Turizmus társadalmigazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus társadalmigazdasági"

Átírás

1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 3. téma: A turizmus környezete 1 A turizmus rendszerének felépítése Gazdasági környezet A TURIZMUS RENDSZERE Társadalmi, kulturális környezet A turizmus tárgya, intézményi alrendszer A turizmus alanya HELY Szervezetek Természeti környezet vállalkozások Techológiai környezet Politikai környezet 2 1

2 A turizmus környezete A környezet: azon elemek, amelyeket a szereplık nem tudnak átalakítani de amely befolyásolja mőködési terüket Elemei: Gazdasági Társadalmi-kulturális Politikai Technológiai Természeti 3 A (köz)gazdasági környezet A gazdasági környezet szerepe a turizmus fejlıdésében: Ipari forradalomig (Angliában) társadalmi és pénzügyi elit Technikai találmányok révén iparfejlıdés, vállalkozói jövedelmek és a vagyon növekedés,koncentráció Kb után: vagyonos nemesek, nagybirtokosok + vállalkozók a szállodaipar vendégei I. világháború után: tisztviselık ipari középvezetık, polgári középréteg a vendég (nemesek, földbirtokosok elszegényednek) Javuló szociális törvényhozás, fizetett szabadság: munkások is részt vesznek az idegenforgalomban (már nem csak leisure-class, hanem személyes jövedelem A közgazdasági környezet a turisztikai fejlıdés meghatározó tényezıjévé válik. 4 2

3 A turizmusra ható közgazdasági tényezık Pozitív: a rendelkezésre álló reáljövedelem növekedése jobb jövedelem-eloszlás stabil valutahelyzet kedvezı konjunktúra-helyzet Negatív: gazdasági válságjelenségek az ipari termelés visszaesése (munkanélküliség, létszám- és bérstop, rövidített munkaidı, túlmunka kiesése), bizonytalan valutahelyzet kedvezıtlen konjunktúra-helyzet 5 Nemzetközi turisztikai bevételek (2004) mrd EUR md EUR (623 md USD ) md EUR (523 md USD) Világ GDP (2003: md USD) Nemzetközi turisztikai bevételek, (milliárd USD) bevétel/turista: 820 USD (világátlag) Magyarországra érkezı külföldi turisták költése, 2007 küldı ország szerint, összesen 6 3

4 7 Nemzetközi turista érkezések %-os változása régiónként (UNWTO) 8 4

5 A gazdasági környezet hatásának megjelenése A bruttó társadalmi termék (GDP) és a turisztikai kiadások alakulásának összehasonlítása Általános tapasztalat: az elmúlt évben a turisztikai kiadások erısebben növekedtek mint a bruttó társadalmi termék. A változó valutaárfolyamok hatása: Nnemzeti valuta 10%- os felértékelése a külföldrıl érkezık szállásköltsége 12-15%-kal is nıhet árengedményekkel, kiegészítı szolgáltatásokkal kompenzálható Fontos az árbeli versenyképesség (globalizáció miatt) A turisztikai kiadások nagyobb hányada a külföldi turizmusra jut Oka: árrugalmassági foka lényegesen nagyobb mint 1. Miért? A GDP-ben nem mért gazdasági és nem gazdasági hatótényezık (pl. politikai helyzet, idıjárási viszonyok, motivációk stb.). Tendenciájában a turisztikai kiadások összességében (belföldi turizmusban is) hasonló 9 Árak a turizmusban Árérzékenység Az ár 1%-os változása hány %-os keresletváltozást eredményez Teljes jövedelem Turizmus részesedése a jövedelembıl Szolgáltatás megítélése A turizmus nem alapszükséglet alapvetıen árérzékeny kereslet Ár növekedésére a kereslet: csökken:tömegtermék növekedik: Luxustermék Átlagos szállodaárak néhány nagyvárosban 1. Róma 2. London 3. New York 4. Tokio 5. Genf 6. Milánó 7. Koppenhága 8. Párizs 14. Prága 20. Budapest EUR/fı (2004)

6 Malajzia WTTC Turisztikai Ár-Versenyképesség Mutató Indonézia UK Japán Ország Magyarország Türkmenisztán Pápua Új-Guinea Figyelembe vett tényezık (0-100) Szállodaár-index (HPI) - Szobaár/éjszaka Vásárlóerı-index - 1 USD értékő termék ára Fogyasztói árindex - Nemzetközi infláció 1995-tıl Adók - ÁFA, idegenforgalmi díj, stb. Index 65, ,75 94,35 91,86 8,50 0,00 WTTC: World Travel and Tourism Council 11 Árfolyamok a turizmusban Árfolyam: a hazai fizetıeszköz és a turisták fizetıeszközének átváltási aránya (pl. EUR = 245 Ft vs 1 EUR = 235 Ft) Árfolyamkülönbség Veszteség, nyereség Kockázat Stabilitás - kiszámíthatóság Erısödés külsı valutákhoz képest Ösztönzi a kiutazást Csökkentheti a beutazást Hazai vállalkozások nyeresége csökken Gyengülés külsı valutákhoz képest Csökkentheti a kiutazást Ösztönzi a beutazást Hazai vállalkozások nyeresége nı Belföldi turizmus ösztönzése 12 6

7 Társadalmi-kulturális környezet Az idegenforgalom fejlıdése nem kizárólag közgazdasági tényezıktıl függ. A nem gazdasági szükségleteket és értékeket is mindig figyelembe vevı turizmus nem különül el a többi gazdasági tevékenységtıl. Társadalmi rend: Középkor: rendi állam, papság, nemesség szd.: liberalizálódás, harmadik rend, gazd. teljesítményen alapszik 20. szd.: demokrácia, szociális piacgazdaság 13 Napjaink társadalmi-gazdasági rendjének fı vonásai 14 7

8 A modern turizmusra gyakorolt hatások Jóléti társadalom: magas diszkrecionális jövedelem és jobb jövedelemelosztás Szolgáltató társadalom: gazdasági növekedés elısegítése Fogyasztói társadalom: a jövedelmeket elfogyasztják, nem megtakarítják Mobil társadalom, oktató társadalom: igény a turizmus iránt Tehát: Demokrácia, piacgazdaság: a turizmus iránti igény, motiváció növekszik A turizmus visszahat a társadalomra: a társadalom szerkezetének megváltozása Kulturális globalizáció, ellaposodás, hasonulás A földtulajdon és az infrastruktúra idegen kézbe kerülésének veszélye Pl: a tömegturizmus betörése a 20. sz. közepén (Spanyolország, stb.) Ellenintézkedések: a kulturális sajátosság támogatása, ingatlanok külföldieknek történ eladásának megnehezítése V.ö.: európai integrációs törekvések 15 A politikai környezet A turizmus az emberi együttélés egyik megnyilvánulási formája A felsı hatalom - politikai magatartás befolyásolja és meghatározza a turizmus közvetve vagy közvetlenül politikai funkciókat tölt be a turizmus a politikának impulzusokat ad. Kerete: társadalmi forma liberális jogállam: állampolgárok szabadsága politikailag adott a turizmus korlátlan fejlıdésének feltételei, a szociális jóléti állam jóléti célja: a turizmus közvetett és közvetlen támogatása lehetséges (pl. szociális turizmus, anyagi jólét) totalitárius állam: az idegenforgalom állami és politikai funkció, politikai céloknak rendelik alá, tervszerően irányítják, elzárkózási tendencia 16 8

9 A turizmus mint gazdaságpolitikai tényezı Hozzájárul az anyagi jólét emeléséhez a külgazdaság (bevételegyensúly) és a belgazdaság területén (kiegyenlítési funkció a gazdaságilag gyenge vidékeken). az állam gazdaságpolitikájával a turizmuspolitika hordozójává válik. A turizmus állami támogatása: Turizmuspolitika Regionális politika Ágazati politikák Közlekedéspolitika, vidékfejlesztés, kulturális, oktatási, politika, egészségügy, mezıgazdaság 17 A turizmusra ható fıbb gazdaságpolitikák /1 Közlekedéspolitika: kölcsönös kapcsolat A turizmus függ a közlekedéstıl A közlekedés függ a turizmustól (közlekedésfejlesztések indítéka) Közlekedési utak Közlekedési eszközök Díjszabás-politika 18 9

10 A turizmusra ható fıbb gazdaságpolitikák /2 Szociálpolitika Jobb szociális törvények Szabadidı és munkaidı törvényi szabályozása Jövedelmek újraelosztása Területrendezési politika A turizmus számára legkedvezıbb környezeti feltételek biztosítása A turizmus táj- és környezetromboló hatásának megakadályozása Kultúrpolitika A népi szokások, hagyományok megırzése Mőemlékek megırzése Kulturális fejlettség, vallás, mővészet, tudomány támogatása Szabadidı-politika a lakosság (v. csoportjai) szabadidı-helyzetének javítása intézményi úton 19 A technológiai környezet Elemei: Közlekedéstechnika Kommunikáció-technika Szállás-technika Közlekedéstechnika: a közlekedés gyorsasága, kényelme, olcsósága Napjaink pozitív jellemzıi: Nagyobb biztonság Nagyobb sebesség Rendszeresség Kényelem és komfort Tömegközlekedés kapacitás-bıvülése Negatív jellemzık: A mobilitás ellentétes lehet a pihenéssel A gyors utazás mellett kevesebb élmény Zaj és légszennyezés Tömegfogyasztási jelleg (közlekedési dugók, zsúfoltság) Kommunikációs technika jellemzı elemei: Informatika Elektronikus foglalási és információs rendsszerek Koncentrálódás, specializálódás, befektetések tıkeintenzitása nı Szállástechnika: Iparszerő szállások (nagyszállodák) Automatizált kiszolgálás, személyes jelleg elvesztése 20 10

11 Ökológiai környezet Probléma: a föld népességnövekedése és a környezet állapotának romlása Jelei: beépített területek növekedése, rablógazdálkodás a természeti erıforrásokkal Következmények? Turizmus kapcsolata a természeti környezethez A természeti környezet turisztikai attrakció A környezet lerombolása a turizmus lerombolásához vezet Környezetvédelmi célkitőzés: A természeti lehetıségek terhelhetıségének és a turizmus, technika, gazdaság fejlesztésének az összehangolása De: a terhelhetıség nem állandó, fejleszthetı is! Környezet terhelés fogalma: természeti viszonyok változása, élılények életfeltételeinek mennyiségi és minıségi romlása Minıségi terhelések a turizmus szempontjából Levegı, vizek, talaj elszennyezése Zaj Táj beépítése, feldarabolása, tájkép rombolása Mennyiségi terhelés Az üdülési területek idegen (nem turizmus) célra történı igénybevétele A környezetvédelem megvalósításának eszköze Területrendezés és területi tervezés Kibocsátások csökkentése, megelızése Szelíd turizmus: egyensúly a természeti, társadalmi és kulturális környezettel, kíméletes bánásmód a környezettel 21 Teherbíró képesség a turizmusban Fizikai: hány fınek van szálláshely, étkezési, közlekedési, szórakozási férıhelykapacitás Ökológiai: még nem okoz visszafordíthatatlan környezeti károkat Gazdasági: a turizmus-ipar nem szorítja ki a helyi ellátáshoz kötıdı gazd. tevékenységeket Társadalmi: a helyi lakosság ellenszenv nélkül el tudja fogadni a turistákat Pszichológiai: a turisták létszáma nem rontja a turisztikai élmény értékét 22 11

12 A turizmus hatásai a természeti környezetre Közlekedés okozta károk Szálláshelyek automatizálása Zajhatások Szemetelés, szennyvíz Erózió, vízszennyezés Kimerülı erıforrások Fosszilis energiahordozók Víz, növény és állatvilág Soroljunk fel példákat a fenti hatások bemutatására Milyen károsító hatásai vannak a Vadkempingezésnek Tömegturizmusnak 5 csillagos szállodában afrikai tengerparton 23 Feladat: Hogyan változtatja meg a Forint Euróhoz képest történı erısödése Egy EU-országbeli turista magyarországi tartózkodását? Egy magyar turista EU országbeli utazását? Mi a hatása a benzin világpiaci árának 2-5 %-kal való emelkedésének a fenti két turistára? 24 12

13 A turizmus környezetre gyakorolt hatásai Hatások Felhasznált Kibocsátás Környezeti károk a turizmus által input Utazás Lehetséges mérséklése Utazás formája/ eszköze Szállás Szállás forma, idıtartam Program, igénybe vett szolgáltatás. 25 Fotók!!! 26 13

14 Milyen kö környezeti elemek lehetnek kedvezı kedvezıtlenek a turizmusra? Fotók!!! 27 Milyen kö.? környezeti elemek lehetnek kedvezı kedvezıtlenek tlenek.? 28 14

15 A teherbíróképesség mely fajtái a veszélyeztetettek leginkább a következı ábrák által bemutatott helyzetekben? Fizikai: hány fınek van szálláshely, étkezési, közlekedési, szórakozási férıhelykapacitás Ökológiai: még nem okoz visszafordíthatatlan környezeti károkat Gazdasági: a turizmus-ipar nem szorítja ki a helyi ellátáshoz kötıdı gazd. tevékenységeket Társadalmi: a helyi lakosság ellenszenv nélkül el tudja fogadni a turistákat Pszichológiai: a turisták létszáma nem rontja a turisztikai élmény értékét

16 A turizmus környezetre gyakorolt hatásai Hatások Felhasznált Környezeti károk a turizmus által Utazás Utazás formája/ eszköze input Kibocsátás Lehetséges mérséklése Szállás Program, igénybe vett szolgáltatás Szállás forma, idıtartam. 31 A turizmus környezetre gyakorolt hatásai, Turizmus Bulletin 32 16

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai.

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. A táblázatok és grafikonok forrása: Központi Statisztikai Hivatal (2008): Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérıl. www.ksh.hu

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Globális környezeti problémák 1. elıadás 1-4. lecke

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

TURIZMUS MENEDZSMENT. A fenntartható turizmus megvalósítása, megõrzése és fejlesztése Hajdúszoboszlón TURIZMUS BULLETIN 25. 1.

TURIZMUS MENEDZSMENT. A fenntartható turizmus megvalósítása, megõrzése és fejlesztése Hajdúszoboszlón TURIZMUS BULLETIN 25. 1. A fenntartható turizmus megvalósítása, megõrzése és fejlesztése Hajdúszoboszlón TURIZMUS MENEDZSMENT Szerzõ: Istók Csaba 1 1. Bevezetés Hajdúszoboszló több mint 70 éve a reumások Mekkájaként, a strandolók

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben