12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése augusztus 26-tól hatályos.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos."

Átírás

1 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003. (VI.26.) Ör. sz. rendelet, az 5/2004. (II.12.) Ör. sz. rendelet, a 21/2004. (VI.24.) Ör. sz. rendelet, a 9/2005. (II.15.) Ör. sz. rendelet, a 34/2005. (IX.29.) Ör. sz. rendelet, a 42/2005. (X.27.) számú rendelet, a 3/2006. (II.14.) sz. rendelet, a 16/2006. (V.25.) sz. rendelet, a 17/2007. (VI.26.) rendelet, a 8/2008. (II.12.) sz. rendelet, a 27/2008. (VI. 24.) rendelet, a 37/2008. (VIII. 26.) rendelet, a 15/2009. (III.31.) rendelet és a 41/2009. (VIII. 25.) rendelet szövegével/ A rendelet alábbi szövegezése augusztus 26-tól hatályos. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. (2) bekezdésében, a 26., 47., 50., 92. -aiban kapott felhatalmazás, továbbá az Sztv-t módosító évi LXXIII. törvény 56. (6) bekezdésében és az évi CXXII. törvény 56. (5) bekezdésében megfogalmazott rendelet felülvizsgálati kötelezettség alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a legrászorultabb személyek, családok szociális biztonságának megteremtése és megırzése érdekében - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) a teherbíró képességének figyelembe vételével - meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott azon személyekre, akik Salgótarján Megyei Jogú Városban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a Sztv. 4. (2) - (3) bekezdése szerinti hajléktalanokra, és a különös elbírálást igénylı esetekben (pl. életveszély, elemi kár) a városban ideiglenesen tartózkodókra. (2) E rendelet alkalmazásában a) 2 b) az egyedülállóság szempontjából különélınek kell tekinteni azt a személyt, aki ba) a házastársával ugyanabban a lakásban lakik, de a házasság felbontása iránt bírósági eljárás van folyamatban, bb) házas ugyan, de igazolni tudja, illetve környezettanulmány alkalmával egyértelmően megállapításra került, hogy életvitelszerően más lakásban lakik, 1 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 1. -a. 2 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése.

2 (3) 3 kivéve, ha élettársa van. (4) Más településen élı és az önkormányzattól pénzbeli ellátásban részesülı személy esetében a tartózkodási hely szerinti önkormányzattól környezettanulmányt kell kérni a személy ott tartózkodása okának megvizsgálása céljából. II. Fejezet Eljárási szabályok 3. (1) 4 Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból adhatók. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem - az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges mellékletek csatolásával - Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Irodáján nyújtható be. A nem bentlakásos intézménybe történı felvétel kezdeményezése esetén a kérelmet az intézmény vetetıjénél kell benyújtani. (2) A kérelemre induló eljárás során minden esetben igazolni kell a kérelmezı és a vele egy háztartásban élı hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait. (3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezı kérelmezınek, az eljárásban érintett hozzátartozónak büntetıjogi felelısség mellett kell nyilatkozni a vagyoni, jövedelmi viszonyairól. (4) 5 A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat (Munkaügyi Központ igazolása, orvosi igazolás, számlák, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolása, stb.) a kérelem beadásával egy idıben kell benyújtani. (5) 6 Az önkormányzat hatósági hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál benyújtott kérelem elbírálásához a kérelmezı köteles nyilatkozni családja vagyoni és jövedelmi helyzetérıl. A vagyonnyilatkozatokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik a rendelet 1., 2., 3., számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A jövedelemnyilatkozatokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rendelet 4., 5. számú mellékletei szerinti formanyomtatványon kell megtenni. (6) 7 A kérelmezı a jövedelemnyilatkozatban a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét köteles hitelt érdemlıen igazolni (pl.: a Munkaügyi Központ által kiállított igazolással, munkáltatói igazolással, pénzellátást folyósító szerv igazolásával, folyószámla kivonattal, stb.). (7) 8 A kérelmezı a jövedelemnyilatkozatban a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát 3 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 4 A bekezdés 3. mondatát hatályon kívül helyezte: az 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 6. (2) bekezdése. 5 Módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 1. -a. 6 Beiktatta a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 2. -a. 7 Beiktatta a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a. 8 Beiktatta a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a.

3 - az adóbevallással lezárt adóév esetén vállalkozásból származó jövedelmére, szükség esetén a teljes körő jövedelmére vonatkozó APEH által kiállított igazolással köteles igazolni, - az adóbevallással nem lezárt adóévben szerzett vállalkozásból származó jövedelmét az erre vonatkozó nyilatkozatával, valamint az azt alátámasztó iratokkal köteles igazolni. (8) 9 Abban az esetben, ha a kérelmezı önkormányzati bérlakásban él, a kérelem beadásakor be kell mutatnia a bérlakásra vonatkozó érvényes bérleti szerzıdését, illetve a bérbeadó igazolását arra vonatkozóan, hogy jogosult a bérlakásban lakni. (9) 10 Hiányosan benyújtott kérelem esetében a kérelmezıt fel kell hívni a hiányzó adat, igazolás pótlására. Ha az ügyfél a kért adatot, a szükséges igazolást 15 napon belül nem nyújtja be, a döntéshozó szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást meg kell szüntetni. 11 (10) 12 A folyósított ellátás az ügyfél kérelmére megszüntethetı. Az ügyfél halála esetén az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (11) 13 Az Sztv. 26/A. -ában meghatározott elıleg kifizetés nem állapítható meg. 4. (1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében a Szociális és Egészségügyi Iroda, illetve a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központja környezettanulmányt készíthet. 14 (2) Különösen indokolt a környezettanulmány készítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. (3) A Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén mőködı kisebbségi önkormányzat képviselıje a segélyezési eljárás során a tényállás tisztázása céljából a környezettanulmány készítésében közremőködhet. (4) 15 Ha az önkormányzat vagy annak jegyzıje hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a 3. (5) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı. 9 Beiktatta: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Számozását (6) bekezdésrıl (8) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a. 10 Számozását (5) bekezdésrıl (7) bekezdésre módosította: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Számozását (7) bekezdésrıl (9) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II.12.) rendelet 3. -a. 11 A bekezdés utolsó mondatát hatályon kívül helyezte: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (3) bekezdése. Hatálytalan: május 26-tól. 12 Beiktatta: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 1. -a. Számozását (6) bekezdésrıl (8) bekezdésre módosította: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 2. -a. Számozását (8) bekezdésrıl (10) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 3. -a. 13 Beiktatta: a 41/2009. (VIII. 25.) rendelet 1. -a. 14 Hatályon kívül helyezte a bekezdés utolsó mondatát: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 15 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 1. -a.

4 (5) 16 Amennyiben az önkormányzat vagy annak jegyzıje a kérelmezı által közölt adatokat továbbra is vitatja, akkor megkeresheti az állami adóhatóságot a szociális ellátást igénylı, valamint írásbeli felhatalmazás alapján az egy fıre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendı személy személyi jövedelemadója alapjának igazolása céljából. (6) 17 Amennyiben a kérelmezı által benyújtott jövedelem- és vagyonnyilatkozatok, igazolások, továbbá az önkormányzat által a társhatóságoktól bekért igazolások és nyilatkozatok által bizonyított jövedelmi és vagyoni helyzettıl lényegesen eltérı életvitel jellemzi a kérelmezıt és családját, a szociális hatáskört gyakorló szerv jogosult az állami adóhatóságnál vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezni (1) A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények (pl. lakcímváltozás, jövedelemváltozás, munkavállalás) megváltozását a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni. (2) 19 (3) 20 (4) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt az igénybe vett ellátás megtérítésére kell kötelezni a Sztv ában meghatározott szabályok szerint. A jogellenesen felvett ellátást a rosszhiszemőség hiányában is vissza kell fizetni. 21 (5) (1) 23 A pénzbeli ellátásra vonatkozó valamennyi határozat egy példányát meg kell küldeni a kifizetésrıl gondoskodó szerv részére. (2) Az étkeztetés és más személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele esetén a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetıje értesítésben tájékoztatja az igénybevevıt (1) A szociális igazgatási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az Sztvben és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 16 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 1. -a. 17 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 1. -a. 18 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (II. 12.) rendelet 12. -a. 19 Hatályon kívül helyezte: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (3) bekezdése. Hatálytalan: május 26- tól. 20 Hatályon kívül helyezte: a 42/2005. (X. 27.) Ör. sz. rendelet 7. (2) bekezdése. 21 A bekezdés utolsó mondatát beiktatta: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 3. -a. 22 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI.26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 23 A 12/2000. (II. 27.) Ör. sz. rendelet 7. (1) bekezdésének eredeti szövegezését hatályon kívül helyezte: a 42/2005. (X. 27.) Ör. sz. rendelet 7. (2) bekezdése. A hatályban maradt mondatot beiktatta: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 4. -a. 24 Módosította: a 42/2005. (X. 27.) Ör. sz. rendelet 5. -a.

5 (2) Az adatfelvétel, adatkezelés során figyelemmel kell lenni az Sztv aiban, a Ket ában foglaltakra, továbbá a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásaira. III. Fejezet Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 9. (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a szociális alapellátás keretében a jogosult számára az Sztv. rendelkezései és az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az alábbi szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátásokat biztosítja: a) 25 b) 26 aktív korúak ellátása ba) rendszeres szociális segély, bb) rendelkezésre állási támogatás, c) 27 d) átmeneti segély, 28 e) 29 f) 30 (3) A megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról, kifizetésérıl a Szociális Egészségügyi Központ gondoskodik Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot és a támogatás összegét az Sztv /G. -ai, valamint e rendelet alapján kell megállapítani. (2) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) köteles együttmőködni, melynek keretében köteles: 25 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 26 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 2. -a. 27 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 28 A temetési segély szövegrészt hatályon kívül helyezte: az 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 6. (2) bekezdése. 29 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 30 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 31 A 10. -t az azt megelızı Idıskorúak járadéka szövegrésszel együtt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 32 Az alcím szövegezését módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 3. -a. 33 Hatályon kívül helyezte: a 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelet 7. (3) bekezdése. 34 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 3. -a..

6 a) a Családsegítı Szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodni, c) a beilleszkedést segítı programban foglaltakat teljesíteni. (3) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdése b)- c) pontja szerinti személy köteles a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül felkeresni a Családsegítı Szolgálatot. 12/A. 35 Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben - kivéve egészségkárosodottsága okán részesülı személlyel történı együttmőködés keretében a Családsegítı Szolgálat feladatai: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján a Családsegítı Szolgálatnál történı megjelenésekor nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedését segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, f) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót, illetve forgalmi naplót vezet (1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint) (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy köteles a Családsegítı Szolgálat által szervezett programokba bekapcsolódni. (2) A beilleszkedést segítı program típusai: a) munkavégzésre történı felkészítés, szinten tartás (egyéni, vagy csoportos foglalkozás keretében), b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai), c) képességfejlesztı és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások, d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, elıadások Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 4. -a. 36 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 5. -a.

7 (1) 37 (2) 38 (3) 39 A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. Az önkormányzat a jogosultságot évente több alkalommal is felülvizsgálhatja, ha az önkormányzatnak olyan tény, adat, körülmény jut a tudomására, amely a jogosultságot vélhetıen befolyásolja, és amelynek a bejelentését az ellátásban részesülı - bejelentési kötelezettségének eleget nem téve - elmulasztotta. (4) /A. 43 Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a) adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást nem jelenti be, b) a kijelölt idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg és távollétének okát hitelt érdemlı módon nem igazolja, c) a Családsegítı Szolgálattal nem mőködik együtt, különösen a beilleszkedést segítı programban nem állapodik meg, a program megvalósulását akadályozza, a beilleszkedést segítı programokon nem jelenik meg d) az ellátást folyósító önkormányzat jegyzıjével nem mőködik együtt, különösen, ha a felülvizsgálatra kijelölt idıpontban nem jelenik meg és akadályoztatását újabb idıpont egyeztetése céljából nem jelzi az ellátást folyósító jegyzınek /A. 45 A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja az Sztv. 35. (1) bekezdésében foglaltak teljesítését. A megállapodás egy éves idıtartamra szól. A megállapodást az önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A megállapodás megkötésére a jogosult. Átmeneti segély Hatályon kívül helyezte: a 15/2009. (III.31.) rendelet 12. (2) bekezdése. Hatálytalan: március 31-tıl. 38 Hatályon kívül helyezte: a 15/2009. (III.31.) rendelet 12. (2) bekezdése. Hatálytalan: március 31-tıl. 39 Módosította: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 4. -a. 40 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 41 Hatályon kívül helyezte: a 3/2006. (II. 14.) Ör. sz. rendelet 40. -a. 42 A 15. -t megelızı Ápolási díj szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 43 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 6. -a. 44 Hatályon kívül helyezte: a 3/2006. (II. 14.) Ör. sz. rendelet 40. -a. 45 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 7. -a. 46 A címben a temetési segély szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése. 47 A paragrafus május 26-tól hatályos szövegét megállapította: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 5. -a.

8 (1) Az átmeneti segélyben részesíthetı az a személy, aki létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 1,5-szeresét, illetve a (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben egyedül élınél a nyugdíjminimum háromszorosát, családosnál a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg. (2) Létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: a) elemi kár, és emiatt a legszükségesebb ruházat, elemi bútorzat, élelem pótlása, b) elhalálozott közeli hozzátartozó (Ptk b) pont) eltemettetésérıl való gondoskodás, ha az eltemettetı kérelmezın kívül más törvényben meghatározott temetésre köteles személy nincs, a kérelmezı nem rendelkezik, illetve az elhunyt sem rendelkezett a temetése költségeit fedezı megtakarítással és a temetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét nem haladja meg, c) a kérelmezı vagy családtagja betegsége, balesete miatt legalább egy hónapot meghaladóan jövedelem kiesés, lényeges jövedelemcsökkenés áll be és kiadásai ellensúlyozására más szervtıl (egészségbiztosítás, baleset, vagy életbiztosítás alapján) nem jogosult támogatásra, és kiadása az esetleges közgyógyellátással fedezett költségein felül meghaladja a családja jövedelmének 10 %-át, d) ha a kérelmezı átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik és más szervtıl igényelt ellátásának folyósítása egy hónapot meghaladóan késik, e) ha a kérelmezı jövedelemnélküli hajléktalan és alapvetı szükségletei (ruházat, élelmezés, gyógyszerköltség) más módon nem biztosíthatók. (3) Idıszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzdınek kell tekinteni azt a személyt, akinek lakásfenntartási kiadásai a lakásfenntartási támogatáson felül legalább 3 hónapon át meghaladták a) az egy lakásban együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek összjövedelemének 30 %-át, b) egyedül élınél a jövedelem 25 %-át, és a számlák teljes mértékben vagy legalább 50 %-ban kiegyenlítésre kerültek, illetve a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban bekövetkezett okok miatt egy hónapot meg nem haladó díjfizetési hátralék áll fenn. (4) Átmeneti segélyben részesíthetı az a rokonaival vagy más személlyel együtt lakó, felnıtt korú, egyedül álló személy is, aki jövedelemnélküli, illetve önkormányzati szociális ellátásból él és személyes kötelezettsége alapján egyéb okból (tanulmányok folytatása, hivatalos szerv elıtti megjelenésre utazás, számára létfontosságú és helyzetét befolyásoló körülmény elérése, elhárítása, stb.) többletkiadása keletkezik. (5) A közeli hozzátartozó temetéséhez kapcsolódó egyéb kiadáshoz (koszorú, sírcsokor vásárlása, temetésre utazás költsége) is adható átmeneti segély, amennyiben nem a kérelmezı az eltemettetı és nincs jövedelme vagy annak költségét saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetése nélkül viselni nem képes. (6) A kérelmek indokait és a kérelmezı, valamint családja jövedelmét minden esetben a megfelelı igazolásokkal, vagy egyéb, hitelt érdemlı módon, a kérelem benyújtásával egyidejőleg igazolni kell. Kivételes esetben a nehezen beszerezhetı igazolás helyett az ügyfél nyilatkozata is elfogadható.

9 (7) Az átmeneti segély indokolt esetben, nem az igazolás nehéz beszerzésének volta miatt, a kérelmezı nyilatkozata alapján is megállapítható az igazolás(ok) utólagos bemutatásának elıírása mellett. (8) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha a kérelmet a (2) bekezdés a)-c) pontja esetében elıállt okok bekövetkeztét követı egy hónapon túl terjesztik elı, ugyanazon oknál fogva a család két hónapon belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült, a kérelmezı az aktuális segélykérelmét megelızı segélyezése alkalmával elıírt elszámolási kötelezettségét határidıre nem teljesítette, ha környezettanulmány során vagy hivatalból igazolható tények alapján megállapítást nyer, hogy létfenntartása veszélye nem áll fenn, illetve a kérelmezı vagy családja az Sztv. 4. -ában meghatározott vagyonnal rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti költségek számlázása nem a kérelmezı nevére történik, kivéve, ha a költségviselést bérleti szerzıdés, vagy teljes bizonyító erejő magánokirat rendezi. (9) Az átmeneti segély alkalmanként adható, és alkalmanként Ft-nál kevesebb nem lehet. Az átmeneti segély összege egy személy, illetve család esetén évente - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Ft-ot nem haladhatja meg. Az átmeneti segély tárgyévben adható legmagasabb összege tárgyéven belüli féléves arányosítással állapítható meg. Az önkormányzat a segélyfelhasználás igazolását, elszámolását határidı megjelölésével elıírhatja. (10) A (2) bekezdés a)-b) pontja esetén az átmeneti segély éves maximumösszege egy összegben is megállapítható, illetıleg az legfeljebb Ft-tal megemelhetı, ha az igénylı más okból részesült átmeneti segélyben az év során IV. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 20. (1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátások helyett a szociális rászorultságtól függıen egyes támogatásait természetben biztosítja. (2) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) lakásfenntartási támogatás, b) közgyógyellátás, 52 c) Hatályon kívül helyezte június 30-ával: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (4) bekezdése. 49 A 18. -t megelızı Gyógyszertámogatás szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 50 Hatályon kívül helyezte június 30-ával: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 8. (4) bekezdése. 51 A 19. -t megelızı Gyógyászati segédeszköz-támogatás szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 52 A közgyógyellátásra jogosító igazolvány szövegrészt módosította a 8/2008. (II. 12.) rendelet 4. -a. 53 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése.

10 d) köztemetés. Lakásfenntartási támogatás (1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontja és a 38. (2)-(3)-(4)-(6)-(7)-(8) bekezdései alapján (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás); b) annak a személynek aki, illetve akinek a háztartásában együtt élı személyek emberi életvitelszerő tartózkodásra alkalmas lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben él(nek) és a lakásnagyság nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott minimális lakásnagyságot, és akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át meghaladja, és az a) pont alapján támogatásra nem jogosult (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). (2) A településen elismert minimális lakásnagyság az egy háztartásban élı személyek számától függıen: a) egy-két személy esetén legfeljebb két és fél lakószoba, b) három személy esetén legfeljebb három lakószoba, c) négy személy esetén legfeljebb három és fél lakószoba, d) négynél több személy esetén legfeljebb négy lakószoba. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a félszoba alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert. A szoba alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja. (4) Nem részesíthetı lakásfenntartási támogatásban az a személy: a) aki a 21. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek nem felel meg, illetve b) aki lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik (1) A helyi lakásfenntartási támogatás megítélése szempontjából a lakásfenntartás elfogadható költségei: a) lakbér/hó, 56 b) albérleti díj (bérleti szerzıdés alapján)/hó, c) távhıszolgáltatás díja/hó, d) vízfogyasztás és csatornahasználati díj 3 m 3 /hó/fı, e) közös költség, kábeltévé díja nélkül/hó, f) szemétszállítás költsége/hó, g) gázfogyasztás költsége maximum 400 m3/hó, h) hagyományos főtés költsége (fa, szén, olaj), amelybıl fa-, széntüzelés esetén maximum 10q/hó, olajfőtés esetén maximum 250 l/hó, i) villanyszámla, maximum 150 KW/hó, kivéve, ha hıtárolós kályhával főt, ekkor maximum 550 KW/ hó, j) lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztı részlete. 54 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 3. -a. 55 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 4. -a. 56 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 8. -a.

11 (2) Az (1) bekezdés c) és g) pontjában meghatározott költségeket a tárgyévi januári számlákkal kell igazolni. (3) Az (1) bekezdésben felsorolt további költségeket, a h) pontbeli kivételével, a kérelem benyújtásának idıpontját megelızı utolsó havi számlával, illetve egyéb bizonylattal (pl. csekkel, szerzıdéssel, átvételi elismervénnyel, folyószámla kivonattal) kell igazolni. A h) pontban szereplı költség az elızı főtési szezon számláival, bizonylataival igazolható (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem tárgyévben folyamatosan benyújtható. (2) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 Ft/hó. A támogatást utólag, a tárgyhónapot követı hónap 5-ig kell folyósítani. 58 A támogatást a szolgáltató, az üzemeltetı, a bérbeadó, illetve a pénzintézet számlájára kell közvetlenül átutalni. (4) A hagyományos, illetve olajfőtés esetén a megállapított támogatást utalvány formájában kell a jogosult részére kiadni, aki az utalványt köteles tüzelıbeszerzésre fordítani, és a vásárlást igazoló nevére szóló számlát legkésıbb tárgyév december 31-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Irodájára leadni A lakásfenntartási támogatás folyósítását meg kell szüntetni a) a jogosult kérelmére, b) ha a jogosult más lakóhelyre, tartózkodási helyre költözött, c) ha a jogosult elhunyt, d) ha a jogosult adósságkezelési szolgáltatásban részesül Közgyógyellátás Közgyógyellátásban részesíthetı az a szociálisan rászoruló személy, a) akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) aki egyedül él, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 5. -a. 58 A bekezdés második mondatát módosította. a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 9. -a. 59 Módosította: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 6. -a. 60 Beiktatta: a 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelet 5. -a. 61 Hatályon kívül helyezte: a 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet =. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 5. -ának hatályon kívül helyezésével. 62 A címet és a 26. szövegezését megállapította: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendlet 6. -a. Hatályos: július 1-jétıl. 63 Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri szövegrészt módosította: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 10. -a.

12 Köztemetés (1) Az önkormányzat az Sztv ában meghatározott esetekben és szabályok szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen, ha jogszabály másként nem rendelkezik, hamvasztás útján történı eltemettetésérıl. (2) Az önkormányzat a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt: a) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élı esetén 100 %-át nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik, b) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át nem haladja meg és hitellel, illetve egyéb köztartozással rendelkezik, melynek folyamatos teljesítése mellett az egy fıre jutó havi jövedelemének a hitel vagy a köztartozás havi részletével csökkentett összege nem haladja meg az a) pontban meghatározott jövedelmi határt és családja vagyonnal nem rendelkezik, c) akinek elemi kár következtében az általa lakott ingatlan súlyosan megrongálódott, vagy lakhatatlanná vált és a kérelmezı emiatt lakhatási problémákkal küzd, lakásra vonatkozó biztosítással nem rendelkezik, vagy rendelkezik ugyan, de a káreseményre a biztosító által fizetett összegbıl lakhatását megoldani nem tudja és családja vagyonnal nem rendelkezik, d) aki egy éven belül több közeli hozzátartozója eltemettetésérıl gondoskodott és megtakarítással nem rendelkezik, az általa korábban megfizetett temetés költségeit hitelt érdemlı módon igazolja, feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik. V. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az ellátás formái, igénybevétele 29. (1) 66 Az önkormányzat a rendeletében szabályozott alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában, továbbá azon rászoruló személyeknek, akikrıl az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rendeletben szabályozott egyes szakosított ellátási formák esetén állapotuknak és helyzetüknek megfelelı ellátást nyújt. 64 A 27. -t az azt megelızı Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szövegrésszel együtt hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 65 Módosította: a 8/2008. (II.12.) rendelet 5. -a. 66 Módosította: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 1. -a.

13 (2) 67 A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális ellátási formák: a ) szociális alapszolgáltatások: aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás, ac) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, ad) családsegítés, ae) pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása, af) támogató szolgáltatás, ag) nappali ellátás - idısek klubja, - fogyatékos személyek nappali ellátása, - hajléktalan személyek nappali melegedıje. b) szakosított ellátás: ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - hajléktalan személyek átmeneti szállása, - hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye, - idıskorúak gondozóháza, bb) lakóotthon, - fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona. (3) 68 Az étkeztetés igénybevételére az önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott keret összegéig - azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetésrıl kell gondoskodni. Az étkeztetés az Egészségügyi Szociális Központnál igényelhetı. (4) 69 Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülı tartós beteg személy és az Sztv. 38. (1) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásban vagy az Sztv ai szerint közgyógyellátásra jogosult, b) az Sztv. 32/B (1) bekezdése szerint idıskorúak járadékában részesülı személyt, c) azt a 18. életévét betöltött személyt, aki megváltozott munkaképességő, amennyiben a munkaképesség csökkenés mértéke eléri az 50%-ot, és az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresıtevékenységet nem folytat, aki egészségkárosodott, amennyiben az egészségkárosodás mértéke eléri a 67%-ot, és az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresıtevékenységet nem folytat, a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján, a Munkaügyi Központ által álláskeresıként nyilvántartott 67 Módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 9. -a. 68 Módosította: a 37/2008. (VIII. 26.) rendelet 1. -a. Az idıskorúak, illetve, akik 18. életévüket betöltötték, hátrányos munkaerı-piaci helyzetük, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt azt szövegrészt hatályon kívül helyezte: a 15/2009. (III.31.) rendelet 12. (2) bekezdése. 69 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a.

14 személyt, aki az Sztv. 38. (1) bekezdése szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult, az Sztv. 33. (1) bekezdése alapján aktív korúak ellátására, és az Sztv. 38. (1) bekezdése szerint lakásfenntartási támogatásban részesülı személy, d) fogyatékos személy, e) a pszichiátriai beteg személy, f) a szenvedélybeteg, g) a hajléktalan személy. (5) 70 A saját jogú nyugellátás igazolására a személyi igazolvány, illetve a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve rehabilitációs járadék megállapításáról szóló Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata, vagy igazolása szolgál. (6) 71 A megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás igazolására az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított igazolás vagy szakvélemény, álláskeresıként történı nyilvántartásba vételrıl a Munkaügyi Központ igazolása, aktív korúak ellátására való jogosultság, illetve az idıskorúak járadékára való jogosultság igazolására a megállapító határozat vagy folyószámla-kivonat, illetve kifizetési utalvány szelvény szolgál. (7) 72 A fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget pszichiáter, neurológus szakvéleménnyel, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított igazolással vagy szakvéleménnyel szükséges igazolni. (8) 73 Az étkeztetést igénylı családi és szociális körülményeirıl, illetve önellátó képességérıl szükség esetén az Egészségügyi - Szociális Központ környezettanulmányt készít. Idıskorúak esetében a (4) bekezdésben foglaltaktól az intézmény igazgatója környezettanulmány alapján eltérhet. (9) 74 Az ellátás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhetı, a szociális rászorultság e rendeletben szabályozott formájáról való írásbeli nyilatkozattal együtt. (10) 75 Az önkormányzat a szociális ellátási formák közül a házi segítségnyújtást, a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátását, a támogató szolgáltatást a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján, az idısek nappali ellátását idısek klubja keretében a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján, valamint az önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerzıdés alapján, az idıskorúak átmeneti elhelyezését idıskorúak gondozóháza keretében a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerzıdés alapján, a további szociális ellátási 70 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 71 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 72 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 73 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 74 Beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 75 Számozását módosította. a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 7. -a, a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. Szövegezését módosította: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 12. -a, a 8/2008. (II. 12. ) rendelet 8. -a, és a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 3. -a.

15 formákat pedig az önkormányzat által mőködtetett intézmény, az Egészségügyi Szociális Központ keretei között biztosítja. (11) 76 A fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakotthonában történı ellátás, valamint az idıskorúak átmeneti elhelyezésének ellátása iránti kérelmeket két példányban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. (12) 77 A fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona és az idıskorúak átmeneti elhelyezése esetében az intézményi jogviszony keletkezését a átruházott hatáskörben hozott határozata alapozza meg, az ellátások iránti kérelemrıl az intézmény vezetıje dönt. (13) 78 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetıjénél kell benyújtani, aki azt 8 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájához. (14) 79 A rendeletben meghatározott további személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele az adott ellátást nyújtó intézménynél kérelmezhetı. (15) 80 Az intézményi ellátásra jogosult érdekvédelmét a Sztv-ben meghatározottak alapján és az egyes intézmények házirendjében foglaltak szerint kell ellátni Térítési díj 31. (1) 82 A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért az Sztv-ben meghatározottak kivételével térítési díjat kell fizetni. 83 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (intézményi térítési díj) a Közgyőlés évente külön rendeletben állapítja meg. (2) 84 A kötelezett által fizetendı térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezetı konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylıt az ellátás igénybevételét megelızıen írásban tájékoztatja. (3) 85 A kötelezett az Egészségügyi Szociális Központ szervezeti keretein belül megszervezett és általa igénybe vett ellátásért a személyi térítési díjat ha jogszabály másként nem rendelkezik - elıre köteles megfizetni. (4) 86 Ha az alapellátás keretében folyamatos intézményi ellátást igénylı személyt gondoznak, az intézményvezetı javaslatára és az ápolt jövedelmi viszonyait, szociális körülményeit 76 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 77 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 78 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 79 Beiktatta: a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a. Számozását módosította: a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 80 Módosította: a 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelet 10. (2) bekezdése: Számozását módosította: a 16/2006. (V. 25.) Ör. sz. rendelet 2. -a, a 27/2008. (VI. 24.) rendelet 4. -a és a 15/2009. (III.31.) rendelet 10. -a. 81 Hatályon kívül helyezte: a 17/2007. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 82 Módosította: a 9/2005. (II. 15.) Ör. sz. rendelet 2. -a. 83 A bekezdés 1. mondatát módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 9. -a. 84 Módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 10. -a. 85 Beiktatta: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 11. -a. 86 Számozását a (3) bekezdésrıl (4) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 11. -a.

16 figyelembe véve a közgyőlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága a gondozási díjat legfeljebb 50 %-al csökkentheti. (5) 87 Abban az esetben, ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül kérelmével a Szociális és Egészségügyi Bizottságához fordulhat. A bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegérıl. 31/A. 88 Helyi szociálpolitikai kerekasztal (1) Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - az önkormányzat mőködési területén szociális intézményeket mőködtetı fenntartók képviselıi, - az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke, - az Értelmi Fogyatékosok Szüleinek Érdekképviseleti Szövetsége képviselıje, - a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesülete képviselıje, - az Idısügyi Tanács képviselıje. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal elnöke az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke. (4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladatai: - folyamatosan figyelemmel kíséri a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójában foglalt feladatok teljesülését, - véleményezi a szociális szolgáltatástervezési koncepció módosítására vonatkozó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése elé terjesztendı javaslatokat, -közfoglalkoztatási terv véleményezése. 89 (5) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülést a helyi szociálpolitikai kerekasztal elnöke hívja össze és vezeti. VI. Fejezet Korlátozó rendelkezések VII. Fejezet Hatásköri rendelkezések Számozását a (4) bekezdésrıl (5) bekezdésre módosította: a 8/2008. (II. 12.) rendelet 11. -a 88 Beiktatta: a 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelet 6. -a. 89 A A francia bekezdést beiktatta: a 15/2009. (III.31.) rendelet 11. -a. 90 Hatályon kívül helyezte: a 2/2001. (I. 29.) Ör. sz. rendelet 5. (3) bekezdése.

17 (1) A rendelet alkalmazása során, ha e rendelet, vagy más jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a szociális igazgatási eljárásban az elsı fokú önkormányzati hatósági jogkör gyakorlója a. (2) Az elsı fokú határozat ellen, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőléséhez címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájára kell benyújtani. A Közgyőlés a fellebbezés elbírálásakor a rendeletben foglalt szabályoktól méltányosságból eltérhet. (3) 91 VIII. Fejezet 34. (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális ellátások rendjérıl szóló 24/1996. (VI. 24.) Ör. sz. rendelete, valamint az azt módosító 1/1997. (I. 27.) Ör. sz. rendelete, a 16/1997. (IV. 28.) Ör. sz. rendelete, a 37/1997. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete, a 8/1998. (III. 9.) Ör. sz. rendelete, a 10/1999. (III. 29.) Ör. sz. és a 18/1999. (IX. 27.) Ör. sz. rendelete hatályát veszti. (3) E rendeletet az Sztv. és a végrehajtására alkotott felsıbb szintő hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni. 35. (1) Annak a munkanélkülinek, akinek jövedelempótló támogatásra való jogosultsága május 1-jét megelızıen keletkezett és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét április 30-ig benyújtotta, ez ellátást a április 30-án hatályban lévı jogszabályok alapján kell megállapítani és folyósítani. (2) Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatásra való jogosultságát május 1-jét megelızıen állapították meg, az ellátást a április 30-án hatályban lévı szabályok alapján kell folyósítani. (3) Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1-jén vagy azt követıen szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követıen, az ellátást a április 30-án hatályban lévı szabályok alapján kell folyósítani. (4) Annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát május 1-je elıtt állapították meg, az e rendelet ában megállapított együttmőködési kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatának idıpontjától áll fenn Hatályon kívül helyezte: a 2/2001. (I. 29.) Ör. sz. rendelet 5. (3) bekezdése. 92 Hatályon kívül helyezte: a 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 15. (2) bekezdése az 1/2003. (I. 30.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével.

18 Az alaprendelet kelt: Salgótarján, március 27. Az egységes szerkezetbe foglalás idıpontja: november 30. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III.27.) Ör. sz. rendelet módosítására 5. (1) E rendelet február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) Ahol a Rendelet rendszeres gyermekvédelmi támogatást említ, azon kiegészítı családi pótlékot kell érteni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III.27.) Ör. sz. rendelet 32. -a és a 33. (3) bekezdése hatályát veszti. Salgótarján, január 29. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2002. (VI. 27.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 10. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) A Rendelet 29. (4) bekezdésében a Sztv ában szövegrész helyébe a Sztvben szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdésének utolsó mondata, a 12. (5) bekezdése, a 12. (6) bekezdésében az illetıleg az (5) bekezdésben szabályozott esetben szövegrész, a 13. (3) bekezdése, a 16. (4) bekezdése hatályát veszti. Salgótarján, június 27. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

19 15. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévı és el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 2. (2) bekezdésének a) pontja, a 2. (3) bekezdését, a 4. (1) bekezdésének utolsó mondata, a 10. (3) bekezdése, a 14. (4) bekezdése, a 17. feletti címben a,temetési segély szövegrész, valamint a Rendeletet módosító 1/2003. (I.30.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. Salgótarján, június 26. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 5/2004. (II.12.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 6. (1) E rendelet február 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 3. (1) bekezdésének 3. mondata, valamint a 9. (2) bekezdésének d) pontjában a temetési segély, szövegrész hatályát veszti. Salgótarján, február 12. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 21/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 7. (1) E rendelet június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 11. (2) bekezdése, a Rendeletet módosító 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet 8. -ában a Rendelet 17. -ának (1)-(2) bekezdését módosító rendelkezés, valamint a Rendeletet módosító 5/2004. (II. 12.) Ör. sz. rendelet 1. -a, 2. -a, 3. -a, 4. -a, 5. -a hatályát veszti. Salgótarján, június 24. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k.

20 címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 9/2005. (II. 15.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 3. (1) E rendelet február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Rendeletet módosító 20/2003. (VI. 26.) Ör. sz. rendelet a hatályát veszti. Salgótarján, február 15. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 34/2005. (IX. 29.) Ör. sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról 7. (1) E rendelet szeptember 30-án lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a október 1-tıl indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet 1. -ában foglalt rendelkezéseket a szeptember 1-jétıl indult ügyekben is alkalmazni kell. (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Rendelet 11. -a, a Rendeletet módosító 15/2002. (VI.27.) Ör. sz. rendelet 5. -a, a ai, a 20/2003. (VI.26.) Ör. sz. rendelet ai hatályukat vesztik. Salgótarján, szeptember 29. Puszta Béla s.k. Óvári Péter s.k. címzetes fıjegyzı Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 42/2005. (X. 27.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggı egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 7. Hatályba léptetı rendelkezések (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba.

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben