggel állítjuk. A lombikot csak ezután dugaszoljuk be, az oldatot többszöri fejreállítással homogenizáljuk. Ezután a meniszkusz már a jel alatt lesz, mert a folyadék kis részlete a dugó és a normál lombik fala közé ragad. Ezt a folyadékmennyiséget keverés után már nem kell pótolni, hisz a dugónál lévı folyadék is olyan koncentrációjú, mint a többi oldat. Oldatkészítés hígítással: A számított mennyiségő tömény oldatot a megfelelı nagyságú mérılombikba pipettázzuk. Vízzel a fent említettek szerint a jelig töltjük, összekeverjük és felcímkézzük. Oldatkoncentráció meghatározása és ellenırzése fotometriásan: Ha egy anyagon fény halad át, az anyag a fény egy részét elnyeli, visszaveri, másik részét pedig átengedi. A fényelnyelés arányos az oldott anyag részecskéinek számával, azaz a koncentrációval. Színes oldatok fényelnyelése a látható spektrumba esik. A fényelnyelés és a koncentráció közti összefüggést a Lambert-Beertörvény mutatja meg, mely szerint a fényelnyelés egyenesen arányos a rétegvastagsággal, a kémiai koncentrációval, és egy moláris abszorpciós koefficiensnek nevezett arányossági tényezıvel. Ebbıl látható, hogy a fényelnyelés (abszorbancia) és a koncentráció között egyenes arányosság van, ha grafikonon ábrázoljuk az abszorbanciát a koncentráció függvényében, akkor az origóból kiinduló egyenest kapunk. A koncentráció meghatározására ezek alapján többféle eljárás is ismert, a gyakorlat során a grafikus kiértékelést használjuk. Ennek lényege, hogy megnézzük elıször a vizsgálandó anyag fényelnyelését a teljes látható spektrumban. A maximális fényelnyelést mutató hullámhossznál határozzuk meg a különbözı oldatok fényelnyelését. Elıször felveszünk egy kalibráló görbe pontjait (jelen esetben egyenest), amelyet úgy készítünk, hogy az adott anyagból nagy gondossággal készült, különbözı koncentrációjú oldatok fényelnyelését mérjük az adott hullámhosszon. Pontok ábrázolása milliméter papíron, egyenes illesztése: Milliméter papíron az x-tengelyen a független-, az y-tengelyen pedig a függı változót ábrázoljuk. A tengelyek beosztását célszerő úgy megválasztani, hogy 1 mm egység az ábrázolandó mennyiség véges tizedes törtjének feleljen meg. Az ábrának a rendelkezésre álló terület lehetı legnagyobb részét le kell fednie. Fel kell tüntetni az ábrán a mérés körülményeit (fotometriás mérés esetén a folyadék rétegvastagságát, a mért anyag fajtáját, az oldószert, ha az nem víz, a mérés hullámhosszát, ezeket az adatokat célszerő a diagram címben megadni) a készítı nevét és a dátumot. Ezeken kívül fel kell tüntetni az ábrázolt mennyiségek fajtáját az x- és y-tengelyen, valamint ezen mennyiségek mértékegységét. A kalibrációs pontokra kell behúzni a kalibrációs egyenest oly módon, hogy az egyenes két oldalán elhelyezkedı kalibrációs pontok egyenestıl mért távolságösszegeinek abszolút értéke egyenlık legyenek. Ha valamelyik kalibrációs pont kiugróan nagyobb távolságra van az egyenestıl, akkor ezt a pontot az egyenes fektetésekor figyelmen kívül hagyjuk, mivel az valamilyen mérési hiba miatt került távol az egyenestıl. Az illesztésbıl kihagyott pontot egyértelmően jelöljük a grafikonon, például bekarikázzuk. Ennek az egyenesnek a meredeksége

3 ritkán egyezik meg bármelyik két pontot összekötı egyenes meredekségével. Minél több kalibrációs pontot veszünk fel, az egyenes fektetése annál pontosabb lesz. Az egyenes egyenletét is fel kell tüntetni a milliméter papíron. Egyenes egyenletének meghatározása: Bármely egyenes megadható az alábbi egyenlet alapján: y mx + b, ahol x és y az egyenes valamely pontjának koordinátái, m az egyenes meredeksége, b pedig az egyenes y- tengelymetszete. Egy tetszıleges egyenes egyenletét meghatározhatjuk, ha ismerjük két pontjának koordinátáit. 1. Példa: Határozzuk meg a c és a d ponton átmenı egyenes egyenletét, ha a c pont koordinátái (2;4), a d koordinátái pedig (5;1). Egy egyenes meredeksége a következı képlettel határozható meg: y2 y1 m x2 x1 Válasszuk a c pontot 1. pontnak, így a c pont koordinátái x 1 és y 1, míg a d pont koordinátái x 2, y 2. Ezt figyelembe véve: 1 4 m. 5-2 A meredekséget, valamint a c vagy a d pont koordinátáit behelyettesítve az egyenes egyenletébe, az egyenes y- tengelymetszete számítható. A d pont koordinátáit behelyettesítve: 1 5+b -2 b Tehát az egyenes egyenlete: y x 2 Ezen példa alapján, ha a kalibrációs pontokra egyenest illesztünk, akkor az egyenes bármely két pontja alapján annak egyenlete meghatározható. Ezen egyenlet alapján bármely x vagy y értékhez tatozó y vagy x értéket számítható. Fontos megjegyezni, hogy a fenti általános példában az egyenes paramétereinek nincs mértékegysége. Ha azonban az x vagy y érték rendelkezik mértékegységgel, akkor a meredekségnek és a tengelymetszetnek is lehet mértékegysége, amit az egyenes egyenletében fel kell tüntetni! 2. Példa: Készítendı 100 cm 0,2 mol/dm -es kobalt(ii)-klorid oldat CoCl 2. 6H 2 O-ból. Hány mg-ot kell bemérni? M(CoCl 2 )129,82 g/mol; M(H 2 O)18,02 g/mol Megoldás: Számoljuk ki az oldott anyag anyagmennyiségét a moláris koncentrációt definiáló egyenlet alapján: n c V 0,2mol / dm 0,1dm 0,02mol. A készítendı oldat 0,02 mol oldott anyagot tartalmaz. 1 mol kristályvizes kobalt(ii)-klorid 1 mol kristályvíz nélküli kobalt(ii)-kloridot tartalmaz, tehát a 6 kristályvizes kobalt(ii)-kloridból is 0,02 mol szükséges. Számoljuk ki a hat kristályvizes kobalt(ii)-klorid moláris tömegét: M 2 (CoCl2 6H2O) M(CoCl2) + 6 M(H O) 129,82g / mol ,02g / mol 27,94g / mol.

4 Felhasználva a tömeg, a moláris tömeg és az anyagmennyiség közötti összefüggést: m n M 0,02mol 27,94g / mol 4,7586g Tehát 4758,6 mg 6 kristályvizes kobalt(ii)-kloridot kel bemérni.. Példa: Készítendı 50 cm 0,07 mol/dm -es koncentrációjú oldat 1 M oldat hígításával. Hány cm -t kell bemérni? Megoldás: Jelöljük c 1 -el, V 1 -el és n 1 -el a hígítandó, c 2 -vel V 2 -vel és n 2 -vel a készintendı oldat moláris koncentrációját, térfogatát és az oldott anyag anyagmennyiségét. A hígítandó, tömény oldat keresett térfogatában az oldott anyag anyagmennyisége megegyezik a készítendı oldatban lévı kobalt(ii)-klorid anyagmennyiségével, hiszen a készítendı oldat a hígítandó oldatból és desztillált vízbıl áll. Ezek alapján n. n1 2 Írjuk fel a moláris koncentrációt definiáló egyenletet a két oldatra: n 1 c 1 valamint V1 n 2 c 2. V2 Rendezzük át a két egyenletet n 1 -re és n 2 -re: n1 1 1 c V, valamint c V. n2 2 2 Mivel a két egyenlet bal oldala egyenlı, ezért a két egyenlet jobb oldala is egyenlı. c 1 V1 c2 V2 Átrendezve az egyenletet V 1 -re és behelyettesítve a feladatban szereplı adatokat kapjuk a hígítandó oldat térfogatát. 50cm 0,07mol / dm V 1,5cm 1mol / dm Tehát,5 cm 1 M-os oldatot kell 50,00 cm -re hígítani, ha 0,07 mol/dm oldatot szeretnénk készíteni. Megjegyzés: Ezen számolás során a térfogatot nem szükséges átváltani dm egységbe, mivel mol/dm - rel lehet egyszerősíteni. Minden más esetben a térfogatot dm egységben kell beírni a képletbe. 4. Példa: Számolja ki a 2,527 mol/dm koncentrációjú nátrium-hidroxid oldat tömegszázalékos összetételét, anyagmennyiségszázalékos összetételét, Raoult-koncentrációját, tömegkoncentrációját g/dm egységekben, valamint az oldott anyag tömegtörtjét és anyagmennyiségtörtjét! Az oldat sőrősége 1,105 g/cm. M(NaOH)40,00g/mol; M(H 2 O)18,02g/mol Megoldás: A különbözı koncentráció egységek között a sőrőség és a moláris tömeg teremt kapcsolatot. Ha kitudjuk számolni az oldott anyag és az oldószer tömegét valamint ezek anyagmennyiségét, akkor bármely koncentráció egység számértékét meg tudjuk adni. Az oldat térfogatának vagy tömegének megadása nem szükséges, azok szabadon megválaszthatók, mivel egy oldat térfogata vagy tömege az oldat koncentrációját nem, csak az oldott anyag mennyiségét befolyásolják. (A koncentráció intenzív mennyiség!) Tegyük fel, hogy az oldat 100,00 cm térfogatú. A moláris koncentráció definiáló egyenletét felhasználva számoljuk ki az oldott anyag anyagmennyiségét: n c V 2,527mol / dm 0,1000dm 0,2527mol. o.a. o

5 Az oldott anyag anyagmennyiségének ismeretében számoljuk ki annak tömegét m. o.a. n o.a M(NaOH) 0,2527mol 40,00g / mol 10,108g. Számoljuk ki az oldat tömegét a sőrőséget definiáló egyenlet segítségével: mo ρo Vo 100,00cm 1,105g / cm 110,5g. Számoljuk ki az oldószer tömegét és anyagmennyiségét: m. o.sz. mo mo.a 110,500 10,108g 100,92g, m o.sz. 100,92g n o.sz. 5,571mol. M(H O) 18,02g / mol Az oldat és az oldott anyag tömege alapján az w o.a -je számolható: w 2 m m 10,108g 110,5g o.a. o.a. o Az oldat m/m%-os összetétele a W o.a -nek100-szorosa: 0,0915. m / m% w o.a , ,15%. Az oldott anyag és az oldószer anyagmennyisége alapján az x o.a -je számolható: x n 0,2527mol 0,2527mol + 5,571mol o.a. o.a. n o.a. + n o.sz. Az oldat x%-os összetétele a x o.a -nek 100-szorosa: x. % x o.a 100 0, ,4%. 0,044. Az oldat C R -ja az oldott anyag anyagmennyisége és az oldószer tömege alapján számítható: C n m 0,2527mol 0,10092kg R o.a. o.sz. 2,517mol / kg. Az ρ o.a. -ja az oldott anyag tömege és az oldat térfogata alapján számítható: ρ m o.a. 10,108g o.a 101,08g / dm V o. 0,1dm Gyakorlás: Oldja meg ugyanezt a feladatot úgy, hogy az oldat tömegét 100,00 g-nak választja. Gyakorlatok: 1. Oldatkészítés szilárd anyag bemérésével: A gyakorlatvezetı által meghatározott moláris koncentrációjú oldat elkészítése. A merılombik pontos térfogatának meghatározása a 2. heti gyakorlat alapján. Ha a jelre állítást elvégeztük lemérjük az oldatunk pontos tömegét digitális analitikai mérlegen, és az oldat sőrőségét az oldat tömege és a lombik térfogata alapján meghatározzuk..

6 Feladat: Az oldat tömegének, térfogatának és moláris koncentrációjának ismeretében számoljuk ki az oldat sőrőségét, tömegszázalékos összetételét, anyagmennyiségszázalékos összetételét, Raoult-koncentrációját valamint tömegkoncentrációját g/dm egységekben valamint az oldott anyag tömegtörtjét és anyagmennyiségtörtjét! A számolás során a grafikusan meghatározott koncentráció alapján számoljon! 2.Oldatkészítés hígítással. A gyakorlatvezetı által meghatározott moláris koncentrációjú oldat elkészítése tömény oldat hígitásával. A merılombik pontos térfogatának meghatározása a 2. heti gyakorlat alapján. Ha a jelre állítást elvégeztük lemérjük az oldatunk pontos tömegét digitális analitikai mérlegen, és az oldat sőrőségét az oldat tömege és a lombik térfogata alapján meghatározzuk. Feladat: Az oldat tömegének, térfogatának és moláris koncentrációjának ismeretében számoljuk ki az oldat sőrőségét, tömegszázalékos összetételét, anyagmennyiségszázalékos összetételét, Raoult-koncentrációját valamint tömegkoncentrációját g/dm egységekben valamint az oldott anyag tömegtörtjét és anyagmennyiségtörtjét! A számolás során a grafikusan meghatározott koncentráció alapján számoljon! Ellenırzı kérdések: 1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szilárd anyagnak, hogy belıle tömegbeméréssel pontos koncentrációjú oldatot lehessen készíteni? 2. Definiálja a molaritást!. Definiálja a Raoult-koncentrációt! 4. Definiálja a tömegtörtet és a tömegszázalékos összetételt! 5. Definiálja az anyagmennyiségtörtet és az anyagmennyiségszázalékos öszetételt! 6. Definiálja a tömegkoncentrációt! 7. Definiálja térfogattörtet! 8. Írja le az oldatkészítés folyamatát szilárd anyag bemérésével! 9. Írja le az oldatkészítés folyamatát tömény oldat hígításából! 10. Készítendı 100,00 cm 1, M-os kobalt(ii)-klorid oldat. Hány mg 6 kristályvizes kobalt(ii)- kloridot kell bemérni? 11 Készítendı 50,00 cm 2, M-os réz(ii)-szulfát oldat. Hány g 5 kristályvizes réz(ii)-szulfátot kell bemérni? 12. Készítendı 100,00cm 4, M-os oldat 1 mol/dm -es oldat hígításával. Hány köbcentiméter 1 mol/dm -es oldatot kell bemérni? 1. Készítendı 100,00cm M-os oldat 0,5 mol/dm -es oldat hígításával. Hány köbcentiméter 0,5 mol/dm -es oldatot kell bemérni? 14. Mitıl függ egy oldat fényelnyelése? 15. Írja fel a Lambert-Beer törvényt! 16. Hogyan húzza be a kalibrációs egyenest? 17. Hogyan mér be gyorsan, pontos tömeget digitális analitikai mérlegen? 18. Határozza meg azon egyenes egyenletét mely két pontjának koordinátái a következık c (1;4), d (2;7)! 19.Vezesse le a c1 V1 c2 V2 összefüggést!

7 Laboratóriumi jegyzıkönyv Dátum:.. Név:. Szak:. Oldatkészítés szilárd anyag bemérésével, koncentrációszámolás Készítendı oldat koncentrációja ( c elm ). Készítendı oldat térfogata (a mérılombik névleges térfogata): A bemérendı kristályos anyag tömegének számolása: Bemért anyag tömege:... T m lombik : m lombik+oldat : m lombik+víz : (Desztillált vízzel jelre állított lombik tömeg) A lombik pontos térfogatának és az oldat sőrőségének számolása: V lombik. ρ oldat :.. w o.a. m/m% x o.a... x o.a. % C R. ρ o.a. Számolás:

8 Laboratóriumi jegyzıkönyv Dátum:.. Név:. Szak:. Oldatkészítés töményebb oldat hígításával Készítendı.. oldat koncentrációja:. Készítendı oldat térfogata (a mérılombik névleges térfogata): A bemérendı 1M.. oldat térfogatának számolása: V bemérendı.. T. m lombik : m lombik+oldat : m lombik+víz : (Desztillált vízzel jelre állított lombik tömeg) A lombik pontos térfogatának és az oldat sőrőségének számolása: V lombik. ρ oldat :.. w o.a. m/m% x o.a... x o.a. % C R. ρ o.a. Számolás:

9 Laboratóriumi jegyzıkönyv Dátum:.. Név:. Szak:. Fotometriás koncentrációmeghatározás A kalibrációs pontok: I. anyag képlete: c [mol/dm ] Abszorbancia nm-en Az I. szilárd anyag bemérésével készített oldat: A készített oldat fényelnyelése:, nm-en. A kalibrációs egyenes egyenletének számolása: A kalibrációs egyenes egyenlete:.. A készített. oldat tényleges koncentrációja ( c gyak ). c c elm c gyak. Figyelem: A jegyzıkönyvvel együtt azokat a milliméter papírokat is le kell adniuk, amelyek az ábrázolt kalibrációs egyeneseket tartalmazzák!

10 Laboratóriumi jegyzıkönyv Dátum:.. Név:. Szak:. Fotometriás koncentrációmeghatározás A kalibrációs pontok: II. anyag képlete: c [mol/dm ] Abszorbancia nm-en Az II. szilárd anyag bemérésével készített oldat: A készített oldat fényelnyelése:, nm-en. A kalibrációs egyenes egyenletének számolása: A kalibrációs egyenes egyenlete:.. A készített. oldat tényleges koncentrációja ( c gyak ). c c elm c gyak. Figyelem: A jegyzıkönyvvel együtt azokat a milliméter papírokat is le kell adniuk, amelyek az ábrázolt kalibrációs egyeneseket tartalmazzák!

Labor elızetes feladatok

Labor elızetes feladatok Oldatkészítés szilárd anyagból és folyadékok hígítása. Tömegmérés. Eszközök és mérések pontosságának vizsgálata. Név: Neptun kód: mérıhely: Labor elızetes feladatok 101 102 103 104 105 konyhasó nátrium-acetát

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyesszázalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Allotróp módosulatok

Allotróp módosulatok Allotróp módosulatok Egy elem azonos halmazállapotú, de eltérő molekula- vagy kristályszerkezetű változatai. Created by Michael Ströck (mstroeck) CC BY-SA 3.0 A szén allotróp módosulatai: a) Gyémánt b)

Részletesebben

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan 23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan 1. Bevezetés Sav-bázis titrálások végpontjelzésére (a mőszeres indikáció mellett) ma is gyakran alkalmazunk festék indikátorokat.

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1.

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Honlap: http://harmatv.web.elte.hu Példatárak: Villányi Attila: Ötösöm

Részletesebben

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5.1. Átismétlendő anyag 1. Adszorpció (előadás) 2. Langmuir-izoterma (előadás) 3. Spektrofotometria és Lambert Beer-törvény

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont 1. feladat Összesen: 7 pont Gyógyszergyártás során képződött oldatból 7 mintát vettünk. Egy analitikai mérés kiértékelésének eredményeként a következő tömegkoncentrációkat határoztuk meg: A minta sorszáma:

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

2 O 5 /dm 3 (Hurrá, ehhez sem kellett

2 O 5 /dm 3 (Hurrá, ehhez sem kellett Számítási feladatok foszfát-meghatározáshoz 1.(Mintafeladat) a) Hány gramm KH PO -ot kell bemérni 50 cm törzsoldat készítéséhez ahhoz, hogy a törzsoldat koncentrációja P O 5 -re nézve 0,1 mg/cm legyen?

Részletesebben

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2) I. FELADATSOR (KÖZÖS) 1. B 6. C 11. D 16. A 2. B 7. E 12. C 17. E 3. A 8. A 13. D 18. C 4. E 9. A 14. B 19. B 5. B (E is) 10. C 15. C 20. D 20 pont II. FELADATSOR 1. feladat (közös) 1,120 mol gázelegy

Részletesebben

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten. 2. Oldatkészítés 2.1. Alapfogalmak Az oldat oldott anyagból és oldószerből áll. Az oldott anyag és az oldószer közül az a komponens az oldószer, amelyik nagyobb mennyiségben van jelen az oldatban. Az oldószer

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Házi feladatok otthoni gyakorlásra I. Értékes jegyek, nagyságrend, kerekítés szabályai

Házi feladatok otthoni gyakorlásra I. Értékes jegyek, nagyságrend, kerekítés szabályai Házi feladatok otthoni gyakorlásra I. Értékes jegyek, nagyságrend, kerekítés szabályai MINTAFELADATOK A/ Hány értékes jegyet tartalmaznak az alábbi számok? 87603,5 0,003690 Számoljuk meg a leírt számjegyeket

Részletesebben

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában 1 Órarend 2 Kurzussal kapcsolatos emlékeztető Kurzus: Az előadás látogatása ajánlott Gyakorlat

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

A nátrium-klorid oldat összetétele. Néhány megjegyzés az összetételi arány méréséről és számításáról

A nátrium-klorid oldat összetétele. Néhány megjegyzés az összetételi arány méréséről és számításáról A nátrium-klorid oldat összetétele Néhány megjegyzés az összetételi arány méréséről és számításáról Mérés areométerrel kiértékelés lineáris regresszióval αραιός = híg Sodium-chloride solution at 20 Celsius

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév)

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév) 1 ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév) oktató szak A csoport B csoport C csoport D csoport Sebestyén Annamária

Részletesebben

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016.

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016. Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Sztöchiometriai számítások Gáztörvények Honlap: http://harmatv.web.elte.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I.

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I. 1 ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I. félév) A csoport B csoport C csoport D csoport oktató Kánya Nándor Homolya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I.

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I. 1 ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I. félév) oktató szak 1. hét 09.03-09.07. Tájékoztató: szeptember 3. (), 16.00

Részletesebben

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 8 pont

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 8 pont 1. feladat Összesen: 7 pont Hét egymást követő titrálás fogyásai a következők: Sorszám: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fogyások (cm 3 ) 20,25 20,30 20,40 20,35 20,80 20,30 20,20 A) Keresse meg és húzza át a szemmel

Részletesebben

A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport Sebestyén Timári Sarolta / Lihi Norbert Várnagy Katalin Nagy Zoltán Tóth Zoltán vegyészmérnök,

A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport Sebestyén Timári Sarolta / Lihi Norbert Várnagy Katalin Nagy Zoltán Tóth Zoltán vegyészmérnök, oktató szak 09.09-13. napi 2x2 óra 1-10 szem. 8-10 D404 hétfő 16-18 K/6 A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport Sebestyén Timári Sarolta / Lihi Annamária Norbert Várnagy Katalin Nagy Zoltán Tóth

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás Hulladékos csoport tervezett időbeosztás 3. ciklus: 2012. január 16 február 27. január 16. titrimetria elmélet (ismétlés) A ciklus mérései: sav bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások.

Részletesebben

RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH Chemická olympiáda kategória Dz 49. ročník šk. rok 2012/13 Obvodné kolo

RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH Chemická olympiáda kategória Dz 49. ročník šk. rok 2012/13 Obvodné kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH Chemická olympiáda kategória Dz 49. ročník šk. rok 2012/13 Obvodné kolo Helena Vicenová Maximális pontszám 60 pont A megoldás ideje: 60 perc 1. feladat megoldása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Oldatkészítés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9

MUNKAANYAG. Stankovics Éva. Oldatkészítés. A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 Stankovics Éva Oldatkészítés A követelménymodul megnevezése: Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus alapfeladatok9 A követelménymodul száma: 2049-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Kémia alapjai I. házifeladat típusfeladatok (2017. őszi félévtől)

Kémia alapjai I. házifeladat típusfeladatok (2017. őszi félévtől) Kémia alapjai I. házifeladat típusfeladatok (2017. őszi félévtől) I. ÖSSZETÉTEL MEGADÁSA A./ KA1 típus: Egyenes behelyettesítés a definíciók alapján 1 pont 1. Hány tömeg%-os az oldat kálium-permanganátra

Részletesebben

Kémia fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Kémia fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét Kémia fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét Infúziós oldat készítése (számológép szükséges) Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus Péter, Lóránd Tamás, Nagy Veronika, Radó-Turcsi

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

Halmazállapot-változások vizsgálata ( ) Halmazállapot-változások vizsgálata Eddigi tanulmányaik során a szilárd, folyékony és légnemő, valamint a plazma állapottal találkoztak. Ezen halmazállapotok mindegyikében más és más összefüggés áll fenn

Részletesebben

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat ph számítás: Erős savak, erős bázisok Gyenge savak, gyenge bázisok Pufferek, pufferkapacitás Honlap: http://harmatv.web.elte.hu Példatárak: Villányi Attila: Ötösöm

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

4.Gyakorlat Oldatkészítés szilárd sóból, komplexometriás titrálás. Oldatkészítés szilárd anyagokból

4.Gyakorlat Oldatkészítés szilárd sóból, komplexometriás titrálás. Oldatkészítés szilárd anyagokból 4.Gyakorlat Oldatkészítés szilárd sóból, komplexometriás titrálás Szükséges anyagok: A gyakorlatvezető által kiadott szilárd sók Oldatkészítés szilárd anyagokból Szükséges eszközök: 1 db 100 cm 3 -es mérőlombik,

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 08. Optikai mérések elmélet. A ciklus mérései: 1. nitrit, 2. ammónium, 3. refraktometriax2, mérőbőrönd. Forgatási terv: Csoport

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Oldhatósági számítások

Oldhatósági számítások Oldhatósági számítások I. Az oldhatóság értelmezése A) A jód telített vizes oldatára vonatkozó adat nem megfelelő módon került megadásra. Nevezze meg a hibát, és számolja ki a helyes adatot! A hiba: Az

Részletesebben

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Sztöchiometriai számítások -titrálás: ld. : a 2. laborgyakorlat leírásánál Gáztörvények A kémhatás fogalma -ld.: a 2. laborgyakorlat leírásánál Honlap: http://harmatv.web.elte.hu

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Vegyész ismeretek emelt szint 1721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. Debrecen, 2015. július 27. Dr. Ősz Katalin s. k. Dr. Várnagy Katalin s. k.

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. Debrecen, 2015. július 27. Dr. Ősz Katalin s. k. Dr. Várnagy Katalin s. k. Kedves Hallgató! Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának kémiatanár képzésére. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet. old.. feladat a. lépés: Az egyenlet bal oldalának ábrázolása függvényként.. lépés: Az egyenlet bal oldalának ábrázolása függvényként.. lépés:

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti?

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti? H1 H2 H3 H4 H5 1. Ismeretlen koncentrációjú kénsavoldat 10.0 cm 3 -éből 100.0 cm 3 törzsoldatot készítünk. A törzsoldat 5.00-5.00 cm 3 -es részleteit 0.1020 mol/dm 3 koncentrációjú KOH-oldattal titrálva

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthet legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhet

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2011/2012. TANÉV. KÉMIA I-II. kategória - 1. forduló. Megoldások

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2011/2012. TANÉV. KÉMIA I-II. kategória - 1. forduló. Megoldások Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2011/2012. TANÉV KÉMIA I-II. kategória - 1. forduló Megoldások Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból tevődik

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól

Részletesebben

(Kémiai alapok) és

(Kémiai alapok) és 01/013 tavaszi félév 6. óra ph-számítás (I) Vízionszorzat, Erős savak és bázisok ph-ja Erős savak és bázisok nagyon híg oldatának ph-ja (pl. 10 7 M HCl) Gyenge savak és bázisok ph-ja (töményebb, illetve

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. április 20. A mérés száma és címe: 20. Folyadékáramlások 2D-ban Értékelés: A beadás dátuma: 2009. április 28. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló A feladatok megoldása Az értékelés szempontjai Csak a hibátlan megoldásokért adható a teljes pontszám. Részlegesen jó megoldásokat a részpontok alapján kell pontozni.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Bevezetés a kémiába gyakorlat (TKBL0141) anyaga

Bevezetés a kémiába gyakorlat (TKBL0141) anyaga Bevezetés a kémiába gyakorlat (TKBL0141) anyaga A heti 2 órás gyakorlat a félév 14 oktatási hetét figyelembe véve összesen 28 órát jelent. Ezt az időt felhasználva, tömbösítve hirdetjük meg a gyakorlatot

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE 2007) 1. Írjuk a mérési adatokat az x-szel és y-nal jelzett oszlopokba. Ügyeljünk arra, hogy az első oszlopba a független, a második oszlopba a függő változó kerüljön! 2. Függvény

Részletesebben

m n m n m M = n Mértékegysége: g / mol 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás tema03_biolf_

m n m n m M = n Mértékegysége: g / mol 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás tema03_biolf_ 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan semleges képződmény, amelyet két vagy több különböző kémiai elem meghatározott arányban alkot,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III. Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak

Részletesebben

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Vegyész ismeretek emelt szint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 15. VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

Titrálási feladatok számításai. I. Mintafeladatok

Titrálási feladatok számításai. I. Mintafeladatok Titrálási feladatok számításai I. Mintafeladatok 1. Egy 0,2555 mol/ koncentrációjú HNO-oldat 25,0 cm részleteire rendre 2,60; 24,60; 24,50; 24,40 cm KOH fogyott. Mennyi a KOH-oldat pontos koncentrációja?

Részletesebben

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 5. gy. VIZES OLDAOK VISZKOZIÁSÁNAK MÉRÉSE OSWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉERREL A fluid közegek jellemző anyagi tulajdonsága a viszkozitás, mely erősen befolyásolhatja a bennük lejátszódó reakciók sebességét,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 20. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Vegyész

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam 1. feladat (12 pont) Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 8. évfolyam 212 éve született a dinamó és a szódavíz feltalálója. Töltsd ki a rejtvény sorait és megfejtésül

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ALAPISMERETEK

LABORATÓRIUMI ALAPISMERETEK ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS LABORATÓRIUMI ALAPISMERETEK ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI

Részletesebben

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés 1. onentráiószámítás, oldatkészítés 1.1. példa onyhasó oldat készítése során 5,5 g Na Cl-t oldottunk fel 5 liter vízben. Mennyi az oldat tömegkonentráiója (g/ dm ), normalitása (ekv/dm ), molaritása (mol/

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2012/2013 tavaszi félév 8. óra

2012/2013 tavaszi félév 8. óra 2012/2013 tavasz félév 8. óra Híg oldatok törvénye Fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés, Ozmózsnyomás Molárs tömeg meghatározása kollgatív tulajdonságok segítségével Erős elektroltok kollgatív tulajdonsága

Részletesebben