Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók"

Átírás

1 Csürke József A mentálhigiénéről Definíciók A mentálhigiéné szemantikailag túlterhelt fogalmának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek tűnik tisztázni az alapvető fogalmakat és összefüggéseket. A Pszichológiai elemző szótár a mentálhigiénét a következőképpen határozza meg: a lelki egészség megőrzésének és elősegítésének tudománya. Tartalmazza mindazokat az ismereteket és szükséges intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket, és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására. A lelki egészség komplex jelentéssel bír, nem egyenlő a betegségek hiányával az egészség a testi, lelki és szociális jól-lét (well-being) együttese, tehát pozitívumot állít, nem negatívumot tagad. Az egészséges vagyok kijelentés nem egyenlő a nem vagyok beteg formulával. A humán szervezet egészsége egyszerre testi, lelki és szociális egyensúly, amelyben a pszichikai állapot gyakran egyfajta mediátor szerepet is betölt, azaz közvetít a szociális dimenzió jelenségei, valamint a testi folyamatok között. (Pikó, 2003, 29. old.) A lelki egészség felfogása kultúrspecifikus, vagyis az egyén a saját kulturális hátterének függvénye. (Docu, 1997) A különböző cselekvések és események egyéni valamint társas megítélése alapvetően meghatározott attól a kulturális környezettől, amelybe ágyazottan ezek megvalósulnak. A sikeres alkalmazkodás feltétele az egyensúlyt teremtő mechanizmusok önszabályozó működése, amely elősegíti a testi-lelki értelemben vett viszonylagos egyensúlyi állapot létrejöttét. A mentálhigiénés zavarok lényege abban áll, hogy feszültség jön létre az alkalmazkodás részleges vagy teljes sikertelensége, valamint stresszhatások miatt. Mindezeket az egyén úgy képes feldolgozni, hogy az egyensúlyt ill. örömöt átmeneti eredményességgel olyan kompenzációs viselkedés- és magatartás-módokkal helyettesíti, mint amilyennek többek között az alkoholizmus, szerhasználat, promiszkuitás tekinthető. (Bugán, 1999) 1

2 A mentális egészség megközelítése a modern kultúrában elsősorban az életstílus, életmódváltozás kérdéseit veti fel, melyek az egyéni és közösségi adaptációs kapacitás fokozott igénybevételével, a stresszel állnak szoros összefüggésben (Pikó, 2003). A stressz a kedvező mennyiségű és minőségű környezeti ingereken túl melyek a fejlődés szükséges feltételei, az egyéni alkalmazkodóképességet meghaladó mértékben a szervezet egyensúlyi és egészségi állapotára patogén módon hat, ezzel alapot adva a pszichoszomatikus tünetképzésre s a mentális egészség felbomlására, magatartászavarok kialakulására. A magatartástudományi kutatások felhívják a figyelmet a biztonságot adó, ismert, betanult dolgok, hétköznapi rutinok szerepére az egyensúlyi állapot fenntartásában. Napjainkban G. MacDonald és K. O'Hara (1997) fogalmazta meg igen korszerűen a lelki egészség tíz alapelemét. Szintén hangsúlyozzák, hogy a lelki egészségnek nem lehet kultúramentes meghatározását adni s ezért nem is törekszenek azt egyetlen meghatározásban definiálni, hanem olyan megállapításokat tesznek, amelyek összefüggésben állnak a mentális egészséggel. Eszerint a lelki egészség attól függ, hogy rendben vannak-e alapvető emberi szükségleteink. Ezek közé sorolható számos pszichológiai feltétel, a megfelelő élelmiszerellátás, lakáshelyzet, védettség, a biztonság érzése, szociális támogatottság, továbbá mentesség a fájdalomtól, a környezeti ártalmaktól, a felesleges stressztől és a kizsákmányolás minden formájától. Ezeken túl magában foglal magasabb rendű igényeket is, mint szeretetteljes kapcsolatokat, mások általi elfogadottságot és megbecsülést, csoporthoz való tartozást, tiszteletet, elismerést, önbecsülést és méltóságot, szabadságot és az önmegvalósítás lehetőségét. Utóbbiak már közeli összefüggésben állnak az ember transzcendens szükségleteivel: azzal az igénnyel, hogy olyasféle kérdésekre keressük a választ, mint: Mi az életem értelme? Végesnek vagy öröknek tekinthetem-e saját személyes létezésem? Miképpen kapcsolódjak a számomra fontos Másokhoz? A lelki egészség olyan képességeket feltételez, mint a változások kezelése, a gondolatokra, valamint a negatív és pozitív érzelmekre való reflektálás, ezek elfogadása, integrálása és kommunikálása. Ezen túl kiterjed a kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának képességére, a stressz kezelésére, a környezet ill. kapcsolatok módosítására, ha azok stresszt okoznak. A lelki egészség egyensúlyt jelent, de képességet arra is, hogy szélsőséges érzéseket, érzelmeket mint a boldogság és szomorúság, reménykedés és kétségbeesés kezelni tudjunk. Mindez olyan érzéseken és hiedelmeken alapul, mint az, hogy jogaink, érdemeink vannak, hogy van célunk, erőnk és képességünk a világban elfoglalt helyzetünk irányítására és befolyásolására. Annak megértését és elfogadását is jelenti, hogy mind bennünk, mind 2

3 másokban pszichológiai és emocionális problémák adódhatnak, s ezek a legtöbb ember életének teljesen természetes velejárói. Fonagy és munkatársai (2002) ezt mentalizációs képességnek nevezik: az egészséges ember tudatában van annak, hogy a társas világból származó reprezentációi egyediek, mint reprezentációk, nem pedig mint külső valóság léteznek, és az élet egyedi történetében formálódnak. A szerzők meghatározzák azokat a fejlődéslélektani feltételeket a kötődés megfelelő szintjét és minőségét, a gondviselő érzelmeket visszatükröző kommunikációját amelyek között ez a készség optimálisan alakulhat. A mentalizációval összefüggésben a lelki egészség egyben jelenti azt is, hogy mind másokkal, mind magunkkal szemben alapvetően pozitív a beállítottságunk, boldognak, jókedvűnek és szeretetteljesnek érezzük magunkat, mert a társas kapcsolatokat nem kiszámíthatatlan útvesztőnek, hanem megismerhető, biztonságot adó erőforrásnak tudjuk tekinteni. Ahhoz, hogy az előbb felsorolt jellemzőket különböző környezeti, kulturális feltételek között befolyásolni, változtatni tudjuk, G. MacDonald és K. O'Hara szerint szükség van konkrétan meghatározott specifikus elemekre, amelyek mint szükségletek, képességek, érzések és hiedelmek szerepet játszanak a mentális egészségben. A lelki egészség, annak támogatása és károsítása tíz specifikus elemet tartalmaz, amelyet a következő mátrix szemléltet: jó minőségű +önbecsülés + érzelmi +önmagával + társadalmi környezet érettség bánni tudás támogatás Lelki egészség = lepusztult + érzelmi + érzelmi + stressz + kizsákmá- környezet visszaélés elhanyagolás nyolás Ennek az egyenletnek a számlálója ill. nevezője változtatásával a lelki egészség állapotát pozitívan befolyásolhatjuk, mégpedig úgy, hogy a számlálóban lévő elemeket növeljük vagy erősítjük, a nevezőben lévőket pedig csökkentjük ill. gyengítjük. Ezek az elemek adekvátan és átfogóan mutatják be a lelki egészség koncepcióját. Az egészségfejlesztés akkor a leghatékonyabb, ha együttes hatása van a személy egész életére, az egész családra vagy közösségre, s ha ez a hatás kumulatív, komplementer és globális. (MacDonald, O'Hara, 1997) 3

4 Történeti vonatkozások A mentálhigiéné laikus mozgalomként indult a múlt század elején. Először egy depresszióból gyógyult beteg, Clifford W. Beers foglalkozott 1908-as könyvében e kérdéssel, mégpedig saját elmegyógyintézeti sorsából kiindulva, a pszichiátriai ellátás javításában kereste a lelki egészségvédelem útjait. Adolf Meyer volt az a svájci származású amerikai pszichiáter, akinek a támogatásával került hódító útjára a megelőzés eszménye. Az elmegyógyintézeti kezelés javítása mellett a pszichés bántalmak és betegségek megelőzése, a visszaesés megakadályozása volt a cél. Az eddig pusztán szociális támogatás helyett szakszerű mentálhigiénés törődést alakított ki felesége segítségével, aki a kórházból kikerült betegeket otthonukba követte, gondozta. (Hárdi, 1992) Csupán néhány évvel az első külföldi mentálhigiénés mozgalmak indulása után, Oláh Gusztáv kezdeményezésére 1904-ben alakult meg Magyarországon az Országos Egészségvédelmi Liga, 1936-ban pedig létrejött a Lelki Egészségvédelmi Szövetség, amely 1948-ban újjáalakult. A hetvenes évek elején alakultak meg olyan mentálhigiénés műhelyek, amelyek a különböző lelki problémákat azok társadalmi összefüggéseiben értelmezték. A hetvenes évek végétől a mentálhigiénés szolgálatok az egészségügyön kívül (közművelődés, egyházak, pedagógiai műhelyek) szerveződtek és működtek ban megalakult a MPT (Magyar Pszichiátriai Társaság), amely Szociálpszichiátriai Szekciójának 1985-ös beszámolója már önálló szervezeti egységként nevesíti a Mentálhigiénés munkacsoportot ban kísérlet történt Mentálhigiénés Egyesület, illetve Szövetség létrehozására. A rendszerváltozás első éveiben miniszteri biztosi státusz hivatott a tiltás és tűrés után a virtuálisnak nevezhető 1 támogatottság állapotát megjeleníteni áprilisában megalakul az Országos Mentálhigiénés Szövetség Zalaegerszegen, majd pár hónappal később a Mentálhigiénés Programiroda. 1 Meglátásom szerint virtuálisnak tekinthető a mentálhigiéné támogatása akkor, amikor a mögé felálló intézményrendszer súlyos társadalmi szintű problémák megelőzése, kezelése érdekében tulajdonképpen semmit sem tesz, a civil kezdeményezéseket csak költségvetése töredékével támogatja. Emellett a történetileg első (medicinális) paradigma szellemében szinte kizárólag dohányzás- és alkoholfogyasztás, valamint szexuális úton terjedő betegségek - prevencióját szolgáló programokat finanszíroz. Az akkori intézményrendszer támogatási szisztémájáról, programjairól, azok eredményességéről nem készültek közlemények, így a szerző leginkább szubjektív benyomásaira támaszkodhat. 4

5 A mentálhigiéné paradigmáiról Kézdi Balázs (1999), a mentálhigiénét Kuhn-i (1984) értelemben, mint paradigmát értelmezi. A történetileg első mentálhigiénés paradigma a pszichiátria szintén első, vagy par excellence "orvosi" elméleti-szemléleti rendszerének és gyakorlatának származéka. Megfigyelhető a mai mentálhigiénés gyakorlatban ennek továbbélése, mégpedig oly módon, hogy a mentálhigiénés szaktudást a pszichiátria szolgálólányának, a pszichiátriai tudás többszörösen hígított változatának tekintik. Mivel a kiindulópont ebben az esetben a pszichiátriai betegség lesz, a megközelítés mögött ott rejlik az egészség, mint a betegség hiánya túlhaladott koncepciója. A történetileg második mentálhigiénés paradigma most van kibontakozóban, kezdete e század második felére tehető, s két alapvető tulajdonsága teszi megkülönböztethetővé az előző paradigmától. Az első jegy, hogy elméleti hátterét multi- és interdiszciplináris beágyazottsága biztosítja, s a második, hogy a mentálhigiéné területén az egészség promóciója válik dominánssá a prevencióval szemben. (Kézdi, 1999, 11. old.) 1. ábra Orvostudomány Pszichiátria Történetileg Mentálhigiéné első Pszichiátria Mentálhigiéné Szociális munka Orvostudomány Társadalomtudományok pedagógia Történetileg második Szociológia Szociálpolitika történetileg első mentálhigiénés paradigma történetileg második 5

6 A képzések felfogásában a mentálhigiéné a mindennapokban előforduló sokféle emberi, személyközi probléma, elakadás, krízis, szociális konfliktus szakszerű ellátása, amelyeknek talaján a későbbiekben esetleg pszichiátriai betegség, szociális nehézségek stb. alakulnának ki így jelentése egyfelől az elsődleges megelőzés, másfelől magába foglalja a lelki egészségpromóciót, és az önsegítés újszerű polgári öntudatosodásának formáit, az alternatív identitáskeresést is. A mentálhigiénére vonatkozó paradigmaváltás jellemzőinek áttekintése igazolja, hogy a medicinális modell egészség betegség koncepciójával szemben a pozitív mentálhigiéné az alapvető egészségről, és az e kontinuumra helyezhető betegségről, mint átmeneti állapotról gondolkodik. (Bagdy, 1999/b, 37. old.) Pozitív mentálhigiéné pozitív pszichológia lelki egészségpromóció Az alábbiakban ismertetésre kerülő fogalmak szakmai tartalma igen sok átfedést mutat. A nemzetközi és a hazai tudományos diskurzusokban gyakran keveredve, akár egymás szinonimáiként jelennek meg, holott megközelítésmódjuk eltér egymástól, még akkor is, ha a tevékenységeik által megvalósítani kívánt célok átfedést mutatnak, sok esetben azonosak. Problémalátásuk legmarkánsabb különbsége abban ragadható meg, hogy a lelki egészség erősítését és javítását eltérő tényezők és szereplők befolyásolásában látják, így a pozitív pszichológia az egyéni, a pozitív mentálhigiéné a társadalmi, a lelki egészségpromóció a leginkább a társas-közösségi aktivitásra és változásokra építi stratégiáját. Fontos megjegyeznünk, hogy az iskola és annak mezorendszere intézményi hálózata, multi- és inter-professzionális kapcsolatrendszere, stábja stb. biztosítja mindhárom megközelítésmód számára az egyik legmegfelelőbb terepet. Pozitív mentálhigiéné A lelki egészség társadalmi feltételrendszerének kidolgozása olyan egészséges identitásmodellt felkínáló és létrehozó társadalom képét vetíti elénk, melyben a személyiséghez hasonlóan a társadalom nem statikus módon működik, hanem egy dinamikus folyamatban törekszik afelé, hogy a társadalom tagjai esélyt kaphassanak a lelkileg 6

7 egészséges élet kibontakoztatásához, lehetőséget arra, hogy önmagukért és a társadalomért munkálkodhassanak. (Tomcsányi, 1999) A pozitív mentálhigiéné vonatkozásában említhetjük példaként a krónikus szervi, szomatikus betegek és rokkantak esetét, akik pszichésen nagyon jó állapotban vannak, mégis, munkanélkülivé válásuk esetén s különösen veszélyes ez tartós munkanélkülivé váláskor olyan élethelyzetbe kerülhetnek, amely a mentális rokkantság lehetőségét vetíti előre. (Buda, 1998) Kopp Mária mentálhigiénés helyzetképünket feltáró 1999 februárjában közölt kutatása rámutat a társadalom különböző rétegeiben megjelenő szociális problémák és a lelki egészség megbomlásának szignifikáns összefüggéseire. (Kopp, 1999) Vizsgálatában többek között a munkanélküliség, a munkaképesség csökkenés, az alacsony iskolai végzettség, a gazdasági lemaradás vonatkozásában igazolja a lélektani egyensúly felbomlásának, annak valószínűségének növekedését a depressziós tünetegyüttes 2 előfordulásának gyakoriságával. Fontos azonban megjegyeznünk Buda Béla nyomán (1998), hogy rossz körülmények között is lehetséges olyan hatásrendszerbe kerülni, amely a személyiség autonómiáját és aktivitását fokozza, önhatékonyságának megtalálását és átélését segíti (self-efficacy) és ún. empowerment effektust ér el. Az empowerment erővel, hatalommal való felruházottságot jelent, annak a képességnek és érzésnek az átélését, hogy életünk, sorsunk alakulása felett kontrollal rendelkezünk. Pozitív pszichológia A pozitív pszichológia célja azoknak a tényezőknek a felkutatása és erősítése, amelyek az egyének és közösségek jóllétét (well-being) segítik elő, tulajdonképpen az ember pozitív jellemvonásainak tudománya. (Sheldon King, 2001; Pikó, 2004) A posztmodern fogyasztói társadalom, fogyasztói kultúra egyik fő kihívása az értékrendszerek területén mutatkozik meg. A szerzés mindenekfeletti normája és a mértékletesség dichotómiája ez, melynek talán legmeghatározóbb tényezője a kontroll. Az 2 A depressziós tünetegyüttes fogalmát Kopp Mária nyomán (1999) a következő megközelítésben használom és értelmezem: olyan negatív érzelmi állapot, amelynek legfontosabb jellemzője a tehetetlenség, a kontrollvesztés érzése, a mások iránti érdeklődés csökkenése, a döntésképtelenség, az önvádlás, s melyet a jövő reménytelenségének érzete kísér. 7

8 egészségi állapot legfontosabb összetevője egyéni és közösségi szinten egyaránt az életmód és egészségmagatartás. Az életmód az egyén szabad döntésein, akaratán túl társadalmi, kulturális kényszerítő körülmények függvénye is. Pikó (2002) vizsgálatai kimutatták többek között azt, hogy a felsőbb társadalmi osztályokba tartozók körében sokkal több sikert érnek el az egészségfejlesztési programok, mert ők jobban bíznak saját belső kontrolljukban, képességeikben és lehetőségeikben. (Pikó, 2003) David Riesman, A magányos tömeg című munkájában lényeges megállapításokat tesz a kontroll természetéről: a modernizációval megerősödött belső kontroll helyébe a fogyasztói társadalom által manipulált külső kontroll lép, amely kedvezőtlenül befolyásolja az egyéni értékekhez és célokhoz igazított döntéseket. (Riesman, 1996; Pikó, 2004) Az egészségpszichológia az egyéni adaptációs folyamatok természetének feltérképezése révén törekszik leírhatóvá tenni a modern élet által létrehozott kihívásokkal való sikeresebb megküzdési, alkalmazkodási mechanizmusokat. A prevenciós szintek és színterek A hagyományos megelőzési modell (Caplan, 1964) három prevenciós szintet különít el: a.) primer (elsődleges) prevenció, b.) szekunder (másodlagos) prevenció, c.) tercier (harmadlagos) prevenció. A primer prevenció célja, hogy egy adott népességen belül mérséklődjék a mentális rendellenességek és zavarok új eseteinek előfordulási aránya. Ez az oki megelőzés történhet szomatikus, pszichoszociális és szociokulturális szinten. Az öngyilkosság primer prevenciójának szempontjából ez a krízis felismerésének és intervenciójának, a copingstratégiák erősítésének felel meg. 3 3 A prevenciós tevékenységek formáit öngyilkosság-megelőzésből merített példák illusztrálják, miután ez a lelki egészségvédelmi tevékenységek egyik fő hazai és nemzetközi irányvonalát képezik, valamint önmagában a krízisparadigma a mentálhigiéné egyik legmeghatározóbb elméleti kerete és szervező elve. Erről bővebben lásd e kötet további írását: B. Erdős M. Csürke J. : Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről címmel. 8

9 A szekunder prevenció célja a korai stádiumban lévő esetek gyors, hatékony megoldása, amikor még mozgásban van vagy nem rögzült az állapot. A másodlagos megelőzés egyik elvi lehetősége a szűrés. Ilyenkor Hárdi szerint (1992) három elkülöníthető csoporttal találkozhatunk: a.) a korai kezelésre alkalmas pszichés zavarokkal? b.) krízisesetekkel, amelyek aktuális konfliktusok nyomán jelentkezhetnek; c.) olyan krónikus esetekkel, amelyek a környezet toleranciája miatt vagy a betegek és a család rejtési, fedési tendenciái miatt nem kerülnek kezelésre. A szuicidium szekunder prevenciója akkor teljesül, ha a befejezetlen öngyilkosságot követően a páciens krízisterápiában részesül, ami nagyban hozzájárulhat a következő öngyilkossági kísérletét megelőzéséhez. 4 A tercier prevenció célja Caplan (1964) szerint az elszenvedett mentális megbetegedések további károsító hatásainak, következményeinek, defektusainak csökkentése, ami tulajdonképpen egy széleskörű rehabilitáción alapul. A rehabilitáció magában foglalja azt a törekvést, hogy a felépült betegeket múltbéli nehézségeik a lehető legkevésbé akadályozzák a családjukhoz, munkájukhoz való visszatérésben, valamint a közösség társadalmi életébe való újbóli bekapcsolódásukban. Ezáltal mérsékelhető a családtól, munkahelytől, társadalmi csoporttól való elidegenedés, mégpedig oly módon, hogy a személy a betegség szimptómáinak enyhülésével párhuzamosan visszaszerzi régi szakmai ismereteit és társas készségeit, vagy újakat sajátít el. Ezt szolgálják például a kórházi kezelés igénybevételét elkerülő intézkedések, amelyek a segített közvetlen környezetében próbálnak beavatkozni. Lelki egészségpromóció Tudor (1996) lelki egészségpromóciós megközelítése a lelki egészség védelmét és maximalizálását hangsúlyozza, s az alábbi nyolc ismérvét jelöli meg: 4 Meg kell itt említeni, hogy több, szuicid pácienseket ellátó intézményben az akut, sokszor csak szomatikus szintre korlátozódó ellátást követően, a pszichésen labilis, ám terápiásan megközelíthető állapotban lévő személyeket egy nyilatkozat aláírását követően hazaküldik. 9

10 1) megküzdési (coping) képesség; 2) feszültségek és stresszek uralásának képessége; 3) megfelelő énkép és önazonosság érzés; 4) önértékelés; 5) önfejlesztés, a fejlődés képessége; 6) autonómia; 7) a változás képessége; 8) társas támogatások igénybevételének és a társadalmi mozgalmakban való részvétel képessége. Az 1987-es Ottawa Charter, amely a WHO állásfoglalása az egészségpromócióról, a következőképpen határozza meg annak tartalmát: az egészségpromóció olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket, hogy fokozzák kontrolljukat egészségük felett, ill. javítsák azt. A teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyén vagy csoport képes kell legyen megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit és/vagy megváltoztatni környezetét, ill. megküzdeni azzal. Az egészségpromóció nem csupán az egészségügy felelőssége, hanem az egészséges életmódon át terjed ki a jólétig. (Buda, 1998, 14. old.) A lelki egészségpromóciós tevékenységek esetében nem a betegségek megelőzése vagy elkerülése a fő cél, hanem az egészség eladása, az egészség eszméjének társadalmi szintű propagálása. Ezek a programok nagy hangsúlyt helyeznek a megvalósuló projektek folyamatos monitorozására, azok hatékonyságának elemzésére, utólagos és teljeskörű értékelésére (evaluációra). Igen meghatározó a társadalmi szintű programok multiplikatív hatásmechanizmusa, amely azt a kedvező tendenciát preferálja, amikor a programok természetes emberi kapcsolatokra is hatnak, azokban továbbítódnak, felerősödnek. (Buda, 1998) Egészségpromóciós törekvések állnak a nemzeti egészségvédelmi programok hátterében is, mint például hazánkban a sok vitát 5 kiváltott Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja is, amely 2002-ben került meghirdetésre. A program 19 alprogramba tematizálja azokat az egészség-megőrzési, egészség- és intézményrendszer-fejlesztés témakörébe sorolható feladatokat, amelyeket egyrészt a kedvezőtlen eredményeket hozó 5 Szakmai és később politikai vitákat egyaránt. Tudniillik feltételezhető, hogy a névadó Johan Béla március végétől augusztusáig a Sztójay-kormány egészségügyért felelős belügyi államtitkáraként részt vett zsidó orvosok deportálásában. A szakmai kérdések, a programok tényleges megvalósulásának kérdései ismét háttérbe szorultak ( ). 10

11 népegészségügyi vizsgálatok határozottan kijelölnek, másrészt a WHO Közgyűlése néhány évvel ezelőtt, 1998-ban deklarált. (Csürke Erdős, 2004) Az egészségfejlesztési programok sikerességének feltétele a résztvevők motiváltságában és kontrollérzésében rejlik. Az egészségfejlesztés egyre inkább életprogrammá válik, amely mindenkit magában foglal; időseket és fiatalokat, férfiakat és nőket, egészségeseket és betegeket. (Pikó, 2003, 235. old.) * * * Dialógus Ezt a témát a Leo Amici 2002 Alapítvány terápiás közösségének tagjai a következőképpen látták: Márta: Most elmondtad azt, hogy hogyan építettél fel magadban, egy ilyen, hát egy kicsit ügyeskedő, vagy, szóval egy ilyen életet. Most éppen építesz egy másik fajtát, ami meg arról szól, hogy gondoskodnod kell valahogyan magadról. Meg kell tanulni gondoskodni magadról, úgy, hogy ebből jobb dolgok jöjjenek ki. Mi az, ami ide tartozik? Csaba: Ahogy én tudok magamról gondoskodni? Márta: Igen. Tehát ahogy ezt az újfajta életedet értékelted. Csaba:... azt tudom igazán mondani, amit itt tanultam, és itt kapok, és itt használunk, azt a programot, meg az NA-t, az önsegítő csoportokat és ezt igazán azért tudom így mondani, mert jönnek ide sokszor vendégek, pszichológus vagy addiktológus hallgatók. Meg nem tudom. Nagyon sokan jönnek, és mondják, hogy milyen jó ez a hely. Én nem érzem úgy, hogy olyan rohadt jó lenne ez a hely. Persze segít nekem, meg minden, de azért 400 nap után már egy kicsit görcsös. Főleg, hogy öt napot voltam otthon. Szóval jönnek ide, és mondják, hogy de jó lenne, ha ők is így tudnának beszélni az érzéseikről, dolgokról, amik velük, magukkal történnek, mint mi, és ez meglep, mert én nem veszem ki annyira. Én ebben élek nap, mint nap, és nekem ez most természetes, hogy ezt csinálom ezek a könyvek adják az alapot. Ezt tartom a legfontosabbnak, az önsegítő csoportokat, és azt, hogy beszéljek róla. Mert ezt láttam és vannak előttem példák, akik itt épültek föl, nyolc, hét, öt, négy éve, három, van visszaesés is, de az a kevesebb, és abból is lehet tanulni. 11

12 Márta: Mondtad az elején, hogy az segített itt maradni akkor nagyon az elején hogy vannak itt ismerősök, akik már itt vannak két- háromszáz napja. Csaba: Ja! Vagy éppen már két éve tiszták voltak, viszont járnak vissza. Ezt itt nagyon fontosnak tartom azt is, itt ennél az alapítványnál, hogy járnak vissza csoportokra, vagy akár egy hétre, vagy pár napra olyan volt terápiások, akik itt álltak talpra, és élik ezt a programot, mert ez mondjuk az NA. A teljes tisztaság program, nem fogyasztanak alkoholt sem. És ez sokszor bennem volt Néha eszembe jut, a pia, meg a cucc is, és biztos könnyebb itt elviselnem ezt a gondolatot, mert itt vagyok ezen a helyen, ahonnan bármikor elmehetek, de már itt tanultam annyit, úgy érzem, és voltam itt annyit, hogy annyira átértékelődjön a véleményem, a gondolataim, hogy ne az legyen az erősebb. És ezt táplálni kell mindenképp, és ezért mondom az önsegítő csoportokat. Márta: Ott hagytuk abba, hogy a saját magunkról való gondoskodásról kezdtünk el beszélni. És Csaba mondott ehhez dolgokat, szeretném, hogyha Tényleg, mondanál valamit? Most azt mondták, hogy legyünk igényesek veled, és mondjál te dolgokat. Csaba: Önellátás? Márta: Igen, gondoskodás. Csaba: Nagyon fontos az, hogy a legalábbis úgy terveztem, hogy mindenképpen saját, önmagam lábán szeretném folytatni a jövőben. Nem terveztem olyan hosszú időre. Tehát ezt a programot lassan folytatjuk majd odakint. Pécsett lesz egy lakás, ahol fél évet lakhatunk, és ez egy ilyen átmeneti időszak lesz. Ez még most van kialakulóban, tehát még pontosan nem tudom milyen rendszerű lesz ez. A lényeg az, hogy elsősorban magunkra kell, hogy számítsunk, a közösségre, és erre a helyre. Márta: Jó. Andor: Nekem ez úgy jön le, hogy törődés. Márta: Aha. Marcsi: Nekem a saját magamról való gondoskodáshoz, először is nagyon nagy szükségem van önismeretre. Hogy megismerjem magam, mik a gyengéim, mik az erősségeim. Például én soha nem gondoskodtam magamról, engem mindig eltartott valaki. Tehát még az ilyen legalapvetőbb dolgokat sem csináltam. Nem vezettem háztartást, nem tudtam főzni, nem mostam magamra. Tehát egyáltalán semmit. Engem mindig elláttak. És elintéztek helyettem mindent. Itt pedig megtanulom azt, hogy igen, tényleg saját magammal törődjek, gondoskodjak magamról. Megtanultam ezeket az alapvető dolgokat. Kezdem megismerni magam, és így az értékrendem, az igényeim, a vágyaim is átalakultak némileg, és most már 12

13 vágyom arra, hogy egy önálló életem legyen, hogy ne szóljanak bele az én életembe, és el tudjam látni magam. De fontos, hogy megismerjem, hogy milyen is vagyok igazából. Márta: Ez egy kicsit emlékeztet arra, ahonnan az egész beszélgetés indult, még az eleje táján, hogy más, mint a többiek. Hogy mintha ugyanannak a dolognak lenne a másik oldala. Nem az, hogy más vagyok, hanem hogy méltó vagyok arra, hogy törődjek magammal. Nekem valami ilyesmit jelent, ez, ahogy itt ti éltek. Ugyanakkor Csaba te mondtad azt, hogy sokszor nem értik. Tehát aki nem szenvedélybeteg, az nem érti, amiről ti beszéltek, hogy ez ilyen szokatlan dolog, hogy mondjuk valaki, nem tudom, kint, vagy azután van, vagy hogy nevezitek amikor már nem Komlón. Mondjuk, arról kezdenél el beszélni, hogy törődöm önmagammal, meg gondoskodom önmagamról, mert hogy a divat ugye arról szól, hogy mondjuk önfeláldozóan másoknak segíteni, az egy kulturálisan elismert dolog, míg ha azt mondom, hogy gondoskodom önmagamról, az olyan furcsa. Nem tudom, hogy ezt tapasztaltátok-e már, erről lehet-e beszélni? Csaba: Lehet, hogy kulturálisan elismert dolog, de én ezt nem tudom, hogy mennyire gyakorolják, és most nem csak a függőkről beszélek most. Énszerintem ez a program, ami oda fel van írva, ez a tizenkét lépés, azt nem csak szenvedélybetegeknek találták ki, de azt tudná használni szerintem a világon nagyon sok ember. Mert én úgy is tudok magammal törődni, ami nem érdekel, és nem foglalkoztam vele, például hogy nem viselkedek úgy, hogy olyan érzések keletkezzenek bennem, amivel nekem használnom kelljen. Nem engedem magam irányítani, nem hagyom magam befolyásolni, akár szüleim által. Egy egyszerű példa, apám fölhív, hogy menjek ki vacsorázni, vagy ebédelni, én ki tudjak állni, hogy nekem más programom van, ne féljek megmondani hogy akkor megfelelésből, igen, kimegyek, mert különben mit szól, hanem el tudjam mondani, hogy nekem más programom van, be van osztva az időm, és nekem ez most az első, és nem az, hogy én kimenjek ebédelni. Meg tudom oldani (a másokkal való törődésről:) Meg kell, hogy tanuljam ezt is, úgy gondolom, mert én igazán sok áldozatot még nem hoztam senkiért, magamat kivéve. Én elég egoista vagyok, úgy gondolom. Ez mindenben megnyilvánult. Drogozásom alatt, drogozásom előtt. Nem adtam más véleményére, nem foglalkoztam vele, hogy ez bennem milyen érzéseket kelt. Nekem meglegyen a magam kis világa, aztán, hogy ez mennyire hat ki így a körülöttem lévő emberekre, azzal nem foglalkoztam. Nem is érdekelt, hogy engem szeressenek. Engem ismerjenek olyan kiskirálynak, akihez jöttek, és mindig volt cucc, onnan mindig lehetett venni. Ez nagyon jó dolog volt akkor, viszont most teljesen más dologért kell, hogy engem szeressenek, vagy hogy hozzám közel álljanak emberek, és itt is ezt tanuljuk, hogy ez egy önző 13

14 program, mert én azért segítek másoknak, hogy nekem jó legyen. Ezt is itt tanulom meg, és itt érzem, hogy az nekem jó, ha másnak tudok segíteni. Azokig a határokig, amíg nekem jó. Márta: Tehát, amit úgy a külvilágban szétválasztanak, azt a két dolgot, hogy másoknak meg magamnak, azt nektek sikerül összehozni. Csaba: Igen. Marcsi: Sőt én ezt a programot mostanában másképp értelmezem. Most jutott róla eszembe, hogy ha én nem törődöm magammal, és nem foglalkozom magammal, akkor lehet, hogy visszaesek, és akkor nem tudok senkiről gondoskodni, se törődni vele. Semmit nem tudok csinálni. Amíg magamnak nem én vagyok a legfontosabb, a legelső, meg az, hogy józan legyek, addig, akkor tök mindegy, hogy én mit csinálok, mert akkor nem tudok semmit csinálni. Minden csak másodlagos lehet ezután. Bárki és bármi. Csaba: Mindenképpen ennek kell elsőnek lenni, hogy amit itt elkezdtünk, vagy amiért nem is hogy idejöttünk, hanem amit itt megtapasztaltunk, tapasztalunk, és fölveszünk magunkra. Hogy igen. Én ezt választottam, és nekem ez szimpatikus, tetszik nekem ez az élet anyag nélkül, és megtalálom benne a helyem, akkor erre törekedjek. És nekem nagyon nehéz lesz visszailleszkedni, úgy gondolom. Ezen mostanában kezdek gondolkodni, mert mindig megvolt, magamnak megteremtettem, drogárulásból, bármiből azokat a feltételeket, hogy úgymond jól éljek anyagilag. De nekem most el kell fogadnom, és bele kell törődnöm, hogy választhatom azt, hogy bármikor visszamegyek, de én tudom hova jutottam: abba az állapotba, azzal az életformával, amit nem akarok, és most lehet, hogy havonta fogok annyi pénzt keresni, amennyit megkerestem egy nap alatt. Viszont nyugodtan tudok lefeküdni, nem kell bujkálnom emberek elől, nem kell hazudoznom, és ez fontos. És ebből lehet építkezni. Elérhetek nagyon sok dolgot így is. És volt előttem példa, de engem nem érdekelt, nekem így könnyebb volt. Most másképp kell csinálnom. Márta: Milyen területen tudsz majd elhelyezkedni? Csaba: Én mindenképp az üzleti életben szeretnék. Mert én otthon ezt láttam. Az apám zöldséges volt 30 évig, most nagykereskedő. Mindig ott volt előttem a példa, mindig mondta, és először még tetszett is, éves koromban. Csak aztán nekem kevés volt az, mert megtapasztaltam, hogy tudok gyorsan pénzt szerezni máshogy. És ez egyszerűbb volt, és miért ne. Márta: Jobban és gyorsabban, mint az apád? Csaba: Persze. Szóval nekem nem lesz egyszerű, meg én egy olyan fajta ember vagyok, aki nagyon szeretek baszogatni másokat is. És ezzel, nem magammal törődök. Itt tapasztaltam meg ezt is, és itt hallok rá visszajelzéseket is. Így nem szeretem magam, hogyha másokon 14

15 röhögök, meg baszogatok, még ha nem is igazán rosszindulatból, csak azért, hogy nekem valami lelki kielégülést okozzon, hogy piszkálhatom a másikat. És ez nem törődés magammal, mert ez által, ha neki valami rossz érzés, biztos, hogy bennem is az lesz, hogy eljutottam egy olyan szintre, megtörtént ez a kielégülés, de utána neki még rossz Most viszont arra kell törekednem, hogy inkább segítsek másokat, hogy azzal magam is segítem a fejlődésben. És ezt mondják is, hogy ez nem egy garancia ez a terápia, hogy valaki elvégezze. Ezzel alapokat lehet lerakni, megismerem magamat, és oda tudok figyelni ezekre az élethelyzetekre, meg akár konfliktusokra, amit nem anyagozással, hanem higgadt, nyugodt fejjel átgondolva meg tudok oldani. Irodalom Bagdy, E. (1999/a): A hazai mentálhigiéné: fejlődés és perspektívák. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Bagdy, E. (1999/b): A mentálhigiéné főbb irányzatai és a hazai Mentálhigiénés Program (1996). In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ, Budapest. Buda, B. (1994): Mentálhigiéné A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei Tanulmánykötet. Animula Kiadó, Budapest. Bugán, A. (1999): Mentálhigiénés lehetőségek és módszerek a felsőoktatásban. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Caplan, G. Grunebaum, H. (évszám nélkül): Az elsődleges megelőzés perspektívái. In: Szöveggyüjtemény a közösségi mentálhigiéné kurzushoz. A Közművelődés Háza, Tatabánya. 15

16 Csürke, J. Erdős, M.: A diskurzustól a dialógusig. In: Addiktológia III. évf., sz., old. Docu, J. (1997): A lelki egészség fejlesztése egy multikulturális társadalomban. In: Szenvedélybetegségek 1997/6, old. Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Fonagy, P. Gergely, Gy. Jurist, E. L. Target, M. (2002): Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self. Other Press, New York. Hárdi, I. (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica Kiadó, old. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó, Pécs. Kézdi, B. (1999): A mentálhigiéné paradigmáiról. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Kopp, M. (1999): Mentálhigiéné: helyzetkép és intervenciós javaslatok In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 1999/1-2. Kuhn, T. S. (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest. Kulcsár, Zs. (1999): Egészségpszichológia. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest, old. MacDonald, G. O'Hara, K. (1997): A lelki egészség tíz alapeleme. In: Szenvedélybetegségek 1997/6, old. Pikó, B. (2003): Kultúra, társadalom és lélektan. Akadémia Kiadó, Budapest. Pikó, B. (2002): Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 16

17 Pikó, B. (2004): A pozitív pszichológia missziója a modern társadalomban; In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5 (2004) 4, old. Reisman, D. (1983): A magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Sheldon, K. M. King, L.: Why Positive Psychology is Necessary? In: American Psychologist 56, old. Tomcsányi, T. (1999): A mentálhigiéné jelenségvilága. In: Tomcsányi, T. Grezsa, F. Jelenits, I. (szerk.): TANAKODÓ - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. A Magyar Testnevelési Egyetem, a HÍD Alapítvány és a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Kiadása, Budapest. Tudor, K. (1996): Mental Health Promotion. Paragigms and Practice. Routledge, London, New York, A WHO nemzetközi honlapja: 17

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A mentálhigiéné története (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné története (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné története (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Mentálhigiéné történet - Korai mentálhigiénés mozgalom (Buda nyomán, 2001) Fő problémák: alkohol, szifilisz Connecticut

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A mentálhigiéné története

A mentálhigiéné története A mentálhigiéné története (vázlat) Grezsa Ferenc Mentálhigiéné történet - Korai mentálhigiénés mozgalom (Buda, 2001 nyomán) Fő problémák: alkohol, szifilisz 1908: Clifford Beers 2 év elmekórházban könyv

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A mentálhigiéné története

A mentálhigiéné története Grezsa Ferenc A mentálhigiéné története (témavázlat) Belső használatra! Mentálhigiéné történet - Korai mentálhigiénés mozgalom (Buda, 2001 nyomán) Fő problémák: alkohol, szifilisz 1908: Clifford Beers

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Lelki egészség Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet,

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr.

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Dégi László Csaba A tantárgy leírása Tartalmi leírás Az előadás megismerteti a szociális

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba Egészségvédő viselkedés Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba 2012.03.02. Kérdések 1. Mi a koherencia (Antonovsky)? 2. Mik a szívós személyiség ismérvei? 3. Mi a belső kontroll? Miről lesz szó? Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013.

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Helyzetkép... 4 1.1.1 A magyar lakosság életkilátásai... 4 1.1.2 Ami a számok mögött van...

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Egészségügyi Világszervezet. A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március

Egészségügyi Világszervezet. A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március Egészségügyi Világszervezet A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március A 60 oldalas angol nyelvű jelentés következő 3 oldalon olvasható összefoglalóját készítette a a Szakmai Kollégium

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben