Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók"

Átírás

1 Csürke József A mentálhigiénéről Definíciók A mentálhigiéné szemantikailag túlterhelt fogalmának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek tűnik tisztázni az alapvető fogalmakat és összefüggéseket. A Pszichológiai elemző szótár a mentálhigiénét a következőképpen határozza meg: a lelki egészség megőrzésének és elősegítésének tudománya. Tartalmazza mindazokat az ismereteket és szükséges intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket, és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására. A lelki egészség komplex jelentéssel bír, nem egyenlő a betegségek hiányával az egészség a testi, lelki és szociális jól-lét (well-being) együttese, tehát pozitívumot állít, nem negatívumot tagad. Az egészséges vagyok kijelentés nem egyenlő a nem vagyok beteg formulával. A humán szervezet egészsége egyszerre testi, lelki és szociális egyensúly, amelyben a pszichikai állapot gyakran egyfajta mediátor szerepet is betölt, azaz közvetít a szociális dimenzió jelenségei, valamint a testi folyamatok között. (Pikó, 2003, 29. old.) A lelki egészség felfogása kultúrspecifikus, vagyis az egyén a saját kulturális hátterének függvénye. (Docu, 1997) A különböző cselekvések és események egyéni valamint társas megítélése alapvetően meghatározott attól a kulturális környezettől, amelybe ágyazottan ezek megvalósulnak. A sikeres alkalmazkodás feltétele az egyensúlyt teremtő mechanizmusok önszabályozó működése, amely elősegíti a testi-lelki értelemben vett viszonylagos egyensúlyi állapot létrejöttét. A mentálhigiénés zavarok lényege abban áll, hogy feszültség jön létre az alkalmazkodás részleges vagy teljes sikertelensége, valamint stresszhatások miatt. Mindezeket az egyén úgy képes feldolgozni, hogy az egyensúlyt ill. örömöt átmeneti eredményességgel olyan kompenzációs viselkedés- és magatartás-módokkal helyettesíti, mint amilyennek többek között az alkoholizmus, szerhasználat, promiszkuitás tekinthető. (Bugán, 1999) 1

2 A mentális egészség megközelítése a modern kultúrában elsősorban az életstílus, életmódváltozás kérdéseit veti fel, melyek az egyéni és közösségi adaptációs kapacitás fokozott igénybevételével, a stresszel állnak szoros összefüggésben (Pikó, 2003). A stressz a kedvező mennyiségű és minőségű környezeti ingereken túl melyek a fejlődés szükséges feltételei, az egyéni alkalmazkodóképességet meghaladó mértékben a szervezet egyensúlyi és egészségi állapotára patogén módon hat, ezzel alapot adva a pszichoszomatikus tünetképzésre s a mentális egészség felbomlására, magatartászavarok kialakulására. A magatartástudományi kutatások felhívják a figyelmet a biztonságot adó, ismert, betanult dolgok, hétköznapi rutinok szerepére az egyensúlyi állapot fenntartásában. Napjainkban G. MacDonald és K. O'Hara (1997) fogalmazta meg igen korszerűen a lelki egészség tíz alapelemét. Szintén hangsúlyozzák, hogy a lelki egészségnek nem lehet kultúramentes meghatározását adni s ezért nem is törekszenek azt egyetlen meghatározásban definiálni, hanem olyan megállapításokat tesznek, amelyek összefüggésben állnak a mentális egészséggel. Eszerint a lelki egészség attól függ, hogy rendben vannak-e alapvető emberi szükségleteink. Ezek közé sorolható számos pszichológiai feltétel, a megfelelő élelmiszerellátás, lakáshelyzet, védettség, a biztonság érzése, szociális támogatottság, továbbá mentesség a fájdalomtól, a környezeti ártalmaktól, a felesleges stressztől és a kizsákmányolás minden formájától. Ezeken túl magában foglal magasabb rendű igényeket is, mint szeretetteljes kapcsolatokat, mások általi elfogadottságot és megbecsülést, csoporthoz való tartozást, tiszteletet, elismerést, önbecsülést és méltóságot, szabadságot és az önmegvalósítás lehetőségét. Utóbbiak már közeli összefüggésben állnak az ember transzcendens szükségleteivel: azzal az igénnyel, hogy olyasféle kérdésekre keressük a választ, mint: Mi az életem értelme? Végesnek vagy öröknek tekinthetem-e saját személyes létezésem? Miképpen kapcsolódjak a számomra fontos Másokhoz? A lelki egészség olyan képességeket feltételez, mint a változások kezelése, a gondolatokra, valamint a negatív és pozitív érzelmekre való reflektálás, ezek elfogadása, integrálása és kommunikálása. Ezen túl kiterjed a kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának képességére, a stressz kezelésére, a környezet ill. kapcsolatok módosítására, ha azok stresszt okoznak. A lelki egészség egyensúlyt jelent, de képességet arra is, hogy szélsőséges érzéseket, érzelmeket mint a boldogság és szomorúság, reménykedés és kétségbeesés kezelni tudjunk. Mindez olyan érzéseken és hiedelmeken alapul, mint az, hogy jogaink, érdemeink vannak, hogy van célunk, erőnk és képességünk a világban elfoglalt helyzetünk irányítására és befolyásolására. Annak megértését és elfogadását is jelenti, hogy mind bennünk, mind 2

3 másokban pszichológiai és emocionális problémák adódhatnak, s ezek a legtöbb ember életének teljesen természetes velejárói. Fonagy és munkatársai (2002) ezt mentalizációs képességnek nevezik: az egészséges ember tudatában van annak, hogy a társas világból származó reprezentációi egyediek, mint reprezentációk, nem pedig mint külső valóság léteznek, és az élet egyedi történetében formálódnak. A szerzők meghatározzák azokat a fejlődéslélektani feltételeket a kötődés megfelelő szintjét és minőségét, a gondviselő érzelmeket visszatükröző kommunikációját amelyek között ez a készség optimálisan alakulhat. A mentalizációval összefüggésben a lelki egészség egyben jelenti azt is, hogy mind másokkal, mind magunkkal szemben alapvetően pozitív a beállítottságunk, boldognak, jókedvűnek és szeretetteljesnek érezzük magunkat, mert a társas kapcsolatokat nem kiszámíthatatlan útvesztőnek, hanem megismerhető, biztonságot adó erőforrásnak tudjuk tekinteni. Ahhoz, hogy az előbb felsorolt jellemzőket különböző környezeti, kulturális feltételek között befolyásolni, változtatni tudjuk, G. MacDonald és K. O'Hara szerint szükség van konkrétan meghatározott specifikus elemekre, amelyek mint szükségletek, képességek, érzések és hiedelmek szerepet játszanak a mentális egészségben. A lelki egészség, annak támogatása és károsítása tíz specifikus elemet tartalmaz, amelyet a következő mátrix szemléltet: jó minőségű +önbecsülés + érzelmi +önmagával + társadalmi környezet érettség bánni tudás támogatás Lelki egészség = lepusztult + érzelmi + érzelmi + stressz + kizsákmá- környezet visszaélés elhanyagolás nyolás Ennek az egyenletnek a számlálója ill. nevezője változtatásával a lelki egészség állapotát pozitívan befolyásolhatjuk, mégpedig úgy, hogy a számlálóban lévő elemeket növeljük vagy erősítjük, a nevezőben lévőket pedig csökkentjük ill. gyengítjük. Ezek az elemek adekvátan és átfogóan mutatják be a lelki egészség koncepcióját. Az egészségfejlesztés akkor a leghatékonyabb, ha együttes hatása van a személy egész életére, az egész családra vagy közösségre, s ha ez a hatás kumulatív, komplementer és globális. (MacDonald, O'Hara, 1997) 3

4 Történeti vonatkozások A mentálhigiéné laikus mozgalomként indult a múlt század elején. Először egy depresszióból gyógyult beteg, Clifford W. Beers foglalkozott 1908-as könyvében e kérdéssel, mégpedig saját elmegyógyintézeti sorsából kiindulva, a pszichiátriai ellátás javításában kereste a lelki egészségvédelem útjait. Adolf Meyer volt az a svájci származású amerikai pszichiáter, akinek a támogatásával került hódító útjára a megelőzés eszménye. Az elmegyógyintézeti kezelés javítása mellett a pszichés bántalmak és betegségek megelőzése, a visszaesés megakadályozása volt a cél. Az eddig pusztán szociális támogatás helyett szakszerű mentálhigiénés törődést alakított ki felesége segítségével, aki a kórházból kikerült betegeket otthonukba követte, gondozta. (Hárdi, 1992) Csupán néhány évvel az első külföldi mentálhigiénés mozgalmak indulása után, Oláh Gusztáv kezdeményezésére 1904-ben alakult meg Magyarországon az Országos Egészségvédelmi Liga, 1936-ban pedig létrejött a Lelki Egészségvédelmi Szövetség, amely 1948-ban újjáalakult. A hetvenes évek elején alakultak meg olyan mentálhigiénés műhelyek, amelyek a különböző lelki problémákat azok társadalmi összefüggéseiben értelmezték. A hetvenes évek végétől a mentálhigiénés szolgálatok az egészségügyön kívül (közművelődés, egyházak, pedagógiai műhelyek) szerveződtek és működtek ban megalakult a MPT (Magyar Pszichiátriai Társaság), amely Szociálpszichiátriai Szekciójának 1985-ös beszámolója már önálló szervezeti egységként nevesíti a Mentálhigiénés munkacsoportot ban kísérlet történt Mentálhigiénés Egyesület, illetve Szövetség létrehozására. A rendszerváltozás első éveiben miniszteri biztosi státusz hivatott a tiltás és tűrés után a virtuálisnak nevezhető 1 támogatottság állapotát megjeleníteni áprilisában megalakul az Országos Mentálhigiénés Szövetség Zalaegerszegen, majd pár hónappal később a Mentálhigiénés Programiroda. 1 Meglátásom szerint virtuálisnak tekinthető a mentálhigiéné támogatása akkor, amikor a mögé felálló intézményrendszer súlyos társadalmi szintű problémák megelőzése, kezelése érdekében tulajdonképpen semmit sem tesz, a civil kezdeményezéseket csak költségvetése töredékével támogatja. Emellett a történetileg első (medicinális) paradigma szellemében szinte kizárólag dohányzás- és alkoholfogyasztás, valamint szexuális úton terjedő betegségek - prevencióját szolgáló programokat finanszíroz. Az akkori intézményrendszer támogatási szisztémájáról, programjairól, azok eredményességéről nem készültek közlemények, így a szerző leginkább szubjektív benyomásaira támaszkodhat. 4

5 A mentálhigiéné paradigmáiról Kézdi Balázs (1999), a mentálhigiénét Kuhn-i (1984) értelemben, mint paradigmát értelmezi. A történetileg első mentálhigiénés paradigma a pszichiátria szintén első, vagy par excellence "orvosi" elméleti-szemléleti rendszerének és gyakorlatának származéka. Megfigyelhető a mai mentálhigiénés gyakorlatban ennek továbbélése, mégpedig oly módon, hogy a mentálhigiénés szaktudást a pszichiátria szolgálólányának, a pszichiátriai tudás többszörösen hígított változatának tekintik. Mivel a kiindulópont ebben az esetben a pszichiátriai betegség lesz, a megközelítés mögött ott rejlik az egészség, mint a betegség hiánya túlhaladott koncepciója. A történetileg második mentálhigiénés paradigma most van kibontakozóban, kezdete e század második felére tehető, s két alapvető tulajdonsága teszi megkülönböztethetővé az előző paradigmától. Az első jegy, hogy elméleti hátterét multi- és interdiszciplináris beágyazottsága biztosítja, s a második, hogy a mentálhigiéné területén az egészség promóciója válik dominánssá a prevencióval szemben. (Kézdi, 1999, 11. old.) 1. ábra Orvostudomány Pszichiátria Történetileg Mentálhigiéné első Pszichiátria Mentálhigiéné Szociális munka Orvostudomány Társadalomtudományok pedagógia Történetileg második Szociológia Szociálpolitika történetileg első mentálhigiénés paradigma történetileg második 5

6 A képzések felfogásában a mentálhigiéné a mindennapokban előforduló sokféle emberi, személyközi probléma, elakadás, krízis, szociális konfliktus szakszerű ellátása, amelyeknek talaján a későbbiekben esetleg pszichiátriai betegség, szociális nehézségek stb. alakulnának ki így jelentése egyfelől az elsődleges megelőzés, másfelől magába foglalja a lelki egészségpromóciót, és az önsegítés újszerű polgári öntudatosodásának formáit, az alternatív identitáskeresést is. A mentálhigiénére vonatkozó paradigmaváltás jellemzőinek áttekintése igazolja, hogy a medicinális modell egészség betegség koncepciójával szemben a pozitív mentálhigiéné az alapvető egészségről, és az e kontinuumra helyezhető betegségről, mint átmeneti állapotról gondolkodik. (Bagdy, 1999/b, 37. old.) Pozitív mentálhigiéné pozitív pszichológia lelki egészségpromóció Az alábbiakban ismertetésre kerülő fogalmak szakmai tartalma igen sok átfedést mutat. A nemzetközi és a hazai tudományos diskurzusokban gyakran keveredve, akár egymás szinonimáiként jelennek meg, holott megközelítésmódjuk eltér egymástól, még akkor is, ha a tevékenységeik által megvalósítani kívánt célok átfedést mutatnak, sok esetben azonosak. Problémalátásuk legmarkánsabb különbsége abban ragadható meg, hogy a lelki egészség erősítését és javítását eltérő tényezők és szereplők befolyásolásában látják, így a pozitív pszichológia az egyéni, a pozitív mentálhigiéné a társadalmi, a lelki egészségpromóció a leginkább a társas-közösségi aktivitásra és változásokra építi stratégiáját. Fontos megjegyeznünk, hogy az iskola és annak mezorendszere intézményi hálózata, multi- és inter-professzionális kapcsolatrendszere, stábja stb. biztosítja mindhárom megközelítésmód számára az egyik legmegfelelőbb terepet. Pozitív mentálhigiéné A lelki egészség társadalmi feltételrendszerének kidolgozása olyan egészséges identitásmodellt felkínáló és létrehozó társadalom képét vetíti elénk, melyben a személyiséghez hasonlóan a társadalom nem statikus módon működik, hanem egy dinamikus folyamatban törekszik afelé, hogy a társadalom tagjai esélyt kaphassanak a lelkileg 6

7 egészséges élet kibontakoztatásához, lehetőséget arra, hogy önmagukért és a társadalomért munkálkodhassanak. (Tomcsányi, 1999) A pozitív mentálhigiéné vonatkozásában említhetjük példaként a krónikus szervi, szomatikus betegek és rokkantak esetét, akik pszichésen nagyon jó állapotban vannak, mégis, munkanélkülivé válásuk esetén s különösen veszélyes ez tartós munkanélkülivé váláskor olyan élethelyzetbe kerülhetnek, amely a mentális rokkantság lehetőségét vetíti előre. (Buda, 1998) Kopp Mária mentálhigiénés helyzetképünket feltáró 1999 februárjában közölt kutatása rámutat a társadalom különböző rétegeiben megjelenő szociális problémák és a lelki egészség megbomlásának szignifikáns összefüggéseire. (Kopp, 1999) Vizsgálatában többek között a munkanélküliség, a munkaképesség csökkenés, az alacsony iskolai végzettség, a gazdasági lemaradás vonatkozásában igazolja a lélektani egyensúly felbomlásának, annak valószínűségének növekedését a depressziós tünetegyüttes 2 előfordulásának gyakoriságával. Fontos azonban megjegyeznünk Buda Béla nyomán (1998), hogy rossz körülmények között is lehetséges olyan hatásrendszerbe kerülni, amely a személyiség autonómiáját és aktivitását fokozza, önhatékonyságának megtalálását és átélését segíti (self-efficacy) és ún. empowerment effektust ér el. Az empowerment erővel, hatalommal való felruházottságot jelent, annak a képességnek és érzésnek az átélését, hogy életünk, sorsunk alakulása felett kontrollal rendelkezünk. Pozitív pszichológia A pozitív pszichológia célja azoknak a tényezőknek a felkutatása és erősítése, amelyek az egyének és közösségek jóllétét (well-being) segítik elő, tulajdonképpen az ember pozitív jellemvonásainak tudománya. (Sheldon King, 2001; Pikó, 2004) A posztmodern fogyasztói társadalom, fogyasztói kultúra egyik fő kihívása az értékrendszerek területén mutatkozik meg. A szerzés mindenekfeletti normája és a mértékletesség dichotómiája ez, melynek talán legmeghatározóbb tényezője a kontroll. Az 2 A depressziós tünetegyüttes fogalmát Kopp Mária nyomán (1999) a következő megközelítésben használom és értelmezem: olyan negatív érzelmi állapot, amelynek legfontosabb jellemzője a tehetetlenség, a kontrollvesztés érzése, a mások iránti érdeklődés csökkenése, a döntésképtelenség, az önvádlás, s melyet a jövő reménytelenségének érzete kísér. 7

8 egészségi állapot legfontosabb összetevője egyéni és közösségi szinten egyaránt az életmód és egészségmagatartás. Az életmód az egyén szabad döntésein, akaratán túl társadalmi, kulturális kényszerítő körülmények függvénye is. Pikó (2002) vizsgálatai kimutatták többek között azt, hogy a felsőbb társadalmi osztályokba tartozók körében sokkal több sikert érnek el az egészségfejlesztési programok, mert ők jobban bíznak saját belső kontrolljukban, képességeikben és lehetőségeikben. (Pikó, 2003) David Riesman, A magányos tömeg című munkájában lényeges megállapításokat tesz a kontroll természetéről: a modernizációval megerősödött belső kontroll helyébe a fogyasztói társadalom által manipulált külső kontroll lép, amely kedvezőtlenül befolyásolja az egyéni értékekhez és célokhoz igazított döntéseket. (Riesman, 1996; Pikó, 2004) Az egészségpszichológia az egyéni adaptációs folyamatok természetének feltérképezése révén törekszik leírhatóvá tenni a modern élet által létrehozott kihívásokkal való sikeresebb megküzdési, alkalmazkodási mechanizmusokat. A prevenciós szintek és színterek A hagyományos megelőzési modell (Caplan, 1964) három prevenciós szintet különít el: a.) primer (elsődleges) prevenció, b.) szekunder (másodlagos) prevenció, c.) tercier (harmadlagos) prevenció. A primer prevenció célja, hogy egy adott népességen belül mérséklődjék a mentális rendellenességek és zavarok új eseteinek előfordulási aránya. Ez az oki megelőzés történhet szomatikus, pszichoszociális és szociokulturális szinten. Az öngyilkosság primer prevenciójának szempontjából ez a krízis felismerésének és intervenciójának, a copingstratégiák erősítésének felel meg. 3 3 A prevenciós tevékenységek formáit öngyilkosság-megelőzésből merített példák illusztrálják, miután ez a lelki egészségvédelmi tevékenységek egyik fő hazai és nemzetközi irányvonalát képezik, valamint önmagában a krízisparadigma a mentálhigiéné egyik legmeghatározóbb elméleti kerete és szervező elve. Erről bővebben lásd e kötet további írását: B. Erdős M. Csürke J. : Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről címmel. 8

9 A szekunder prevenció célja a korai stádiumban lévő esetek gyors, hatékony megoldása, amikor még mozgásban van vagy nem rögzült az állapot. A másodlagos megelőzés egyik elvi lehetősége a szűrés. Ilyenkor Hárdi szerint (1992) három elkülöníthető csoporttal találkozhatunk: a.) a korai kezelésre alkalmas pszichés zavarokkal? b.) krízisesetekkel, amelyek aktuális konfliktusok nyomán jelentkezhetnek; c.) olyan krónikus esetekkel, amelyek a környezet toleranciája miatt vagy a betegek és a család rejtési, fedési tendenciái miatt nem kerülnek kezelésre. A szuicidium szekunder prevenciója akkor teljesül, ha a befejezetlen öngyilkosságot követően a páciens krízisterápiában részesül, ami nagyban hozzájárulhat a következő öngyilkossági kísérletét megelőzéséhez. 4 A tercier prevenció célja Caplan (1964) szerint az elszenvedett mentális megbetegedések további károsító hatásainak, következményeinek, defektusainak csökkentése, ami tulajdonképpen egy széleskörű rehabilitáción alapul. A rehabilitáció magában foglalja azt a törekvést, hogy a felépült betegeket múltbéli nehézségeik a lehető legkevésbé akadályozzák a családjukhoz, munkájukhoz való visszatérésben, valamint a közösség társadalmi életébe való újbóli bekapcsolódásukban. Ezáltal mérsékelhető a családtól, munkahelytől, társadalmi csoporttól való elidegenedés, mégpedig oly módon, hogy a személy a betegség szimptómáinak enyhülésével párhuzamosan visszaszerzi régi szakmai ismereteit és társas készségeit, vagy újakat sajátít el. Ezt szolgálják például a kórházi kezelés igénybevételét elkerülő intézkedések, amelyek a segített közvetlen környezetében próbálnak beavatkozni. Lelki egészségpromóció Tudor (1996) lelki egészségpromóciós megközelítése a lelki egészség védelmét és maximalizálását hangsúlyozza, s az alábbi nyolc ismérvét jelöli meg: 4 Meg kell itt említeni, hogy több, szuicid pácienseket ellátó intézményben az akut, sokszor csak szomatikus szintre korlátozódó ellátást követően, a pszichésen labilis, ám terápiásan megközelíthető állapotban lévő személyeket egy nyilatkozat aláírását követően hazaküldik. 9

10 1) megküzdési (coping) képesség; 2) feszültségek és stresszek uralásának képessége; 3) megfelelő énkép és önazonosság érzés; 4) önértékelés; 5) önfejlesztés, a fejlődés képessége; 6) autonómia; 7) a változás képessége; 8) társas támogatások igénybevételének és a társadalmi mozgalmakban való részvétel képessége. Az 1987-es Ottawa Charter, amely a WHO állásfoglalása az egészségpromócióról, a következőképpen határozza meg annak tartalmát: az egészségpromóció olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket, hogy fokozzák kontrolljukat egészségük felett, ill. javítsák azt. A teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyén vagy csoport képes kell legyen megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit és/vagy megváltoztatni környezetét, ill. megküzdeni azzal. Az egészségpromóció nem csupán az egészségügy felelőssége, hanem az egészséges életmódon át terjed ki a jólétig. (Buda, 1998, 14. old.) A lelki egészségpromóciós tevékenységek esetében nem a betegségek megelőzése vagy elkerülése a fő cél, hanem az egészség eladása, az egészség eszméjének társadalmi szintű propagálása. Ezek a programok nagy hangsúlyt helyeznek a megvalósuló projektek folyamatos monitorozására, azok hatékonyságának elemzésére, utólagos és teljeskörű értékelésére (evaluációra). Igen meghatározó a társadalmi szintű programok multiplikatív hatásmechanizmusa, amely azt a kedvező tendenciát preferálja, amikor a programok természetes emberi kapcsolatokra is hatnak, azokban továbbítódnak, felerősödnek. (Buda, 1998) Egészségpromóciós törekvések állnak a nemzeti egészségvédelmi programok hátterében is, mint például hazánkban a sok vitát 5 kiváltott Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja is, amely 2002-ben került meghirdetésre. A program 19 alprogramba tematizálja azokat az egészség-megőrzési, egészség- és intézményrendszer-fejlesztés témakörébe sorolható feladatokat, amelyeket egyrészt a kedvezőtlen eredményeket hozó 5 Szakmai és később politikai vitákat egyaránt. Tudniillik feltételezhető, hogy a névadó Johan Béla március végétől augusztusáig a Sztójay-kormány egészségügyért felelős belügyi államtitkáraként részt vett zsidó orvosok deportálásában. A szakmai kérdések, a programok tényleges megvalósulásának kérdései ismét háttérbe szorultak ( ). 10

11 népegészségügyi vizsgálatok határozottan kijelölnek, másrészt a WHO Közgyűlése néhány évvel ezelőtt, 1998-ban deklarált. (Csürke Erdős, 2004) Az egészségfejlesztési programok sikerességének feltétele a résztvevők motiváltságában és kontrollérzésében rejlik. Az egészségfejlesztés egyre inkább életprogrammá válik, amely mindenkit magában foglal; időseket és fiatalokat, férfiakat és nőket, egészségeseket és betegeket. (Pikó, 2003, 235. old.) * * * Dialógus Ezt a témát a Leo Amici 2002 Alapítvány terápiás közösségének tagjai a következőképpen látták: Márta: Most elmondtad azt, hogy hogyan építettél fel magadban, egy ilyen, hát egy kicsit ügyeskedő, vagy, szóval egy ilyen életet. Most éppen építesz egy másik fajtát, ami meg arról szól, hogy gondoskodnod kell valahogyan magadról. Meg kell tanulni gondoskodni magadról, úgy, hogy ebből jobb dolgok jöjjenek ki. Mi az, ami ide tartozik? Csaba: Ahogy én tudok magamról gondoskodni? Márta: Igen. Tehát ahogy ezt az újfajta életedet értékelted. Csaba:... azt tudom igazán mondani, amit itt tanultam, és itt kapok, és itt használunk, azt a programot, meg az NA-t, az önsegítő csoportokat és ezt igazán azért tudom így mondani, mert jönnek ide sokszor vendégek, pszichológus vagy addiktológus hallgatók. Meg nem tudom. Nagyon sokan jönnek, és mondják, hogy milyen jó ez a hely. Én nem érzem úgy, hogy olyan rohadt jó lenne ez a hely. Persze segít nekem, meg minden, de azért 400 nap után már egy kicsit görcsös. Főleg, hogy öt napot voltam otthon. Szóval jönnek ide, és mondják, hogy de jó lenne, ha ők is így tudnának beszélni az érzéseikről, dolgokról, amik velük, magukkal történnek, mint mi, és ez meglep, mert én nem veszem ki annyira. Én ebben élek nap, mint nap, és nekem ez most természetes, hogy ezt csinálom ezek a könyvek adják az alapot. Ezt tartom a legfontosabbnak, az önsegítő csoportokat, és azt, hogy beszéljek róla. Mert ezt láttam és vannak előttem példák, akik itt épültek föl, nyolc, hét, öt, négy éve, három, van visszaesés is, de az a kevesebb, és abból is lehet tanulni. 11

12 Márta: Mondtad az elején, hogy az segített itt maradni akkor nagyon az elején hogy vannak itt ismerősök, akik már itt vannak két- háromszáz napja. Csaba: Ja! Vagy éppen már két éve tiszták voltak, viszont járnak vissza. Ezt itt nagyon fontosnak tartom azt is, itt ennél az alapítványnál, hogy járnak vissza csoportokra, vagy akár egy hétre, vagy pár napra olyan volt terápiások, akik itt álltak talpra, és élik ezt a programot, mert ez mondjuk az NA. A teljes tisztaság program, nem fogyasztanak alkoholt sem. És ez sokszor bennem volt Néha eszembe jut, a pia, meg a cucc is, és biztos könnyebb itt elviselnem ezt a gondolatot, mert itt vagyok ezen a helyen, ahonnan bármikor elmehetek, de már itt tanultam annyit, úgy érzem, és voltam itt annyit, hogy annyira átértékelődjön a véleményem, a gondolataim, hogy ne az legyen az erősebb. És ezt táplálni kell mindenképp, és ezért mondom az önsegítő csoportokat. Márta: Ott hagytuk abba, hogy a saját magunkról való gondoskodásról kezdtünk el beszélni. És Csaba mondott ehhez dolgokat, szeretném, hogyha Tényleg, mondanál valamit? Most azt mondták, hogy legyünk igényesek veled, és mondjál te dolgokat. Csaba: Önellátás? Márta: Igen, gondoskodás. Csaba: Nagyon fontos az, hogy a legalábbis úgy terveztem, hogy mindenképpen saját, önmagam lábán szeretném folytatni a jövőben. Nem terveztem olyan hosszú időre. Tehát ezt a programot lassan folytatjuk majd odakint. Pécsett lesz egy lakás, ahol fél évet lakhatunk, és ez egy ilyen átmeneti időszak lesz. Ez még most van kialakulóban, tehát még pontosan nem tudom milyen rendszerű lesz ez. A lényeg az, hogy elsősorban magunkra kell, hogy számítsunk, a közösségre, és erre a helyre. Márta: Jó. Andor: Nekem ez úgy jön le, hogy törődés. Márta: Aha. Marcsi: Nekem a saját magamról való gondoskodáshoz, először is nagyon nagy szükségem van önismeretre. Hogy megismerjem magam, mik a gyengéim, mik az erősségeim. Például én soha nem gondoskodtam magamról, engem mindig eltartott valaki. Tehát még az ilyen legalapvetőbb dolgokat sem csináltam. Nem vezettem háztartást, nem tudtam főzni, nem mostam magamra. Tehát egyáltalán semmit. Engem mindig elláttak. És elintéztek helyettem mindent. Itt pedig megtanulom azt, hogy igen, tényleg saját magammal törődjek, gondoskodjak magamról. Megtanultam ezeket az alapvető dolgokat. Kezdem megismerni magam, és így az értékrendem, az igényeim, a vágyaim is átalakultak némileg, és most már 12

13 vágyom arra, hogy egy önálló életem legyen, hogy ne szóljanak bele az én életembe, és el tudjam látni magam. De fontos, hogy megismerjem, hogy milyen is vagyok igazából. Márta: Ez egy kicsit emlékeztet arra, ahonnan az egész beszélgetés indult, még az eleje táján, hogy más, mint a többiek. Hogy mintha ugyanannak a dolognak lenne a másik oldala. Nem az, hogy más vagyok, hanem hogy méltó vagyok arra, hogy törődjek magammal. Nekem valami ilyesmit jelent, ez, ahogy itt ti éltek. Ugyanakkor Csaba te mondtad azt, hogy sokszor nem értik. Tehát aki nem szenvedélybeteg, az nem érti, amiről ti beszéltek, hogy ez ilyen szokatlan dolog, hogy mondjuk valaki, nem tudom, kint, vagy azután van, vagy hogy nevezitek amikor már nem Komlón. Mondjuk, arról kezdenél el beszélni, hogy törődöm önmagammal, meg gondoskodom önmagamról, mert hogy a divat ugye arról szól, hogy mondjuk önfeláldozóan másoknak segíteni, az egy kulturálisan elismert dolog, míg ha azt mondom, hogy gondoskodom önmagamról, az olyan furcsa. Nem tudom, hogy ezt tapasztaltátok-e már, erről lehet-e beszélni? Csaba: Lehet, hogy kulturálisan elismert dolog, de én ezt nem tudom, hogy mennyire gyakorolják, és most nem csak a függőkről beszélek most. Énszerintem ez a program, ami oda fel van írva, ez a tizenkét lépés, azt nem csak szenvedélybetegeknek találták ki, de azt tudná használni szerintem a világon nagyon sok ember. Mert én úgy is tudok magammal törődni, ami nem érdekel, és nem foglalkoztam vele, például hogy nem viselkedek úgy, hogy olyan érzések keletkezzenek bennem, amivel nekem használnom kelljen. Nem engedem magam irányítani, nem hagyom magam befolyásolni, akár szüleim által. Egy egyszerű példa, apám fölhív, hogy menjek ki vacsorázni, vagy ebédelni, én ki tudjak állni, hogy nekem más programom van, ne féljek megmondani hogy akkor megfelelésből, igen, kimegyek, mert különben mit szól, hanem el tudjam mondani, hogy nekem más programom van, be van osztva az időm, és nekem ez most az első, és nem az, hogy én kimenjek ebédelni. Meg tudom oldani (a másokkal való törődésről:) Meg kell, hogy tanuljam ezt is, úgy gondolom, mert én igazán sok áldozatot még nem hoztam senkiért, magamat kivéve. Én elég egoista vagyok, úgy gondolom. Ez mindenben megnyilvánult. Drogozásom alatt, drogozásom előtt. Nem adtam más véleményére, nem foglalkoztam vele, hogy ez bennem milyen érzéseket kelt. Nekem meglegyen a magam kis világa, aztán, hogy ez mennyire hat ki így a körülöttem lévő emberekre, azzal nem foglalkoztam. Nem is érdekelt, hogy engem szeressenek. Engem ismerjenek olyan kiskirálynak, akihez jöttek, és mindig volt cucc, onnan mindig lehetett venni. Ez nagyon jó dolog volt akkor, viszont most teljesen más dologért kell, hogy engem szeressenek, vagy hogy hozzám közel álljanak emberek, és itt is ezt tanuljuk, hogy ez egy önző 13

14 program, mert én azért segítek másoknak, hogy nekem jó legyen. Ezt is itt tanulom meg, és itt érzem, hogy az nekem jó, ha másnak tudok segíteni. Azokig a határokig, amíg nekem jó. Márta: Tehát, amit úgy a külvilágban szétválasztanak, azt a két dolgot, hogy másoknak meg magamnak, azt nektek sikerül összehozni. Csaba: Igen. Marcsi: Sőt én ezt a programot mostanában másképp értelmezem. Most jutott róla eszembe, hogy ha én nem törődöm magammal, és nem foglalkozom magammal, akkor lehet, hogy visszaesek, és akkor nem tudok senkiről gondoskodni, se törődni vele. Semmit nem tudok csinálni. Amíg magamnak nem én vagyok a legfontosabb, a legelső, meg az, hogy józan legyek, addig, akkor tök mindegy, hogy én mit csinálok, mert akkor nem tudok semmit csinálni. Minden csak másodlagos lehet ezután. Bárki és bármi. Csaba: Mindenképpen ennek kell elsőnek lenni, hogy amit itt elkezdtünk, vagy amiért nem is hogy idejöttünk, hanem amit itt megtapasztaltunk, tapasztalunk, és fölveszünk magunkra. Hogy igen. Én ezt választottam, és nekem ez szimpatikus, tetszik nekem ez az élet anyag nélkül, és megtalálom benne a helyem, akkor erre törekedjek. És nekem nagyon nehéz lesz visszailleszkedni, úgy gondolom. Ezen mostanában kezdek gondolkodni, mert mindig megvolt, magamnak megteremtettem, drogárulásból, bármiből azokat a feltételeket, hogy úgymond jól éljek anyagilag. De nekem most el kell fogadnom, és bele kell törődnöm, hogy választhatom azt, hogy bármikor visszamegyek, de én tudom hova jutottam: abba az állapotba, azzal az életformával, amit nem akarok, és most lehet, hogy havonta fogok annyi pénzt keresni, amennyit megkerestem egy nap alatt. Viszont nyugodtan tudok lefeküdni, nem kell bujkálnom emberek elől, nem kell hazudoznom, és ez fontos. És ebből lehet építkezni. Elérhetek nagyon sok dolgot így is. És volt előttem példa, de engem nem érdekelt, nekem így könnyebb volt. Most másképp kell csinálnom. Márta: Milyen területen tudsz majd elhelyezkedni? Csaba: Én mindenképp az üzleti életben szeretnék. Mert én otthon ezt láttam. Az apám zöldséges volt 30 évig, most nagykereskedő. Mindig ott volt előttem a példa, mindig mondta, és először még tetszett is, éves koromban. Csak aztán nekem kevés volt az, mert megtapasztaltam, hogy tudok gyorsan pénzt szerezni máshogy. És ez egyszerűbb volt, és miért ne. Márta: Jobban és gyorsabban, mint az apád? Csaba: Persze. Szóval nekem nem lesz egyszerű, meg én egy olyan fajta ember vagyok, aki nagyon szeretek baszogatni másokat is. És ezzel, nem magammal törődök. Itt tapasztaltam meg ezt is, és itt hallok rá visszajelzéseket is. Így nem szeretem magam, hogyha másokon 14

15 röhögök, meg baszogatok, még ha nem is igazán rosszindulatból, csak azért, hogy nekem valami lelki kielégülést okozzon, hogy piszkálhatom a másikat. És ez nem törődés magammal, mert ez által, ha neki valami rossz érzés, biztos, hogy bennem is az lesz, hogy eljutottam egy olyan szintre, megtörtént ez a kielégülés, de utána neki még rossz Most viszont arra kell törekednem, hogy inkább segítsek másokat, hogy azzal magam is segítem a fejlődésben. És ezt mondják is, hogy ez nem egy garancia ez a terápia, hogy valaki elvégezze. Ezzel alapokat lehet lerakni, megismerem magamat, és oda tudok figyelni ezekre az élethelyzetekre, meg akár konfliktusokra, amit nem anyagozással, hanem higgadt, nyugodt fejjel átgondolva meg tudok oldani. Irodalom Bagdy, E. (1999/a): A hazai mentálhigiéné: fejlődés és perspektívák. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Bagdy, E. (1999/b): A mentálhigiéné főbb irányzatai és a hazai Mentálhigiénés Program (1996). In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ, Budapest. Buda, B. (1994): Mentálhigiéné A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei Tanulmánykötet. Animula Kiadó, Budapest. Bugán, A. (1999): Mentálhigiénés lehetőségek és módszerek a felsőoktatásban. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Caplan, G. Grunebaum, H. (évszám nélkül): Az elsődleges megelőzés perspektívái. In: Szöveggyüjtemény a közösségi mentálhigiéné kurzushoz. A Közművelődés Háza, Tatabánya. 15

16 Csürke, J. Erdős, M.: A diskurzustól a dialógusig. In: Addiktológia III. évf., sz., old. Docu, J. (1997): A lelki egészség fejlesztése egy multikulturális társadalomban. In: Szenvedélybetegségek 1997/6, old. Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Fonagy, P. Gergely, Gy. Jurist, E. L. Target, M. (2002): Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self. Other Press, New York. Hárdi, I. (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica Kiadó, old. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó, Pécs. Kézdi, B. (1999): A mentálhigiéné paradigmáiról. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest. Kopp, M. (1999): Mentálhigiéné: helyzetkép és intervenciós javaslatok In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 1999/1-2. Kuhn, T. S. (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest. Kulcsár, Zs. (1999): Egészségpszichológia. In: Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest, old. MacDonald, G. O'Hara, K. (1997): A lelki egészség tíz alapeleme. In: Szenvedélybetegségek 1997/6, old. Pikó, B. (2003): Kultúra, társadalom és lélektan. Akadémia Kiadó, Budapest. Pikó, B. (2002): Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 16

17 Pikó, B. (2004): A pozitív pszichológia missziója a modern társadalomban; In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5 (2004) 4, old. Reisman, D. (1983): A magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Sheldon, K. M. King, L.: Why Positive Psychology is Necessary? In: American Psychologist 56, old. Tomcsányi, T. (1999): A mentálhigiéné jelenségvilága. In: Tomcsányi, T. Grezsa, F. Jelenits, I. (szerk.): TANAKODÓ - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. A Magyar Testnevelési Egyetem, a HÍD Alapítvány és a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Kiadása, Budapest. Tudor, K. (1996): Mental Health Promotion. Paragigms and Practice. Routledge, London, New York, A WHO nemzetközi honlapja: 17

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Buda Béla A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései (Újabb tanulmányok) Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 052 41 2 2 Tartalom Tartalom ELÕSZÓ 6 I. MENTÁLHIGIÉNÉRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 1. A mentálhigiéné

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Buda Béla Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Második, bõvített kiadás 2001 Buda Béla dr. 2001 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben