GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND"

Átírás

1 GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND OM azonosító: Készítette, jóváhagyta: Varga Dezsőné óvodavezető Elfogadta: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda nevelőtestülete március

2 Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. Az óvoda adatai Neve: Gáborjáni Mocorgó Óvoda Címe: 4122 Gáborján, Arany J. u. 18. sz. Tel: 06-54/ cím: Fenntartóneve, székhelye: Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4122 Gáborján, Fő u sz. Az intézmény felügyeleti szerve: Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4122 Gáborján, Fő u sz. Tel: 06-54/ A házirend célja I. A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: - a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját, - a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, - az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 2. A házirend hatálya 1. A házirend személyi hatálya kiterjed: - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre, - az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre. 2. A házirend időbeli hatálya: - a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart, - kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 3. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá. 2

3 3. A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény/fenntartó honlapján nyilvánosságra hozzuk. Emellett a házirendet kifüggesztjük a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni. A házirend az intézmény belső életét szabályozza. Hatályos az intézmény teljes területén, illetve szervezett rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az intézmény szervezésében történik. A területi hatály kiterjed az iskolabuszra is. A házirend érvényes a gyermekekre, a szülőkre és az intézmény dolgozóira egyaránt. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. Az intézmény gyermekeire, a szülőkre, a dolgozókra a házirenden kívül vonatkozik minden olyan belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az intézmény szervezeti és működési szabályzata, valamint a pedagógiai programja. Kiterjed azon személyekre is, akik az intézménnyel jogviszonyba nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. Óvodánk a gyerekekért van, s mi munkánk során az Ő mindenek felett álló egyenlő bánásmódot biztosító érdekét vesszük figyelembe. Hivatásunk végzése közben mindenkor számítunk a szülők segítségére, mert csak a kölcsönös bizalom és együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a gyerekek biztonságban, nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek. Ennek érdekében adjuk át minden családunk részére a házirendet, mely a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére. Kérjük a szülőket az abban foglaltak figyelembe vételére, hisz a házirendben foglaltak megtartása a felelősségre vonás terhe mellett mindenkire nézve kötelező az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben. A házirend kötelező magatartási szabályok gyűjteménye, jogforrás, megsértése jogkövetkezményt vonhat maga után. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A intézményben alapvetően rendelkezésre állnak a HH/HHH gyerekek eredményes nevelésének-oktatásának feltételei. Nevelési gyakorlatunk szegregációmentes, az óvodában megkülönböztetés semmilyen tekintetben nincs. Óvodánk tevékenyen részt vesz az óvodai fejlesztő program megvalósításában. Az óvodai fejlesztő programunk arra vállalkozik, hogy meghatározza az óvodai nevelést azokon a területeken, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Az ÓFP nem jelent külön programot az óvodai munkában, hiszen minden pontja a hatályos jogszabályok figyelembevételével, az óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. ÓFP-unk egy olyan rendszernek tekint- 3

4 hető, melyet a gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel állítunk a nevelési folyamat fókuszába. Az ÓFP legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: - Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. - A gyermekközösségek kialakításáért és fejlődéséért. - A gyermek személyiségének fejlesztésében képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettségig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében a Szakértői Bizottság javasolja, további egy nevelési évig, 8 éves koráig az óvodában maradhat. A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve a nevelési év kezdőnapjától, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, a nevelés kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Knt. 8. ) A gyermek jogai - A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. - A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. - A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. - Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. - Hitoktatásban részesüljön, vallási hovatartozásának megfelelően. - A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. - A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. - Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. - A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. - Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. - Az Óvodai Fejlesztő Programban való részvétel (ha a feltételeknek megfelel). 4

5 - Egészségügyi felügyeleti ellátásban részesüljön. - Pedagógiai Szakszolgálati ellátásban részesüljön. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. A hátrányos helyzetből származó lemaradások szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve ellensúlyozhatóak. Fontosnak tartjuk a HH/HHH gyerekek integrációs nevelését csoportonként külön-külön, életkori sajátosságaiknak és fejlettségi szintjüknek figyelembe vételével. Úgy alakítjuk ki a csoportok összetételét, hogy mindkét csoportban törekszünk arra, hogy egyenlő arányban legyenek a HH/HHH gyerekek, ahol figyelembe vesszük a gyermek életkorát és fejlettségét. A gyermek kötelességei A szülő jogai - Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. - Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. - Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. - Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. - Az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. - A szülő joga a szabad óvodaválasztás. - A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. - Joga, hogy részt vegyen az óvoda által meghirdetett rendezvényeken, programokon. - Joga, hogy ha családi helyzete indokolttá teszi térítési díj kedvezményt igényelhessen. - A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől. A szülők képviselője a Szülői Szervezet elnöke. A gyermekek nagyobb közössége: a gyermekek 50%-a. - A szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkeznek. - A dokumentumok nyilvánosságra hozásával, az intézmény tájékoztatási kötelezettségével, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. 5

6 A szülő kötelességei - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, zavartalan és rendszeres óvodába járását, továbbá tankötelezettségének teljesítését. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, számukra az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. - Amennyiben gyermeke HHH-s, háromhavonta értékelő megbeszélésen vegyen részt az óvodában, egyeztetve a gyermeke óvodapedagógusával. - Az óvoda által javasolt vizsgálatokra elvigye gyermekét. - Az óvoda által kiadott nyilatkozatokat köteles kitölteni és visszajuttatni az óvodának. - A gyermek érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét félévenként rögzítjük. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való együttműködésre, (kiemelten a HH/HHH gyerekek) hogy az óvoda és a szülő egyaránt érezze, hogy közösek a céljaink és az érdekeink. A hátrányos helyzetű gyermekek minél hamarabb kerüljenek be az óvodába, az igazolatlan hiányzásokat csökkenteni tudjuk. Ennek érdekében a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását, kiemelten a HH/HHH gyermekek esetében. Fontos feladatunk az óvodai nevelőmunkánk során a szülők bevonása a nevelés-oktatás folyamatába. A szülőnek kötelessége a gyermekét a fejlődéséhez szükséges vizsgálatokra elvinni, probléma esetén pl.: egészségügyi szűrővizsgálatok, képességszintmérő vizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat, logopédiai és fejlesztőpedagógiai tevékenységek. Hívjuk és várjuk a szülőket közös játékra, tevékenységekre az óvodába. Nyitott óvodai programokkal várjuk a szülőket, ahol aktívan részt vesznek, és beleláthatnak gyermekük óvodai nevelésébe a minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás feltételeit próbáljuk ezzel biztosítani és a hiányzások minimalizálását. Pl.: közös játszóházak, kézműves- és játékkészítő programok, beszoktatási programok. A szülők próbáljanak meg lehetőségeikhez mérten részt venni az óvodai programokon és rendezvényeken, tartsanak napi kapcsolatot az óvodapedagógusokkal gyermekeik érdekében. 6

7 Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése, megszűnése Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. A fenntartó dönt az óvodai beiratkozás idejéről. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és a szülő hatósági igazolványát. Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel, a jegyző engedélyével, vagy ha a gyermeket felvették az iskolába, megszűnik. II. 1. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások Az óvodába felvett gyermeket a szülőnek rendszeresen kell óvodába járatnia. Ennek nyilvántartása a Felvételi és mulasztási naplóban történik. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha 1. a gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. - ha a szülő bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni gyermekét, kérjük erről legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztassa az óvónőt, - ha a távolmaradás előre nem látható, azt annak napján lehetőleg 9 óráig be kell jelenteni, - az egy hetet meghaladó távolmaradás a vezetővel egyeztetendő. 2. a gyermek beteg volt, s ezt a szülő az alábbiak szerint igazolja: a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás papír alapon fogadható el. 3. a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. 4. a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban történik. A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően be kell mutatni. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan: a mulasztás igazolatlan, ha a szülő a gyermek előre be nem jelentett, 3 napot meghaladó mulasztását nem orvossal igazoltatja, ill. ha 2 hetet meghaladó mulasztását az óvodavezetővel előre nem egyeztette. 10 nap igazolatlan mulasztást követően a csoportos óvónő jelzése alapján az óvodavezető a következményekre történő figyelmeztetés mellett, írásban értesíti a szülőt. A felszólítás átvételétől számított 10. napon a gyermeket töröljük az óvoda nyilvántartásából. amennyiben a szülő a gyermekét másik óvodába kívánja beíratni, a befogadó óvoda igazolását meg kell kérni, ill. be kell mutatni a szülőnek az óvodában. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. 7

8 tanköteles gyermek esetében 7 napi igazolatlan hiányzás esetében az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt. Fontos feladatunk a HH/HHH gyermekek körében az óvodáztatási arány növelése, esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztés. A szociokulturális hátrányok csökkentésével, és a rendszeres óvodába járás elérésével az igazolatlan hiányzásokat csökkenteni tudjuk. A szülőkkel való találkozások számának növelése, az intézményes neveléssel szembeni szülői félelmek, kételyek oldása is segít a hiányzások minimalizálásában. Az óvodai igazolt és igazolatlan hiányzások összesen nem haladhatják meg az óvodai nevelési napok 25 %-át. Óvó-védő rendelkezések - Az óvoda felelősséget csak az óvoda dolgozóinak átadott gyermekekért vállal. - Óvodás gyermek óvodánkból csak a szülő, gondviselő által megjelölt személy kíséretében távozhat. Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. - Amíg az óvodában gyermek tartózkodik, a kaput tolózárral be kell zárni, hogy a gyerekek az utcára ne jussanak ki. - A nevelési év elején balesetbiztosítás köthető. 2. A gyermek étkeztetése az óvodában, a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A gyermekek napi háromszori étkezése: tízórai, ebéd, uzsonna. A gyermekek az egészség megőrzése, megtartása érdekében reggelizve érkezzenek az óvodába! Az óvodai ellátás ingyenes. Az étkezési térítési díj az érvényes rendelet alapján kerül megállapításra. Az étkezési térítési díj befizetésének időpontja a hirdetőtáblán illetve az ajtón kifüggesztve látható. Egész hónapra előre kell befizetni a térítési díjat. A gyermek hiányzásának esetén a szülőknek kell az étkezést lemondani illetve érkezés előtt visszajelenteni. A le és visszajelentéseket, ha az 9 óráig megtörténik, 24 óra eltolódással tudjuk figyelembe venni, egyébként 48 óra az eltolódás. A lemondott étkezési napok térítési díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni. Be nem jelentett vagy későn jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt! 3. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 1. Szociális támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a szülője ez iránt írásbeli kérelemmel fordul a fenntartóhoz. 2. A szociális támogatások lehetőségéről az intézmény minden nevelési év kezdetekor tájékoztatja a gyermekek szüleit. A tájékoztatás formája: a szülő szóbeli tájékoztatása, ill. tájékoztatás kitűzése az óvoda hirdetőtábláján. 3. A szociális támogatás iránti kérelem a nevelési év bármely időpontjában benyújtható. 8

9 4. A gyermekek véleménynyilvánításának, a gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája 1. A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről, az óvoda működéséről. A gyermek helyett a szülő a vélemény nyilvánítási jogokat: szóban: a szülői értekezleten, illetve az óvodavezető vonatkozásában fogadóórája idejében, a Szülői Szervezet vonatkozásában a Szülői Szervezet ülésein, illetve a Szülői Szervezet által meghatározott időpontokban; írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. 2. A véleménynyilvánítás formái különösen: személyes megbeszélés, gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 3. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát. 4. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti az óvoda alkalmazottainak, a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleineka személyiségi jogait, emberi méltóságát. A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 1. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről. 2. A szülő joga, hogy információt kapjon: - az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, - az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről. 3. A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, a Szülői Munkaközösséghez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül a Szülői Munkaközösségtől a tizenötödik napot követő első ülésén érdemi választ kapjon. 4. A szülő az 1. pontban meghatározott jogokat: szóban: a Szülői értekezleten, az óvodavezető vonatkozásában fogadóórája idejében, a Szülői Szervezet vonatkozásában a Szülői Szervezet ülésein, illetve a Szülői Szervezet által meghatározott időpontokban; írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. 9

10 5. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás, ill. írásbeli tájékoztatás. A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: közösen, ill. egyénileg. A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, az óvodapedagógus. 6.A tájékoztatás rendje a következő Az óvoda nyilvános dokumentumai: - az SZMSZ, ill. a pedagógiai program mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek, - a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy példányát a gyermeknek, illetve a szülőnek át kell adni. 7. Az óvoda köteles a 6. pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. 8. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől függően - az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki. 9. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, valamint a tájékoztatás óvodai faliújságra történő kifüggesztésével. 5. Jutalmazás és fegyelmezés elvei Elvek: - az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) - értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) - időzítés elve (a tett után közvetlenül) - következetesség elve - mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve biztosítani kell a fokozás lehetőségét - az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük) 1. A gyermekek jutalmazásának elvei: Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok: - magatartás, - kiemelkedő teljesítmény. A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: a kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, 10

11 példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység. A jutalmazás történhet: egyénileg, gyermekenként, illetve csoportosan, adott közösség számára. 2. A gyermekek jutalmazásának formái: a dicséret különböző módjai (különböző biztató, metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvenc elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, mesélés, dramatizálás, bábozás) A gyermekek jutalmazásának főbb formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret. A szóbeli dicséret valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik. Írásbeli dicséret: oklevél átadással történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. A jutalmazások fokozatai: óvónői szóbeli dicséret, óvónői írásbeli dicséret, óvodavezetői szóbeli dicséret, óvodavezetői írásbeli dicséret. Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái Tárgyi jutalmazást az óvodában kivételes esetekben alkalmazunk. Pl. különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek a díjazottak (rajzpályázat, mesemondó délelőtt, sportesemény), ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei. Fegyelmező intézkedések Az óvodapedagógus feladata, felelőssége, hogy megismertesse, elfogadtassa azokat a viselkedési szabályokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából. A szabályok kialakításába, ill. ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába a gyermekeket is bevonjuk. A fegyelmezés lehetséges formái: rosszalló tekintet, a szabályra való figyelmeztetés; balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása; időlegesen a gyermek kivonása az adott tevékenységből (max. 5 percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás. 11

12 Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, emberi méltóságát. 6. Helyi adottságainkból fakadó működési információink 1.Az intézmény munkarendje, napirendje: az egészséges életmód támogatása szempontjai szerint kerül kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. úgy kerül kialakításra, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. 2. Az óvoda nyári zárva tartásáról Fenntartói meghatározás alapján - legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. 3. Óvodai nevelési év: szeptember 1 augusztus 31-ig tart. Téli zárás: Decemberben Karácsony és Újév közötti napokban, hogy a család együtt ünnepelhessen. Nevelés nélküli munkanapok: A nevelési év folyamán maximum 5 alkalommal (továbbképzés, értekezlet). Az időpontot legalább 7 nappal előbb közöljük a szülőkkel. Óvodánk nyitva tartása: hétfőtől péntekig: ig a gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti haza, a gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét, az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az óvodavezető adhat engedélyt, az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatás kérést) a következő időpontban intézhetik: a nevelési évet követően a nevelési szünetekben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás: hetente szerdánként: óráig. az óvoda látogatására (jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt az udvari játékokat csak az óvodáskorú gyermekek használhatják. A gyermeket az óvodában folyó nevelő-oktató munka zavarásának elkerülése érdekében legkésőbb 8.30 óráig kérjük behozni. A gyermekek hazavitele órától történhet. Ebéd utáni hazamenetel: től. Az öltöző szűkössége miatt kérjük, hogy a szülők várják meg, amíg a gyermekek az öltözőből a csoportszobába indulnak. Beszokatási időn túl, a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük, ne tartózkodjanak szülők illetve testvérek. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A foglalkozások idején illetve pihenő időben ne zavarják az óvodásokat. Iskolai szünetekben az óvoda ügyeletet tart, szülői igénynek megfelelően. Óvodánk ezekben az időszakokban csoportösszevonással működik. 12

13 Napirendünk (ajánlás) Kb Kb Kb Kb Játék és szabadidős tevékenységek Testápolási tevékenységek Tízórai Kezdeményezés, foglalkozás Játékhoz kapcsolódó tevékenységek Játék a szabadban Szabad vagy szervezett mozgás Udvari játék Séta, kirándulás Növénygondozás Előkészület az ebédhez Ebéd Testápolási teendők Mese pihenés vagy alvás Uzsonna Játék Szabadon választott tevékenységek Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán, stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. Kérjük a kedves szülőket, elváláskor, érkezéskor ezt tartsák be. Szeretnénk, ha a hozzánk felvett gyermekek az óvodába járás terén is megszoknák a rendszerességet, és csak indokolt esetben hiányoznának! Bármilyen okból bekövetkezendő távollét esetén, feltétlenül elvárjuk a szülői kötelesség alapján az előzetes jelzést! Helyes napirend kialakításával biztosítjuk az egészséges körülményeket a gyerekek fejlődéséhez. Az egészségkultúra megalapozása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése a helyes napirend kialakításával fontos feladatunk. Egészséges táplálkozási szokások megismertetése, kiemelten a HH/HHH gyermekekkel illetve családjaikkal. A gyermekek teljes körű egészségfejlesztése az óvoda pedagógiai programjában kerül kidolgozásra, től. Tartalmazza: az egészséges táplálkozás megszervezésével, a mindennapos testneveléssel, testmozgással, a testi és lelki egészség fejlesztésével, bántalmazás megelőzésével, a baleset megelőzésével, az elsősegélynyújtással, a személyi higiénével kapcsolatos feladatokat. 13

14 4. Iskolabuszon való utazás: a szülő köteles a megbeszélt indulási időpontra gyermekét az indulási helyre eljuttatni, a szülő, vagy az általa megbízott személy, hazaérkezéskor köteles várni a gyermeket a buszmegállóban, a buszról való távozás után a szülő, vagy az általa megbízott személy felelős a gyermek testi épségéért, az iskolabuszról az óvodába, ill. az óvodából az iskolabuszra való felszállás dajka nénik közreműködésével történik, a gyermek köteles az utazás alatt az utazási szabályoknak megfelelően viselkedni, a kísérő kéréseit, útmutatásait betartani. 5. A nemdohányzók védelmében hozott szabályok Az óvoda egész területén tilos dohányozni, beleértve az épület helyiségeit, valamint az intézményhez tartozó külső területet, udvart is. 6. Közérdekű információink Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a faliújságon. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírással igazolni annak tudomásul vételét. A fogadóórák időpontjai a hirdetőtáblán kifüggesztve megtalálhatóak. 7.A foglalkozások rendje 1. A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen. 2. A szülő joga, hogy kezdeményezze különböző foglalkozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. 3. A nem kötelező foglalkozások formái: rendszeres elfoglaltságok: nyelvoktatás, hitoktatás. nem rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás. 4. A szülőnek a foglalkozások, programok kezdeményezését írásban kell benyújtania az óvodavezető számára. Az óvoda a kezdeményezett foglalkozásra vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi, arról a szülőt is tájékoztatja. 5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő, nem kötelező foglalkozáson való részvétel adott nevelési évben kötelező, ha arra a szülő a gyermek nevében jelentkezett. A foglakozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet. 6. A rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások általában ingyenesek, de egyes foglalkozások azok jellegétől függően térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást a jelentkezések előtt meg kell adni. 14

15 7. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni. (A részvételi díjas foglalkozáson, programon való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.) 8. A foglalkozások időpontját és helyszínét a lehetőségek figyelembevételével a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó közösen állapítják meg. 9. A szülők kérésére, egyházi jogi személy megkeresése után, az egyházi jogi személy szervezésében fakultatív hit- és vallásoktatásban részesülhetnek a gyermekek, az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, hetente egy alkalommal. 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje 1. Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. 2. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. 3. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete. 4. Amennyiben a szülő megérkezett a gyermekéért az óvodába és átvette gyermekét az óvodapedagógustól, a szülő felelős érte. 1. Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok III. Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgok óvodába történő bevitelére vonatkozóan a gyermeknek és a szülőnek be kell tartani az alábbi előírásokat: Korlátozással hozhatók az óvodába az egyedi értéket képviselő dolgok, különösen az ékszerek. Nem hozhatók az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak. Amennyiben a gyermek ezeket figyelmen kívül hagyva hoz be dolgokat az óvodába, az óvoda a keletkezett kárért csak szándékos károkozás esetén felel. Ha gyermeke ragaszkodik saját alvókájához, elhozhatja az óvodába (elsősorban kiscsoportban), ami a csoportszobában található közös kosárba helyezhető el, és amelyről a csoportba való bevitel előtt tájékoztatást kérünk, de a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk érte felelősséget vállalni. 15

16 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, öngyújtó, tű, kés ). 2. Ünnepi öltözet Az óvodában, valamint az óvodán kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken kérjük, hogy a gyermek - az előzetes tájékoztatás alapján ünnepi öltözetben jelenjen meg. Az ünnepi öltözet: - lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz - fiúknak: sötét nadrág, fehér ing 3.Eljárás, ha a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak 1. Amennyiben a gyermekkel foglalkozó személy a gyermeken a betegség, rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul köteles jelezni a tényt a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. 2. Az óvónő a gyermek betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, pl.: - indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen, - értesíti a gyermek szülőjét. 3. Egészségnevelési információink Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. Az egészségvédelem érdekében kérjük a szülőket, hogy a csoportszobába utcai cipővel ne menjenek be. A fertőző betegséget jelenteniük kell számunkra a szükséges intézkedések elrendelése miatt. Ha a gyermek az óvodában lázas lesz, hányt, értesítjük a szülőket, hogy időben orvoshoz vihessék. Fejtetű illetve serke előfordulása esetén védőnői igazolással jöhet a gyermek óvodába. 4. Óvodai váltó felszerelés Az óvodában váltócipő használata kötelező. A váltócipőket az arra kijelölt helyen kell tárolni. Váltóruha biztosítása folyamatosan történjen. A gyermekek öltözködjenek rétegesen, az időjárásnak megfelelően, ruházatuk legyen strapabíró és könnyen kezelhető. Szükséges felszerelések: benti cipő, váltóruha, torna felszerelés, ágynemű és pizsama. A ruházat, cipő jellel vagy névvel való ellátása, elhelyezése a kijelölt helyen. Az otthonról behozott játékokért, egyéb értékes tárgyakért (kerékpár, szemüveg), ékszerekért felelősséget nem vállal az óvoda. 16

17 5. A gyermeki kötelezettségek szabályozása 1. A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon. 2. A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 3. A gyermek kötelessége, hogy az óvodavezető, az óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 4. A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a Házirendben foglaltakat. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott óvodás, vagy iskolás legyen a kicsikből, elengedhetetlen az őszinte, bizalmas és egymást tisztelő kapcsolat az óvoda és a szülői ház között. Higgyék el, mi a legjobbat akarjuk a gyermekek számára! 17

18 Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Óvodai szülői szervet nevében névaláírás /2013. (.) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó nevében névaláírás Hatályos: a kihirdetés napjától április 01. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: 18

19

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben