12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése augusztus 26-tól hatályos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos."

Átírás

1 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003. (VI.26.) Ör. sz. rendelet, az 5/2004. (II.12.) Ör. sz. rendelet, a 21/2004. (VI.24.) Ör. sz. rendelet, a 9/2005. (II.15.) Ör. sz. rendelet, a 34/2005. (IX.29.) Ör. sz. rendelet, a 42/2005. (X.27.) számú rendelet, a 3/2006. (II.14.) sz. rendelet, a 16/2006. (V.25.) sz. rendelet, a 17/2007. (VI.26.) rendelet, a 8/2008. (II.12.) sz. rendelet, a 27/2008. (VI. 24.) rendelet, a 37/2008. (VIII. 26.) rendelet, a 15/2009. (III.31.) rendelet és a 41/2009. (VIII. 25.) rendelet szövegével/ A rendelet alábbi szövegezése augusztus 26-tól hatályos. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. (2) bekezdésében, a 26., 47., 50., 92. -aiban kapott felhatalmazás, továbbá az Sztv-t módosító évi LXXIII. törvény 56. (6) bekezdésében és az évi CXXII. törvény 56. (5) bekezdésében megfogalmazott rendelet felülvizsgálati kötelezettség alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a legrászorultabb személyek, családok szociális biztonságának megteremtése és megırzése érdekében - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) a teherbíró képességének figyelembe vételével - meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott azon személyekre, akik Salgótarján Megyei Jogú Városban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a Sztv. 4. (2) - (3) bekezdése szerinti hajléktalanokra, és a különös elbírálást igénylı esetekben (pl. életveszély, elemi kár) a városban ideiglenesen tartózkodókra. (2) E rendelet alkalmazásában a) 2 b) az egyedülállóság szempontjából különélınek kell tekinteni azt a személyt, aki ba) a házastársával ugyanabban a lakásban lakik, de a házasság felbontása iránt bírósági eljárás van folyamatban, bb) házas ugyan, de igazolni tudja, illetve környezettanulmány alkalmával egyértelmően megállapításra került, hogy életvitelszerően más lakásban lakik, 1 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 1. -a. 2 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése.

2 (3) 3 kivéve, ha élettársa van. (4) Más településen élı és az önkormányzattól pénzbeli ellátásban részesülı személy esetében a tartózkodási hely szerinti önkormányzattól környezettanulmányt kell kérni a személy ott tartózkodása okának megvizsgálása céljából. II. Fejezet Eljárási szabályok 3. (1) 4 Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból adhatók. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem - az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges mellékletek csatolásával - Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Irodáján nyújtható be. A nem bentlakásos intézménybe történı felvétel kezdeményezése esetén a kérelmet az intézmény vetetıjénél kell benyújtani. (2) A kérelemre induló eljárás során minden esetben igazolni kell a kérelmezı és a vele egy háztartásban élı hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait. (3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezı kérelmezınek, az eljárásban érintett hozzátartozónak büntetıjogi felelısség mellett kell nyilatkozni a vagyoni, jövedelmi viszonyairól. (4) 5 A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat (Munkaügyi Központ igazolása, orvosi igazolás, számlák, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolása, stb.) a kérelem beadásával egy idıben kell benyújtani. (5) 6 Az önkormányzat hatósági hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál benyújtott kérelem elbírálásához a kérelmezı köteles nyilatkozni családja vagyoni és jövedelmi helyzetérıl. A vagyonnyilatkozatokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik a rendelet 1., 2., 3., számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A jövedelemnyilatkozatokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rendelet 4., 5. számú mellékletei szerinti formanyomtatványon kell megtenni. (6) 7 A kérelmezı a jövedelemnyilatkozatban a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét köteles hitelt érdemlıen igazolni (pl.: a Munkaügyi Központ által kiállított igazolással, munkáltatói igazolással, pénzellátást folyósító szerv igazolásával, folyószámla kivonattal, stb.). (7) 8 A kérelmezı a jövedelemnyilatkozatban a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát 3 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 4 A bekezdés 3. mondatát hatályon kívül helyezte: az 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 6. (2) bekezdése. 5 Módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 1. -a. 6 Beiktatta a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 2. -a. 7 Beiktatta a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a. 8 Beiktatta a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a.

3 - az adóbevallással lezárt adóév esetén vállalkozásból származó jövedelmére, szükség esetén a teljes körő jövedelmére vonatkozó APEH által kiállított igazolással köteles igazolni, - az adóbevallással nem lezárt adóévben szerzett vállalkozásból származó jövedelmét az erre vonatkozó nyilatkozatával, valamint az azt alátámasztó iratokkal köteles igazolni. (8) 9 Abban az esetben, ha a kérelmezı önkormányzati bérlakásban él, a kérelem beadásakor be kell mutatnia a bérlakásra vonatkozó érvényes bérleti szerzıdését, illetve a bérbeadó igazolását arra vonatkozóan, hogy jogosult a bérlakásban lakni. (9) 10 Hiányosan benyújtott kérelem esetében a kérelmezıt fel kell hívni a hiányzó adat, igazolás pótlására. Ha az ügyfél a kért adatot, a szükséges igazolást 15 napon belül nem nyújtja be, a döntéshozó szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást meg kell szüntetni. 11 (10) 12 A folyósított ellátás az ügyfél kérelmére megszüntethetı. Az ügyfél halála esetén az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (11) 13 Az Sztv. 26/A. -ában meghatározott elıleg kifizetés nem állapítható meg. 4. (1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében a Szociális és Egészségügyi Iroda, illetve a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központja környezettanulmányt készíthet. 14 (2) Különösen indokolt a környezettanulmány készítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. (3) A Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén mőködı kisebbségi önkormányzat képviselıje a segélyezési eljárás során a tényállás tisztázása céljából a környezettanulmány készítésében közremőködhet. (4) 15 Ha az önkormányzat vagy annak jegyzıje hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a 3. (5) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı. 9 Beiktatta: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Számozását (6) bekezdésrıl (8) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a. 10 Számozását (5) bekezdésrıl (7) bekezdésre módosította: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Számozását (7) bekezdésrıl (9) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II.12.) rendelet 3. -a. 11 A bekezdés utolsó mondatát hatályon kívül helyezte: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (3) bekezdése. Hatálytalan: május 26-tól. 12 Beiktatta: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 1. -a. Számozását (6) bekezdésrıl (8) bekezdésre módosította: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Számozását (8) bekezdésrıl (10) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a. 13 Beiktatta: a 41/2009. (VIII. 25.) rendelet 1. -a. 14 Hatályon kívül helyezte a bekezdés utolsó mondatát: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 15 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 1. -a.

4 (5) 16 Amennyiben az önkormányzat vagy annak jegyzıje a kérelmezı által közölt adatokat továbbra is vitatja, akkor megkeresheti az állami adóhatóságot a szociális ellátást igénylı, valamint írásbeli felhatalmazás alapján az egy fıre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendı személy személyi jövedelemadója alapjának igazolása céljából. (6) 17 Amennyiben a kérelmezı által benyújtott jövedelem- és vagyonnyilatkozatok, igazolások, továbbá az önkormányzat által a társhatóságoktól bekért igazolások és nyilatkozatok által bizonyított jövedelmi és vagyoni helyzettıl lényegesen eltérı életvitel jellemzi a kérelmezıt és családját, a szociális hatáskört gyakorló szerv jogosult az állami adóhatóságnál vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezni (1) A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények (pl. lakcímváltozás, jövedelemváltozás, munkavállalás) megváltozását a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni. (2) 19 (3) 20 (4) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt az igénybe vett ellátás megtérítésére kell kötelezni a Sztv ában meghatározott szabályok szerint. A jogellenesen felvett ellátást a rosszhiszemőség hiányában is vissza kell fizetni. 21 (5) (1) 23 A pénzbeli ellátásra vonatkozó valamennyi határozat egy példányát meg kell küldeni a kifizetésrıl gondoskodó szerv részére. (2) Az étkeztetés és más személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele esetén a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetıje értesítésben tájékoztatja az igénybevevıt (1) A szociális igazgatási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az Sztvben és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 16 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 1. -a. 17 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 1. -a. 18 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (II. 12.) rendelet 12. -a. 19 Hatályon kívül helyezte: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (3) bekezdése. Hatálytalan: május 26- tól. 20 Hatályon kívül helyezte: a 42/2005. (X. 27.) Ör. sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 21 A bekezdés utolsó mondatát beiktatta: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 3. -a. 22 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI.26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 23 A 12/2000. (II. 27.) Ör. sz. rendelet 7. (1) bekezdésének eredeti szövegezését hatályon kívül helyezte: a 42/2005. (X. 27.) Ör. sz. rendelet 7. (2) bekezdése. A hatályban maradt mondatot beiktatta: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 4. -a. 24 Módosította: a 42/2005. (X. 27.) Ör. sz. rendelet 5. -a.

5 (2) Az adatfelvétel, adatkezelés során figyelemmel kell lenni az Sztv aiban, a Ket ában foglaltakra, továbbá a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásaira. III. Fejezet Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 9. (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a szociális alapellátás keretében a jogosult számára az Sztv. rendelkezései és az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az alábbi szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátásokat biztosítja: a) 25 b) 26 aktív korúak ellátása ba) rendszeres szociális segély, bb) rendelkezésre állási támogatás, c) 27 d) átmeneti segély, 28 e) 29 f) 30 (3) A megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról, kifizetésérıl a Szociális Egészségügyi Központ gondoskodik Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot és a támogatás összegét az Sztv /G. -ai, valamint e rendelet alapján kell megállapítani. (2) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) köteles együttmőködni, melynek keretében köteles: 25 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 26 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 2. -a. 27 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 28 A temetési segély szövegrészt hatályon kívül helyezte: az 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 6. (2) bekezdése. 29 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 30 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 31 A 10. -t az azt megelızı Idıskorúak járadéka szövegrésszel együtt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 32 Az alcím szövegezését módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 3. -a. 33 Hatályon kívül helyezte: a 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelet 7. (3) bekezdése. 34 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 3. -a..

6 a) a Családsegítı Szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodni, c) a beilleszkedést segítı programban foglaltakat teljesíteni. (3) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdése b)- c) pontja szerinti személy köteles a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül felkeresni a Családsegítı Szolgálatot. 12/A. 35 Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben - kivéve egészségkárosodottsága okán részesülı személlyel történı együttmőködés keretében a Családsegítı Szolgálat feladatai: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján a Családsegítı Szolgálatnál történı megjelenésekor nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedését segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, f) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót, illetve forgalmi naplót vezet (1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint) (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy köteles a Családsegítı Szolgálat által szervezett programokba bekapcsolódni. (2) A beilleszkedést segítı program típusai: a) munkavégzésre történı felkészítés, szinten tartás (egyéni, vagy csoportos foglalkozás keretében), b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai), c) képességfejlesztı és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások, d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, elıadások Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 4. -a. 36 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 5. -a.

7 (1) 37 (2) 38 (3) 39 A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. Az önkormányzat a jogosultságot évente több alkalommal is felülvizsgálhatja, ha az önkormányzatnak olyan tény, adat, körülmény jut a tudomására, amely a jogosultságot vélhetıen befolyásolja, és amelynek a bejelentését az ellátásban részesülı - bejelentési kötelezettségének eleget nem téve - elmulasztotta. (4) /A. 43 Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a) adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást nem jelenti be, b) a kijelölt idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg és távollétének okát hitelt érdemlı módon nem igazolja, c) a Családsegítı Szolgálattal nem mőködik együtt, különösen a beilleszkedést segítı programban nem állapodik meg, a program megvalósulását akadályozza, a beilleszkedést segítı programokon nem jelenik meg d) az ellátást folyósító önkormányzat jegyzıjével nem mőködik együtt, különösen, ha a felülvizsgálatra kijelölt idıpontban nem jelenik meg és akadályoztatását újabb idıpont egyeztetése céljából nem jelzi az ellátást folyósító jegyzınek /A. 45 A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja az Sztv. 35. (1) bekezdésében foglaltak teljesítését. A megállapodás egy éves idıtartamra szól. A megállapodást az önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A megállapodás megkötésére a jogosult. Átmeneti segély Hatályon kívül helyezte: a 15/2009. (III.31.) rendelet 12. (2) bekezdése. Hatálytalan: március 31-tıl. 38 Hatályon kívül helyezte: a 15/2009. (III.31.) rendelet 12. (2) bekezdése. Hatálytalan: március 31-tıl. 39 Módosította: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 4. -a. 40 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 41 Hatályon kívül helyezte: a 3/2006. (II. 14.) Ör. sz. rendelet 40. -a. 42 A 15. -t megelızı Ápolási díj szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 43 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 6. -a. 44 Hatályon kívül helyezte: a 3/2006. (II. 14.) Ör. sz. rendelet 40. -a. 45 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 7. -a. 46 A címben a temetési segély szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 47 A paragrafus május 26-tól hatályos szövegét megállapította: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 5. -a.

8 (1) Az átmeneti segélyben részesíthetı az a személy, aki létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 1,5-szeresét, illetve a (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben egyedül élınél a nyugdíjminimum háromszorosát, családosnál a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg. (2) Létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: a) elemi kár, és emiatt a legszükségesebb ruházat, elemi bútorzat, élelem pótlása, b) elhalálozott közeli hozzátartozó (Ptk b) pont) eltemettetésérıl való gondoskodás, ha az eltemettetı kérelmezın kívül más törvényben meghatározott temetésre köteles személy nincs, a kérelmezı nem rendelkezik, illetve az elhunyt sem rendelkezett a temetése költségeit fedezı megtakarítással és a temetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét nem haladja meg, c) a kérelmezı vagy családtagja betegsége, balesete miatt legalább egy hónapot meghaladóan jövedelem kiesés, lényeges jövedelemcsökkenés áll be és kiadásai ellensúlyozására más szervtıl (egészségbiztosítás, baleset, vagy életbiztosítás alapján) nem jogosult támogatásra, és kiadása az esetleges közgyógyellátással fedezett költségein felül meghaladja a családja jövedelmének 10 %-át, d) ha a kérelmezı átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik és más szervtıl igényelt ellátásának folyósítása egy hónapot meghaladóan késik, e) ha a kérelmezı jövedelemnélküli hajléktalan és alapvetı szükségletei (ruházat, élelmezés, gyógyszerköltség) más módon nem biztosíthatók. (3) Idıszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzdınek kell tekinteni azt a személyt, akinek lakásfenntartási kiadásai a lakásfenntartási támogatáson felül legalább 3 hónapon át meghaladták a) az egy lakásban együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek összjövedelemének 30 %-át, b) egyedül élınél a jövedelem 25 %-át, és a számlák teljes mértékben vagy legalább 50 %-ban kiegyenlítésre kerültek, illetve a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban bekövetkezett okok miatt egy hónapot meg nem haladó díjfizetési hátralék áll fenn. (4) Átmeneti segélyben részesíthetı az a rokonaival vagy más személlyel együtt lakó, felnıtt korú, egyedül álló személy is, aki jövedelemnélküli, illetve önkormányzati szociális ellátásból él és személyes kötelezettsége alapján egyéb okból (tanulmányok folytatása, hivatalos szerv elıtti megjelenésre utazás, számára létfontosságú és helyzetét befolyásoló körülmény elérése, elhárítása, stb.) többletkiadása keletkezik. (5) A közeli hozzátartozó temetéséhez kapcsolódó egyéb kiadáshoz (koszorú, sírcsokor vásárlása, temetésre utazás költsége) is adható átmeneti segély, amennyiben nem a kérelmezı az eltemettetı és nincs jövedelme vagy annak költségét saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetése nélkül viselni nem képes. (6) A kérelmek indokait és a kérelmezı, valamint családja jövedelmét minden esetben a megfelelı igazolásokkal, vagy egyéb, hitelt érdemlı módon, a kérelem benyújtásával egyidejőleg igazolni kell. Kivételes esetben a nehezen beszerezhetı igazolás helyett az ügyfél nyilatkozata is elfogadható.

9 (7) Az átmeneti segély indokolt esetben, nem az igazolás nehéz beszerzésének volta miatt, a kérelmezı nyilatkozata alapján is megállapítható az igazolás(ok) utólagos bemutatásának elıírása mellett. (8) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha a kérelmet a (2) bekezdés a)-c) pontja esetében elıállt okok bekövetkeztét követı egy hónapon túl terjesztik elı, ugyanazon oknál fogva a család két hónapon belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült, a kérelmezı az aktuális segélykérelmét megelızı segélyezése alkalmával elıírt elszámolási kötelezettségét határidıre nem teljesítette, ha környezettanulmány során vagy hivatalból igazolható tények alapján megállapítást nyer, hogy létfenntartása veszélye nem áll fenn, illetve a kérelmezı vagy családja az Sztv. 4. -ában meghatározott vagyonnal rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti költségek számlázása nem a kérelmezı nevére történik, kivéve, ha a költségviselést bérleti szerzıdés, vagy teljes bizonyító erejő magánokirat rendezi. (9) Az átmeneti segély alkalmanként adható, és alkalmanként Ft-nál kevesebb nem lehet. Az átmeneti segély összege egy személy, illetve család esetén évente - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Ft-ot nem haladhatja meg. Az átmeneti segély tárgyévben adható legmagasabb összege tárgyéven belüli féléves arányosítással állapítható meg. Az önkormányzat a segélyfelhasználás igazolását, elszámolását határidı megjelölésével elıírhatja. (10) A (2) bekezdés a)-b) pontja esetén az átmeneti segély éves maximumösszege egy összegben is megállapítható, illetıleg az legfeljebb Ft-tal megemelhetı, ha az igénylı más okból részesült átmeneti segélyben az év során IV. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 20. (1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátások helyett a szociális rászorultságtól függıen egyes támogatásait természetben biztosítja. (2) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) lakásfenntartási támogatás, b) közgyógyellátás, 52 c) Hatályon kívül helyezte június 30-ával: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (4) bekezdése. 49 A 18. -t megelızı Gyógyszertámogatás szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 50 Hatályon kívül helyezte június 30-ával: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (4) bekezdése. 51 A 19. -t megelızı Gyógyászati segédeszköz-támogatás szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 52 A közgyógyellátásra jogosító igazolvány szövegrészt módosította a 8/2008. (II. 12.) rendelet 4. -a. 53 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése.

10 d) köztemetés. Lakásfenntartási támogatás (1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontja és a 38. (2)-(3)-(4)-(6)-(7)-(8) bekezdései alapján (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás); b) annak a személynek aki, illetve akinek a háztartásában együtt élı személyek emberi életvitelszerő tartózkodásra alkalmas lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben él(nek) és a lakásnagyság nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott minimális lakásnagyságot, és akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át meghaladja, és az a) pont alapján támogatásra nem jogosult (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). (2) A településen elismert minimális lakásnagyság az egy háztartásban élı személyek számától függıen: a) egy-két személy esetén legfeljebb két és fél lakószoba, b) három személy esetén legfeljebb három lakószoba, c) négy személy esetén legfeljebb három és fél lakószoba, d) négynél több személy esetén legfeljebb négy lakószoba. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a félszoba alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert. A szoba alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja. (4) Nem részesíthetı lakásfenntartási támogatásban az a személy: a) aki a 21. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek nem felel meg, illetve b) aki lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik (1) A helyi lakásfenntartási támogatás megítélése szempontjából a lakásfenntartás elfogadható költségei: a) lakbér/hó, 56 b) albérleti díj (bérleti szerzıdés alapján)/hó, c) távhıszolgáltatás díja/hó, d) vízfogyasztás és csatornahasználati díj 3 m 3 /hó/fı, e) közös költség, kábeltévé díja nélkül/hó, f) szemétszállítás költsége/hó, g) gázfogyasztás költsége maximum 400 m3/hó, h) hagyományos főtés költsége (fa, szén, olaj), amelybıl fa-, széntüzelés esetén maximum 10q/hó, olajfőtés esetén maximum 250 l/hó, i) villanyszámla, maximum 150 KW/hó, kivéve, ha hıtárolós kályhával főt, ekkor maximum 550 KW/ hó, j) lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztı részlete. 54 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 3. -a. 55 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 4. -a. 56 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 8. -a.

11 (2) Az (1) bekezdés c) és g) pontjában meghatározott költségeket a tárgyévi januári számlákkal kell igazolni. (3) Az (1) bekezdésben felsorolt további költségeket, a h) pontbeli kivételével, a kérelem benyújtásának idıpontját megelızı utolsó havi számlával, illetve egyéb bizonylattal (pl. csekkel, szerzıdéssel, átvételi elismervénnyel, folyószámla kivonattal) kell igazolni. A h) pontban szereplı költség az elızı főtési szezon számláival, bizonylataival igazolható (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem tárgyévben folyamatosan benyújtható. (2) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 Ft/hó. A támogatást utólag, a tárgyhónapot követı hónap 5-ig kell folyósítani. 58 A támogatást a szolgáltató, az üzemeltetı, a bérbeadó, illetve a pénzintézet számlájára kell közvetlenül átutalni. (4) A hagyományos, illetve olajfőtés esetén a megállapított támogatást utalvány formájában kell a jogosult részére kiadni, aki az utalványt köteles tüzelıbeszerzésre fordítani, és a vásárlást igazoló nevére szóló számlát legkésıbb tárgyév december 31-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Irodájára leadni A lakásfenntartási támogatás folyósítását meg kell szüntetni a) a jogosult kérelmére, b) ha a jogosult más lakóhelyre, tartózkodási helyre költözött, c) ha a jogosult elhunyt, d) ha a jogosult adósságkezelési szolgáltatásban részesül Közgyógyellátás Közgyógyellátásban részesíthetı az a szociálisan rászoruló személy, a) akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) aki egyedül él, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 5. -a. 58 A bekezdés második mondatát módosította. a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 9. -a. 59 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 6. -a. 60 Beiktatta: a 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelet 5. -a. 61 Hatályon kívül helyezte: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet =. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 5. -ának hatályon kívül helyezésével. 62 A címet és a 26. szövegezését megállapította: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendlet 6. -a. Hatályos: július 1-jétıl. 63 Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri szövegrészt módosította: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 10. -a.

12 Köztemetés (1) Az önkormányzat az Sztv ában meghatározott esetekben és szabályok szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen, ha jogszabály másként nem rendelkezik, hamvasztás útján történı eltemettetésérıl. (2) Az önkormányzat a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt: a) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élı esetén 100 %-át nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik, b) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át nem haladja meg és hitellel, illetve egyéb köztartozással rendelkezik, melynek folyamatos teljesítése mellett az egy fıre jutó havi jövedelemének a hitel vagy a köztartozás havi részletével csökkentett összege nem haladja meg az a) pontban meghatározott jövedelmi határt és családja vagyonnal nem rendelkezik, c) akinek elemi kár következtében az általa lakott ingatlan súlyosan megrongálódott, vagy lakhatatlanná vált és a kérelmezı emiatt lakhatási problémákkal küzd, lakásra vonatkozó biztosítással nem rendelkezik, vagy rendelkezik ugyan, de a káreseményre a biztosító által fizetett összegbıl lakhatását megoldani nem tudja és családja vagyonnal nem rendelkezik, d) aki egy éven belül több közeli hozzátartozója eltemettetésérıl gondoskodott és megtakarítással nem rendelkezik, az általa korábban megfizetett temetés költségeit hitelt érdemlı módon igazolja, feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik. V. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az ellátás formái, igénybevétele 29. (1) 66 Az önkormányzat a rendeletében szabályozott alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában, továbbá azon rászoruló személyeknek, akikrıl az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rendeletben szabályozott egyes szakosított ellátási formák esetén állapotuknak és helyzetüknek megfelelı ellátást nyújt. 64 A 27. -t az azt megelızı Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szövegrésszel együtt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 65 Módosította: a 8/2008. (II.12.) rendelet 5. -a. 66 Módosította: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 1. -a.

13 (2) 67 A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális ellátási formák: a ) szociális alapszolgáltatások: aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás, ac) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, ad) családsegítés, ae) pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása, af) támogató szolgáltatás, ag) nappali ellátás - idısek klubja, - fogyatékos személyek nappali ellátása, - hajléktalan személyek nappali melegedıje. b) szakosított ellátás: ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - hajléktalan személyek átmeneti szállása, - hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye, - idıskorúak gondozóháza, bb) lakóotthon, - fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona. (3) 68 Az étkeztetés igénybevételére az önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott keret összegéig - azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetésrıl kell gondoskodni. Az étkeztetés az Egészségügyi Szociális Központnál igényelhetı. (4) 69 Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülı tartós beteg személy és az Sztv. 38. (1) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásban vagy az Sztv ai szerint közgyógyellátásra jogosult, b) az Sztv. 32/B (1) bekezdése szerint idıskorúak járadékában részesülı személyt, c) azt a 18. életévét betöltött személyt, aki megváltozott munkaképességő, amennyiben a munkaképesség csökkenés mértéke eléri az 50%-ot, és az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresıtevékenységet nem folytat, aki egészségkárosodott, amennyiben az egészségkárosodás mértéke eléri a 67%-ot, és az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresıtevékenységet nem folytat, a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján, a Munkaügyi Központ által álláskeresıként nyilvántartott 67 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 9. -a. 68 Módosította: a 37/2008. (VIII. 26.) rendelet 1. -a. Az idıskorúak, illetve, akik 18. életévüket betöltötték, hátrányos munkaerı-piaci helyzetük, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt azt szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 15/2009. (III.31.) rendelet 12. (2) bekezdése. 69 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a.

14 személyt, aki az Sztv. 38. (1) bekezdése szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult, az Sztv. 33. (1) bekezdése alapján aktív korúak ellátására, és az Sztv. 38. (1) bekezdése szerint lakásfenntartási támogatásban részesülı személy, d) fogyatékos személy, e) a pszichiátriai beteg személy, f) a szenvedélybeteg, g) a hajléktalan személy. (5) 70 A saját jogú nyugellátás igazolására a személyi igazolvány, illetve a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve rehabilitációs járadék megállapításáról szóló Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata, vagy igazolása szolgál. (6) 71 A megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás igazolására az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított igazolás vagy szakvélemény, álláskeresıként történı nyilvántartásba vételrıl a Munkaügyi Központ igazolása, aktív korúak ellátására való jogosultság, illetve az idıskorúak járadékára való jogosultság igazolására a megállapító határozat vagy folyószámla-kivonat, illetve kifizetési utalvány szelvény szolgál. (7) 72 A fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget pszichiáter, neurológus szakvéleménnyel, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított igazolással vagy szakvéleménnyel szükséges igazolni. (8) 73 Az étkeztetést igénylı családi és szociális körülményeirıl, illetve önellátó képességérıl szükség esetén az Egészségügyi - Szociális Központ környezettanulmányt készít. Idıskorúak esetében a (4) bekezdésben foglaltaktól az intézmény igazgatója környezettanulmány alapján eltérhet. (9) 74 Az ellátás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhetı, a szociális rászorultság e rendeletben szabályozott formájáról való írásbeli nyilatkozattal együtt. (10) 75 Az önkormányzat a szociális ellátási formák közül a házi segítségnyújtást, a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátását, a támogató szolgáltatást a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján, az idısek nappali ellátását idısek klubja keretében a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján, valamint az önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerzıdés alapján, az idıskorúak átmeneti elhelyezését idıskorúak gondozóháza keretében a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerzıdés alapján, a további szociális ellátási 70 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 71 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 72 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 73 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 74 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 75 Számozását módosította. a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 7. -a, a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. Szövegezését módosította: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 12. -a, a 8/2008. (II. 12. ) rendelet 8. -a, és a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 3. -a.

15 formákat pedig az önkormányzat által mőködtetett intézmény, az Egészségügyi Szociális Központ keretei között biztosítja. (11) 76 A fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakotthonában történı ellátás, valamint az idıskorúak átmeneti elhelyezésének ellátása iránti kérelmeket két példányban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. (12) 77 A fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona és az idıskorúak átmeneti elhelyezése esetében az intézményi jogviszony keletkezését a átruházott hatáskörben hozott határozata alapozza meg, az ellátások iránti kérelemrıl az intézmény vezetıje dönt. (13) 78 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetıjénél kell benyújtani, aki azt 8 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájához. (14) 79 A rendeletben meghatározott további személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele az adott ellátást nyújtó intézménynél kérelmezhetı. (15) 80 Az intézményi ellátásra jogosult érdekvédelmét a Sztv-ben meghatározottak alapján és az egyes intézmények házirendjében foglaltak szerint kell ellátni Térítési díj 31. (1) 82 A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért az Sztv-ben meghatározottak kivételével térítési díjat kell fizetni. 83 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (intézményi térítési díj) a Közgyőlés évente külön rendeletben állapítja meg. (2) 84 A kötelezett által fizetendı térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezetı konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylıt az ellátás igénybevételét megelızıen írásban tájékoztatja. (3) 85 A kötelezett az Egészségügyi Szociális Központ szervezeti keretein belül megszervezett és általa igénybe vett ellátásért a személyi térítési díjat ha jogszabály másként nem rendelkezik - elıre köteles megfizetni. (4) 86 Ha az alapellátás keretében folyamatos intézményi ellátást igénylı személyt gondoznak, az intézményvezetı javaslatára és az ápolt jövedelmi viszonyait, szociális körülményeit 76 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 77 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 78 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 79 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 80 Módosította: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 10. (2) bekezdése: Számozását módosította: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 2. -a, a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a és a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 81 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 82 Módosította: a 9/2005. (II. 15.) Ör. sz. rendelet 2. -a. 83 A bekezdés 1. mondatát módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 9. -a. 84 Módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 10. -a. 85 Beiktatta: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 11. -a. 86 Számozását a (3) bekezdésrıl (4) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 11. -a.

16 figyelembe véve a közgyőlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága a gondozási díjat legfeljebb 50 %-al csökkentheti. (5) 87 Abban az esetben, ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül kérelmével a Szociális és Egészségügyi Bizottságához fordulhat. A bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegérıl. 31/A. 88 Helyi szociálpolitikai kerekasztal (1) Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - az önkormányzat mőködési területén szociális intézményeket mőködtetı fenntartók képviselıi, - az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke, - az Értelmi Fogyatékosok Szüleinek Érdekképviseleti Szövetsége képviselıje, - a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesülete képviselıje, - az Idısügyi Tanács képviselıje. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal elnöke az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke. (4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladatai: - folyamatosan figyelemmel kíséri a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójában foglalt feladatok teljesülését, - véleményezi a szociális szolgáltatástervezési koncepció módosítására vonatkozó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése elé terjesztendı javaslatokat, -közfoglalkoztatási terv véleményezése. 89 (5) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülést a helyi szociálpolitikai kerekasztal elnöke hívja össze és vezeti. VI. Fejezet Korlátozó rendelkezések VII. Fejezet Hatásköri rendelkezések Számozását a (4) bekezdésrıl (5) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 11. -a 88 Beiktatta: a 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelet 6. -a. 89 A A francia bekezdést beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 11. -a. 90 Hatályon kívül helyezte: a 2/2001. (I. 29.) Ör. sz. rendelet 5. (3) bekezdése.

17 (1) A rendelet alkalmazása során, ha e rendelet, vagy más jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a szociális igazgatási eljárásban az elsı fokú önkormányzati hatósági jogkör gyakorlója a. (2) Az elsı fokú határozat ellen, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőléséhez címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájára kell benyújtani. A Közgyőlés a fellebbezés elbírálásakor a rendeletben foglalt szabályoktól méltányosságból eltérhet. (3) 91 VIII. Fejezet 34. (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális ellátások rendjérıl szóló 24/1996. (VI. 24.) Ör. sz. rendelete, valamint az azt módosító 1/1997. (I. 27.) Ör. sz. rendelete, a 16/1997. (IV. 28.) Ör. sz. rendelete, a 37/1997. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete, a 8/1998. (III. 9.) Ör. sz. rendelete, a 10/1999. (III. 29.) Ör. sz. és a 18/1999. (IX. 27.) Ör. sz. rendelete hatályát veszti. (3) E rendeletet az Sztv. és a végrehajtására alkotott felsıbb szintő hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni. 35. (1) Annak a munkanélkülinek, akinek jövedelempótló támogatásra való jogosultsága május 1-jét megelızıen keletkezett és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét április 30-ig benyújtotta, ez ellátást a április 30-án hatályban lévı jogszabályok alapján kell megállapítani és folyósítani. (2) Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatásra való jogosultságát május 1-jét megelızıen állapították meg, az ellátást a április 30-án hatályban lévı szabályok alapján kell folyósítani. (3) Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1-jén vagy azt követıen szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követıen, az ellátást a április 30-án hatályban lévı szabályok alapján kell folyósítani. (4) Annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát május 1-je elıtt állapították meg, az e rendelet ában megállapított együttmőködési kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatának idıpontjától áll fenn Hatályon kívül helyezte: a 2/2001. (I. 29.) Ör. sz. rendelet 5. (3) bekezdése. 92 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése az 1/2003. (I. 30.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével.

18 Az alaprendelet kelt: Salgótarján, március 27. Az egységes szerkezetbe foglalás idıpontja: november 30. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III.27.) Ör. sz. rendelet módosítására 5. (1) E rendelet február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) Ahol a Rendelet rendszeres gyermekvédelmi támogatást említ, azon kiegészítı családi pótlékot kell érteni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III.27.) Ör. sz. rendelet 32. -a és a 33. (3) bekezdése hatályát veszti. Salgótarján, január 29. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 10. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) A Rendelet 29. (4) bekezdésében a Sztv ában szövegrész helyébe a Sztvben szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdésének utolsó mondata, a 12. (5) bekezdése, a 12. (6) bekezdésében az illetıleg az (5) bekezdésben szabályozott esetben szövegrész, a 13. (3) bekezdése, a 16. (4) bekezdése hatályát veszti. Salgótarján, június 27. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

19 15. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 2. (2) bekezdésének a) pontja, a 2. (3) bekezdését, a 4. (1) bekezdésének utolsó mondata, a 10. (3) bekezdése, a 14. (4) bekezdése, a 17. feletti címben a,temetési segély szövegrész, valamint a Rendeletet módosító 1/2003. (I.30.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. Salgótarján, június 26. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 5/2004. (II.12.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 6. (1) E rendelet február 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 3. (1) bekezdésének 3. mondata, valamint a 9. (2) bekezdésének d) pontjában a temetési segély, szövegrész hatályát veszti. Salgótarján, február 12. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 7. (1) E rendelet június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 11. (2) bekezdése, a Rendeletet módosító 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 8. -ában a Rendelet 17. -ának (1)-(2) bekezdését módosító rendelkezés, valamint a Rendeletet módosító 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 1. -a, 2. -a, 3. -a, 4. -a, 5. -a hatályát veszti. Salgótarján, június 24. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k.

20 címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 9/2005. (II. 15.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 3. (1) E rendelet február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Rendeletet módosító 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet a hatályát veszti. Salgótarján, február 15. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 7. (1) E rendelet szeptember 30-án lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a október 1-tıl indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet 1. -ában foglalt rendelkezéseket a szeptember 1-jétıl indult ügyekben is alkalmazni kell. (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Rendelet 11. -a, a Rendeletet módosító 15/2002. (VI.27.) Ör. sz. rendelet 5. -a, a ai, a 20/2003. (VI.26.) Ör. sz. rendelet ai hatályukat vesztik. Salgótarján, szeptember 29. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 42/2005. (X. 27.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggı egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 7. Hatályba léptetı rendelkezések (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba.

/2006. (V. 25.) 12/2000. (III.

/2006. (V. 25.) 12/2000. (III. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006. (V. 25.) sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 5817/2008. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni a jelenleg érvényes egészségbiztosítási feltételekrıl: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására. Telefonszám (nem kötelező megadni):...

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1 KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye:

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben