Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén"

Átírás

1 Ket képzés ÁROP-2009/ A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Készítette: dr. Lantai Csilla dr. Mattenheim Gréta Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

2 2 Bevezető A tansegédlet célja, hogy bemutassa, milyen változásokat eredményezett a Ket.- novella a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban. A tansegédletben a Ket. rendszerét követve ismertetjük a leglényegesebb változásokat, illetve mutatjuk be a Ket. és a gyermekvédelmi, gyámügyi ágazati rendelkezések együttes alkalmazásának legfontosabb pontjait. Jogszabályi háttér: - Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - Ket.-novella: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény - Ket.-saláták : 1. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LVI. törvény 2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet - Gyvt.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - Gyvtm.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXIX. törvény - Gyer.: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet - Gyerm.: egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet A gyermekvédelmi területen ahogy a fenti felsorolásból is látszik az ágazati jogszabályok Ket.-novellával összefüggő módosításai nem az ún. Ket.-saláta jogszabálycsomagokban szerepelnek, hanem önálló törvényben, illetve kormányrendeletben kerültek módosításra.

3 3 Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ket.-novella és a módosító jogszabályok Ket.-tel összefüggő rendelkezéseit a szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4 4 I. Alapelvek és alapvető rendelkezések A Ket.-novella nem eredményez e területen koncepcionális változást, azonban a nyelvhasználat, az elektronikus kapcsolattartás, a döntések szétválasztása kérdésében történt változtatások, pontosítások a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás területén is kiemelt figyelmet érdemelnek, mint arra a következőkben részletesen kitérünk. A Ket. eljárási alapelveinek alkalmazása mellett a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásokban természetesen a Gyvt. alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó rendelkezései közül a gyermek véleménynyilvánításhoz, tájékoztatáshoz, meghallgatáshoz, panaszhoz, önálló eljárásindításhoz való jogát továbbra is biztosítani szükséges [Gyvt. 8., 9. (1) bek. e) pontja], ami a Ket.-hez képest többletkötelezettséget jelent a gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági ügyekben eljáró hatóságok számára. I.1. A Ket.-novella és az eljárási alapelvek I.1.1. Elektronikus kapcsolattartás Az alapelvekkel összefüggésben az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok módosulására indokolt felhívni a figyelmet. Tekintettel arra, hogy a Ket.-novella új fejezetben szabályozza az elektronikus kapcsolattartás szabályait (lásd részletesen a II/A. A kapcsolattartás szabályai pont alatt) az alapelvek között csak a következők szerepelnek: 8. (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője nem köteles a hatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani. (2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél a kérelmére induló eljárás során és az eljárás egyéb résztvevője egy alkalommal indokolás nélkül, további esetekben méltányolható indokolással megváltoztathatja a kapcsolattartás általa addig alkalmazott módját. (3) Ha a közigazgatási hatóságok számára az egymás közötti kapcsolattartásban az elektronikus út vagy elektronikus levél igénybevétele kötelező, nem alkalmazhatják a kapcsolattartás más módját október 1-jétől a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban általánossá válik az elektronikus kapcsolattartás igénybevételének lehetősége. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az elektronikus kapcsolattartás a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásban az ügyfél számára lehetőség és nem kötelezettség. Ahogy fentebb láttuk, a Ket. 8. (1) bekezdése értelmében törvény eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője nem köteles a hatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani. Tekintettel arra, hogy a Gyvt. kötelező elektronikus kapcsolattartást nem ír elő, az ügyfél dönt arról, hogy kíván-e élni az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével vagy sem, továbbá erre vonatkozó döntését az eljárás során egyszer megváltoztathatja.

5 5 A Ket. új 8. (3) bekezdése bizonyos esetekben kötelezővé teszi a hatóságok egymás közötti kapcsolattartásában az elektronikus út vagy igénybevételét. A fenti rendelkezés érvényesül például a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásakor a jegyző és a Magyar Államkincstár közötti kapcsolattartásnál. A Gyer.-nek a Gyerm.-mel beiktatott 91/B. (5) bekezdése kimondja: A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása során a jegyző és a Magyar Államkincstár között elektronikus úton történik az adategyeztetés, különösen a folyósított családi pótlék összegéről és a családi pótlékot folyósító szervről. Ugyancsak kizárólag számítógépes hálózaton történik a gyermekvédelmi pénzbeli ellátásoknál a MÁK és az Önkormányzati Minisztérium közötti adattovábbítás. I.1.2. Döntés, mint gyűjtőfogalom A Ket. már az alapelvek között, az I. fejezetben meghatározza, hogy döntés alatt a határozatot és a végzést együtt kell érteni, míg korábban erre csak a Ket. IV. fejezetében került sor. A határozat és a végzés egyértelmű elhatárolása a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási területen: A Gyer.-nek már a szeptember 30-án hatályos szövege is az esetek többségében egyértelműen meghatározta a döntés formáját. Így például ideiglenes hatályú elhelyezés tárgyában végzést [Gyer. 97. (1) bek.], átmeneti nevelésbe vételről határozatot kell hozni [Gyer ]. A Gyerm. e tekintetben nem módosította jelentősen a Gyer.-t. A döntés kifejezés általában az általános szabályoknál szerepel (pl. Gyer. 14. ), míg az egyes ügytípusoknál konkrétan meghatározásra kerül, hogy határozatot vagy végzést kell hozni, ezzel is segítve az egységes jogalkalmazást. Már itt megemlítendő, hogy a gyámügyek közül az egyik legnehezebb döntés a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése. Régóta viták folynak arról is, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló döntés érdemi döntésnek minősül-e vagy sem. A jelenleg hatályos jogi szabályozás a jogintézmény nevének is megfelelően a gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén, azonnali döntést igénylő helyzetben meghozott ideiglenes, nem az ügy érdemében hozott döntésnek tekinti azt. Az ideiglenes hatályú elhelyezésről a beutaló szerv amely nem csak gyámhatóság lehet, hanem több más hatóság is ezért végzést hoz. Ez ellen külön fellebbezésnek helye nincs, csak a gyámhivatal érdemi határozata elleni fellebbezésben támadható meg. Fontosabb érdek fűződik ugyanis a gyermek sorsának rendezésére hivatott gyámhivatali határozat mielőbb történő meghozatalához amely a gyermek vér szerinti családjába

6 6 történő soron kívüli visszajuttatásától a kiemeléséig terjed, szükség esetén feljelentés és perindítás mellett mint az ideiglenes intézkedés ellen biztosított jogorvoslathoz. I.2. Nyelvhasználat A Ket. nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási területen elsősorban a nem magyar állampolgárságú gyermekek védelme érdekében megtehető ideiglenes intézkedéseknél bír jelentőséggel. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Gyvt.-t a Gyvtm. kiegészítette az ideiglenes intézkedések felsorolásával (ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelési felügyelet elrendelése, eseti gondnok kirendelése): E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A Magyar Köztársaság területén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő gyermek védelmét szolgáló eljárás során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. [Gyvt. 4. (3) bek.] A Ket.-novella hatályon kívül helyezi a Ket. 10. (3) bekezdését, amely lehetővé tette a nyelvhasználati szabályoktól való eltérést az Európai Unió kötelező jogi aktusa, továbbá nemzetközi szerződés által szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben. A hatályon kívül helyezést a Ket.-nek az uniós jogi aktusokkal, valamint a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos hatályát érintő módosítás indokolta. A Ket. új 13. (4) bekezdése alapján, ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa (rendelet) eljárási szabályt állapít meg, akkor a Ket. rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. A Ket. rendelkezéseitől ezen jogi aktusoknak és az Európai Unió egyéb kötelező jogi aktusainak végrehajtása céljából törvény, kormányrendelet vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete eltérhet. A Ket. 13. (5) bekezdése lehetővé teszi továbbá, hogy a Ket.-től a nemzetközi szerződést kihirdető törvény eltérjen. A nemzetközi szerződések, az európai uniós jogi aktusok és a Ket. szabályainak alkalmazása a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási területen: A gyermekvédelmi területen sajátos eljárási szabályokat kell alkalmazni a következő jogszabályok alapján:

7 7 - a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Hágai Örökbefogadási Egyezmény), - a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az évi június hó 20. napján kelt egyezmény és a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, április 15-én aláírt egyezmény (a továbbiakban együtt: a gyermektartásdíj tárgyában született nemzetközi egyezmények), - a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2201/2003/EK rendelet). A fentiekben felsorolt jogszabályok vonatkozásában tehát a Gyer. a Ket.-től eltérő szabályokat rögzít [Gyer /B., /A., ]. Az EK rendelet tekintetében pedig elsősorban a rendelet szabályait kell alkalmazni, a Ket.-et csak akkor, ha a rendeletben az adott cselekményre nincs eljárási szabály (például az ügyfél meghallgatása tekintetében). I.3. A törvény hatálya, a Ket. és a különös eljárási normák A Ket.-novella egyik alapvető célja a Ket. általános eljárási törvény szerepének megerősítése, az ágazati jogszabályokból a Ket.-tel párhuzamos, a Ket.-et csupán megismétlő, esetlegesen a Ket.-tel ellentétes szabályok kiiktatása. A gyermekvédelmi és gyámügyi ágazati jogszabályok és a Ket. viszonya: A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban a Ket. szabályai érvényesülnek. Ezektől eltérni csak a Ket. által meghatározott esetekben, az ágazati jogszabályokban rögzített szabályoknak megfelelően lehet. A Ket.-novella szemléletének megfelelően az ágazati eljárási szabályok közül október 1- jével kikerülnek a Ket.-szabályt megismétlő, párhuzamos rendelkezések. Így például hatályon kívül helyezésre kerül a gyermekvédelmi, gyámügyi eljárás felfüggesztésére vonatkozó általános szabály [Gyer. 8/B. (1) bek.], az értesítésre vonatkozó Gyer.-rendelkezések [Gyer. 8. (5) (6) bek.], mégpedig azért, mert ezen rendelkezések csupán megismételték a Ket.-rendelkezéseit, azokhoz képest kiegészítő szabályt nem határoztak meg. Ezen rendelkezések hatályon kívül helyezése nem azt jelenti, hogy azokat a jövőben nem kellene alkalmazni, hanem csupán azt, hogy nem az ágazati eljárási jogszabály, hanem a Ket. alapján kerülnek alkalmazásra október 1-jétől még fontosabb lesz tehát, hogy a jogalkalmazók ne csak az ágazati jogszabályt, hanem a Ket.-et is tanulmányozzák munkájuk során, döntéseiket a Ket. és az ágazati jogszabály együttes értelmezését követően hozzák meg.

8 8 A Ket. tárgyi hatályával kapcsolatban a gyermekvédelem területén a gyámügy fogalmát kell egyértelműen meghatározni. A Gyvt. 5. l) pontja értelmében gyámügy alatt a jogszabály által a gyámhatóság feladat- és hatáskörébe utalt ügyek köre értendő. A gyámhatóság feladat- és hatáskörét és ezáltal a gyámügyek körét a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. I.4. A közigazgatási hatóság A Ket ának (3) bekezdése szerint közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező a) államigazgatási szerv, b) helyi önkormányzat képviselő-testülete, ideértve a megyei önkormányzat közgyűlését is, valamint a 19. (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben annak szervei és társulása, c) a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője (a továbbiakban együtt: polgármester), d) főjegyző, jegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági igazgatási társulás, e) egyéb szervezet, köztestület vagy személy, amelyet (akit) törvény vagy kormányrendelet jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. A gyermekvédelmi területen jellemzően államigazgatási szerv, a gyámhatóság jár el közigazgatási hatóságként. A Gyvt. 5. k) pontja értelmében gyámhatóság fogalma alatt a települési önkormányzat jegyzőjét és a gyámhivatalt kell érteni. A gyámhatóság szervezetét (jegyző, városi gyámhivatal, szociális és gyámhivatal) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. A gyermekvédelem területén a helyi önkormányzat képviselő-testülete közigazgatási hatóságként jár el a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása során. I.5. Az ügyfélfogalom A Ket. 15. (1) bekezdése alapján Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. A Ket ának (3) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek körét, akik a Ket.- ben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősülnek.

9 9 A Gyer.-ben a Ket.-novellából adódóan az ügyfélfogalmat tartalmilag nem kellett módosítani, csupán egy pontosításra került sor az alábbiak szerint: A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül, a) amennyiben a gyámhatóság a feladatkörébe tartozó döntést hoz aa) a gyermekjóléti szolgálat vezetője, ab) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakszolgálat) vezetője, ac) a gyermekotthon vezetője, ad) a gyámként kirendelt nevelőszülő; b) az általa kezdeményezett eljárásokban a gyermekjogi képviselő. [Gyer. 7/A. ] I.6. Az ügyféli jogok alapeljárásban való részvételhez kötése A Ket ának (6) bekezdése lehetővé teszi törvény számára, hogy az ügyféli jogokat ahhoz a feltételhez kösse, hogy az ügyfél az első fokú eljárásban részt vett-e. A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban az eljárások céljára, a védendő személyi viszonyokra tekintettel a Ket. által biztosított lehetőséggel a Gyvt. nem él, azaz az is ügyfél lehet a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban nem vett részt. Például, ha a gyermek számára gyámként kirendelhető személy csak a másodfokú eljárás során jelentkezik, nem lehet a kérelmét elutasítani azon az alapon, hogy nem vett részt az elsőfokú eljárásban. I.7. Ügyféli jogállás megtagadása A Ket ának (8) bekezdése értelmében a kérelmet benyújtó ügyfélen kívül az ügyféli jogállást végzésben kell megtagadni, amely ellen fellebbezésnek van helye. A kérelmező ügyfél jogállásának kérdéséről érdemi kérdés lévén a hatóság határozatban dönt, amely ellen szintén biztosított a fellebbezés lehetősége. A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban gyakori, hogy meghatározott személyektől, szervektől bejelentés érkezik (pl. gyermek veszélyeztetettségéről) vagy ezen szervek, személyek az eljárás megindítását kezdeményezik. Ezeknek az eseteknek a többségében azonban hivatalból indul az eljárás, azaz a bejelentő, kezdeményező személy nem tekinthető ügyfélnek. A Gyerm. következetesen végigvezette a Gyer.-en, hogy mely eljárások mikor indulnak hivatalból (szükség szerint megjelölve azt is, hogy kinek a kezdeményezésére) és mely eljárások, mikor indulnak kérelemre. Így például az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás a gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon vagy a nevelőszülői hálózat működtetőjének

10 10 kezdeményezésére hivatalból indul [Gyer. 37. (1) bek.]. Ugyanígy a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárás hivatalból indul, ha a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai azt kezdeményezik [Gyer. 91/A. (1) bek. b) pont]. Ezekben az eljárásokban tehát a gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi szakszolgálat, a jelzőrendszeri tag stb. nem tekinthető ügyfélnek. Ha szükségessé válik az ügyféli jogállás megtagadásáról döntést hozni mert például a gyermek veszélyeztetettségét bejelentő szomszéd nem minősül ügyfélnek, így nem gyakorolhatja az ügyféli jogokat sem, akkor ez ellen a Ket.-novella értelmében biztosítani kell a jogorvoslatot. I.8. Jogutódlás A gyámügyek egy részénél (örökbefogadási ügyek, kapcsolattartási ügyek stb.) jellegükből adódóan nem lehetséges a jogutódlás. Ha nincs jogutódlás, az eljáró hatóságnak az eljárást le kell zárnia. A Ket. 31. (1) bek. d) pontja értelmében a hatóság megszünteti az eljárást, ha az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be. I.9. Adatkezelés A közigazgatási eljárásban is érvényesül az általános adatvédelmi alapelv, hogy személyes adatok kezelését kizárólag törvény írhatja elő. A gyermekvédelmi, gyámügyi eljárásra vonatkozó adatkezelési szabályok a Gyvt.-ben a következőkkel egészültek ki: A közigazgatási eljárásban is érvényesül az általános adatvédelmi alapelv, hogy személyes adatok kezelését kizárólag törvény írhatja elő. A gyermekvédelmi, gyámügyi eljárásra vonatkozó adatkezelési szabályok a Gyvt.-ben kiegészültek 1. a szolgáltatókra vonatkozó rendelkezésekkel: 136/A. (1) A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 2. a másik szülőre vonatkozó adatok (szakértői vélemény, orvosi vélemény stb.) megismerésének szabályával: 136/A. (2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy átmeneti nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges.

11 11 Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ket.-novella egységesen a védett adat kifejezést használja. A Ket ának (4) bekezdése értelmében a hatóság az eljárása során jogszabályban meghatározott módon és körben jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. A Ket.-novellából adódó módosításokkal egyidejűleg az egész jogrendszeren átvezetésre került a természetes személyazonosító adat fogalma. Eszerint a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, valamint anyja születési családi és utóneve tartozik az ún. természetes személyazonosító adatok körébe. Ennek megfelelően a Gyvt. 5. t) pontja immár nem a természetes személyazonosító adat fogalmát, hanem a személyazonosító adat fogalmát határozza meg, amelybe az érintett személy természetes személyazonosító adatain kívül a neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye is beletartozik. A Gyer. a Gyvt. szerinti a személyazonosító adat fogalmát használja [Gyer. 12. (1) bek.].

12 12 II. Joghatóság, hatáskör, illetékesség II.1. Joghatóság A Ket.-novella bevezeti a nem magyar állampolgár fogalmát, amely alatt a külföldi és a hontalan személyeket kell érteni. Azonban a gyermekvédelmi, gyámügyi eljárásban is tovább kell vizsgálni a nem magyar állampolgár helyzetét, ha arra a kérdésre kívánunk választ kapni, hogy mire van nemzetközi értelemben vett hatásköre, azaz joghatósága a magyar gyámhatóságnak. A Gyvt. 4. -a alapján - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, valamint a menekült, oltalmazott, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire terjed ki a törvény hatálya, - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező gyermekre és szüleire csak az ellátások igénylése (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) tekintetében terjed ki a Gyvt. hatálya. Az ő esetükben, ha a gyermek védelme érdekében hatósági intézkedést kell tenni, a 2201/2003/EK rendelet alapján van joghatósága a magyar gyámhatóságnak, az ott szabályozott eljárások lefolytatására, - a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében akkor járhat el a magyar gyámhatóság, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésének, nevelési felügyelete elrendelésének, számára eseti gondnok kirendelésének elmulasztása a veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A külföldön tartózkodó ügyfelek ügyében való eljárás kapcsán az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya hazaszállítására vonatkozó szabályokra hívjuk fel a figyelmet. A Gyer. vonatkozó rendelkezése [167. (4) bek.] csak pontosító jelleggel módosult az alábbiak szerint: Ha az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek vagy várandós anya Magyarországra történő azonnali hazatérése a gyermek vagy a méhmagzat védelme érdekében elengedhetetlen, a konzuli tisztviselő a külpolitikáért felelős miniszter útján értesíti a minisztert (a szociális és munkaügyi minisztert) a szükséges ideiglenes intézkedés megtétele céljából, feltéve, ha a hazatérés más módon nem biztosítható. II.2. Hatáskör-telepítés A Ket. 19. (1) bekezdése értelmében jogszabály a hatóság szervezeti egységére hatáskört nem telepíthet.

13 13 A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban a hatáskör-telepítésre e rendelkezésnek megfelelően került sor. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése ugyanis városi gyámhivatalként a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjét jelöli ki. Kiemelendő, hogy akár a jegyző, akár a városi gyámhivatal jár el első fokon, a fellebbezés elbírálására a szociális és gyámhivatal jogosult. (Így mindkét esetben biztosított a szervezetileg elkülönült fellebbezési fórum követelménye.) A szociális és gyámhivatal másodfokon meghozott döntése ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. Ha a szociális és gyámhivatal első fokon jár el, vagy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vagy az ágazati miniszter bírálja el a fellebbezést (lásd részletesen a VII.2. Hatósági fórumrendszer pontnál). II.3. Hatáskör-átruházás és a kiadmányozási jog A Ket ának (3) bekezdése alapján törvény a hatáskör átruházását csak kivételesen teheti lehetővé úgy, hogy a törvénynek azt is meg kell határoznia, hogy melyik másik hatóságra ruházható át a hatáskör. Ha a hatáskör gyakorlója a kiadmányozási jogát jogszerűen átengedte, az nem minősül a hatáskör átruházásának. A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban is gyakran problémát jelent a hatáskör-telepítés, hatáskör-átruházás és a kiadmányozási jog elhatárolása. Attól, hogy a jogszabály meghatározott hatóságra pl. a teleülési önkormányzat jegyzőjére, mint első fokú gyámhatóságra, vagy a kijelölt települési önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjére, mint első fokú gyámhivatalra telepíti a hatáskört, még nem jelenti, hogy kizárólag a jegyző, vagy a gyámhivatali ügyintéző kiadmányozhatja a döntést. A kiadmányozási jognak ugyanis belső szabályzatban történő átengedése, rendezése pl. a gyámhivatal vezetőjéhez, nem tekinthető hatáskör-átruházásnak. A gyermekvédelmi területen a hatáskör-átruházásra a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalt ügyeknél (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) kerülhet sor. A képviselőtestület a hatáskörét bizottságára vagy a polgármesterre átruházhatja. A bizottság, polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntés elleni fellebbezést a képviselő-testület bírálja el. II.4. Eljárási kötelezettség és a hatóság mulasztása A Ket.-novella a Ket. 20. (1) bekezdésének módosításával egyértelművé teszi, hogy a hatóságot nem csak a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén, hanem a felügyeleti szerv kijelölése esetén is eljárási kötelezettség terheli. A

14 14 Ket. 20. (2) és (3) bekezdése szerint Ha a hatóság eljárási kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szerv az erre irányuló kérelem megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül kivizsgálja a mulasztás okát, és az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő és a döntés-előkészítés fokának figyelembevételével megállapított határidő tűzésével a mulasztó hatóságot az eljárás lefolytatására utasítja. Nincs helye az eljárás lefolytatására történő utasításnak, ha a 71. (2) bekezdés alkalmazásának van helye. Ha a felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el, a felügyeleti szerv az eljárásra haladéktalanul a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a mulasztóval azonos hatáskörű másik hatóságot jelöl ki, egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez. A kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása kötelező. A kijelölt hatóság az ügyben irányadó ügyintézési határidőn belül köteles döntést hozni. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy ha az ún. hallgatás-beleegyezés szabály alkalmazására kerül sor, akkor nem kell a mulasztó szervet az eljárás lefolytatására kötelezni, hisz alakszerű döntés nem született ugyan az ügyben, de az ügy mégis megoldódott, az ügyfelet a kérelmezett jog gyakorlása megilleti. Az ún. hallgatás-beleegyezés szabály [Ket. 71. (2) bek.] alkalmazásának következménye ugyanis az, hogy az ügyfelet meg fogja illetni a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést. A hallgatásbelegyezés szabály azonban csak akkor alkalmazható, ha jogszabály azt előírja. A gyámügyi eljárásban jelenleg erre példa a Gyvt ának (8) bekezdése, amely előírja, hogy ha a gyámhivatal 5 munkanapon belül nem foglal állást a gyermek tartózkodási helyének kijelöléséről, illetve megváltoztatásáról, a gyám kérelmét jóváhagyottnak kell tekinteni. II.5. Illetékesség A Ket. 21. (1) bekezdés a) pontja értelmében Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van. Itt arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a Ket.-novella egységesen a lakcím és a székhely fogalmakat használja. A Ket.-novellának az illetékességgel összefüggő módosításai közvetlenül nem eredményeztek változást a gyermekvédelmi területen. A Gyerm. azonban a Ket.- novellával összefüggő módosításokkal egyidejűleg az alábbiakkal egészítette ki a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a

15 15 gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyár.) illetékességi szabályait: (11) Az örökbefogadás engedélyezéséhez kapcsolódó, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 46. (6) bekezdése szerinti határozat meghozatalára az örökbefogadás engedélyezéséről határozatot hozó gyámhivatal illetékes. (12) A kisajátításról szóló törvény alapján kirendelt ügygondnok kirendelésére az ingatlan fekvése szerinti gyámhatóság illetékes. (13) A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról az a jegyző dönt, aki a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes. [Gyár. 23. (11) (13) bek.] II.6. Ideiglenes intézkedés A Ket ának (3) bekezdése szerint a hatóság tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. A Ket. 22. (4) bekezdése alapján az ideiglenes intézkedés megtételéről a hatóság végzésben dönt, és azt közli az ügyféllel, valamint a joghatósággal és hatáskörrel rendelkező illetékes hatósággal. A gyermekvédelmi és gyámügyi területen az ideiglenes intézkedés tipikus esete a felügyelet nélkül maradt, súlyosan veszélyeztetett gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése. Ismételten felhívjuk a figyelmet a Gyvt. 4. (3) bekezdésére, amely szerint a Gyvt.-t kell alkalmazni a nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében, ha az ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II.7. Belföldi jogsegély A Ket. 26. (5) bekezdése értelmében az illetékességi területen kívül végzett eljárási cselekmény érdekében vagy az ügyfél jogos érdekére tekintettel történő megkeresés esetén az eljárási határidő tíz munkanap, ha a megkeresés más hatóság, szerv kezelésében lévő adat, irat szolgáltatására irányul, akkor pedig öt munkanap. Ha elektronikusan rögzített nyilvántartásban pl. a személyi adat- és lakcímnyilvántartás lévő adatra irányul a belföldi jogsegély, az eljárási határidő 3 munkanap. A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban a belföldi jogsegély igen gyakran környezettanulmány lefolytatására, meghallgatás elvégzésére irányul. Ezek tekintetében a megrövidült határidőkre hívjuk fel a figyelmet (10, 5, 3 munkanap). A Gyvt. 130/A. b) pontja előírja továbbá, hogy a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos

16 16 veszélyeztető magatartása esetén, ha környezettanulmányra van szükség, azt haladéktalanul el kell készíteni október 1-jétől várhatóan a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban is növekedni fog a belső jogsegély-kérelmek száma október 1-jétől ugyanis nem kérhető az ügyféltől az azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Ezeket az adatokat/iratokat az eljáró hatóságnak kell beszereznie. [A részletes rendelkezéseket lásd a III.8. Kérelem című pontnál]. Az adatkezelés tekintetében érdemes kiemelni a Ket. 26. (3) bekezdését, amely szerint kérelemre indult eljárásban az ügyfélnek az eljárásban szükséges személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell a jogsegély teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben továbbított személyes adatok tekintetében is. Hivatalból indult vagy folytatott eljárásban a hatóság a jogszabály alapján kezelhető adatok közül a jogsegély teljesítése céljából szükséges személyes adatokat továbbíthatja a megkeresett szervhez. II.8. Nemzetközi jogsegély A Ket. 27. (3) bekezdése értelmében a nemzetközi jogsegélyügyekben az eljáró magyar és külföldi hatóság főszabály szerint közvetlenül érintkezik egymással. Törvény vagy kormányrendelet viszont ettől eltérhet. Ha a magyar hatóság előtt nem ismert, hogy a jogsegélykérelem teljesítése az érintett külföldi állam melyik hatóságának hatáskörébe tartozik, a kérelmet felügyeleti szervén keresztül a külpolitikáért felelős miniszterhez juttatja el. A külpolitikáért felelős miniszter a külföldi állam külügyekben illetékes minisztériuma útján továbbítja a jogsegélykérelmet a külföldi hatósághoz. A Gyerm. a Ket.-novellával összhangban módosította a Gyer ának (1) bekezdését: A nemzetközi örökbefogadási ügyek, a nemzetközi tartásdíj-ügyek és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek kivételével a gyámhatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szablyairól szóló törvénynek a nemzetközi jogsegélyre vonatkozó szabályai szerint juttatja el külföldre irányuló megkeresését vagy a külföldi hatóság megkeresésére adott válaszát a címzettnek. A nemzetközi jogsegély kapcsán is ki kell emelni azt a korábban már ismertetett szabályt, hogy ha európai uniós rendelet eljárási szabályt állapít meg, akkor a Ket. rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. Erre példa a gyermekvédelmi területen a 2201/2003/EK rendelet alkalmazása. Továbbá meg kell említeni, hogy a Gyer. a nemzetközi örökbefogadási ügyekben a

17 17 központi hatóságon keresztül történő, illetve nemzetközi gyermektartásdíj ügyekben Magyarországon élő adós esetén az átvevő hatóságon keresztül történő ügyintézést rögzít.

18 18 II/A. A kapcsolattartás szabályai A Ket.-novella e tekintetben legjelentősebb módosítása az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megalkotása. A Ket.-nek a Ket.-novellával beiktatott 28/B. (2) bekezdése értelmében Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási területen az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó Ket.-es szabályok a következő változást eredményezik: Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok szeptember 30-áig a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási területen kormányrendeleti szinten kerültek szabályozásra. A Gyer. 17/A. -a határozta meg, hogy elektronikus úton mely eljárási cselekmények (az ügyfél kérelmének, nyilatkozatának, bejelentésének, panaszának, igazolásának előterjesztése, az ügyfél tájékoztatása, hiánypótlásra való felhívása, az idézés és az értesítés) gyakorolhatók. A Ket. 28/B. (2) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartást csak törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet zárhatja ki. Tekintettel arra, hogy a Gyer. nem eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet, az elektronikus kapcsolattartás szabályozásának jogszabályi szintjét módosítani kellett. A Gyerm. hatályon kívül helyezte a Gyer. elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit [17/A. és az azt megelőző alcím], a Gyvtm. pedig törvényi szintre emelte az elektronikus kapcsolattartással összefüggő rendelkezéseket [Gyvt (2) bek.]. A jogszabályi szint mellett változott a szabályozás logikája is. Amíg szeptember 30-áig a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásban főszabály szerint nem érvényesült az elektronikus ügyintézés, kizárólag Gyer.-ben meghatározott eljárási cselekményeknél lehetett élni vele, addig október 1-jétől főszabállyá válik az elektronikus kapcsolattartás lehetősége és kizárólag a Gyvt.-ben meghatározott személyes megjelenéshez, nyilatkozattételhez kötődő eljárási cselekményeknél nem lehet azt alkalmazni. A Gyvt október 1-jétől hatályos ának (2) bekezdése értelmében A gyámhatósági eljárásban a 128. (2)-(3) bekezdése szerinti esetekben kizárt elektronikus úton a kapcsolattartás. A Gyvt ának (2)

19 19 és (3) bekezdése csak a személyes megjelenéshez, nyilatkozattételhez kötődő eljárási cselekményeket szabályozza a következők szerint: (2) Ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képviselő eljárását vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell eljárnia, illetőleg személyesen kell nyilatkoznia. (3) A kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a családi jogállással, a szülői ház elhagyásával, a családbafogadással és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. A hatósággal való kapcsolattartás szabályainál ismételten utalunk arra, hogy az ügyfél az eljárás során egy alkalommal megváltoztathatja a kapcsolattartás formáját. A Ket. 28/A. (6) bekezdése értelmében életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint törvény rendelkezése alapján bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél; a kapcsolattartás időpontját és módját az iratra fel kell jegyezni. Ennek alapján írja elő a Gyvt. 130/A. -ának a) pontja, hogy a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén a hatóság és az ügyfél bármilyen módon tarthat kapcsolatot. A hatóságok közötti kapcsolattartás tekintetében ki kell emelni a Ket.-novella január 1-jén hatályba lépő rendelkezését, amely szerint ezen időpontot követően a hatóságok kötelesek egymással elektronikus úton kapcsolatot tartani január 1-jét megelőzően is előírható azonban a hatóságok közötti kapcsolattartásra az elektronikus út, elektronikus levél kötelező igénybevétele. Kifejezetten ilyen rendelkezést tartalmaz a Gyer. a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása során a jegyző és a Magyar Államkincstár között elektronikus úton történő adategyeztetésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a telefon, sms és bizonyíthatatlanságuk miatt nem tekinthetőek hivatalos kapcsolattartásnak, tájékoztatásadásra, időpontegyeztetésre lehetnek csak alkalmasak ezek a formák. Ezek telefonon, ben vagy sms-ben való megtörténtét célszerű hivatalos feljegyzésben rögzíteni. Bár nem e fejezetben, hanem a Ket. X. fejezetében került szabályozásra, már itt fel kell hívni a figyelmet, hogy a Ket.-novella bővítette a hatóságok elektronikus tájékoztatási kötelezettségét.

20 20 III. Az elsőfokú eljárás III.1. Az eljárás megindítása A Ket. 29. (1) bekezdése szerint a hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A Ket szeptember 30-áig hatályos szövege bővebb rendelkezést tartalmazott, kitért a bejelentésre, panaszra, nyilatkozatra, kezdeményezésre is. Ez azonban sokszor zavart okozott a jogalkalmazás során. A Ket.-novellának megfelelően a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban is egyértelműen meghatározásra került, hogy mely esetekben indul az eljárás kérelemre és mikor hivatalból. A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárást gyakran valamely személy, szerv bejelentése vagy kezdeményezése alapozza meg. Ezekben az esetekben azonban általában az eljárás hivatalból indul, más kérdés, hogy bejelentés vagy kezdeményezés alapján. Kérelem előterjesztésére csak az adott eljárás tekintetében arra feljogosított személynek van lehetősége (pl. gyermekjogi képviselőnek a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének megváltoztatása tekintetében, a l6. életévét betöltött gyermeknek a szülői ház elhagyása tekintetében). Az a személy, aki kérelmet jogosult előterjeszteni, az eljárás során ügyfélnek minősül. A Gyerm. ezt a logikát a Gyer. szövegezésén következetesen átvezette. Így például egyértelművé vált, hogy Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárás az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámjának kérelmére vagy hivatalból indul. A hivatalbóli eljárást a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat működtetője vagy a gyermekjogi képviselő is kezdeményezheti. [Gyer. 37. (1) bek.] A védelembe vétel felülvizsgálata iránti eljárásnál is elhatárolásra került, hogy az mikor indul hivatalból (az elrendelő határozatban foglalt időpontban, ha a jegyzőnek hivatalos tudomása van a felülvizsgálat szükségességéről, a kirendelt családgondozó kezdeményezésére, ha a védelembe vétel fennállása alatt a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendelték el és a pártfogó felügyelő kezdeményezi a felülvizsgálatot) és mikor kérelemre (a korlátozottan cselekvőképes gyermek, a szülő, illetve más törvényes képviselő kérelme) [Gyer. 90. (1) bek.]. Ugyanez a szétválasztás figyelhető meg Gyer.-ben a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárásban is: 91/A. (1) A jegyző a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárást hivatalból megindítja, ha a) hivatalos tudomása van a gyermek elhanyagolásáról, b) a Gyvt a szerinti szervek, személyek azt kezdeményezik, c) a gyermekjóléti szolgálat erre a pénzfelhasználási terv megküldésével és az eseti gondnok lehetséges személyének megjelölésével javaslatot tesz.

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések Tartalom Joghatóság Hatáskör (hatósági jogkör) Hatáskör-elvonás és átruházás Illetékeség Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálat áttétel Ideiglenes intézkedés

Részletesebben

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A hatósági eljárás megindítása

A hatósági eljárás megindítása A hatósági eljárás megindítása eljárási feltételek; a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; az eljárás megszüntetése; az eljárás felfüggesztése. A hatósági eljárás szakaszai Az alapeljárás az az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 29.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (A 6/1999 (IV.20.); 10/2003. (VII.17.); 10/2004. (IV.30.); 10/2005. (X.28.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Változások a hagyatéki eljárásban 2011.

Változások a hagyatéki eljárásban 2011. Változások a hagyatéki eljárásban 2011. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 2010. március 12-én került kihirdetésre, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazható.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda Ügygondnok és eseti gondnok ügyek

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda Ügygondnok és eseti gondnok ügyek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda Ügygondnok és eseti gondnok ügyek Jogi háttér, törvények Döntés jogalapja A döntés jogalapját a közigazgatási

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Jegyzői gyámhatósági feladatok 2012-ben

Jegyzői gyámhatósági feladatok 2012-ben Jegyzői gyámhatósági feladatok 2012-ben Készítette: dr. Hegedűs Ágnes Főosztályvezető-helyettes Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2 március április június október Gödöllő Kistarcsa Cegléd

Részletesebben