SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv"

Átírás

1 Sárospatak Város Képviselı-testülete /270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv

2 SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE AKCIÓTERÜLETI TERV Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Kossuth utca szeptember 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Vezetıi összefoglaló... 5 II. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 7 II.1. Akcióterület kijelölése...7 II.2. Jogosultság igazolása...7 III. Helyzetelemzés... 8 III.1. III.2. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése...8 Megelızı város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása...8 III.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása...9 III.4. Az akcióterület mőszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása...12 III.5. Funkcióelemzés...14 III.6. III.7. III.8. A tulajdonviszonyok értékelése...17 A tulajdonosi, együttmőködési szándékok vizsgálata...19 Piaci igények, lehetıségek felmérése...20 IV. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai IV.1. Az akcióterület fejlesztési céljai...22 IV.2. Fejlesztési program, az akcióterület beavatkozásai...23 IV.3. Az önkormányzat város-rehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegő tevékenysége...24 IV.4. Beavatkozások...26 IV.5. Regionális Operatív Program között városrehabilitációs célú pályázat tartalma 28 IV.6. Szinergia vizsgálat...45 IV.7. IV.8. Projektgazda, partnerek bemutatása...45 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 46 IV.9. Kapcsolódó fejlesztések...46 V. A tervezett fejlesztések várható hatásai V.1. Gazdasági-társadalmi hatás...47 V.2. Esélyegyenlıségi hatás...49 V.3. Környezeti hatás...50 VI. Kockázatok elemzése VI.1. A projekt megvalósítása és fenntartása során felmerülhetı kockázatok...51 VI.2. Kockázatok elemzése, illetve bekövetkezésük hatása...52 VI.3. Kockázatok kezelése...53 VII. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

4 VIII. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések IX. Pénzügyi terv IX.1. IX.2. Pályázat összefoglaló költségvetése...61 Pályázat részletes költségvetése...63 X. Megvalósítás intézményi kerete X.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása...65 X.2. Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplık bevonása 69 X.3. Üzemeltetés, mőködtetés, hosszú távú fenntarthatóság

5 I. Vezetıi összefoglaló Sárospatak Város önkormányzata készítette el Sárospataki városközpont fejlesztése címő akcióterületi tervet. A terv elkészítését számos konzultáció kísérte a városfejlesztési koncepció és az integrált városfejlesztési stratégia részeként. A fejlesztésekkel kapcsolatban megfogalmazták véleményüket a partnerszervezetek, közmőszolgáltató vállalatok, a képviselıtestület, illetve a helyi lakosság. Az akcióterület fejlesztését tartalmazza a Sárospatak Város Képviselıtestülete által megtárgyalt Integrált Városfejlesztési Stratégia. A fejlesztés átfogó céljai: Sárospatak térségi közszolgálati, kereskedelmi funkcióinak fejlesztése A fejlesztés közvetlen céljai: A térségi piac mőködési feltételeinek javítása Közszolgáltatások környezetének, fizikai elérhetıségének a javítása Új közösségi tér létesítése Tervezett fejlesztések A belvárosi akcióterületen az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi ben az önkormányzat ÉMOP támogatásból: Gazdasági funkció Piacterület korszerősítése, mely révén a meglévı hely hatékonyabb kihasználásával csökkenhet a piac zsúfoltsága, illetve biztosítva lennének a jogszabályoknak megfelelı mőködési feltételei (pl. állatorvosi helyiség, gombavizsgáló, piacfelügyelet). Közterületi fejlesztések Megvalósul a piac környezetének rendezése, azaz Madách utca burkolatának korszerősítése, oly módon, hogy piacnapokon a piacot, míg hétköznap parkolási funkcióval a környezı oktatási intézményeket szolgálja ki. A II. Rákóczi Ferenc általános iskola biztonságos megközelíthetısége mellett az intézmény fejlesztésével párhuzamosan szükséges a parkoló kapacitás bıvítése. A Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı Fıiskola között lehet kialakítani a város új közösségi terét, egy valódi agorát, amihez szükséges a Fıiskola épülete elıtti kerítés elbontása és a burkolatok egységesítés. A terület hétvégeken és nagyobb rendezvények esetén, az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a közúti forgalomtól lezárásra kerül. A projekt keretében megvalósulnak az érintett területen a szükséges ivóvíz-, szennyvíz- és elektromos hálózat korszerősítési feladatok is. A Kistérségi Szolgáltató Központhoz szükséges parkoló helyek kiépítésével együtt megújul az Eötvös utca Rákóczi és Comenius utcák közti szakasza. Közösségi projektelem ESZA típusú közösségi funkció, mely keretében a helyi termékek elıállításával, illetve fogyasztásával, valamint az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismertetı programokat kívánnak a városban megvalósítani. A piachoz, illetve az új közösségi térhez kapcsolódóan kulturális programok támogatása valósul meg nyílt pályázati rendszer részeként. A projekt Sárospatak Város Önkormányzat kedvezményezetti szerepével valósul meg konzorciumi partnerek bevonása nélkül. Ugyanakkor a közösségi projektelem megvalósításába nyílt pályázati eljárás útján civil szervezetek is bevonásra kerülnek. 5

6 A beruházások várt eredménye az alábbiakban foglalható össze A Piacterület korszerősítése mintegy nm-en Felújított és létrehozott munkavégzésre használt szintterület 170 nm 96 db db parkoló létesítése, illetve megújítása a közterület-fejlesztések eredményeként Fejlesztéssel érintett burkolt közterület nagysága nm Fejlesztéssel érintett zöldterület nagysága nm Az akcióterületen megvalósuló projektek tervezett költségvetése (bruttó Ft) Projektek Gazdasági funkció Teljes költség Támogatási arány Támogatás Saját erı 1.1 Piac átépítése ,0% Városi funkció 2.1 Madách utca piac melletti szakaszának átépítése 2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló építése a Petıfi Sándor utcában 2.3 Eötvös utca átépítése, parkolók kialakítása, új közösségi tér létesítése Közösségi projektelem (Soft típusú tevékenység) 3.1 Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés (ERFA) 3.2 Kulturális rendezvények támogatása (közvetett támogatás) (ESZA) ,0% ,0% ,14% ,0% ,0% Stratégiai dokumentumok ,0% Nyilvánosság ,0% Projektmenedzsment ,0% Összesen ,0% Megj: A teljes költségvetés tartalmazza az egyes projektelemek tervezési költségeit, beruházási költségeit és kapcsolódó mőszaki ellenırzési, könyvvizsgálati költségeket. Sárospatak Város önrésze összesen Ft, melybıl 2011-ben Ft, míg ben Ft biztosítandó a tervek szerint. A tervek szerint a Piackorszerősítési és a környezetében megvalósuló beruházások (Madách út korszerősítése, parkoló építés a Petıfi S. utcában 2011-ben megvalósulnak, míg az Eötvös utca átépítésére, az új Közösségi tér kialakításra és a parkolók kiépítésére 2011-ben és ben kerül sor. 6

7 II. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása II.1. Akcióterület kijelölése A fejleszteni kívánt akcióterület nagyjából városközpont városrész 1/3-át teszi ki. A lehatároló utcák a következık: Martinovics utca vasút Eötvös utca - Comenius utca Eötvös utca Patika Köz Kossuth L. u. Béla Király tere Rákóczi út II.2. Jogosultság igazolása A vonatkozó pályázati útmutatóban a városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos elvárást és a megfelelést az alábbi táblázat tartalmazza. Indikátor típusa Határérték fı lakos fölötti városoknál Sárospatak Belváros akcióterület 1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe (a mutatószámokból legalább 1-t teljesíteni kell) Közösségi funkciót ellátó intézmények száma Közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmény száma. Összesen minimum 2 db. 1. Mővelıdés Háza 2. Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Kar 3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. Sárospatak Város Önkormányzata Szociális Gondozási Központ 5. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala 6. Családsegítı és Pedagógiai szakszolgálat 6 darab 7

8 2. Város gazdasági súlyponti területe (a mutatószámokból legalább 1-t teljesíteni kell) Kereskedelmi- és vendéglátó-ipari szolgáltatóegységek száma Üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. pénzügyi) száma. minimum 4 db 120 darab 2 db pénzintézet a Hild téren, 1 db pénzintézet az Eötvös utcában Az akcióterület a város gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi területén helyezkedik el, amit a fenti funkcióellátottság is igazol. Továbbá az akcióterületen megvalósuló beruházások a településrendezési terv alapján a település központi vegyes hasznosítású területen helyezkednek el. III. Helyzetelemzés III.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Sárospatak Város Képviselı-testülete 11/2002. (VII. 4.) számú rendelete vonatkozik a város külés belterületének szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról. A szabályzatot módosító 3/2009. (II.5.) rendelete is vonatkozik az akcióterületre, mely figyelembe vételével valósulnak meg a tervezett beruházások. A rendeletek elérhetıek az alábbi honlapon: A tervezett beruházások összhangban vannak a szabályozási tervvel, nem szükséges a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása. III.2. Megelızı város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása Az alábbi jelentısebb beruházások voltak a belvárosban az elmúlt 5 évben. Sorszám Beavatkozás (projekt) neve Beruházó Rövid tartalma (helyszín, tartalom stb.) Megvalósítás ideje Fejlesztés hatásai 1 A sárospataki *** Hotel Bodrog bıvítése szabadidıs központtal és bowlingpályával 2 Lakóépületek az Erdélyi János utcában Zemplén Idegenforgalmi Kft. Magán vállalkozás Az akcióterületen, pontosabban a Rákóczi F és az Erdélyi J. utcák sarkán található Hotel Bodrog bıvítése új szabadidıközponttal,a hol rekreációs célú szolgáltatások és egy bowling pálya kapott helyet. A beruházás becsült értéke 147 M Ft. Társasházak építése az Erdélyi János utcában (1-3, 5-7) Magasabb színvonalú szállodai szolgáltatás biztosítása a belvárosban, illetve a helyi lakosság általis igénybe vehetı rekreációs szolgáltatások kialakítása Lakó funkciók bıvültek a belvárosban 3 Temetı kerítésének kiépítése Római Katolikus Egyház Az temetı omladozó Rákóczi utcai kerítésszakaszának teljes körő átépítése az egyház és az önkormányzat együttmőködésében értékteremtı közcélú munka részeként A beruházással egy tájba illı, rendezett és a balesetveszélyt elhárító terület jött létre. 8

9 III.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása Népesség Sárospatak népessége 1990 és 2007 között folyamatosan csökkent. A KSH adatok szerint es fıs lakossághoz képest 17 év alatt 11%-kos csökkenés volt tapasztalható, 2008-ban a város állandó lakónépessége fı. Ez a létszámcsökkenés magasabb mind a megyei, mind a régiós, mind pedig az országos átlagnál. (Megyei és régiós szinten 8%-os, míg országos szinten 4%-os volt a csökkenés) Állandó népesség száma (fı) év év év év év év év év év év év év év év év év év év Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis A 2001-es népszámlálási adatok alapján az akcióterület állandó népessége 807 fı, lakónépessége pedig 967 fı. A két érték közti különbség oka, hogy a lakónépességbe 9

10 beleszámítják az akcióterületen lévı Fıiskola kollégiumban lakó diákjait is. A lakónépességen belül az aktív korú lakosság erıs dominanciáját regisztrálták. A éves korosztály teszik ki a lakónépesség 70,3%-át, a 60 év felettiek aránya 16%, míg a 15 évnél fiatalabbak 13,7%-át adják a terület népességének. Mutató megnevezése Sárospatak összesen Városközpont Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 13,7 Lakónépességen belül évesek aránya 64,2 70,3 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 18,7 16,0 Állandó népesség száma Társadalmi helyzet, foglalkoztatás Az akcióterület iskolai végzettség szempontjából a város legkedvezıbb helyzető területe. Itt a legalacsonyabb azok aránya, akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek (7,8%). Emellett a városban e területen a legmagasabb a diplomások aránya (30,5%). Az aktív korú korosztályon belül a foglalkoztatottak aránya 43,2%. Ez 5%-kal alacsonyabb a városi értéknél. E korosztályon belül a városi átlagnál magasabb azok aránya, akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel (55,2%). A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya valamivel alacsonyabb az akcióterületen (38,9%), mint a városban (39,7%). Mutató megnevezése Sárospatak összesen Városközpont Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya az aktív korúakon belül Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és idısebb népesség arányában Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 24,4 7,8 14,2 30,5 48,8 55,2 17,9 5,0 48,2 43,2 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,7 38,9 A városközpontban számos az 1980 és években, vagy még késıbb épület társasháza van, melyek jó elrendezésük, újszerőségük és központi elhelyezkedésük révén vonzóak voltak és még ma is vonzóak a magasabb jövedelmőek számára. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a városközpontban jelentısen nagyobb a diplomások aránya a városi átlagnál. Ugyanakkor e kapcsán fontos megemlíteni, hogy magasabb végzettséggel vélhetıen a városi átlagnál magasabb jövedelemmel is rendelkeznek a városközpontban lakók. Gazdasági helyzet Az akcióterületen mintegy 120 db kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység van. Az akcióterületen a belvárosban számos kiskereskedelmi üzlet mellett, számos szolgáltató egység 10

11 is található. Az akcióterületen mőködik 6 db vendéglátó egység, továbbá itt található a város legmagasabb színvonalú és legnagyobb kapacitású szállodája, a Hotel Bodrog. Továbbá az akcióterületen található néhány kiadó apartman szoba. Az akcióterületen található Sárospatak összes bankfiókja, illetve az oktatási központ épülete is, ami számos költségtérítéses tanfolyamnak nyújt helyet. Ugyanakkor a belváros kereskedelmi funkcióinak folyamatos fejlesztése szükséges. A belvárostól nyugatra, két városrészt elválasztó vasúti síneken túli területen megvalósult két diszkontüzlet fejlesztése mellett szükséges a belváros kereskedelmi funkcióinak megerısítése. Ezáltal elérhetı a kis alapterülető, helyi üzletek versenyképességének fenntartása, erısítése. A kereskedelmen belül külön kiemelendı a piac helyzete. Szerdánként és szombatonként van piacnap. A piac a sárospataki és kistérségi gazdálkodók számára egyaránt az egyik legfontosabb értékesítési helyszín. Ugyanígy a városi és kistérségi lakosság számára központi fontosságú a terület a helyben termelt termékek beszerzése szempontjából. A piac az elmúlt években vesztett vonzerejébıl a rossz mőszaki állapota, rendezetlen környezete miatt, miközben a gépjármővek okozta zsúfoltság kényelmetlenné teszi mind az árusoknak, mind a vásárlóknak a parkolást. A piac jelenlegi területe egy családi házas övezetben van beékelve. Önmagában nem bıvíthetı, de a zsúfoltság enyhítésre van lehetıség a meglévı piac terület hatékonyabb kialakításával. Ugyanakkor hosszútávon lehetıség van a piacbıvítésre, illetve egy új piaccsarnok építésére a vasút és a Szabó Gyula utca közti területre, a volt lengyel piac helyszínén. Az akcióterületen a Kossuth-Patak utca sarkán található a város egyik legnagyobb létszámot foglalkoztató, közepes mérető vállalata, a PATAKI Ruhaipari Zrt. Az üzem jelenleg egy kereskedelmi-lakó-intézményi funkcióknak helyet adó területen van. Vizsgálandó, hogy miként lehetne hosszabb távon egy gazdaságosabb megoldást alkalmazni az üzemcsarnok mőködtetésre, figyelembe a véve a jelenlegi telek egyéb hasznosítási funkcióit is. Környezeti értékek A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Irodájának online mőemléki nyilvántartása szerint Sárospatakon 43 db mőemléki épület található. Ezek közül mindössze 1 db található az akcióterületen. A Kossuth Lajos utca 44. alatt található késı barokk stílusú lakóház eredeti funkciója szerint Tanácsháza volt. Ugyanakkor a belvárosban egyedi stílust és egységes értéket képviselnek a Makovecz Imre által tervezett, a Hild teret körbevevı lakóépületek, illetve A Mővelıdés Háza. Mindezen építmények mára már Sárospatak egyik szimbólumaként jelennek meg. A Mővelıdés Házával szemben található a Comenius Fıiskola épülete mely ugyan nincs országos mőemléki védelem alatt, miközben a város meghatározó és helyi szempontból védendı építménye. A Tanítóképzı és A Mővelıdés Háza környezete tekintettel az épületek 11

12 minıségére, értékeire, illetve a Várnegyed mőemléki jellegő környezetére és a város számos mőemléki védettségő épületére mőemlékvédelmi, építészeti szempontból kiemelt jelentıségőnek számít. Egyáltalán nem mindegy, hogy építészeti szempontból milyen minıségben alakul ki a tér. Nagyobb egybefüggı zöldterület az akcióterületen csak A Mővelıdés Háza mellett található, mely terület helyet ad egy szoborparknak is, illetve egy leromlott állapotú játszótérnek. További egybefüggı zöldterület a Hild tér lakóépületeinek környezetében van. A Mővelıdés Házával szemben a Tanítóképzı épülete és a kerítés között van egy tervezett park, mely elzártsága miatt a város lakóinak nem elérhetı és emiatt kevésbé kihasznált területnek számít. A Mővelıdés Háza elıtti tér, illetve a Tanítóképzı elıtti zöldfelület összenyitása lehetıséget kínál egy új városi fıtér, rendezvénytér kialakítására. Az így kialakuló agora a sárospatakiak új, reprezentatív környezetben lévı találkozó pontja lehet. Ez a jövıben egyúttal megnyitná a Tanítóképzıt a város irányába, szervesebb kapcsolat alakulhat ki a város és a Tanítóképzı tevékenysége között, miközben fokozottan ráfordítaná a helyi lakosok és a diákok figyelmét A Mővelıdés Háza által kínált kulturális szolgáltatásokra (pl. könyvtár, kulturális programok, mozi). A város szempontjából jelentısebb zöldfelületek az akcióterület közvetlen szomszédságában találhatók, mint Várkert, Bodrog-part, vagy az Iskolakert. III.4. Az akcióterület mőszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása Lakáshelyzet Az akcióterület lakásállományának fizikai állapota kedvezınek mondható. A 360 db lakásból álló lakásállomány csupán 4,7%-a (17 db) alacsony komfortfokozatú. Ez az arány a sárospataki, illetve a városközponti városrésszel összehasonlítva is igen kedvezınek nevezhetı. (A városi arány 18,6%, a városrészi pedig 10,3%). A társasházi lakások a Hild téren mintegy éve épültek, míg az Erdélyi János úton új építésőnek számító lakóházak találhatók. Ezen viszonylag jó minıségő, belvárosi épületekben található lakások a legkeresettebb társasházi lakásoknak számítanak a városban, melyet többnyire a magasabb jövedelmőek, iskolázottabbak tudnak megfizetni. Mutató megnevezése Sárospatak összesen Városközpont) Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 18,6 4,7 Lakás célú fejlesztésre további lehetıség van az Erdélyi János út melletti üres telkeken, melyek részben magán, részben önkormányzati tulajdonban vannak. Továbbá két jelentısebb fejlesztési potenciállal rendelkezı üres, vagy jelenleg a városi élte szempontjából alul hasznosított terület van a belvárosban, ahol egyformán vegyesen jelenhetnek meg a lakó és kereskedelmi-szolgáltató, valamint közfunkció: volt Malom terület az Erdélyi és az Eötvös utcák sarkán, illetve a Kossuth-Patika-Rákóczi utcák és a Béla Király tér által határolt terület. Míg elıbbi hasznosításához az önkormányzatnak magán tulajdonosokkal szükséges egyeztetni, addig az utóbbi esetében egy hosszú távú hasznosítás-beépítési terv elkészítése szükséges, mely kapcsán össze kell hangolni az érintett tulajdonosok szándékait. Közlekedés, parkolás Az akcióterületen található a város legfrekventáltabb közlekedési csomópontja: a Rákóczi, Erdélyi utcák és a Béla Király tér keresztezıdése. Ez a forgalmi lámpával szabályozott csomópont köti össze gyakorlatilag az egyes városrészeket miközben itt halad át a Bodrogközbe irányuló teherforgalom. A város stratégiai célja, hogy a Bodrogközbe irányuló 12

13 forgalmat elterelje egy majdan épülı városi elkerülı útra. Addig is számolni kell azzal, hogy az Erdélyi János út, amely mentén egy nagy alapfokú oktatási intézmény is található, jelentıs forgalmat bonyolít le a jövıben is és teljesen indokolt az iskola környékén a 30km/h sebességkorlátozás fenntartása. Ugyanakkor tovább kell javítani az oktatási intézmény biztonságos megközelíthetıségét, ami az iskola Petıfi Sándor utca melletti részén új parkolóhelyek kialakítását jelenti. Ezen parkolók hétvégén remekül kiszolgálhatják a közeli Madách utcai piacot is, enyhítve az ottani zsúfoltságot, miközben biztonságossá teszik az Erdélyi és a Petıfi utcákról való megközelítést. A parkolás az egész belvárosban kritikus kérdésként jelenik meg, hisz a parkolóhelyek nemcsak az üzletekbe, hivatalokba érkezıket, hanem a területen lakókat is kiszolgálják. A volt járásbíróság épületének átépítésével létrejövı, a kistérségi szintő hatósági ügyintézésnek helyet adó Kistérségi Szolgáltató Központ megnyitásával az Eötvös utca másik, déli oldalán is szükséges a parkolóhelyek kialakítása. Ez kiszolgálja majd az ügyintézést végzık mellett a Mővelıdés Házába vagy a kibıvített járóbeteg rendelıintézetbe igyekvıket, a belvárosban vásárolni szándékozókat, illetve természetesen a környék lakóit is. A parkolók létesítése az utca kisebb mérvő átépítését is maga után vonja, a járda, illetve a zöldsáv kismértékő csökkentésével. Az így létrejövı parkolóhelyek már kényelmesen kiszolgálják a belváros felfokozott parkolási igényeit, ami a város elnyúló területi megjelenésébıl, a kistérségi központ kialakításából, valamint a jelentısebb turisztikai funkciókból is következik. A belváros közlekedés-szervezését érinti, hogy napjainkban a város észak-déli irányú fı közlekedési útvonalának számító Rákóczi út forgalomcsillapítására csak egy új tehermentesítı út megépítése esetén nyílna lehetıség. Az akcióterületet, így a városközpont megközelítését kiemelten érintik a közösségi közlekedésben résztvevı autóbuszjáratok, hiszen majd mindegyik megáll a Rákóczi út Bodrog Áruház elıtti szakaszán, miközben az autóbusz-végállomás a városközponttól 5 perc sétára található a vasútállomás elıtti téren. Az akcióterületen a város egészéhez hasonlóan az utak állapota erısen leromlott, burkolatcserére szorul. Közmővek A belvárosban az útépítési munkákkal párhuzamosan az alattuk húzódó közmővezetékek cseréjét is fontos elvégezni, sok helyütt még azbesztbetétes ivóvíz-, szennyvízvezetékek találhatók. A közmővezetékeken belül elsısorban az elöregedett víz-, szennyvíz-vezetékeket, elektromos kábeleket kell kicserélni. A város közmőfejlesztésében fontos feladat az egész városi szennyvíznyomvonal korrigálása, hogy ne a teljes rendszer szellıztetése terhelje a Comenius és Eötvös utca keresztezıdését. Ezt a problémát a Zempléni Vízmő Kft-nek és az önkormányzatnak közösen kell megoldania. A közmőszolgáltató vállalatokkal folytatott egyeztetések alapján a fejlesztési lehetıségek figyelembe vételével az akcióterületen az alábbi jelentısebb nagyságrendő közmőfejlesztési feladatokat kell elvégezni: Elektromos áram A magasabb minıségő közterek kialakítása esetén mérlegelendı a 40 éves földkábelek cseréje, közvilágítási oszlop illetve lámpatest-csere. A Rákóczi, Kossuth utca, Béla király tér és Patika köz által határolt tömb fejlesztése esetén számolni kell egy új trafó (4x2,5) telepítésével, ami jelenleg a Ruhaipari Zrt. üzemterületén áll, elavult és nehezen megközelíthetı. 13

14 Egykori KGST-piac területén a vasúttal párhuzamosan egy 20kV légvezeték fut, ami a terület fejlesztése esetén földkábelre váltandó. Szennyvíz-hálózat Szennyvíz aknák újjáépítése szükséges a kamionok által használt útvonalak alatt. A Mővelıdés Háza és a Tanítóképzı közötti teresedésen a fıtér létrehozása az összefogott szennyvizek nyomvonalának korrigálását igényli, hogy ne a teljes rendszer kiszellıztetése terhelje azt a teret. Erre az alábbi megoldás a javasolt: Végardó és Károlyfalva szennyvizét a Borsi úti átemelıtıl a Habánon, az Iskolakerten át nemrég kiépített új nyomóágon kellene elvezetni a vasút mellett az Eötvös utcához. Ehhez csak 100 méter új vezeték építése szükséges a Csokonai úton, amivel el lehet kerülni az Idısek és Fogyatékosok Otthonának szennyvízzel történı idıszakos elöntését is. Az így elvezett szennyvíz a városon áthaladó szennyvizek mintegy felét teszi ki, mely kiszellıztetése a vasút mellett, a Csokonai úton megtörténhet, így A Mővelıdés Házánál már nem jelentene szagterhelést. Vízvezeték A Rákóczi, Kossuth utca, Béla király tér és Patika köz által határolt tömb fejlesztése esetén számolni kell a Patika köz 300kpe vezetékének beépítésével a jelenlegi azbeszt-csı helyett. Ugyanez vonatkozik a Kossuth utcára is, ahol jelenleg egy 110-es azbeszt-csı fut, helyette 160kpe vezeték szükséges. A belvárosi fejlesztéseknél, a Rákóczi utca esetleges átépítésénél be kell tervezni az Iskolakerttıl a Rákóczi úton át a lámpás keresztezıdésig tartó 200-as azbeszt csı kiváltását egy 160kpe vezetékkel. III.5. Funkcióelemzés Az akcióterület funkcióellátottsága Az városban fellelhetı gazdasági és közszférai funkciók egyaránt az akcióterületre koncentrálódnak. Valamennyi jelenlévı funkció hatóköre az akcióterületen túlra is kiterjed, az egész város területére hatással vannak. Gazdasági funkció Bár a városi kereskedelem az akcióterületen koncentrálódik, mégis szükséges a gazdasági funkció erısítése. Két területen koncentrálódik a városi kiskereskedelem: a Hild tér és a mellett lévı Bodrog Áruház környékére, a Rákóczi útra, illetve idıszakosan, piacnapokon a piac területére. Fontos, hogy a város határában felépült szupermarketek mellett a kisebb kereskedelmi egységek is fennmaradjanak. Ennek érdekében szükséges az akcióterületen található kereskedelmi funkció folyamatos fejlesztése. A Rákóczi Ferenc utca és az Erdélyi János utca sarkán található a Hotel Bodrog, mely a város egyetlen nagyobb forgalmat lebonyolító szálláshelye. A vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások az akcióterületen szintén a Rákóczi Ferenc utca Erdélyi János utca és a Béla Király tér környékén koncentrálódnak. Városi Funkció Sárospatakon a városszerkezeti adottságok miatt nem igazán alakult ki a város lakosai által mindennap használt fıtér, közösségi tér. A Bodrog partján észak-déli irányban elhúzódó városban jelenleg leginkább a Vártemplom, illetve a Rákóczi vár környezetében alakult ki tér 14

15 funkció, továbbá a Makovecz Imre által tervezett Hild téren alakult kisebb teresedés. Mindezen terek fontosak a város szempontjából, de különbözı okokból nem töltik be az un gyülekezı tér, magas presztízső rendezvénytér funkciókat. Eddig is számos városi szabadtéri rendezvénynek adott helyet a Mővelıdés Háza elıtti tér. A Mővelıdés Háza és a Tanítóképzı épülete hasonló U alakban áll egymással szemben, mely kínálja egy egységes tér megjelenését, amit jelenleg korlátoz a Fıiskola épülete elıtti kerítés. Az akcióterületen található Sárospatak legnagyobb sőrőségő közlekedési csomópontja. A Rákóczi Ferenc utca, Erdélyi János és Eötvös utcák által határolt tömbben, illetve környezetében sőrősödı kereskedelmi, közösségi, illetve közszféra funkciók olyan mértékő parkoló kapacitást igényelnek, melyet a jelenleg rendelkezésre álló parkolóhely szám nem képes kielégíteni. Emiatt szükség van az akcióterületen további parkolóhelyek létesítésére. Közszféra funkció A közszféra funkció az akcióterületen egy közigazgatási és három oktatási intézményben jelenik meg. Itt található: Polgármesteri Hivatal Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Sárospatak Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ Jelentısebb fejlıdés az alapfokú oktatás területén tapasztalható, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésének eredményeként. Továbbá a Rákóczi és az Eötvös utca sarkán álló volt járásbíróság épületében, ami a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésével kiürül, kialakításra kerül a Kistérségi Szolgáltató Központ. A központban kapnak helyet a kistérségi hatáskörő hatósági szervezetek, mint az okmányiroda, építésügyi hatóság és a gyámhivatal. Ugyan csak az épületben kap elhelyezést a szociális szolgáltatások ellátásban résztvevı Szociális Szolgáltató Központ és a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat. A tervezett szolgáltató központ jelentıs ügyfélforgalmat fog a jövıben lebonyolítani, mely során a parkolási igények alapvetıen az Eötvös utcában, illetve a környezı Comenius utcában jelentkeznek. Közösségi funkció 15

16 Az akcióterületen helyezkedik el a Mővelıdés Háza, mely a város legfontosabb közösségi célú intézménye. Az épülettel szemben található Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskola. Jelenleg az Eötvös utca olyan mértékő forgalmat bonyolít le, mely a két intézményt elszigeteli egymástól. Ezt az elszigeteltséget fokozza a Fıiskolát körülvevı kerítés. A kerítés elbontásával, illetve a keresztirányú forgalom mérséklésével a két terület megnyílna egymás felé, ezzel kitágítva a közösségi célú területet. E beavatkozással egyértelmően erısödne az akcióterület közösségi funkciója, melynek nem csak az akcióterületre, de az egész város kulturális-közösségi életére pozitív hatása lenne. Funkciók bemutatása a Városközpont akcióterületen Igényfelmérés és kihasználtsági terv Az akcióterületi terv módszertani szempontjai címő NFÜ kiadvány útmutatása alapján: Közszféra által fejlesztett gazdasági funkcióhoz, közszféra funkcióihoz és közösségi funkcióhoz kapcsolódóan szükséges igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítése is. A fentieknek megfelelıen a piactér tervezett fejlesztéséhez kapcsolódóan készült igényfelmérés és kihasználtsági terv, amit az alábbiakban mutatunk be. Igényfelmérés Piactér fejlesztése A piac mőködésével, illetve állapotával kapcsolatos változásokról egy felmérést készítettünk májusban az árusítók és a vásárlók megkérdezésével. A felmérésnek kiemelt kérdése volt a megkérdezettek elégedettsége a piac elhelyezkedésével, illetve fizikai állapotával. Az elhangzott vélemények alapján az alábbi következtetés vonható le: A városon belül a piac elhelyezkedése jónak tekinthetı, viszonylag közel van a belváros kereskedelmi központjához, azonban problémát jelent, hogy gyakran túlzsúfolt. Az árusítóhelyek jobb elhelyezését és komfortosabb kialakítása lehetıséget teremtene a jobb 16

17 térkihasználásra. A szombati piacnapon problémát jelent, hogy nehézkes a piac közelében parkolni, illetve ez esetben balesetveszélyes az Erdélyi János útról a piac megközelítése. Megfigyelhetı, hogy a piac nyitottságából adódóan problémát jelent az esıs napokon való árusítás illetve vásárlás, ilyenkor kisebb a forgalom. A piacra jelentıs az igény Sárospatakon, mint egy mezıgazdasági központú kistérség központjában. A helyi lakosok szeretnek a piacra járni, hisz az egyúttal egy fontos találkozási pont a szombat délelıtti bevásárlásban. A piacra van igény, hisz a hipermarketetek és diszkont áruházak tréhódítása mellett továbbra is megvan a lakosság igénye a személyes jellegő vásárlásra, nem beszélve a piac közösségépítı szerepére. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a piac fejlesztése szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljen a jogszabályi elıírásoknak, azaz megfelelı színvonalú zárt helyet biztosítson a kötelezıen elhelyezendı szolgáltató egységeknek. Kihasználtsági terv Piactér fejlesztése Jelenleg a piac hetente két nap (szerdán és szombaton) üzemel. Mivel a terület nem teljesen fedett, az árusok és vásárlók számát egyaránt nagyban befolyásolja az idıjárás. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy legtöbben májustól októberig árulják a piacon portékáikat, ilyenkor a bérleti díjakból befolyó bevétel közel négyszerese a leghidegebb téli hónapokénak. Sárospatak Város Önkormányzatának a Piacokról szóló 24/2009. (IX. 11.) rendelete alapján asztalról illetve földrıl történı árusítás esetén minden megkezdett folyóméter, illetve minden megkezdett négyzetméter után 150 Ft bérleti díjat kell fizetni. Jármőrıl történı árusítás esetén pedig a jármő méretétıl függıen Ft fizetendı. A májustól októberig tartó idıszakban mintegy Ft Ft/hó bevétel keletkezik a bérleti díjakból, azonban januárban és februárban ez az összeg mindössze Ft. Éves szinten összesen Ft bevételre lehet számítani. A piaci csúcsszezon alatt jó idı esetén az árusítóhelyek 80%-át sikerül bérbe adni egy piaci napon, ami nagyjából árusnak felel meg. Rosszabb idıjárás esetén ez az érték azonban csak 40% körül mozog. A gombaszezon alatt a tapasztalatok szerint magasabb a kihasználtság. A helyi igényeket figyelembe véve a megújult piac továbbra is hetente két alkalommal: szerdán és szombaton tartana nyitva. Annak érdekében, hogy a termelık számára ne jelentsen túlságosan magas terhet a piacon történı árusítás, az önkormányzat nem tervezi a bérleti díj emelését. Egy komfortosabb vásárlói és árusítói környezet azonban várhatóan megnöveli mind a vásárlók, mind pedig az eladók számát. Arra lehet számítani, hogy gyengébb napokon is elérhetıvé válik, hogy az árusítóhelyek nagyjából 60%-a kerüljön bérbeadásra. Az eladók számának növekedésébıl pedig értelemszerően magasabb piaci bevételre lehet szert tenni. III.6. A tulajdonviszonyok értékelése Tulajdonviszonyok a Városközpontban A városközpontban döntı többségében magántulajdonú ingatlanok találhatók, miközben viszonylag magas az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Ezek közül a legnagyobbak: Mővelıdés Háza és területe, a Hild tér, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal és környezete, illetve a temetı. Jelenetıs állami tulajdon ingatlan is van a területen: Miskolci Egyetem részeként mőködı Comenius Tanítóképzı Kar és a gyakorló iskolájának területe, valamint a rendırség és Magyar Posta épülete. A közterületek alapvetıen önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, kivéve a városon áthaladó fıutak, melyek 17

18 közül az akcióterületen a Rákóczi utca, Erdélyi János út állami, jelenleg a Magyra Közút kht. Kezelésében van. Tulajdonviszonyok a városközpontban Az önkormányzat a bérlakás koncepción kívül nem tervezi elıre új ingatlanok megvételét és értékesítését. Ingatlanvásárlásra, kisajátításra, vagy cserére a fejlesztési koncepcióban megjelenı projektek megvalósíthatósága esetén kerül sor. Ilyen eset lehet a Kossuth L. u Patika Köz Rákóczi u. és Béla Király tér közti területe, vagy a volt Malom területének rehabilitációja. Ugyanakkor az ingatlan fejlesztések során együttmőködésre van szükség A Mővelıdés Háza elıtti új fıtér kialakításakor a Miskolci Egyetemmel. Fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai Az alábbi táblázat bemutatja a tervezett projektek keretében fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait. Projektek Tulajdonos Cím Helyrajzi szám 1.1 Piac átépítése 100 %-os önkormányzati tulajdon Eötvös utca Madách utca piac melletti szakaszának átépítése 2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló építése a Petıfi Sándor utcában 2.3 Eötvös utca átépítése - a Mővelıdés Háza környezetében új közösségi tér létesítése, továbbá parkolók kialakítása 100 %-os önkormányzati tulajdon Madách utca %-os önkormányzati tulajdon Petıfi Sándor utca 2386 Két ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonban van 253/2 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdon, miközben a Miskolci Egyetemnek van Eötvös utca 266, 271/1, 253/2 18

19 Projektek Tulajdonos Cím használati joga. Az MNV Zrt. és a Miskolci Egyetem tulajdonosi hozzájárulást ad az ingatlan használatához. Helyrajzi szám III.7. A tulajdonosi, együttmőködési szándékok vizsgálata A projektben a folyamatban lévı, illetve tervezett beruházásokból alapvetıen kirajzolódnak az akcióterületen belül a tulajdonosi szándékok. Az akcióterületen belül a legaktívabb fejlesztı az önkormányzat, elsısorban a tervezett intézményfejlesztései révén. Ugyanakkor az Erdélyi János utcában a 240/8-as hrsz telken lakáscélú építési szándéka van az önkormányzatnak. Ez a terület jelenleg az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévı Innovo- Patak Kft tulajdonában van, de a beruházást mindaddig elhalasztották, amíg a gazdasági helyzet, illetve kilátások nem lesznek jobbak. Az akcióterületen másik, meghatározó tulajdonnal, pontosabban tartós használati joggal rendelkezı szervezet a Miskolci Egyetem. Ami a város számára fontos, hogy az Egyetem a jövıben is fenn kívánja tartani a gyakorló általános iskolát, miközben fontos fejlesztési partner a Mővelıdés Háza elıtt kialakítandó új közösségi tér, fıtér kapcsán. Az Egyetem sárospataki kara, a Comenius Fıiskolai Kar jelenlegi vezetése nyitott a város lakossága irányába, így szívesen mőködik együtt a tér fejlesztésében. Sıt még azon szándékait is megfogalmazták, hogy a tér kialakítása esetén lehetıséget adnának az épület földszintjén egy kulturális kávézó kialakítására, ezzel is intenzívebben bekapcsolódva a helyi közéletbe. Mindezek mellett a tervek alapján a bejárati torony látogathatóságát is biztosítanák, amelybıl csodás panoráma nyílik a város felett a zempléni hegyekre és a Bodrogközre. Ez nemcsak a helyiek számára jelentkezne látványosságként, hanem Sárospatak is bıvülne egy turisztikai attrakcióval. 19

20 III.8. Piaci igények, lehetıségek felmérése Fejlesztési lehetıségek Az akcióterület több tömbre osztható fel, ahol a jövıben különbözı beavatkozások lehetségesek egy komfortosabb belváros fejlesztése érdekében: I. Piac területe (narancssárga szín) Piac terület korszerősítése, illetve hosszabb távon egy új piacsarnok építése valósulhat meg a régi használtcikk piac helyén. A piackorszerősítéssel párhuzamosan rendezni kell a szomszédos Madách utcát. Az akcióterület három tömbjében is jelentıs intézményi koncentráció jelenik meg: II. Intézményi terület (sárga szín) Az Eötvös utca mentén A Mővelıdés Házával szemben található a Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar intézménye, illetve mögötte a Bartók Béla utcában a gyakorló általános iskola. Az intézmények területe állami tulajdonban van, fejlesztésük az intézmények jövıbeni kihasználtságával, funkciójával függ össze. A fıiskola és A Mővelıdés Háza között forgalomcsillapított övezetet lehet kialakítani, létrehozva egy új városi agora-t, közösségi teret. A másik intézményi terület a temetıt, illetve a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát foglalja magába. Ezen a területen valósul meg az iskola épületének bıvítése és felújítása, valamint folytatni kell a jövıben a temetı kerítésének helyreállítását. Továbbá a volt Esze Tamás Általános Iskola épületében valósul meg a Kistérségi Szolgáltató Ház kialakítása, ahol helyet kapnak a hatósági ügyintézések. 20

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

SÁROSPATAK STRATÉGIA. Sárospatak Város Képviselıtestülete12-855-2/269/2010. KT. számú határozatának melléklete

SÁROSPATAK STRATÉGIA. Sárospatak Város Képviselıtestülete12-855-2/269/2010. KT. számú határozatának melléklete Sárospatak Város Képviselıtestülete12-855-2/269/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK INTEGRÁLT STRATÉGIA VÁROSFEJLSZTÉSI KIEGÉSZÍTİ DOKUMENTUM A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ SÁROSPATAK

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban

Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban Mi minısül barnamezıs területnek a ROP-okban? Egybefüggı építési telek vagy telkek, amelyek: építményeinek és beépített területeinek legalább 50%- a a pályázat

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Kazincbarcika Város Önkormányzata FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM 2008. ÁPRILIS 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

2.1. Jogosultság igazolása A fejlesztéssel érintett akcióterület Rétság város közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti belterülete. A projekt során megvalósuló minden beavatkozás az akcióterületen történik.

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 29/2009.(IX.22.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI VÁROS-REHABILITÁCIÓS TERÜLET KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS A TERÜLETEN A REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL (egységes

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁSOK KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁSOK KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁSOK KULCSINDIKÁTORAIHOZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

Társadalmi beágyazódásunk

Társadalmi beágyazódásunk Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny Földrajzi elhelyezkedés Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én?

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én? Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban Hogyan csinálom én? Pályázatok, elnyert támogatások 2007-2013 programozási időszakban Szolnok Megyei

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Borturizmus itthon és határon túl Borászati konferencia Monor, 2009. október 03. I. rész Stratégiai tervezés jelentısége

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben