JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90."

Átírás

1 .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90.

2 A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos Kemény Emil tanácsos Kiss Istvánné tanácsos Lőrinc Alajos tanácsos Majorosné dr.locskai Noémi tanácsos Makkai Mária tanácsos dr.molnár Barnabás tanácsos Németh Béláné tanácsos Rundik János tanácsos Vasas Sándorné dr. tanácsos ' A vizsgálatban november 30-ig részt vett: Lázárné Ozorai Mária számvevő Szakértőként közreműködőtt dr. Asztalos László a közgazdasági tudományok kandidátusa

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal,, I. Bevezetés II. Megállapítások l. A költségvetés közvetlen hitelfelvétele a Magyar Nemzeti Banktól az állami költségvetés hiányának részbeni fedezetéül 2. Egyes gazdálkodó szervezetek átvállalt tartozásai miatti államadósság 3. Kereskedelmi bankok és átszervezett biztosító intézetek miatti államadósság 4. Vállalatok forgóalap rendezésével kapcsolatos államadósság ll 11-15! A nemzetközi pénzügyi szervezetek alaptőkéjéhez felvett hitelek miatti államadósság 6. Kibocsátott értékpapírok miatti államadósság 7. Világbanki hitelek miatti államadósság 8. Kormányhitelek miatti államadósság 9. Az Állami Fejlesztési Intézet által ellátott állami beruházási feladatok finanszírozását szolgáló a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott refinanszírozási hitelek miatti államadósság A nemzeti valuta hivatalos leértékeléséből származó államadósság ll. Az államadósság törlesztési és kamatfizetési terhei III. Összefoglaló következtetések és javaslatok 1. Összefoglaló következtetések 2. Javaslatok

4 Állami Számvevőszék V /1992. Témaszám: 63. JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S Az Állami Számvevőszék felismerve az államadósság nagyságának, kezelésének nemzetgazdasági jelentőséget az ellenőrzés sajátos eszközével kivánt hozzájárulni e tárgykörben az Országgyűlés ellenőrzési munkájának segitéséhez. Ezért munkaprogramjába felvette és először 1990-ben vizsgálatot végzett a dollár elszámolású tartozások és követelések december 31-i helyzetéről ben elvégezte az állami költségvetési adósság!990. december 31-i helyzetének vizsgálatát. E vizsgálatnak előfeltétele volt az állami költségvetési adóssággal kapcsolatos törvényi szabályozás megléte, amelyet az!990. év CIV. törvény megvalósított. A törvény megalkotásának előzménye volt, hogy november 21-én az akkori miniszterelnök a Parlamentben bejelentest tett az ország külföldi adóssága egy hányadának eltitkolására folytatott manipulációkról. Ezt követően az ~~B elnöke áprilisában az Országgyűlésnek bemutatta az MNB év végi valós mérlegét, az ország külföldi adósságára és az államháztartás adósságára vonatkozó visszamenőleges adatokat is.

5 - 2 - Ezzel egyidejűleg az MNB-nél és a Pénzügyminisztériumban megindult az államadósság egyes részelemeinek vizsgálatára irányuló munka, ami alapja volt az évi CIV. törvény idevonatkozó része megalkotásának. Az évi CIV. törvény megalkotásának és elfogadásának pénzügytörténeti jelentősége van. Először fogalmazódik meg tartalmilag és számszerüsítve az államadósság és kap törvényi szabályozást kezelése. Ez még akkor is jelentős eredmény, ha e törvény az állam költségvetési adósságát tekinti államadósságnak és államháztartási törvény hiányában nem tágíthatja szemléletét az államháztartás egészére. Mindebből következően óta az az év, amikor ellenőrző szervezet - jelen esetben az 1990-től működő Állami Számvevőszék - visszamenőleg, keletkezési folyamatait is áttekintve elvégezte az állami költségvetési adósság ellenőrzését. (A továbbiakban az államadósság alatt ezt a fogalmat értjük, mely az évi CIV. törvény tartalmával és szóhasználatával azonos. A vizsgálat célja - az évi CIV. szerint alapvetően: törvényben rögzített államadósság dokumentálásának szabályosságára, helyességére; - az adósságszolgálat! kötelezettségre; - a költségvetésnek az adósságszolgálatból adódó jövőbeni terhei jelzésére irányult. Az Állami Számvevőszék feladatköréből adódóan a vizsgálat nem terjedt ki annak megítélésére, hogy az évi CIV. törvényben előírtak ("MÁSODIK RÉSZ") tekinthetők-e az államadósságnak és nem foglalkozott a kezelés módjára vonatkozó törvényi szabályozás helyességének minősítésével sem. A vizsgálat kiinduló alapja az évi CIV. törvény államadósságra vonatkozó törvényhelyei

6 - 3 - voltak, így nem terjedt ki az december 31-e után keletkezett és a már fennálló garanciavállalások miatti potenciális adósság ra. A vizsgálat tartalmához* tartozott az államadósság egyes elemeinek ellenőrzése is. Ennek során vizsgáttuk többek között a Bős-Nagymaros beruházás államadóssághoz tartozó vonatkozásait, ugyanakkor ez a vizsgálat, mint komplex állami nagyberuházással kapcsolatos problémakörre nem terjedt ki. A Bős-Nagymaros beruházás pénzügyi lezárásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék külön program alapján folytatja le ellenőrző vizsgálatait. A jelentésben foglaltak értelmezése, kapcsolódása érdekében röviden vissza kell utalnunk arra, hogy az!990. évi CIV. törvényben rögzített államadósság összetétele többféle. Jelentős részét a jegybankkal szembeni, eddig is tartozásként kezelt költségvetési adósság képezi. Egy másik részét a forint leértékeléséből származó könyv szerinti tartozás adja. További részét e törvény alapján mutatjuk ki államadósságként, melyet az ÁFl-nak végéig MNB által nyújtott ún. refinanszirozási hitelei képeznek. Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy ez utóbbi hitelek államadósságkénti kezeléséf azok közgazdasági tartalma indokolja. Ugyanis az állam fejlesztési kiadásainak finanszírozását Magyarországon az Állami Fejlesztési Bank, illetve annak elődje, a Beruházási Bank és utódja, az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) végezte. Az ÁFI, illetve jogelődje az Állami Fejlesztési Bank vette fel a hiteleket a Magyar Nemzeti Banktól - a visszafizetés állami garanciája mellett -és folyósította a vállalatok számára állami A vizsgálat a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a számszerű nagyságrendeket millió Ft-ban kezelte. Az!990. évi CIV. törvény az adatokat milliárd Ft-ban tünteti fel. Ahol a vizsgálati jelentésben milliárd Ft szerepel ott kifejezetten a törvényben foglaltak szerint jártunk el.

7 - 4 - fejlesztési kölcsönként és alapjuttatásként. Az ilyen módon finanszírozott fejlesztések a költségvetésen kívül bonyolódtak, s ez a hitelállomány nem jelent meg a költségvetési hitelállomány részeként. Az ÁFI által felvett hiteleket ugyanakkor gyakran az államilag támogatott nagyberuházások vagy kevéssé nyereséges vállalatok fejlesztésére használták fel, vagyis a vállalatok úgy részesültek felhalmozási juttatásban, hogy ez a tétel a költségvetés kiadásai között nem jelent meg. Ezekből következően az ehhez tartozó hitelek is közgazdaságilag költségvetési hitettartozásnak tekinthetők. E követelménynek az évi CIV. törvény megfelel. Rá kell mutatni az!990. évi CIV. törvényben felsorolt adósságelemek másik jellegzetességére is. Nevezetesen arra, hogy az adósság két nagy csoportra osztható aszerint, hogy belföldi jövedelemtulajdonosokkal vagy külfölddel szemben állt fennt. A belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni rész forintban keletkezett, így mindenkori nagysága a törlesztésekkel változik. A külfölddel szembeni adósság devizában áll fenn, melynek devizaösszege ismert. Az adósság forint értéke azonban a devizák keresztárfolyamai és a valutakosárhoz képest bekövetkező árfolyamváltozások szerint változik anélkül, hogy az adósság eredeti devizában meglévő nagysága változna. Így a külfölddel szembeni államadósság forint értéke változó nagyságú, a jelentésben az év végi árfolyamon számított forint érték. A vizsgálat körülményei közé tartozott az is, hogy az államadósság jogszabályi és döntési háttere, környezete a vártnál is nagyobb munkaráfordítással és időigénnyel volt feltárható, tekintettel a szélsőséges esetben 1968-!990-ig tartó időhorizontra, a rendkívül sok "Titkos" és "Szigorúan Titkos" dokumentumra, a vizsgálatban érintett legfontosabb szervezetek (PM, MNB, ÁFI) szervezeti átalakulására és személyi változásaira. A helyzetfeltárást az érintett szervezetek folyamatosan végezték és végzik,

8 - 5 - azonban alig van olyan munkatárs, aki a múlt gyakorlatát ismerné, hisz területükön is újak. Ebből következik, hogy egyes ügyek rendezése elhúzódik, a szabályozás késik, mert maga a helyzet felismerése és a rendezés is időigényes. A vizsgálat egyik származékos eredménye, hogy- ahol indokolt volt -a vizsgált szervek folyamatosan intézkedtek a "Titkos", illetve "Szigorúan Titkos" minősités megszüntetésére. Az Állami Számvevőszék a jelentést többszörösen vezetöi szinten is - egyeztette az érintettekkel. Az észrevételek már több olyan intézkedést jeleznek, amelyek a vizsgálat eredményeként is értékelhetök. Az intézkedésekkel összefüggésben több helyen a jelentésben szereplö számadatok módosítását javasolják. A jelentés tartalmazza azokat az észrevételeket és adatmódosításokat, amelyekkel az Állami Számvevőszék egyetért. Véleményeltérésnél az eredeti álláspontját fenntartotta. A helyszíni ellenőrzés a Pénzügyminisztériumban, a Magyar Nemzet i Banknál és az Állami Fej lesztési Intézetnél július 12. és november 30. között folyt le, az július 12-én jóváhagyott vizsgálati program alapján (V-75-9/1991. témaszám: 63). A vizsgálat követte az évi költségvetésről szóló évi CIV. törvény "Második Rész"-ben az államadósság körére és kezelésére vonatkozó törvény struktúráját. Ennek megfelelően a fő területei:* - a költségvetés közvetlen hitelfelvétele a Magyar Nemzeti Banktól; - egyes gazdálkodó szeevezetek átváltalt tartozásai miatti államadósság; * A vizsgált fő területek szerinti államadósság összetételét az l. sz. melléklet foglalja össze.

9 - 6 - a kereskedelmi bankok és átszervezett biztosító intézetek alaptökéjéhez felvett hitelek miatti államadósság; - a vállalati forgóalap-rendezés miatti államadósság; nemzetközi pénzügyi szervezetek alaptökéjéhez felvett hitelek miatti államadósság; - a kibocsátott értékpapírok miatti államadósság; - a világbanki hitelek miatti államadósság; - kormányhitelek miatti államadósság; - az Állami Fejlesztési Intézet által ellátott állami beruházási feladatok finanszírozását szolgáló Magyar Nemzeti Bank által nyújtott refinanszírozási hitelek miatti államadósság; - a nemzeti valuta hivatalos leértékeléséből származó államadósság; az államadósság kamatfizetési és törlesztési terhei. II. M E G Á L L A P Í T Á S O K l. A költségvetés közvetlen hitelfelvétele a Magyar Nemzeti Banktól az állami költségvetés hiányának részbeni fedezetéül Az állami költségvetés 1968-tól kezdődően deficites. A költségvetési hiányt ettől az időponttól részben finanszírozta az MNB-töl, illetve és között az Országos Takarékpénztártól is felvett hitel. Az állami költségvetés hitelfelvétele kétfélemódon történt, így nemcsak a mindenkori zárszámadási törvényben rögzített hiánnyal volt egyenlő. Az egyik - kisebbik hányada - a nyilvánosan meghirdetett hiányt

10 - 7 - finanszírozó hitel volt, a másik - döntő többséget jelentő - hitelt, amindenkori éves költségvetés bevételeként könyvelték el, s igy a folyó kiadásokat finanszírozta előtt a költségvetés hitelfelvételének módját jogszabály nem írta elő től a jogi keretet viszont az Állami Pénzügyekről szóló évi II. törvény biztosította. A bevételként felvett hiteleket mindig a tárgyévben folyamatosan igénye1ték, a hiányt finanszírozó hiteleket pedig utólag, a költségvetési évet követő évben, a zárszámadás országgyűlési elfogadását követően vették igénybe. Az!990. évi CIV. törvény 24. szerint az állami költségvetés hiányának fedezetéül felvett hitelek két időszakra oszthatók: az!981. előtt, valamint az azt követően!990. XII.31-ig felvett hitelekre. A számvevőszéki vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy 1982-ben millió Ft-ot, 1983-ban pedig millió Ft-ot összesen millió Ft hitelt bevételként számolt el a költségvetés, mely összegeket korábbi hitelek törlesztésére használták fel, azaz emiatt az államadósság nem nőtt. Ezt a jelentésben úgy jelezzük, hogy zárójelben az 1983-as évszámot feltüntetjük. l. l. Az 1981 (1983)-ig felvett hitelek Az 1981 (1983)-ig felvett hitelek kezelése, nagysága összetétele Ezen időszakban elkülönült a bevételként könyvelt és a meghirdetett nyilvános hiányt finanszírozó hitel. A megkülönböztetésének azért volt jelentősége, mert az előbbiek nem voltak publiku.sak. A költségvetésben is a "nemzetközi bevételek" é.s "egyéb bevételek" soron jelentek meg.

11 - 8 - Ezzel a megoldással nem amindenkori tényleges költségvetési hiányt mutatták ki, csak annak egy töredékét a "nyilvános" hiányt. A bevételként elszámolt hitelfelvételekből felhalmozódott államadósság nem volt publikus. Törlesztése minimális volt és az MNB nyilvános mérlegében nem szerepelt. A nyilvános hitelek kimutatott állománya sem egyezett meg a PM által nyilvántartott tényleges helyzettel. A bevételként könyvelt hitelfelvétel között millió Ft, a nyilvános hiányt finanszírozó hitelfelvétel között millió Ft, összesen millió Ft volt. Igy a költségvetési hiány mindössze 8,9 %-át fedezte nyilvános hitelfelvét, míg 91, l %-a "rejtett" módon finanszírozódott. A finanszírozó 97,3 %-ban ( millió Ft) a Magyar Nemzeti Bank 5,7 %-ban ( millió Ft) az Országos Takarékpénztár volt. A költségvetési hiány részbeni kezelésének vázolt módszere 1982-ig a nemzetközi pénzügyí szervezetekkel való kapcsolat felvételig, illetve a Nemzetközi Valutaalapba (IMF) való belépésig annak ellenére, hogy évenkénti Minisztertanácsi határozatokon alapult, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank közötti megegyezés kérdése volt. Ugyanis a minisztertanácsi határozatok pusztán a rendezendő összegeket és azt, hogy ezt bevételként kell elszámolni írták elő, azonban a lejáratról és a kamatról nem rendelkeztek után azonban a nem nyilvános adósságot és a nyilvános hitel felvételt is "kezelni kellett". A "kezelési módszer" többirányú, lényegét illetően a következő volt: - A nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel időszakában, április hónapban az MNB nyilvános mérlege a költségvetés által bevételként felvett hiteleket nem

12 - 9 - tartalmazta és a nyilvános hiányt finanszírozó hitelállomány millió Ft-tal több volt a PM által nyilvántartott összegnél. A Nemzetközi Valutaalapnak az MNB nyilvános rnérlegében szerepeltetett millió Ft költségvetési hiteltartozást mutatták ki. A nyilvános és a tényleges rnérlegek közötti pontos számszerű kapcsolatot egy ún. költségvetési konszolidációs számlával teremtették meg úgy, hogy az ~!NB nyilvános mérlegében szereplö adatokhoz igazították az egyes pénzintézetek mérlegeit. Az MNB rnérlegének egyes sorait is rnódositották. Ettől kezdődően a pénzintézetek és az MNB is kétféle mérleget készitett, publikus és nem publikus jellegűt. Az igy manipulált nyilvános mérlegek épültek be a népgazdaság összevont adatait tartalmazó mérlegekbe (2. és 3. sz. mellékletek). A konszolidálás során millió Ft államadósság olyan "eltüntetésére" került sor, hogy az a MNB mérlegéből ne legyen kiolvasható. A mérleg "kozmetikázott" lett, a költségvetési adósság egyrészt - de csak papiron pénz in t ézet i, gazdálkodó szervezeti adóssággá alakult, másrészt pedig "megszgnt". Ezt az tette lehetövé, hogy a pénzggyrniniszter jogállásaszerint a konszolidálás során érintett pénzintézetek jövedelemszabályozása és a rnérlegkészitéssel kapcsolatos előirások meghatározása a pénzggyminiszter hatáskörébe tartozott.!989-ben a PénzGgyminisztériumban és az MNB-nél az államadósság vizsgálatára irányuló munka során a költségvetés adóssághelyzetét feltárták, azonban az egyes évek költségvetéseit nem módositották. - Az MNB publikus mérlegében a nyilvános hiányokat finanszírozó tartozás!981. december 31-én millió Ft volt. Ezzel szemben a PM által nyilvántartott tartozás millió Ft volt. A PM és az MNB mérlegek egyezőségének lét-

13 - l o - rehozása érdekében - az MNB mérlegéhez igazodva - a PM által nyilvántartott tartozást millió Ft-tal megemelték. A megemelt nyilvános adósságállományt az /1983. sz. Megállapodásban rögzitették. A millió Ft többlettel viszont csökkentették a bevételként könyvelt, nem nyilvános tartozásokat Az (1983)-ig felvett hitelek törlesztése A bevételként könyvelt hitelek tényleges törlesztése összegszerüen és időben megfelelt az erre vonatkozó szerzödéseknek.!983.december 31-én összes bevételként felvett hitel összes törlesztés konszolidálás miatti korrekció, millió Ft " 18.9!3 egyenlegként a hi telállomány: * millió Ft Ez az adósságállomány megegyezik az évi CIV. törvény 26.. (2) ab) pontjában szereplő millió Ft-os tartozással, amely a 2-008/7/1983. sz. Megállapodás szerint január t-től kamatmentes, a /1/1984. sz. Megállapodás pedig a törlesztési kötelezettséget felfüggesztette. Ez jogszabályi elöírásba nem ütközött. * (A hitelállomány részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. )

14 - l l Az (1983) után felvett hitelek évtől a költségvetés tényleges hiányát finanszírozó hiteleket a törvényi előirásoknak megfelelően vette fel a költségvetés nevében a pénzügyminiszter. Törvényi felhatalmazás alapján az állami költségvetés hiányát a tárgyevet követő évben rendezték jegybanki hitellel a PM-MNB közötti megállapodással. A hiányt teljes egészében jegybanki hitel finanszírozta, vagy csak annak egy részét. A többit értékpapír-kibocsátással fedezték. A törvényi előirások csak annyit tartalmaztak, hogy hosszúlejáratú hitelformával rendezzék a hiányt. A konkrét lejáratban és kamatfeltételekben mindenkor az MNB elnöke és a pénzügyminiszter állapodott meg. Minden évben készfiltek hitelmegállapodások. Kamatváltozások esetén módosították az eredeti megállapodások érintett pontjait. A törlesztesek és a kamatfizetések a megállapodásokban rögzítetteknek megfeleltek január 1-től december 31-ig az MNB-től hosszúlejáratú, deficitet finanszírozó hitelfelvételre millió Ft összegben került sor. E hitelekre törlesztés először 1987-ben vo l t december 31-ig összesen mill i ó Ft visszafizetés történt. A fennálló állomány december 31-én * millió Ft, mely összeg megegyezik az évi CIV. törvény 26.. (2) b) pontjában szereplő összeggel. 2. Egyes gazdálkodó szervezetek átváltalt tartozásaimiatti államadósság Ez az államadóssági elem az egyes gazdálkodó szervezetektöl a költségvetés által átvállalt tartozások miatt keletkezett. * Az után felvett költségvetési hiányt finanszírozó hiteleket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

15 A vállalati beruházási hitelek átvállalása kapcsán összesen millió Ft államadósság jött létre. Ebből millió Ft hitelt eredetileg az MNB, millió Ft-ot az Állami Fejlesztési Bank (jelenleg ÁFI) nyújtotta. Az államadósság kialakulása a következő hét (ipari és élelmiszeripari) nagyvállalatot érintette: - Lenin Kohászati Művek (LKM) - Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) - Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) - Tungsram Rt - Hajdúsági Cukorgyár - Ganz-Mávag - Szekszárdi Húsipari Vállalat. A beruházási hitelek átvállalását, "államadóssággá" való konvertátását az érintett vátlalatok pénzügyi és gazdátkodái egyensúlyának alapvető megbomlása kényszerítette ki. Egy vállalat, a Hajdúsági Cukorgyár kivételével -ahol a rendezést pénzügyminisztériumi államtitkári leirat rögzítette - minden más esetben az Állami Tervbizottság aktuális határozata írta elő a rendezést. A hitelek átvállalásához szükséges jegybanki h itelfelvételre az évi V. törvény adott felhatalmazást. A vizsgálat során az eredetileg a Magyar Nemzeti Bank által kezelt millió Ft hitelállományra vonatkozó vállalati hitelszerződések az MNB-nél nem álltak rendelkezésre. Ez azonban nem teszi kétségessé ezen államadóssági elemeket. mert a költségvetés hitelfelvételi szerződése alátámasztja, amely törvényi felhatalmazásorr alapult. Az állami adósságátvállalás vizsgálata - a korábban ismertetett dokumentációs hiányosságak miatt - e körben hat vállalatnak az ÁFI-val kötött 16 db állami fejlesztési kölcsönszerződésére terjedt ki.

16 Az állományból három vállalat, illetve 7 db kölcsönszerződés esetében millió Ft átvállalása a teljes adósság elengedését eredményezte, így a kölcsönszerződések megszűntek. (LKM, ÓKÜ, Hajdúsági Cukorgyár). A MAT 7 db kölcsönszerzödése esetében összesen 2.465,5 millió Ft értékben csak az közötti idöszakra ütemezett törlesztő összegeket engedték el, a maradék 4.219,8 millió Ft-os hitel visszafizetését 1989-től az eredeti feltételekkel és ütemezésben, változatlan formában folytatták. A Húsipari Tröszt állami fejlesztési kölcsönéből l.!50 millió Ft hitelkövetelést töröltek, a maradvány 964,4 millió Ft hitel törlesztését a Szekszárdi Húsipari Vállalat átütemezéssei vállalta át. A hitelfeltételek jelentösebb módosulása csak a Ganz Mávag-MVG rekonstrukciós kölcsöne esetében történt. Az állami adósságátvállalást követően a GM MVG-t millió Ft tartozás terhelte. A fennmaradó hitelt 15 évi járadékfizetési kötelezettséggel, állami alapjuttatássá alakitották át. A lefolytatott vállalati pénzügyi rendezéseknek csak egyik eleme volt az állami fejlesztési kölcsönök részleges vagy teljes elengedése. A vállalati adósságok állami átvállalása mellett a vonatkozó határozatok további, jelentős gazdálkodási kihatású engedményeket rögzitettek. (Pl. a tartalékalap visszapótlási kötelezettségek elengedésével, bankhitelek átütemezésével, további állami alapjuttatásokkal, különböző adókedvezményekkel, export-támogatásokkal, a normatív keresetszabályozási rendszer oldásával stb.). A dokumentumok alapján a vállalatok pénzügyi rendezése a gazdálkodási egyensúly hosszabb távú stabilizálására, a VII. ötéves tervidőszak megalapozására irányult.

17 Az átfogó pénzügyi rendezést követően elkészültek a hosszabb távú termelési szerkezetátalakítási-stratégiai tervek, azonban foglalkoztatás politikai szempontból is akadozott beindításuk, illetve a felgyorsuló piaci események eltérítették a vállalatokat a tervekben előirányzott növekedési pályától. Főként a szacialista piac felbomlása, valamint a belföldi szükségletek visszaszorulása miatt a kibontakozással kapcsolatos elképzelések túlhaladottá váltak. Megállapítható, hogy a jelentős állami adósságátvállalással lefolytatott átfogó pénzügyi rendezések eredeti céljuktól elmaradva csak rövid távon, a termelési szerkezetátalakítási kényszer oldásának ir~nyában hatottak. Az egyes vállalatok* gazdálkodási válsága az állami beavatkozást követően - rövid időn belül - folytatódot t. A vizsgált kormányszintü határozatok összesen közel millió Ft vállalati adósság költségvetési átvállalását rendelték el. Az adósság átvállalás fedezetére december 29-én megkötött /1987./II.b. sz. megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Bank millió Ft hitelt nyújtott a Pénzügyminisztériumnak, mely a bankoknál a követeléseket rendezte. A költségvetési rendezésből kimaradt több, mint 1,7 Mrd Ft-os követelést pedig az ÁFI a fizetendő nyereségadójából tartotta vissza. Az eljárási módot a Pénzügyminisztérium leirata szabályozta. Eszerint az ÁFI a kölcsöntörlesztés és kamatfizetés felfüggesztésétől az egység átfogó pénzügyi rendezéséig terjedő "átmeneti" időszakban az esedékes tőketörlesztési és kamatfizetési követeléseivel az időszaki nyereségadó befizetéseit csökkentette. Az ÁFI ilyen formában rendezte a Hajdúsági Cukorgyárnak nyújtott államkölcsön esetében 924 millió Ft tő- * ( Az érintett vállalatok helyzetét a 6. sz. melléklet foglal ja össze. )

18 ke és 408 millió Ft kamattartozást, továbbá a GM ~IVG 403 millió Ft kamathátralékát. Ez a módszer a költségvetés bevételeit csökkeníve a vállalati adósságok átvállalásának a rendezését - formálisan - a költségvetésen kívül folytatja le. Az egyes gazdálkodó szervezetek átváltalt tartozásaimiatti millió Ft-os államadósság megegyezik az év CIV. törvény 24.. (l) bekezdés b. pontjában foglal takkal 3. Kereskedelmi bankok és átszervezett biztosító intézetek miatti államadósság Ezen allamadóssági elem a kereskedelmi bankok és átszervezett biztosító intézetek létrehozasahoz (kétszintű bankrendszer kiépítéséhez), a szükséges alaptökéhez felvett hitelekhez és kibocsájtott értékpapírokhoz kapcsolódik. A felhata!- mazást az évi költségvetésről szóló évi V. törvény adta. A kereskedelmi bankok létrehozásahoz és a biztosító társaságok átszervezéséhez a költségvetés millió Ft jegybanki hitelt vett fel és millió Ft ID %-os kamatozó államkötvényt bocsátott ki. (A tétel es megosz l ás t a 7. szám ú me l léklet tartalmazza. ) A hitel felvételére az /1987. II. 13. sz. megállapodas (8. sz. melléklet) szerint került sor. A jegybanki hitelállomány törlesztendő összege millió Ft. Megegyezik a költségvetés által a kereskedelmi bankok alaptökéjének fedezetéül felvett jegybanki hitel még vissza nem fizetett részével és az évi CJV. törvény /c. pontjában ezen jogcímen jelzett összeggel.

19 Vállalatok forgóalap rendezésével kapcsolatos államadósság Az évi CIV. tv /d. pontja a vállalati forgóalap rendezésset kapcsolatban keletkezett, az MNB-vel szemben fennálló állami adósságot 23,8 milliárd Ft-ban jelöli meg. Az ellenörzés kezdetben a PM és MNB adatszolgáltatása, majd ennek hiányossága és ellentmondásos tartalma miatt az ÁSZ saját hatáskörében folytatott adatgyűjtései alapján folyt, a tapasztalatok alapján a következő megállapítások tehetök: Az évi új gazdaságirányitási rendszer bevezetésével kapcsolatban a vállalati forgóalap feltöltésre két lépésben,!967-ben és 1971-ben került sor. Az év végén lefolytatott első vállalati forgóalap juttatásra vonatkozó döntéselőkészítési információkat az MNB elnöki okmánytárában elhelyezett 8/1967. XI.20. nyilvántartási számú dokumentáció, a forgóalapjuttatás pénzügyi elszámolását a /1968. PM dokumentáció tartalmazza. Először 1967-ben 1500 gazdálkodó egységnél közel 44,2 Mrd Ft forgóalapjuttatásra került sor, melynek pénzügyi fedezete biztositott volt. Ez alkalommal hitelfelvétel nem volt, így az 1967.évi forgóalap rendezés nem képezi az államadóssági vizsgálat tárgyát. A második vállalati forgóalap rendezés 1971-ben történt. A Kormány 3485/1970. határozata intézkedett az évi állami költségvetésről. A határozat 6. pontjában engedélyezték, hogy az január l-jei rendezésből kimaradt vállalatok forgóalap rendezését a hitelforrások terhére valósítsák meg. A kormányhatározatban szereplö felhatalmazás alapján a PM az MNB-vel márciusában állapodott meg költségvetési hitel felvételében. A megkötött /1/1971. megállapodás sze-

20 rint az január l-jei forgóalap rendezés finanszírozására a szükségletnek rnegfelelően. de legfeljebb rnillió Ft-ot fordithatott az MNB a PM irányrnutatása szerint. Ugyanakkor a folyósított összeggel azonos összegű állarnadósság terhelte a PM-et. A meghatározatlan időre szóló adósság után a PM az eszközlekötési járulék rnértékével összhangban évi 5 %-os karnatfizetési kötelezettséget vállalt. Az l 97 l. évi vállalati forgóalap rendezés lefolyására, a juttatással érintett vállalati körre vonatkozó információk csak hézagosan állnak az ellenőrzés rendelkezésére. Az MNB főkönyvi kartonjai alapján forgóalap rendezésre összesen rnillió Ft-ot fordított, azonban ebből csak 337 rnillió Ft vállalati felhasználása követhető nyomon. (A juttatással é r i n tet t vállala ti kör: VEGYTEK, H i r adást ech ni kai Anyagok Gyára, Vegyigépterv, ÉMEXPORT, KGM Gépexport, MOGÜRT, Vegyipari Invest Bank V.) A költségvetési hitel további rnintegy 23 rnilliárd Ft-nyi részének vállalati felhasználására vonatkozó adatok hiányoznak, ezek pótlása az ellenőrzés folyamán nem sikerűlt, és az érintettek véleményeszerint a jelentős időmúlás rniatt hosszabb távon sem vezethet eredményre. A vállalati forgóalap rendezéssei kapcsolatos állarnadóssági tétel kondiciója és megitélése is az elmúlt időszak során több ízben jelentősen rnódosult. A Pénzügyminisztérium az!971. évet követő időszakban az ~mb-vel kötött eredeti hitelmegállapodást karnatrnentessé alakította. A vonatkozó állarnadósság i téte l meg i té lésének vá! tozását rnuta t ja, hogy azt 1984-ben "konszolidálta", majd!989-ben rnentesitette a "konszolidáció" alól. Ez utóbbi rnűvelet tette szükségessé, hogy az eredeti /1/1971. hitelfelvételi megállapodást a törlesztési kondiciók meghatározásával - megújitsák. Erre vonatkozóan a megállapodás elkészült, mely a megkötést követően egy 5 éves türelmi időszakot és 10 éves törlesztést, összesen 15 éves futamictót irányoz elö.

21 - JS - Az évi vállalati forgóalap rendezésre felvett hitel összege az utóbbi időben az ÁVÜ privatizációs bevételei befizetésének - a Vagyonpolitikai Irányelvek előírásainak megfelelőerr - hatására csökkent. Ezen túl az évi zárszámadásban jóváhagyott a PM és MNB között fennállt követelések és tartozások beszámítása során e célra felhasznált összeg is csökkentette az eredeti tartozást, mely szeptember 30-án! millió Ft volt. Összefoglalóan megállapítható, hogy a vizsgálat is hozzájárult az és évi vállalati forgóalap rendezések közötti adatkeveredések eloszlatásához. Szembetünő azonban, a két vállalati forgóalap rendezési tranzakció alapvetőerr eltérő dokumentáltsági szinvonala, az évi forgóalap hitel vállalati felhasználására vonatkozó adatok jelentős hiánya. Figyelembe véve az évi alapszerzödés közel 45 Mrd Ft-os vállalati támogatási szükségletét, a kiegészítő jellegű (az alapszerzödésből kimaradt) vállalati forgóalap juttatásra fordított közel 24 Mrd Ft összegszerüségében is jelentösnek ítélhető. Mindemellett megállapítható, hogy a PM a 3485/1971. kormányhatározatban szereplő felhatalmazás alapján a /1/1971.sz. MNB-vel kötött megállapodás szerint jogszerüen 23,8 Mrd Ft hitelt vett fel. Az 1971-ben folyósított költségvetési hitel mind a mai napig az MNB éves mérlegeiben jelentkezik. A vállalati forgóalap rendezés miatti államadósság december 31-i állománya millió Ft, szemben az évi CIV. tv (t) bekezdés d) pontjában várhatóként jelzett 23,6 Mrd Ft-tal.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK ~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK a Kormány által az állami költségvetés l. negyedévi helyzetéről és a Szolidaritási Alap 1992. l. negyedévi felhasználásáról készített tájékoztat6khoz 1992. május 91. A-144-111992.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2007. december

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

10814. szám VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről. 1993. június

10814. szám VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről. 1993. június ~ (454-G- ------------------------------------------ 10814. szám VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről 1993. június A-202-2/1993. Az államháztartásról szóló törvény alapján a Kormány

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK Az

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. III. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi

Részletesebben

Törökbálint Város Polgármestere

Törökbálint Város Polgármestere Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 245 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 6-23-335-21 Fax: 6-23-336-39 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap: www.torokbalint.hu T Á J É K O Z T

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2007-B

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2007-B A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 27-B -BEN 1 Fő témakörök 1. A központi költségvetés 26. évi várható finanszírozása. 2. A 27. évi finanszírozási terv főbb jellemzői. előadó: dr.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2012-ben. 2. A 2013. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét

Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét Hazánk 2016. április 6-án törlesztette az Európai Uniónak

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben