1990. évi V. törvény. az egyéni vállalkozásról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1990. évi V. törvény. az egyéni vállalkozásról 1"

Átírás

1 1. oldal évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 1 E törvény célja, hogy - figyelembevéve a Magyar Köztársaság Alkotmányának a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságára, a magántulajdon garanciáira és a vállalkozói befektetések védelmére vonatkozó rendelkezéseit - az egyéni vállalkozások szabályozásával, a vállalkozói szabadság és az azonos versenyfeltételek biztosításával elősegítse a magyar gazdaság fejlődését. Mindezek érdekében az Országgyűlés az egyéni vállalkozásokról a következő törvényt alkotja: Az egyéni vállalkozás általános szabályai 1. Ez a törvény szabályozza az egyéni vállalkozás létrehozásának, működésének és megszűnésének feltételeit. 2. (1) 2 E törvény alkalmazásában egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy - a 3. (2) bekezdésében meghatározott esetben - külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. E törvény alkalmazásában gazdasági tevékenység az üzletszerűen - ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen - folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység. (2) 3 A szociális szolgáltató tevékenység egyéni vállalkozás keretében történő folytatását a kormány, a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásának feltételeit külön törvény szabályozza. (3) 3 Az egyéni egészségügyi vállalkozásra e törvény rendelkezéseit külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. BH I. A visszavásárlási kötelezettséggel forgalmazott részvények esetén a kibocsátó bank és az általa megbízott forgalmazó egyetemleges kártérítési felelőssége körében irányadó szempontok [Ptk. 4. (4) bek., 198. (1) bek., 216. (1) bek., 318. (1) bek., 339. (1) bek., 350. (1) bek., évi V. tv. 2. (1) bek., évi CXI. tv. (a továbbiakban: Épt.) 219. (1) bek., 296. a) pont, évi CXII. tv. 3. h) és i) pont, 11. a) pont, 90., évi VI. tv (2) és (4) bek., évi CXLIV. tv. 223., 266. (2) és (4) bek., 267. (1) bek., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 61. (4) bek., 62. (2) bek.] (1) Egyéni vállalkozás alapítására az a belföldi természetes személy jogosult, aki cselekvőképes, lakóhelye van, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. (2) Ha a devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgárt önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre külön törvény feljogosít, egyéni vállalkozás alapítására ez a természetes személy is jogosult, feltéve, hogy cselekvőképes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. BDT I. A törvény a felek számára már a jogügylet létrejöttét megelőző időre is állapít meg kötelezettségeket az előkészítés, együttműködés, tájékoztatás körében. Ha a megállapodás létrejött, e kötelezettségek teljesítését vagy elmulasztását a szerződésszegés szabályai szerint kell figyelembe venni. 4. (1) 5 Egyéni vállalkozás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. (2) 5 Az (1) bekezdésben előírt vállalkozói igazolvány nélkül gyakorolható a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás. kihirdető törvény hatálybalépésének napjától. (3) 6 A vállalkozói igazolványt kérelemre - az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével -, a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben 7 meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) adja ki. (4) 8 A kérelemben fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését. (5) 8 A kérelemhez mellékelni kell a) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az 5. (1) bekezdésének c)-g) pontjában foglalt kizáró okok, 1 Kihirdetve: II Megállapította: évi XVI. törvény 84. (1) b). Az első mondat szövegét megállapította: évi LXXII. törvény 3. (1). Hatályos: II. 1-től. 3 Megállapította: évi XXVI. törvény 94. (5). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést 4 Megállapította: évi LXXII. törvény 3. (2). Hatályos: II. 1-től. 5 Megállapította: évi CXXXVII. törvény 1.. Hatályos: VII. 1-től. 6 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 1. (1). Hatályos: XI. 1-től. Az ezt megelőzően kiadott vállalkozói igazolvány VI. 30-án érvényét veszti, cseréjének szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 7 Lásd: 143/1999. (IX. 15.) Korm. rendelet, 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet. 8 Beiktatta: évi CXXXVII. törvény 1.. Hatályos: VII. 1-től.

2 2. oldal b) hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezővel szemben nem állnak fenn az 5. (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok, c) a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, amennyiben a kérelmező a 9. -ban meghatározott képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni, d) jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, e) 1 a kérelmező nyilatkozatát az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges - külön jogszabályban meghatározott - adatokról. (6) 2 (7) 3 A körzetközponti jegyző a kérelmező helyett az érintett szervezetektől az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. A körzetközponti jegyző az adószám, illetőleg az adóazonosító jel, statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat - a kérelem rögzítését követő két napon belül - az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján továbbítja az illetékes hatóság számára. (8) 4 Az állami adóhatóság az adóazonosító számot, a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai számjelet a kért azonosítószámok (jelek) megállapításához szükséges adatok megérkezésétől számított 5 napon belül köteles megküldeni a körzetközponti jegyzőnek. (9) 5 Az egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kaphat. Az igazolvány alapján több tevékenységet folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő-, szolgáltató egységet) tarthat fenn. (10) 5 A vállalkozói igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. BH Az ipargyakorlásra vonatkozó jogszabályok alapján kell megállapítani, hogy a jogszabály jogosítvány hiánya miatt a szerződést meg akarta-e fosztani ügyleti hatályától [Ptk (2) bek., 237. (1) és (2) bek., 389., 391. (2) bek., évi V. tv. 4. (1) bek.). KGD A természetes személy csak a vállalkozói igazolványában rögzített gazdasági tevékenységei tekintetében minősül egyéni vállalkozónak, egyéb bevételei tekintetében nem (1990. évi V. törvény 4., 8., évi CXVII. törvény 3. 4/A. 6 (1) A körzetközponti jegyző az egyéni vállalkozó nyilvántartási számmal történő azonosítása, illetve más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából - a tevékenység gyakorlására vonatkozó adatok mellett - az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartásában a kérelmező a következő a)-d) pontok szerinti személyes, illetve e)-n) pontok szerinti egyéb adatait rögzíti: a) neve, b) leánykori neve, c) születési helye és ideje, állampolgársága, d) anyja neve, e) tevékenységi köre, f) székhelye, g) telephelye, h) fióktelephelye, i) adószáma, vállalkozói igazolvány száma, nyilvántartási száma, j) statisztikai számjele, k) munkavégzés módja, l) levelezési címe, m) telefon- és telefax-száma, n) foglalkoztatottak létszáma. (2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokat a körzetközponti jegyző a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi rendszerében ellenőrzi. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a körzetközponti jegyző az egyéni vállalkozási jog - ideértve a vállalkozás 13. (2) bekezdés szerinti folytatását is - megszűnéséig kezeli. (4) A körzetközponti jegyző a nyilvántartási számról az egyéni vállalkozót a vállalkozói igazolványban tájékoztatja. Az egyéni vállalkozónak a nyilvántartási számot a vállalkozással összefüggő iratain fel kell tüntetnie. 1 Módosította: évi LXXXIII. törvény 25. (2) a). 2 Hatályon kívül helyezte: évi LXXXIII. törvény 25. (2) a). Hatálytalan: XI. 1-től. 3 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 1. (2). Hatályos: XI. 1-től. 4 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 1. (3). Módosította: évi CIX. törvény 83. (4) b). 5 Számozását módosította: évi CXXXVII. törvény Beiktatta: évi LXXXIII. törvény 2.. Hatályos: XI. 1-től.

3 3. oldal (5) 1 Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv az (1) bekezdésben foglalt adatokat az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásában - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozás gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából, a vállalkozási tevékenység megszűnésétől számított két évig - kezeli. A központi nyilvántartás feladata az e törvényben meghatározott adatok és változások gyűjtése és kezelése, azokból a törvényben meghatározott jogosultak részére adatok szolgáltatása. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartása - a telefon- és telefaxszám kivételével - nyilvános. (6) 2 Az állami adóhatóság a körzetközponti jegyző megkeresésére - a vállalkozói nyilvántartás pontosítása, a hiányzó adatok pótlása érdekében - közli a nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóazonosító jelét, adószámát és tevékenységi körének szakmakód szerinti felsorolását. 4/B. 3 (1) A körzetközponti jegyző a vállalkozói igazolvány kiadásáról, az egyéni vállalkozó székhelyének, telephelyének, főtevékenységének, illetve tevékenységi körének megváltozásáról, az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről, valamint a vállalkozói igazolvány iránti kérelem elutasításáról - a 4/A. (1) bekezdésében foglalt adatok közlésével - értesíti az egyéni vállalkozó székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes 4 a) települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjét; b) vámhatóságot, amennyiben az egyéni vállalkozó olyan tevékenységet végez, amelyhez vámhatósági engedély szükséges; c) 5 nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet és egészségbiztosítási szervet, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét; d) 6 mezőgazdasági igazgatási szervet az agrárvállalkozók tekintetében; e) 7 az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervet, f) területi gazdasági kamarát - a tevékenységi körnek megfelelően -; g) állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt. (2) 1 A körzetközponti jegyző az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül továbbíthatja, illetve fogadhatja a 4. (7) bekezdésében, valamint a 4/A. (1) bekezdésében meghatározott adatokat az (1) bekezdésben megjelölt szerveknek, illetve szervektől. 5. (1) Nem kaphat vállalkozói igazolványt: a) akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek; b) akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek; c) akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre; d) aki egyéb jogszabályban - törvényben, törvényerejű rendeletben vagy kormányrendeletben - meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik; e) aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; f) 8 akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát a 14. (1) bekezdés c)-d) pontjában foglaltak miatt visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig; g) 9 akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában szabályozott kizáró okot addig kell figyelembevenni, amíg az elítélt nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól. KGD Az illetékfizetési kötelezettség az adófizetési kötelezettséggel esik egy tekintet alá; az illetékmulasztás megalapozza a vállalkozói igazolvány visszavonását akkor is, ha azt magánszemélyként követte el a vállalkozó (1990. évi V. törvény 5., 14., évi XCI. törvény 3., 6., (1) A vállalkozói igazolványban fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési idejét, helyét, állampolgárságát, anyja nevét, székhelyét, telephelyét (telephelyeit, fióktelephelyeit), tevékenységének megnevezését, illetve tevékenységi körét, továbbá adószámát és nyilvántartási számát. (2) A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül a körzetközponti jegyzőnek be kell jelenteni. A körzetközponti jegyző az adatok változását az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartásában átvezeti. (3) A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozása esetén a vállalkozói igazolvány cseréjére irányadó szabályok szerint kell eljárni. 1 Módosította: évi CIX. törvény 11. (3) a). 2 Beiktatta: évi CXIII. törvény 287. (1). Módosította: évi CIX. törvény 83. (4) b). 3 Beiktatta: évi LXXXIII. törvény 3.. Hatályos: XI. 1-től. 4 Helyesbítette: Magyar Közlöny 2001/2., 2001/13. 5 Módosította: évi CXIII. törvény 281. (2) a) 8., évi CIX. törvény 79. (6) c). 6 Módosította: évi CIX. törvény 167. (5) i). 7 Módosítva: évi CIX. törvény 11. (3) a) alapján. Módosította: évi LXXXII. törvény 13. (1) 6. 8 Megállapította: évi XII. törvény 23. (1). Hatályos: IV. 1-től. 9 Beiktatta: évi LX. törvény 14. (1). Hatályos: VII. 25-től. 10 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 4.. Hatályos: XI. 1-től.

4 4. oldal 7. 1 (1) Az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége, működése megfelel-e a jogszabályokban, illetve az igazolványában foglaltaknak, és erről tájékoztatja a vállalkozói igazolvány kiadására illetékes körzetközponti jegyzőt. (2) Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét több telephelyen (fióktelephelyen) folytatja, az egyes telephelyek (fióktelephelyek) szerint illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője ellenőrzi, hogy a vállalkozó tevékenysége a telephelyen (fióktelephelyen) megfelel-e a jogszabályban előírt feltételeknek és az igazolványában foglaltaknak, és erről tájékoztatja a vállalkozói igazolvány kiadására illetékes körzetközponti jegyzőt. Az egyéni vállalkozás működési szabályai 8. (1) 2 Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg, és az abban meghatározott tevékenység keretei között folytathatja. (2) Az egyéni vállalkozó tevékenységét a tevékenység folytatására irányadó jogszabály előírásai szerint, ha a tevékenység folytatását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, csak ennek birtokában kezdheti meg és folytathatja. (3) 3 Ha valamely hatósági engedély megadásához külön jogszabály az egyéni vállalkozói jogviszony igazolását írja elő, a körzetközponti jegyző a vállalkozói igazolványt kiállítja, egyidejűleg megfelelő határidő kitűzése mellett felhívja a kérelmezőt az érintett hatósági engedély utólagos bemutatására. A Ket.-tel összefüggésben szükséges az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Evtv.) módosítása is. A Ket. 1. -ának (2) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A jelenlegi hatályos szabályozás szerint csak az kaphat egyéni vállalkozói igazolványt, aki működési engedély köteles tevékenység esetén bemutatja érvényes működési engedélyét, továbbá csak az kaphat működési engedélyt, aki bemutatja érvényes egyéni vállalkozói igazolványát (lásd: az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 4. -ának (3) bekezdése, valamint az Evtv. 4. -a (5) bekezdésének d) pontja). A törvény ezt az ellenmondást kívánja kiküszöbölni úgy, hogy az igazolvány kiadásával egyidejűleg az ügyfelet határidő megfelelő kitűzésével a hatósági engedély későbbi időpontban történő bemutatására kötelezi (az igazolvány visszavonásának terhe mellett). Ezen új szabályozás a Ket. általános elveivel is összhangban van, s nem állítja az ügyfelet megoldhatatlan helyzetek elé. BH Mindaddig, amíg az egyéni vállalkozó kérelme alapján, egyéni cégként való cégbejegyzésére nem kerül sor, egyszemélyes kft.-vé, illetőleg egyszemélyes rt.-vé nem alakulhat át [1990. évi V. tv. 8. (1) bek., 15. (1) és (3) bek., 15/A. (1)-(2) bek., évi 23. tvr. (Ctvr.) 1. (1) bek.]. BH A kontárszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek [Ptk (2) bek., 337. (2) bek., 339., PK 32. sz., évi 14. tvr. 2. (1) bek., évi V. tv. 8. (1) bek.]. KGD A természetes személy csak a vállalkozói igazolványában rögzített gazdasági tevékenységei tekintetében minősül egyéni vállalkozónak, egyéb bevételei tekintetében nem (1990. évi V. törvény 4., 8., évi CXVII. törvény Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelephelye) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell. 10. (1) Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában. (2) Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és középfokú szakoktatási intézményi tanulót foglalkoztathat. Segítő családtagként a vállalkozó közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], továbbá a vállalkozó élettársa, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona, valamint testvérének házastársa foglalkoztatható. 11. (1) Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel. (2) Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat és egyidejűleg nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. KGD A munkáltató esetében jogutódlás csak akkor állapítható meg, ha a jogutódlás jogszabályi feltételei fennállnak (1990. évi V. törvény 11., 15., évi II. törvény Megállapította: évi LXXXIII. törvény 5.. Hatályos: XI. 1-től. 2 Megállapította: évi CXXXVII. törvény 4. Hatályos: VII. 1-től. 3 Beiktatta: évi LXXXIII. törvény 6.. Hatályos: XI. 1-től. Ezt követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5 5. oldal 12. (1) 1 Az egyéni vállalkozó székhelyét, nyílt árusítású üzletét, termelő-, szolgáltató egységét az ott folytatott alapvető tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, az üzlettől, termelő-, szolgáltató egységtől eltérő helyen levő székhelyét. (2) A cégtáblán szereplő üzleti elnevezésre a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell megfelelően alkalmazni. 12/A. 2 Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az egyéni vállalkozó megnevezést vagy annak e. v. rövidítését, a 15. -ban meghatározott egyéni cég esetén az egyéni cég megnevezést vagy annak e. c. rövidítését aláírása mellett köteles feltüntetni. EBH Az egyéni cég-tulajdonos egyéni vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként úgy szerepelhet, ha neve mellett az egyéni cég elnevezése is feltüntetésre kerül (1990. évi V. törvény 12/A., 15. ; évi CXLV. törvény 12. BH Az egyéni cégtulajdonos egyéni vállalkozó neve mellett az ingatlan-nyilvántartásban az egyéni cég elnevezését is fel kell tüntetni (1997. évi CXLV. tv. 12. ; évi V. tv. 12/A., 15. ) A vállalkozói tevékenység gyakorlásának megszűnése 13. (1) Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha: a) az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja; b) 3 az igazolványt a körzetközponti jegyző a 14. -ban foglaltak alapján visszavonta; c) az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti, kivéve: ha vállalkozói tevékenységét özvegye vagy örököse; cselekvőképességének elvesztése esetén pedig az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője folytatja. (2) 4 Az egyéni vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén a törvényes képviselője - ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított három hónapon belül a körzetközponti jegyzőnek történő bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást. (3) 5 A körzetközponti jegyző a (2) bekezdésben foglaltak esetén a vállalkozási tevékenység folytatására jogosult személy helyett az érintett szervektől a 4. (7) bekezdésében foglaltak szerint szerzi be az adóazonosító számot, illetőleg a statisztikai számjelet. BH A vállalkozói igazolvány visszaadása nem jelenti a munkáltató jogutód nélküli megszűnését [Mt. 73. ; évi V. törvény 13. (1) bekezdés a) pont]. BH A helyiség bérletére vonatkozó jogviszony folytatásának lehetősége az eredeti bérlő örököse részéről [Ptk. 1. (2) bek., 7. (1) bek., évi V. tv. 13. (2) bek., évi LXXVIII. tv. 16. (3) bek., 36. (1) bek., 40. (1) bek.]. AEÉ 1996/13. Az adózó helyett helytállni kötelezetteket az adótartozás megfizetésére csak határozat útján lehet kötelezni. Az adózó örököse az örökrésze erejéig kötelezhető [Art. 25. (2) bek. a) pont]. Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha az egyéni vállalkozó meghal, kivéve, ha a vállalkozói tevékenységet özvegye vagy örököse folytatja. A tevékenység folytatását az elhalálozás időpontjától számított 3 hónapon belül kell az illetékes önkormányzat jegyzőjének bejelenteni. [Egyéni vállalkozásról szóló évi V. tv. 13. (1), (2) bekezdés] BH Személyszállító kisiparosok között a taxiállomás igénybevételével kapcsolatos birtokvita elbírálása során a helyi ipartestület működési szabályzatában meghatározott jogosultságokat a bíróságnak vizsgálnia kell [Ptk (3) bek., évi V. tv. 13. ] (1) Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha a) olyan körülmény merül fel, ami az igazolvány kiadását kizárná (5. szerinti okok); b) a működéshez szükséges, e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a körzetközponti jegyző vagy az illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, illetőleg a külön jogszabályban megjelölt hatóság felszólítása ellenére e követelményeknek 30 napon, illetve - a külön jogszabályi felhatalmazás alapján - a hatóság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, és a jogszabálysértés másképpen nem orvosolható; c) 7 az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit a hatáskörrel rendelkező hatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget; d) 8 e) 9 a vállalkozó a 8. (3) bekezdésében foglalt felhívás ellenére az érintett hatósági engedélyt a megadott határidőn belül nem mutatja be. 1 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 6.. Hatályos: XI. 1-től. 2 Beiktatta: évi LXXII. törvény 3. (3). Hatályos: II. 1-től. 3 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 7. (1). Hatályos: XI. 1-től. 4 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 7. (2). Hatályos: XI. 1-től. 5 Beiktatta: évi LXXXIII. törvény 7. (2). Hatályos: XI. 1-től. 6 Megállapította: évi LXXXIII. törvény 8.. Hatályos: XI. 1-től. 7 Módosította: évi CIX. törvény 83. (4) b). 8 Hatályon kívül helyezte: évi LXXXV. törvény 40. (3). Hatálytalan: I. 1-től. 9 Beiktatta: évi LXXXIII. törvény 7.. Hatályos: XI. 1-től. Ezt követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6 6. oldal (2) A vállalkozói igazolvány visszavonására okot adó körülményről - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek keretei között - az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőt köteles haladéktalanul értesíteni a) 1 a székhely, illetőleg telephely (fióktelephely) szerint illetékes jegyző, vagy a külön jogszabályban megjelölt hatóság vagy gazdasági kamara az (1) bekezdés a) és b) pontjában feltüntetett valamely ok észlelésekor, b) az adóhatóság, illetve a vámhatóság az (1) bekezdés c) pontjában, illetőleg c) 2 KGD Az illetékfizetési kötelezettség az adófizetési kötelezettséggel esik egy tekintet alá; az illetékmulasztás megalapozza a vállalkozói igazolvány visszavonását akkor is, ha azt magánszemélyként követte el a vállalkozó (1990. évi V. törvény 5., 14., évi XCI. törvény 3., 6., 97. Az egyéni cég 15. (1) Az egyéni vállalkozó - kérelmére - a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezhető. (2) Az egyéni cég nem jogi személy. (3) A cégbírósághoz intézett bejelentésre, eljárásra a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabályok 3 rendelkezéseit kell alkalmazni. EBH Az egyéni cég-tulajdonos egyéni vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként úgy szerepelhet, ha neve mellett az egyéni cég elnevezése is feltüntetésre kerül (1990. évi V. törvény 12/A., 15. ; évi CXLV. törvény 12. BH Egyéni vállalkozónak a cégjegyzékbe egyéni cégként való bejegyzését követően egyszemélyes Kft.-vé történő átalakulásával bekövetkező vagyonszerzés nem mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól (1990. évi XCIII. törvény 26., évi IV. törvény 685., évi V. törvény 15., 15/A., évi CXLIV. törvény 59. BH Az egyéni cégtulajdonos egyéni vállalkozó neve mellett az ingatlan-nyilvántartásban az egyéni cég elnevezését is kell tüntetni (1997. évi CXLV. tv. 12. ; évi V. tv. 12/A., 15. ) BH Mindaddig, amíg az egyéni vállalkozó kérelme alapján, egyéni cégként való cégbejegyzésére nem kerül sor, egyszemélyes kft.-vé, illetőleg egyszemélyes rt.-vé nem alakulhat át [1990. évi V. tv. 8. (1) bek., 15. (1) és (3) bek., 15/A. (1)-(2) bek., évi 23. tvr. (Ctvr.) 1. (1) bek.]. BH Az egyéni vállalkozó a folyamatosan gyakorolt üzletszerű gazdasági tevékenysége körében a gazdálkodó szervezetekkel azonos elbírálás alá esik, ezért nem semmis - az egyéni vállalkozó megbízó és a gazdálkodó szervezet külkereskedelmi vállalat között létrejött - olyan szerződés, amely szerint a kedvezőbb feltételekkel megkötött külkereskedelmi szerződés révén elért előnyön osztoznak [Ptk (2) bek., 508. (1) bek., 685. c) pont, évi V. tv. 15., 32/1967. (IX. 23.) Korm. r. 1. (1) bek.]. BDT Az egyéni cégnek nincs önálló perképessége, így peres fél sem lehet és érdemi nyilatkozatot sem tehet. KGD Egyéni vállalkozónak a cégjegyzékbe egyéni cégként való bejegyzését követően - egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásával bekövetkező - vagyonszerzése nem mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól (1990. évi XCIII. törvény 26. ; évi IV. törvény 685. ; évi V. törvény 15., 15/A. ; évi CXLIV. törvény 59. ) KGD A munkáltató esetében jogutódlás csak akkor állapítható meg, ha a jogutódlás jogszabályi feltételei fennállnak (1990. évi V. törvény 11., 15., évi II. törvény /A. 4 (1) Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át. 17/1997. Számviteli kérdés Az egyéni cégként való bejegyzést követően van-e időkorlát az egyszemélyes kft.-vé, rt.-vé történő átalakulásra? Az évi V. törvény 15. és 15/A. -ai intézkednek az egyéni vállalkozóknak a cégjegyzékbe egyéni cégként való bejegyzése és - a gazdasági társaságokról szóló évi VI. törvény ainak megfelelő alkalmazásával - átalakulása lehetőségéről. Sem egyik, sem másik jogszabályi helyen nincs olyan előírás, hogy az átalakulás kötelező lenne, vagy meghatározott időtartamon belül válna kötelezővé. (2) Az átalakulás előtt az egyéni cég köteles a számviteli törvény előírásainak megfelelően egyszerűsített mérleget készíteni. 1 Megállapította: évi CXXXI. törvény 26. (2) c). Hatályos: I. 1-től. 2 Hatályon kívül helyezte: évi CIX. törvény 82. (1) b). Hatálytalan: I. 1-től. 3 Lásd: évi 23. törvényerejű rendelet, 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet. 4 Megállapította: évi CXLIV. törvény Hatályos: VI. 16-tól.

7 7. oldal Záró rendelkezések 16. (1) Ez a törvény április hó 1. napján lép hatályba. (2) 1 (3) A törvény hatálybalépése a korábban kiadott magánkereskedői és iparigazolványok, működési engedélyek érvényességét nem érinti. (4) Ahol jogszabály kisiparost vagy magánkereskedőt említ, ezen egyéni vállalkozót kell érteni. (5) Azok az egyéni vállalkozók, akik a törvény hatálybalépése előtt gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjai voltak, a társaság megszűnéséig az eddigi szabályok szerint folytathatják működésüket. 16/A. 2 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervet vagy szerveket. 3 16/B. 4 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vállalkozói igazolvány kiadásával, cseréjével kapcsolatos eljárás szabályait, a kérelem-formanyomtatvány tartalmi és formai kellékeit, valamint a vállalkozói igazolvány formai követelményeit rendeletben állapítsa meg. 17. (1) A törvény hatálybalépését megelőzően alapított egyéni vállalkozások működési feltételeire a továbbiakban e törvény előírásait kell alkalmazni. (2) A törvény hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben az eljárás során a továbbiakban e törvény előírásait kell alkalmazni. 18. Az az egyéni vállalkozó, aki az igazolványában feltüntetett tevékenységet személyesen gyakorolja, a kisiparos illetve a magánkereskedő, a mestervizsgával rendelkező vállalkozó a mester megnevezést használhatja. 1 Hatályon kívül helyezte: évi LXXXII. törvény Hatálytalan: VII. 1-től. 2 Beiktatta: évi CIX. törvény 11. (2). Hatályos: I. 1-től. 3 Lásd: 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 4 Beiktatta: évi LXXXII. törvény 8. (1). Hatályos: VII. 1-től.

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. Az űrlap alkalmazásának kezdete: 2012. december 1. Jogszabályi hivatkozás:

Részletesebben

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben