A BIHAR VÁRMEGYEI TISZTI PEREK FORRÁSÉRTÉKE Béres Andrírs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIHAR VÁRMEGYEI TISZTI PEREK FORRÁSÉRTÉKE Béres Andrírs"

Átírás

1 A BIHAR VÁRMEGYEI TISZTI PEREK FORRÁSÉRTÉKE Béres Andrírs A Hajdú-Bihar megyei Levéltár feudális kori peres iratainak egyik kiemelkedően értékes része a Bihar vármegye törvényszéki iratainak fonójában (IV.A 6. a IV.A 6/f, a Bihar vármegyei Tiszti perek (Processus magistratuales) állaga. Az egységes fonó rendszeren belül az iratanyag hét állagra tagolódik : 1. IV.A 6/a A polgári törvényszék ügyviteli, peren kívüli eljárásának iratai, (Acta sedriarum civilium) IV.A 6/b Ügyészi vizsgálatok (Inquisitiones fiscales) IV.A 6/c Törvénykezési jegyzőkönyvek, (Protocolla sedriarum civilium) IV.A 6/d Polgári perek, (Processus civiles) (-1865). 5. IV.A 6/e Nemességvitató perek, (Processus legitimatorius nobilium-processus nobilitares) IV.A 6/f Tiszti perek, (Processus magistratuales) IV.A 6/g A székelyhídi uradalom úriszéki iratai, A változó irattári rendszer ű állagokat egységesíteni már csak azért sem lehetett a korábbi években, mert az azonos jellegű iratokat 1790 előtt és 1791 után másként kezelték a levéltárosok, s ez a különbség máig fennmaradt, megváltoztatása ma már célszerűtlen lenne. A Királyi Helytartótanács 1769-ben elrendelte a vármegyei törvényszék iratainak három részre tagolását, amely meg is történt, s az akkor meglevő iratokat fenyít ő, büntető és polgári perek csoportjára bontatta. A XVIII. századi rendezői és átcsoportosítási munka Viser Lipót, a magyar helytörténetkutatás úttörője" nevéhez kapcsolódik,z s elsősorban birtokjogi szempontból volt fontos. Annyi bizonyos, hogy ez az között végzett rendezés tette megközelít ően használhatóvá az iratokat. De hátra volt még az ben történt rendezés, amikor a Hajdú-Bihar megyei Levéltár kialakította az állagok mai rendjét, amelyben a Tiszti perek állaga a IV.A 6/f fonótörzsszámot kapta. A Bihar vármegyei Tiszti perek állaga az 1715-ös évtől tartalmaz iratokat, de latinnyelvű mutatója csak 1791-tői készült, mely csupán egy részének biztosította nehézkes kutathatóságát. Ezért vált szükségessé ben olyan darabszintű ig haladó mutató készítése, amely lehetővé teszi a tematikus feltárást, s a mutató hiányában eddig alig kutatott iratok megismerését, forrásainak publikálhatóságát. Miután e feltáró témakatalógust magam készítettem, s a benne található 1 A helytörténetírás levéltári forrásai I ig. Komoróezy György : IV. A. 6. Bihar vm. Törvényszéki iratai ( -1865). In. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 3. sz. (Szerk. : Komoróczy György) Debrecen, old. 2 Jakó Zsigmond : Viser Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstromozásáról 1785-bői. LK évf és köv. old. Borovszky Samu : Bihar vármegye és Nagyvárad monográfiája. Bp., old. 93

2 értékes adalékok egy részét közreadtam, bátran állíthatom, hogy az 1715 és 1848-as évek közötti Bihar vármegye és érintőlegesen Debrecen város és környéke olyan eseményeit, jelenségeit van most már a témák szerint rendezett katalógus - mint levéltári segédlet- révén megismerni, amely eddig a hozzáférhetetlenség, vagyis nehezen megközelithetőség miatt csak teljes átnézés, tételes vizsgálat alapján válhatott volna lehetővé. Tartalmaz különböző b űncselekményeket, mint lopás, rablás, szándékos és szándéktalan emberölés, házasságtörés, bigámia, nemi erőszak, boszorkányság, rontás, gyógyítás, h űtlenség, nemesek ellen elkövetett kisebb-nagyobb vétkek, birtokügyek,amelyek részletesebb ismertetésére az alábbiakban térek ki. Az iratok tartalmi szempontból több kategóriába sorolhatók. Használhatóságuk szerint tekinthet ők elsősorban történeti fonásoknak, mivel egyes kérdések részei az országos eseményeknek. Vannak helytörténeti szempontból igen fontosnak tekinthet ő forrásértékű iratok, mások szociológiai, szociográfiai szempontból nyújtanak támpontokat közel háromszáz év távlatában. Találhatók itt irodalom-történeti értékű ritkaságok, amelyek írói, költői alkotások eddig ismeretlen áttételes adalékait világítják meg, mások a népélet történeti szempontú vizsgálatát segítik elő azáltal, hogy mint hiteles írott források, egyes mai jelenségek előzményeire, korábbi állapotára világítanak rá, s ezáltal érthetővé, esetleg történeti-néprajzi folyamatában világítanak meg különböző, eddig csak sejtett kérdéseket. Ugyanakkor a kutatóktól azt kívánja, hogy az összefüggéseket helyénvalóan ismerjék fel a sajátos kor sajátos környezetében. Lényegét tekintve : magánszemélyek, vagy a közösség ellen elkövetett bűncselekmények tömege húzódik meg az ún. Tiszti perekben (Processus fiscales, illetve magistratuales). Ezekb ől olvasható ki a hivatali apparátus sok-sok fegyelmi vétsége, a cselédbéri panaszok, az aratórészek visszatartása miatt történt vád alá helyezés, a dézsmaszedésnél elkövetett hatalmaskodás, vagy a másik oldalon a dézsma megtagadása. Itt vannak azok a vizsgálati jegyzőkönyvek, amelyek vadászati, halászati vagy mezőrendészeti kihágások kapcsán keletkeztek, de e perek őrzik a községek telepítése során elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban keletkezett iratokat. Ajelenleg csomókban, összekötött formában tárolt értékes iratok további rendezése, kiterítése, dobozolása még megoldandó feladat. A katalógus számítógépes adatfeldolgozása is a korszerű raktározással, s a kutathatóság és a biztonságosabb őrzés feltételeinek megteremtésével szoros összefüggésben van. Megtörtént az elkészült témakatalógus tárgycsoportok szerinti rendezése is, amely a gyors eligazodást segíti annak ellenére, hogy árnyaltabb szétosztása, további finomítása egyes résztémákban még lehetséges, bár nem els őrendűen fontos. Az alábbiakban az egyes tárgycsoportok részletesebb ismertetését alfabetikus sorrendben úgy adom meg, hogy az érdeklődő kutató az anyag vázlatos ismertetése alapján, témájából széleskörűen nyerjen ismertetést. Egyes esetekben utalunk a gyűjteményből már érintett, vagy az irodalomban feldolgozott forrásokra is, hogy az összehasonlító vizsgálatot megkönnyítsük, s ezzel a vizsgálódás körét szélesítsük. Bába - boszorkány ; A néphit és hiedelmek iránt érdeklőd ők számos adalékot találnak itt bábák bűvöletéről, varázslatos cselekedeteiről. A különböző tanúvallomásijegyzőkönyvek részletesen nyújtanak adatokat a gyermek megrontásáról, a szoptatós anya tejének elvitelér ől, a pirított kenyérre fejt,, szoptatós tejjel való rontásról, a rontó személyek vádolásáról. Szó esik itt bűbájos-férfiakról, bolondító szerek használatáról, retekkel való rontás oldásról, kuruzsló asszonyok rontási eljárásáról, 94 Témakörök

3 küszöb alá ásott rontószerekr ől, éjszaka boszorkányok által megkínzott emberekről. Az azonos jellegű esetek között különösen figyelmet érdemlő a nagyszalontai Veres Rebeka boszorkányos rontása, mely bizonyíthatóan Arany Táros Yörös Rébék című balladájának szájhagyományban élő változatához nyújt írásos, forrásértékű dokumentumot B Becsületsértés; E témával viszonylag kevés irat foglalkozik. A veszekedéssel, néhol verekedéssel is párosult esetek a cigányság XIX. század közepi életére is utalnak. Betyár ; Akiknek érdekl ődése a XVIII-XIX. századi betyárok életére vonatkozóan kíván korh ű dokumentumokat találni, bőséges forrás áll rendelkezésére a Bihar vármegyei Tiszti perek irataiban. Sok szökevény, kóborló, bitang, hazája-hagyott lappangó, katonaszökevény (desertor) peres irata, s az esetekhez kapcsolódó tanúvallomások számos értékes adatot tartalmaznak. Pásztorok, kondások, ménespásztorok, lótolvajok állatlopása, elsikkasztása, sertés ; juh, marha, lólopás, a hozzá kapcsolódó orgazdaság, pásztorok gúzsbakötése, fosztogató haramiák önkémi vallomása, zsiványok statáriális ítélete, békók- nyitása, levágása, ménesek megdézsmálása, betyárokkal való társalkodás, csaplárok, csárdagazdák balkörmű cselekedetei szerepelnek itt. Név szerint a baji Marsó, a tarjáni Pele Zahari, a mihályfalvi Ns. Gaál László, Bernáth János, a berettyóújfalui Ns. Kováts Imre akasztófára ítélése, Palatinszki István és Zöld Marci, szökött katonák, csavargó betyárok, fosztogató zsiványok, haramiáknak Törökszentmiklós és Fegyvernek határában végrehajtott statáriális ítélete, a sarkadi Csuta Ferenc vétkei mind megtalálhatók.de itt találjuk a topai Szűcs György tolvaj és haramia ügyét, a szabolcsi Holhos György lólopási perét, a sárréti lappangó tolvajok cselekedeteit, tarjáni Bota Tógyer ügyeskedését, a körösszegapáti Váradi György útonállásainak leírását, a vértesi Sándor Láci és Vitális József esetét, a mezőgyári Forrás Ferenc ; a nagybajomi Ns. Jenei Sándor lótolvaj ítéletét, a körösszegapáti Puskár Mihály vallomását, Ns. Nadányi Ágnes lótolvajokkal való társalkodását, a pusztakovácsi Kis Miska Pista elfogatását, a bihari gyanús lótolvaj Darabont István vallomását, az ábrányi lakos Szabó Mihály obsitos katona állatsikkasztását, a jánosdai Halász János lappangtatását, a dobozi Óréh János betyárságát ; a baji Debrecenyi Mátyás Jánosdán elkövetett tolvajságát, a nagyrábéi csikós Patai Sándor berettyóújfalui ménesben okozott kárát, az esetek vizsgálatát s az ügyükben meghozott ítéleteket. Orgazdák, szalontai Ns. Gyulai György, mezőkeresztesi Ns. Haraszti István, a homorogi csaplár számadása, a pályi Ertsey Zsigmond, a debreceni Végh Zsigmond, a diószegyi Ns. Oláh István és felesége káros lappangtató cselekedeteinek leírását és betyárokat segítő biztató közreműködésének összefoglalását mind itt találjuk. A Bihar vármegyében jelesked ő minden kézrekerült jeles" személyre vonatkozóan olyan gazdag anyag áll rendelkezésre, amelyből a sajátos heiyzet megrajzolásában egy kevéssé ismert táj képe konkrétabban megrajzolható a A betyár szó több változatban fordul elő anyagunkban. Ezekből néhányat : Marsó nevű haramia Tudja a Tanú nyilvánságosan, hogy akar minémű szökevény, kóborló, bitang s-hazája hagyott legyen, Elekéknél mindenkor helyét leli, most is lappang náloknál valami Marso nevű betyár másodmagával, aki már sok tolvajságban s illyetén gonoszságokban tapasztaltatott." Vizsg. jkv. Eredeti, latin-magyar. IV.A 6/f Fasc. XXVIII. Tarján júli Béres András : Arany János Vörös Rébék"-je és nagyszalontai Veres Rebeka boszorkánysága. HBN febr. 28. és Irodalomtörténeti Közlemények sz old. 4 Béres András : 2. Betyár szavunk tartalma. HBN szept

4 Kóborló betyár Gyiresi Pele Zahari kóborló betyár, kondás, tizennégy sertés ellopása miatt katonának adatik. A sertéslopás módjának ismertetése. Vizsg. jkv. Eredeti. Magyar : IV.A 6/f Fasc. XXIX. Váradolaszi aug. 14. Lótolvajok Csegei lótolvajok, két ló lopása. Orgazdaság. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XXIX. Mihályfalva márc. 10. Orgazdaság Haramiáktól szerzett lovak orgazdasága. Mihályfalvi Ns. Gaál István és ugyanoda való Bernáth Jánosnak haramiákkal való cimborasága, orgazdasága. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XXX/2. Berettyóújfalu júli Vallatás Csarkó Mihály lólopás miatt gyanúsított ménespásztor gúzsbakötése, kegyetlen vallatása. Vizsg.jkv. Magyar. IV.A 6/f 18 : 558. Fasc. XXXIV. Körtvélyes : aug. 30. Fosztogató haramia Nemes Kováts Imre, Ns. Bihar vármegyéből való útonálló, fosztogató haramiának önkénű vallása. Akasztófára ítélése. Vizsg.jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XXXIV. Fegyvernek dec. 6. Halálos ítélet Palatinszki István, Zöld Márton és Kapus Mihály szökött katonák, tsavargó, betyár, egyéberánt mind a' három úton álló, fosztogató zsivány haramiák statáriális ítélete. Cselekedetik leírása. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XXXVII. Váradolaszi május 6. Lólopás Sarkad környékén Sarkadi Csuta Ferenc, sarkadi Nagy András hat lovának ellopásában vétkes. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XXXVIII. Terje márc. 31. Lólopás Lólopás a széltallói kocsma istállójából. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XXXIX. Sarkadkeresztúr dec. 14.

5 Lólopás Sarkadi Ns. Csuta Ferenc lólopása. Pusztagazda Szabó István szolgájának szíréről szerzett függő békókulcsok segítségével ellopott három ló. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XLIII. Topa jan. 3. Rablás Híres tolvaj és haramia Szüts György és társainak rablása. Vizsg. jkv. Magyar: IV.A 6/f Fasc. XLIV. Telegd július 27. Lólopás Holhos György szabolcsi lakos lólopása. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XVLI. Derecske dec. 22. Lólopás A pértsi állásról ellopattatott ló leírása, jegye. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XLVI. Hosszúpályi júni. 26. Lólopás Lólopás, békó levágás. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XLVIII. Sarkad okt. 1. Yerekedés Ns. Leel Őssi Dánielné erőszakos megverettetése. Belőle gyermekét kitaposták. Te Zó1d Martzi kurvája vóltál". Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XLVIII. Bors jan. 9. Lólopás D bijogu lovak ellopása a guti határból. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. XLI~. Szentjobb márc. 19. Lappangó tolvajok Lappangó tolvajok a Sárréti járásban, Uradalmi tiszttartó kamarájának felverése. Szalonnalopás. Vizsg. jkv. Magyar. IV.A 6/f Fasc. LII. Herpály jan. 7. Borgazdálkodás A szőlő- és borgazdálkodás kutatói értékes adalékokat találhatnak a mihályfalvi, bagaméri borról, a pálinkafőzésről, kereskedelemről, a debreceni cívisek bormérési jogainak korlátozásáról, az engedély nélküli bormérésről, hordószerzésről, de tájékozódhatnak italmérési számadásokban is. Megismerhető a szőlőbeli munka, a szüreti munkálkodás, a must, törkölysajtolás, a hegyiszőlő-művelés, a törköly mint 97

6 ecetágy felhasználása, a szőlőcsőszök bére és munkája, de minden e területen értékes kiegészítés az eddigi ismeretekhez. Büntetés Különböző cselekményekért kimért büntetések formáiról és módozatairól szerzünk tudomást a büntetés címszó alatt. A kisebb lopásokért a tolvajokat láncra, kalodába tették, sanyargatták, az adósok vagyonát lefoglalták. Egyszerű szófogadatlan ság is elég volt, hogy a renitenskedőket kalodába zárják; vagy katonának adják : Hétköznapi büntetés volt a pálcázás, kikötés, felkötés vagy a deresrehúzás ; amelyről az iratok tájékoztatnak. Szó esik az éjjeli tivornyázók megbüntetéséről, tömlöcásásról, de szerepel az iratok között a rabköltészet is. Itt találjuk a Váradolasziban ban raboskodó Krucsó János rabságban írt verseit, amelyek egy sajátos világ hangulatát érzékeltetik. Céhélet Érintőlegesen a céhéletről, a céhes szokásokról is szó esik s Így ismerhetjük meg a nagyváradi, csizmadialegények céhládavitellel kapcsolatos szokásait, a pankatai és belényesi szűcsök céhkiváltsága megszerzésével kapcsolatos peres iratokat, de érte sülünk a különböző szalontai és váradi mesterek és legények nézeteltéréseiről is, amely adalékként a céhes iratok feltárásához kiegészítésül szolgál. Család Kevés utalás, de annál értékesebb adat található a családi életre s a gyermeknevelésre vonatkozóan, amely a társadalmi kép megrajzolása szempontjából fontos. Csárda, csapszék Egy egészen sajátos képet nyerhet a kutató a XVIII-XIX. századi Bihar vármegye csapszékeinek, csárdáinak helyzetéről. Így megismerhető a zsákai csaplár számadása, az újlaki ref. ecclésia kocsmáltatási joga, különböző csapszékek bérlete, de találkozunk csapszékfelver ő tolvajokkal, vendéglőbeli muzsikus cigányokkal, bortolvajokkal is. Megismerhetjük pásztorok és katonák mulatozását és csapszékbeli verekedését, utalást találunk erdélyi marhahajtó székelymagyaroknak akorhány csapszékbeli tartózkodásáról, zsidó árendásokról (bérlő), de megismerhetjük a Sarkad- Ősi Prépost-Puszta Csapszékét, s az oda járó juhászok életét is. A csárdák, csapszékek sokrétűen kapcsolódtak a mindennapi élethez, mivel minden jelentős esemény színhelye a templom mellett a csapszék vagy csárda volt. Cselédélet A XVIII-XIX. századi gazdasági életben jelentős szerepe volt a földnélküli cselédeknek, akik munkaerejüket voltak kénytelenek áruba bocsátani. Szó esik itt cselédbérekről, viseletről, szolgák, szolgálók sanyarú sorsáról, de a konvencionális le velek segítségével betekinthetünk a XIX. század elejének életmódjába, a gazdák és cselédek viszonyába is. 5 Béres András : Céhládavitel és egyéb mesterszokások. fibn márt. 28.

7 Dohány A dohánytermelés a XVIII. század végén kezdett Bihar vármegyében elterjedni. A peres anyagban utalás történik a debreceni Dohánygyárra, vértesi-dohánytermelők és görög dohánykereskedők kapcsolatára.a dohányzásból, elsősorban mezőgazda sági munkák, főleg nyomtatáskor okozott tűzkárok peres irataiból számos a pipázás elterjedésére, módjára vonatkozó adatot gyűjthetünk, s találkozunk a pipázást tiltó rendeletekkel, s a ház ereszén kívüli pipázást, az utcán való dohányzást a tűzveszély miatt nem csupán erősen tiltották, hanem szigorúan büntették. Adatok vannak a dohányzásra, az ezüstkupakos tajtékpipák használatára é5 a pipázás elleni szigorú intézkedésekre is. Erdő Az erdőgazdálkodás igen jelentős a feudális kori Bihar vármegye területén. Számos peres irat foglalkozik erdőbirtokokkal, az erdei fakitermeléssel, az épületfa, tűzifavágással, a vesszővágással, a monostori, mikepércsi, váradolaszi, báródsági tilalmas erdőrontással, az érmelléki erdei legeltetéssel, szénégetéssel, makkoltatással. De szerepel itt mezőgazdasági művelésre fogott területen folyó erdőirtás, ahol káposzta, paszuly, kender és búzatermelés céljára nyertek helyet, vagy kaszálót biztosítottak. Megismerhetjük az erdőkerülők, erdőbírók munkáját, az erdei fatolvajokat és büntetésüket, az erdőrontók elleni intézkedéseket. A gubacstermés szedése, természetes festékként történt értékesítésével is találkozunk, de az erdő sokféle hasznosítására vonatkozóan találhatunk értékes adatokat, melyeknek feltárása hasznosan segíti az erdőgazdálkodással kapcsolatos eddigi ismereteinket. Falu A falvak életére, kialakulására vonatkozóan viszonylag kevés, de annál értékesebb adat áll rendelkezésre. Így ismerkedhet meg a kutató I?usztahodos falu telepítésének alapítólevelével, a taxások jogaival és kötelességével.a diószegi uradalomban új utca osztásával 106 lakóház építésére nyílt lehetőség 1798-ban, mellyel nem csupán taxásainak helyzetét könnyítette, de egyidejűleg munkaerő-szükségletét is biztosította. Gazdálkodás Egyik leggazdagabb forrásanyag a gazdálkodás címszó alatt található, mely a megye egész életét átfogja. A XVIII. század elejétől megismerhetjük Berekböszörmény elzálogosítását, a csokaji gát átvágását, különböző egyéb birtokok elzálogosítását. Kitűnő adatok találhatók a részesaratókra, taxásakra, szérűn való nyomtatásra, szórásra vonatkozóan, de találkozunk urbariális perekkel, mezőcsőszök tevékenységével. Szerepel itt gyümölcskertészet, barack, szilvatermelés, szőlő, gyümölcsös leltára. Megismerhető a robot, napszám, a cselédek mindennapi munkája, a gazdasági felszerelés, a szántás-vetés, a kaszálóföldek használata, széna, búza, tengeri, zab vetése, tárolása, az urasági birtokok élete, a zöldségkertészet kezdetei. Utalás történik az eke, ekevas és egyéb tartozékok használatára, az igázás módozataira. Megtaláljuk különböző házbeli felszerelések leltárát, megismerhetjük egyes gazdaságok számadásait, a földmérés módozatait s az ellene való tiltakozást is. Találunk kupeckedésre, közlekedés-teherhordásra vonatkozó feljegyzéseket, megismerhető a kender= 99

8 munka, nádmunka, a határjelek formái, de nem ismeretlen a földfoglalás, a legelőgazdálkodás, az urbariális legelők helyzete, a dinnyetermelés sem. Jól használható adatokat találhatunk a búza-zab vermelésér ől, a ióldbeásott terménytároló vermek használatáról. Testes peranyag foglalkozik a derecskei Esterházy Domínium birtokainak : Derecske, Kaba, Bajom, Berettyóújfalu, Gáborján, Konyár, Bagos, Sárárad, Kornádi, Zsadány, Szentmiklós, Szalonta, Félegyház határában levő birtokainak sokrétű gazdasági ügyeivel, a birtokok jövedelmével, de uradalmi tiszttartók visszaéléseit, s a belényesi uradalomnak úrbéri panaszok vizsgálatára tett intézkedéseit is alkalmunk van megismerni. Jó adatokat találunk az úrbéri szántó és kaszálóföldekről, az úrbéri szolgáltatásokról, dézsma- és kilencedfizetésr ől, jobbágyokkal való kegyetlenkedésről, bérletes, zálogos birtokokról, adófizetők és földbirtokosok peréről. Megtalálható itt Nagyszántó, Vértes, Váracsod helységek urbariális iratanyaga, Berekböszörmény határrendezése, különböző vagyonleltárak, a nagyváradi Deák püspök, Csák Ferenc ellen folytatott évi nagy birtokper 5 darab térképmelléklettel, de itt van Rákóczy György 1657-ben kelt eredeti (rongált állapotú) adománylevele és 1846-ból kelt másolata, Berekböszörmény és Told birtokainak adományozásáról: A sokrétű igen érdekes iratanyag gazdaságtörténeti szempontból roppant hasznos forrásgyűjtemény. Gyékény A népi kismesterség kutatása szempontjából nem érdektelen a Biharnagybajom környékén kitermelt gyékény felhasználása sem, amelyet a XIX. sz. közepén Pestre is szállítottak. Gyilkosság A XVIII-XIX. század fordulójának állapotáról alkothatunk képet a vonatkozó iratok alapján, a szerencsétlen vagy szándékos esetek vizsgálata során, amikor fegyverrel, különböző mérgezésekkel okozott emberhalálról esik szó, megromlott há zasság, vagy emberi ellentétek miatt. A viszonylag kevés számú eset egy kor sajátos helyzetét tárja fel a témakörben. Gyógyítás A népi gyógyászat néhány érdekes változatát ismerjük meg a rendelkezésre álló iratokból, az közötti évekből. Megtalálható a gyógyító chyrurgus (borbély), a pálinkával való bedörzsölés mint gyógyító eljárás, és a kutyaharapás gyógyí tásának specificatiója, a keresszegapáti kuruzslóasszony gyermekkúrája, a füvekkel köszvényt gyógyító bába, a konyári szódafőző hutában végzett munka mellett a konyári szikes tóban való köszvényes lábgyógyítás, s a derecskei uradalom községeinek gyógyászati célra történő nadály gyűjtése, s a gyógyítás módja is. Gyújtogatás A viszonylag sok gondatlanságból vagy szándékosan okozott tűzeset arra enged következtetni, hogy az anyag által mutatott időben sok tűzkár keletkezett. Tüzet okozhattak puskaporral-kanóccal, tűzcsiholás közben acéllal-taplóval, szándékos gyújto gatással, amelynek sok istálló, lakóház, szárazmalom, szőlőskerti pajta, de jószág is esett áldozatul. Találkozunk nyomtatószérű, szalma felgyújtásával,_ csűr és széna- 100

9 égéssel, gazdasági épületek haragból történt felgyújtásával, és a korábbi népi építészeti szokásokat befolyásoló tűzrendészeti utasításokkal és a pipázásból eredő tűzkár miatt a Lazarétem (szegényház) számára történő büntetés fizetéssel is. Hajdúk Rövid utalásokból megismerhetjük a tömlöcben szolgálatot teljesítő hajdúk életét, munkáját, viseletét, a tömlöc porkolábjával és a rabokkal való kapcsolatukat. De adatokat találunk rabok által készített kovács, kőműves, rézműves, ács és egyéb mezőgazdasági munkák hasznosítására, valamint szó esik a szőlőmunkákról és a rabok viseletéről. Halászat A halászat s a hozzá kapcsolódó vízi gyűjtögetés jelentős helyet foglal el az anyagban. Mint táplálék, a hal fogyasztása nem áz első helyen áll, de nem lehet lényegtelennek tekinténi. Adatunk van a Berettyó folyón történő rákászásra és a sza lontai határban, a Bajka és Kölesérben fogott teknősbékák eladására, amellyel az uraságot károsítótták. Ugyanakkor a piaci halárulás is szerepel adataink között, de á váradi halárulókkal is tálátkozunk. Ház Számos vágyonleltár, s házbérleménnyel kapcsolatos szerződés utal és nyújt segítséget a bihari háztípusok, házformák megismeréséhez.a házak mellett bizonyos kárbecslések folytán egyes házak berendezését, bútorzatát is alkalmunk van meg ismerni, a házi eszközökkel é5 hasznátati tárgyakkal együtt. Találkozunk a házak tüzelőberendezésével, a tiltott, gyékényből készült falú kéményekkel, a szalmával történő házfedéssel, házépítéssel, s az építkezéshez szükséges vályog, nád, ajtó-ablak, tornácfa készítésével, de adataink között ház adás-vétel is szerepel. Területileg Várad és a nyugat-bihari rész ; Darvas, Monostorpályi, Átmosd, $radont', Vértes, Margita, Berettyószentmárton és Sarkadra vonatkozóan találhatók adatok a XVIII- XIX. századból. Házasság A házasélet sokrétűen jelenik meg a Tiszti perek adatgyűjteményében. Szerepel itt házastárs elcsábítása, házasságtörés, leánykérés, jégypénzadás, mátkásodás, lakodalmi menet, menyasszonyvitel, családi viszálykodás és válás. De adatok vannak az erkölcsi és nemi életre vonatkozóan, és a vegyes házasság érvénytelenítéséről is, s a házasélet sokrétű gondjai elevenednek meg a rendelkezésre álló adatok megismerése során. Híd A biztonságos közlekedés megszervezéséhez nélkülözhetetlen az átjárók, hidak rendbetétele, karbantartása. E célt szolgálta a kötegyán-geszti kőhíd évi helyreállftása, amelyre vonatkozóan az 1834-ben készült költségvetés nyújt eligazító adatokat.

10 102 Iskola Mint lényeges kérdés az iskolai oktatás, a nevelés kérdéséhez, az iskola és a pedagógusok XVIII-XIX. századi életéhez, szerepéhez nyújt kiegészítő adatokat a vonatkozó iratanyag, amely a Debreceni Nagykollégium partikuláris tevékenységére is utal egyben, de a lakosság és az iskola kapcsolatát is érinti. Jószágtartás A régi, Bihar vármegye életében igen fontos szerepet töltött be a jószágtartás. Nem csupán a kárban talált bitang jószág befogása, lólopás szerepel az adatok között, alkalmunk van az urasági és falusi pásztorok életét, kétes kapcsolatait is meg ismerni, de széjjelverés, számadás is szerepel az adatok között. Kitűnő adalékokat találunk a XVIII. századból az erdei makkbérre, sertésmakkoltatásra, Baj, Kötegyán környékén a rideg sertés tartására vonatkozóan. Értesülünk a pásztorok béréről, viseletéről, állatokkal való kereskedésről, kupeckedésről, az állatlopások sokasága, s az állatelhajtások, a betyárok, lókötők tevékenységére is utal. Találkozunk itt erdélyi purzsás juhászok vándorlásával, akik a Szentjóbi uradalom földjein teleltettek, de megismerjük a földesúri báránydézsmát, és a legelőre vonatkozóan is bőségesen kapunk kiegészítő adatokat. Adataink'vannak a vonójószág betanítására, nevelésére, a tehéntartásra, a juhlegeltetésre, érintőlegesen a libatartásra, de megismerhetjük a tilalmas hegyi legeltetést is. Jó adatok egészítik ki eddigi ismereteinket a gulyán tartott marhára vonatkozóan, megismerhetjük a jószágsózás módját is. Legbővebb az állatlopásra, levágásra, s orgazdákhoz juttatott állatokra vonatkozó adat, de a tilalmasban legelő állatok befogásából adódó pereskedés is jelentős helyet foglal el. A pásztorélet (csikós, gulyásbojtárok) sokszínűen jelentkezik, s a pásztorok-parasztok legeltetés és művelt területeken okozott károk miatti.gyakori ütközése sok értékes adatot tár fel. A pásztoréletet sokrétűen ismerhetjük meg fogadástól szorulásig, s szinte minden ágára vonatkozóan nyelhetünk adatokat, az állattartás.módozatainak megismertetésével együtt. Ez a második nagyméretű téma, melyhez bőséges adatgy űjtemény áll rendelkezésre. Katonaság A XVIII. század közepétől sok értékes adat áll rendelkezésre a verbuválásra, katonafogásra, erőszakos elvitelre vonatkozóan, de találkozunk katonafogás elől csapatosan bujdosó szegénylegényekkel, szökött katonákkal, bujdosókkal, lovas és gyalogos verbunk-katonákkal való verekedéssel, és katonának adott rabokkal. Szerepel itt katonafogás elől legényeket bújtató nemes emberek perbefogása, de megismerhető a katonaállítás szabályzata, és a sorvetés módja is. Kitűnő adatokat találunk,a nagyváradi lovas katona kaszárnya bővítéséről és a katonaistállók, quartélyházak megújításáról, s a katonák téli beszállásolásáról. Megismerjük a katonaszöktetés módját, a szökevények, bujdosók, haramiák életmódját, a katona- és tóváltság formáját is. E címszó alatt az élet sokrétű összefüggéseibe kápunk betekintést, s tanulmányozása a rendelkezésre álló források alapján több szempontból hasznosítható. Káromkodás Csárdai verekedés, italozás, családi nézeteltérés, atyafiak, szomszédok közötti vita gyakori okozója volt a káromkodásnak. Nem csupán a káromkodás módja, az

11 atta-teremtettétől a cifrább változatokig, az istenkáromlásig található meg, hanem a káromkodók szigorú büntetése is, mely a kor jellemző szokásnormáit és erkölcsi felfogását is tükrözi. Kenyér Viszonylag kevés, de annál értékesebb adat utal a kenyérsütésre, s a kismarjaiak Nagyváradon a piacon történ ő kenyérárusítására. Kereskedés Elsősorban a mezőgazdasági terményekkel, búzával történő kereskedésre vonatkozóan vannak adataink, de szerepelnek itt jószágeladásra, vételre vonatkozó adatok, a pálinka- és borkereskedelem, a mesteremberek árusítása, s a készítmények árszabása : Megtalálható a hibás űr- és hosszmértékek használata, sőt szó esik a piaci árusok súlycsonkításairól s a károkozók megbüntetéséről. Közigazgatás Bíróválasztás körüli visszaélés, vagy ellene való lázítás a kérdés súlyát és fontosságát eméli ki Szalonfa környékéről. Belényesi adótokból az adózó nép elnyomatását célzó kemény uradalmi intézkedésről, s a lakosok szavazástól való megfosztásáról értesülünk. Uradalmi tisztek kegyetlenkedései, ekettentésül a déres használata, kegyetlen kínzások szerepelnek itt, de megtalálható a méhkeréki főbíró évi főbírói számadása, colopusok ellenségeskedései (tótok-oláhok) nézeteltérései, és a megtett intézkedések eredményei : Lopás Különböző lopásmódok, s a hozzá kapcsolódó önbíráskodás formáit ismerhetjük meg e címszó alatt, melyek között szerepel pénzlopás, pincefelverés, házásás, viselet és felszerelési tárgyak eltulajdonítása, vászonlopás, hombárfúrás, feltörés, gabona-, szalma-, szalonnalopás, tengeri- és töklopás, búzakeresztek elvitele, véremvágás, juhbőrök elsikkasztása, sertés-, szarvasmarha- és lólopás, borlopás, körtelopás és egyéb tolvajságok, lúd, szekér és különböz ő vasszerszámok ellopása, műhelyfelverés, mészárszék-csapszékfelverés, ökörlopás, szénalopás és természetesen a kapcsolódó orgazdaság. Az élelmiszerek széles skálája mellett granárium-magtár feltörés, káposztalopás, ezüstkupakú tajtékpipa, lószerszám- és bundalopás, pincefelverés, padlásfelverés, parókiakifosztás, de megtalálható elrablott mobíliák (ingóságok) téltára, s a tolvajok kártyavetéssel történő kiderítése, lúd- és juhlopás, konyhabeli felszerelés eliktatása, lopott állatok levágása, ezüst- és aranyneműek rablása, Nagyvárad város kasszájának kiürítése is. Külön érdekesség Szalontáró) (IV. A. 6/f LX~~XVIL) az november 16-án keltezett, Arany János másodjegyző által felvett tanúvallomási jegyzőkönyv Madas Sándor és Mónus János elhajtott lovairól,s de szerepel itt házfedél kibontása, gubalopás, sőrések megkárosítása(debrecen), ruhaneműk elrablása az elfogott tettesek megbüntetésével. A sokirányú és a lopásra, tolvajságra, orgazdaságra vonatkozó rendkívüli sok adat tulajdonképpen a társadalmi és a gazdasági viszonyoknak rendkívül jó fokmérője is egyben. 6 Béres András : Arany János kézírása a Bihar megyei tiszti perek között. Irodalomtörténeti Közlemények sz : old. 103

12 Malom Bihar vármegye malomipara igen fejlett volt a XVIII-XIX. században. Ezért igen sok a vízimalmokra vonatkozó adat, melyek között malomépítésre, javításra, gátépítésre, vízelvezetésre vonatkozóan tájékozódhatunk, de utalás történik az 1798 ban a debreceni Hatvan utcában működő három szárazmalomra, a sámsoni szárazmalom felgyújtására, s kitűnő kiegészítést kapunk a szárazmalmokban folyó őrlésről, a vámbúza megdézsmálásáról, de megismerhetjük a vízi- és szárazmalmokban történő szerfogást is. A jól használható feljegyzéseket némely esetben térképvázlat egészíti ki. Magzatelhajtás Vétekből származó terhesség és egyéb titkos kapcsolatból származó magzat elhajtásával foglalkozó peres eljárás az 1700-as évek végén vonja mag~.ra a figyelmet, mely a kor erkölcsi felfogását érinti. Mesterség A különböző mesterségekhez igen jó kiegészítő adatokat találunk Biharból a Tiszti perek anyagában. Mezőtelegdről pintérmester hagyatéki leltára, a mesterség szerszámainak leírása, Belényesró~ csizmadia útlevél, a mézeskalácsos mesterséghez Rozsnyóról, Miskolcról származó adatok egészítik ki ismereteinket. Adatokat szerezhetünk a nagyváradi csizmadiák céhgyűléséről, a szappanos és gyertyamártó legényekről, megismerhetjük a cigánykovácsok munkáját, de mesterektől való lopás révén adatokat szerezhetünk a debreceni csizmadiákról, adatokat találunk a debreceni szappanos szín 1829-ben történt felverésér ől is. Ezek az adatok jó kiegészítést nyújtanak az eddigi ismeretekhez. Méh (méz) Méhlopásról készült jegyzólcönyvek hasznos adatokat tartalmaznak Földes, Derecske, Esztár környékéről és Közép-Biharból a méhtartásra és mézelésre vonatkozóan, de szó esik a nádmézről és a mézeladásról is. Nemesek A különböző nemesi családok peres ügyei mint pl. a Szunyoghy vagy Sar kad nemes családok garázdálkodásai figyelmet érdemelnek, de megismerhetjük a nemes jogokat és találkozunk nemességből kizárással, s a nemesi tanácsházból kitapsolása is. Egy 1828-as peresetből fény derül a szalontai nemes legények életére és szokásaira Paráznaság E címszó alatt erőszakos nemi közösülés, férjét hagyó asszony parázna élete, kurválkodás szerepel. De utalás történik kedvenc cselédek és gazdaasszonyok közötti kapcsolatra, katonákkal, hajdúkkal, legényekkel, mesterlegényekkel való közösködés"-re, asszonyok, szolgálók és nemesek, nemtelenek botránkoztató életére. Szerepel itt 1820-ból férfiak homoszexualitása, gyermeklányok megrontása, ún. szodomai vétek, s a tiltott szerelmi kapcsolatok néhány roppant érdekes és figyelmet érdemlő mozzanata, amiből ezek társadalmi hatása is megismerhető. 104

13 Pénz Elrejtett kincs, pénzkeresés, pénzlopás vásári kereskedők ládájából, tolvajkulcs használatára vonatkozó zsadányi és monostorpályi adatok babonás eljárásokra és orozásokra hívják fel a figyelmet: Posta Postatörténet-kutatók igen értékes XIX. századi adatokat találnak a postaküldésró7, postalovak tartásáról és a postalegények életér ől, a nagylétai, debreceni, nagyvárádi postastációkról, a postaküldemények fosztogatásáról, melyek alapján az eddigi ismereteket ki lehet egészíteni. Rontás Néprajzi szempontból különösen érdekesek a különböző rontó eljárások, ember- és állatrontás, különböző rontószerek, mint pl. maszlag, nadragulya, s pálinkában beadott egyéb rontófüvek használata Szalontóról és Debrecenből. Salétrom A vértesi salétromfőző ház fontos tevékenysége és a salétromfőzés módjára vonatkozóan szerezhetünk ismereteket 1781-ből. Só A nagyváradi sókereskedelem 1820-i forgalmáról is képet formálhat a kutató a vonatkozó peres anyag tanulmányázásával. Szénégetés A faszénégetés, ismeretéhez szerezhet adatokat a kutató Váncsodról 1822-ből a vonatkozó kevés irat tanulmányozásával. Szokások Népszokások kutatói a hitéletről, esketési, keresztelési, lakodalmi, névnapi szokásokról, valamint zsidó gyermekágyi, szüléssel kapcsolatos szokásokról tanulmányozhatnak értékes forrásérték{í feljegyzéseket Bihar vármegye különböző tájairól. A kevéssé ismert adatok feltárása szépen gazdagíthatják eddigi ismereteinket. Szőlő Szőlőgazdaság vonatkorásában feltétlenül érdemes tanulmányozni a vonatkozó peres iratokat. Így a szőlőbeli munkák, szüret, építmények, szerszámok használata, a must, törkölysajtolás, a hegyi szőlőművelés, a sztflőcsőszök munkája, bére is megismerhető, de megtaláljuk a vármegye szőlőjének évi számadását, és a szőlőskertek értékéről, eladásáról, vételéről is képet szerezhetünk. Az adalékok Bihar vármegye nagymúltú szőlőkultúrájához nyújt bőséges kiegészítést. Tánc (mulatság) A XVIII-XIX. századi táncéletünk ismeretéhez néhány fontos adalék nyújt kiegészítést. Csapszékekben történt mulatás, tánc, verekedésből keletkezett peres el- 105

14 járások Kovácsiból, Álmosdról nyújtanak kiegészítő történeti adatokat. De megismerhetjük a székelyhídi böjtben táncoló papot, ismereteket szerezhetünk a báli táncolásról Váradolasziból, a váradi Fehér Ló vendégfogadóban folyó magyar-németpolyák táncról, az idegen katonák és helyi mesterlegények táncolási módjáról, a lakodalmi nép és hívogató vőfélyek táncairól és a muzsikusok tevékenységét is megismerjük. Sárándi és bojti adataink alapján a tánc kedveltségét és széleskörű elterjedé-. sét is megállapíthatjuk. Temetés. Temetkezési szokásaink ismeretéhez sok értékes adatot kínál a Tiszti perek anyaga. A temetőn kívüli temetés, halottak húsvétja, halotti tor és a temetkezési szokások vonatkozásában igen széleskörű kiegészítést kaphat az érdeklődő kutató s Templom Műemléki vizsgálat szempontjából feltétlenül fontos a vonatkozó peres iratok ismerete és tanulmányozása. Különösen templomok építésére, javítására vonatkozóan tárhatók fel egykori értékes adatok. Ünnep Főleg ünneprontás, ünnepeken folytatott mezőgazdasági munka, nyomtatás, búzaszórás, mérés, aratás, szántás szerepel a vétkek között. Találunk a pünkösdölésre, a háromnapos pünkösdi ünnepre vonatkozó adatokat és az egyházi rendelkezések elmulasztásából származó büntetéseket, intézkedéseket. Üveg (huta) Lényeges kiegészítés található 1825-b ől a belényesi üveghuta működésére vonatkozóan. Yadlás Vallási vita, teológiai kérdések, a görög egyesült és nem egyesült hiten levők között fennálló ellentétek, vallási ; szertartások körüli nézeteltérések szerepelnek a rendelkezésre álló adatokban. Vásár Mesterek, árusok vásári árulásának tiltása, jószágvásár, szarvasmarha- és lóeladás, cigányok vásári tolvajlása, fosztogatás, vásári kupeckedés, verekedés, szere= pel az iratok között, de képet kaphat a kutató útonállásról, vásárosok kirablásáról is : A vásárokhoz kapcsolódó széléskörű ismeretanyag tanulmányozása a vásári rend- 7 Béres András : Tánctörténeti adatok a XVIII-XIX. századi Bihar megyéből. Tánctörténeti Értesítő 1972/ old. Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok axviii-xix. századi Bihar megyéből. Ethgographia, XCI. évf sz old. Tánctörténeti adatok Biharból és Hajdú-Kerületb ől. XVIII-XIX. sz. Táncművészeti Dokumentumok., Bp., , old. 8 Béres András : Halottak húsvétja. Temetkezési szokások a régi Bihar megyében. Ethnographia. LXXXIV. évf : sz old. 106

15 tartásra vonatkozóan is nyújthat adatokat. Megismerése a kereskedelem egy sajátos formájának feltárása érdekében történeti és néprajzi szempontból egyaránt fontos. Verekedés Különböző indokok alapján kezdődött verekedés folytán keletkezett peres eljárások adataiból sok mindenről értesülünk. Hiteles adatokat kapunk 1748-ból a nagykeréki kastélyról és a serfőzőről, katonákkal történt verekedésről, keresked ők meg verettetéséről, pásztorok, bojtárok megverésér ől is. Van itt kocsmai, csapszéki verekedés, közeli rokonok összetűzése, papok közötti nézeteltérés, de szerepel az adatok között verekedésből esett károk becslése, verekedés bottal, rakoncával, pletykálkodó, kurválkodó asszony megfenyítése, becsületsértésért a helyszínen vett önbíráskodó elégtétel, tengeri szállításkor esett verekedés, nemesemberek összetűzése, és civódás, szóváltás, tivornyázásból, legényvirtusból esett összet űzési verekedés is. Viselet Sokrétű, igen érdekes és értékes adatokat találunk a Tiszti perek anyagában a népi, polgári és nemesi viseletre vonatkozóan, amely viselettörténeti szempontból is fontos. Női és férfiviseletre vonatkozóan széleskörű adatfeltárás lehetséges az iratok ban. Található itt ruhásláda leltár Biharugráról, gubahasználat Püspökib ől, nemesi viseletleírás Váncsodról, de találunk vászonnemű teltárat, férfiviseletet, vásári ruhadarabok felsorolását, a szűrkankó viselésére vonatkozó adatokat, csizma, kalap, aprófürtű guba, kék nadrág viselésére vonatkozó adatokat Székelyhídról, de gatya, ing, dolmány, sárga és kék dolmány viselésére vonatkozó adatokat is. Az ünnepi és hétköznapi viseletre vonatkozóan egyformán találunk adatokat, melyek kiegészítésképpen néprajzi és viselettörténeti szempontból egyaránt figyelembe veendők. Vegyes Végül e katégóriába tartoznak azok az iratok, amelyeket más helyre csak nehezen lehetett volna besorolni. Itt szerepel többek között egy gúnyirat, amelyet Ns. Gerő János váradi asztalos felesége ablakába bosszantásul helyeztek el. A témák szerint felsorolt iratok, mivel a közigazgatás nyelve 1848-ig latin, nagyobbára latin nyelvűek, de majdnem mindegyikben található magyar nyelvű szöveg is, így az újkori latin nyelvben kevéssé járatosak is el tudnak igazodni. Aki azonban a Bihar megyei Tiszti perek gazdaságtörténeti, ipartörténeti, néprajzi, viselettörténeti, szociográfiai, helytörténeti és egyéb szempontból értékes XVIII-XIX. századi forrásértékű irataiban el akar mélyülni, huzamosabb időt kell rászánnia. Ajánlatos előbb a rendelkezésre álló már elkészült témakatalógust áttanulmányozni, mert ennek segítségével a pontos jelzetek alapján az anyag könnyen hozzáférhető, kézbe kapható a Hajdú-Bihar megyei Levéltár II. számú kutatójában. The source-value ofo~cers' actions in Bihar county András Béres An outstandingly valuable part of the documents on legal actions from the feudal era in the Archives of Hajdu-Bihar county is the stock of officers' actions (Processus magistratuales) in Bihar county, no. IV/A. 6/f. in the fond of documents of the Lawcourt in Bihar county. The documents of variable archive systems were handled in different ways by archivists before 1790 and after 1791 ; 107

16 this difference survived until today, so it would be useless to change it. The Royal Regent's Council ordered that the document of the County Lawcourt be divided into three in The organiping and redistributing work ofthe 18th century is connected to the name ofl ipót Viser, "pioneer of the Hungarian research in local history". The current order of the stocks was formed by the Archives of Hajdu-Bihar county in the years of , and a catalogue of items (study-aid) was prepared for the Officers' actions in The documents can be arranged into different categories according to their contents; they are primarily historical sources. It is essentially a mass of crimes against private individuals or communities that is included in the Officers' actions. They reveal the disciplinary offences of the official apparatus, the complaints about servants' wages, accusation brought due to having retained the shares of reapers, predominance of power in tithing or, on the other side, refusing to pay the tithe. The records of proceedings about offences in hunting, fishing or handling offields from 1715 to 1848 are also here, but lawsuit materials also contain the documents of abuses in settling villages. The further refinement of the material in the archives is the next task. The documents listed according to their topics are mainly in Latin, as the administrational language was Latin until 1848, but nearly alt of them contain texts in Hungarian, too, so that even those who are not so good at medieval Latin can deal withthem. However, those wanting to be taken up with the source-documents of Officers' actions in Bihar county from the 18-19th centuries which are interesting in the senses of the history of economy, industry, of ethnography, of the history of costumes, of sociography, local history and others, must devote more time to them. It is advisable to study the available catalogue of topics first, because with this help and onkhe basis of exact classification numbers the material is easily available in the research room No. II of the Archives of Hajdu- Bihar county where scientific collaborators give considerable help to every investigator. I~exxocmn ucmovxuxoe uxgóopn:aquu o uuxoexuvbux cydeóxr~x npoyeccax e oónacmu Suxap AHdpaui Bepeu~ OJtHOIí H3 cambnc ttehhbix Yacrefi,uoxyMeazoB no c~eouarn,hbnk cyaeóhbtm npoueccam apxhba o6nacxh XaItuY-BHxap Hs c~oalta uoxymehtos TpH6yHana o6nacth SHxap abnstexcx cocras cyae6- Hbnc,qen o6nacth bhxap IV :A. 6/f. (Processus magistratuales). j~oxymehtbi IIepeMeHSOII apxhbhofi cncxembi pa60thhxh apx~a coaepxcan8 no pasnomy IIepeA 1790 rouom H nocne 1791 rora, H sta pashhua coxpa~nacb.uo c~ uhe~, HsMeaeHSe ee yxce He IIpeuocTaBns~eTCa uenecoo6pashbnk. B 1769 ro,ry KoponescxB~ CoseT HaMecrHHxas IIpHICasan npohsbecrh pas6hsxy RoxyMeHTOB apxasa o6nacthoro TpHóyHana Ha TpH YacTH. Pa6oTbiIIO cnc- TeMaTasa~ H IIeperpyimnposxe AoxyMeazoB B XVIII Bexe cbasahbt c HMeneM JiHQOZa B~epa - ~onepa B HccneAOSasHH senrepcxolt actop~. CyigecTByfoIISaA s HacTOA~ee BpeMx cnctema coctasa 6biHa IIponsseAesa apxhbom o6nacth Xa#,uy-BHrcap B ro,gax, a x YHHOBHH~HM IIpoueccaM B ro,~ax óbui HsAaH xatanor-iiomoh~x. C T09xH 3peHHá CO,ijep7xaHHá J[OxyMeHTbI MOAOiO OTHeCTH x HeCKOJIbxHM xatoropham. Cornac- HO HX HCIIOJIb30BaHHá 3T0 B IIepByto OYepegb HCTOpHYeCxHe HCTO~cH. ZITO xacaetch HX CyTH, To B Hmc oiihcaxa Macca npectyiinesa~, cosepmehmnc.rm6o npot~ eact~nc miii, nhóo IIpoTHs oóngecrba. I~3 HHX MbI ysaaem o MaoxcecTBe uhc~mrmaaphbiic HapymeaHfí ~osha~ero amiapata, o ~xano6ax Ha. oiinaty enyr, o Bos6yxcpteH~ cyue6ho3f otbetctbesborrh sa sap~epacxy eaeth ypoxcax, o IIpeBr~e8H8 snacth Bo BpeMa c6opa oópoxa H.rm ace, c Apyrolt ctopohbr, 06 otxase ycuiazbi o6poxa. X,ueca xce Haxop~xTCa Te IIporoxom~i paceneaobahhfi Ao IIepnoAa roaa, KOTOpbIe COCTaBJIeHbI B CBá3H C HapymeHHeM IIOpSI,I~KOB ORUTbI, pbt6ho# nosnh Hns nonessiic yrop~, opa;axo sth,uoxymehtbi coaepxcat H cpaxrbi, csasahhbre c HapymeHaeM saxohbocrh Bo BpeMa sacene~ AepesesT,. ~am>helfime~ aauiefi saaaye~ sii ;.nsiezca e~e 6onee To~ caerensarasa~x Marepaanos apxhsa. IIepeYBCnesHbie cornacno TeMaM,uoxyMeHTbi H3-sa Toro, YTO Ao 1848 ro,ga oe~huhanbhlnk H3bIICOM ynpabnehhsi cyhtanca nathacxh~, B OCHOBHOM Ha JIaTHHCKOM H3bIKe, OJ.[iHaKOIIO~ITH Hő KaYCj[OM,I~OxyMOHTe HMeIOTCH 3aMeTxH Há BeHrepCKOM A3bIICe, II03TOMy H Man03HaxOMbIe C J1aTHHCxHM A3bII(OM MOryT paóotűtb C 3THM MűTepHáJIOM. O,gaaxo, Te, KTO )IfenaeT yrjiy6htbcá B H3yYeHHe HCTO~fOB HH(~IOpMaL[HH apxnemicxoncrsa XVIII-XIX BexoB c To~ spehha HcropHH sxoao- M~ncH, IIpoMb~ne~ocTH, sthorpacp~, Hcrop~ HauaoHa.nbHOfi oaexcabi, couhorpacp~ H MecTHO# Hcrop~, Aonxc~i pacyhtbibatb Ha A.nBTenbHyEO satpazy BpeMesH. PexoMeHRyeM chagana Hsy~Tb yxce HMeio~ca B pacnopsixcehhh TeMaTHYecxHi3 xazanor, Tax xax c ero IIoMO~FO Ha ochose To~rx o6osaayeh~ nerye otbicxatb HyxcHb~ MaTepaan, nonyyhtb Ha pyxh B HccneAosarenbcxoM IIoMe~eHHH Tk 2 apxasa o6nacth Xa~,Ay-bHxap, rqe Hay~e cozpygh$ich oxaacyt MaxcH- ManbHyfo nomoit4b xaxcgomy Hccneuosaren~o. 108

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe:

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe: FORGÓSZÉL Hon- és népismeret levelező verseny Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: 2016 április 18 Iskola neve, címe: Kedves Versenyző Barátunk! Szeretettel köszöntünk abból az

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876 Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára Raktári helye: Mester utca, földszint, 50. állvány, 16. polc-51. állvány, 7. polc a) Családülési jegyzőkönyvek 1733-1864 2,04 fm (Protocollum concursum) b)

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 12 doboz 1,44 fm 1 fémdoboz 0,12 fm 1 kötet 0,01 fm össz.: 1,57 fm Raktári hely:

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 25. Séllyei család iratai 1597-1931 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 14 doboz = 1,54 ifm 1 csomó = 0,08

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 01: 299 304 Ka pos vár, 2013 Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban Xántus János Múzeum, H-9022 Győr, Pf. 93., e-mail: perger.gyula@gymsmuzeum.hu

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 2016/2017-es tanév 1. forduló A csapat neve: Az iskola neve, címe: A felkészítő tanár neve, e-mail címe: 1. Melyik őszi jeles napra gondoltunk?

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN

A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN Szoboszlay György EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Történelemtudományi

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény rszügg'u es liítvatal a.rot ányszám: v50o6 I ~.S 2011. évi... törvény Erk ze t: 2011 JúN 15. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügy i bűncselekményekkel összefüggő

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az új rendezés és az erdélyi ág iratai (1244-) 1416-1914

Szlovák Nemzeti Levéltár Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az új rendezés és az erdélyi ág iratai (1244-) 1416-1914 Szlovák Nemzeti Levéltár Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az új rendezés és az erdélyi ág iratai (1244-) 1416-1914 A. Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Új rendezés I. Családi

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető:

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető: 1 Doktori (PhD) értekezés tézisei B. Gál Edit Orczy István Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig Egy köznemesi karrier állomásai a 18. század első felében Témavezető: Dr. Gebei Sándor

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 209 A HAZAI ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI A HONFOGLALÁSTÓL-NAPJAINKIG

Részletesebben

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK 1. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen motivációk és elgondolások állnak a mögött, hogy szül k a Réka nevet adják gyermeküknek, és hogyan viszonyulnak

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Gerevich - Kovács - Kárpáti Reménység Kard Körverseny Derecske február

Gerevich - Kovács - Kárpáti Reménység Kard Körverseny Derecske február Gerevich - Kovács - Kárpáti Reménység Kard Körverseny Derecske 2016. február 20-21. Főbíró: HAMAR Balázs Számítógépes főbíró: REHÁK András Versenyorvos: dr. ZSADÁNYI Judit Versenybírók: FEKETE KOVÁCS Benedek

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: 8. számú tananyag A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet (Magyar Közlöny 2012/68.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

Részletesebben