A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A HATÁLYOS november 27. napjától

2 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás szabályai A Megbízások általános szabályai Day-trade (napon belüli) ügyletek Szerz déskötés megtagadásának okai Információ-szolgáltatási kötelezettség Egyenlegközl FELEL SSÉG ÜGYLETI BIZTOSÍTÉKOK AZ EGYES ÜGYLETEK DÍJAZÁSA Értékpapír-bizományosi tevékenység Ügyfél- és értékapírszámla vezetés, letétkezelés, letéti rzés Portfolió kezelés TITOKVÉDELMI EL ÍRÁSOK Értékpapír-titok Értékpapír-titok kiadása Felmentés az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége alól Az értékpapír-titok sérelmét nem jelent adatszolgáltatás A BEFEKTET K VÉDELME A befektet k védelmének egyes szabályai A Befektet -védelmi Alap A BANK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY FELFÜGGESZTÉSE, KORLÁTOZÁSA, VISSZAVONÁSA A BANK ÜGYNÖKI HÁLÓZATA M KÖDTETÉSÉRE ÉS AZ OTT TÖRTÉN ÜZLETKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK Általános rész Az ügynöki tevékenység leírása A típusú ügynök esetében Az ügynöki tevékenység leírása B típusú ügynök esetében A megbízások felvétele és teljesítése Adásvételek Egyéb rendelkezések KISZERVEZÉS A BANKTITOK, ADATKEZELÉS ÉS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉN ADATÁTADÁS SZABÁLYAI...32 II AZ EGYES ÜZLETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...37 A) ÉRTÉKPAPÍR FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS...37 B) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT ÚTJÁN RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOKBAN TÖRTÉN BEFOLYÁSSZERZÉS SZERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS...39 C) BIZOMÁNYOSI TEVÉKENYSÉG BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁSOK ADÁSA ÉS ELFOGADÁSA LETÉTI KÖVETELMÉNYEK A BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁS FAJTÁI Azonnali adásvétel T zsdei szabványosított határid s és opciós ügylet A BIZOMÁNYI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

3 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától 5. A BIZOMÁNYI MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA A BIZOMÁNYI MEGBÍZÁS MEGSZ NÉSE A BIZOMÁNYI ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSA A DEUTSCHE BÖRSE AG-N ÉS EGYÉB KÜLFÖLDI PIACON VÉGREHAJTOTT ÜZLETKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SPECIÁLIS SZABÁLYOK Deutsche Börse AG-n kötött bizományosi ügyletek speciális eljárási szabályai Speciális deviza átváltási szabályok a Deutsche Börse AG-n egyéb külföldi piacon kötött azonnali értékpapír adásvételi ügyletekre vonatkozóan...49 D) KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTEL NYILVÁNOS VÉTELI ÉS ELADÁSI AJÁNLAT ÁRFOLYAMKÖZLÉSSEL T ZSDÉN KÍVÜLI HATÁRID S DEVIZA ÜGYLET T ZSDÉN KÍVÜLI DEVIZA OPCIÓS ÜGYLET T ZSDÉN KÍVÜLI HATÁRID S ÁLLAMPAPÍR ÜGYLET KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROKRA SZÓLÓ T ZSDÉN KÍVÜLI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEK Speciális eljárási szabályok Speciális deviza átváltási szabályok:...54 E) ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI RZÉS, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTKEZELÉS, ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉS LETÉTI RZÉS ÉRTÉKPAPÍR LETÉTKEZELÉS AZ ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLA Zárolt értékpapír-alszámla Az ügyfélszámla A számla megsz nése NYUGDÍJ-EL TAKARÉKOSSÁGI SZÁMLA START SZÁMLA -FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (TOVÁBBIAKBAN BABAKÖTVÉNY) A T KESZÁMLA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ADÓELSZÁMOLÁS Osztalékfizetéskor: Az árfolyamnyereség forrásadójának elszámolásakor: A Tpt. szerint elismert (szabályozott) piacnak min sül t zsdén kötött ügyletek esetén: A t zsdén kívüli összetett vagy származtatott ügyletek: Értékpapír kölcsönzésb l származó jövedelem: Az adóelszámolás általános szabályai...68 F) PORTFOLIÓ ÉS VAGYONKEZELÉS...69 G) JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS...71 H) BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS...72 I) T KESZERKEZETI TANÁCSADÁS...73 J) ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS

4 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától I. Általános rész 1. Az Üzletszabályzat hatálya és alkalmazása A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (amelynek székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (a továbbiakban: Bank) részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a III/41.086/2002. számú március 5. napján kelt határozatával befektetési és kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenységek végzését engedélyezte. A Felügyelet III/ /2002. számú, december 13-án kelt határozatával értékpapír kölcsönzés végzését engedélyezte. A fentiek alapján a Bank jogosult a t kepiacról szóló évi CXX. törvény 81. (1) bekezdésében és a (2) bekezdésben meghatározott befektetési szolgáltatási és kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenységek közül az alábbiak végzésére: a) bizományosi tevékenység; b) kereskedelmi tevékenység; c) egyéni portfoliók egyedi kezelése a befektet által adott megbízás alapján (portfolió kezelés); d) jegyzési garanciavállalás; e) az értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás; f) értékpapírok letéti rzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése; g) értékpapír letétkezelés; h) tanácsadás társaságoknak t keszerkezettel, üzleti stratégiával összefügg kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében; i) nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történ befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás; j) befektetési tanácsadás; k) ügyfélszámla vezetés; l) értékpapír-számlavezetés A Felügyelet I-787/2003. számú, június 5-én kelt határozatával engedélyezte a Bank részére a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. (1) bekezdésének l) és n) pontjában meghatározott az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, továbbá a magánnyugdíjpénztárak részére történ vagyonkezelési tevékenység végzését. Ezen tevékenységek végzésére vonatkozó általános szabályokat a jelen Üzletszabályzat II/F. Portfolió és Vagyonkezelés cím fejezete a portfolió kezelésre vonatkozó szabályokkal együttesen tartalmazza. A jelen Üzletszabályzatban befektetési eszközöknek min sülnek az alábbiak: a) átruházható értékpapírok; b) pénzpiaci eszközök; 4

5 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától c) értékpapírra, devizára, indexre, illet leg ezek származtatott termékeire vonatkozó határid s ügyletek, ideértve az ezekkel egyenérték készpénz elszámolású eszközöket; d) határid s kamatláb ügyletek; e) kamat-, deviza- és t kecsere ügyletek; f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenérték készpénz elszámolású eszközöket. Ezen Üzletszabályzat a Bank által végzett befektetési szolgáltatási ügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az ebben foglalt rendelkezések mind a Bank, mind az ügyfél számára külön kikötések nélkül is kötelez ek, de azoktól kölcsönös megegyezéssel szerz désben, a jogszabályok keretein belül el lehet térni. A Bank Üzletszabályzata nyilvános, az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggesztve található. Az ügyfél ilyen irányú kérése esetén a Bank az Üzletszabályzatot átadja az ügyfélnek is. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya a Bank és üzletfelei között létrejött, a fent felsorolt tevékenységi körökhöz kapcsolódó egyedi szerz dések megkötésére terjed ki. Ezen szerz dések megkötésekor az Üzletszabályzat rendelkezéseit mindkét fél magára kötelez nek ismeri el, és elfogadja. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és az ügyfél elismeri a Bank azon jogát, hogy az Üzletszabályzat rendelkezéseit új befektetési és/vagy kiegészít befektetési szolgáltatás bevezetésekor kiegészítse, továbbá, hogy a bel- és külföldi pénz- és t kepiaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági el írások, így különösen a Budapesti Értékt zsde illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER Rt.) szabályzatai változásainak megfelel en vagy a banki üzletmenet, illetve üzletpolitika megváltozását felismerve, ahhoz igazodva, az Üzletszabályzat bármely rendelkezését, ideértve a Díjtáblázatot is egyoldalúan módosítsa. A Bank az Üzletszabályzat módosításáról, annak hatálybalépését 15 nappal megel z en, értesíti ügyfeleit. Amennyiben az ügyfél a változás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat módosításához a Felügyelet jóváhagyása szükséges. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépést l kezdve vonatkozik a korábban megkötött szerz désekre is, kivéve, ha azok már teljesedésbe mentek. Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, az részér l automatikusan a Bankkal korábban kötött szerz déseinek ha annak feltételei egyébként fennállnak az egyes szerz désekben meghatározott határid vel, illetve ilyen szerz dési rendelkezés hiányában 30 napos határid vel történ felmondását jelenti. 5

6 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank ügyfeleit az Üzletszabályzat és a Díjtáblázat módosításáról Hirdetmény útján, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztéssel értesíti. (Hirdetmény) A Hirdetményt azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megel z banki munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént A Bank a hatályos Üzletszabályzatot és mellékleteit elektronikus honlapján is közzéteszi. (www. takarekbank.hu) A Bank és ügyfelei között létrejött jogügyletekre, illetve ezek egyes részleteire, - ha azokról sem az adott szerz dés, sem a jelen Üzletszabályzat nem rendelkezik - a Polgári Törvénykönyv és a t kepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései, valamint a T zsde vonatkozó szabályai az irányadóak. A Bank az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai, szerz désben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyek, szolgáltatók közrem ködését is igénybe veheti. A Bank a saját nevében, de a Ügyfél javára igénybevett/megvásárolt szolgáltatások (közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult - a közvetített szolgáltatásról kiállított számlával - az Ügyfélre áthárítani. A Bank felhívja a figyelmet a t kepiaci m veletek kockázatára. Err l a Takarékbank honlapján termékleírások, adatok, elemzések találhatók. A honlap címe: A Bank és a vele jogviszonyban álló partnerei a szerz désekb l származó értelmezési és vitás kérdéseket békés úton törekszenek rendezni. A jelen Üzletszabályzattal szabályozott kérdésekben felmerült viták rendezésében a Bankot a Titkárság képviseli. Az ügyfelek a Bank Titkárságához fordulhatnak a felmerült viták rendezésére. Amennyiben a felek a köztük felmerült vitás kérdéseket közös megegyezés útján nem tudják rendezni, a Pénz- és T kepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye a t kepiacról szóló törvény 376. (3) bekezdése alapján a következ ügyekben: - a t kepiacról szóló törvény hatálya alá tartozó értékpapír forgalomba hozatalával, befektetési és árut zsdei szolgáltatással, valamint kiegészít befektetési szolgáltatással, - befektet k egymás közötti, befektetési eszközökkel - részvényesi jogokkal, - t zsdei ügylettel, - a befektetési szolgáltató és ügyfele között befektetési eszközre vonatkozó megbízás elfogadásának megtagadásával, - a t zsde szabályzatával; - a befektetési és pénzügyi szolgáltatók kizárólagosságot nem sért egyéb szolgáltatási tevékenységével 6

7 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától kapcsolatos jogvitában, ha a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek. A hatáskör kikötésével a felek a Választott bíróság döntéseit magukra nézve kötelez nek ismerik el. Amennyiben jelen Üzletszabályzat, az Ügyfél és a Bank között létrejött szerz dés, keretszerz dés ett l eltér rendelkezést nem tartalmaz Bank jogosult az Ügyfél valamennyi szerz dését, ideértve az Ügyfél Számlaszerz dését, valamint egyéb megkötött keretszerz déseit 30 napos határid vel írásban egyoldalúan, indoklás nélkül felmondani. A felmondási id alatt az ügyfélt l újabb megbízásokat a Bank nem fogad el, azonban a megnyitott pozíciók, ügyletek zárására vonatkozó megbízásokat a piaci lehet ségek kereti között teljesíti. Az ügyfél köteles a felmondási id alatt a Banknak írásban rendelkezni arról, hogy a Bank a számláin nyilvántartott értékpapírokat és pénzt mely számlára transzferálja, illetve utalja. Amennyiben a számlatulajdonos ezen rendelkezésnek nem tesz eleget, a Bank a felel s rzés szabályai szerint rzi tovább a nála nyilvántartott értékpapírokat és pénzt. A Bank a számlavezet kijelölésének elmulasztásából ered károkért felel sséget nem vállal. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység általános szabályai 1. Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás szabályai Ügyfél- és értékpapírszámla nyitásakor el kell végezni az ügyfél személyazonosságának vizsgálatát. Az ügyfél személyi igazolványának, útlevelének, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított állandó, vagy ideiglenes tartózkodási engedélyének bemutatásával tartozik személyazonosságát igazolni. Nem magánszemély ügyfelek azonosságának igazolására a bírósági, cégbírósági, illetve hatósági nyilvántartásba vételr l szóló határozat, illet leg a nyilvántartásba vétel iránt benyújtott és érkeztetett kérelem, továbbá - a képviseleti jogosultságot igazoló - aláírási címpéldány szolgálhat. A számlanyitás esetében a Bank az Ügyfél azonosításához szükségesnek ítélt, - az el z bekezdésben felsorolt azonosításhoz szükséges dokumentumokon felül - további adatokat, vagy dokumentumokat jogosult a saját döntése szerint bekérni. Amennyiben nem magyar nyelv ek a bekért adatokat igazoló dokumentumok, úgy a Bank felhívására az Ügyfél köteles azok hiteles fordítását is benyújtani. A számlanyitás illetve egyéb keretszerz dések megkötése - során az ügyfél és annak valamennyi meghatalmazottja köteles személyesen megjelenni az ügyfél-azonosítás elvégzése céljából. Amennyiben a meghatalmazott a pénzmosási törvény által el írt azonosítási kötelezettségének nem tesz eleget a bank jogosult a meghatalmazott bármilyen irányú rendelkezését megtagadni. A Bank a pénzmosásról és a terrorizmus elleni küzdelemr l szóló törvények rendelkezéseit is betartva jár el, illetve köteles azokat betartani az ügyfél személyazonossága megállapítása során. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bank a jogszabályok által el írt személyazonosítást köteles elvégezni, és amennyiben ez nem lehetséges jogosult a szerz dés megkötését, illetve a tranzakció elvégzését megtagadni. 7

8 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank és az Ügyfél közötti bármilyen szerz déses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érint en bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a tudomásszerzést követ 5 munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni. 2. Meghatalmazás Az ügyfél- és értékpapír-számla feletti rendelkezésre a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos által szabályszer en meghatalmazott személy jogosult. Az Ügyfél és valamennyi meghatalmazottja köteles együtt, szermélyesen megjelenni ügyfélfogadási id ben ügyfél-azonosítás céljából. Azonosítás során a Bank megköveteli az alábbi azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását: a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezet i engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy a magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmen en, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illet leg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illet leg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történ benyújtását megel z en a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet társasági szerz dését (alapító okiratát, alapszabályát). A Bank az az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy 1. családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét, 2. lakcímét, 8

9 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhely vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 3. f tevékenységét, 4. azonosító okiratának számát, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; c) az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. Az Ügyfél a Számlaszerz dés mellékletét képez adatlapon megadott személyeket az ügyfél- és értékpapírszámla feletti rendelkezési joggal ruházza fel. Ezen rendelkezési jog kiterjed mindazon megbízásokra, melyek végzésére az ügyfél- és értékpapírszámlával kapcsolatban a jelen Üzletszabályzat alapján a Bank jogosult és az adott terméket külön keretszerz dés nem szabályozza. A külön keretszerz déssel szabályozott termékek esetében ügyletkötésre hatalmazhat fel személyeket az ügyfél az adott keretszerz dés mellékletében. Ezen felhatalmazással kapcsolatos hatályba lépésre illetve visszavonásra is ezen fejezetben leírtak az irányadóak. Amennyiben az ügyfél nem a szerz dések mellékleteit használja a meghatalmazást teljes bizonyító erej magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazás lehet általános és lehet eseti jelleg. Az eseti meghatalmazás a számlavezet vel szemben akkor hatályos, ha a meghatalmazott személy eljárását megel z en azt a számlavezet nek átadja. A meghatalmazást - a meghatalmazott aláírási címpéldányával együtt az értékpapírszámlaszerz dés Banknál meglév példányához kell csatolni. A meghatalmazásban fel kell tüntetni mind a számlatulajdonos, mind a meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat: Magánszemélyeknél: gazdálkodó szervezeteknél: - név, születéskori név - név, rövidített név - lakcím - értesítési cím - székhely - értesítési cím - születési hely id - cégjegyzékszám, 9

10 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A számlavezet a rendelkezés teljesítése el tt vizsgálja mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott személyazonosságát. A Bank csak az itt, illetve a számlaszerz désben leírtaknak megfelel meghatalmazás, illetve eljárás alapján teljesíti a rendelkezést. A Bank kizárja a felel sségét arra az esetre, ha a számlatulajdonos, illetve a meghatalmazott személy nem ennek megfelel en jár el, és emiatt a rendelkezés nem teljesíthet. Közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog valamennyi tulajdonos által együttesen, vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezet nek tett - valamennyi tulajdonos által aláírt - bejelentésben megjelölt közös képvisel útján gyakorolható. Ha a számla tulajdonosa cs deljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, ennek hivatalos lapban való közzététele után a számlavezet csak a vagyonfelügyel t l, a felszámolótól, vagy a végelszámolótól fogad el rendelkezést. A számlatulajdonos a Banknál erre a célra rendszeresített formanyomtatványon köteles bejelenteni a számlavezet nek a számla feletti rendelkezésre jogosult személyeket, ideértve a rendelkezésre jogosult közös képvisel t is. A számlatulajdonos szervezet képvisel je bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, kinevezését, valamint aláírását (megválasztásról, kijelölésr l szóló határozat, hiteles aláírási nyilatkozat) hitelt érdeml en igazolni tudja. A meghatalmazottak rendelkezési joga a Bank felé mindaddig érvényes, amíg a Számlatulajdonos a változást írásban nem jelenti be. Az ügyletkötésre, vagy számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személyek körében történ változást az ügyfél bejelenheti az adott szerz dés mellékletét képez adatlapon, mely meghatalmazás dokumentum átvételével hatályossá válik kivéve, ha az adott szerz dés másképp nem rendelkezik. Amennyiben az ügyfél csak valamely meghatalmazottja rendelkezési jogát kívánja visszavonni vagy korlátozni, elegend azt egyoldalú nyilatkozattal megtennie, nem szükséges újból teljes kör bejelentést tennie, ez esetben a meghatalmazás visszavonása a Bank írásbeli visszaigazolásával válik hatályossá. 3. A Megbízások általános szabályai A Bank a megbízások elfogadását megel z en a következ ket jogosult vizsgálni: a) az ügyfél beazonosítása a már rendelkezésre álló adatok alapján, b) a megbízás teljesítéséhez elegend értékpapír, pénzletét, fedezet vagy a Bank egyes limitekre vonatkozó ügyviteli rendje szerinti megfelel limit áll-e rendelkezésre, 10

11 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától c) a letétbe helyezett értékpapírok rendelkeznek-e a szükséges kellékekkel, d) okirati formában kiállított, névre szóló értékpapírok esetében az átruházási láncolatot, e) az ügyfél által hozott letéti igazolás valódiságát, f) a hivatalos letiltásokat, g) a jogosult személyét és az aláírások hitelességét, h) az ajánlott befektetési eszköz, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelel ségét az ügyfél piaci ismeretei és kockázatvisel képessége szempontjából i) az ügyfél által aláírt számlaszerz dés illetve keretszerz dések rendelkezésre állnak-e j) meghatalmazott által adott megbízás esetén az adott ügylettípus megkötésére felhatalmazta-e az ügyfél az adott személyt. A Bank megbízást az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben vehet fel, - eltér megállapodás hiányában - az általa megjelölt üzleti órák alatt. A Bank az általa megjelölt üzleti órák alatt telefonon, telefaxon adott megbízást is jogosult elfogadni. A felek kötelesek az egymásnak szóló megbízásokat, valamint szerz déseket írásba foglalni, illetve írásban meger síteni vagy visszaigazolni. (konfirmálni) Felek megállapodnak abban, hogy az adott megbízást a meger sítés vagy visszaigazolás (konfirmálás), továbbá a Bank által írásba foglalt és az Ügyfélnek megküldött szerz dés Ügyfél által aláírtan a Bankhoz történ visszaérkezésének elmaradása esetében is érvényesen létrejöttnek tekintik. Amennyiben a Bank az ügyletek megkötése érdekében nem szerz dést köt, hanem az adott ügyletr l visszaigazolást állít ki, azt is írásban foglaltnak kell tekinteni és annak aláírt visszaküldésének elmulasztása esetén is létrejöttnek tekintend az ügylet. A Bank a telefonon adott üzleti megbízásokat - az ügylet pontosítása érdekében - hangfelvétel útján rögzíti, 2 munkanapon belül a megbízás illetve a szerz dés típusának megfelel en írásba foglalja és továbbítja az ügyfélnek (kivéve ha az ügyfél kifejezetten másként rendelkezik). Az Ügyfél által elfogadottnak tekintend a megbízás telefonon való rögzítése abban az esetben is, ha az erre való felhívás a beszélgetés kezdetén külön nem történt meg. A Bank a hangfelvételeket a szerz dés mindkét fél általi aláírását követ en jogosult megsemmisíteni. Amennyiben a szerz dés írásba foglalása vagy a megbízás Ügyfél általi visszaigazolása nem történik meg a hangfelvétel a megbízás megadását követ naptári évt l számított 6 évig tárolásra kerül. A hangfelvételekhez való hozzáférésre a Bank erre feljogosított két alkalmazottja kizárólag együttesen, az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok betartása mellett jogosult. Az ügyfél a hangfelvétel megsemmisítésének id pontjáig jogosult a hangfelvétel meghallgatásához el zetes egyeztetés után a Bank erre feljogosított két alkalmazottjának jelenlétében. A Bank az Ügyfél kifejezett írásbeli kérésére köteles a visszahallgatott hanganyag lényegi tartalmát magában foglaló jegyz könyvet, vagy a hanganyagról készített másolatot legfeljebb a mindenkor hatályos díjszabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése ellenében - átadni az Ügyfélnek. A hangfelvétel, az ügyfél és a Bank között a megbízással kapcsolatban kialakult vitás kérdések rendezéséhez bármikor felhasználható. 11

12 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától Megbízás felvételekor az ügyfél azonosítás szempontjából a határid s ügyleteknél az ügyfél vagy meghatalmazottja neve és az ügyfél határid s KELER kódja, a margin ügyleteknél, valamint a külföldi határid s részvény ügyleteknél az ügyfél vagy üzletkötésre jogosult meghatalmazottjának neve és kódszava (az ügyfél által kötelez en megadott jelszó), részvény és állampapír ügyleteknél - intézményi befektet esetén az ügyfél és az üzletköt neve, - nem intézményi befektet esetén az ügyfél neve vagy üzletkötésre jogosult meghatalmazottjának neve és az ügyfél egy azonosító adata kell (melynek szerepelnie kell a számítógépes nyilvántartásban), hogy elhangozzon a beszélgetés folyamán. Abban az esetben, ha meghatalmazott adja a megbízást minden esetben el kell, hogy hangozzon az ügyfél neve is (pl. nem elegend az ügyfél kódja vagy határid s kódja). Keretszerz déssel köthet termékek esetében a KELER kód illetve kódszó azonosító adatnak min sülhet. Ügyfél azonosítására szolgáló adat lehet természetes személy esetén: Ügyfél kód, ügyfél anyja neve, születési hely, id, adószám, személyigazolvány szám, lakcím, jogi személy esetén ügyfél székhelye, Ügyfél kód, adóazonosító szám. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles magát azonosítani minden esetben, kivéve, ha az adott ügyletre vonatkozó (keret)szerz dés kifejezetten másképp rendelkezik. A Bank jogosult az ügyfél bármilyen megbízását visszatartani addig amíg az ügyfél a bank nyilvántartása szerint hiányzónak ügyfél által aláírt példány nem érkezett vissza a bankhoz - min sített szerz déseket, megbízásokat aláírva nem bocsátja a bank rendelkezésére. Az ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, telefax vagy kapcsolat során el forduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár a Bank hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Bank az ügyfél külön kérésére, vagy az adott ügylettípusra vonatkozó speciális szabályok szerint az írásos értesítés kézhezvétele el tt teljesít rendelkezést. 12

13 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank nem vállal felel sséget az abból fakadó kárért, ha: a) az Ügyfél telefonon, vagy telefaxon nem tud a t zsdei, illetve üzleti órák alatt kapcsolatot létesíteni az üzletköt vel megbízás adása, annak módosítása, vagy visszavonása céljából valamely, a Bank felel sségi körén kívül álló okból, különösen, ha ez az adatszolgáltatók, a távközlési társaságok hibája, a t zsdei számítógépek meghibásodása miatt következik be, és így az Ügyfél a megbízást nem tudja a Bank számára továbbítani, b) az Ügyfél megbízása félreérthet, ellentmondásos vagy hiányos, és ennek következtében a megbízás teljesítését a Bank függ ben tartja, c) az ügylet tárgyaként szolgáló értékpapír t zsdei kereskedését felfüggesztik, d) a megbízás teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel s, e) az Ügyfél az általa megadott értesítési számokon nem érhet el. A Bank jogosult a megbízás teljesítését függ ben tartani, amennyiben a megbízás teljesítése során olyan kérdés merül fel, amelynek elbírálásáról sem az Üzletszabályzat, sem a konkrét szerz dés nem rendelkezik. A megbízás teljesítését követ en az ügyfél nem vonhatja vissza megbízását. Az Ügyfél jogosult meghatározni, hogy a Bank az ügyletek értesít it, visszaigazolásait milyen levelezési címre és/vagy faxszámra vagy címre küldje. Az Ügyfél azonban ezen rendelkezése keretében az általa az ügyletei lebonyolításra igénybevett ügynök, az ügynök üzletköt je címét, faxszámát vagy címét nem jogosult megjelölni. A Bank kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy ha az értesítéseket az Ügyfél nem közvetlenül kapja kézhez, az értesítéshez f z d jogkövetkezmények az értesítéseknek a megjelölt személyhez történ megérkezésével beállnak. Ennek minden felel sségét és kockázatát az Ügyfél viseli. 4. Day-trade (napon belüli) ügyletek Az Ügyfél jogosult napon belüli vételre és eladásra szóló megbízást adni az alábbi termékekre vonatkozóan: Azonnali BÉT részvény Határid s BÉT szabványosított termékek (értékpapír, index, deviza) T zsdén kívüli bizományosi deviza és opció T zsdén kívül deviza és opció adásvétel T zsdén kívüli határid s külföldi részvény Day trade vagy napon belüli ügylet: egy kereskedési napon azonos termék azonos mennyiségére adott vételi és eladási megbízások, ahol a vételi és eladási megbízások a megbízás napján, ugyanazon kereskedési napon teljesülnek, és ebb l adódóan az adott kereskedési nap végén az Ügyfélnek nincs sem nyitott pozíciója 13

14 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától Az ügyfél tudomásul veszi, hogy day-trade megbízást csak akkor adhat, ha a számlaszerz dés mellékletét képez kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírásával vállalja az ügyletben rejl kockázatot. Day-trade megbízás adásakor a megbízásnak tartalmaznia kell azt az információt, hogy az ügyfél napon belüli ügyletet kíván kötni. A Bank szabadon jogosult az Ügyfél kockázatvisel képességét értékelni; a Bank az Ügyfél kockázatvisel képessége figyelembevételével szabadon dönt arról, hogy elfogadja-e az Ügyfél megbízását, valamint a Bank jogosult a megbízások minimális fedezeti szintjét ügyfelenként és/vagy akár ügyletenként meghatározni. A Bank haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a megbízás visszautasításáról. Napon belüli megbízás esetén, amennyiben az ügyfél a pozícióját a kereskedés szabad szakaszának meghirdetett zárása el tt 30 perccel illetve nem t zsdei termék esetén az üzleti órák végéig még nem zárta ellenirányú ügylettel, úgy a Bank jogosult, de nem köteles azt kényszerlikvidálni (ellentétes irányú ügylettel zárni.). A kényszerlikvidálás esetleges veszteségéért és árfolyamáért a Bankot felel sség nem terheli. Ugyanúgy az ügyfelet terheli a kényszerlikvidálás elmaradásából származó esetleges veszteség. Amennyiben az ügyfél napon belüli pozíciója a kereskedés zárását követ en nem zárult le ellenirányú ügylettel, az ügyfél köteles a Bank által a nem napon belüli vételre és eladásra meghatározott fedezetet biztosítani. Amennyiben az ügyfél a következ banki munkanapon vagy t zsdei kereskedési napon nem bocsátja rendelkezésre a szükséges fedezetet a Bank jogosult likvidálni a pozíciót. 5. Szerz déskötés megtagadásának okai A Bank a szerz dés megkötését megtagadja, ha a- megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy piac befolyásolást valósít meg ( ha a Banknak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltételezhet -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piacbefolyásolást eredményez). a megbízás jogszabályba, a t zsde, vagy az elszámolóház szabályzatának rendelkezésébe ütközik, az ügyfél személyazonosságának igazolását, vagy az azonosítást megtagadta, illetve az nem hitelt érdeml, vagy az ügyfél kockázatvisel képességét nem ítéli megfelel mérték nek. A Bank a szerz dés megkötését megtagadhatja, ha az ügyfél általa ismert körülményei a Bank üzleti tevékenységének más ügyfelek által történ megítélését hátrányosan érinthetik, a megbízási szerz désben irreális árfolyamot kíván kikötni. A szerz dés megtagadását a Bank haladéktalanul, de legkés bb egy munkanapon belül Felügyeletnek bejelenti. 14

15 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától 6. Információ-szolgáltatási kötelezettség A Bank tevékenységéhez kapcsolódó szerz dések megkötését megel z en köteles tájékoztatni az ügyfelet a) a befektetési eszköz, illetve t zsdei termék árfolyamáról, b) az ügyletkötést megel z id szak árfolyam-alakulásáról, c) a piaci helyzetér l, d) az ügyet érint lényeges nyilvános információkról, e) az ügylet kockázatáról, f) az ügyfél rendelkezésére álló befektet -védelmi rendszerr l, g) minden olyan egyéb információról, amely a szerz dés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet h) továbbá köteles a Bank vizsgálni a származtatott ügyletre vonatkozó szerz dés megkötése el tt azt, hogy az ajánlott befektetési eszköz, t zsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelel -e az ügyfél piaci ismeretei és kockázatvisel képessége szempontjából. A tájékoztatási kötelezettség az alábbi módokon teljesíthet : az ügyfél személyes megjelenése, továbbá telefonon történ megkeresésére szóban, írásban (levél, telefax) történ megkeresésre írásbeli tájékoztató formájában. a Takarékbank Zrt honlapján - - piaci adatok, elemzések, nyilvános információk közzétételével. A Bank a tájékoztatás megtörténtét köteles belefoglalni a szerz désbe. A Bank köteles az ügyfelet tájékoztatni a szerz déshez kapcsolódó díjakról, költségekr l. A Bank a jelen pont szerinti tájékoztatásért, az adott ügylettel kapcsolatosan a díjjegyzék szerint felszámított díjon felül, külön díjat nem számít fel. Határid s, vagy opciós ügylet megkötésére irányuló megbízás elfogadása esetén a Bank külön kockázatfeltáró nyilatkozatot köteles tenni és annak tudomásul vételét az ügyféllel aláíratni, melynek tartalmaznia kell az azonnali ügyletet meghaladó mérték, a határid s, vagy opciós ügylet sajátosságaiból ered, az ügyfélre háruló különleges kockázatot. Nem terheli a Bankot - a szerz déshez kapcsolódó díjakra és költségekre vonatkozó tájékoztatás kivételével - a fentiekben leírt kötelezettség, ha - az ügyfél intézményi befektet, - a szerz dés korábban megkötött szerz dés alapján adott eseti megbízásra irányul, olyan befektetési eszköz tekintetében, amelyre vonatkozóan az ügyfél a tájékoztatást már megkapta, - a tájékoztatásról az ügyfél írásban, vagy más hitelt érdeml módon lemond. 15

16 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától Az ügyfél akkor jogosult lemondani a tájékoztatásról, ha rendszeres üzleti kapcsolatban van a Bankkal, továbbá a lemondást megel z egy évben legalább öt ügyletet bonyolított és ezek összértéke meghaladta a kett százmillió forintot. A Bank nem javasolhat, nem kísérelhet meg és nem köthet olyan ügyletet, amely megtéveszt jellege folytán árfolyam manipulációs célzatú, fiktív árfolyamot eredményez, illetve az ügyfele számára hátrányosnak tekinthet. 7. Egyenlegközl A Bank minden negyedévet követ en elkészíti ügyfelei egyenlegközl jét. Az egyenlegközl tételesen tartalmazza az Ügyfél negyedév során bonyolított ügyleteinek forgalmi kimutatását, valamint a negyedév utolsó napjára vonatkozó készletnyilvántartását. Ellentétes írásos rendelkezés (az Ügyfél nem kér postázást) hiányában a Bank negyedévet követ 15. napig az ügyfél levelezési címére kipostázza az egyenlegközl t. Amennyiben az Ügyfél bármely oknál fogva nem kapja meg a kimutatást, úgy köteles a Banktól azt ismételten megkérni. Ennek elmulasztása esetén ez esetlegesen ebb l származó kár kizárólag az Ügyfelet terheli. Amennyiben a negyedévet követ naptári hónap utolsó munkanapjáig az egyenlegközl tartalmával kapcsolatosan az Ügyfél részér l írásos észrevétel nem érkezik, továbbá az Ügyfél semmilyen formában nem jelzi, hogy az egyenlegközl t nem kapta meg úgy a Bank az egyenlegközl t elfogadottnak tekinti. Az egyenlegközl készletnyilvántartásra vonatkozó része az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás id pontjára vonatkozóan igazolja. Az egyenlegközl nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. E rendelkezések ügyfelek általi betartásáért a Bank felel sséget nem vállal. 3. Felel sség A szerz d felek az átadott értékpapírok hiány-, per-, teher- és igénymentességéért kölcsönösen szavatosságot vállalnak. A Bank nem felel az olyan kárért, amelyek er hatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély /bejegyzés/ megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következik be. A Bank a szerz dés teljesítését akadályozó tényez k felmerülése esetén minden olyan esetben kizárja felel sségét, amely bizonyíthatóan nem a Bank magatartása miatt következett be, illetve amelyet a Banktól független események idézték el. A Bank jogosult az Ügyfél megbízását visszatartani addig amíg az Ügyfél a Bank nyilvántartása szerint hiányzónak Ügyfél által aláírt példány nem érkezett vissza a Bankhoz - min sített szerz déseket, megbízásokat aláírva nem bocsátja a Bank rendelkezésére. 16

17 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank befektetési eszközre vonatkozó adásvételi és bizományi szerz dések ügyfelek részére történ közvetítésére ügynöki hálózatot szervezhet. Az ügynök eljárásáért a Bank úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Az ügynök igénybevételével történ ügyletkötés vagy megbízás esetén is az eljárás rendje és a Díjtáblázatban feltüntetett díjai érvényesek, annak külön következménye, költség és határid kihatása - az Üzletszabályzat I. Általános részének 9. fejezetében (A Bank ügynöki hálózata m ködtetésére és az ott történ üzletkötésekre vonatkozó speciális rendelkezések) írtakon, valamint a Díjtáblázatban foglaltakon kívül - nincs. A Bank külön felhívja ügyfelei figyelmét arra a tényre, hogy szolgáltatásait ügynökein keresztül is nyújtja, melynek speciális szabályait a jelen Üzletszabályzat I. Általános részének 9. fejezete tartalmazza. A Bank felhívja minden ügyfele figyelmét arra, hogy a befektetési eszközök adásvétele magas kockázatú, és nem garantálható nyereség üzletág. A Bank ugyan mindent megtesz az adott ügyletek teljes szakszer séggel és gondossággal történ teljesítéséért, azonban a befektetési eszközök árának gyors és el re kiszámíthatatlan mérték és irányú változása miatt az ügyfélnek a komoly veszteség kockázatával is számolnia kell. A fenti megállapítások különösen igazak a határid s és opciós ügyletekre. A Bank az általa megkötött szerz dések teljesítéséért a felel sségét nem korlátozhatja, illetve nem zárhatja ki, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint az ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerz désszegését. Súlyos szerz désszegésnek min sül, ha az ügyfél a) adásvételi szerz dés esetén nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben adja át a pénzt, illetve az értékpapírt; b) bizományi szerz dés esetében a letéti követelményeknek nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben tesz eleget; c) határid s, illetve opciós ügyleteknél a letéti követelményeknek és a fizikai szállítás kötelezettségének nem, vagy nem határid ben, illetve nem a megfelel összegben tesz eleget, továbbá ha a letét összegének az árfolyamváltozás miatt szükségessé vált kiegészítését nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel mértékben teljesíti; d) értékpapír kölcsönzés esetén (i) nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben adja át, (ii) illetve vissza a pénzt, illetve az értékpapírt; az óvadék nyújtási követelményeknek nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben tesz eleget, továbbá ha az óvadék összegének az árfolyamváltozás miatt szükségessé vált kiegészítését nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel mértékben teljesíti; (iii) a fizikai szállítás kötelezettségének nem, vagy nem határid ben, illetve nem a megfelel összegben tesz eleget; e) bármelyik ügyletnél 17

18 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától (i) adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, vagy valótlan adatot közöl; (ii) bármely olyan magatartást tanúsít, amely a már nyújtott pénzügyi biztosíték elvonására vagy csorbítására irányul; (iii) az ügylet díjának megfizetését nem teljesíti.. Súlyos szerz désszegés esetén a Bank jogosult az adott ügylet típusától függ en lehetséges megoldások közül a számára kisebb kockázatú megoldást választva a szerz dést l azonnali hatállyal elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. 4. Ügyleti biztosítékok Az ügyféllel szemben fennálló bármely követelés biztosítékaként a Bank javára óvadékul szolgál az ügyfél Banknál nyilvántartott mindenkori teljes, szabad rendelkezés - harmadik személy javára szóló joggal nem terhelt - pénz- és értékpapír-állománya, mely az erre irányuló szerz déssel és az óvadék tárgyának átadásával alapítható. Az óvadékot minden esetben meg kell határozni és egyértelm en azonosíthatóan ki kell kerülnie a kötelezett rendelkezése alól. Átadásnak kell tekinteni minden olyan eljárást, amely alapján az óvadék tárgya egyértelm en azonosítható módon az ügyfél hatalmából a Bank hatalmába kerül vagy az ügyfél korlátlan rendelkezése alól egyébként kikerül, különösen a bankszámlán, ügyfélszámlán, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán a Bank javára való jóváírást, elkülönítést, zárolást, ideértve az ügyfél vagy harmadik személy számláján a Bank javára történ jóváírást, elkülönítést, zárolást is. A Bank az t illet óvadéki jog alapján az rizetében lév és az ügyfél javára nyilvántartott pénzeszközök illetve értékpapírok kiadását illetve a számlaterhelés végrehajtását az ügyféllel szemben esedékessé vált díjai, költségigénye és járulékaik megfizetéséig, továbbá esetleges kárának megtérítéséig jogosult visszatartani, illetve az óvadékul szolgáló eszközöket a Bank kedvezményezettségének megjelölésével jogosult zárolni. A Bank az ügyfél javára nyilvántartott értékpapírokból az értékpapírok piaci áron való értékesítése vagy az értékpapírok tulajdonba vétele útján, az ügyféllel történ utólagos elszámolás mellett jogosult az ügyféllel szemben esedékessé vált bármely követelését, ideértve az ügyfél biztosíték nyújtási, illetve feltöltési kötelezettségének elmulasztásából származó forintban vagy devizában nyilvántartott követelést is, közvetlenül kielégíteni. A Bank az ügyfél javára nyilvántartott devizák konvertálásával jogosult az ügyféllel szemben fennálló forintban nyilvántartott, esedékessé vált bármely követelését kielégíteni. Ezen esetekben a konverzió végrehajtása az ügyfél rendelkezése nélkül történik, a konverzió értékér l illetve az alkalmazott árfolyamról a bank utólag egyoldalúan írásban tájékoztatja az ügyfelet. 18

19 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A konverzió során használt árfolyamok és értéknapok tekintetében a Bank a II/E/3 (ügyfélszámla) részben foglaltaknak megfelel en jár el. Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Bank jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból, így akár a jelen pontban írtak szerint biztosítékul szolgáló pénz- és értékpapír állományból, mint biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelel módon úgy, ahogy az a Bank követelése kielégítését a legeredményesebben szolgálja; lehet ség szerint az ügyféllel történ el zetes egyeztetést követ en, az ügyfél érdekeinek figyelembevételével is. Amennyiben az ügyfél által adott megbízás biztosítására az ügyfél elkülönített óvadékot nyújtott, azonban az óvadék összege a megbízás teljesítéséhez, vagy a megbízással összefüggésben a Banknak az ügyféllel szemben keletkez követelése kielégítéséhez nem elegend, a Bank jogosult - az ügyfél egyidej értesítése mellett - az ügyfél Banknál elhelyezett bármely szabad eszközéb l (pénz, értékpapír) szabad rendelkezése szerint követelését kielégíteni. Ez esetben ez az óvadékon felüli összeg nem óvadék jogcímén, hanem követelés kielégítése jogcímén kerül a Bank által felhasználásra. Az ügyfél megbízások adásakor az ügylet ellenértékét vagy az ügylet megkötéséhez szükséges, adott keretszerz désben meghatározott mérték pénzügyi biztosítékot köteles elhelyezni a banknál óvadékként, valamint a Bank külön felhívására az ügyfél köteles az óvadékot feltölteni. Fedezetként elfogadható pénz (forint, deviza), állampapír illetve az adott keretszerz désben meghatározott egyéb értékpapírok. A zárolt értékpapírok biztosítékként történ beszámítása a Bank mindenkori Fedezetértékelési Szabályzata szerint történik. A Bank az ügyleti biztosítékként kapott óvadékot saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni, azt kizárólag az ügylet biztosítására fordíthatja. Az ügyfél mentesül a biztosítékadási kötelezettsége alól, amennyiben szabad eszközeinek egyenlege fedezi a szükséges biztosítékot, és az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges biztosítéknak megfelel összeget a Bank zárolja. Több, folyamatban lév megbízás esetén az egyes biztosítékokat össze kell adni és a számlának ezt az összeget kell fedeznie, illetve ezt az összeget kell zároltatni. A Bank jogosult a követelt biztosíték mértékét, illetve összegét bármikor megváltoztatni, err l azonban köteles az ügyfelet adott keretszerz désben megadott elérhet ségén haladéktalanul értesíteni. Az ügyfél az ily módon adódó különbözetet köteles az értesítést követ munkanapon 10 óráig a Bank rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az ügyfél az el z bekezdésben foglalt kötelezettségének nem, vagy nem határid ben tesz eleget, a Bank jogosult a nem teljesít ügyfél pozícióját likvidálni és 19

20 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától szükség szerint fennmaradó követelését az óvadékból, illetve az ügyfél bármely a banknál nyilvántartott szabad rendelkezés eszközeib l kielégíteni. Az el bbiekben leírtakból származó minden költség és kár az ügyfelet terheli. 5. Az egyes ügyletek díjazása Az egyes ügyletek díjazását jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képez díjtáblázat tartalmazza. A díjtáblázatban nem szabályozottakra jelen fejezet rendelkezései az irányadók. A Díjtáblázatban meghatározott díjak mértékét a Bank saját hatáskörében bármikor módosíthatja. A módosítás hatálya azonban a korábban elfogadott megbízásokra csak a módosításnak az ügyfél részére Hirdetmény útján történt kézbesítését követ 15. nap lejártával terjed ki. 1. Értékpapír-bizományosi tevékenység A Bank által folytatott tevékenységre megállapított jutalékok mértékét l a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. Bizományosi jutalék csak a megbízás sikeres teljesítése esetén jár, s a megbízás teljesítésének elszámolásakor esedékes. A Bank a díjazás mértékét saját hatáskörben bármikor módosíthatja, de a módosítás nem érinti a korábban leadott megbízásokat, illetve a korábban leadott megbízások új megbízásnak min sül módosításait. Külföldi értékpapírra és/vagy származékos termékre szóló megbízás teljesítése során a Bank, mint bizományos jogosult a külföldi közrem köd, illetve közvetít díját felszámítani ügyfeleinek. 2. Ügyfél- és értékapírszámla vezetés, letétkezelés, letéti rzés Az Ügyfél átlagos éves befektetési állománya után a Bank letéti díjat számít fel, melynek id arányos része havonta kerül felszámításra a hatályos díjszabályzat alapján. Ha az ügyfél nem rendelkezik értékpapír készlettel a vonatkozási id szakban a bank a hatályos díjszabályzat alapján Ügyfél- és Értékpapírszámla vezetési díjat számol fel, mely id arányosan havonta kerül levonásra a hatályos díjszabályzat alapján. Értékpapírok letéti rzéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja: Címlet felváltásakor az ügyfél viseli a megfelel címlet papírok el állításának teljes költségét. 20

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K O C K Á Z A T F E L T Á R Ó N Y I L A T K O Z A T

K O C K Á Z A T F E L T Á R Ó N Y I L A T K O Z A T K O C K Á Z A T F E L T Á R Ó N Y I L A T K O Z A T Mint a Társaság Ügyfele kijelentem, hogy a Társaság és a köztem befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészít szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Ügyfélszám: Dátum: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Amely létrejött egyrészr l A Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ),

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), másrészről az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

InFinAd Independent Financial Advisors Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

InFinAd Independent Financial Advisors Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Az InFinAd Independent Financial Advisors Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: III/45.028/2004 dátuma: 2005. február 15. T A R T A L O M I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben