Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1"

Átírás

1 Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építményadó bevezetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Gyál közigazgatási területén található minden olyan épületre, amely a környező külső tértől épületszerkezettel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. (2) A tárgyi hatály kiterjed továbbá az (1) bekezdésben meghatározott épületekben található, műszakilag elkülönített és külön bejárattal ellátott épületrészekre is. 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a) a magánszemélyekre, b) a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesüléseire. Az adókötelezettség 3. (1) Adóköteles az 1. -ban meghatározott lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet, mely a) a lakás céljára szolgáló építmények esetében az építményhez tartozó ingatlan-nyilvántartás szerinti földterület; b) a nem lakás céljára szolgáló építmények esetében az építménnyel beépített földterület háromszorosa. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya 4. (1) Az adó alanya (2 ) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. (3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. (4) Az építményadó alanya a 2. -ban és a 4. (1) bekezdésben meghatározottak szerint a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 1 Kihirdetve: 2002.XII.20. Hatályos: 2003.I.1-jétől.

2 2 A személyi adómentesség 5. (1) Mentes az építményadó alól a 2. b), c) pontjaiban felsorolt adóalanyok közül: a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. (2) Mentes az építményadó alól az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. A tárgyi adómentesség 6. (1) Mentes az építményadó alól: a) a szükséglakás, b) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, c) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, d) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja, e) a lakás céljára szolgáló építmény hasznos alapterületéből - az építményben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek száma után - 30 m²/fő, de legalább 100 m², f) a lakás céljára szolgáló építmény kiegészítő helyiségei, g) a lakás céljára szolgáló építmény, ha a tulajdonos, vagy több tulajdonos esetén a tulajdonosok közül az egyik nyugdíjas, h) az új építésű, belterületi lakás céljára szolgáló építmény a használatba vételi engedély kiadását követő 10 évig, i) a nem lakás céljára szolgáló építmények a használatbavételi engedély kiadását követő 5 évig, j) a nem lakás céljára szolgáló építmények körén belül az eredeti rendeltetésének megfelelően használt gépkocsi tároló. (2) Az (1) bekezdés h) és i) pontjai szerinti adómentesség nem jár azon építmények után, amelyek építési engedély nélkül vagy elvi építési engedéllyel épültek, függetlenül attól, hogy később fennmaradási vagy használatbavételi engedélyt kaptak. (3) A vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye után fizetendő építményadó alóli mentessége vonatkozásában az (1) bekezdés e), f), g), h), i) és j) pontjaiban meghatározott esetekben a mentességek december 31. napjáig alkalmazhatóak, illetve az (1) bekezdés h) és j) pontjaiban foglalt esetekben kizárólag ezen időponttal bezárólag állapíthatóak meg azzal a kitétellel, hogy ezen adómentességeket csak az a vállalkozó érvényesítheti, aki a mentesség igénybevételére március 31. napjáig jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb március 31. napjáig megkezdte. A vállalkozónak az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését január 31. napjáig be kell jelentenie az adóhatósághoz. A vállalkozó december 31. napját követően, az (1) bekezdés e), f), g), h), i) és j) pontjaiban meghatározott esetekben, üzleti célú építménye után, nem jogosult építményadó alóli mentességre.

3 3 Az adókedvezmények 7. (1) Adókedvezményként a lakás céljára szolgáló építményekre vonatkozó adómértékkel adóznak december 31. napjáig az üzleti célt szolgáló, a) a lakás céljára szolgáló építménnyel egy építési telken épült, január 1. napja előtt használatba vett, nem lakás céljára szolgáló adóköteles építmények közül az, amelyet a c) pont nem érinti, b) az január 1. napja után használatba vett, nem lakás céljára szolgáló adóköteles építmények közül az, amelyet vállalkozó kiskereskedelmi vagy lakossági szolgáltatási célokra használ, és amelyet a c) pont nem érinti, c) a vendéglátó-ipari, a melegkonyhás vendéglátó-ipari, a cukrászati üzletkörbe tartozó nem lakás céljára szolgáló építmények közül az, amely szeszesitalt nem forgalmaz vagy I. kategóriába sorolt vendéglátó-ipari üzletnek minősül, d) a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabály szerint osztályba sorolt nem lakás céljára szolgáló építmények közül az, amelynek besorolása a panzió és fogadó esetében a három csillagos, fizető-vendéglátó szálláshelyek esetében legalább a II. osztályos besorolást eléri, feltéve, ha az adókedvezmény igénybevételére a vállalkozó március 31. napjáig jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb március 31. napjáig megkezdte. A vállalkozónak az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését január 31. napjáig be kell jelentenie az adóhatósághoz. (2) Nem jár az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény azon építmények után, amelyek építési engedély nélkül vagy elvi építési engedéllyel épültek, függetlenül attól, hogy később fennmaradási vagy használatbavételi engedélyt kaptak. (3) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény valamelyikére jogosult vállalkozó esetében december 31. napját követően, az üzleti célt szolgáló építménye után fizetendő építményadó mértékére a 9. szerinti adómértékek az irányadóak. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése 8. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. (2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. (3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. (4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alapja és mértéke 9. (1) Az építményadó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az alapterület számításakor a kerekítés szabályai szerint kell eljárni. (2) Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után a) a lakás céljára szolgáló építmények esetében 200.-Ft/m², b) a nem lakás céljára szolgáló építmények esetében 600.-Ft/m².

4 4 Adómérséklés, adóelengedés, részletfizetés, fizetéshalasztás 10. (1) Az adóalany a jogerősen megállapított adó vonatkozásában feltéve, ha neki fel nem róható okra visszavezethető fizetési nehézsége támad kérelmet jogosult begyújtani a) fizetéshalasztás, illetőleg b) részletfizetés engedélyezése iránt, továbbá kérheti c) adótartozásának mérséklését, illetőleg d) elengedését. (2) A nem magánszemély adóalany csak az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt kedvezmények megadását kérheti. (3) Fizetéshalasztás vagy részletfizetés engedélyezése, adómérséklés, adóelengedés iránti kérelem beérkezése esetén vizsgálni kell: a) magánszemély adóalany esetében az adóalany családi, jövedelmi, vagyoni, szociális és egyéb körülményeit, b) nem magánszemély adóalany esetében az adóalany fizetési nehézségének jellegét (átmeneti vagy tartós fizetésképtelenséggel kell-e számolni), valamint azt, hogy tanúsít-e az adott helyzetben tőle elvárható magatartást. (4) Az adótartozás összegének mérséklése vagy elengedése csak rendkívüli méltánylást érdemlő családi, vagyoni és szociális körülmények megléte esetén kerülhet sor. (5) Az önkormányzati adóhatóság a méltányossági kérelem elbírálását megelőzően a kérelemben közölt indokok igazolására szólíthatja fel az adózót, és a szociális körülmények feltárása érdekében környezettanulmány készítését kezdeményezheti. (6) Adómérséklési, adóelengedési, részletfizetési, fizetéshalasztási kérelmek ügyében hozott határozatok elleni fellebbezés elbírálására az általános szabályoknak megfelelően - a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal jogosult. Az adó bevallása, megállapítása, megfizetése és ellenőrzése 11. (1) Az építményadót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. (2) Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, a mentességek és az adó megállapításához szükséges adatokról bevallási kötelezettség terheli. (3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelentenie. (4) Az építményadó fizetési kötelezettség keletkezéséről, illetőleg fennállásáról az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell adóbevallást tenni, kivéve az 5. -ban meghatározott adóalanyokat. (5) Újabb adóbevallást az adó alanya csak akkor köteles tenni, ha adófizetési kötelezettségét érintő változás (pl.: az alapterület nagyságában, a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja személyében stb.) áll be. (6) A bejelentésre, a bevallásra, a bizonylati rendre, a könyvvezetésre, a nyilvántartásra vonatkozó előírások megtartását, az adó összegének megállapítását, bevallását és megfizetését az adóhatóságnak joga és törvényi kötelezettsége ellenőrizni. (7) Ha az adózó bevallási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem), az adózós rendjéről szóló többször módosított évi XCI. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott mértékű mulasztási bírságot kell fizetnie.

5 5 (8) Az adóalanyok a megállapított építményadót két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlékmentesen. (9) Az önkormányzati adóhatóság által év közben megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. Záró rendelkezések 12. (1) Az adókötelezettség és az adómentesség megállapításához az építmény, a helyiség, használatba vételi engedély kiadásáról, a használat módosításáról az építésügyi hatóság írásban köteles tájékoztatni az önkormányzati adóhatóságot. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és az Art. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. (3) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 21/1999.(XI.25.) Ök. számú rendelete. (5) E rendelet 7. -a december 31. napján hatályát veszti. Gyimesi István polgármester Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző ZÁRADÉK A rendelet december 20. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. Gyál, december 20. Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete az építményadóról

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL A 3/1996. (I. 25.) 3, A 29/1996. (IX. 2.) 4, A 37/1996. (XI. 11.) 5, A 45/1997. (1998. I. 1.) 6,

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben