Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás"

Átírás

1 Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1

2 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál aláhúzással jelölje, hogy Ön szerint melyik válasz helyes! Feladatonként csak egy választ jelölhet meg. Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető. 1. Egy vállalkozás mérlegében és eredménykimutatásában egyaránt megtalálható tétel a) az eredménytartalék. b) a pénzügyi műveletek eredménye. c) a mérleg szerinti eredmény. 2. Ha a vállalkozás vagyona növekszik, akkor a) az eszközök értéke növekszik, a források értéke változatlan marad. b) az eszközök értéke és a források értéke is növekszik. c) az eszközök értéke változatlan, a források értéke növekszik. 3. A rendkívüli eredmény a) csak pozitív érték lehet. b) csak negatív érték lehet. c) pozitív és negatív érték egyaránt lehet. 4. Melyik finanszírozási stratégia alkalmazásával felel meg a vállalkozás leginkább az illeszkedés elvének? a) A szolid stratégia alkalmazásával. b) Az agresszív stratégia alkalmazásával c) A konzervatív stratégia alkalmazásával d) A spontán stratégia alkalmazásával. 5. Egy vállalkozás likviditási problémájának megoldásaként eladja 15 nap múlva esedékes követelését. Ez a finanszírozási forrás a) saját, belső eredetű forrás. b) saját, külső eredetű forrás. c) rövid lejáratú, árupiaci (idegen) forrás. d) rövid lejáratú, pénzpiaci (idegen) forrás Egy vállalkozás az üzlethelyiség berendezésének teljes cseréjét tervezi, az ehhez szükséges összegnek a negyede áll rendelkezésére, a fennmaradó részt hitelből tervezi finanszírozni. Milyen típusú hitelt fog felvenni? a) Beruházási hitelt. b) Forgóeszközhitelt. c) Áthidaló hitelt. d) Jelzáloggal biztosított hitelt.

3 7. Egy kötvény névértéke Ft, lejárata 3 év. A névértéket a futamidő végén, egy összegben törleszti a kibocsátó, a futamidő alatt évente 1000 Ft kamatot fizet. A kötvény kibocsátási árfolyama 9500 Ft. Érdemes-e ennyiért megvásárolni? a) Igen, mert névérték alatt vehető meg, és így biztosan nyereséges lesz a megvásárlása. b) Nem, mert a névérték alatti kibocsátás kockázatot jelez. c) Ennyi adatból nem dönthető el. d) A kérdés nem válaszolható meg, mert a kötvény árfolyama nem lehet kisebb a névértékénél. 8. Az üzleti terv melyik részében ajánlott a tervhez kapcsolódó (részletes) mérleg, eredménykimutatás elhelyezése? a) A pénzügyi (finanszírozási) tervben. b) A mellékletekben. c) A vezetői összefoglalóban. d) A termelési tervben. 9. Az alábbiak közül melyik nem része az üzleti terv pénzügyi terv fejezetének? a) A fedezetszámítás. b) A kapacitásszámítás. c) A cash flow terv szöveges értékelése. d) A mérlegterv. 10. Melyik intézmény tagjait választják az EU polgárai ötévente közvetlen szavazással? a) Európai Tanács b) Európa Parlament c) IMF d) Európai Központi Bank 11. Melyik állítás igaz a Shengeni Megállapodásra? a) A shengeni övezet tagjai mind EU tagállamok. b) Ebben határozták meg az euró bevezetésének feltételeit. c) A belső határok mentén megszüntette a határellenőrzést. d) Magyarország még nem csatlakozott hozzá. 12. Az alábbiak közül melyik maastrichti kritérium? a) Az infláció maximum 1,5%-kal lehet magasabb a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező tagország átlagos inflációs rátájánál. b) Az államadósság maximum a GDP 3%-a lehet. c) A költségvetési hiány maximum a GDP 60%-a lehet. d) Az árfolyam maximum 30%-kal ingadozhat. 13. Melyik EU-s vállalkozási forma célja nem lehet saját profit szerzése? a) Európai Részvénytársaság b) Európai Gazdasági Egyesülés c) Európai Szövetkezet d) Mindegyik EU-s vállalkozás profitorientált. 3

4 14. Válassza ki az alábbiak közül az euró bevezetésének hátrányát! a) Átváltási költségek megszűnése. b) Önálló monetáris politika megszűnése. c) Kamatok várható mérséklődése. d) Árfolyamkockázat megszűnése. 15. A beszerzési ár csökkenése a) azonos haszonkulcs alkalmazása mellett növeli az árrés nagyságát. b) azonos árrés mellett csökkenti az áru eladási árát. c) változatlan eladási ár mellett csökkenti a vállalkozás eredményét. 16. Az értékcsökkenési leírás a) a forgalommal arányosan változó költség. b) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve. c) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása. 17. Az anyagjellegű ráfordítások közé tartozik a) a felhasznált irodaszerek beszerzésének értéke. b) a beszerzett áruk értékösszege. c) a 100 ezer Ft érték alatti eszközök kopásának egyösszegű költségként történő elszámolása. 18. A személyi jellegű ráfordításokat csökkenti a) a foglalkoztatott dolgozók létszámának növekedése. b) a nettó bérek csökkenése. c) a szakképzési hozzájárulás mértékének csökkenése. 19. A tulajdonosok számára fizetett osztalék a) növeli a személyi jellegű ráfordításokat. b) befolyásolja a mérleg szerinti eredmény nagyságát. c) a pénzügyi jellegű ráfordítások között számolandó el. 20. A vállalkozás költségeinek alakulását befolyásolja a) a vállalkozás tulajdonosainak száma. b) a társasági adó kulcsa. c) a munkafolyamatok szervezettsége. 21. A vállalkozás eredményét a) a kiadások befolyásolják. b) a ráfordítások befolyásolják. c) a költségek befolyásolják. 22. A költségvetésbe fizetendő áfa összege az adott időszakban a) értékesített áruk eladási és beszerzési árától függ. b) értékesített és beszerzett áruk értékösszegétől függ. c) az értékesítés során felszámított és a beszerzések során megfizetett áfa összegétől függ. 4

5 23. A vállalkozás saját tőkéje növekszik, ha: a) az adózott eredménye + előjelű. b) a tulajdonosok nem vesznek fel osztalékot. c) az adózott eredménye + előjelű, és a tulajdonosok nem veszik fel a teljes adózott eredményt osztalékként. 24. A társasági adókulcs növekedése minden más tényező változatlansága mellett: a) semmilyen körülmények között nem befolyásolja a vállalkozás saját tőkéjének alakulását. b) rontja a saját tőke alakulását változatlan osztalékfizetés mellett. c) javítja a saját tőke alakulását változatlan osztalékfizetés mellett. 25. A vagyonmérlegben az árukészlet értékét a) számlázott áron mutatjuk ki. b) beszerzési áron mutatjuk ki. c) eladási áron mutatjuk ki. 26. A vállalkozás tárgyévi eredményességéről képet kapunk a) az értékelési tartalék értékéből. b) az eredménytartalék értékéből. c) a mérleg szerinti eredmény értékéből. 27. A követelések értéke információt ad a) a beszállítók fizetési hajlandóságáról. b) vevőink fizetőképességéről. c) a vállalkozás jogos fizetési igényeiről, pl. vevőink tartozásairól. 28. Az alábbi kötelezettségek közül melyik nem rövid lejáratú kötelezettség? a) Tartozások áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből. b) Beruházási és fejlesztési hiteltartozások. c) Költségvetési befizetési kötelezettségek. 29. Melyik állítás igaz? a) A kiadások és a költségek mindig megegyeznek. b) Az időszak összes költsége és ráfordítása mindig megegyezik. c) Az időszak ráfordítása és összes költsége megegyezik, ha az aktivált saját teljesítmények értéke az időszakban nulla 30. Melyik állítás igaz? a) Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megegyezik a szokásos vállalkozói eredménnyel, ha a pénzügyi műveletek eredménye nulla. b) Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megegyezik a szokásos vállalkozói eredménnyel, ha a rendkívüli eredmény nulla. c) az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megegyezik a szokásos vállalkozói eredménnyel, ha a pénzügyi műveletek eredménye és a rendkívüli eredmény együttes összege nulla. 5

6 31. Egy betéti társaság kültagjának felelőssége a) korlátlan és a többi taggal egyetemleges. b) korlátolt. c) korlátolt és a többi taggal egyetemleges. 32. Működési engedélyt kell kérni a) az üzletköteles termékek forgalmazására. b) minden termék forgalmazására. c) minden új üzletre. 6

7 II. Igaz-hamis állítások Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben indokolnia kell! 1. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok között szerepelhet. Hamis. A vásárolt részvények értéke csak akkor szerepel az értékpapírok között, ha továbbértékesítési céllal vásárolta a vállalkozás. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván akkor, ha a vállalkozás azokat befektetési céllal vásárolta. 2. Ha egy élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás hűtőgépeket vásárol a tárgyév februárjában, akkor december 31-én a mérlegben ezt az eszközt bekerülési értéken vesszük figyelembe. Hamis. A beszerzési értéket csökkenteni kell a hűtőgépek tárgyévi amortizációjával. 3. A gazdasági események a vállalkozás vagyonának nagyságát minden esetben befolyásolják: növelik, vagy csökkentik. Hamis. Vannak olyan gazdasági események, amelyek a vállalkozás vagyonának nagyságát nem befolyásolják, de az eszközök vagy a források összetételét igen. 4. A hitel egyetlen költsége a kamat. Hamis, kapcsolódhat hozzá pl. hitelbírálati díj, kezelési költség stb. is. 5. A pénzügyi lízing futamidejének végén a lízingelt eszköz a lízingbe vevő tulajdona lesz. Hamis, a szerződéstől függően vagy automatikusan a tulajdona lesz, vagy megveheti, vagy le is mondhat a vásárlásról. 6. A hitelbiztosíték lehet személyi vagy dologi típusú. Igaz. Személyi típusú például a kezesség, dologi típusú például a jelzálog. 7. Kötvényt kizárólag részvénytársaság bocsáthat ki. Hamis, részvényt bocsáthat ki kizárólag rt. Kötvényt kibocsáthat pl. kft. is. 8. Üzleti terv készülhet belső használatra is. Igaz, pl. tervezett átalakulás, illetve fejlesztés előtt. 7

8 9. Üzleti tervezés során a SWOT (GYELV) analízis készítésekor kizárólag a vállalkozás külső környezetét elemezzük. Hamis, a saját vállalat (külső-belső) helyzetének vizsgálatára használják a SWOT (GYELV) analízist. 10. A vezetői összefoglaló általában az üzleti terv végén található. Hamis, az üzleti terv elején célszerű elhelyezni tagállam írta alá 1992-ben Maastrichtban az Európai Unióról szóló szerződést. Hamis, 1992-ben még 12 tagállam volt. 12. Az EU tevékenységének finanszírozását ellenőrző szerv az Európai Központi Bank. Hamis, ez az Európai Számvevőszék. Az EKB a monetáris politikáért felel. 13. Az Európai Részvénytársaság főként kis- és középvállalkozások közösségi szintű megjelenéséhez biztosít kereteket. Hamis, az állítás az Európai Gazdasági Egyesülésre igaz. Az Európai Rt. nagyvállalatok (rt.-k) együttműködésének kerete. 14. A magyar vállalkozásoknak rendelkezniük kell közösségi (EU-s) adószámmal. Hamis, csak abban az esetben, ha EU-s tagállamhoz kötődő gazdasági tevékenységet is folytat. 15. Az árréstömeget a beszerzési ár nagysága és az értékesített áruk mennyisége határozza meg. Hamis, mivel az árréstömeget nemcsak a beszerzési ár és az értékesített áruk mennyisége, hanem az alkalmazott haszonkulcsok nagysága és az értékesítésen belül az eltérő haszonkulcsú termékek aránya is befolyásolja. 16. A kereskedelmi tevékenység eredménye kizárólag az árréstömeg nagyságától függ. Hamis, mert a kereskedelmi tevékenység eredményét az árréstömeg mellett a forgalmazási költségek is befolyásolják. 17. Nincsenek olyan gazdasági események, amelyek befolyásolják az eredményt, de pénzmozgással nem járnak. Hamis. Ilyen például az értékcsökkenés költségként történő elszámolása. 8

9 18. Az árréstömeg növekedése minden esetben a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások üzleti eredményének növekedését eredményezi. Hamis. Az árréstömeg növekedése csak akkor eredményezi az üzleti eredmény növekedését, ha a forgalmazási költségek nem növekednek annál nagyobb mértékben. 19. A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentése az árréstömeg csökkenéséhez vezet. Hamis. Az árréstömeg az egyedi árrések és az értékesített mennyiségek szorzatösszege. Ha a haszonkulcs csökkenése következtében nagymértékben nő az adott áruból eladott mennyiség, akkor az alacsonyabb haszonkulcs ellenére nagyobb árréstömeg érhető el. (Nagy forgalom, kicsi haszon.) 20. A cash flow-kimutatást az éves beszámoló kiegészítő mellékletében kell szerepeltetni. Igaz. A számviteli törvény előírása szerint a cash flow kimutatás az éves beszámoló kiegészítő mellékletének része. 21. A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt. Hamis, mivel nem biztos, hogy az árengedménnyel elérhető volumennövekedés kompenzálja vagy meghaladja az árengedmény bevételcsökkentő hatását. Ez az áru jellegétől és az árengedmény mértékétől egyaránt függ. 22. A vállalkozás adózás előtti eredménye csak a ráfordítások csökkentésével növelhető. Hamis, mivel az adózás előtti eredmény a bevételek és a ráfordítások különbözete. Az adózás előtti eredmény növelhető a bevételek ráfordításoknál nagyobb mértékű növelésével is. 23. A szállító által utólag adott mennyiségi engedmény (bónusz) nem csökkenti az áru bekerülési árát. Igaz. A bónusz a beszerzési (bekerülési) árat nem befolyásoló engedmény. A vevő vállalkozás egyéb bevétele. 24. A pénzeszközök állományváltozásának kimutatásához a vevőállomány növekedését le kell vonnunk az adózott eredményből. Igaz. A vevőállomány növekedése az előző időszakhoz viszonyítva azt jelzi, hogy a korábbinál nagyobb összegű az értékesítés, amely nem járt közvetlen pénzmozgással, annak ellenére, hogy a vállalkozás eredményét pozitívan befolyásolta. 25. A mérleg szerinti eredmény a társasági adóval és osztalékkal csökkentett adóalap. Hamis. A mérleg szerinti eredmény az adóval és osztalékkal csökkentett adózás előtti eredmény. 9

10 26. A könyvvizsgáló a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából ellenőrzi a cég beszámolóját. Hamis. A könyvvizsgáló a cég tulajdonosainak megbízásából hitelesíti a beszámolót. 27. Az eredménykimutatás bevétel sorai jellemzően nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Igaz. A nettó árbevétel és egyéb bevételek az eredménykimutatásban jellemzően nettó módon, azaz általános forgalmi adót nem tartalmazva számolandók el. 28. A kapott és adott hitelkamat a pénzügyi műveletek eredményét befolyásolja. Igaz. A kapott kamat a pénzügyi műveletek bevétele, a fizetett kamat a pénzügyi műveletek ráfordítása. 29. Minden vállalkozásnak az a jó, ha az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya nagyobb, mint a forgóeszközöké. Hamis. A befektetett eszközök aránya jellemzően a vállalkozás által végzett tevékenységtől függ. 30. Az üzleti jelentés az éves beszámoló része, és minden vállalkozásnak kötelező készíteni. Hamis. Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak, és nem is kötelező készíteni. 31. Az értékesítés nettó árbevételét minden körülmények között növelni kell, mert akkor egészen biztosan nőni fog az eredmény. Hamis. Az eredmény nemcsak a nettó árbevételtől függ, hanem a ráfordításoktól is. 32. A nyereségszínvonal mutatója nőni fog, ha a nyereség jobban nő, mint a nettó árbevétel. Igaz. A nyereségszínvonal alakulása egyenes arányban van a nyereség alakulásával, és fordított arányban a nettó árbevétel alakulásával. 33. Az egyéni vállalkozás bejelentéséhez mellékelni kell egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Hamis, mert az egyéni vállalkozás bejelentését ügyfélkapun keresztül kell bonyolítani, és nyilatkozni kell a büntetlen előéletről. 34. Lehetséges, hogy egy kft. alapításakor a teljes apportot rendelkezésre kell bocsátani. Igaz, lehetséges. Ha a kft.-t kizárólag apporttal alapítják, illetve az apport értéke eléri a törzstőke felét, akkor már alapításkor a teljes apportot a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátani. 10

11 III. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! 1. Eredménytartalék: Az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye. 2. Fedezetmutató: Megmutatja, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a vállalkozás befektetett eszközeit. A mutató akkor kedvező, ha minél nagyobb érték. 3. Az értékesítés közvetlen költségei Azok a költségek, amelyek közvetlen kapcsolhatók a termékhez, meghatározható annak egy termékre vonatkozó nagysága. A kereskedelemben a legjelentősebb közvetlen költség az elábé. 4. A vállalkozás vagyona: A vagyon a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 5. A vagyonmérleg: A vagyonmérleg egy olyan előírt tagolásban készítendő számviteli kimutatás, amely bemutatja a vállalkozás vagyonát megjelenési forma és eredete szerint egy adott időpontban. 6. Közokiratba foglalt társasági szerződés: Közjegyző által a törvény által előírt formában készített társasági szerződés, ami ezáltal közokiratnak minősül. 7. Üzletrész: A kft. egy tulajdonosára jutó vagyonrész. Alapja a tulajdonos törzsbetétjének törzstőkéhez viszonyított aránya. Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok 1. feladat A forgóeszközök csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2. feladat A kötelezettségek csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. feladat A vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportok: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) D Saját tőke E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolás 11

12 4. feladat Nevezze meg a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos definíciókat! Írja a táblázatba a meghatározás mellé a megfelelő fogalmakat! FOGALMAK: MEGHATÁROZÁSOK: Létszámgazdálkodás A) A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások működtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, a munkaviszonnyal és a foglalkoztatással, bérgazdálkodással, ösztönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Munkaerő-tervezés B) A jövőben szükséges megfelelő számú és összetételű munkaerőmeghatározása a megfelelő munkakörbe, a feladatellátáshoz szükséges időre. Munkaigényesség C) Az egységnyi forgalom eléréséhez szükséges munkaráfordítás. Munkakör Munkaszerződés D) A vállalati feladatoknak egy munkavállalóra lebontott része. E) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés és foglakoztatás feltételeiről, körülményeiről, a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről. 5. feladat Az alábbi táblázat a vállalati létszám különböző szempont szerinti csoportjait tartalmazza. a) Írja be a táblázatba a hiányzó foglalkoztatási típusokat! A) A végzett munka jellege B) Munkaidő hossza C) A foglalkoztatás jellege D) A dolgozók szakképzettsége fizikai foglalkozásúak teljes munkaidőben dolgozók ténylegesen munkát végző tulajdonos szakképzett dolgozók nem fizikai foglalkozású részmunkaidőben segítő családtag nem szakképzett dolgozók foglalkoztatottak dolgozók alkalmazott tanuló atipikus foglakoztatás b) Írjon legalább két példát, hogy milyen formákban valósulhat meg az atipikus foglalkoztatás! Formái pl.: - Bedolgozói jogviszony - Alkalmi munkavállalás - Részmunkaidős foglalkoztatás - Önfoglalkoztatás - Munkaerő-kölcsönzés - Ösztöndíjas foglalkoztatása 12

13 6. feladat Az alábbiakban megnevezett és aláhúzott vagyonelemeket sorolja be az alul megnevezett eszköz- vagy forrásfőcsoportokba! A Pici Virág Kft. vágott, valamint cserepes virágok, illetve apróbb ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozik. Az üzlethelyiséget bérli, a bérleti jogot 5 évre vásárolta, a bekerülési értéket még nem írta le teljesen. A faliállványoknak is van könyv szerinti értéke, ugyanúgy, mint a kiszolgálópultnak, illetve pénztárgépnek. Az üzletben találhatók szebbnél szebb vágott és cserepes virágok eladásra váró kaspókban. Eladásra tartanak még vázákat, emellett kisebb-nagyobb plüssfigurákat is tudnak ajánlani a vevőknek. Nemrégiben vásároltak egy áruszállításra alkalmas autót is. A kft. jegyzett tőkéje amit a tulajdonosok pénz formájában biztosítottak a kft. részére nem lett volna elegendő a fentiek megvásárlására, továbbá a korábbi években képződött eredménytartalék nem tette lehetővé a működéshez szükséges vagyontárgyak megvásárlását, ezért hosszú lejáratú hiteltartozással is rendelkeznek. Az adókötelezettségek rendezésére rövid lejáratú hitelt kellett felvenni az elmúlt hónapokban. Jelenleg a pénztárban és bankszámlán is van pénze a kft.-nek, sőt néhány vevő nem készpénzért vásárolt, így követelése van a vevőivel szemben. Megoldás: Befektetett eszközök: Bérleti jog, faliállványok, kiszolgálópult, pénztárgép, autó Forgóeszközök: Vágott és cserepes virágok, kaspó, vázák, plüssfigurák, pénz, követelés Saját források: Jegyzett tőke, eredménytartalék Kötelezettségek: Hosszú lejáratú hiteltartozás, rövid lejáratú hitel 7. feladat Az alábbiakban információkat olvashat az EZERJÓ Kft.-ről. Az aláhúzott gazdasági eseményekről döntse el, hogy melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolta! ( + vagy jellel jelölje, hogy azt növelte vagy csökkentette!) Az EZERJÓ vegyeskereskedés csak belföldi értékesítéssel foglalkozik, amelyből jelentős nettó árbevételre tett szert. Ezen túlmenően volt kamatbevétele is, sőt egy másik cégben meglévő részesedése után osztalékbevételre is szert tett. Természetesen a tárgyévben jelentősek voltak ráfordításai is. Különösen az eladott áruk beszerzési értéke emelkedett meg. A forgalomnövekedés miatt egy fővel bővítenie kellett a foglalkoztatottak létszámát is, ami megemelte személyi jellegű ráfordításait. Mivel a tárgyi eszköz állománya eléggé régi, így az elszámolt értékcsökkenési leírás összege kisebb lett, mint korábban. Árukészletének egy részét apportként bevitte az ELEMÓZSIA Kft.-be, amelynek egyik tulajdonosa. Az apport nyilvántartás szerinti értékénél magasabb a bevitelkor a társasági szerződésben elismert érték. 13

14 Megoldás: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: + nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek eredménye: + kamatbevétel, + osztalékbevétel Rendkívüli eredmény: + apportbevitel 14

15 IV. Kifejtő kérdés Foglalja össze ismereteit néhány összefüggő mondatban az alábbi témáról! 1. feladat Röviden fejtse ki, hogy a vállalkozás adózás előtti eredményéből hogyan számítható ki az adózott eredmény! Nevezzen meg legalább kettő-kettő, a hatályos jogszabályok szerinti adóalapot növelő, adóalapot csökkentő tényezőt, és kettő adókedvezményre jogosító tényezőt! Válaszában térjen ki a hatályos jogszabályok szerinti társasági adó mértékére is! Megoldás: Adózás előtti eredmény fizetendő társasági adó = adózott eredmény A társasági adó számítása (2011) Az adózás előtti eredményből meg kell határozni az adó alapját. A társasági adóról szóló törvény előír adóalapot csökkentő és adóalapot növelő tételeket. Adóalapot csökkentő tételek például az előző évek elhatárolt vesztesége, a társasági adótörvény szerint elszámolható amortizáció, tanuló és munkanélküli foglalkoztatása után járó, meghatározott feltételek mellett igénybe vehető kedvezmények, más vállalatoktól kapott osztalék. Adóalapot növelő tételekhez tartozik például a reprezentációs költség, a számviteli törvény alapján elszámolt amortizáció, térítés nélkül átadott vagyontárgyak könyv szerinti értéke, késedelmi pótlék, adóbírság. A hatályos törvény alapján a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalék. Meghatározott feltételek mellett egyes szervezetek adómentességet élveznek. A megállapított adóból a következő címeken illetik meg adókedvezmények a vállalkozásokat: beruházási adókedvezmények, térségi és egyéb adókedvezmények, kis- és középvállalkozások adókedvezménye, fejlesztési adókedvezmény. A fizetendő adó a megállapított társasági adó, csökkentve az adókedvezményekkel és a külföldön megfizetett társasági adóval. 2. feladat Definiálja az üzleti terv fogalmát, indokolja készítésének szükségességét! Sorolja fel lehetséges részeit (legalább 5-öt nevezzen meg), és mutasson rá legalább két összefüggésre a fejezetek között! Megoldás: Az üzleti terv írásba foglaltan tartalmazza a vállalkozás helyzetének bemutatását, céljait és azok megvalósításának eszközeit, illetve megtervezi a megvalósítás körülményeit és a vállalkozásra gyakorolt hatását. Jellemzően középtávú terv. Készítése szükséges belső vagy külső okok miatt. Belső ok lehet például terjeszkedés, fejlesztés, ekkor célszerű üzleti tervet készíteni. A legtipikusabb külső ok a hitelfelvétel, amelynek gyakran kötelező melléklete az üzleti terv. Lehetséges fejezetei: vezetői összefoglaló, a vállalkozás bemutatása, termelési terv, marketingterv, működési (szervezeti) terv, pénzügyi terv, mellékletek. (Teljes értékű pontszám legalább 5 fejezet felsorolásáért adható.) 15

16 Lehetséges összefüggések pl.: a vezetői összefoglaló a többi fejezet legfontosabb megállapításait tartalmazza; a marketingterv a helyzetelemzés megállapításaira épül; a mellékletek az egyes fejezetekhez kapcsolódnak (azok valódiságát támasztják alá); a pénzügyi terv a többi fejezet alapján tervezi meg az egyes időszakok költségeit (ráfordításait) és bevételeit stb. (A feladat 2 összefüggés bemutatása.) Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 3. feladat Mit jelent, mikor és hogyan alkalmazható a fizetési moratórium? Megoldás: A fizetési moratórium fizetési haladékot jelent. A csődeljárás során, a hitelezők hozzájárulása esetén, a bíróság fizetési haladékról szóló végzést hoz, ennek időtartama alatt az adós a csődeljárást megelőzően keletkezett követelésekkel kapcsolatban kifizetést nem teljesíthet, a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkezett pénzkövetelések végrehajtása szünetel, valamennyi követelés kamatozik, a késedelmes teljesítéshez, illetve a teljesítés elmaradásához fűződő kártérítés, kötbér, elállás stb. nem alkalmazhatók. A moratórium nem vonatkozik munkabérre, bérjellegű egyéb juttatásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó tételekre, a vagyonfelügyelő költségeire és a csődeljárás kezdő időpontja után esedékes áfára. A végzést a Cégközlönyben közzé kell tenni. 4. feladat Mi az azonosság és a különbség az egyéni cég és az egyéni vállalkozás között? Megoldás: Azonosságok: Mindkettőnél természetes személy a tulajdonos. Nincs kötelező minimális alaptőke. Alkalmazottat foglalkoztathatnak. Különbségek: Az anyagi felelősség az egyéni vállalkozónál korlátlan, az egyéni cégnél korlátlan mögöttes vagy korlátolt mögöttes lehet. Az egyéni vállalkozást a székhely szerint illetékes önkormányzat okmányirodájában kell bejelenteni, míg az egyéni céget alapító okirattal hozzuk létre és a cégbíróságon jelentjük be. Az egyéni cégre gyakorlatilag a társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok érvényesek. 16

17 V. Dokumentumok összeállítása A megadott adatok vagy információk alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! 1. feladat Állítsa össze egy vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét az alábbi adatok alapján! (Az adatok ezer Ft-ban adottak.) - Ingatlan Bútorok, gépek, berendezések Áruk Készpénz Eredménytartalék Elszámolási betétszámla évre lekötött bankbetét Vevőkkel szembeni követelés Eladásra vásárolt részvények értéke Munkavállalókkal szembeni tartozás Adótartozás Jegyzett tőke Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Szoftver Beruházási hitel Göngyöleg Eszközök Mérleg... december 31. Források adatok 1000 Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem - fizetett tőke ( ) III. Befektetett pénzügyi III. Tőketartalék eszközök B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék 0 II. Követelések 420 VI. Értékelési tartalék 0 III. Értékpapírok VII. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok 0 C. Aktív időbeli elhatárolások - F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

18 Eszközök összesen: Források összesen:

19 Megoldás: Immateriális javak Szoftver = Tárgyi eszközök Ingatlan + Bútorok, gépek, berendezések = = Befektetett pénzügyi eszközök 2 évre lekötött bankbetét = Befektetett eszközök = Készletek Áruk + Göngyöleg = = Követelések Vevőkkel szembeni követelés = 420 Értékpapírok Eladásra vásárolt részvények értéke = Pénzeszközök Elszámolási betétszámla + Készpénz = Forgóeszközök = Eszközök összesen = Saját tőke = Tartalék = 0 Céltartalékok = 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási hitel = Rövid lejáratú kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni tartozás + Adótartozás = = 710 Kötelezettségek = Források összesen = A mérleg adatai alapján rövid indoklással válaszoljon a következő kérdésekre: a. Hány forint a vállalkozás vagyona? A vállalkozás vagyona ezer Ft. Ezt az eszközök összesen vagy a források összesen sorban lévő összeg jelzi. b. Hány forint idegen tőke van a vállalkozásban? A vállalkozásban ezer Ft idegen tőke van. Ezt a kötelezettségek értéke mutatja. c. Tudja-e a vállalkozás a pénzeszközeiből finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit? Igen, tudja, hiszen a pénzeszközök értéke nagyobb (4 228 ezer Ft), mint a rövid lejáratú kötelezettségek nagysága (710 ezer Ft). 19 d. Eredményes volt-e a vállalkozás eddigi működése? Igen, eredményes volt, mert az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, vagyis az eredménytartalék nagysága ezer Ft.

20 2. feladat Olvassa el figyelmesen az alábbi esetleírást! A Jég Bt. három éve alakult vállalkozás, jégszobrok készítésével foglalkoznak. Székhelyük Budapesten van, de az egész ország területére vállalnak szállítást. Célcsoportjuk egyrészt a házasságkötés előtt álló párok, másrészt a rendezvény- és fesztiválszervezők. Két veszteséges év után tavaly már nyereséggel zárták az évet, hírük terjedésével egyre több megrendelést kapnak mind esküvőkre, mind protokolláris rendezvényekre, illetve fesztiválokra. Igénytől függően többféle méretben készítik a szobrokat, a megrendelő katalógusból választhat, de egyedi igényeket is kielégítenek. Az ár függ a mérettől és a formától is, de egy átlagos jégszobor ára Ft. (Az árakat induláskor fogyasztói árérzékenységi vizsgálatok alapján állapította meg a cég.) A könyvelés adatai szerint az éves átlagos forgalom 1200 db jégszobor, egy átlagos jégszobor előállításának költsége Ft. Rendelni a cég honlapján keresztül, telefonon, vagy személyesen, a bemutatóteremmel egybekötött székhelyen lehet. A cég rendszeresen megjelenik kiállításokon, szórólapot juttat el házasságkötő termekbe, rendezvényszervező cégeknek. Visszatérő ügyfeleknek, illetve havonta legalább kétszer rendelő rendezvényszervezőknek árengedményt is biztosítanak. A bt. eszközparkjának lecseréléséhez hitel felvételét tervezi, ehhez üzleti tervet kell készítenie. Az Ön feladata a marketingterv fejezet összeállítása a lenti táblázat kitöltésével. Használja a fenti szövegben leírt információkat, helyezze el azokat a megfelelő marketingeszköznél! A meg nem adott feltételek tetszőlegesek. Megoldás: Marketingeszköz (4P) megnevezése Termékpolitika Üzleti terv tartalma az adott marketingeszköz kapcsán (helyezze el a szövegben található információkat is a megfelelő marketingeszköznél!) Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a termékválasztékról szóljon, a szöveg alapján meg kell említeni a többféle méretet és az egyedi igény szerinti gyártást is. Árpolitika Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szövegben kereslet alapú árképzésről van szó, az átlagos árnak, átlagos költségnek és a fedezetnek meg kell jelennie a válaszban. Értékesítéspolitika Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg alapján a honlapon keresztül, telefonon keresztül történő megrendelésnek, illetve a bemutatóteremnek meg kell jelennie a válaszban (viszonylag rövid csatorna). Promóció Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg alapján kiállításokon való megjelenésnek, szórólapoknak, árengedménynek meg kell jelennie a válaszban. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 20

Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa

Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa I. Feleletválasztás 1. Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b c d b c b b b c b c

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben