JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés"

Átírás

1 JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége. Az államok kialakulásával jött létre. Egy állam jogszabályainak, jogágakra tagozódó rendszerezett összessége. A mai Magyar jogrendszer 13 jogágra tagozódik. (Alkotmány jog, Büntető jog, Családi jog, Polgári jog, Nemzetközi jog, Stb,) 3 Jogforrás: jelenti a jog alkotóját (pl: parlament) és jelenti a jogszabályt (pl: törvény) 4 A jogszabályok szerkezete: Minden jogszabályi elem három részből áll: 1. tényállás Példa a jogszabály szerkezetére: 2. rendelkezés VAGYONI (pénzbeli) 3. büntetés (szankció) SZEMÉLYI (börtön) ÉRVÉNYTELENSÉGI (semmis szerződés) BTK 316 lopás: Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el, és ezért alapesetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 5 A jogszabály akkor érvényes, ha: 1. Megalkotójának, hatásköre volt rá. 2. Betartották az eljárási szabályokat. 3. Illeszkedik a jogszabályok hierarchikus rendszerébe. 4 A jogszabályt kihirdették. 5. Nem lépte túl a törvényi felhatalmazást.

2 A jogszabály hatálya: 1. Területi: Az ország egész területén, és a felségterületeken. (Malév, nagykövetségek) 2. Időbeli: A hatályba lépés napjától. 3. Személyi:- Magyar állampolgárok, természetes személyek - Jogi személyek - Külföldön tartózkodó, magyar állampolgárok 6 A jogszabályok hierarchiája: Alá-fölérendeltséget jelent, amelynek alapján, az alacsonyabb rendű jogszabály, nem lehet ellentétes a felette levővel, végső soron pedig az Alkotmánnyal. A Magyar Alkotmány: évi XX. Tv. 7 A hierarchikus sorrend: 1. Törvények (parlamenti hatáskör) 2. Kormányrendeletek 3. Miniszteri rendeletek 4. Önkormányzati rendeletek. 8 Jogképesség, és cselekvőképesség: A törvények, és egyéb jogszabályok a jogalanyokra vonatkoznak: 1. Természetes személy (ember) 2. Állam: Állandóan változó hatalmi, politikai szervezet. 3. Jogi személyek: Állami, gazdasági, társadalmi szervezet, amely feladatai miatt, M. Melinda 2010 Vagyoni jogokkal, és kötelezettségekkel rendelkezik, és amelyet az állam Cégbírósági bejegyzéssel elismer. Jogképesség fogalma: A jogalanyoknak az a képessége, hogy jogokat szerezhetnek, és kötelezettségeket vállalhatnak. Minden ember jogképes a fogantatásától kezdődően, de nem mindenki cselekvőképes. Ezt a törvény úgy fogalmazza meg, hogy cselekvőképtelenek. Cselekvőképtelenek: 1. A 18 év alatti fiatalkorúak. 2. Akit szellemi fogyatékossága miatt, a bíróság gondnokság alá helyezett. 3. Átmenetileg cselekvőképtelenek. (kóma, súlyos alkoholos befolyásoltság, drogos befolyásoltság)

3 Cselekvőképesség: Az az állapot, amikor az ember, saját nyilatkozatával (döntés) szerez jogokat, és viselhet kötelezettségeket. Képviseleti lehetőségek: Eljárni nem csak személyesen lehet hivatalos ügyekben: 1. Törvényi rendelkezés alapján (szülő, gyám, gondnok) 2. Jogi személy vezetője (képviseleti) 3. Meghatalmazás (ügyvédi, vagy szabályos meghatalmazás) M. Melinda Jogalkalmazás Állami szerveknek az a tevékenysége, melynek során, egyedi esetre alkalmazzák. Jogalkalmazó szervek: 1. Államigazgatási szervek (minisztériumok, önkormányzatok, állami hivatalok) 2. Bíróságok 3. Rendőrség, és Ügyészségek Állami szervek rendszere 1 Szervezeti rendszer: 1. Parlament (Országgyűlés) 2. Kormány (Minisztertanács) 3. Köztársasági elnök 4. Alkotmánybíróság (AB) 5. Bíróságok 6. Ügyészségek 7. Állami Számvevőszék (ÁSZ) 8. Közjegyzők Parlament: 386 fő, 4 évre választják.

4 Feladatai: - Törvényalkotás - Dönt a Kormány programjáról - Háborúba lépés, és béke kötés - Közkegyelem gyakorlása (Amnesztia) - Nemzetközi szerződések M. Melinda Meghatározott tisztségekre választ (Köztársasági elnök, ÁSZ elnöke, Legfelsőbb ügyész, Legfelsőbb bíróság elnöke) Kormány: A legfőbb végrehajtó szerv. A Miniszterelnökből, és a Miniszterekből (13+1) áll. A Miniszterelnököt a választás után, a győztes párt jelöli a Köztársasági elnöknek, akinek a javaslatára az Országgyűlés megválasztja. A Minisztereket a Miniszterelnök javaslatára, a Köztársasági elnök nevezi ki, és a Parlament előtt tesznek esküt. Feladatai: - Biztosítja a törvények végrehajtását - Irányítja a Minisztériumokat - Meghatározza az oktatási, egészségügyi, és a szociális ellátó rendszert - A közrend, és a közbiztonság fenntartása - Ellenőrzi az önkormányzatok törvényes működését (19 megyei, 3200 települési önkor) A Köztársasági elnök (Államfő): 5 évre választják, max 2 ciklus. Más tisztséget nem vállalhat, személye politikailag összeférhetetlen minden más tevékenységgel. Feladatai: - A hadsereg főparancsnoka - Egy személyben képviseli a Magyar Államot - Megbízza, és kinevezi a nagyköveteket - Egyéni kegyelmet gyakorol - Kiírja a választások időpontját - Állampolgárságot engedélyez Alkotmánybíróság: 11 fő (Alkotmány szerint). Tagjait a Parlament választja, 2/3-os többséggel. Személyük politikailag

5 összeférhetetlen. Feladatai: - Biztosítja a jogszabályok Alkotmányosságát - Az Alkotmánybírósághoz bárki fordulhat jogorvoslatért. Bíróságok: Az igazságszolgáltatás szervei (kizárólagos). A Bírák politikailag összeférhetetlenek, csak a törvénynek vannak alárendelve. Szintjei: 1. Városi Bíróság 2. Megyei Bíróság 3. Ítélő Táblák (5db) 4. Legfelsőbb Bíróság (elvi irányítást ad) Ügyészségek: Az Ügyészek politikailag összeférhetetlenek. Feladatai: - Általános törvényességi felügyeletet gyakorol - Nyomozások törvényességét vizsgálja - A Büntetésvégrehajtás feletti felügyelet - Vádemelés, és képviseli a vádat a Bíróság előtt Szintjei: 1. Városi Ügyészség 2. Megyei Főügyészségek 3. Fellebbviteli Főügyészségek 4. Legfőbb Ügyészség Állami Számvevőszék (ÁSZ): Az Állami költségvetés végrehajtását ellenőrzi. Ezen belül vizsgálja az éves költségvetés megalapozottságát, és célszerűségét. Az éves ellenőrzés eredményét, beterjeszti a Parlament elé, amely köteles azt megtárgyalni. Valamint az Önkormányzatok, mint alrendszer, költségvetését ellenőrzi. 1. bevételek Költségvetés = 2. kiadások }ellenőrzése 3. hiány

6 Közjegyzők: Lazán kapcsolódnak az Államhatalmi szervekhez. Legjellemzőbb Feladatai: - Hagyatéki eljárás lefolytatása, és hagyaték átadó végzés elkészítése - Okiratok szerkesztése - Okiratok hitelesítése ADATVÉDELMI TÖRVÉNY: 1992 évi LXIII. tv. A közérdekű adatok védelméről, és nyilvánosságáról, valamint a személyes adatok védelméről. 1 A törvény célja kettős: - személyes adataival mindenki maga rendelkezzen. - a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse. Közérdekű adat: Állami, vagy önkormányzati közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő minden olyan adat, amely nem minősül személyes adatnak. Személyes adat: (a) SZEMÉLYHEZ KÖTHETŐ ADATOK: - név - születési hely - születési idő - anyja neve - lakcím - (b) KÜLÖNLEGES ADATOK: - TAJ szám - adó szám - faji eredet - vallás

7 - betegség - párt állás - szexuális szokások - kóros szenvedélyek - képmás Személyes adat akkor használható fel, ha: - ahhoz az adat tulajdonosa hozzá járult - az a team, vagy hatóság rendelkezik vele Különleges adat, viszont, csak akkor használható fel, ha: - ahhoz az érintett írásban hozzájárult - bűncselekmény felderítése érdekében (rendőrség, vagy ügyészség részére) - egyéb ügyekben a törvény elrendeli (közveszély érdekében) Az adatok célhoz kötöttsége: Ez az adatok használatában azt jelenti, hogy különleges adatot, a megkeresett szerv, (pl: kórház) csak a megkérésben szereplő célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében, feltétlenül szükséges adatokat adhat át. Adat biztonság: A különleges adatokat az adat kezelője és birtokosa (aki nyilvántartja) köteles védeni különböző módokon: megsemmisülés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal ellen. (páncélszekrény, páncélterem, számítógépes biztonsági kód, jelszó, biztonsági őrzés) Az adatok tulajdonosának jogai: - az érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatairól, az adat kezelő szervtől. - Kérheti adatainak törlését, vagy indokolt esetben, megváltoztatását. - A megkeresett szerv, 30 napon belül köteles tájékoztatást adni. Bírósági jogérvényesítés: Akit személyes adataiban bármilyen módon megsértettek, jogérvényesítés érdekében bírósághoz fordulhat. A tudomására jutástól számított 30 napon belül. A bíróság a tárgyalás után, a körülményekhez igazítva, nem vagyoni kártérítést állapíthat meg

8 Kártérítési felelősség: Az adat kezelő szerv, büntető jogi, és kártérítési felelősséggel tartozik azért a személyért, aki munkaköréből adódóan, megsértette az adatvédelem szabályait. Adatvédelmi biztos (Ombudsman): Dr. Jóri András Az Országgyűlés, meghatározott feladatokra, így az adatvédelemre is, külön biztost nevez ki. Az adatvédelmi biztos a törvény alapján, az adott ügy vizsgálata során, bármilyen iratba, bármelyik szervnél betekinthet. Még az állami, és szolgálati titokba is évi LXV. tv. A Helyi Önkormányzatokról szóló törvény. Az Önkormányzatok a helyi közügyekkel foglalkoznak. 1 Helyi közügy: Minden olyan ügy, amely jogszabálynál fogva nem tartozik más szerv hatáskörébe. (Hatáskör: eljárási jogosultság, csak törvény állapíthatja meg) Az Önkormányzatok a rendszerváltás óta működnek (1990), és a korábbi tanácsok jogutódai. 2 Az Önkormányzatok alapvető feladatai: 1. Helyi közszolgáltatások: területfejlesztés, vízrendezés (árok), temető fenntartása, helyi közvilágítás, köztisztaság, utak fenntartása, helyi tömegközlekedés. 2. Helyi tűzvédelem, és közbiztonság fenntartása (tűzoltóság, és rendőrség bevonásával) 3. Helyi energiaszolgáltatás: víz, gáz, áram (szolgáltatók közreműködésével) 4. Alapfokú oktatás, és közművelődés (iskola /csak általános, óvoda, közkönyvtár) 5. Egészségügyi és Szociális intézmény fenntartása (Kórház, rendelő, ügyelet, és Szociális otthonok) 6. A kisebbségi jogok védelme (Magyarországon 13 kisebbség van) 3 Az Önkormányzatok szervezeti felépítése: Az Önkormányzati jogokat a választott Képviselő testület gyakorolja. Számát a törvény, a lakosságszám szerint határozza meg. Legkisebb létszáma 3 fő. A Képviselőket közvetlenül választják a választó polgárok. A Képviselő-testület hivatali ügyeit, és a választó polgárok közügyeit, a Polgármesteri hivatal látja el. A Polgármesteri hivatal politikai vezetője a Polgármester, szakmai vezetője pedig a Jegyző.

9 A Képviselő-testület hatásköre: 1. Helyi rendelet alkotása 2. Községi, vagy települési szervezetek létrehozása (Múzeum, könyvtár, öregek klubja) 3. Helyi népszavazás kiírása. 4. A település éves költségvetésének elkészítése. 5. Társulások létrehozása (igazgatási, intézményfenntartó, egészségügyi ügyelet) 6. Helyi intézmények létrehozása, és azok vezetőinek kinevezése. 7. Közterületek elnevezése. A Képviselő-testület hatáskörében hozott ügyekben, a döntés ellen fellebbezni nem lehet, de törvénysértés esetén Bírósághoz lehet fordulni. A Képviselő-testület ülései: Évente legalább hatszor, köteles ülésezni. Az ülések alapvetően nyilvánosak Zárt ülést tart: egyedi szociális ügyek tárgyalása, kinevezés, fegyelmi ügy tárgyalása. Szavazás módja: - nyilvánosan (kézfelemelés, vagy gépi szavazás) - titkosan (zárt ülés esetén, urnába helyezéssel) Szavazás lehetőségei: igen, nem, tartózkodás. A Képviselőtestület üléseit a Polgármester vezeti, vagy távollétében az Alpolgármester. Közmeghallgatás: A Képviselőtestület, évente egyszer köteles közmeghallgatást tartani. Bizottságok: A Képviselőtestület szabadon dönt arról, különböző szakkérdések eldöntésére hoz-e létre bizottságot. De 2500 lakos felett, kötelező pénzügyi bizottság létrehozása. Polgármestert: A település választópolgárai, 4 évre közvetlenül választják. Képesítési előírás nincs a személyére, de köteles vagyonnyilatkozatot tenni. A Polgármesteri tisztség két módon látható el: - Főállásban, munkaviszonykeretében - Tiszteletdíjasként, társadalmi megbízatásban

10 Alpolgármester: M. Melinda 2010 Minden Önkormányzat köteles a Képviselők közül, a Polgármester javaslatára, legalább egy Alpolgármestert választani. Jegyző: Minden Önkormányzat köteles, képesítési előírás szerint (jogász, vagy falvak esetén államigazgatási főiskolát végzett), pályázat útján, Jegyzőt választani. A választás után, a Jegyző határozatlan időre szóló kinevezést kap. A Jegyző, a Polgármesteri hivatal szakmai vezetője. Feladatai: 1. Az Önkormányzat törvényességi felügyelete. 2. Munkáltatói jogokat gyakorol, a Köztisztviselők felett. 3. Előkészíti a testületi üléseket. 4. Biztosítja az Önkormányzat működési feltételeit. 5. Saját hatáskörében döntéseket hoz. A Jegyzői feladatok, közös Kőrjegyzőségben is elláthatók. 4 Önkormányzatok gazdálkodása: két forrásból történik - Állami költségvetésből, lakosságszám után járó Állami normatíva. - Saját bevételek: helyi adók, Önkormányzati intézmények bérbeadása, helyi bírságok, helyi illetékek. Az Önkormányzatok a saját bevételeikből, szabadon gazdálkodnak. Ezeket a bevételeket, pályázati pénzek kiegészíthetik. A közigazgatási eljárásról szóló törvény évi CXL. tv. 1 A törvény szerint, eljárási alapelvek: 1. A jogalkalmazó szervek, vagyis a hatóságok, az eljárások során kötelesek betartani a törvény rendelkezéseit. 2. A hatóság, a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza. 3. Az ügyfeleket megilleti a törvény előtti egyenlőség. 4. A hatóságok az eljárás során, hivatalból járnak el. (tárgyalást kell tartani, bizonyítási eljárást lefolytatni, döntést hozni) 5. Minden ügyfelet megillet, a saját anyanyelvének használati joga. 6. Minden döntés ellen jogorvoslattal lehet élni.

11 7. A hatóság az eljárás során, köteles tájékoztatni az ügyfelet jogairól, és kötelezettségéről. (tájékoztatási kötelezettség) 8. Az ügyfél az eljárás során köteles jóhiszeműen eljárni.. 9. Az ügyeket bizonyos körben, elektronikus úton is ellehet intézni. 2 Hatáskör, és illetékesség: M. Melinda 2010 HATÁSKÖR. Eljárási jogosultság, amelyet, csak törvény állapíthat meg, és amelyben a hatóság köteles eljárni. ILLETÉKESSÉG: Az ügyek megosztását jelenti, az azonos hatáskörű szervek között. Illetékes az a hatóság: 1. Ahol az ügyfél lakik, vagy székhelye van. 2. Ahol az ingatlan fekszik. 3. Ahol a tevékenységet folytatják. 4. Ahol a jogellenes cselekményt elkövették. Hatósági ügy: Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási szerv, ügyfelet érintő jogot, vagy kötelességet állapít meg. Adatot igazol, nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. Hatósági ügyekben eljáró hatóságok: Ügyfél: 1. Államigazgatási szervek. 2. Önkormányzatok képviselőtestületei. 3. A jegyzők. 4. Társulások (PL: gyámügyi társulás) Az a természetes, vagy jogi személy, akinek jogát, vagy érdekét, az adott ügy érinti. Elsőfokú eljárás: (Az eljárás indulási lehetőségei:) 1. ügyfél kérelmére 2. bejelentésre 3. feljelentésre 4. hivatalból (más hatóság kezdeményezésére)

12 Ügyintézési határidő: Az általános törvényes határidő 30 nap. De, soron kívül kell eljárni a következő ügyekben: Kiskorú ügyében Életveszély esetén Közbiztonsági ügyben Az eljárás megindítása: A kérelmet be lehet adni írásban, de szóban is. Ekkor azonban az eljáró hatóság, ezt jegyzőkönyvbe foglalja, az ügyfél pedig aláírja. A MÁR BENYÚJTOTT KÉRELEM, A DÖNTÉS MEGHOZATALÁIG VISSZAVONHATÓ. Eljárási képviselet: Hatósági ügyekben eljárni, nem csak személyesen, hanem képviselet útján is lehet. Ellenérdekű ügyfeleknek, nem lehet ugyanaz a személy a képviselője. Az idézés: Amennyiben a hatóságnak szüksége van arra, hogy valamely ügyfelet személyesen meghallgassa, azt megidézi. Az idézést úgy kell kiküldeni, hogy azt az ügyfél, a közölt időpont előtt legalább 5 nappal megkapja. Az idézésre megjelenni állampolgári kötelesség. Ha menthető okból az ügyfél nem tud megjeleni, 8 napon belül, igazolási kérelmet nyújthat be, csatolva a bizonyítékát. A határidő jogvesztő. Aki az idézésre nem jelenik meg, a hatóság megbírságolhatja, vagy ismételt esetben, rendőrség útján elővezettetheti. Tényállás tisztázása. A hatóság, csak úgy tud döntést hozni, ha az ügyet tisztázza, vagyis lefolytatja a bizonyítási eljárást. Bizonyítási eszközök: 1. AZ ÜGYFÉL NYILATKOZATA: Az ügyfél megtagadhatja a vallomást, de ezzel azt kockáztatja, hogy a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Az ügyfél a vallomást megtagadhatja, ha: állami, szolgálati, vagy egyéb jogi titok birtokában van, és ez alól felmentést nem kapott.. ha önmagát, vagy hozzátartozóját, bűncselekmény elkövetésével vádolná. 2. AZ IRATOK:. (a legbiztosabb bizonyítási eszköz) Az iratokkal egy tekintet alá esik a film, a fénykép, a CD lemez, az TANÚVALLOMÁS: Az ügyfél a tanúként idézésnek köteles eleget tenni. A hatóság figyelmezteti a tanút, a hamis tanúzás következményeire. Tanúként nem hallgatható meg, illetve, a vallomás nem értékelhető, ha: A tanúvallomást tevő személytől, valamely okból, nem várható értékelhető

13 vallomás. A tanú a vallomásával önmagát, vagy hozzátartozóját, bűncselekmény elkövetelésével vádolná. 4. SZEMLE: Ha az ügy eldöntésére valamely helyszín, vagy tárgy megtekintése szükséges, a hatóság szemlét tart. 5. SZAKÉRTŐK. Ha az ügy eldöntéséhez, különleges szakértelem szükséges, a hatóság szakértőt rendel ki. (igazságügyi, orvosi, építésügyi, írásszakértő) A BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA UTÁN, A HATÓSÁG MEGHOZZA A DÖNTÉSÉT A döntés ellen az érdekelt jogorvoslattal élhet. Jogorvoslatok formái: 1. Fellebbezés (15 napos határidő) 2. Bírósági per (csak, jogerős döntés ellen, 30 napon belül) 3. Méltányossági eljárás (PL: daganatos beteg börtönben) 4. Újra felvételi eljárás (újadat, vagy bizonyíték merült fel) Végrehajtás: Végrehajtani, csak jogerős döntést lehet. A határozat akkor jogerős, ha: Fellebbezést nem nyújtottak be Ha benyújtottak ugyan, de a másodfokú hatóság, azt elutasította Nem lehet fellebbezni. (A Köztársasági elnök, és az Alkotmánybíróság döntése ellen) A végrehajtás módjai: 1. Pénz követelés esetén, a hatóság letiltást hajt végre. (munkabérből, nyugdíjból, bankszámláról / inkasszó, 33% erejéig) 2. Nagy összegű tartozás esetén, ingatlan végrehajtás. (jelzálogjog bejegyzés) 3. Végrehajtás adótárgyra (lefoglalás, és árverezés) A szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. A szociális ellátásokat az Államnak, és az önkormányzatoknak kell biztosítani. 1 A törvény hatálya kiterjed: Magyar állampolgárokra Bevándoroltakra, és letelepedettekre Hontalanokra

14 Menekültekre (Európai szociális karta/egyezmény alapján) 2 Értelmező rendelkezések: Jövedelem: - Minden igazolt bevétel járulékkal csökkentve (nettó érték), és - A vállalkozói jövedelem, mely után adót kell fizetni, továbbá - Minden adómentes bevétel (nyugdíj), - A családi pótlékot, az árvaellátást, és a tartásdíjat, annak a személynek a jövedelmeként veszik figyelembe, akire nézve azt folyósítják. Nem jövedelem: 1. temetési segély, átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, adósságrendezési támogatás. 2. rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, nevelőszülői díj és ellátmány. 3. anyasági támogatás. 4. szépkorúak jubileumi juttatása, 90 és 100 éveseknek. 5. súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás. 6. az AM könyvvel (alkalmi munkavállaló) foglalkoztatottak, havi ellenértéke. 7. házi segítségnyújtásért kapott tiszteletdíj. 8. energia felhasználáshoz nyújtott támogatás. Vagyon: Hasznosítható ingatlan, jármű, és vagyoni értékű jogok. Család: Egyetlen lakcímen, oda bejelentett, közeli hozzátartozók. Közeli hozzátartozók: Házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb, de önálló keresettel nem rendelkező személy. 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, NAPPALI TAGOZATOS tanuló. 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, FELSŐFOKÚ, NAPPALITAGOZATOS tanuló. > Vérszerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermek. Korhatárra tekintet nélkül,a fogyatékos gyermek, ha a fogyatékossága 25 éves kora előtt történt.

15 Egyedül élő: Az egy lakásban, egyszemélyes háztartást folytató személy. Háztartás: Az egy lakásban együtt élők, és oda bejelentett személyek életközössége. Kereső tevékenység: Minden olyan MUNKAVÉGZÉSSEL járó tevékenység, amelyért ellenérték jár. Aktív korúak: év közöttiek. Egyedül álló: Hajadon, özvegy, nőtlen, elvált vagy külön él, kivéve, ha élettársi kapcsolatban van. Családi egység (fogyasztási egység): A családon belül, a családtagok fogyasztási arányszáma, ahol: Az első családtag, a családfő; 1 A második nagykorú családtag; 0.9 Az első, és a második gyerek; 0.8 Minden további gyerek; 0.7 Hajléktalan: Állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkező személy, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Súlyos mozgáskorlátozottak: Súlyos mozgáskorlátozottak ügyében hozott, elsőfokú hatósági döntés ellen, bírósági keresettel lehet élni. 3 A Szociális ügyekben eljáró hatóságok: Képviselőtestület Polgármester Jegyző Szociális hatóság (szociális bizottság)

16 Eljárási rendelkezések: M. Melinda A kérelmezőt kötelezni lehet arra, hogy családja, és saját vagyoni, és jövedelmi viszonyait igazolja. A hatóság megkeresheti a társhatóságokat is. 2. A szociális ügyekben beadott kérelmek illetékmentesek. 3. A kettős ellátás tilalma érvényesül, vagyis a jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen felvett ellátásokat kamatostól vissza kell fizetni. 4. A jegyző, a bármilyen címen folyósított ellátásokról, és ellátottakról, köteles folyamatos nyilvántartást vezetni. Az ellátások formái: I. Pénzbeli ellátások II. III. Természetben nyújtott ellátások. Szociális szolgáltatások I. Pénzbeli ellátások: 1 Időskorúak járadéka 2 Rendelkezésre állási támogatás (aktív korúak ellátása) 3 Rendszeres szociális segély 4 Ápolási díj 5 Lakásfenntartási támogatás 6 Átmeneti segély 7 Temetési segély 1 1. Időskorúak járadéka: Jogosult rá: 62. évét betöltött, ha rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíj minimumot (jelenleg 28500Ft). Illetve, egyedül élő esetén, a 95%-át. Havi összege: 62év betöltve, a jövedelem határ a nyugdíjminimum 80%-a 62év betöltve, egyedül álló, a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 95%-a 75év betöltve, egyedül álló, a jövedelem határ a nyugdíjminimum 130%-a Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással

17 rendelkeznek. Jogosultak köre M. Melinda 2010 Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Ki állapítja meg az időskorúak járadékát? A települési önkormányzat jegyzője. A jegyző kinek állapítja meg az időskorúak járadékát? - a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (2009. január 01-től ,- Ft) - az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2009. január 1-től ,- Ft) - az egyedülálló, 75. életévét betöltött személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2009. január 1-től ,- Ft) Összege - a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2009. január 01-től ,- Ft) - az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a (2009. január 1-től Ft) - az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (2009. január 1-től ,- Ft) A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete 2 2. Rendelkezésre állási támogatás (aktív korúak ellátása): Ilyen ellátásra jogosult, aki: Munkaképességét, legalább 67%-ban elvesztette, vagy Vakok személyi járadékában részesül, vagy Fogyatékossági támogatásban részesül, vagy Lejárt az álláskeresési támogatása, vagy Legalább 1 évig együtt működött a munkaügyi központtal, aki munkát adni nem tudott. Egyéb keresőtevékenységet nem folytat, és az egy főre jutó jövedelemhatár, nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át. Akinek ilyen ellátást megállapítottak, annak előírnak közfoglalkozási kötelezettséget. Akinek ilyen munkát felajánlanak, el kell fogadnia, ha: - a felajánlott munka megfelel a szakképzettségének, vagy egyel alacsonyabb végzettségnek - a felajánlott munka, 8 órában eléri a minimálbért

18 Aki a 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, köteles az előírt képzésnek eleget tenni. 3. Rendszeres szociális segély: Az az aktívkorú ellátásra jogosult személy, aki a jogosultsága kezdő napján: - legalább 50%-ban egészségkárosultnak minősül életévét betöltötte - Legalább egy, 14 éven aluli gyermeket nevel, és a gyerek ellátását intézmény nem tudja biztosítani Ilyen ellátást egy családban, csak egy személy kaphat, és köteles együttműködési megállapodást kötni az önkormányzattal. A rendszeres szociális segély havi összege: a jövedelemhatár összegének, és a jogosult családi összjövedelmének különbsége. 4. Ápolási díj: a. Jegyzői hatáskőr. A súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő személy kérelmére, az ápolást végző részére állapítja meg az illetékes jegyző Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások segítsége nélkül, önállóan nem képes étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni, vagy lakáson belül közlekedni. A rászorultságot, szakértői orvosi vélemény állapítja meg. A jogosultsághoz, a felsoroltak közül legalább háromnak egyidejűleg kell fennállnia. Összege, a nyugdíjminimum 130%-a. b. Képviselőtestületi hatáskőr. Az önkormányzat képviselőtestülete, a saját rendeletében foglaltak szerint, ápolási díjat állapíthat meg, annak a hozzátartozónak, aki a 18. évét betöltött, tartósan beteg személy ápolását végzi. Jövedelem határ, a nyugdíjminimum összege. Összege: a nyugdíjminimum 80%-a. c. Jegyzői hatáskőr. A jegyző, ápolási díjat állapíthat meg, annak a hozzátartozónak, aki - súlyosan fogyatékos - tartósan beteg, 18 évesnél fiatalabb személy ápolását végzi Orvosi igazolást kötelező csatolni. Az ápolási díj összege: a nyugdíjminimum összege, jövedelemhatár nincs. Az ápolási díj folyósítási ideje, munkaviszonynak számít, vagyis beszámít a szolgálati időbe, ezért járulék levonással jár. 5. Lakásfenntartási támogatás: a. Normatív alapon: Jogosult rá az a személy, akinek háztartásában a jövedelemhatár, nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át. Feltéve, hogy a lakásfenntartásának havi költsége, az

19 összjövedelmük 20%-át meghaladja. Az elismert lakásnagyság, és az egy m2-re jutó költség szorzata adja, az önkormányzati rendelet által elismert, havi költséget. Az elismert lakásnagyság: - Ha a háztartásban egy személy lakik, 35m2 - Ha két személy lakik, 45m2 - Ha három személy lakik, 55m2 (stb.) Legfeljebb egy évre, illetve egy fűtési szezonra adható, de indokolt esetben megismételhető. b. Ugyanilyen ellátásra jogosult, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül. Mind két ellátás (a. b.) összege: A lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jövedelemhatár nem több mint a nyugdíjminimum 50%-a. De minimum havi 2500Ft. c. A helyi önkormányzat rendelete szerint, és az ott meghatározott feltételekkel, méltányossági alapon is adhat lakásfenntartási támogatást. 6. Átmeneti segély: Az önkormányzatok a saját rendeletükben foglaltak szerint, átmeneti segélyt adhatnak, annak, aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy átmenetileg, létfenntartási gondokkal küzd. Kamatmentes kölcsön formájában is adható az átmeneti segély. Jövedelemhatár a nyugdíjminimum összege. Összegét a helyi önkormányzati rendelet szabja meg. 7. Temetési segély: Az önkormányzat a helyi rendelete szerint, temetési segélyt adhat, ha az eltemettető létfenntartását veszélyeztetné az eltemetés költsége. Jövedelemhatár a nyugdíjminimum összege. A temetési segély összege, nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%-nál. II. Természetben nyújtott szociális ellátások Az önkormányzatok a saját rendeleteik alapján, bizonyos pénzbeli ellátásokat, természetben is adhatnak, azért, hogy az ellátás a törvény szerinti célt szolgálja. 1 Rendszeres szociális segély 2 Lakásfenntartási támogatás 3 Átmeneti segély 4 Temetési segély A négy ellátás természetben úgy folyósítható, hogy az önkormányzat a saját rendeletében foglaltak szerint, a meghatározott összegnek megfelelően: Számlákat egyenlít ki

20 Tankönyveket vásárol Tüzelőanyagot vesz Házfelújításhoz építőanyagot vesz Étkezést térít A Rendszeres szociális segély: csak akkor adható természetben, ha a családban védelembe vett gyermek él. A kiutalt segély összegének a 60%-a erejéig. 5 Köztemetés: Az önkormányzat köteles gondoskodni, közköltségen olyan személy eltemetéséről: Akinek nincs eltemetésre köteles hozzátartozója. Vagy erre nem képes a hozzátartozó. A köztemetés költségét, a haláleset helye szerinti önkormányzat viseli, de azt utólag, az elhalt utolsó lakhelye szerinti önkormányzattól visszakövetelik. Köztemetés esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetést kell alkalmazni. Amennyiben ismert az elhalt hozzátartozója, az illetékes közjegyzőnél, a temetés költségét, hagyatéki teherként be kell jegyezni. 6 Közgyógyellátás: Három módon adható. Ilyen közgyógyellátási igazolvány alapján, a jogosultszemély, térítésmentesen jogosult: Gyógyszerek kiváltására, saját gyógyszerkerete erejéig. Meghatározott gyógyászati segédeszközökre. (protézisek, járókeret) Rehabilitációs ellátásokra. a. Közgyógyellátásra jogosultak, A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA, VAGYIS NORMATÍV ALAPON: Átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak Rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottak. Hadi, és nemzeti gondozottak. Szociális járadékban részesülők (rokkantsági fok) Első, és második csoportú rokkant nyugdíjasok. Az a személy, aki után eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. b. Az önkormányzat rendelete szerint, közgyógyellátásra jogosult az is, akinél a RENDSZERES GYÓGYÍTÓ ELLÁTÁS KÖLTSÉGE, A NYUGDÍJMINIMUM 10%-ÁT MEGHALADJA, ha a családi jövedelem határ, nem éri el a nyugdíjminimumot. (28500Ft.)

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben