Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás"

Átírás

1 Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1

2 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál aláhúzással jelölje, hogy Ön szerint melyik válasz helyes! Feladatonként csak egy választ jelölhet meg. Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető. 1. Egy vállalkozás mérlegében és eredménykimutatásában egyaránt megtalálható tétel a) az eredménytartalék. b) a pénzügyi műveletek eredménye. c) a mérleg szerinti eredmény. 2. Ha a vállalkozás vagyona növekszik, akkor a) az eszközök értéke növekszik, a források értéke változatlan marad. b) az eszközök értéke és a források értéke is növekszik. c) az eszközök értéke változatlan, a források értéke növekszik. 3. A rendkívüli eredmény a) csak pozitív érték lehet. b) csak negatív érték lehet. c) pozitív és negatív érték egyaránt lehet. 4. Melyik finanszírozási stratégia alkalmazásával felel meg a vállalkozás leginkább az illeszkedés elvének? a) A szolid stratégia alkalmazásával. b) Az agresszív stratégia alkalmazásával c) A konzervatív stratégia alkalmazásával d) A spontán stratégia alkalmazásával. 5. Egy vállalkozás likviditási problémájának megoldásaként eladja 15 nap múlva esedékes követelését. Ez a finanszírozási forrás a) saját, belső eredetű forrás. b) saját, külső eredetű forrás. c) rövid lejáratú, árupiaci (idegen) forrás. d) rövid lejáratú, pénzpiaci (idegen) forrás Egy vállalkozás az üzlethelyiség berendezésének teljes cseréjét tervezi, az ehhez szükséges összegnek a negyede áll rendelkezésére, a fennmaradó részt hitelből tervezi finanszírozni. Milyen típusú hitelt fog felvenni? a) Beruházási hitelt. b) Forgóeszközhitelt. c) Áthidaló hitelt. d) Jelzáloggal biztosított hitelt.

3 7. Egy kötvény névértéke Ft, lejárata 3 év. A névértéket a futamidő végén, egy összegben törleszti a kibocsátó, a futamidő alatt évente 1000 Ft kamatot fizet. A kötvény kibocsátási árfolyama 9500 Ft. Érdemes-e ennyiért megvásárolni? a) Igen, mert névérték alatt vehető meg, és így biztosan nyereséges lesz a megvásárlása. b) Nem, mert a névérték alatti kibocsátás kockázatot jelez. c) Ennyi adatból nem dönthető el. d) A kérdés nem válaszolható meg, mert a kötvény árfolyama nem lehet kisebb a névértékénél. 8. Az üzleti terv melyik részében ajánlott a tervhez kapcsolódó (részletes) mérleg, eredménykimutatás elhelyezése? a) A pénzügyi (finanszírozási) tervben. b) A mellékletekben. c) A vezetői összefoglalóban. d) A termelési tervben. 9. Az alábbiak közül melyik nem része az üzleti terv pénzügyi terv fejezetének? a) A fedezetszámítás. b) A kapacitásszámítás. c) A cash flow terv szöveges értékelése. d) A mérlegterv. 10. Melyik intézmény tagjait választják az EU polgárai ötévente közvetlen szavazással? a) Európai Tanács b) Európa Parlament c) IMF d) Európai Központi Bank 11. Melyik állítás igaz a Shengeni Megállapodásra? a) A shengeni övezet tagjai mind EU tagállamok. b) Ebben határozták meg az euró bevezetésének feltételeit. c) A belső határok mentén megszüntette a határellenőrzést. d) Magyarország még nem csatlakozott hozzá. 12. Az alábbiak közül melyik maastrichti kritérium? a) Az infláció maximum 1,5%-kal lehet magasabb a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező tagország átlagos inflációs rátájánál. b) Az államadósság maximum a GDP 3%-a lehet. c) A költségvetési hiány maximum a GDP 60%-a lehet. d) Az árfolyam maximum 30%-kal ingadozhat. 13. Melyik EU-s vállalkozási forma célja nem lehet saját profit szerzése? a) Európai Részvénytársaság b) Európai Gazdasági Egyesülés c) Európai Szövetkezet d) Mindegyik EU-s vállalkozás profitorientált. 3

4 14. Válassza ki az alábbiak közül az euró bevezetésének hátrányát! a) Átváltási költségek megszűnése. b) Önálló monetáris politika megszűnése. c) Kamatok várható mérséklődése. d) Árfolyamkockázat megszűnése. 15. A beszerzési ár csökkenése a) azonos haszonkulcs alkalmazása mellett növeli az árrés nagyságát. b) azonos árrés mellett csökkenti az áru eladási árát. c) változatlan eladási ár mellett csökkenti a vállalkozás eredményét. 16. Az értékcsökkenési leírás a) a forgalommal arányosan változó költség. b) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve. c) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása. 17. Az anyagjellegű ráfordítások közé tartozik a) a felhasznált irodaszerek beszerzésének értéke. b) a beszerzett áruk értékösszege. c) a 100 ezer Ft érték alatti eszközök kopásának egyösszegű költségként történő elszámolása. 18. A személyi jellegű ráfordításokat csökkenti a) a foglalkoztatott dolgozók létszámának növekedése. b) a nettó bérek csökkenése. c) a szakképzési hozzájárulás mértékének csökkenése. 19. A tulajdonosok számára fizetett osztalék a) növeli a személyi jellegű ráfordításokat. b) befolyásolja a mérleg szerinti eredmény nagyságát. c) a pénzügyi jellegű ráfordítások között számolandó el. 20. A vállalkozás költségeinek alakulását befolyásolja a) a vállalkozás tulajdonosainak száma. b) a társasági adó kulcsa. c) a munkafolyamatok szervezettsége. 21. A vállalkozás eredményét a) a kiadások befolyásolják. b) a ráfordítások befolyásolják. c) a költségek befolyásolják. 22. A költségvetésbe fizetendő áfa összege az adott időszakban a) értékesített áruk eladási és beszerzési árától függ. b) értékesített és beszerzett áruk értékösszegétől függ. c) az értékesítés során felszámított és a beszerzések során megfizetett áfa összegétől függ. 4

5 23. A vállalkozás saját tőkéje növekszik, ha: a) az adózott eredménye + előjelű. b) a tulajdonosok nem vesznek fel osztalékot. c) az adózott eredménye + előjelű, és a tulajdonosok nem veszik fel a teljes adózott eredményt osztalékként. 24. A társasági adókulcs növekedése minden más tényező változatlansága mellett: a) semmilyen körülmények között nem befolyásolja a vállalkozás saját tőkéjének alakulását. b) rontja a saját tőke alakulását változatlan osztalékfizetés mellett. c) javítja a saját tőke alakulását változatlan osztalékfizetés mellett. 25. A vagyonmérlegben az árukészlet értékét a) számlázott áron mutatjuk ki. b) beszerzési áron mutatjuk ki. c) eladási áron mutatjuk ki. 26. A vállalkozás tárgyévi eredményességéről képet kapunk a) az értékelési tartalék értékéből. b) az eredménytartalék értékéből. c) a mérleg szerinti eredmény értékéből. 27. A követelések értéke információt ad a) a beszállítók fizetési hajlandóságáról. b) vevőink fizetőképességéről. c) a vállalkozás jogos fizetési igényeiről, pl. vevőink tartozásairól. 28. Az alábbi kötelezettségek közül melyik nem rövid lejáratú kötelezettség? a) Tartozások áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből. b) Beruházási és fejlesztési hiteltartozások. c) Költségvetési befizetési kötelezettségek. 29. Melyik állítás igaz? a) A kiadások és a költségek mindig megegyeznek. b) Az időszak összes költsége és ráfordítása mindig megegyezik. c) Az időszak ráfordítása és összes költsége megegyezik, ha az aktivált saját teljesítmények értéke az időszakban nulla 30. Melyik állítás igaz? a) Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megegyezik a szokásos vállalkozói eredménnyel, ha a pénzügyi műveletek eredménye nulla. b) Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megegyezik a szokásos vállalkozói eredménnyel, ha a rendkívüli eredmény nulla. c) az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megegyezik a szokásos vállalkozói eredménnyel, ha a pénzügyi műveletek eredménye és a rendkívüli eredmény együttes összege nulla. 5

6 31. Egy betéti társaság kültagjának felelőssége a) korlátlan és a többi taggal egyetemleges. b) korlátolt. c) korlátolt és a többi taggal egyetemleges. 32. Működési engedélyt kell kérni a) az üzletköteles termékek forgalmazására. b) minden termék forgalmazására. c) minden új üzletre. 6

7 II. Igaz-hamis állítások Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben indokolnia kell! 1. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok között szerepelhet. Hamis. A vásárolt részvények értéke csak akkor szerepel az értékpapírok között, ha továbbértékesítési céllal vásárolta a vállalkozás. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván akkor, ha a vállalkozás azokat befektetési céllal vásárolta. 2. Ha egy élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás hűtőgépeket vásárol a tárgyév februárjában, akkor december 31-én a mérlegben ezt az eszközt bekerülési értéken vesszük figyelembe. Hamis. A beszerzési értéket csökkenteni kell a hűtőgépek tárgyévi amortizációjával. 3. A gazdasági események a vállalkozás vagyonának nagyságát minden esetben befolyásolják: növelik, vagy csökkentik. Hamis. Vannak olyan gazdasági események, amelyek a vállalkozás vagyonának nagyságát nem befolyásolják, de az eszközök vagy a források összetételét igen. 4. A hitel egyetlen költsége a kamat. Hamis, kapcsolódhat hozzá pl. hitelbírálati díj, kezelési költség stb. is. 5. A pénzügyi lízing futamidejének végén a lízingelt eszköz a lízingbe vevő tulajdona lesz. Hamis, a szerződéstől függően vagy automatikusan a tulajdona lesz, vagy megveheti, vagy le is mondhat a vásárlásról. 6. A hitelbiztosíték lehet személyi vagy dologi típusú. Igaz. Személyi típusú például a kezesség, dologi típusú például a jelzálog. 7. Kötvényt kizárólag részvénytársaság bocsáthat ki. Hamis, részvényt bocsáthat ki kizárólag rt. Kötvényt kibocsáthat pl. kft. is. 8. Üzleti terv készülhet belső használatra is. Igaz, pl. tervezett átalakulás, illetve fejlesztés előtt. 7

8 9. Üzleti tervezés során a SWOT (GYELV) analízis készítésekor kizárólag a vállalkozás külső környezetét elemezzük. Hamis, a saját vállalat (külső-belső) helyzetének vizsgálatára használják a SWOT (GYELV) analízist. 10. A vezetői összefoglaló általában az üzleti terv végén található. Hamis, az üzleti terv elején célszerű elhelyezni tagállam írta alá 1992-ben Maastrichtban az Európai Unióról szóló szerződést. Hamis, 1992-ben még 12 tagállam volt. 12. Az EU tevékenységének finanszírozását ellenőrző szerv az Európai Központi Bank. Hamis, ez az Európai Számvevőszék. Az EKB a monetáris politikáért felel. 13. Az Európai Részvénytársaság főként kis- és középvállalkozások közösségi szintű megjelenéséhez biztosít kereteket. Hamis, az állítás az Európai Gazdasági Egyesülésre igaz. Az Európai Rt. nagyvállalatok (rt.-k) együttműködésének kerete. 14. A magyar vállalkozásoknak rendelkezniük kell közösségi (EU-s) adószámmal. Hamis, csak abban az esetben, ha EU-s tagállamhoz kötődő gazdasági tevékenységet is folytat. 15. Az árréstömeget a beszerzési ár nagysága és az értékesített áruk mennyisége határozza meg. Hamis, mivel az árréstömeget nemcsak a beszerzési ár és az értékesített áruk mennyisége, hanem az alkalmazott haszonkulcsok nagysága és az értékesítésen belül az eltérő haszonkulcsú termékek aránya is befolyásolja. 16. A kereskedelmi tevékenység eredménye kizárólag az árréstömeg nagyságától függ. Hamis, mert a kereskedelmi tevékenység eredményét az árréstömeg mellett a forgalmazási költségek is befolyásolják. 17. Nincsenek olyan gazdasági események, amelyek befolyásolják az eredményt, de pénzmozgással nem járnak. Hamis. Ilyen például az értékcsökkenés költségként történő elszámolása. 8

9 18. Az árréstömeg növekedése minden esetben a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások üzleti eredményének növekedését eredményezi. Hamis. Az árréstömeg növekedése csak akkor eredményezi az üzleti eredmény növekedését, ha a forgalmazási költségek nem növekednek annál nagyobb mértékben. 19. A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentése az árréstömeg csökkenéséhez vezet. Hamis. Az árréstömeg az egyedi árrések és az értékesített mennyiségek szorzatösszege. Ha a haszonkulcs csökkenése következtében nagymértékben nő az adott áruból eladott mennyiség, akkor az alacsonyabb haszonkulcs ellenére nagyobb árréstömeg érhető el. (Nagy forgalom, kicsi haszon.) 20. A cash flow-kimutatást az éves beszámoló kiegészítő mellékletében kell szerepeltetni. Igaz. A számviteli törvény előírása szerint a cash flow kimutatás az éves beszámoló kiegészítő mellékletének része. 21. A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt. Hamis, mivel nem biztos, hogy az árengedménnyel elérhető volumennövekedés kompenzálja vagy meghaladja az árengedmény bevételcsökkentő hatását. Ez az áru jellegétől és az árengedmény mértékétől egyaránt függ. 22. A vállalkozás adózás előtti eredménye csak a ráfordítások csökkentésével növelhető. Hamis, mivel az adózás előtti eredmény a bevételek és a ráfordítások különbözete. Az adózás előtti eredmény növelhető a bevételek ráfordításoknál nagyobb mértékű növelésével is. 23. A szállító által utólag adott mennyiségi engedmény (bónusz) nem csökkenti az áru bekerülési árát. Igaz. A bónusz a beszerzési (bekerülési) árat nem befolyásoló engedmény. A vevő vállalkozás egyéb bevétele. 24. A pénzeszközök állományváltozásának kimutatásához a vevőállomány növekedését le kell vonnunk az adózott eredményből. Igaz. A vevőállomány növekedése az előző időszakhoz viszonyítva azt jelzi, hogy a korábbinál nagyobb összegű az értékesítés, amely nem járt közvetlen pénzmozgással, annak ellenére, hogy a vállalkozás eredményét pozitívan befolyásolta. 25. A mérleg szerinti eredmény a társasági adóval és osztalékkal csökkentett adóalap. Hamis. A mérleg szerinti eredmény az adóval és osztalékkal csökkentett adózás előtti eredmény. 9

10 26. A könyvvizsgáló a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából ellenőrzi a cég beszámolóját. Hamis. A könyvvizsgáló a cég tulajdonosainak megbízásából hitelesíti a beszámolót. 27. Az eredménykimutatás bevétel sorai jellemzően nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Igaz. A nettó árbevétel és egyéb bevételek az eredménykimutatásban jellemzően nettó módon, azaz általános forgalmi adót nem tartalmazva számolandók el. 28. A kapott és adott hitelkamat a pénzügyi műveletek eredményét befolyásolja. Igaz. A kapott kamat a pénzügyi műveletek bevétele, a fizetett kamat a pénzügyi műveletek ráfordítása. 29. Minden vállalkozásnak az a jó, ha az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya nagyobb, mint a forgóeszközöké. Hamis. A befektetett eszközök aránya jellemzően a vállalkozás által végzett tevékenységtől függ. 30. Az üzleti jelentés az éves beszámoló része, és minden vállalkozásnak kötelező készíteni. Hamis. Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak, és nem is kötelező készíteni. 31. Az értékesítés nettó árbevételét minden körülmények között növelni kell, mert akkor egészen biztosan nőni fog az eredmény. Hamis. Az eredmény nemcsak a nettó árbevételtől függ, hanem a ráfordításoktól is. 32. A nyereségszínvonal mutatója nőni fog, ha a nyereség jobban nő, mint a nettó árbevétel. Igaz. A nyereségszínvonal alakulása egyenes arányban van a nyereség alakulásával, és fordított arányban a nettó árbevétel alakulásával. 33. Az egyéni vállalkozás bejelentéséhez mellékelni kell egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Hamis, mert az egyéni vállalkozás bejelentését ügyfélkapun keresztül kell bonyolítani, és nyilatkozni kell a büntetlen előéletről. 34. Lehetséges, hogy egy kft. alapításakor a teljes apportot rendelkezésre kell bocsátani. Igaz, lehetséges. Ha a kft.-t kizárólag apporttal alapítják, illetve az apport értéke eléri a törzstőke felét, akkor már alapításkor a teljes apportot a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátani. 10

11 III. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! 1. Eredménytartalék: Az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye. 2. Fedezetmutató: Megmutatja, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a vállalkozás befektetett eszközeit. A mutató akkor kedvező, ha minél nagyobb érték. 3. Az értékesítés közvetlen költségei Azok a költségek, amelyek közvetlen kapcsolhatók a termékhez, meghatározható annak egy termékre vonatkozó nagysága. A kereskedelemben a legjelentősebb közvetlen költség az elábé. 4. A vállalkozás vagyona: A vagyon a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 5. A vagyonmérleg: A vagyonmérleg egy olyan előírt tagolásban készítendő számviteli kimutatás, amely bemutatja a vállalkozás vagyonát megjelenési forma és eredete szerint egy adott időpontban. 6. Közokiratba foglalt társasági szerződés: Közjegyző által a törvény által előírt formában készített társasági szerződés, ami ezáltal közokiratnak minősül. 7. Üzletrész: A kft. egy tulajdonosára jutó vagyonrész. Alapja a tulajdonos törzsbetétjének törzstőkéhez viszonyított aránya. Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok 1. feladat A forgóeszközök csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2. feladat A kötelezettségek csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. feladat A vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportok: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) D Saját tőke E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolás 11

12 4. feladat Nevezze meg a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos definíciókat! Írja a táblázatba a meghatározás mellé a megfelelő fogalmakat! FOGALMAK: MEGHATÁROZÁSOK: Létszámgazdálkodás A) A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások működtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, a munkaviszonnyal és a foglalkoztatással, bérgazdálkodással, ösztönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Munkaerő-tervezés B) A jövőben szükséges megfelelő számú és összetételű munkaerőmeghatározása a megfelelő munkakörbe, a feladatellátáshoz szükséges időre. Munkaigényesség C) Az egységnyi forgalom eléréséhez szükséges munkaráfordítás. Munkakör Munkaszerződés D) A vállalati feladatoknak egy munkavállalóra lebontott része. E) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés és foglakoztatás feltételeiről, körülményeiről, a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről. 5. feladat Az alábbi táblázat a vállalati létszám különböző szempont szerinti csoportjait tartalmazza. a) Írja be a táblázatba a hiányzó foglalkoztatási típusokat! A) A végzett munka jellege B) Munkaidő hossza C) A foglalkoztatás jellege D) A dolgozók szakképzettsége fizikai foglalkozásúak teljes munkaidőben dolgozók ténylegesen munkát végző tulajdonos szakképzett dolgozók nem fizikai foglalkozású részmunkaidőben segítő családtag nem szakképzett dolgozók foglalkoztatottak dolgozók alkalmazott tanuló atipikus foglakoztatás b) Írjon legalább két példát, hogy milyen formákban valósulhat meg az atipikus foglalkoztatás! Formái pl.: - Bedolgozói jogviszony - Alkalmi munkavállalás - Részmunkaidős foglalkoztatás - Önfoglalkoztatás - Munkaerő-kölcsönzés - Ösztöndíjas foglalkoztatása 12

13 6. feladat Az alábbiakban megnevezett és aláhúzott vagyonelemeket sorolja be az alul megnevezett eszköz- vagy forrásfőcsoportokba! A Pici Virág Kft. vágott, valamint cserepes virágok, illetve apróbb ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozik. Az üzlethelyiséget bérli, a bérleti jogot 5 évre vásárolta, a bekerülési értéket még nem írta le teljesen. A faliállványoknak is van könyv szerinti értéke, ugyanúgy, mint a kiszolgálópultnak, illetve pénztárgépnek. Az üzletben találhatók szebbnél szebb vágott és cserepes virágok eladásra váró kaspókban. Eladásra tartanak még vázákat, emellett kisebb-nagyobb plüssfigurákat is tudnak ajánlani a vevőknek. Nemrégiben vásároltak egy áruszállításra alkalmas autót is. A kft. jegyzett tőkéje amit a tulajdonosok pénz formájában biztosítottak a kft. részére nem lett volna elegendő a fentiek megvásárlására, továbbá a korábbi években képződött eredménytartalék nem tette lehetővé a működéshez szükséges vagyontárgyak megvásárlását, ezért hosszú lejáratú hiteltartozással is rendelkeznek. Az adókötelezettségek rendezésére rövid lejáratú hitelt kellett felvenni az elmúlt hónapokban. Jelenleg a pénztárban és bankszámlán is van pénze a kft.-nek, sőt néhány vevő nem készpénzért vásárolt, így követelése van a vevőivel szemben. Megoldás: Befektetett eszközök: Bérleti jog, faliállványok, kiszolgálópult, pénztárgép, autó Forgóeszközök: Vágott és cserepes virágok, kaspó, vázák, plüssfigurák, pénz, követelés Saját források: Jegyzett tőke, eredménytartalék Kötelezettségek: Hosszú lejáratú hiteltartozás, rövid lejáratú hitel 7. feladat Az alábbiakban információkat olvashat az EZERJÓ Kft.-ről. Az aláhúzott gazdasági eseményekről döntse el, hogy melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolta! ( + vagy jellel jelölje, hogy azt növelte vagy csökkentette!) Az EZERJÓ vegyeskereskedés csak belföldi értékesítéssel foglalkozik, amelyből jelentős nettó árbevételre tett szert. Ezen túlmenően volt kamatbevétele is, sőt egy másik cégben meglévő részesedése után osztalékbevételre is szert tett. Természetesen a tárgyévben jelentősek voltak ráfordításai is. Különösen az eladott áruk beszerzési értéke emelkedett meg. A forgalomnövekedés miatt egy fővel bővítenie kellett a foglalkoztatottak létszámát is, ami megemelte személyi jellegű ráfordításait. Mivel a tárgyi eszköz állománya eléggé régi, így az elszámolt értékcsökkenési leírás összege kisebb lett, mint korábban. Árukészletének egy részét apportként bevitte az ELEMÓZSIA Kft.-be, amelynek egyik tulajdonosa. Az apport nyilvántartás szerinti értékénél magasabb a bevitelkor a társasági szerződésben elismert érték. 13

14 Megoldás: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: + nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek eredménye: + kamatbevétel, + osztalékbevétel Rendkívüli eredmény: + apportbevitel 14

15 IV. Kifejtő kérdés Foglalja össze ismereteit néhány összefüggő mondatban az alábbi témáról! 1. feladat Röviden fejtse ki, hogy a vállalkozás adózás előtti eredményéből hogyan számítható ki az adózott eredmény! Nevezzen meg legalább kettő-kettő, a hatályos jogszabályok szerinti adóalapot növelő, adóalapot csökkentő tényezőt, és kettő adókedvezményre jogosító tényezőt! Válaszában térjen ki a hatályos jogszabályok szerinti társasági adó mértékére is! Megoldás: Adózás előtti eredmény fizetendő társasági adó = adózott eredmény A társasági adó számítása (2011) Az adózás előtti eredményből meg kell határozni az adó alapját. A társasági adóról szóló törvény előír adóalapot csökkentő és adóalapot növelő tételeket. Adóalapot csökkentő tételek például az előző évek elhatárolt vesztesége, a társasági adótörvény szerint elszámolható amortizáció, tanuló és munkanélküli foglalkoztatása után járó, meghatározott feltételek mellett igénybe vehető kedvezmények, más vállalatoktól kapott osztalék. Adóalapot növelő tételekhez tartozik például a reprezentációs költség, a számviteli törvény alapján elszámolt amortizáció, térítés nélkül átadott vagyontárgyak könyv szerinti értéke, késedelmi pótlék, adóbírság. A hatályos törvény alapján a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalék. Meghatározott feltételek mellett egyes szervezetek adómentességet élveznek. A megállapított adóból a következő címeken illetik meg adókedvezmények a vállalkozásokat: beruházási adókedvezmények, térségi és egyéb adókedvezmények, kis- és középvállalkozások adókedvezménye, fejlesztési adókedvezmény. A fizetendő adó a megállapított társasági adó, csökkentve az adókedvezményekkel és a külföldön megfizetett társasági adóval. 2. feladat Definiálja az üzleti terv fogalmát, indokolja készítésének szükségességét! Sorolja fel lehetséges részeit (legalább 5-öt nevezzen meg), és mutasson rá legalább két összefüggésre a fejezetek között! Megoldás: Az üzleti terv írásba foglaltan tartalmazza a vállalkozás helyzetének bemutatását, céljait és azok megvalósításának eszközeit, illetve megtervezi a megvalósítás körülményeit és a vállalkozásra gyakorolt hatását. Jellemzően középtávú terv. Készítése szükséges belső vagy külső okok miatt. Belső ok lehet például terjeszkedés, fejlesztés, ekkor célszerű üzleti tervet készíteni. A legtipikusabb külső ok a hitelfelvétel, amelynek gyakran kötelező melléklete az üzleti terv. Lehetséges fejezetei: vezetői összefoglaló, a vállalkozás bemutatása, termelési terv, marketingterv, működési (szervezeti) terv, pénzügyi terv, mellékletek. (Teljes értékű pontszám legalább 5 fejezet felsorolásáért adható.) 15

16 Lehetséges összefüggések pl.: a vezetői összefoglaló a többi fejezet legfontosabb megállapításait tartalmazza; a marketingterv a helyzetelemzés megállapításaira épül; a mellékletek az egyes fejezetekhez kapcsolódnak (azok valódiságát támasztják alá); a pénzügyi terv a többi fejezet alapján tervezi meg az egyes időszakok költségeit (ráfordításait) és bevételeit stb. (A feladat 2 összefüggés bemutatása.) Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 3. feladat Mit jelent, mikor és hogyan alkalmazható a fizetési moratórium? Megoldás: A fizetési moratórium fizetési haladékot jelent. A csődeljárás során, a hitelezők hozzájárulása esetén, a bíróság fizetési haladékról szóló végzést hoz, ennek időtartama alatt az adós a csődeljárást megelőzően keletkezett követelésekkel kapcsolatban kifizetést nem teljesíthet, a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkezett pénzkövetelések végrehajtása szünetel, valamennyi követelés kamatozik, a késedelmes teljesítéshez, illetve a teljesítés elmaradásához fűződő kártérítés, kötbér, elállás stb. nem alkalmazhatók. A moratórium nem vonatkozik munkabérre, bérjellegű egyéb juttatásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó tételekre, a vagyonfelügyelő költségeire és a csődeljárás kezdő időpontja után esedékes áfára. A végzést a Cégközlönyben közzé kell tenni. 4. feladat Mi az azonosság és a különbség az egyéni cég és az egyéni vállalkozás között? Megoldás: Azonosságok: Mindkettőnél természetes személy a tulajdonos. Nincs kötelező minimális alaptőke. Alkalmazottat foglalkoztathatnak. Különbségek: Az anyagi felelősség az egyéni vállalkozónál korlátlan, az egyéni cégnél korlátlan mögöttes vagy korlátolt mögöttes lehet. Az egyéni vállalkozást a székhely szerint illetékes önkormányzat okmányirodájában kell bejelenteni, míg az egyéni céget alapító okirattal hozzuk létre és a cégbíróságon jelentjük be. Az egyéni cégre gyakorlatilag a társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok érvényesek. 16

17 V. Dokumentumok összeállítása A megadott adatok vagy információk alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! 1. feladat Állítsa össze egy vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét az alábbi adatok alapján! (Az adatok ezer Ft-ban adottak.) - Ingatlan Bútorok, gépek, berendezések Áruk Készpénz Eredménytartalék Elszámolási betétszámla évre lekötött bankbetét Vevőkkel szembeni követelés Eladásra vásárolt részvények értéke Munkavállalókkal szembeni tartozás Adótartozás Jegyzett tőke Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Szoftver Beruházási hitel Göngyöleg Eszközök Mérleg... december 31. Források adatok 1000 Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem - fizetett tőke ( ) III. Befektetett pénzügyi III. Tőketartalék eszközök B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék 0 II. Követelések 420 VI. Értékelési tartalék 0 III. Értékpapírok VII. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok 0 C. Aktív időbeli elhatárolások - F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

18 Eszközök összesen: Források összesen:

19 Megoldás: Immateriális javak Szoftver = Tárgyi eszközök Ingatlan + Bútorok, gépek, berendezések = = Befektetett pénzügyi eszközök 2 évre lekötött bankbetét = Befektetett eszközök = Készletek Áruk + Göngyöleg = = Követelések Vevőkkel szembeni követelés = 420 Értékpapírok Eladásra vásárolt részvények értéke = Pénzeszközök Elszámolási betétszámla + Készpénz = Forgóeszközök = Eszközök összesen = Saját tőke = Tartalék = 0 Céltartalékok = 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási hitel = Rövid lejáratú kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni tartozás + Adótartozás = = 710 Kötelezettségek = Források összesen = A mérleg adatai alapján rövid indoklással válaszoljon a következő kérdésekre: a. Hány forint a vállalkozás vagyona? A vállalkozás vagyona ezer Ft. Ezt az eszközök összesen vagy a források összesen sorban lévő összeg jelzi. b. Hány forint idegen tőke van a vállalkozásban? A vállalkozásban ezer Ft idegen tőke van. Ezt a kötelezettségek értéke mutatja. c. Tudja-e a vállalkozás a pénzeszközeiből finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit? Igen, tudja, hiszen a pénzeszközök értéke nagyobb (4 228 ezer Ft), mint a rövid lejáratú kötelezettségek nagysága (710 ezer Ft). 19 d. Eredményes volt-e a vállalkozás eddigi működése? Igen, eredményes volt, mert az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, vagyis az eredménytartalék nagysága ezer Ft.

20 2. feladat Olvassa el figyelmesen az alábbi esetleírást! A Jég Bt. három éve alakult vállalkozás, jégszobrok készítésével foglalkoznak. Székhelyük Budapesten van, de az egész ország területére vállalnak szállítást. Célcsoportjuk egyrészt a házasságkötés előtt álló párok, másrészt a rendezvény- és fesztiválszervezők. Két veszteséges év után tavaly már nyereséggel zárták az évet, hírük terjedésével egyre több megrendelést kapnak mind esküvőkre, mind protokolláris rendezvényekre, illetve fesztiválokra. Igénytől függően többféle méretben készítik a szobrokat, a megrendelő katalógusból választhat, de egyedi igényeket is kielégítenek. Az ár függ a mérettől és a formától is, de egy átlagos jégszobor ára Ft. (Az árakat induláskor fogyasztói árérzékenységi vizsgálatok alapján állapította meg a cég.) A könyvelés adatai szerint az éves átlagos forgalom 1200 db jégszobor, egy átlagos jégszobor előállításának költsége Ft. Rendelni a cég honlapján keresztül, telefonon, vagy személyesen, a bemutatóteremmel egybekötött székhelyen lehet. A cég rendszeresen megjelenik kiállításokon, szórólapot juttat el házasságkötő termekbe, rendezvényszervező cégeknek. Visszatérő ügyfeleknek, illetve havonta legalább kétszer rendelő rendezvényszervezőknek árengedményt is biztosítanak. A bt. eszközparkjának lecseréléséhez hitel felvételét tervezi, ehhez üzleti tervet kell készítenie. Az Ön feladata a marketingterv fejezet összeállítása a lenti táblázat kitöltésével. Használja a fenti szövegben leírt információkat, helyezze el azokat a megfelelő marketingeszköznél! A meg nem adott feltételek tetszőlegesek. Megoldás: Marketingeszköz (4P) megnevezése Termékpolitika Üzleti terv tartalma az adott marketingeszköz kapcsán (helyezze el a szövegben található információkat is a megfelelő marketingeszköznél!) Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a termékválasztékról szóljon, a szöveg alapján meg kell említeni a többféle méretet és az egyedi igény szerinti gyártást is. Árpolitika Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szövegben kereslet alapú árképzésről van szó, az átlagos árnak, átlagos költségnek és a fedezetnek meg kell jelennie a válaszban. Értékesítéspolitika Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg alapján a honlapon keresztül, telefonon keresztül történő megrendelésnek, illetve a bemutatóteremnek meg kell jelennie a válaszban (viszonylag rövid csatorna). Promóció Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg alapján kiállításokon való megjelenésnek, szórólapoknak, árengedménynek meg kell jelennie a válaszban. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 20

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben