A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A HATÁLYOS november 27. napjától

2 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás szabályai A Megbízások általános szabályai Day-trade (napon belüli) ügyletek Szerz déskötés megtagadásának okai Információ-szolgáltatási kötelezettség Egyenlegközl FELEL SSÉG ÜGYLETI BIZTOSÍTÉKOK AZ EGYES ÜGYLETEK DÍJAZÁSA Értékpapír-bizományosi tevékenység Ügyfél- és értékapírszámla vezetés, letétkezelés, letéti rzés Portfolió kezelés TITOKVÉDELMI EL ÍRÁSOK Értékpapír-titok Értékpapír-titok kiadása Felmentés az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége alól Az értékpapír-titok sérelmét nem jelent adatszolgáltatás A BEFEKTET K VÉDELME A befektet k védelmének egyes szabályai A Befektet -védelmi Alap A BANK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY FELFÜGGESZTÉSE, KORLÁTOZÁSA, VISSZAVONÁSA A BANK ÜGYNÖKI HÁLÓZATA M KÖDTETÉSÉRE ÉS AZ OTT TÖRTÉN ÜZLETKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK Általános rész Az ügynöki tevékenység leírása A típusú ügynök esetében Az ügynöki tevékenység leírása B típusú ügynök esetében A megbízások felvétele és teljesítése Adásvételek Egyéb rendelkezések KISZERVEZÉS A BANKTITOK, ADATKEZELÉS ÉS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉN ADATÁTADÁS SZABÁLYAI...32 II AZ EGYES ÜZLETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...37 A) ÉRTÉKPAPÍR FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS...37 B) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT ÚTJÁN RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOKBAN TÖRTÉN BEFOLYÁSSZERZÉS SZERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS...39 C) BIZOMÁNYOSI TEVÉKENYSÉG BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁSOK ADÁSA ÉS ELFOGADÁSA LETÉTI KÖVETELMÉNYEK A BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁS FAJTÁI Azonnali adásvétel T zsdei szabványosított határid s és opciós ügylet A BIZOMÁNYI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

3 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától 5. A BIZOMÁNYI MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA A BIZOMÁNYI MEGBÍZÁS MEGSZ NÉSE A BIZOMÁNYI ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSA A DEUTSCHE BÖRSE AG-N ÉS EGYÉB KÜLFÖLDI PIACON VÉGREHAJTOTT ÜZLETKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SPECIÁLIS SZABÁLYOK Deutsche Börse AG-n kötött bizományosi ügyletek speciális eljárási szabályai Speciális deviza átváltási szabályok a Deutsche Börse AG-n egyéb külföldi piacon kötött azonnali értékpapír adásvételi ügyletekre vonatkozóan...49 D) KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTEL NYILVÁNOS VÉTELI ÉS ELADÁSI AJÁNLAT ÁRFOLYAMKÖZLÉSSEL T ZSDÉN KÍVÜLI HATÁRID S DEVIZA ÜGYLET T ZSDÉN KÍVÜLI DEVIZA OPCIÓS ÜGYLET T ZSDÉN KÍVÜLI HATÁRID S ÁLLAMPAPÍR ÜGYLET KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROKRA SZÓLÓ T ZSDÉN KÍVÜLI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEK Speciális eljárási szabályok Speciális deviza átváltási szabályok:...54 E) ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI RZÉS, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTKEZELÉS, ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉS LETÉTI RZÉS ÉRTÉKPAPÍR LETÉTKEZELÉS AZ ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLA Zárolt értékpapír-alszámla Az ügyfélszámla A számla megsz nése NYUGDÍJ-EL TAKARÉKOSSÁGI SZÁMLA START SZÁMLA -FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (TOVÁBBIAKBAN BABAKÖTVÉNY) A T KESZÁMLA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ADÓELSZÁMOLÁS Osztalékfizetéskor: Az árfolyamnyereség forrásadójának elszámolásakor: A Tpt. szerint elismert (szabályozott) piacnak min sül t zsdén kötött ügyletek esetén: A t zsdén kívüli összetett vagy származtatott ügyletek: Értékpapír kölcsönzésb l származó jövedelem: Az adóelszámolás általános szabályai...68 F) PORTFOLIÓ ÉS VAGYONKEZELÉS...69 G) JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS...71 H) BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS...72 I) T KESZERKEZETI TANÁCSADÁS...73 J) ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS

4 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától I. Általános rész 1. Az Üzletszabályzat hatálya és alkalmazása A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (amelynek székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (a továbbiakban: Bank) részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a III/41.086/2002. számú március 5. napján kelt határozatával befektetési és kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenységek végzését engedélyezte. A Felügyelet III/ /2002. számú, december 13-án kelt határozatával értékpapír kölcsönzés végzését engedélyezte. A fentiek alapján a Bank jogosult a t kepiacról szóló évi CXX. törvény 81. (1) bekezdésében és a (2) bekezdésben meghatározott befektetési szolgáltatási és kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenységek közül az alábbiak végzésére: a) bizományosi tevékenység; b) kereskedelmi tevékenység; c) egyéni portfoliók egyedi kezelése a befektet által adott megbízás alapján (portfolió kezelés); d) jegyzési garanciavállalás; e) az értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás; f) értékpapírok letéti rzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése; g) értékpapír letétkezelés; h) tanácsadás társaságoknak t keszerkezettel, üzleti stratégiával összefügg kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében; i) nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történ befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás; j) befektetési tanácsadás; k) ügyfélszámla vezetés; l) értékpapír-számlavezetés A Felügyelet I-787/2003. számú, június 5-én kelt határozatával engedélyezte a Bank részére a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. (1) bekezdésének l) és n) pontjában meghatározott az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, továbbá a magánnyugdíjpénztárak részére történ vagyonkezelési tevékenység végzését. Ezen tevékenységek végzésére vonatkozó általános szabályokat a jelen Üzletszabályzat II/F. Portfolió és Vagyonkezelés cím fejezete a portfolió kezelésre vonatkozó szabályokkal együttesen tartalmazza. A jelen Üzletszabályzatban befektetési eszközöknek min sülnek az alábbiak: a) átruházható értékpapírok; b) pénzpiaci eszközök; 4

5 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától c) értékpapírra, devizára, indexre, illet leg ezek származtatott termékeire vonatkozó határid s ügyletek, ideértve az ezekkel egyenérték készpénz elszámolású eszközöket; d) határid s kamatláb ügyletek; e) kamat-, deviza- és t kecsere ügyletek; f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenérték készpénz elszámolású eszközöket. Ezen Üzletszabályzat a Bank által végzett befektetési szolgáltatási ügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az ebben foglalt rendelkezések mind a Bank, mind az ügyfél számára külön kikötések nélkül is kötelez ek, de azoktól kölcsönös megegyezéssel szerz désben, a jogszabályok keretein belül el lehet térni. A Bank Üzletszabályzata nyilvános, az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggesztve található. Az ügyfél ilyen irányú kérése esetén a Bank az Üzletszabályzatot átadja az ügyfélnek is. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya a Bank és üzletfelei között létrejött, a fent felsorolt tevékenységi körökhöz kapcsolódó egyedi szerz dések megkötésére terjed ki. Ezen szerz dések megkötésekor az Üzletszabályzat rendelkezéseit mindkét fél magára kötelez nek ismeri el, és elfogadja. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és az ügyfél elismeri a Bank azon jogát, hogy az Üzletszabályzat rendelkezéseit új befektetési és/vagy kiegészít befektetési szolgáltatás bevezetésekor kiegészítse, továbbá, hogy a bel- és külföldi pénz- és t kepiaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági el írások, így különösen a Budapesti Értékt zsde illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER Rt.) szabályzatai változásainak megfelel en vagy a banki üzletmenet, illetve üzletpolitika megváltozását felismerve, ahhoz igazodva, az Üzletszabályzat bármely rendelkezését, ideértve a Díjtáblázatot is egyoldalúan módosítsa. A Bank az Üzletszabályzat módosításáról, annak hatálybalépését 15 nappal megel z en, értesíti ügyfeleit. Amennyiben az ügyfél a változás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat módosításához a Felügyelet jóváhagyása szükséges. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépést l kezdve vonatkozik a korábban megkötött szerz désekre is, kivéve, ha azok már teljesedésbe mentek. Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, az részér l automatikusan a Bankkal korábban kötött szerz déseinek ha annak feltételei egyébként fennállnak az egyes szerz désekben meghatározott határid vel, illetve ilyen szerz dési rendelkezés hiányában 30 napos határid vel történ felmondását jelenti. 5

6 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank ügyfeleit az Üzletszabályzat és a Díjtáblázat módosításáról Hirdetmény útján, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztéssel értesíti. (Hirdetmény) A Hirdetményt azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megel z banki munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént A Bank a hatályos Üzletszabályzatot és mellékleteit elektronikus honlapján is közzéteszi. (www. takarekbank.hu) A Bank és ügyfelei között létrejött jogügyletekre, illetve ezek egyes részleteire, - ha azokról sem az adott szerz dés, sem a jelen Üzletszabályzat nem rendelkezik - a Polgári Törvénykönyv és a t kepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései, valamint a T zsde vonatkozó szabályai az irányadóak. A Bank az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai, szerz désben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyek, szolgáltatók közrem ködését is igénybe veheti. A Bank a saját nevében, de a Ügyfél javára igénybevett/megvásárolt szolgáltatások (közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult - a közvetített szolgáltatásról kiállított számlával - az Ügyfélre áthárítani. A Bank felhívja a figyelmet a t kepiaci m veletek kockázatára. Err l a Takarékbank honlapján termékleírások, adatok, elemzések találhatók. A honlap címe: A Bank és a vele jogviszonyban álló partnerei a szerz désekb l származó értelmezési és vitás kérdéseket békés úton törekszenek rendezni. A jelen Üzletszabályzattal szabályozott kérdésekben felmerült viták rendezésében a Bankot a Titkárság képviseli. Az ügyfelek a Bank Titkárságához fordulhatnak a felmerült viták rendezésére. Amennyiben a felek a köztük felmerült vitás kérdéseket közös megegyezés útján nem tudják rendezni, a Pénz- és T kepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye a t kepiacról szóló törvény 376. (3) bekezdése alapján a következ ügyekben: - a t kepiacról szóló törvény hatálya alá tartozó értékpapír forgalomba hozatalával, befektetési és árut zsdei szolgáltatással, valamint kiegészít befektetési szolgáltatással, - befektet k egymás közötti, befektetési eszközökkel - részvényesi jogokkal, - t zsdei ügylettel, - a befektetési szolgáltató és ügyfele között befektetési eszközre vonatkozó megbízás elfogadásának megtagadásával, - a t zsde szabályzatával; - a befektetési és pénzügyi szolgáltatók kizárólagosságot nem sért egyéb szolgáltatási tevékenységével 6

7 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától kapcsolatos jogvitában, ha a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek. A hatáskör kikötésével a felek a Választott bíróság döntéseit magukra nézve kötelez nek ismerik el. Amennyiben jelen Üzletszabályzat, az Ügyfél és a Bank között létrejött szerz dés, keretszerz dés ett l eltér rendelkezést nem tartalmaz Bank jogosult az Ügyfél valamennyi szerz dését, ideértve az Ügyfél Számlaszerz dését, valamint egyéb megkötött keretszerz déseit 30 napos határid vel írásban egyoldalúan, indoklás nélkül felmondani. A felmondási id alatt az ügyfélt l újabb megbízásokat a Bank nem fogad el, azonban a megnyitott pozíciók, ügyletek zárására vonatkozó megbízásokat a piaci lehet ségek kereti között teljesíti. Az ügyfél köteles a felmondási id alatt a Banknak írásban rendelkezni arról, hogy a Bank a számláin nyilvántartott értékpapírokat és pénzt mely számlára transzferálja, illetve utalja. Amennyiben a számlatulajdonos ezen rendelkezésnek nem tesz eleget, a Bank a felel s rzés szabályai szerint rzi tovább a nála nyilvántartott értékpapírokat és pénzt. A Bank a számlavezet kijelölésének elmulasztásából ered károkért felel sséget nem vállal. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység általános szabályai 1. Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás szabályai Ügyfél- és értékpapírszámla nyitásakor el kell végezni az ügyfél személyazonosságának vizsgálatát. Az ügyfél személyi igazolványának, útlevelének, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított állandó, vagy ideiglenes tartózkodási engedélyének bemutatásával tartozik személyazonosságát igazolni. Nem magánszemély ügyfelek azonosságának igazolására a bírósági, cégbírósági, illetve hatósági nyilvántartásba vételr l szóló határozat, illet leg a nyilvántartásba vétel iránt benyújtott és érkeztetett kérelem, továbbá - a képviseleti jogosultságot igazoló - aláírási címpéldány szolgálhat. A számlanyitás esetében a Bank az Ügyfél azonosításához szükségesnek ítélt, - az el z bekezdésben felsorolt azonosításhoz szükséges dokumentumokon felül - további adatokat, vagy dokumentumokat jogosult a saját döntése szerint bekérni. Amennyiben nem magyar nyelv ek a bekért adatokat igazoló dokumentumok, úgy a Bank felhívására az Ügyfél köteles azok hiteles fordítását is benyújtani. A számlanyitás illetve egyéb keretszerz dések megkötése - során az ügyfél és annak valamennyi meghatalmazottja köteles személyesen megjelenni az ügyfél-azonosítás elvégzése céljából. Amennyiben a meghatalmazott a pénzmosási törvény által el írt azonosítási kötelezettségének nem tesz eleget a bank jogosult a meghatalmazott bármilyen irányú rendelkezését megtagadni. A Bank a pénzmosásról és a terrorizmus elleni küzdelemr l szóló törvények rendelkezéseit is betartva jár el, illetve köteles azokat betartani az ügyfél személyazonossága megállapítása során. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bank a jogszabályok által el írt személyazonosítást köteles elvégezni, és amennyiben ez nem lehetséges jogosult a szerz dés megkötését, illetve a tranzakció elvégzését megtagadni. 7

8 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank és az Ügyfél közötti bármilyen szerz déses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érint en bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a tudomásszerzést követ 5 munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni. 2. Meghatalmazás Az ügyfél- és értékpapír-számla feletti rendelkezésre a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos által szabályszer en meghatalmazott személy jogosult. Az Ügyfél és valamennyi meghatalmazottja köteles együtt, szermélyesen megjelenni ügyfélfogadási id ben ügyfél-azonosítás céljából. Azonosítás során a Bank megköveteli az alábbi azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását: a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezet i engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy a magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmen en, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illet leg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illet leg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történ benyújtását megel z en a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet társasági szerz dését (alapító okiratát, alapszabályát). A Bank az az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy 1. családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét, 2. lakcímét, 8

9 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhely vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 3. f tevékenységét, 4. azonosító okiratának számát, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; c) az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. Az Ügyfél a Számlaszerz dés mellékletét képez adatlapon megadott személyeket az ügyfél- és értékpapírszámla feletti rendelkezési joggal ruházza fel. Ezen rendelkezési jog kiterjed mindazon megbízásokra, melyek végzésére az ügyfél- és értékpapírszámlával kapcsolatban a jelen Üzletszabályzat alapján a Bank jogosult és az adott terméket külön keretszerz dés nem szabályozza. A külön keretszerz déssel szabályozott termékek esetében ügyletkötésre hatalmazhat fel személyeket az ügyfél az adott keretszerz dés mellékletében. Ezen felhatalmazással kapcsolatos hatályba lépésre illetve visszavonásra is ezen fejezetben leírtak az irányadóak. Amennyiben az ügyfél nem a szerz dések mellékleteit használja a meghatalmazást teljes bizonyító erej magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazás lehet általános és lehet eseti jelleg. Az eseti meghatalmazás a számlavezet vel szemben akkor hatályos, ha a meghatalmazott személy eljárását megel z en azt a számlavezet nek átadja. A meghatalmazást - a meghatalmazott aláírási címpéldányával együtt az értékpapírszámlaszerz dés Banknál meglév példányához kell csatolni. A meghatalmazásban fel kell tüntetni mind a számlatulajdonos, mind a meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat: Magánszemélyeknél: gazdálkodó szervezeteknél: - név, születéskori név - név, rövidített név - lakcím - értesítési cím - székhely - értesítési cím - születési hely id - cégjegyzékszám, 9

10 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A számlavezet a rendelkezés teljesítése el tt vizsgálja mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott személyazonosságát. A Bank csak az itt, illetve a számlaszerz désben leírtaknak megfelel meghatalmazás, illetve eljárás alapján teljesíti a rendelkezést. A Bank kizárja a felel sségét arra az esetre, ha a számlatulajdonos, illetve a meghatalmazott személy nem ennek megfelel en jár el, és emiatt a rendelkezés nem teljesíthet. Közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog valamennyi tulajdonos által együttesen, vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezet nek tett - valamennyi tulajdonos által aláírt - bejelentésben megjelölt közös képvisel útján gyakorolható. Ha a számla tulajdonosa cs deljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, ennek hivatalos lapban való közzététele után a számlavezet csak a vagyonfelügyel t l, a felszámolótól, vagy a végelszámolótól fogad el rendelkezést. A számlatulajdonos a Banknál erre a célra rendszeresített formanyomtatványon köteles bejelenteni a számlavezet nek a számla feletti rendelkezésre jogosult személyeket, ideértve a rendelkezésre jogosult közös képvisel t is. A számlatulajdonos szervezet képvisel je bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, kinevezését, valamint aláírását (megválasztásról, kijelölésr l szóló határozat, hiteles aláírási nyilatkozat) hitelt érdeml en igazolni tudja. A meghatalmazottak rendelkezési joga a Bank felé mindaddig érvényes, amíg a Számlatulajdonos a változást írásban nem jelenti be. Az ügyletkötésre, vagy számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személyek körében történ változást az ügyfél bejelenheti az adott szerz dés mellékletét képez adatlapon, mely meghatalmazás dokumentum átvételével hatályossá válik kivéve, ha az adott szerz dés másképp nem rendelkezik. Amennyiben az ügyfél csak valamely meghatalmazottja rendelkezési jogát kívánja visszavonni vagy korlátozni, elegend azt egyoldalú nyilatkozattal megtennie, nem szükséges újból teljes kör bejelentést tennie, ez esetben a meghatalmazás visszavonása a Bank írásbeli visszaigazolásával válik hatályossá. 3. A Megbízások általános szabályai A Bank a megbízások elfogadását megel z en a következ ket jogosult vizsgálni: a) az ügyfél beazonosítása a már rendelkezésre álló adatok alapján, b) a megbízás teljesítéséhez elegend értékpapír, pénzletét, fedezet vagy a Bank egyes limitekre vonatkozó ügyviteli rendje szerinti megfelel limit áll-e rendelkezésre, 10

11 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától c) a letétbe helyezett értékpapírok rendelkeznek-e a szükséges kellékekkel, d) okirati formában kiállított, névre szóló értékpapírok esetében az átruházási láncolatot, e) az ügyfél által hozott letéti igazolás valódiságát, f) a hivatalos letiltásokat, g) a jogosult személyét és az aláírások hitelességét, h) az ajánlott befektetési eszköz, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelel ségét az ügyfél piaci ismeretei és kockázatvisel képessége szempontjából i) az ügyfél által aláírt számlaszerz dés illetve keretszerz dések rendelkezésre állnak-e j) meghatalmazott által adott megbízás esetén az adott ügylettípus megkötésére felhatalmazta-e az ügyfél az adott személyt. A Bank megbízást az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben vehet fel, - eltér megállapodás hiányában - az általa megjelölt üzleti órák alatt. A Bank az általa megjelölt üzleti órák alatt telefonon, telefaxon adott megbízást is jogosult elfogadni. A felek kötelesek az egymásnak szóló megbízásokat, valamint szerz déseket írásba foglalni, illetve írásban meger síteni vagy visszaigazolni. (konfirmálni) Felek megállapodnak abban, hogy az adott megbízást a meger sítés vagy visszaigazolás (konfirmálás), továbbá a Bank által írásba foglalt és az Ügyfélnek megküldött szerz dés Ügyfél által aláírtan a Bankhoz történ visszaérkezésének elmaradása esetében is érvényesen létrejöttnek tekintik. Amennyiben a Bank az ügyletek megkötése érdekében nem szerz dést köt, hanem az adott ügyletr l visszaigazolást állít ki, azt is írásban foglaltnak kell tekinteni és annak aláírt visszaküldésének elmulasztása esetén is létrejöttnek tekintend az ügylet. A Bank a telefonon adott üzleti megbízásokat - az ügylet pontosítása érdekében - hangfelvétel útján rögzíti, 2 munkanapon belül a megbízás illetve a szerz dés típusának megfelel en írásba foglalja és továbbítja az ügyfélnek (kivéve ha az ügyfél kifejezetten másként rendelkezik). Az Ügyfél által elfogadottnak tekintend a megbízás telefonon való rögzítése abban az esetben is, ha az erre való felhívás a beszélgetés kezdetén külön nem történt meg. A Bank a hangfelvételeket a szerz dés mindkét fél általi aláírását követ en jogosult megsemmisíteni. Amennyiben a szerz dés írásba foglalása vagy a megbízás Ügyfél általi visszaigazolása nem történik meg a hangfelvétel a megbízás megadását követ naptári évt l számított 6 évig tárolásra kerül. A hangfelvételekhez való hozzáférésre a Bank erre feljogosított két alkalmazottja kizárólag együttesen, az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok betartása mellett jogosult. Az ügyfél a hangfelvétel megsemmisítésének id pontjáig jogosult a hangfelvétel meghallgatásához el zetes egyeztetés után a Bank erre feljogosított két alkalmazottjának jelenlétében. A Bank az Ügyfél kifejezett írásbeli kérésére köteles a visszahallgatott hanganyag lényegi tartalmát magában foglaló jegyz könyvet, vagy a hanganyagról készített másolatot legfeljebb a mindenkor hatályos díjszabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése ellenében - átadni az Ügyfélnek. A hangfelvétel, az ügyfél és a Bank között a megbízással kapcsolatban kialakult vitás kérdések rendezéséhez bármikor felhasználható. 11

12 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától Megbízás felvételekor az ügyfél azonosítás szempontjából a határid s ügyleteknél az ügyfél vagy meghatalmazottja neve és az ügyfél határid s KELER kódja, a margin ügyleteknél, valamint a külföldi határid s részvény ügyleteknél az ügyfél vagy üzletkötésre jogosult meghatalmazottjának neve és kódszava (az ügyfél által kötelez en megadott jelszó), részvény és állampapír ügyleteknél - intézményi befektet esetén az ügyfél és az üzletköt neve, - nem intézményi befektet esetén az ügyfél neve vagy üzletkötésre jogosult meghatalmazottjának neve és az ügyfél egy azonosító adata kell (melynek szerepelnie kell a számítógépes nyilvántartásban), hogy elhangozzon a beszélgetés folyamán. Abban az esetben, ha meghatalmazott adja a megbízást minden esetben el kell, hogy hangozzon az ügyfél neve is (pl. nem elegend az ügyfél kódja vagy határid s kódja). Keretszerz déssel köthet termékek esetében a KELER kód illetve kódszó azonosító adatnak min sülhet. Ügyfél azonosítására szolgáló adat lehet természetes személy esetén: Ügyfél kód, ügyfél anyja neve, születési hely, id, adószám, személyigazolvány szám, lakcím, jogi személy esetén ügyfél székhelye, Ügyfél kód, adóazonosító szám. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles magát azonosítani minden esetben, kivéve, ha az adott ügyletre vonatkozó (keret)szerz dés kifejezetten másképp rendelkezik. A Bank jogosult az ügyfél bármilyen megbízását visszatartani addig amíg az ügyfél a bank nyilvántartása szerint hiányzónak ügyfél által aláírt példány nem érkezett vissza a bankhoz - min sített szerz déseket, megbízásokat aláírva nem bocsátja a bank rendelkezésére. Az ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, telefax vagy kapcsolat során el forduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár a Bank hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Bank az ügyfél külön kérésére, vagy az adott ügylettípusra vonatkozó speciális szabályok szerint az írásos értesítés kézhezvétele el tt teljesít rendelkezést. 12

13 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank nem vállal felel sséget az abból fakadó kárért, ha: a) az Ügyfél telefonon, vagy telefaxon nem tud a t zsdei, illetve üzleti órák alatt kapcsolatot létesíteni az üzletköt vel megbízás adása, annak módosítása, vagy visszavonása céljából valamely, a Bank felel sségi körén kívül álló okból, különösen, ha ez az adatszolgáltatók, a távközlési társaságok hibája, a t zsdei számítógépek meghibásodása miatt következik be, és így az Ügyfél a megbízást nem tudja a Bank számára továbbítani, b) az Ügyfél megbízása félreérthet, ellentmondásos vagy hiányos, és ennek következtében a megbízás teljesítését a Bank függ ben tartja, c) az ügylet tárgyaként szolgáló értékpapír t zsdei kereskedését felfüggesztik, d) a megbízás teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel s, e) az Ügyfél az általa megadott értesítési számokon nem érhet el. A Bank jogosult a megbízás teljesítését függ ben tartani, amennyiben a megbízás teljesítése során olyan kérdés merül fel, amelynek elbírálásáról sem az Üzletszabályzat, sem a konkrét szerz dés nem rendelkezik. A megbízás teljesítését követ en az ügyfél nem vonhatja vissza megbízását. Az Ügyfél jogosult meghatározni, hogy a Bank az ügyletek értesít it, visszaigazolásait milyen levelezési címre és/vagy faxszámra vagy címre küldje. Az Ügyfél azonban ezen rendelkezése keretében az általa az ügyletei lebonyolításra igénybevett ügynök, az ügynök üzletköt je címét, faxszámát vagy címét nem jogosult megjelölni. A Bank kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy ha az értesítéseket az Ügyfél nem közvetlenül kapja kézhez, az értesítéshez f z d jogkövetkezmények az értesítéseknek a megjelölt személyhez történ megérkezésével beállnak. Ennek minden felel sségét és kockázatát az Ügyfél viseli. 4. Day-trade (napon belüli) ügyletek Az Ügyfél jogosult napon belüli vételre és eladásra szóló megbízást adni az alábbi termékekre vonatkozóan: Azonnali BÉT részvény Határid s BÉT szabványosított termékek (értékpapír, index, deviza) T zsdén kívüli bizományosi deviza és opció T zsdén kívül deviza és opció adásvétel T zsdén kívüli határid s külföldi részvény Day trade vagy napon belüli ügylet: egy kereskedési napon azonos termék azonos mennyiségére adott vételi és eladási megbízások, ahol a vételi és eladási megbízások a megbízás napján, ugyanazon kereskedési napon teljesülnek, és ebb l adódóan az adott kereskedési nap végén az Ügyfélnek nincs sem nyitott pozíciója 13

14 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától Az ügyfél tudomásul veszi, hogy day-trade megbízást csak akkor adhat, ha a számlaszerz dés mellékletét képez kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírásával vállalja az ügyletben rejl kockázatot. Day-trade megbízás adásakor a megbízásnak tartalmaznia kell azt az információt, hogy az ügyfél napon belüli ügyletet kíván kötni. A Bank szabadon jogosult az Ügyfél kockázatvisel képességét értékelni; a Bank az Ügyfél kockázatvisel képessége figyelembevételével szabadon dönt arról, hogy elfogadja-e az Ügyfél megbízását, valamint a Bank jogosult a megbízások minimális fedezeti szintjét ügyfelenként és/vagy akár ügyletenként meghatározni. A Bank haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a megbízás visszautasításáról. Napon belüli megbízás esetén, amennyiben az ügyfél a pozícióját a kereskedés szabad szakaszának meghirdetett zárása el tt 30 perccel illetve nem t zsdei termék esetén az üzleti órák végéig még nem zárta ellenirányú ügylettel, úgy a Bank jogosult, de nem köteles azt kényszerlikvidálni (ellentétes irányú ügylettel zárni.). A kényszerlikvidálás esetleges veszteségéért és árfolyamáért a Bankot felel sség nem terheli. Ugyanúgy az ügyfelet terheli a kényszerlikvidálás elmaradásából származó esetleges veszteség. Amennyiben az ügyfél napon belüli pozíciója a kereskedés zárását követ en nem zárult le ellenirányú ügylettel, az ügyfél köteles a Bank által a nem napon belüli vételre és eladásra meghatározott fedezetet biztosítani. Amennyiben az ügyfél a következ banki munkanapon vagy t zsdei kereskedési napon nem bocsátja rendelkezésre a szükséges fedezetet a Bank jogosult likvidálni a pozíciót. 5. Szerz déskötés megtagadásának okai A Bank a szerz dés megkötését megtagadja, ha a- megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy piac befolyásolást valósít meg ( ha a Banknak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltételezhet -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piacbefolyásolást eredményez). a megbízás jogszabályba, a t zsde, vagy az elszámolóház szabályzatának rendelkezésébe ütközik, az ügyfél személyazonosságának igazolását, vagy az azonosítást megtagadta, illetve az nem hitelt érdeml, vagy az ügyfél kockázatvisel képességét nem ítéli megfelel mérték nek. A Bank a szerz dés megkötését megtagadhatja, ha az ügyfél általa ismert körülményei a Bank üzleti tevékenységének más ügyfelek által történ megítélését hátrányosan érinthetik, a megbízási szerz désben irreális árfolyamot kíván kikötni. A szerz dés megtagadását a Bank haladéktalanul, de legkés bb egy munkanapon belül Felügyeletnek bejelenti. 14

15 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától 6. Információ-szolgáltatási kötelezettség A Bank tevékenységéhez kapcsolódó szerz dések megkötését megel z en köteles tájékoztatni az ügyfelet a) a befektetési eszköz, illetve t zsdei termék árfolyamáról, b) az ügyletkötést megel z id szak árfolyam-alakulásáról, c) a piaci helyzetér l, d) az ügyet érint lényeges nyilvános információkról, e) az ügylet kockázatáról, f) az ügyfél rendelkezésére álló befektet -védelmi rendszerr l, g) minden olyan egyéb információról, amely a szerz dés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet h) továbbá köteles a Bank vizsgálni a származtatott ügyletre vonatkozó szerz dés megkötése el tt azt, hogy az ajánlott befektetési eszköz, t zsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelel -e az ügyfél piaci ismeretei és kockázatvisel képessége szempontjából. A tájékoztatási kötelezettség az alábbi módokon teljesíthet : az ügyfél személyes megjelenése, továbbá telefonon történ megkeresésére szóban, írásban (levél, telefax) történ megkeresésre írásbeli tájékoztató formájában. a Takarékbank Zrt honlapján - - piaci adatok, elemzések, nyilvános információk közzétételével. A Bank a tájékoztatás megtörténtét köteles belefoglalni a szerz désbe. A Bank köteles az ügyfelet tájékoztatni a szerz déshez kapcsolódó díjakról, költségekr l. A Bank a jelen pont szerinti tájékoztatásért, az adott ügylettel kapcsolatosan a díjjegyzék szerint felszámított díjon felül, külön díjat nem számít fel. Határid s, vagy opciós ügylet megkötésére irányuló megbízás elfogadása esetén a Bank külön kockázatfeltáró nyilatkozatot köteles tenni és annak tudomásul vételét az ügyféllel aláíratni, melynek tartalmaznia kell az azonnali ügyletet meghaladó mérték, a határid s, vagy opciós ügylet sajátosságaiból ered, az ügyfélre háruló különleges kockázatot. Nem terheli a Bankot - a szerz déshez kapcsolódó díjakra és költségekre vonatkozó tájékoztatás kivételével - a fentiekben leírt kötelezettség, ha - az ügyfél intézményi befektet, - a szerz dés korábban megkötött szerz dés alapján adott eseti megbízásra irányul, olyan befektetési eszköz tekintetében, amelyre vonatkozóan az ügyfél a tájékoztatást már megkapta, - a tájékoztatásról az ügyfél írásban, vagy más hitelt érdeml módon lemond. 15

16 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától Az ügyfél akkor jogosult lemondani a tájékoztatásról, ha rendszeres üzleti kapcsolatban van a Bankkal, továbbá a lemondást megel z egy évben legalább öt ügyletet bonyolított és ezek összértéke meghaladta a kett százmillió forintot. A Bank nem javasolhat, nem kísérelhet meg és nem köthet olyan ügyletet, amely megtéveszt jellege folytán árfolyam manipulációs célzatú, fiktív árfolyamot eredményez, illetve az ügyfele számára hátrányosnak tekinthet. 7. Egyenlegközl A Bank minden negyedévet követ en elkészíti ügyfelei egyenlegközl jét. Az egyenlegközl tételesen tartalmazza az Ügyfél negyedév során bonyolított ügyleteinek forgalmi kimutatását, valamint a negyedév utolsó napjára vonatkozó készletnyilvántartását. Ellentétes írásos rendelkezés (az Ügyfél nem kér postázást) hiányában a Bank negyedévet követ 15. napig az ügyfél levelezési címére kipostázza az egyenlegközl t. Amennyiben az Ügyfél bármely oknál fogva nem kapja meg a kimutatást, úgy köteles a Banktól azt ismételten megkérni. Ennek elmulasztása esetén ez esetlegesen ebb l származó kár kizárólag az Ügyfelet terheli. Amennyiben a negyedévet követ naptári hónap utolsó munkanapjáig az egyenlegközl tartalmával kapcsolatosan az Ügyfél részér l írásos észrevétel nem érkezik, továbbá az Ügyfél semmilyen formában nem jelzi, hogy az egyenlegközl t nem kapta meg úgy a Bank az egyenlegközl t elfogadottnak tekinti. Az egyenlegközl készletnyilvántartásra vonatkozó része az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás id pontjára vonatkozóan igazolja. Az egyenlegközl nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. E rendelkezések ügyfelek általi betartásáért a Bank felel sséget nem vállal. 3. Felel sség A szerz d felek az átadott értékpapírok hiány-, per-, teher- és igénymentességéért kölcsönösen szavatosságot vállalnak. A Bank nem felel az olyan kárért, amelyek er hatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély /bejegyzés/ megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következik be. A Bank a szerz dés teljesítését akadályozó tényez k felmerülése esetén minden olyan esetben kizárja felel sségét, amely bizonyíthatóan nem a Bank magatartása miatt következett be, illetve amelyet a Banktól független események idézték el. A Bank jogosult az Ügyfél megbízását visszatartani addig amíg az Ügyfél a Bank nyilvántartása szerint hiányzónak Ügyfél által aláírt példány nem érkezett vissza a Bankhoz - min sített szerz déseket, megbízásokat aláírva nem bocsátja a Bank rendelkezésére. 16

17 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A Bank befektetési eszközre vonatkozó adásvételi és bizományi szerz dések ügyfelek részére történ közvetítésére ügynöki hálózatot szervezhet. Az ügynök eljárásáért a Bank úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Az ügynök igénybevételével történ ügyletkötés vagy megbízás esetén is az eljárás rendje és a Díjtáblázatban feltüntetett díjai érvényesek, annak külön következménye, költség és határid kihatása - az Üzletszabályzat I. Általános részének 9. fejezetében (A Bank ügynöki hálózata m ködtetésére és az ott történ üzletkötésekre vonatkozó speciális rendelkezések) írtakon, valamint a Díjtáblázatban foglaltakon kívül - nincs. A Bank külön felhívja ügyfelei figyelmét arra a tényre, hogy szolgáltatásait ügynökein keresztül is nyújtja, melynek speciális szabályait a jelen Üzletszabályzat I. Általános részének 9. fejezete tartalmazza. A Bank felhívja minden ügyfele figyelmét arra, hogy a befektetési eszközök adásvétele magas kockázatú, és nem garantálható nyereség üzletág. A Bank ugyan mindent megtesz az adott ügyletek teljes szakszer séggel és gondossággal történ teljesítéséért, azonban a befektetési eszközök árának gyors és el re kiszámíthatatlan mérték és irányú változása miatt az ügyfélnek a komoly veszteség kockázatával is számolnia kell. A fenti megállapítások különösen igazak a határid s és opciós ügyletekre. A Bank az általa megkötött szerz dések teljesítéséért a felel sségét nem korlátozhatja, illetve nem zárhatja ki, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint az ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerz désszegését. Súlyos szerz désszegésnek min sül, ha az ügyfél a) adásvételi szerz dés esetén nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben adja át a pénzt, illetve az értékpapírt; b) bizományi szerz dés esetében a letéti követelményeknek nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben tesz eleget; c) határid s, illetve opciós ügyleteknél a letéti követelményeknek és a fizikai szállítás kötelezettségének nem, vagy nem határid ben, illetve nem a megfelel összegben tesz eleget, továbbá ha a letét összegének az árfolyamváltozás miatt szükségessé vált kiegészítését nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel mértékben teljesíti; d) értékpapír kölcsönzés esetén (i) nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben adja át, (ii) illetve vissza a pénzt, illetve az értékpapírt; az óvadék nyújtási követelményeknek nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel összegben tesz eleget, továbbá ha az óvadék összegének az árfolyamváltozás miatt szükségessé vált kiegészítését nem, vagy nem határid ben, illetve nem megfelel mértékben teljesíti; (iii) a fizikai szállítás kötelezettségének nem, vagy nem határid ben, illetve nem a megfelel összegben tesz eleget; e) bármelyik ügyletnél 17

18 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától (i) adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, vagy valótlan adatot közöl; (ii) bármely olyan magatartást tanúsít, amely a már nyújtott pénzügyi biztosíték elvonására vagy csorbítására irányul; (iii) az ügylet díjának megfizetését nem teljesíti.. Súlyos szerz désszegés esetén a Bank jogosult az adott ügylet típusától függ en lehetséges megoldások közül a számára kisebb kockázatú megoldást választva a szerz dést l azonnali hatállyal elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. 4. Ügyleti biztosítékok Az ügyféllel szemben fennálló bármely követelés biztosítékaként a Bank javára óvadékul szolgál az ügyfél Banknál nyilvántartott mindenkori teljes, szabad rendelkezés - harmadik személy javára szóló joggal nem terhelt - pénz- és értékpapír-állománya, mely az erre irányuló szerz déssel és az óvadék tárgyának átadásával alapítható. Az óvadékot minden esetben meg kell határozni és egyértelm en azonosíthatóan ki kell kerülnie a kötelezett rendelkezése alól. Átadásnak kell tekinteni minden olyan eljárást, amely alapján az óvadék tárgya egyértelm en azonosítható módon az ügyfél hatalmából a Bank hatalmába kerül vagy az ügyfél korlátlan rendelkezése alól egyébként kikerül, különösen a bankszámlán, ügyfélszámlán, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán a Bank javára való jóváírást, elkülönítést, zárolást, ideértve az ügyfél vagy harmadik személy számláján a Bank javára történ jóváírást, elkülönítést, zárolást is. A Bank az t illet óvadéki jog alapján az rizetében lév és az ügyfél javára nyilvántartott pénzeszközök illetve értékpapírok kiadását illetve a számlaterhelés végrehajtását az ügyféllel szemben esedékessé vált díjai, költségigénye és járulékaik megfizetéséig, továbbá esetleges kárának megtérítéséig jogosult visszatartani, illetve az óvadékul szolgáló eszközöket a Bank kedvezményezettségének megjelölésével jogosult zárolni. A Bank az ügyfél javára nyilvántartott értékpapírokból az értékpapírok piaci áron való értékesítése vagy az értékpapírok tulajdonba vétele útján, az ügyféllel történ utólagos elszámolás mellett jogosult az ügyféllel szemben esedékessé vált bármely követelését, ideértve az ügyfél biztosíték nyújtási, illetve feltöltési kötelezettségének elmulasztásából származó forintban vagy devizában nyilvántartott követelést is, közvetlenül kielégíteni. A Bank az ügyfél javára nyilvántartott devizák konvertálásával jogosult az ügyféllel szemben fennálló forintban nyilvántartott, esedékessé vált bármely követelését kielégíteni. Ezen esetekben a konverzió végrehajtása az ügyfél rendelkezése nélkül történik, a konverzió értékér l illetve az alkalmazott árfolyamról a bank utólag egyoldalúan írásban tájékoztatja az ügyfelet. 18

19 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától A konverzió során használt árfolyamok és értéknapok tekintetében a Bank a II/E/3 (ügyfélszámla) részben foglaltaknak megfelel en jár el. Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Bank jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból, így akár a jelen pontban írtak szerint biztosítékul szolgáló pénz- és értékpapír állományból, mint biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelel módon úgy, ahogy az a Bank követelése kielégítését a legeredményesebben szolgálja; lehet ség szerint az ügyféllel történ el zetes egyeztetést követ en, az ügyfél érdekeinek figyelembevételével is. Amennyiben az ügyfél által adott megbízás biztosítására az ügyfél elkülönített óvadékot nyújtott, azonban az óvadék összege a megbízás teljesítéséhez, vagy a megbízással összefüggésben a Banknak az ügyféllel szemben keletkez követelése kielégítéséhez nem elegend, a Bank jogosult - az ügyfél egyidej értesítése mellett - az ügyfél Banknál elhelyezett bármely szabad eszközéb l (pénz, értékpapír) szabad rendelkezése szerint követelését kielégíteni. Ez esetben ez az óvadékon felüli összeg nem óvadék jogcímén, hanem követelés kielégítése jogcímén kerül a Bank által felhasználásra. Az ügyfél megbízások adásakor az ügylet ellenértékét vagy az ügylet megkötéséhez szükséges, adott keretszerz désben meghatározott mérték pénzügyi biztosítékot köteles elhelyezni a banknál óvadékként, valamint a Bank külön felhívására az ügyfél köteles az óvadékot feltölteni. Fedezetként elfogadható pénz (forint, deviza), állampapír illetve az adott keretszerz désben meghatározott egyéb értékpapírok. A zárolt értékpapírok biztosítékként történ beszámítása a Bank mindenkori Fedezetértékelési Szabályzata szerint történik. A Bank az ügyleti biztosítékként kapott óvadékot saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni, azt kizárólag az ügylet biztosítására fordíthatja. Az ügyfél mentesül a biztosítékadási kötelezettsége alól, amennyiben szabad eszközeinek egyenlege fedezi a szükséges biztosítékot, és az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges biztosítéknak megfelel összeget a Bank zárolja. Több, folyamatban lév megbízás esetén az egyes biztosítékokat össze kell adni és a számlának ezt az összeget kell fedeznie, illetve ezt az összeget kell zároltatni. A Bank jogosult a követelt biztosíték mértékét, illetve összegét bármikor megváltoztatni, err l azonban köteles az ügyfelet adott keretszerz désben megadott elérhet ségén haladéktalanul értesíteni. Az ügyfél az ily módon adódó különbözetet köteles az értesítést követ munkanapon 10 óráig a Bank rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az ügyfél az el z bekezdésben foglalt kötelezettségének nem, vagy nem határid ben tesz eleget, a Bank jogosult a nem teljesít ügyfél pozícióját likvidálni és 19

20 BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos november 27. napjától szükség szerint fennmaradó követelését az óvadékból, illetve az ügyfél bármely a banknál nyilvántartott szabad rendelkezés eszközeib l kielégíteni. Az el bbiekben leírtakból származó minden költség és kár az ügyfelet terheli. 5. Az egyes ügyletek díjazása Az egyes ügyletek díjazását jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képez díjtáblázat tartalmazza. A díjtáblázatban nem szabályozottakra jelen fejezet rendelkezései az irányadók. A Díjtáblázatban meghatározott díjak mértékét a Bank saját hatáskörében bármikor módosíthatja. A módosítás hatálya azonban a korábban elfogadott megbízásokra csak a módosításnak az ügyfél részére Hirdetmény útján történt kézbesítését követ 15. nap lejártával terjed ki. 1. Értékpapír-bizományosi tevékenység A Bank által folytatott tevékenységre megállapított jutalékok mértékét l a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. Bizományosi jutalék csak a megbízás sikeres teljesítése esetén jár, s a megbízás teljesítésének elszámolásakor esedékes. A Bank a díjazás mértékét saját hatáskörben bármikor módosíthatja, de a módosítás nem érinti a korábban leadott megbízásokat, illetve a korábban leadott megbízások új megbízásnak min sül módosításait. Külföldi értékpapírra és/vagy származékos termékre szóló megbízás teljesítése során a Bank, mint bizományos jogosult a külföldi közrem köd, illetve közvetít díját felszámítani ügyfeleinek. 2. Ügyfél- és értékapírszámla vezetés, letétkezelés, letéti rzés Az Ügyfél átlagos éves befektetési állománya után a Bank letéti díjat számít fel, melynek id arányos része havonta kerül felszámításra a hatályos díjszabályzat alapján. Ha az ügyfél nem rendelkezik értékpapír készlettel a vonatkozási id szakban a bank a hatályos díjszabályzat alapján Ügyfél- és Értékpapírszámla vezetési díjat számol fel, mely id arányosan havonta kerül levonásra a hatályos díjszabályzat alapján. Értékpapírok letéti rzéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja: Címlet felváltásakor az ügyfél viseli a megfelel címlet papírok el állításának teljes költségét. 20

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Ügyfélszám: Dátum: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Amely létrejött egyrészr l A Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben