GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND"

Átírás

1 GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND OM azonosító: Készítette, jóváhagyta: Varga Dezsőné óvodavezető Elfogadta: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda nevelőtestülete március

2 Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. Az óvoda adatai Neve: Gáborjáni Mocorgó Óvoda Címe: 4122 Gáborján, Arany J. u. 18. sz. Tel: 06-54/ cím: Fenntartóneve, székhelye: Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4122 Gáborján, Fő u sz. Az intézmény felügyeleti szerve: Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4122 Gáborján, Fő u sz. Tel: 06-54/ A házirend célja I. A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: - a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját, - a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, - az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 2. A házirend hatálya 1. A házirend személyi hatálya kiterjed: - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre, - az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre. 2. A házirend időbeli hatálya: - a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart, - kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 3. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá. 2

3 3. A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény/fenntartó honlapján nyilvánosságra hozzuk. Emellett a házirendet kifüggesztjük a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni. A házirend az intézmény belső életét szabályozza. Hatályos az intézmény teljes területén, illetve szervezett rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az intézmény szervezésében történik. A területi hatály kiterjed az iskolabuszra is. A házirend érvényes a gyermekekre, a szülőkre és az intézmény dolgozóira egyaránt. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. Az intézmény gyermekeire, a szülőkre, a dolgozókra a házirenden kívül vonatkozik minden olyan belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az intézmény szervezeti és működési szabályzata, valamint a pedagógiai programja. Kiterjed azon személyekre is, akik az intézménnyel jogviszonyba nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. Óvodánk a gyerekekért van, s mi munkánk során az Ő mindenek felett álló egyenlő bánásmódot biztosító érdekét vesszük figyelembe. Hivatásunk végzése közben mindenkor számítunk a szülők segítségére, mert csak a kölcsönös bizalom és együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a gyerekek biztonságban, nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek. Ennek érdekében adjuk át minden családunk részére a házirendet, mely a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére. Kérjük a szülőket az abban foglaltak figyelembe vételére, hisz a házirendben foglaltak megtartása a felelősségre vonás terhe mellett mindenkire nézve kötelező az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben. A házirend kötelező magatartási szabályok gyűjteménye, jogforrás, megsértése jogkövetkezményt vonhat maga után. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A intézményben alapvetően rendelkezésre állnak a HH/HHH gyerekek eredményes nevelésének-oktatásának feltételei. Nevelési gyakorlatunk szegregációmentes, az óvodában megkülönböztetés semmilyen tekintetben nincs. Óvodánk tevékenyen részt vesz az óvodai fejlesztő program megvalósításában. Az óvodai fejlesztő programunk arra vállalkozik, hogy meghatározza az óvodai nevelést azokon a területeken, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Az ÓFP nem jelent külön programot az óvodai munkában, hiszen minden pontja a hatályos jogszabályok figyelembevételével, az óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. ÓFP-unk egy olyan rendszernek tekint- 3

4 hető, melyet a gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel állítunk a nevelési folyamat fókuszába. Az ÓFP legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: - Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. - A gyermekközösségek kialakításáért és fejlődéséért. - A gyermek személyiségének fejlesztésében képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettségig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében a Szakértői Bizottság javasolja, további egy nevelési évig, 8 éves koráig az óvodában maradhat. A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve a nevelési év kezdőnapjától, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, a nevelés kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Knt. 8. ) A gyermek jogai - A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. - A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. - A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. - Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. - Hitoktatásban részesüljön, vallási hovatartozásának megfelelően. - A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. - A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. - Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. - A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. - Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. - Az Óvodai Fejlesztő Programban való részvétel (ha a feltételeknek megfelel). 4

5 - Egészségügyi felügyeleti ellátásban részesüljön. - Pedagógiai Szakszolgálati ellátásban részesüljön. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. A hátrányos helyzetből származó lemaradások szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve ellensúlyozhatóak. Fontosnak tartjuk a HH/HHH gyerekek integrációs nevelését csoportonként külön-külön, életkori sajátosságaiknak és fejlettségi szintjüknek figyelembe vételével. Úgy alakítjuk ki a csoportok összetételét, hogy mindkét csoportban törekszünk arra, hogy egyenlő arányban legyenek a HH/HHH gyerekek, ahol figyelembe vesszük a gyermek életkorát és fejlettségét. A gyermek kötelességei A szülő jogai - Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. - Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. - Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. - Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. - Az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. - A szülő joga a szabad óvodaválasztás. - A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. - Joga, hogy részt vegyen az óvoda által meghirdetett rendezvényeken, programokon. - Joga, hogy ha családi helyzete indokolttá teszi térítési díj kedvezményt igényelhessen. - A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől. A szülők képviselője a Szülői Szervezet elnöke. A gyermekek nagyobb közössége: a gyermekek 50%-a. - A szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkeznek. - A dokumentumok nyilvánosságra hozásával, az intézmény tájékoztatási kötelezettségével, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. 5

6 A szülő kötelességei - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, zavartalan és rendszeres óvodába járását, továbbá tankötelezettségének teljesítését. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, számukra az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. - Amennyiben gyermeke HHH-s, háromhavonta értékelő megbeszélésen vegyen részt az óvodában, egyeztetve a gyermeke óvodapedagógusával. - Az óvoda által javasolt vizsgálatokra elvigye gyermekét. - Az óvoda által kiadott nyilatkozatokat köteles kitölteni és visszajuttatni az óvodának. - A gyermek érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét félévenként rögzítjük. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való együttműködésre, (kiemelten a HH/HHH gyerekek) hogy az óvoda és a szülő egyaránt érezze, hogy közösek a céljaink és az érdekeink. A hátrányos helyzetű gyermekek minél hamarabb kerüljenek be az óvodába, az igazolatlan hiányzásokat csökkenteni tudjuk. Ennek érdekében a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását, kiemelten a HH/HHH gyermekek esetében. Fontos feladatunk az óvodai nevelőmunkánk során a szülők bevonása a nevelés-oktatás folyamatába. A szülőnek kötelessége a gyermekét a fejlődéséhez szükséges vizsgálatokra elvinni, probléma esetén pl.: egészségügyi szűrővizsgálatok, képességszintmérő vizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat, logopédiai és fejlesztőpedagógiai tevékenységek. Hívjuk és várjuk a szülőket közös játékra, tevékenységekre az óvodába. Nyitott óvodai programokkal várjuk a szülőket, ahol aktívan részt vesznek, és beleláthatnak gyermekük óvodai nevelésébe a minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás feltételeit próbáljuk ezzel biztosítani és a hiányzások minimalizálását. Pl.: közös játszóházak, kézműves- és játékkészítő programok, beszoktatási programok. A szülők próbáljanak meg lehetőségeikhez mérten részt venni az óvodai programokon és rendezvényeken, tartsanak napi kapcsolatot az óvodapedagógusokkal gyermekeik érdekében. 6

7 Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése, megszűnése Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. A fenntartó dönt az óvodai beiratkozás idejéről. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és a szülő hatósági igazolványát. Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel, a jegyző engedélyével, vagy ha a gyermeket felvették az iskolába, megszűnik. II. 1. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások Az óvodába felvett gyermeket a szülőnek rendszeresen kell óvodába járatnia. Ennek nyilvántartása a Felvételi és mulasztási naplóban történik. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha 1. a gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. - ha a szülő bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni gyermekét, kérjük erről legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztassa az óvónőt, - ha a távolmaradás előre nem látható, azt annak napján lehetőleg 9 óráig be kell jelenteni, - az egy hetet meghaladó távolmaradás a vezetővel egyeztetendő. 2. a gyermek beteg volt, s ezt a szülő az alábbiak szerint igazolja: a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás papír alapon fogadható el. 3. a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. 4. a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban történik. A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően be kell mutatni. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan: a mulasztás igazolatlan, ha a szülő a gyermek előre be nem jelentett, 3 napot meghaladó mulasztását nem orvossal igazoltatja, ill. ha 2 hetet meghaladó mulasztását az óvodavezetővel előre nem egyeztette. 10 nap igazolatlan mulasztást követően a csoportos óvónő jelzése alapján az óvodavezető a következményekre történő figyelmeztetés mellett, írásban értesíti a szülőt. A felszólítás átvételétől számított 10. napon a gyermeket töröljük az óvoda nyilvántartásából. amennyiben a szülő a gyermekét másik óvodába kívánja beíratni, a befogadó óvoda igazolását meg kell kérni, ill. be kell mutatni a szülőnek az óvodában. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. 7

8 tanköteles gyermek esetében 7 napi igazolatlan hiányzás esetében az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt. Fontos feladatunk a HH/HHH gyermekek körében az óvodáztatási arány növelése, esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztés. A szociokulturális hátrányok csökkentésével, és a rendszeres óvodába járás elérésével az igazolatlan hiányzásokat csökkenteni tudjuk. A szülőkkel való találkozások számának növelése, az intézményes neveléssel szembeni szülői félelmek, kételyek oldása is segít a hiányzások minimalizálásában. Az óvodai igazolt és igazolatlan hiányzások összesen nem haladhatják meg az óvodai nevelési napok 25 %-át. Óvó-védő rendelkezések - Az óvoda felelősséget csak az óvoda dolgozóinak átadott gyermekekért vállal. - Óvodás gyermek óvodánkból csak a szülő, gondviselő által megjelölt személy kíséretében távozhat. Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. - Amíg az óvodában gyermek tartózkodik, a kaput tolózárral be kell zárni, hogy a gyerekek az utcára ne jussanak ki. - A nevelési év elején balesetbiztosítás köthető. 2. A gyermek étkeztetése az óvodában, a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A gyermekek napi háromszori étkezése: tízórai, ebéd, uzsonna. A gyermekek az egészség megőrzése, megtartása érdekében reggelizve érkezzenek az óvodába! Az óvodai ellátás ingyenes. Az étkezési térítési díj az érvényes rendelet alapján kerül megállapításra. Az étkezési térítési díj befizetésének időpontja a hirdetőtáblán illetve az ajtón kifüggesztve látható. Egész hónapra előre kell befizetni a térítési díjat. A gyermek hiányzásának esetén a szülőknek kell az étkezést lemondani illetve érkezés előtt visszajelenteni. A le és visszajelentéseket, ha az 9 óráig megtörténik, 24 óra eltolódással tudjuk figyelembe venni, egyébként 48 óra az eltolódás. A lemondott étkezési napok térítési díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni. Be nem jelentett vagy későn jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt! 3. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 1. Szociális támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a szülője ez iránt írásbeli kérelemmel fordul a fenntartóhoz. 2. A szociális támogatások lehetőségéről az intézmény minden nevelési év kezdetekor tájékoztatja a gyermekek szüleit. A tájékoztatás formája: a szülő szóbeli tájékoztatása, ill. tájékoztatás kitűzése az óvoda hirdetőtábláján. 3. A szociális támogatás iránti kérelem a nevelési év bármely időpontjában benyújtható. 8

9 4. A gyermekek véleménynyilvánításának, a gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája 1. A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről, az óvoda működéséről. A gyermek helyett a szülő a vélemény nyilvánítási jogokat: szóban: a szülői értekezleten, illetve az óvodavezető vonatkozásában fogadóórája idejében, a Szülői Szervezet vonatkozásában a Szülői Szervezet ülésein, illetve a Szülői Szervezet által meghatározott időpontokban; írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. 2. A véleménynyilvánítás formái különösen: személyes megbeszélés, gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 3. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát. 4. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti az óvoda alkalmazottainak, a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleineka személyiségi jogait, emberi méltóságát. A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 1. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről. 2. A szülő joga, hogy információt kapjon: - az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, - az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről. 3. A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, a Szülői Munkaközösséghez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül a Szülői Munkaközösségtől a tizenötödik napot követő első ülésén érdemi választ kapjon. 4. A szülő az 1. pontban meghatározott jogokat: szóban: a Szülői értekezleten, az óvodavezető vonatkozásában fogadóórája idejében, a Szülői Szervezet vonatkozásában a Szülői Szervezet ülésein, illetve a Szülői Szervezet által meghatározott időpontokban; írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. 9

10 5. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás, ill. írásbeli tájékoztatás. A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: közösen, ill. egyénileg. A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, az óvodapedagógus. 6.A tájékoztatás rendje a következő Az óvoda nyilvános dokumentumai: - az SZMSZ, ill. a pedagógiai program mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek, - a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy példányát a gyermeknek, illetve a szülőnek át kell adni. 7. Az óvoda köteles a 6. pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. 8. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől függően - az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki. 9. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, valamint a tájékoztatás óvodai faliújságra történő kifüggesztésével. 5. Jutalmazás és fegyelmezés elvei Elvek: - az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) - értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) - időzítés elve (a tett után közvetlenül) - következetesség elve - mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve biztosítani kell a fokozás lehetőségét - az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük) 1. A gyermekek jutalmazásának elvei: Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok: - magatartás, - kiemelkedő teljesítmény. A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: a kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, 10

11 példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység. A jutalmazás történhet: egyénileg, gyermekenként, illetve csoportosan, adott közösség számára. 2. A gyermekek jutalmazásának formái: a dicséret különböző módjai (különböző biztató, metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvenc elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, mesélés, dramatizálás, bábozás) A gyermekek jutalmazásának főbb formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret. A szóbeli dicséret valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik. Írásbeli dicséret: oklevél átadással történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. A jutalmazások fokozatai: óvónői szóbeli dicséret, óvónői írásbeli dicséret, óvodavezetői szóbeli dicséret, óvodavezetői írásbeli dicséret. Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái Tárgyi jutalmazást az óvodában kivételes esetekben alkalmazunk. Pl. különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek a díjazottak (rajzpályázat, mesemondó délelőtt, sportesemény), ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei. Fegyelmező intézkedések Az óvodapedagógus feladata, felelőssége, hogy megismertesse, elfogadtassa azokat a viselkedési szabályokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából. A szabályok kialakításába, ill. ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába a gyermekeket is bevonjuk. A fegyelmezés lehetséges formái: rosszalló tekintet, a szabályra való figyelmeztetés; balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása; időlegesen a gyermek kivonása az adott tevékenységből (max. 5 percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás. 11

12 Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, emberi méltóságát. 6. Helyi adottságainkból fakadó működési információink 1.Az intézmény munkarendje, napirendje: az egészséges életmód támogatása szempontjai szerint kerül kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. úgy kerül kialakításra, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. 2. Az óvoda nyári zárva tartásáról Fenntartói meghatározás alapján - legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. 3. Óvodai nevelési év: szeptember 1 augusztus 31-ig tart. Téli zárás: Decemberben Karácsony és Újév közötti napokban, hogy a család együtt ünnepelhessen. Nevelés nélküli munkanapok: A nevelési év folyamán maximum 5 alkalommal (továbbképzés, értekezlet). Az időpontot legalább 7 nappal előbb közöljük a szülőkkel. Óvodánk nyitva tartása: hétfőtől péntekig: ig a gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti haza, a gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét, az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az óvodavezető adhat engedélyt, az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatás kérést) a következő időpontban intézhetik: a nevelési évet követően a nevelési szünetekben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás: hetente szerdánként: óráig. az óvoda látogatására (jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt az udvari játékokat csak az óvodáskorú gyermekek használhatják. A gyermeket az óvodában folyó nevelő-oktató munka zavarásának elkerülése érdekében legkésőbb 8.30 óráig kérjük behozni. A gyermekek hazavitele órától történhet. Ebéd utáni hazamenetel: től. Az öltöző szűkössége miatt kérjük, hogy a szülők várják meg, amíg a gyermekek az öltözőből a csoportszobába indulnak. Beszokatási időn túl, a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük, ne tartózkodjanak szülők illetve testvérek. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A foglalkozások idején illetve pihenő időben ne zavarják az óvodásokat. Iskolai szünetekben az óvoda ügyeletet tart, szülői igénynek megfelelően. Óvodánk ezekben az időszakokban csoportösszevonással működik. 12

13 Napirendünk (ajánlás) Kb Kb Kb Kb Játék és szabadidős tevékenységek Testápolási tevékenységek Tízórai Kezdeményezés, foglalkozás Játékhoz kapcsolódó tevékenységek Játék a szabadban Szabad vagy szervezett mozgás Udvari játék Séta, kirándulás Növénygondozás Előkészület az ebédhez Ebéd Testápolási teendők Mese pihenés vagy alvás Uzsonna Játék Szabadon választott tevékenységek Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán, stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. Kérjük a kedves szülőket, elváláskor, érkezéskor ezt tartsák be. Szeretnénk, ha a hozzánk felvett gyermekek az óvodába járás terén is megszoknák a rendszerességet, és csak indokolt esetben hiányoznának! Bármilyen okból bekövetkezendő távollét esetén, feltétlenül elvárjuk a szülői kötelesség alapján az előzetes jelzést! Helyes napirend kialakításával biztosítjuk az egészséges körülményeket a gyerekek fejlődéséhez. Az egészségkultúra megalapozása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése a helyes napirend kialakításával fontos feladatunk. Egészséges táplálkozási szokások megismertetése, kiemelten a HH/HHH gyermekekkel illetve családjaikkal. A gyermekek teljes körű egészségfejlesztése az óvoda pedagógiai programjában kerül kidolgozásra, től. Tartalmazza: az egészséges táplálkozás megszervezésével, a mindennapos testneveléssel, testmozgással, a testi és lelki egészség fejlesztésével, bántalmazás megelőzésével, a baleset megelőzésével, az elsősegélynyújtással, a személyi higiénével kapcsolatos feladatokat. 13

14 4. Iskolabuszon való utazás: a szülő köteles a megbeszélt indulási időpontra gyermekét az indulási helyre eljuttatni, a szülő, vagy az általa megbízott személy, hazaérkezéskor köteles várni a gyermeket a buszmegállóban, a buszról való távozás után a szülő, vagy az általa megbízott személy felelős a gyermek testi épségéért, az iskolabuszról az óvodába, ill. az óvodából az iskolabuszra való felszállás dajka nénik közreműködésével történik, a gyermek köteles az utazás alatt az utazási szabályoknak megfelelően viselkedni, a kísérő kéréseit, útmutatásait betartani. 5. A nemdohányzók védelmében hozott szabályok Az óvoda egész területén tilos dohányozni, beleértve az épület helyiségeit, valamint az intézményhez tartozó külső területet, udvart is. 6. Közérdekű információink Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a faliújságon. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírással igazolni annak tudomásul vételét. A fogadóórák időpontjai a hirdetőtáblán kifüggesztve megtalálhatóak. 7.A foglalkozások rendje 1. A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen. 2. A szülő joga, hogy kezdeményezze különböző foglalkozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. 3. A nem kötelező foglalkozások formái: rendszeres elfoglaltságok: nyelvoktatás, hitoktatás. nem rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás. 4. A szülőnek a foglalkozások, programok kezdeményezését írásban kell benyújtania az óvodavezető számára. Az óvoda a kezdeményezett foglalkozásra vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi, arról a szülőt is tájékoztatja. 5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő, nem kötelező foglalkozáson való részvétel adott nevelési évben kötelező, ha arra a szülő a gyermek nevében jelentkezett. A foglakozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet. 6. A rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások általában ingyenesek, de egyes foglalkozások azok jellegétől függően térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást a jelentkezések előtt meg kell adni. 14

15 7. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni. (A részvételi díjas foglalkozáson, programon való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.) 8. A foglalkozások időpontját és helyszínét a lehetőségek figyelembevételével a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó közösen állapítják meg. 9. A szülők kérésére, egyházi jogi személy megkeresése után, az egyházi jogi személy szervezésében fakultatív hit- és vallásoktatásban részesülhetnek a gyermekek, az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, hetente egy alkalommal. 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje 1. Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. 2. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. 3. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete. 4. Amennyiben a szülő megérkezett a gyermekéért az óvodába és átvette gyermekét az óvodapedagógustól, a szülő felelős érte. 1. Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok III. Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgok óvodába történő bevitelére vonatkozóan a gyermeknek és a szülőnek be kell tartani az alábbi előírásokat: Korlátozással hozhatók az óvodába az egyedi értéket képviselő dolgok, különösen az ékszerek. Nem hozhatók az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak. Amennyiben a gyermek ezeket figyelmen kívül hagyva hoz be dolgokat az óvodába, az óvoda a keletkezett kárért csak szándékos károkozás esetén felel. Ha gyermeke ragaszkodik saját alvókájához, elhozhatja az óvodába (elsősorban kiscsoportban), ami a csoportszobában található közös kosárba helyezhető el, és amelyről a csoportba való bevitel előtt tájékoztatást kérünk, de a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk érte felelősséget vállalni. 15

16 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, öngyújtó, tű, kés ). 2. Ünnepi öltözet Az óvodában, valamint az óvodán kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken kérjük, hogy a gyermek - az előzetes tájékoztatás alapján ünnepi öltözetben jelenjen meg. Az ünnepi öltözet: - lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz - fiúknak: sötét nadrág, fehér ing 3.Eljárás, ha a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak 1. Amennyiben a gyermekkel foglalkozó személy a gyermeken a betegség, rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul köteles jelezni a tényt a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. 2. Az óvónő a gyermek betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, pl.: - indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen, - értesíti a gyermek szülőjét. 3. Egészségnevelési információink Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. Az egészségvédelem érdekében kérjük a szülőket, hogy a csoportszobába utcai cipővel ne menjenek be. A fertőző betegséget jelenteniük kell számunkra a szükséges intézkedések elrendelése miatt. Ha a gyermek az óvodában lázas lesz, hányt, értesítjük a szülőket, hogy időben orvoshoz vihessék. Fejtetű illetve serke előfordulása esetén védőnői igazolással jöhet a gyermek óvodába. 4. Óvodai váltó felszerelés Az óvodában váltócipő használata kötelező. A váltócipőket az arra kijelölt helyen kell tárolni. Váltóruha biztosítása folyamatosan történjen. A gyermekek öltözködjenek rétegesen, az időjárásnak megfelelően, ruházatuk legyen strapabíró és könnyen kezelhető. Szükséges felszerelések: benti cipő, váltóruha, torna felszerelés, ágynemű és pizsama. A ruházat, cipő jellel vagy névvel való ellátása, elhelyezése a kijelölt helyen. Az otthonról behozott játékokért, egyéb értékes tárgyakért (kerékpár, szemüveg), ékszerekért felelősséget nem vállal az óvoda. 16

17 5. A gyermeki kötelezettségek szabályozása 1. A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon. 2. A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 3. A gyermek kötelessége, hogy az óvodavezető, az óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 4. A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a Házirendben foglaltakat. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott óvodás, vagy iskolás legyen a kicsikből, elengedhetetlen az őszinte, bizalmas és egymást tisztelő kapcsolat az óvoda és a szülői ház között. Higgyék el, mi a legjobbat akarjuk a gyermekek számára! 17

18 Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Óvodai szülői szervet nevében névaláírás /2013. (.) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó nevében névaláírás Hatályos: a kihirdetés napjától április 01. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: 18

19

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba!

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba! A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE Hiba! HÁZIREND Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

A TÚRKEVEI ÓVODAI IGAZGATÓSÁG ÉS BÖLCSŐDE TÚRKEVE, SZÉCHENYI ÚT 11. OM: HÁZIRENDJE. I. Bevezető rész

A TÚRKEVEI ÓVODAI IGAZGATÓSÁG ÉS BÖLCSŐDE TÚRKEVE, SZÉCHENYI ÚT 11. OM: HÁZIRENDJE. I. Bevezető rész A TÚRKEVEI ÓVODAI IGAZGATÓSÁG ÉS BÖLCSŐDE 5420. TÚRKEVE, SZÉCHENYI ÚT 11. OM: 035750. HÁZIRENDJE Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND

Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND 1. Bevezető rendelkezések: A házirend szabályai-mint a törvény felhatalmazásán alapuló intézményi belső jogi normák-kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE. Általános információk

A KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE. Általános információk A KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE Általános információk Az óvoda elnevezése: Kaposmérői Bokréta Óvoda Az óvoda címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi János u. 11. Az óvoda elérhetősége: +36 82/ 477 014, +36

Részletesebben

CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND

CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND 1.1. Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve: Csiga-Biga Óvoda Címe: 2131, Göd Pesti út 152. Telefon: 0670/5175110 Vezető: Szűcs Edina 1.2. Az intézmény nyitva tartása:

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Mihályi Napfény Óvoda. Házirend szeptember

Mihályi Napfény Óvoda. Házirend szeptember Mihályi Napfény Óvoda Házirend 2016. szeptember Készült: a Közoktatásról szóló többször módosított- 1993.LXXIX. Törvény a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/569/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2017. november 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az óvodai beiratkozás

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

ZICHY MÁRTA ÓVODA OM: HÁZIREND Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Készítette: Szabadosné Kiss Melinda Iktató szám: 212/2017.

ZICHY MÁRTA ÓVODA OM: HÁZIREND Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Készítette: Szabadosné Kiss Melinda Iktató szám: 212/2017. ZICHY MÁRTA ÓVODA OM:202221 HÁZIREND Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2017 Készítette: Szabadosné Kiss Melinda Iktató szám: 212/2017. I. Általános információk: Óvoda neve és címe: Zichy Márta

Részletesebben

HÁZIREND. Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest Munkácsy M. u. 10.

HÁZIREND. Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest Munkácsy M. u. 10. Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest Munkácsy M. u. 10. HÁZIREND Az Óvoda házirendje A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szegedi Nemzetközi Általános Iskola HÁZIREND 2017.

Szegedi Nemzetközi Általános Iskola HÁZIREND 2017. Szegedi Nemzetközi Általános Iskola HÁZIREND 2017. 1 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 3 2.1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 3 2.2. A HÁZIREND CÉLJA 4 3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A Dalos Ovi nyitvatartási ideje reggel 6.30-tól délután ig tart.

HÁZIREND. 1. A Dalos Ovi nyitvatartási ideje reggel 6.30-tól délután ig tart. HÁZIREND 1. A Dalos Ovi nyitvatartási ideje reggel 6.30-tól délután 17.30-ig tart. 2. A gyerekeket 8.00 előtt kérjük behozni. A nagycsoportos korú gyerekeket az első foglalkozás előtt, reggel 7.45.-ig

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

DeutscherNationalitätenkindergartenTschasartet Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda Császártöltés, Keceli u.9.

DeutscherNationalitätenkindergartenTschasartet Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda Császártöltés, Keceli u.9. DeutscherNationalitätenkindergartenTschasartet Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda /78/ 443 961 6239 Császártöltés, Keceli u.9. e-mail:ovoda@csaszartoltes.hu HÁZIREND 2018. Kedves Szülők! Az óvoda legfőbb

Részletesebben

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. A csoportszervezés vegyes életkorú csoportban történik.

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. A csoportszervezés vegyes életkorú csoportban történik. BÖLCSŐDEI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében, törekedjenek a benne leírtak betartására. 1. A bölcsőde működése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános információk az óvodáról

HÁZIREND. I. Általános információk az óvodáról HÁZIREND I. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve: Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 1.2. Címe: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. 1.3. Telefon: 94/436-066

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend

Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 1 1. Általános alapelvek Az iskola tanulói közösségének életét a házirend szabályozza, amelyben érvényesül a jogok és kötelességek összhangja. A házirend feladata

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Véleményezte: Elfogadta: Jóváhagyta: Varga Marianna. óvodavezető a szülői szervezet részéről Sipos Mariann a nevelőtestület képviseletében Varga Marianna ügyvezető

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Budapest, Bajza u. 46. Házirend

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Budapest, Bajza u. 46. Házirend Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Házirend 1 Az óvoda házirendje Célja: biztosítsa a működés kereteit az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-moson-sopron Megye Kormányhivatala

HÁZIREND. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-moson-sopron Megye Kormányhivatala HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Telephelye:9200 Mosnmagyaróvár Szent István király út 9. Fenntartója: Népmese-ház Nonprofit Kft. Az intézmény

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

ÉRDI TANKERÜLET FELHÍVÁS. a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

ÉRDI TANKERÜLET FELHÍVÁS. a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

A TIBOLDDARÓCI MESEERDŐ ÓVODA ÉS KÖZPONTI KONYHA HÁZIRENDJE

A TIBOLDDARÓCI MESEERDŐ ÓVODA ÉS KÖZPONTI KONYHA HÁZIRENDJE A TIBOLDDARÓCI MESEERDŐ ÓVODA ÉS KÖZPONTI KONYHA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: NAGY SÁNDORNÉ ÓVODAVEZETŐ HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2017. SZEPTEMBER 15. 1 Az intézmény adatai: Neve: Tibolddaróci Meseerdő Óvoda

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Tótkomlós, Diófa utcai óvoda HÁZIRENDJE HÁZIREND

Tótkomlós, Diófa utcai óvoda HÁZIRENDJE HÁZIREND HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós, Diófa.

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes.

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes. Házirend Célja: Biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az óvodai közösség életének megvalósítását. A Közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Készítette: Erdélyi Edit óvodavezető

Készítette: Erdélyi Edit óvodavezető Készítette: Erdélyi Edit óvodavezető ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Házirend. Kedves Szülők! Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. sz. épülete

Házirend. Kedves Szülők! Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. sz. épülete Házirend Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében, törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mezőkovácsházi Négy Évszak

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelése, oktatása keresztény pedagógiai

Részletesebben

PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA

PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA PCUR ALAPÍTVÁNY ÓVODA HÁZREND Készült: 2013. szeptember 1. 1. Bevezetés Az óvoda házirendje önálló dokumentum, a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek 2013. január 1. nappal történő módosításáról 1./ 2013. január 1. naptól a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

SÁRKERESZTESI FICÁNKOLÓ ÓVODA HÁZIREND

SÁRKERESZTESI FICÁNKOLÓ ÓVODA HÁZIREND SÁRKERESZTESI FICÁNKOLÓ ÓVODA HÁZIREND Sárkeresztes 2015 1 2 Házirend hatálya: A házirend kiterjed az óvodába járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az óvoda dolgozóira, az intézménybe látogató személyekre

Részletesebben

(Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető

(Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető (Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: 034678 KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető Pestszentlőrinci Robogó Óvoda 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018-OS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának április 7-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának április 7-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézményünk bemutatása

HÁZIREND. Az intézményünk bemutatása HÁZIREND Az intézményünk bemutatása Az intézmény hivatalos neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Az intézmény címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u.2. Az intézmény telefonszáma: 26/538-018 Az intézmény

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

Lotti & Maxim Angol Nyelvi Montessori Óvoda HÁZIREND. .a nevelőtestület képviseletében Jóváhagyta: Kun Judit ügyvezető a fenntartó részéről

Lotti & Maxim Angol Nyelvi Montessori Óvoda HÁZIREND. .a nevelőtestület képviseletében Jóváhagyta: Kun Judit ügyvezető a fenntartó részéről Lotti & Maxim Angol Nyelvi Montessori Óvoda HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Varga Marianna óvodavezető Véleményezte: Elfogadta: a szülői szervezet részéről.a nevelőtestület képviseletében Jóváhagyta:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Házirend. Az óvoda neve: Karancskeszi Százszorszép óvoda Címe: 3183 Karancsakeszi, Orgona út 29. Tel.: 06 32/

Házirend. Az óvoda neve: Karancskeszi Százszorszép óvoda Címe: 3183 Karancsakeszi, Orgona út 29. Tel.: 06 32/ Házirend Az óvoda neve: Karancskeszi Százszorszép óvoda Címe: 3183 Karancsakeszi, Orgona út 29. Tel.: 06 32/450-402 e-mail: k.kesziovoda@citromail.hu OM azonosító: 202942 Óvodavezető: Kurunczi Istvánné

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Tisztelt Szülők! A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja május 4-5. (csütörtök - péntek)

Tisztelt Szülők! A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja május 4-5. (csütörtök - péntek) Tisztelt Szülők! A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja 2017. május 4-5. (csütörtök - péntek) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben