Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások"

Átírás

1 Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. Gazdasági tevékenység az üzletszerűen ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység. Egyéni vállalkozásra jogosult Az a deviza jogszabályok szerint belföldinek minősülő személy, aki cselekvőképes, lakóhelye van, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Abban az esetben, ha a devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgárt vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre külön törvény feljogosít, egyéni vállalkozás alapítására ez a természetes személy is jogosult, feltéve, hogy cselekvőképes, tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. A jelenleg hatályos szerződéseink szerint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamainak polgárai jogosultak hazánk területén egyéni vállalkozás alapítására. Egyéni vállalkozás a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kivételével vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Az egyéni vállalkozói igazolvány Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely érvényességének fennállásáig közhitelesen igazolja a benne feltüntetett egyéni vállalkozással összefüggő adatokat. Az igazolványt az egyéni vállalkozó vállalkozási jogának igazolására a személyazonosító igazolványával vagy személyazonosságát igazoló más hatósági okmánnyal együtt használhatja. Az igazolványt a vállalkozó köteles sértetlenül megőrizni. Az érvényesség megszűnését követően haladéktalanul le kell adni a vállalkozó székhelye szerinti illetékes körzetközponti jegyzőnek. A megrongálódott és cserélt igazolványt a pótláskor, illetőleg az új igazolvány kiadásakor kell leadni. Akinek igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb tudomására jutástól számított három munkanapon a körzetközponti jegyzőnél bejelenteni. Vállalkozói igazolványt nem kaphat Aki egyéni vállalkozás alapítására egyébként jogosult nem kaphat vállalkozói igazolványt az alábbi esetekben: Gazdasági, vagyoni vagy közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték (amíg nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól). Egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték (amíg nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól). Valamely foglalkozástól eltiltották, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre.

2 Egyéb jogszabályban törvényben, törvényerejű rendeletben vagy kormányrendeletben meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik. Gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. Adó-, vám vagy társadalombiztosítási tartozása van Korábban kiadott vállalkozói igazolványát törvényben meghatározott okokból visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig. A vállalkozói igazolvány kérelmezhető A vállalkozói igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét, nyilvántartását a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti (fővárosban a kerületi) jegyző által vezetett okmányirodában lehet kérelmezni. A vállalkozói igazolvány kiadásához egy egységes formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmet benyújtani az okmányirodában. A kérelem beadását meghatalmazással rendelkező megbízott is intézheti, a vállalkozói igazolványt kizárólag a kérelmező személyesen veheti át. A kérelemben fel kell tüntetni 1. az egyéni vállalkozó nevét, 2. leánykori nevét, 3. születési helyét és idejét, 4. anyja nevét 5. a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit. A kérelemhez mellékelni kell 1. A kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nincs eltiltva az általa folytatni kívánt tevékenység végzésétől, illetve, hogy nem áll fenn az évi V. törvényben rögzített egyéb kizáró ok (pl. nem korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak. Korábban kiadott vállalkozói igazolványát nem vonták vissza az egyéni vállalkozásról szóló törvényben meghatározott okból, nincs adó-, vám vagy társadalombiztosítási tartozása. Azokról az adatokról, amelyek az adószám illetve ha adóazonosító jellel nem rendelkezik annak megállapításához szükségesek. 2. Érvényes (három hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt. 3. A jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, amennyiben a kérelmező képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni. Arról, hogy mely tevékenységhez milyen képesítés szükséges az okmányirodában lehet tájékoztatást kérni és kapni.) 4. A jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti. Arról, hogy mely tevékenység gyakorlásához van szükség hatósági engedélyre, és a folytatni kívánt tevékenységhez milyen hatósági engedély(ek)re van szükség az, okmányirodában lehet tájékoztatást kérni és kapni. 5. Külföldi állampolgárnak jövedelemszerzés céljából kiállított vízumot vagy tartózkodási (nem EU tagállamok állampolgárainak letelepedési engedélyt. 6. A vállalkozó munkavégzésének módját igazoló okiratot. Ez lehet diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, munkáltatói igazolás (ha munkaviszony mellett kívánja folytatni). Igazoló okiratra nincs szükség abban az esetben, ha egyéni vállalkozói tevékenységét főfoglalkozásként kívánja végezni, azaz kizárólagosan egyéni vállalkozó. 7. A telephely tulajdonjogát, illetve bérleti jogát igazoló okiratot (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, két tanú aláírásával is hitelesített bérleti szerződés vagy előszerződés.

3 8. Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, stb.) Bizonyos esetekben szükség lehet más, személyi adatokat igazoló okmányok bemutatására. Ilyen eset lehet, pl. ha a személyazonosító igazolvány adatváltozás miatt (pl. házasságkötés miatti névváltozás) még nem tartalmazza az időszerű (és ez által helyes) adatokat: ebben az esetben a házassági anyakönyvi kivonat szolgál a személyes adatok igazolására. 9. Lakóhelyet igazoló okmány január 1. előtt kiadott személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány. Külföldi kérelmező esetében tartózkodási engedély szükséges, amely gazdasági célú letelepedésre feljogosítja. Illetékköteles. Az illeték nagysága Ft. Az illetéket az okmányirodában kapott csekken postai befizetéssel kell megfizetni. Az ügyintézés határideje: 30 nap. Az eljárás jogi alapjai: évi V. törvény az egyéni vállalkozásokról évi XCIII. törvény az illetékekről évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXXII. törvény a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 129/2000. (VII. 11.) Korm rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról 28/2000. (X. 27.) BM rendelet az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 79/2004. (IV. 19.) Korm rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjérő, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Letölthető nyomtatványok:

4 Kérelem az egyedi, csoportos adatszolgáltatáshoz (elektronikus űrlap) I. Az adatszolgáltatást kérelmező 1. Neve, lakóhelye/székhelye 2. Jogi személy képviselőjének neve, lakóhelye II. Egyedi adatszolgáltatáshoz 1. A vállalkozó neve 2. A vállalkozó székhelye 3. A vállalkozó egyéb ismert adatai III. Csoportos adatszolgáltatáshoz 1. Csoportképző ismérvek IV. Az igényelt adatszolgáltatás típusa 1. Kivonat (összes nyilvános aktuális adat) 2. Jegyzék (elektronikus nyilvántartásban szereplő aktuális és történeti adatok listája) 3. Igazolvány adatok (érvényes vállalkozói igazolványban szereplő adatok) Figyelem! Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők központi nyilvántartása teljeskörűen július 1-jétől tartalmazza az egyéni vállalkozók adatait.

5 I. Kérelem az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához, cseréjéhez, pótlásához 1. Az egyéni vállalkozó Általános kérdéscsoport a) családi és utóneve (utónevei): b) leánykori neve: c) anyja neve: d) születési helye és ideje: Figyelem! Az adatokat a személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más hatósági okmány adatai alapján kell kitölteni. Nem magyar állampolgár esetén a születési hely szerinti ország megnevezését is kérjük feltüntetni. e) állampolgárság: Figyelem! Nem magyar állampolgár esetén a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély számát és a kiállító hatóság megnevezését is kérjük feltüntetni. f) bejelentett lakóhelye: kerület száma, közterület jellege (pl. út, utca) g) levelezési címe: kerület száma, közterület jellege (pl. út, utca) Postafiókja: irányítószám irányítószám helység neve közterület neve házszám (helyrajzi szám) emelet ajtó helység neve közterület neve házszám (helyrajzi szám) emelet ajtó Figyelem! Amennyiben a vállalkozásnak a székhelytől eltérő olyan levelezési címe is van, ahová a feladott küldemények kézbesíthetők, kérjük a rovatokat töltse ki.

6 h) meghatalmazottjának neve, lakóhelye (székhelye) Figyelem! Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szerint a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét) is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz. i) adóazonosító jele: 10 jegyű adóazonosító jel. Amennyiben nem rendelkezik az azonosító jellel, azt az adatlapon szereplő adatok alapján a vállalkozói igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg. II. j) adószám: k) Társadalombiztosítási Azonosító Jele: A kérelem benyújtásának jogalapja és célja a) a kérelem benyújtásának jogalapja és célja: Figyelem! E rovatban kell feltüntetni, hogy a vállalkozó az igazolvány kiadását saját jogán vagy a vállalkozás folytatására való jogosultság alapján kéri. A vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén törvényes képviselője - ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított három hónapon belül a körzetközponti jegyzőnek történő bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást. b) a kérelem benyújtásának célja: Figyelem! Ebbe a rovatba kell bejegyezni, hogy a kérelem az igazolvány kiadására, cserjéjére vagy pótlására irányul. III. A vállalkozásra vonatkozó kérdéscsoport a) tevékenység megnevezése és SZAKMAKÓD száma:

7 Figyelem! A SZAKMAKÓD rovatba a megfelelő kódokat írja be, a tevékenység megnevezése mezőbe pedig a tevékenység KSH és az APEH által meghatározott megnevezését. Először a főtevékenységet kell meghatározni. Főtevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a legmagasabb árbevétel várható. b) statisztikai számjel: Figyelem! Amennyiben nem rendelkezik statisztikai számjellel, azt az adatlapon szereplő adatok alapján a vállalkozó igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg. c) székhely (az engedély száma és kelte, az engedélyt kiállító hatóság megnevezése): kerület száma, irányítószám közterület jellege (pl. út, utca) az engedély száma és kelte: az engedélyt kiállító hatóság megnevezése: helység neve közterület neve házszám (helyrajzi szám) emelet ajtó Figyelem! Székhelynek minősül a központi ügyintézés helye. Amennyiben a székhelyén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki termék forgalmazása), a székhely szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga-bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges. d) telefon- és telefaxszám: e) telephely, fióktelephely (az engedély száma és kelte, a kiállító hatóság megnevezése): kerület száma, irányítószám közterület jellege (pl. út, utca) az engedély száma és kelte: az engedélyt kiállító hatóság megnevezése: helység neve közterület neve házszám (helyrajzi szám) emelet ajtó Figyelem! Telephely a vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelytől különböző címen van, de ugyanazon körzetközponti jegyző illetékességi területére esik.

8 Fióktelep a vállalkozó azon telephelye, amely más körzetközponti jegyző illetékességi területén fekszik, mint a vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben csak telepengedély alapján lehet megkezdeni. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni. f) vállalkozói igazolvány száma, nyilvántartási szám: g) munkavégzés módja: Figyelem! A munkavégzés módja: - főfoglalkozás: akinek az egyéni vállalkozás mellett nincs semmiféle egyidejűleg fennálló jogviszonya; - munkaviszony mellett (heti 36 órát elérő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát eléri; - munkaviszony mellett (heti 36 órát el nem érő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát nem éri el, illetőleg egyéb jogviszony alapján biztosított (pl. megbízási, bedolgozói jogviszony stb.); - nyugdíjas: saját jogon nyugdíjban részesülő, illetve az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte; - oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett: közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat. h) foglalkoztatottak létszáma: IV. Az adózásra vonatkozó kérdéscsoport 1. Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az általános forgalmi adót: a) a szerint az általános szabályok szerint

9 b) a szerint a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján c) a szerint a kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján d) 30. (3) bekezdése alapján tárgyi adómentesség helyett adófizetési kötelezettséget választok e) és a 64/B. -a alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával f) 64/A. (1) bekezdése alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazása során a Törvény 7. számú mellékletben rögzített számítási módszerrel állapítom meg g) 57. -a szerint mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett adófizetési kötelezettséget választok h) a szerint az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási szabályok alapján 2. A Törvény alapján a) 30. (1) bekezdés szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatok b) 49. -a szerint alanyi adómentességet választok c) a szerint mezőgazdasági tevékenységet folytatok és termékértékesítés során a kompenzációs felár érvényesítési jogommal élek d) 30. (2) bekezdés szerint tárgyi adómentes tevékenységet folytatok 3. A személyi jövedelemadóról szóló, módosított évi CXVII. törvény alapján 3.1. átalányadózást

10 a) nem választom b) választom 3.2. tételes átalányadózást a) nem választom b) választom helység, év, hónap, nap... vállalkozó aláírása A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 45. -a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, ha az egyéni vállalkozó tagságra kötelezett pályakezdőnek minősül, az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni. Az egyéni vállalkozó akkor minősül pályakezdőnek, ha e vállalkozói tevékenysége az első társadalombiztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányait folytató személy a hallgatói, tanulói jogviszonyát követően létesített első biztosítási jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek.

11 Forrás: Az ügyintézés helye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Okmányiroda (földszint) Ügyintézők: Tóthné Kaszás Tímea 06/25/ /49-es mellék Bódai Gáborné 06/ 25/ /29-es mellék Ügyfélfogadás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 7,30-7,30-7,30-7,30-7,30-11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 12,30 12,30-12,30-15,00 15,00 15,00

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben