Kémiai kötés: több atom reakcióba lépése során egy közös, stabil (telített) külső elektronhéj alakul ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kémiai kötés: több atom reakcióba lépése során egy közös, stabil (telített) külső elektronhéj alakul ki."

Átírás

1 19. Kémiai kötések (Elsődleges és másodlagos kötések. Elektronegativitás, elektronaffinitás, ionizációs energia. Ionos, fémes és kovalens kötés. A kovalens kötések fajtái, működésük, osztályozásuk, hibridizáció. Hidrogénkötés, dipól-dipól kötés és annak változatai.) Kémiai kötés: több atom reakcióba lépése során egy közös, stabil (telített) külső elektronhéj alakul ki. Ezek lehetnek elsőrendű (vagy elsődleges) és másodrendű (vagy másodlagos) kémiai kötések. Vegyi reakciók során, a vegyérték-elektronok révén elsőrendű kémiai kötés alakul ki. A molekulák közötti ún. intermolekuláris erők pedig másodrendű kötéseket hoznak létre. Az elsőrendű kötések lehetnek kovalens, ionos és fémes kötések, a másodlagosak tartozhatnak a hidrogén-kötések, a dipól-dipól (ezzel egy csoportba sorolják a dipól-ion jellegű kötéseket is), vagy a Van der Waals (vagy diszperziós) kötések közé. A fenti rendszerezés két fontos mennyisége az elektronegativitás és az elektronaffinitás. Továbbá, kapcsolódó fogalom az ionizációs energia. Elektronegativitás (EN): kovalens kötés esetén megmondja, hogy egy atom mennyire vonzza a kötést létrehozó elektronpárt (elektronvonzó képesség). Értékét kísérletileg lehet meghatározni, a többi, a kötésben részt vevő atomhoz képest. Mivel viszonyszám, mértékegysége nincs. A legtöbbet használt elektronegativitási rendszer a Pauling-féle elektronegativitási rendszer. Pauling a periódusos rendszer elemeihez rendelt elektronegativitást, amelynek értéke 0 és 3,98 közötti lehet. A Pauling-féle EN skála alapját a lítium (EN 0,98) és a fluor (EN 3,98) adja, a többi atom EN-értékét ezekhez viszonyítva állapították meg. Megjegyzendő, hogy a konkrét értékek tekintetében nagy a szórás az irodalomban, attól függően, hogy milyen viszonyítási pontot választanak, hogyan mérnek, és pontosan milyen számítási modellt alkalmaznak. Elektronaffinitás (E ea ): Ennek értelmezése sem rögzített, többféleképpen is meghatározzák. A Magyarországon elterjedt definíció a következő: Az az energia, amely egy mólnyi gázállapotú atomnak vagy molekulának egy elektron felvételéhez szükséges, így egyszeres negatív töltésű ion jön létre: X + e - X - (Egy másik, elsősorban angol nyelvterületen használt definíció (előjelét tekintve ellentétes az előzővel): (E kezdeti E végső ) energiakülönbség, amikor egy elektron kapcsolódik egy semleges atomhoz vagy molekulához.) Az első meghatározás mentén elmondható, hogy - Elektropozitív elemek azon elemek, amelyeknél energia-befektetés szükséges az elektron felvételéhez, vagyis nem szívesen fordulnak elő anion formában. - Elektronegatív elemek azok, amelyeknél az elektron felvétele során energia szabadul fel, vagyis szívesen fordulnak elő anion formájában. Az elektronaffinitást meghatározták az egyes elemekbe, amelyek egy speciális periódusos rendszerben is felírhatóak. Legnegatívabb elektronaffinitással a klór rendelkezik. Ionizációs energia: Az az energia, mely ahhoz szükséges, hogy kationt hozzunk létre egy (nem feltétlenül semleges) atomból. Általánosabban, egy atom n-edik ionizációs energiája az az energiamennyiség, amely az n-edik elektron leszakításához szükséges, miután az előző n 1-et már leszakítottuk. Hogy mely elemek várhatóan milyen elsőrendű kötésbe lépnek egymással, meghatározhatjuk az elektronegativitás segítségével. - Ha az elektronegativitások összege (ΣEN) kicsi és különbségük (ΔEN) kicsi, akkor fémes kötés jön létre. - Ha a ΣEN összeg nagy és ΔEN különbség kicsi, akkor kovalens kötés jön létre. - Ha ΔEN nagy, akkor ionos kötés jön létre. Továbbá, az elektronegativitás indikációt ad a molekulák polaritását illetően is.

2 A fentieken túl érdekes még annak tisztázása, hogy mennyire erősek egymáshoz képest a kötések (1 mol anyagra vonatkoztatva): - Elsődleges kötések: kj/mol - Hidrogén-kötés: kj/mol - Dipólus-dipólus: 3-4 kj/mol - Diszperziós: 1-10 kj/mol ELSŐRENDŰ KÖTÉSEK Kovalens kötés Kovalens kötésnek nevezzük azt az elsőrendű kémiai kötést, amelyben az atomok közös (ko~) vegyértékkel (valencia) rendelkeznek. Jellemzően azonos, vagy különböző atomok részvételével is létrejöhet. Amennyiben stabil, a kötés eredménye egy molekula. A kovalens kötés esetén (akárcsak egy atom esetében) egy elektron egy bonyolult vonzó-taszító kölcsönhatási rendszerbe kerül, és ennek megfelelően változik a megtalálhatósági valószínűsége. Ennek az egzakt leírása roppant bonyolult, és már az egyszerű molekulák szintjén is problémás. Azért, hogy a fizikai és kémiai alkalmazások számára kezelhetővé váljon a kötések (esetünkben a kovalens kötés) leírása, különféle fogalmi rendszereket vezettek be, amelyek jobban, vagy kevésbé kapcsolódnak a kvantummechanikai leíráshoz. Az alábbiakban néhány alapfogalmat szeretnék tisztázni, leginkább a Fizika oldaláról (ahol lehet), mindig szem előtt tartva, hogy mi történik az elektronokkal, elvégre ők csak a vonzó és taszító potenciálokat érzik, illetve megfelelnek az energia-minimum elvének, illetve a Pauli-elvnek. Kötő és lazító pályák Az alábbi megközelítés alapja a molekula-pályák (MO: Molecule Orbitals) egyik kvantumkémiai leírása, amelynek lényege, hogy az elektronok olyan pályákon helyezkednek el, amelyek a molekula egészéhez tartoznak (bár lehet, hogy a megtalálhatósági valószínűség csak egy kis térrészben nagy, és ezeket a kiinduló atomi pályák kombinálásával írhatjuk le. Az egyes elektronok hullámfüggvényeinek ilyen összeadása miatt ezt az elméletet LCAO elméletnek hívják (Linear Combination of Atomic Orbitals). Amikor két atom (vagy már molekula) elég közel kerül egymáshoz (ütköznek) ahhoz, hogy bizonyos elektronpályáik átfedjenek, akkor két dolog történhet. 1. A két pálya hullámfüggvénye kioltja egymást az atomok közötti térrészben, a hullámfüggvény alakja ekkor a két elektron hullámfüggvényéből számolva C1 1 C2 2. Jól látható, hogy elképzelhető, hogy 0 legyen bizonyos helyeken, vagyis ezeken a helyeken a megtalálhatósági valószínűsége az elektronnak nulla lesz. Szimmetria-okokból ez jellemzően a két atom közti térrészben valósul meg. Ez azt okozza, hogy az elektronfelhők úgy torzulnak, hogy a két atommag taszító hatása jobban érvényesül, a két atom (molekula) között taszító hatás érvényesül. Energetikailag leírva ez az eset magasabb energiaállapotot jelent, mint a két elektron kötés nélküli állapotát, így ez a helyzet mindenképpen instabil, nem jön létre kötés. 2. A két pálya hullámfüggvénye erősíti egymást az atomok közti térrészben, a hullámfüggvény alakja ekkor C1 1 C2 2. Ekkor a két atom közti térben létrejön egy olyan térrész, amelyben kifejezetten magas az elektronok megtalálási valószínűsége. Ez azt okozza, hogy létrejön egy olyan nagy megtalálhatósági valószínűségű térrész, amelyben az elektronok megtalálhatóak kötés jön létre. Energetikailag leírva ez az eset alacsonyabb energiaállapotot jelent, mint a két elektron kötés nélküli energiája, így ez a helyzet stabilan is fennmaradhat.

3 Szemléltetésként álljon itt néhány kötő-lazító elektronpálya különféle pályák találkozásakor. Két s pálya esetén Két p pálya esetén Egy s és egy p pálya esetén Két sp 3 hibrid pálya esetén

4 Megjegyzés: a pályák felrajzolásakor azokat a térrészeket jelöljük, ahol adott %-nál nagyobb az elektronok megtalálási valószínűsége. De ezeken kívül sem feltétlenül nulla. A lazító pályák esetén az úgynevezett csomósíkokon egzaktul nulla a megtalálhatósági valószínűség. Kötő és nemkötő elektronok Azokat a külső elektronhéjon lévő elektronokat, amelyek a molekula valamely kötésében részt vesznek, kötő elektronoknak, a kötésben részt nem vevő elektronokat nemkötő elektronoknak hívjuk. Jellemzően ez utóbbiak párban léteznek egy adott atomi pályán, így a kettősüket nemkötő elektronpárnak hívjuk. A kovalens kötés leírásának alapelvei Bár sokféle leírási módja van a molekulapályáknak, vagy azok létrejöttének, van néhány általános, a kvantumelméletből származó alapelv, amelynek mindegyik modellben érvényesülnie kell. Ezek az alábbiak. 1. Energiaminimum(ra törekvés) elve: ez alapján először mindig a legalacsonyabb energiájú állapotok töltődnek be, vagyis az elektronok alaphelyzetben a legalacsonyabb energiájú (be nem töltött) pályán helyezkednek el. Ez persze azt is jelenti, hogy egy stabil molekula-pálya alacsonyabb energiájú, mint annak a két atomi pályának az összesített energiája, amelyekből létrejön. Ez egyébként általánosságban is előfeltétele a kovalens kötés létrejöttének. 2. Pauli-elv: bár a kvantumszámok jelentése megváltozik a molekulák esetében, itt is igaz, hogy két elektron nem lehet ugyanabban az állapotban, vagyis nem lehet minden kvantumszáma azonos. Ez azt jelenti, hogy egy molekulapályán legfeljebb két elektron helyezkedhet el, és ők is ellentétes spinekkel. 3. Hund-szabály: azonos energiájú pályák betöltődése először párosítatlan elektronokkal történik (lévén a pályán lévő elektron taszítása befolyásolja a második elektron hullámfüggvényét). A kovalens kötések leírásának módszerei Praktikusan a cél a kovalens kötés kialakulásának, működésének, a létrejött molekula szerkezetének (geometria és polaritás) leírása merthogy ezek határozzák meg az adott anyag kémiai viselkedését. Az ehhez használt modellek fokozatosan fejlődtek. Ezek közül csak néhány mozzanatot emelek ki, amelyek a fentiekhez leginkább kapcsolódnak, és nem igényelnek bonyolultabb leírási módot. A Lewis-Kössel elmélet lényege, hogy a kovalens kötésben az atomok vegyértékelektronjainak nemesgázkonfigurációja valósul meg. Ennek későbbi kvantumkémiai leírása az úgynevezett vegyértékkötés (VB: Valence Bond) elmélet. A Lewis-Kössel elmélet önmagában még nagyon sok kérdésre nem ad választ, jellemző, hogy például több olyan molekula is elképzelhető, amelyek az elmélet szerint azonosak, mégis különbözik az elektronszerkezete (lásd rezonanciaelmélet). A fentiek alapján több, egymástól különböző kötés-típust tudunk megkülönböztetni. Ezek jellemzően a pálya geometriai alakjával írhatóak le, vagyis pontosabban a kialakuló pálya szimmetriáival (mivel ezek határozzák meg a molekula fizikai tulajdonságait). A szigma-kötés (röviden σ) olyan kötés, amely a két atommagot összekötő egyenesre forgásszimmetrikus. - A kovalens kötések közül ez a legerősebb. - Lévén forgásszimmetrikus, nem gátolja az atomok egymáshoz képesti elfordulását, rotációját. - Mivel ez a legalacsonyabb energiaszintet biztosító pálya, és mivel a legalacsonyabb energiaszintre törekednek az elektronok, minden kovalens kötésben van szigma-kötés.

5 - Szigma-kötés létrejöhet két s pálya, vagy egy s és egy p pálya között, illetve, ha teljesítik a geometriai feltételt, akkor két p pálya, vagy s, p és hibrid pályák között is. A korábbi képanyagban találhatók erre vonatkozó referenciák. A pi-kötés (röviden π) a p pályákra utal, mert a pi-pályák geometriája hasonló a p pályákéhoz. Jellemző az elektronok nulla megtalálhatósági valószínűségéhez tartozó csomósík megléte (ezen fekszik a két atommag), és az ehhez képest alul-felül (vagy előtt-mögött ) elhelyezkedő pálya. A konkrét alakot természetesen sok tényező befolyásolja. - A pi-kötés kötési energiája kisebb, mint a szigma-kötésé. - Mivel ez már nem forgásszimmetrikus, akadályozza az atomok rotációját. - Pi-kötés alapvetően p pályák között jön létre, de elképzelhető megfelelő orientációjú d pályák között is. Érdemes még megemlíteni, hogy van delta-kötés (röviden δ) és elméletben van fi-kötés (röviden φ) is. A delta-kötésnek két csomósíkja is van, és jellemzően két d pálya hozza létre, míg a fi-kötés az f pályák között jöhet létre. Míg a fi-kötés igazából csak elméletben létezik, a delta-kötés léte bizonyos fémorganikus vegyületekben megfigyelhető. Kötési energiája jóval kisebb, mint a pi-kötésé. Azonban még a fenti pálya-klasszifikációnak is sok problémája volt bizonyos molekulák kötésszögeinek, vagy többszörös kötéseinek leírásával. A kérdésre a hibridizáció modellje ad lehetséges választ (Pauling). A hibridizáció során különböző s és p pályákból jönnek létre olyan hibrid pályák, amelyekkel már leírhatók olyan molekula-geometriák, amelyeket enélkül nem tudnánk megfelelően értelmezni. A legjellemzőbb példa a metán, amely egy tetraéderes geometriájú molekula. Azonban a szén-atom kötésben részt vevő elektronjai között van egy darab s, és három darab p. Ezek mind különböző energiaszintekhez tartoznak, és geometriájuk is különböző. Így biztosan nem hozhatnak létre tetraéderes geometriájú molekulát. Sőt, ha az atomot külön tekintenénk, kiderülne, hogy a szénatom 2s pályája zárt, és csak két 2p pályán lennének kötő elektronok, vagyis nem is tudna 4 db hidrogénnel kötést létrehozni. A fenti atomhéj-kép helyett a következő módon képzeljük el a metán kialakulását. A szén egy darab s és három p elektronja hibrid pályákat hoznak létre (esetünkben sp 3 hibrid pályákat), amelyek azonos erősségű (azonos energiájú) szigma-kötéseket képesek létrehozni a hidrogénatomokkal, így jön létre a tetraéderes geometria, és a mért kötésszögek. Ennél jobban nem célunk elmélyedni a hibridizáció modelljében, de fontos kiemelni, hogy bizonyos kettős és hármaskötések leírásához is szükséges különböző (sp 2, sp) hibrid pályák modelljének alkalmazása. Természetesen, mint minden közelítő eljárásnak, ennek is korlátozott az alkalmazhatósága. Jellemzően a hibridizálódás modellje d pályák bevonásakor már nem működőképes. Jobb eredményeket adnak a megfelelően kezelt MO modellek, amelyek közelebb állnak a kvantummechanikai megközelítéshez. Az összetettebb, vagyis több pályát is tartalmazó kötések lehetnek egyszeresek, kétszeresek, háromszorosak, illetve néhány esetben négyszeresek is. Ezek szoros összefüggésben vannak a lehetséges kötő-pályák energiájával, ezért: - Az egyszeres kötés egy szigma-kötést tartalmaz. - A kétszeres kötés egy szigma és egy pi kötést.

6 - A háromszoros kötés egy szigma és két pi kötést. - A négyszeres kötés egy szigma, két pi és egy delta kötést. A fenti fogalmi és modell-kör fontos része tudni, hogy egy kötés datív-e. Datív kötés esetén az egyik kötő elektronpárt az egyik atom adja. Ez amellett, hogy a kötés leírását is megváltoztatja, a létrejött molekulák fizikai paramétereit is erősen befolyásolja. Erre az egyik legeklatánsabb példa a szénmonoxid (CO) molekula. Ha csak a résztvevő atomok elektronegativitását vennénk alapul, az eredmény egy poláros molekula lenne. Mivel azonban a harmadik (pi) kötés mindkét elektronját az oxigén adja, a töltésközéppont majdnem a geometriai középpontba kerül, vagyis a CO molekula végsősoron majdnem teljesen apoláros lesz. Érdemes még megemlíteni azt is, hogy előfordul olyan helyzet, amikor bizonyos kötő elektronok nem csak két atomhoz tartoznak, hanem egy bonyolultabb rendszerben több atom is osztozik rajtuk, vagyis az elektronpálya az egész rendszerre kiterjed (hasonlóan a fémes kötéshez). Ezek delokalizált elektronrendszert hoznak létre ami például az aromás gyűrűk leírásában alapvető fontosságú. A fentiekben éppen csak megkarcolgattuk azoknak a modelleknek a felszínét, amelyek a kovalens kötés leírásában szerepet játszanak, és bizony, több fontos elmélet/modell sem került szóba. Azonban ezen fogalmak és elgondolások alapján már képet kaphatunk arról, hogy hogyan is kezelhető a kovalens kötés, és az általa létrejövő molekulák leírása anélkül, hogy az alkalmazhatóságot fel kellene áldoznunk. Mert a fentiek mögött mindig az a kép található, amelyben egy elektron vonzó és taszító kölcsönhatások között igyekszik a legalacsonyabb megfelelő energiaállapotot elérni. Az ezt leíró hullámegyenletek megoldásával teljesen pontos képet kapnánk a molekulákról, ha azokat meg tudnánk oldani. Ionos kötés Két ion (a negatív töltésű anion és a pozitív töltésű kation) részvételével jön létre. A két iont az elektrosztatikus vonzás köti össze. Az atomtörzsek elektronfelhőinek taszító hatása nem engedi, hogy a két atom teljesen összeolvadjanak, így a két ion között egy adott távolság megmarad. A kötés keletkezésekor a nagyobb elektronegativitású atom a másiktól egy elektront vesz át, így jönnek létre az ionok. Fontos feltétel, hogy a két résztvevő atom elektronegativitása nagy mértékben különbözik egymástól (ΔEN nagy). Az ion töltésszámát az határozza meg, hogy hány elektront vett át a másik atomtól (vagy fordítva). Említés: ionrács Fémes kötés Több atom részvételével jön létre fémes kötés. Kevés vegyérték-elektronnal rendelkező atomok között, ahol az elektronok az atommagtól viszonylag távolabb helyezkednek el, és így azok kisebb energiával kötődnek az atomhoz. Így ezen atomok ionizációs energiája és elektronegativitása is kicsi. Azonban a kötésben résztvevő többi atomnak is kicsi az elektronegativitása (ΣEN és ΔEN is kicsi), így közöttük olyan kötés jön létre, amelyben a vegyértékelektronok a kötésben valamennyi fématomhoz tartoznak, ezt nevezzük delokalizált elektronrendszernek. Fontos kiemelni, hogy a fémes kötés kvantummechanikai leírásának lényegi eleme, hogy az elektron hullámfüggvénye az egész fémrácsra kiterjed, és tükrözi a rács térbeli és időbeli periodicitását és hibáit. A fémes kötésről, és annak kapcsolatáról az elektromos vezetéssel további információk találhatóak Kovács Endre Szilárdtest-fizikai alkalmazások jegyzetében (

7 MÁSODRENDŰ KÖTÉSEK A másodrendű kötések molekulák között jönnek létre, ezeket úgynevezett intermolekuláris kötőerők biztosítják. A másodlagos kötések legalább egy nagyságrenddel kisebb energiájúak, mint a résztvevő molekulákat létrehozó kovalens kötés. Éppen ezért energiaközlés során először a másodlagos kötések bomlanak fel, a molekulák egy adott energiaszintig egészben maradnak. Az egynemű molekulák közti másodrendű kötések határozzák meg az anyag makroszkópikus tulajdonságainak nagy részét, például a halmazállapotot. Hogy a többfajta másodrendű kötésből mely jön létre, azt meghatározza a molekula alakja, polarizáltsága, és ezen keresztül a molekulákat alkotó kötések sajátosságai, például az atomok elektronegativitása. Hidrogénkötés A másodrendű kötések közül ez a legerősebb. Olyan vonzó kölcsönhatásról van szó, ahol az egyik molekula egy nagy elektronegativitású molekularészhez kapcsolódik egy hidrogén, a másik molekulának (általában az is nagy elektronegativitású) pedig van megfelelő nemkötő elektronpárja. A vonzó kölcsönhatás a hidrogén és a nemkötő elektronpár között alakul ki. Tapasztalatok szerint a hidrogénkötés kialakulásához egy nagyelektronegativitású, kis méretű és nemkötő elektronpárral rendelkező elem atomja szükséges, amelyhez közvetlenül kapcsolódik egyhidrogénatom. Elsősorban három elem képes ilyen kötés kialakítására: a Fluor, az Oxigén és anitrogén. Megjegyzendő, hogy van intermolekuláris (molekulák közti) és intramolekuláris (molekulán belüli) hidrogénkötés is. Az előbbire jó példa a víz, az utóbbira pedig a cukrok. A hidrogénkötésnek köszönhető, hogy makroszkópikus méretekben az ezzel kapcsolódó molekulákból álló anyagok nagy felületi feszültséggel, magas párolgáshővel rendelkeznek, és vízben jól oldhatóak. Van der Waals kötés Több, különféle módon létrejövő kötést sorolunk ide. Ezek közös jellemzője, hogy a molekulákon belüli töltés-aszimmetriából származó vonzó kölcsönhatáson alapulnak. A molekulák közti távolságot a Van der Waals erők és az elektronfelhők (és atommagok) közötti taszítóerők egyensúlya határozza meg. A Van der Waals kötéssel kapcsolódó molekulákból álló anyagok alacsony olvadás- és forráspontúak, ezért leggyakrabban gáz, vagy folyadék halmazállapotúak szobahőmérsékleten. Ha nagy molekulatömeg miatt szilárd kristályokba rendeződnek, ezen kristályok meglehetősen puhák. A Van der Waals kötéseket három csoportba sorolhatjuk attól függően, hogy alaphelyzetben egyik, vagy másik résztvevője poláros, vagy apoláros. Dipóluskötés (dipól-dipól kölcsönhatás) Polarizált, vagyis nemzérus dipól-nyomatékkal rendelkező molekulák között jön létre, lévén azok ellentétes töltésű részei vonzzák egmást. Orientációs hatásnak is hívják, mivel a két molekula a legkedvezőbb irányba forgatják be egymást. Erőssége kisebb, mint a hidrogénkötésé, de nagyobb a diszperziós kölcsönhatásnál (lásd lejjebb). Ez gyakran arra sem elegendő, hogy gáz halmazállapotból folyadék kondenzálódjon, de ha már folyadék, vagy szilárd fázisban van a rendszer, a kötés rendezettséget eredményez a dipólusok orientálódása révén. Mivel a Van der Waals erők között ez a legerősebb, leginkább ilyen kötés hozhat létre folyadék, vagy szilárd halmazállapotú rendszert. A létrejövő anyag fizikai tulajdonságait elsősorban a résztvevő dipólusok dipólnyomatékának nagysága határozza meg. Kitekintés: ion-dipól erők A fentihez hasonló hatás érvényesül egy dipólus és egy ion között is. A dipólus egyik, vagy másik polaritása vonzza az ellentétes töltésű iont.

8 Indukciós effektus Ha a két molekulából az egyik poláros, de a másik apoláros, akkor is létrejöhet köztük vonzóerő. A makroszkópikusan értelmezett elektromos megosztáshoz hasonlóan a poláros molekula hatására az apoláros molekula elektroneloszlása torzul, így lesz egy indukált dipólnyomatéka. Így már a két poláros molekula között kialakulhat a dipólkötéshez hasonló kötés. Általában gyengébb (sokkal gyengébb), mint a dipóluskötés, de vannak kivételek. Diszperziós hatás A fenti jelenség felléphet két apoláros molekula esetében is. Lévén az elektronfelhő alakja statisztikus alapon van meghatározva, időben kis változásai lehetnek időben a töltéseloszlásnak. Vagyis időről időre egy apoláros molekulának is van dipólnyomatéka (még ha az nagyon kicsi is). Ezt felerősíti, ha a két molekula (vagy atom) egymás közelébe kerül, lévén az elektronfelhők és a magok is mind hatással lesznek egymásra. Két molekula között így kialakulhat egy kötés, mivel két pillanatszerű dipólus már eléggé eltorzíthatja egymás elektroneloszlását, hogy kötés jöhessen létre. Megjegyzés: fontos kiemelni, hogy a fenti diszperziós jelenség nem csak apoláros, hanem poláros molekulák esetében is fellép, de a molekula polaritásából származó hatások sokkal nagyobbak, mint a diszperzió következményei. Megjegyzés: a különböző források az indukciós és diszperziós alapon működő kötést hívják Londonkötésnek is, de vannak olyan források, amelyek csak az utóbbit sorolják ezen névhez. A következő oldalakon szemléltető képanyag található, a nyomtathatóság kedvéért külön oldalon!

9 Hibridizáció a metán kialakulásában Az sp 3 hibrid pályák geometriája Kétszeres kötés képe geometriai viszonyok kétszeres kötés esetén Háromszoros kötés képe

10 Benzol-gyűrű lehetséges elektronpályáinak energiája Apoláros CO 2 és poláros ammónia (NH 3 ) képe Hidrogén-kötés H 2 O Hidrogén-kötés vízben és jégben

11 Dipól-dipól kölcsönhatások (taszító és vonzó is lehet) Ion-dipól kölcsönhatás

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol Kémiai kötések A természetben az anyagokat felépítő atomok nem önmagukban, hanem gyakran egymáshoz kapcsolódva léteznek. Ezeket a kötéseket összefoglaló néven kémiai kötéseknek nevezzük. Kémiai kötések

Részletesebben

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) 4. előadás A kovalens kötés elmélete Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) az atomok kötő és nemkötő elektronpárjai úgy helyezkednek el a térben, hogy egymástól minél távolabb legyenek A központi

Részletesebben

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás 3. A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS OVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Kémiai kötések Na Ionos kötés Kovalens kötés Fémes

Részletesebben

A kovalens kötés polaritása

A kovalens kötés polaritása Általános és szervetlen kémia 4. hét Kovalens kötés A kovalens kötés kialakulásakor szabad atomokból molekulák jönnek létre. A molekulák létrejötte mindig energia csökkenéssel jár. A kovalens kötés polaritása

Részletesebben

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Elektronegativitás. Elektronegativitás Általános és szervetlen kémia 3. hét Elektronaffinitás Az az energiaváltozás, ami akkor következik be, ha 1 mól gáz halmazállapotú atomból 1 mól egyszeresen negatív töltésű anion keletkezik. Mértékegysége:

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

Energiaminimum- elve

Energiaminimum- elve Energiaminimum- elve Minden rendszer arra törekszi, hogy stabil állapotba kerüljön. Milyen kapcsolat van a stabil állapot, és az adott állapot energiája között? Energiaminimum elve Energiaminimum- elve

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS KOVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Ionos kötés Na Cl Ionpár képződése e - Na + Cl - Na:

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis-elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869)   nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil s-mezı (fémek) Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) http://www.ptable.com/ nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil p-mezı (nemfém, félfém, fém) d-mezı (fémek) Rendezés elve: növekvı rendszám (elektronszám,

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai kötés magasabb szinten 11-1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek? 11- Vegyérték kötés elmélet 11-3 Atompályák hibridizációja 11-4 Többszörös kovalens kötések 11-5 Molekulapálya elmélet 11-6 Delokalizált

Részletesebben

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74 Elsőrendű kötések Szalai István ELTE Kémiai Intézet 1/74 Az előadás vázlata ˆ Ismétlés ˆ Ionos vegyületek képződése ˆ Ionok típusai ˆ Kovalens kötés ˆ Fémes kötés ˆ VSEPR elmélet ˆ VB elmélet 2/74 Periodikus

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai kötés magasabb szinten 13-1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek? 13- Vegyérték kötés elmélet 13-3 Atompályák hibridizációja 13-4 Többszörös kovalens kötések 13-5 Molekulapálya elmélet 13-6 Delokalizált

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer energia szintek atomokban

Részletesebben

20/10/2016 tema04_biolf_

20/10/2016 tema04_biolf_ 4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség. Típusai: ionos kötés kovalens kötés fémes kötés Egy egyszerű modell a kémiai kötések kialakítására:

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! FELADATMEGOLDÁS Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Melyik sorozatban található jelölések fejeznek ki 4-4 g anyagot? a) 2 H 2 ; 0,25 C b) O; 4 H; 4 H 2 c) 0,25 O; 4 H; 2 H 2 ; 1/3 C d) 2 H;

Részletesebben

tema04_

tema04_ 4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai A kötések kialakulásának oka: energianyereség. A kémiai kötés típusai: ionos kötés kovalens kötés fémes kötés Kötések kialakítása - oktett

Részletesebben

A hidrogénmolekula. Energia

A hidrogénmolekula. Energia A hidrogénmolekula Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve! Ezt két H-atomra alkalmazva: Erősítő átfedés csomósík Energia

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

A hidrogénmolekula. Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve!

A hidrogénmolekula. Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve! Energia A hidrogénmolekula Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve! Ezt két H-atomra alkalmazva: Erősítő átfedés csomósík

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 3. hét. Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Az elızı órán elsajátítottuk, hogy.

Általános és szervetlen kémia 3. hét. Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Az elızı órán elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 3. hét Az elızı órán elsajátítottuk, hogy milyen a kvantummechanikai atommodell hogyan épül fel a periódusos rendszer melyek a periodikus tulajdonságok Mai témakörök elsıdleges

Részletesebben

4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai. Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség.

4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai. Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség. 4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség. Típusai: ionos kötés kovalens kötés fémes kötés Kötések kialakítása - oktett elmélet (1916-19

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Kérdések Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39 Kémiai kötés 12-1 Lewis elmélet 12-2 Kovalens kötés: bevezetés 12-3 Poláros kovalens kötés 12-4 Lewis szerkezetek 12-5 A molekulák alakja 12-6 Kötésrend, kötéstávolság 12-7 Kötésenergiák Általános Kémia,

Részletesebben

Vegyületek - vegyületmolekulák

Vegyületek - vegyületmolekulák Vegyületek - vegyületmolekulák 3.Az anyagok csoportosítása összetételük szerint Egyszerű összetett Azonos atomokból állnak különböző atomokból állnak Elemek vegyületek keverékek Fémek Félfémek Nemfémek

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai

Az anyagszerkezet alapjai Kérdések Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Kérdések Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK Rausch Péter kémia-környezettan Hogy viselkedik az ember egyedül? A kémiában ritkán tudunk egyetlen részecskét vizsgálni! - az anyagi részecske tudja hogy kell

Részletesebben

Kémiai kötés Lewis elmélet

Kémiai kötés Lewis elmélet Kémiai kötés 10-1 Lewis elmélet 10-2 Kovalens kötés: bevezetés 10-3 Poláros kovalens kötés 10-4 Lewis szerkezetek 10-5 A molekulák alakja 10-6 Kötésrend, kötéstávolság 10-7 Kötésenergiák Általános Kémia,

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok Szalai István ELTE Kémiai Intézet 1/45 Az előadás vázlata ˆ Ismétlés ˆ Történeti áttekintés ˆ Mengyelejev periódusos rendszere ˆ Atomsugár, ionsugár ˆ Ionizációs

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekIKözgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 3. hét

Kémiai alapismeretek 3. hét Kémiai alapismeretek 3. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2013. szeptember 17.-20. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c : Molekulákon

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS Milyen képlet adódik a következő atomok kapcsolódásából? Fe - Fe H - O P - H O - O Na O Al - O Ca - S Cl - Cl C - O Ne N - N C - H Li - Br Pb - Pb N

Részletesebben

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion 06.07.5. Fizikai kémia. 4. A VB- és az -elmélet, a H + molekulaion Dr. Berkesi ttó ZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke 05 Előzmények Az atomok szerkezetének kvantummehanikai leírása 90-30-as

Részletesebben

Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik

Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Bozó Tamás 2012. október 16. Atomi kölcsönhatások Nemesgázok: atomi előfordulás (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) Többi elem: molekulákat alkot (pl. H

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA. Az anyag szerkezete

ORVOSI KÉMIA. Az anyag szerkezete ORVOSI KÉMIA Az anyag szerkezete Nagy Veronika PTE ÁOK 2017/18. Egyes ábrákat a Chemistry c. (McMurry & Fay, 4 th ed.) könyvből vettünk át. Tanulási célok Az anyagot felépítő elemi részecskék (atomok,

Részletesebben

A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel.

A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel. A SZILÁRDTEST FOGALMA Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. a) Méret: b) Szilárdság: molekula klaszter szilárdtest > ~ 100 Å ideálisan rugalmas test: λ = 1 E σ λ : rel. megnyúlás

Részletesebben

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában 1 Órarend 2 Kurzussal kapcsolatos emlékeztető Kurzus: Az előadás látogatása ajánlott Gyakorlat

Részletesebben

Molekulák világa 2. kémiai szeminárium. Szilágyi András

Molekulák világa 2. kémiai szeminárium. Szilágyi András Molekulák világa 2. kémiai szeminárium Szilágyi András Kvantummechanikai ismétlés Kvantummechanikai részecskéről csak valószínűségi állítást tehetünk A részecske leírója a hullámfüggvény, ez kódolja a

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

1.2. A szilárd testek szerkezete

1.2. A szilárd testek szerkezete 1.2. A szilárd testek szerkezete A szilárd halmazállapothoz általában az alkotók (elem, ion, molekula) meghatározott geometriai rendje tartozik (kristályrács-típus, rácstávolság, kötési szögek). A rácselemek

Részletesebben

Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma

Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma Csakspin-momentum μ g e S(S 1) μ B μ n(n 2) μ B A komplexek mágneses momentuma többnyire közel van ahhoz a csakspin-momentum értékhez, ami az adott elektronkonfigurációjú

Részletesebben

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008 Folyadékok és szilárd anayagok 3-1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 3-2 Folyadékok gőztenziója 3-3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 3-4 Fázisdiagram 3-5 Van der Waals kölcsönhatások 3-6

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Bevezetés az általános kémiába

Bevezetés az általános kémiába Bevezetés az általános kémiába 1. előadás (Atomok és molekulák szerkezete) Előadó: Krámos Balázs kramosbalazs@ch.bme.hu Segédanyag: http://www.ch.bme.hu/oktatas/ejegyzet/ Benkő Zoltán és mtsai: Kémiai

Részletesebben

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3. előadás 12-09-17 2 12-09-17 Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3 Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer Elsőként Dimitrij Ivanovics Mengyelejev és Lothar Meyer vette észre az elemek halmazában

Részletesebben

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK 5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK KRISTÁLYKÉMIAI ALAPFOGALMAK Atomok: az anyag legkisebb olyan részei, amelyek még hordozzák a kémiai elem jellegzetességeit. Részei: atommag (mely protonokból és neutronokból

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok

Folyadékok és szilárd anyagok Folyadékok és szilárd anyagok 7-1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 7-2 Folyadékok gőztenziója 7-3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 7-4 Fázisdiagram 7-5 Van der Waals kölcsönhatások 7-6

Részletesebben

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás Szénhidrogének II: Alkének 2. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C = C kötést

Részletesebben

Kormeghatározás gyorsítóval

Kormeghatározás gyorsítóval Beadás határideje 2012. január 31. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Kormeghatározás gyorsítóval

Részletesebben

Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Példaként: atomi erő mikroszkópia

Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Példaként: atomi erő mikroszkópia Áttekintés Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Példaként: atomi erő mikroszkópia Bozó Tamás Nanobiotechnológia és Molekuláris Biofizika Munkacsoport Biofizikai és Sugárbiológiai

Részletesebben

Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Példaként: atomi erő mikroszkópia

Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Példaként: atomi erő mikroszkópia Áttekintés Atomi, illetve molekuláris kölcsönhatások és alkalmazásaik Példaként: atomi erő mikroszkópia Bozó Tamás Nanobiotechnológia és Molekuláris Biofizika Munkacsoport Biofizikai és Sugárbiológiai

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai

Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai 1.1. Az atomok elektronszerkezete Az anyag alapvető építőkövei az atomok. Részben ezek szerkezete, részben egymáshoz való kapcsolódásuk szabja meg az anyagok

Részletesebben

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges Az élő anyag szerkezeti egységei víz nukleinsavak fehérjék membránok Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges A Föld felszínének 2/3-át borítja Előfordulása az emberi szövetek felépítésében

Részletesebben

KÉMIA. Felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére. Szerkesztette: Szabó Mária SZTE MK ÉMI

KÉMIA. Felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére. Szerkesztette: Szabó Mária SZTE MK ÉMI KÉMIA Felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére Szerkesztette: Szabó Mária SZTE MK ÉMI Jelen tananyag a en készült az Európai Unió támogatásával.

Részletesebben

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba FBN332E-1 Dr. Geretovszky Zsolt 2010. október 6. Anyagcsaládok Fémek Kerámiák, üvegek Műanyagok Kompozitok A családok közti különbségek tárgyalhatóak: atomi szinten

Részletesebben

Az élethez szükséges elemek

Az élethez szükséges elemek Az élethez szükséges elemek 92 elemből kb. 25 szükséges az élethez Szén (C), hidrogén (H), oxigén (O) és nitrogén (N) alkotja az élő szervezetekben előforduló anyag 96%-t A fennmaradó 4% legnagyobb része

Részletesebben

Atomszerkezet, kötések

Atomszerkezet, kötések Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 016/17 Atomszerkezet, kötések Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Az előadás során megismerjük: a két alapvető atommodell alapjait, és a modellek közötti különbségeket;

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n. 2008. április 29.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n. 2008. április 29. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n Értékelés: A beadás dátuma: 2008. május 6. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Heterociklusos vegyületek

Heterociklusos vegyületek Szerves kémia A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!), ún. HETEROATOM is részt vesz. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén, oxigén, kén szerepel, (de ismerünk arzént, szilíciumot,

Részletesebben

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás Szénhidrogének III: Alkinok 3. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n 2 Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C C kötést

Részletesebben

Minimumkérdések Általános és Szerves Kémia I. tárgyból (2012 nappali)

Minimumkérdések Általános és Szerves Kémia I. tárgyból (2012 nappali) Minimumkérdések Általános és Szerves Kémia I. tárgyból (2012 nappali) 1. Hány proton és elektron van a 10 rendszámú elemben? 10 proton, 10 elektron 2. Milyen részecskék találhatók az atommagban? Protonok

Részletesebben

az Anyagtudomány az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, az anyagszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatokkal, valamint a tulajdonságok

az Anyagtudomány az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, az anyagszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatokkal, valamint a tulajdonságok az Anyagtudomány az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, az anyagszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatokkal, valamint a tulajdonságok megváltoztatásának elvi alapjaival foglalkozó tudomány

Részletesebben

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév)

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév) Minta vizsgalap (2007/08. I. félév) I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4,

Részletesebben

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy bolygó atommodell... 4 5 C.) A Bohr-féle atommodell...

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Kémia 1 A kémiai ismeretekről A modern technológiai folyamatok és a környezet védelmére tett intézkedések alig érthetőek kémiai tájékozottság nélkül. Ma már minden mérnök számára alapvető fontosságú a

Részletesebben

http://www.nature.com 1) Magerő-sugár: a magközéppontból mért távolság, ameddig a magerők hatótávolsága terjed. Rutherford-szórásból határozható meg. R=1,4 x 10-13 A 1/3 cm Az atommag terének potenciálja

Részletesebben

Anyagtudomány. Anyagszerkezeti alapismeretek

Anyagtudomány. Anyagszerkezeti alapismeretek Anyagtudomány Anyagszerkezeti alapismeretek 1 Anyagválasztás szerepe 1.üvegbura 2.semleges gáz vagy vákuum 3.volfrámszál 4.árambevezető 5.árambevezető 6.állvány 7.üvegállvány 8.elektromos érintkező (nulla)

Részletesebben

Anyagtudomány ANYAGSZERKEZETI ALAPISMERETEK GERZSON MIKLÓS

Anyagtudomány ANYAGSZERKEZETI ALAPISMERETEK GERZSON MIKLÓS Anyagtudomány ANYAGSZERKEZETI ALAPISMERETEK GERZSON MIKLÓS 1 Anyagválasztás szerepe 1.üvegbura 2.semleges gáz vagy vákuum 3.volfrámszál 4.árambevezető 5.árambevezető 6.állvány 7.üvegállvány 8.elektromos

Részletesebben

Spektroszkópiai módszerek 2.

Spektroszkópiai módszerek 2. Spektroszkópiai módszerek 2. NMR spektroszkópia magspinek rendeződése külső mágneses tér hatására az eredő magspin nem nulla, ha a magot alkotó nukleonok közül legalább az egyik páratlan a szerves kémiában

Részletesebben

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só?

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só? Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl, NaCl C) Fe(NO

Részletesebben

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923

Részletesebben

Elektrosztatikai alapismeretek

Elektrosztatikai alapismeretek Elektrosztatikai alapismeretek THALÉSZ: a borostyánt (élektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza. Az egymással szorosan érintkező anyagok elektromosan feltöltődnek, elektromos állapotba

Részletesebben

Gergely Pál - Erdőd! Ferenc ALTALANOS KÉMIA

Gergely Pál - Erdőd! Ferenc ALTALANOS KÉMIA Gergely Pál - Erdőd! Ferenc ALTALANOS KÉMIA TARTALOM KÉMIAI ALAPFOGALMAK 1 Sí rendszer 1 Atomok és elemek 2 Tiszta anyagok és keverékek 3 Az atomok szerkezete 4 Az atom alkotórészei 4 Az atommag felépítése

Részletesebben

Bevezetés az általános kémiába

Bevezetés az általános kémiába Bevezetés az általános kémiába 1. előadás (Atomok és molekulák szerkezete) Előadó: Krámos Balázs kramosbalazs@ch.bme.hu Segédanyag: http://www.ch.bme.hu/oktatas/ejegyzet/ Benkő Zoltán, Kőmívesné Tamás

Részletesebben

Cikloalkánok és származékaik konformációja

Cikloalkánok és származékaik konformációja 1 ikloalkánok és származékaik konformációja telített gyűrűs szénhidrogének legegyszerűbb képviselője a ciklopropán. Gyűrűje szabályos háromszög alakú, ennek megfelelően szénatomjai egy síkban helyezkednek

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2014. szeptember 9.-12. 1/13 2014/2015 I. félév, Horváth Attila c Hullámtermészet:

Részletesebben

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek Démokritosz: a világot homogén szubsztanciájú oszthatatlan részecskék, atomok és a közöttük lévı őr alkotja. Az atom szerkezete Egy atommodellt akkor fogadunk el érvényesnek, ha megmagyarázza a tapasztalati

Részletesebben

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer 12-09-16 1 A rendszerezés alapja, az elektronszerkezet kiépülése 12-09-16 2 Csoport 1 2 3 II III IA A B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IV V VI VII

Részletesebben

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info Nagy Erika Kémiából Ötös 7. osztályosoknak Részletek a könyvből www.kemia.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Az atomok szerkezete A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Atommodellek A kémiai szempontból legkisebb önálló részecskéket atomoknak nevezzük. Az atomok felépítésével kapcsolatos

Részletesebben

10.) Milyen alakja van az SF 4 molekulának? Rajzolja le és indokolja! (2 pont) libikóka; indoklás: 1 nemkötő és 4 kötő elektronpár

10.) Milyen alakja van az SF 4 molekulának? Rajzolja le és indokolja! (2 pont) libikóka; indoklás: 1 nemkötő és 4 kötő elektronpár 1.) Írja le az atom definícióját! (2 pont) Kémiai úton tovább nem bontható, pozitív töltésű atommagból és azzal kölcsönhatásban álló egy vagy több negatív töltésű elektronból felépülő részecske, elektromosan

Részletesebben

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 Név:.. Osztály.. 1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 A B a) hidrogén... 1. sárga, szilárd anyag b) oxigén...

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

Fémorganikus kémia 1

Fémorganikus kémia 1 Fémorganikus kémia 1 A fémorganikus kémia tárgya a szerves fémvegyületek előállítása, szerkezetvizsgálata és kémiai reakcióik tanulmányozása A fémorganikus kémia fejlődése 1760 Cadet bisz(dimetil-arzén(iii))-oxid

Részletesebben

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport 1 Minimumkövetelmények C 4 metán C 3 - metilcsoport C 3 C 3 C 3 metil kation metilgyök metil anion C 3 -C 3 C 3 -C 2 - C 3 -C 2 C 3 -C 2 C 3 -C 2 C 2 5 - C 2 5 C 2 5 C 2 5 etán etilcsoport etil kation

Részletesebben

Atomi és molekuláris kölcsönhatások. Pásztázó tűszondás mikroszkópia.

Atomi és molekuláris kölcsönhatások. Pásztázó tűszondás mikroszkópia. Atomi és molekuláris kölcsönhatások. Pásztázó tűszondás mikroszkópia. Kiss Balázs Nanobiotechnológia és Egyedi Molekula Kutatócsoport, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 2013. november 28. 2 Atomi kölcsönhatások

Részletesebben