Minimumkérdések Általános és Szerves Kémia I. tárgyból (2012 nappali)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minimumkérdések Általános és Szerves Kémia I. tárgyból (2012 nappali)"

Átírás

1 Minimumkérdések Általános és Szerves Kémia I. tárgyból (2012 nappali) 1. Hány proton és elektron van a 10 rendszámú elemben? 10 proton, 10 elektron 2. Milyen részecskék találhatók az atommagban? Protonok és neutronok 3. Hol található az elektron az atomban? az atommag körül, diszkrét pályákon, amelyek elektronhéjakba vannak rendezve. 4. Milyen részecskékből áll a hidrogén atom? 1 proton és 1 elektron 5. Milyen részecskék vannak a hidrogén ionban? 1 proton 6. Milyen magátalakulási formákat ismer? Radioaktív bomlás ( α,β,γ-sugárzás), maghasadás, magfúzió 7. Mi a magfúzió jellegzetessége? két kis rendszámú mag új elemmé alakulása. Nem kémiai reakció 8. Mi a maghasadás jellegzetessége?. A nagy tömegszámú mag neutronok hatására 2, kb ugyanolyan tömegszám-nagyságrendű magra hasad szét. 9. Mi a radioaktivitás jellegzetessége? magok átalakulásának lépcsőzetes folyamata, amely járhat rendszám növekedéssel vagy csökkenéssel. 10. Melyik magreakciónál keletkezik két közel azonos tömegszámú atommag? maghasadásnál 11. Hogyan változik az atommag tömege a radioaktív átalakulás során? Alfa bomlásnál 4 egységgel csökken, béta bomlásnál nem változik lényegesen ( gammánál csak foton távozik) 12. Melyik magátalakulásoknál csökken az atommag tömege? Radioaktivitás, maghasadás 13. Melyik magátalakulásoknál nő az atommag tömege? magfúzió 14. Melyik atommag átalakulás forma jellegzetessége az alfa, béta vagy gamma sugárzás? radioaktivitás 15. Milyen részecske az alfa sugárzás? 2 proton és 2 neutron távozik = He atommag (He 2+ ) 16. Milyen részecske a béta sugárzás? 1 elektron távozik a magból. Az elektron nem az elektronburokból származik hanem n = p + + e - bomlásból. 17. Milyen részecske a gamma sugárzás? foton 18. Melyik atommag átalakulás megy végbe a Napban? magfúzió 19. Hány kémiai kötésnyi energia szabadul fel 1 mol atommag hasadásakor? néhány milliószorosnyi 20. Miben tér el két izotóp egymástól? neutronszámában és tömegszámában 21. Mi a rendszám? pozitív magtöltések (protonok) száma, ami azonos azzal a számmal ami megadja az elem helyét a periódusos rendszerben. 22. Mi a tömegszám? a protonok és neutronok számának összege. 23. Mi határozza meg egy izotóp tömegét? izotóp tömegét könnyű meghatározni: protonok és neutronok számát kell összeadni 24. Mi határozza meg egy elem tömegét? Elemek tömegét a bennük lévő izotópok tömege és gyakorisága együttesen határozza meg. (A periódusos rendszerben megadott tömeg csak a természetesen előforduló izotópokat veszi figyelembe) 25. Mire vonatkozatják a relatív atomtömeget? szén 12es izotóp tömegének 1/12ed részére (Ez egy atomi tömegegység ) 26. Hány atom tömegét jelenti a relatív atomtömegnek megfelelő mennyiség? 1 molnyinak,azaz db-nak. 27. Miért nem egész szám sok elem atomtömege annak ellenére, hogy minden atomban a protonok és a neutronok száma egész szám az elektronok tömege meg

2 elhanyagolható? Mert relatív atomtömegük értékét izotópjaik aránya (gyakorisága) szabja meg 28. Mennyi a két protont két neutront és két elektront tartalmazó hélium atom rendszáma és tömegszáma, Írja a rendszámot és a tömegszámot a vegyjelhez a szokásos jelöléssel? He, rendszáma(z)=2, tömegszáma(a)=4 ( 24 He) 29. Melyik a leggyakoribb elem az Univerzumban? hidrogén 30. Melyik a leggyakoribb elem a Földön? Oxigén (atom %-ban hasonlítva össze) 31. Mi a különbség az elektronhéj és az elektronpálya között, milyen típusú elektronpályák lehetségesek? Az elektronok elektronpályákon mozognak, ez lehet s, p, d f típusú pálya, ami különböző geometriai alakot jelöl. A pályák héjakban vannak, egy héj egy adott távolságot jelent a magtól. 32. Milyen kapcsolat van az elektronhéjak feltöltődése és a periódusos rendszer periódusai között? minden periódusban új héj töltődése kezdődik el és fejeződik be 33. Milyen kapcsolat van az elektronpályák és az s, p, d, f elemek elnevezés között? Aszerint kerülnek a periódusos rendszer megfelelő mezőjébe, hogy melyik elektronpálya töltődik fel utoljára 34. Hogyan veszi fel az atom az energiát gerjesztéskor? az elektron egy pályával feljebb ugrik 35. Mit jelent az, hogy az atom kvantumokban képes energiát felvenni? csak az energiaszintek közötti energia adagok felvétele és leadása lehetséges 36. Hogyan adja le a gerjesztett atom az energiát? Mi történik ekkor az elektronnal? az elektron visszakerül eredeti pályájára, miközben a gerjesztési többletenergiáját fénysugárzás kíséretében leadja 37. Mit jelent az ionizáció? az atom elektronfelhőjéből eltávolítunk egy elektront, vagy: atomok, molekulák átalakulása, keletkezése elektron felvételével vagy leadásával 38. Hány elektron lehet egy s egy p egy d és f pályán? s-2, p-6, d-10, f Hány oszlop van az s a p és a d elemek számára a periódusos rendszerben?s-2, p-6, d A periódusos rendszerben hol találjuk a hasonló tulajdonságú elemeket? egy oszlopban, egymás alatt 41. Mi az oka annak, hogy a periódusos rendszer oszlopaiban az elemeknek hasonló a kémiai tulajdonsága? a vegyértékelektronok száma azonos 42. Mi az oka annak, hogy a periódusos rendszer egy oszlopában lefele haladva nő az atom mérete? nő az elektronhéjak száma 43. Melyik nagyobb az atom vagy a kation, miért? Az atom, mert a kation képződésekor sok esetben megszűnik a héj, lásd Na +, Ca 2+ ionok. 44. Melyik nagyobb az atom vagy az anion, miért? anion nagyobb mert az effektív magtöltés kicsit csökken mert adott számú proton vonzása több elektronra terjed ki. 45. Adja meg az ionizációs energia definícióját? az az energia, amely 1 mol szabad alapállapotú atom legkönnyebben leszakítható elektronjának eltávolításához szükséges 46. Mi az oka annak, hogy a periódusos rendszer egy oszlopában lefele haladva csökken az ionizációs energia? az oszlopokban lefelé haladva a legkönnyebben leszakítható elektronok egyre távolabb találhatók az atommagtól 47. Miért nem változik lényegesen az atom mérete a periódusban? egy perióduson belül az elektronok ugyanarra az elektronhéjra épülnek be 48. Adja meg az elektronegativitás definícióját. a kötésben lévő atom elektronvonzó képességét elektronegativitással jellemezzük, 49. Mire lehet használni az elektronegativitások különbségét? kötés típusának és polárosságának meghatározására

3 50. Miért nem szeretnek vegyületet kialakítani a nemesgázok? mert külső elektronhéjuk telített 51. Mi az oka az elemek vegyülési hajlamának? az energiaminimumra ill, a nemesgázokhoz hasonló szerkezet elérésére törekednek 52. Mit tekint a vegyületek legkisebb alkotóelemének? atomokat 53. Sorolja fel a kémiai kötések típusait. I.rendűek: kovalens, fémes, ionos II.rendűek: van der Waals = dipólus-dipólus kölcsönhatás, hidrogénhíd kötés 54. Melyik kötésnél lesznek az elektronok közös molekulapályán? kovalens kötésben 55. Melyik kötést tartja össze a Coulomb vonzás? ionos kötést 56. Mikor lesz egy kovalens kötés poláros? ha két eltérő elektronegativitású atom kapcsolódik össze kovalens kötéssel ( ha két különböző atom) 57. Mikor lesz egy kétatomos molekula poláros? Ha különböző atomokból áll, mert ez esetben az elektronegativitások különbsége nem nulla. 58. Mikor lesz egy több kötést tartalmazó molekula poláros? ha a kötések polaritásának vektori összege nem nulla. 59. Mit fejez ki a dipólusmomentum? A molekula polárosságának mértékét. 60. Milyen típusú az oxigén molekula kovalens kötése? apoláros 61. Milyen típusú a sósav molekula kovalens kötése? poláros 62. Melyik kötés létezik csak szilárd állapotban? ionos 63. Hol találhatók az elektronok a fémes kötésben? Delokalizáltan a rácspontban lévő ionok között elektronfelhő formájában. 64. Sorolja fel a másodlagos kötések típusait. van der Waals=dipólus-dipólus kölcsönhatás, hidrogénhíd kötés 65. Milyen viszonyban áll az elsődleges és a másodlagos kötések energiája? elsődleges kötések energiája néhány (100 KJ/mol)kb, a másodlagosaké néhányszor 10KJ/mol. ( azaz legalább egy nagyságrend a különbség) 66. Melyik kötés erősebb az ionos kötés vagy a hidrogénhíd kötés? ionos kötés 67. Milyen kötést bontunk fel az anyag megolvasztásakor az ionrácsos és a molekularácsos vegyületeknél? az ionrácsos kristályokban az ionokat ionos kötés tartja össze, míg a molekularácsos vegyületeknél a molekulákat gyenge másodlagos kötés tartja össze 68. Az ionrácsos vagy a molekularácsos vegyületnek magasabb az olvadáspontja? ionrácsos vegyületeknek 69. Alacsonyabb vagy magasabb a forráspont ha egy folyadékban a molekulák között van hidrogénhíd kötés? magasabb, mert a H-kötés felbontása többlet energiát igényel. 70. Milyen kötés a szigma kötés és hol található a kötő elektron pár a szigma kötésben? kovalens kötés, a kötés tengelye mentén a két atom közt található 71. Milyen kötés a π kötés és hol található a kötő elektron pár a π kötésben? kovalens kötés, a kötés tengelye felett, alatt, előtt ill, mögött 72. Ha két atom között hármas kötés van hány szigma és hány π kötés van a két atom között? egy szigma, két pí 73. Hogyan változik a kötéstávolság a két atom között, ha az egyszeres kötést többszörös kötés váltja fel? csökken 74. Mit jelent az, hogy egy kötés delokalizált? ha egy kötő elektronpár molekulapályája kettőnél több atomtörzsre terjed ki 75. Hol van delokalizált π kötés az acetilénben vagy a benzolban? benzolban 76. Milyen kötés tekinthető a poláros kovalens kötés határesetének? ionos kötés 77. Melyik halmazállapotban legkisebb a részecskék közötti kölcsönhatás? gáz halmazállapotban

4 78. A folyadék halmazállapotot melyikké alakítjuk ha a folyamatot entrópia csökkenés kíséri? az entrópia csökkenés a rendezettség növekedését jelenti, ezért szilárddá 79. Melyik halmazállapotban a legnagyobb az anyag sűrűsége? szilárd 80. Milyen részecskék fordulhatnak elő gáz halmazállapotban? molekulák és atomok, ionok 81. Írja fel az ideális gáz állapotegyenletét. p x V=n x R x T 82. Melyik gáztörvény tartalmaz anyagi minőségtől függő tagokat? a van der Waals állapotegyenlet (reális gázok állapotegyenlete) 83. Milyen gázra igaz és mit mond ki Avogadró tétele? ideális gázokra igaz, hogy az azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában azonos számú molekula van 84. Milyen gázra használható és mit fogalmaz meg Dalton törvénye? tökéletes gázokra, hogy a gázelegy nyomása a parciális nyomások összege 85. Mi a különbség az ideális és a reális gáz között? ideális gáz esetén nincs olyan elektrosztatikus kölcsönhatás, ami a szabad mozgást gátolja; a részecskéket pontszerűnek tekintjük, azaz méretüket elhanyagoljuk. 86. Hány darab N 2 molekula van 1 mól nitrogén gázban? 6 x Melyek azok a gázok amelyek közönséges körülmények között atomos állapotban fordulnak elő? nemesgázok 88. Milyen gáz állapotát írja le a van der Waals állapotegyenlet? reális gáz 89. Milyen mennyiség jellemzi a fluidumok folyási tulajdonságát? dinamikai viszkozitás. Jele η 90. Definiálja a sűrűséget. térfogategységnyi anyag tömege 91. Definiálja a viszkozitást. belső súrlódás - a fluidum (gáz ill. folyadék) folyásakor, áramlásakor fellépő ellenállás az áramlást kiváltó erővel szemben 92. Hogyan változik a gáz viszkozitása a hőmérséklet növekedésekor? növekszik 93. Hogyan változik a folyadék viszkozitása a hőmérséklet emelésekor? csökken 94. Milyen anyag viszkozitása határozza meg a súrlódást a tökéletesen kent felületek elmozdulásakor? kenőanyag 95. Definiálja a felületi feszültséget. egységnyi új felület kialakulásához szükséges munka, izoterm reverzibilis körülmények közt állandó n,p,v mellett 96. Milyen folyadékoknak van a víznél kisebb felületi feszültsége? szerves oldószereknek 97. Hogyan változik a felületi feszültség a hőmérséklet emelésekor? csökken 98. Hogyan változik a felületi feszültség ha felületaktív anyagot oldunk a vízben? csökken 99. Adja meg hol és milyen meniszkusszal helyezkedik el a folyadék szint a kapillárisban az edényben lévőhöz képest, ha a folyadék nedvesíti a kapilláris falát. a folyadék szintjénél magasabban, U alakban 100. Adja meg hol és milyen meniszkusszal helyezkedik el a folyadék szint a kapillárisban az edényben lévőhöz képest, ha a folyadék nem nedvesíti a kapilláris falát. a folyadék szintjénél alacsonyabban, fordított U-alakban 101. Definiálja a gőznyomást. a folyadék molekuláitól származó nyomás a folyadék fölötti térben 102. Mekkora a folyadék gőznyomása ha a folyadék forr? azonos a külső nyomással 103. Hogyan változik a folyadék forráspontja, ha növeljük a külső nyomást? nő 104. Hogyan változik a folyadék forráspontja, ha csökkentjük a nyomás? csökken 105. Sorolja fel a négy rácstípust. atomrács, ionrács, molekularács, fémrács

5 106. Milyen részecskék találhatók a molekularácsban és mi tartja össze a rácsot? a rács pontjaiban molekulák vannak, melyeket gyenge másodlagos kötőerők tartanak össze 107. Milyen részecskék találhatók az atomrácsban és mi tartja össze a rácsot? a rácspontokban atomok vannak, melyeket kovalens kötések tartanak össze 108. Melyik rács olvad hamarabb az atomrács vagy a molekularács? Miért? a molekularács, mert azt másodlagos kötések tartják össze 109. Mit jelent az izotróp fogalom és melyik izotróp, a folyadék vagy a kristály? Az izotróp anyagban a tulajdonságok függetlenek a térbeli irányoktól. A folyadék izotróp, a kristály anizotróp 110. Az entalpia vagy az entrópia változás nulla az ideális elegyeknél? Entalpia, azaz az elegyedést nem kíséri hőeffektus Hogyan függ a gáz oldódása folyadékban a gáz nyomásától? nagyobb nyomáson több gáz oldódik a folyadékban 112. Hogyan függ a gáz oldódása vízben a víz hőmérsékletétől? alacsonyabb hőmérsékletű vízben több gáz oldódik, melegítéskor a beoldott gáz eltávozik a folyadékból Írja le a tömegszázalék definícióját. a tömegszázalék megadja, hogy 100 gr oldatban hány gr oldott anyag van 114. Írja le a térfogatszázalék definícióját. a térfogatszázalék megadja, hogy 100 cm3 oldatban hány cm3 oldott anyag van 115. Írja le a mol/l koncentráció definícióját. az anyagmennyiség-koncentráció megadja, hogy az oldat 1 dm3-e hány mol oldott anyagot tartalmaz 116. Milyen részecske cserél gazdát a sav-bázis és milyen a redox reakciókban? sav-bázis reakcióban: proton (H+), redoxi reakcióban: elektron 117. Mennyi a szén oxidációs száma a metánban és a széndioxidban? Metán (CH4) :mínusz 4 ; szén-dioxid (CO2) :plusz 4, 118. Mennyi a kén oxidációs száma a kénhidrogénben és kéndioxidban?kén-hidrogén (H2S) : mínusz 2- ; kén-dioxid (SO2) : plusz Írja fel a metán oxidációjának sztöchiometriai egyenletét. CH 4 +2O 2 =CO 2 + 2H 2 O 120. Írja fel a kálium hidroxid és a kénsav reakcióját sztöchiometriai egyenlettel. 2KOH+H 2 SO 4 = K 2 SO 4 +2 H 2 O 121. Irja fel a kálium hidroxid és a kénsav reakcióját ionegyenlettel. 2K + + 2OH - + 2H + + SO 4 2- =2K + + SO H 2 O és ha egyszerűsítünk: OH - + H + = H 2 O 122. Írja fel a szén oxidációját termokémiai egyenlettel. Jelölje aláhúzással milyen plusz információkat tartalmaz a termokémiai egyenlet a sztöchiometriai egyenlethez képest? C(sz) + O 2 (g)= CO 2 (g) -ΔH 123. A szabadentalpia csökkenés vagy az entalpia csökkenés határozza meg a kémiai reakciók lejátszódásának irányát? a szabadentalpia csökkenés 124. Miért játszódhat le egy szobahőmérsékleten lehetetlen reakció magasabb hőmérsékleten? Mert a hőmérséklet emelésével a T ΔS tag szabadentalpia csökkenést biztosít Két reakció közül melyik a gyorsabb azonos hőmérsékleten? amelyiknek kisebb az aktiválási energiája 126. Mire fordítódik az aktiválási energia? az aktivált komplexum létrehozására, ami az aktivált komplexben lévő molekulák kötéseinek fellazítását jelenti Nő vagy csökken a reakció sebessége a hőmérséklet növelésekor? nő 128. Adott hőmérsékleten a kisebb vagy a nagyobb aktiválási energiájú reakció sebessége a nagyobb? a kisebbé

6 129. Kisebb vagy nagyobb a katalizált reakció aktiválási energiája a nem katalizáltnál? kisebb 130. Mi lesz az eredeti reakció sorsa, ha katalízissel egy az eredetinél kisebb aktiválási energiájú reakció utat nyitunk meg? reakció közben, mint párhuzamos reakciózajlik az eredeti reakció is, csak lassabban., 131. A lassúbb vagy a gyorsabb reakciónak nagyobb az aktiválási energiája? a lassabbnak 132. Mikor heterogén egy reakció? ha két különböző halmazállapotú anyag reagál egymással, vagy a termék más halmazállapotú 133. Melyik a homogén vagy a heterogén reakciók sebességét lehet befolyásolni keveréssel? a heterogén reakciójét 134. Igaz e, hogy az egyensúlyi reakcióban a kiindulási anyagok és a termékek mindig jelen vannak csak az arányuk változik? igaz 135. A molszám változással járó vagy az exoterm reakciók egyensúlyát lehet befolyásolni a nyomással? a molszám változással járót 136. Az exoterm vagy az endoterm reakciónál keletkezik több termék magasabb hőmérsékleten? endoterm reakciónál 137. Teljes vagy részleges a vízmolekulák disszociációja ph= 7-nél? részleges 138. Miért erős sav a sósav miért gyenge a szénsav? a sósav teljesen disszociál, a szénsav nem 139. Az erős vagy a gyenge sav disszociál nagyobb mértékben? az erős 140. Mi a semlegesség feltétele? a hidrogén és hidroxidionok koncentrációjának azonosnak kell lenni 141. Milyen részecskék keletkeznek elektrolitikus disszociácó során? kationok és anionok 142. Adja meg a ph definicióját. a hidrogénion koncentráció 10-es alapú negatiív logaritmusa 143. Milyen ion tartalmat jellemez a vizes oldatban a ph? hidogénion tartalmat 144. Milyen részecskék vezetnek az elektrolitokban? az elektrolitok pozitív és negatív ionjai 145. Milyen részecskék vezetnek a fémekben és a grafitban? a fémekben a fémrács delokalizált elektronjai, a grafitban az atomrács delokalizált elektronjai 146. Mi a neve annak a potenciálnak amely akkor jön létre egy fém felületén ha az saját ionját tartalmazó oldatba merül? elektródpotenciál 147. Milyen energia alakul át elektromos energiává a galvánelemben? kémiai energia 148. Milyen típusú reakció játszódik le a galvánelemben? redoxireakció 149. Milyen típusú reakció játszódik le az elektrolízisnél? redoxireakció 150. Mi keletkezik ha vizet elektrolizálunk? vizet bontjuk, oxigén és hidrogén gáz (molekula) keletkezik 151. Oxidáció vagy redukció játszódik le a katódon az elektrolízis során? Elektronfelvétel azaz redukció 152. Mi szab határt az elektrolízisnek vizes oldatokban? a víz bomlása, elektrolízise 153. Mi a túlfeszültség és mit befolyásol? A H2 vagy az O2 leválási feszültségének eltérése a reverzibilis elektródpotenciál értéktől, az elektrolizálható ionok körét befolyásolja 154. Mi a tüzelőanyag elem lényege? a tüzelőanyagot nem elégetik, hanem elektrokémiai folyamatokban oxidálják a kémiai anyagokat ( a tüzelőanyagokat). hatásfoka 90% 155. Az elektrokémiai sorban a hidrogén előtt vagy után álló elemek fejlesztenek hidrogén gázt savakkal reagálva? a hidrogén előttiek

7 156. Milyen típusú reakció, redoxi vagy sav-bázis a fémek oldódása sósavban? Redoxi reakció 157. Milyen típusú reakció a fém-oxidok oldódása savakban? sav-bázis reakció 158. Milyen folyamat játszódik le a vas korróziója során? oxidáció 159. Milyen vegyület képződik a fémek felületén passziváláskor? tömör oxidréteg 160. Miért nem rozsdál a rozsdamentes acél? mert krómmal ötvözik, ennek következtében az oxidréteg kedvezőbb - védő - tulajdonságú lesz (A vizsga megkezdésének feltétele: 10-ből 7 hibátlan válasz. )

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol Kémiai kötések A természetben az anyagokat felépítő atomok nem önmagukban, hanem gyakran egymáshoz kapcsolódva léteznek. Ezeket a kötéseket összefoglaló néven kémiai kötéseknek nevezzük. Kémiai kötések

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! FELADATMEGOLDÁS Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Melyik sorozatban található jelölések fejeznek ki 4-4 g anyagot? a) 2 H 2 ; 0,25 C b) O; 4 H; 4 H 2 c) 0,25 O; 4 H; 2 H 2 ; 1/3 C d) 2 H;

Részletesebben

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Elektronegativitás. Elektronegativitás Általános és szervetlen kémia 3. hét Elektronaffinitás Az az energiaváltozás, ami akkor következik be, ha 1 mól gáz halmazállapotú atomból 1 mól egyszeresen negatív töltésű anion keletkezik. Mértékegysége:

Részletesebben

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS Milyen képlet adódik a következő atomok kapcsolódásából? Fe - Fe H - O P - H O - O Na O Al - O Ca - S Cl - Cl C - O Ne N - N C - H Li - Br Pb - Pb N

Részletesebben

Általános és Szerves Kémia I. TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Általános és Szerves Kémia I. TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Általános és Szerves Kémia I. FÖLDTUDOMÁNYI, KÖRNYZETMÉRNÖKI ÉS FÖLDRAJZ BSC SZAKOK SZÁMÁRA SZAKMAI TÖRZSANYAGKÉNT OKTATOTT TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 8. Osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe írd fel a verseny lebonyolításáért felelős személytől kapott kódot a feladatlap minden oldalára. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás 3. A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS OVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Kémiai kötések Na Ionos kötés Kovalens kötés Fémes

Részletesebben

Általános kémia vizsgakérdések

Általános kémia vizsgakérdések Általános kémia vizsgakérdések 1. Mutassa be egy atom felépítését! 2. Mivel magyarázza egy atom semlegességét? 3. Adja meg a rendszám és a tömegszám fogalmát! 4. Mit nevezünk elemnek és vegyületnek? 5.

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens. Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Kémia 1 A kémiai ismeretekről A modern technológiai folyamatok és a környezet védelmére tett intézkedések alig érthetőek kémiai tájékozottság nélkül. Ma már minden mérnök számára alapvető fontosságú a

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

Energiaminimum- elve

Energiaminimum- elve Energiaminimum- elve Minden rendszer arra törekszi, hogy stabil állapotba kerüljön. Milyen kapcsolat van a stabil állapot, és az adott állapot energiája között? Energiaminimum elve Energiaminimum- elve

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév)

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév) Minta vizsgalap (2007/08. I. félév) I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4,

Részletesebben

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS KOVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Ionos kötés Na Cl Ionpár képződése e - Na + Cl - Na:

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só?

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só? Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl, NaCl C) Fe(NO

Részletesebben

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869)   nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil s-mezı (fémek) Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) http://www.ptable.com/ nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil p-mezı (nemfém, félfém, fém) d-mezı (fémek) Rendezés elve: növekvı rendszám (elektronszám,

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron Az atom felépítése 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! Név Jelölés Relatív tömeg Relatív töltés p + neutron g 2. A magnézium moláris tömege 24,3, tömegszáma

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyz jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer energia szintek atomokban

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Vegyületek - vegyületmolekulák

Vegyületek - vegyületmolekulák Vegyületek - vegyületmolekulák 3.Az anyagok csoportosítása összetételük szerint Egyszerű összetett Azonos atomokból állnak különböző atomokból állnak Elemek vegyületek keverékek Fémek Félfémek Nemfémek

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 524 03 Vegyész technikus Tájékoztató

Részletesebben

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető legyen! A feladatok megoldásához használhatod a periódusos

Részletesebben

Gergely Pál - Erdőd! Ferenc ALTALANOS KÉMIA

Gergely Pál - Erdőd! Ferenc ALTALANOS KÉMIA Gergely Pál - Erdőd! Ferenc ALTALANOS KÉMIA TARTALOM KÉMIAI ALAPFOGALMAK 1 Sí rendszer 1 Atomok és elemek 2 Tiszta anyagok és keverékek 3 Az atomok szerkezete 4 Az atom alkotórészei 4 Az atommag felépítése

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Mit tanultunk kémiából?2.

Mit tanultunk kémiából?2. Mit tanultunk kémiából?2. Az anyagok rendkívül kicsi kémiai részecskékből épülnek fel. Több milliárd részecske Mól az anyagmennyiség mértékegysége. 1 mol atom= 6. 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK Rausch Péter kémia-környezettan Hogy viselkedik az ember egyedül? A kémiában ritkán tudunk egyetlen részecskét vizsgálni! - az anyagi részecske tudja hogy kell

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont 1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai kötés magasabb szinten 11-1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek? 11- Vegyérték kötés elmélet 11-3 Atompályák hibridizációja 11-4 Többszörös kovalens kötések 11-5 Molekulapálya elmélet 11-6 Delokalizált

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008 Folyadékok és szilárd anayagok 3-1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 3-2 Folyadékok gőztenziója 3-3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 3-4 Fázisdiagram 3-5 Van der Waals kölcsönhatások 3-6

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai kötés magasabb szinten 13-1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek? 13- Vegyérték kötés elmélet 13-3 Atompályák hibridizációja 13-4 Többszörös kovalens kötések 13-5 Molekulapálya elmélet 13-6 Delokalizált

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek

Részletesebben

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 Név:.. Osztály.. 1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 A B a) hidrogén... 1. sárga, szilárd anyag b) oxigén...

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok

Folyadékok és szilárd anyagok Folyadékok és szilárd anyagok 7-1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 7-2 Folyadékok gőztenziója 7-3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 7-4 Fázisdiagram 7-5 Van der Waals kölcsönhatások 7-6

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Kormeghatározás gyorsítóval

Kormeghatározás gyorsítóval Beadás határideje 2012. január 31. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Kormeghatározás gyorsítóval

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy

Részletesebben

A kovalens kötés polaritása

A kovalens kötés polaritása Általános és szervetlen kémia 4. hét Kovalens kötés A kovalens kötés kialakulásakor szabad atomokból molekulák jönnek létre. A molekulák létrejötte mindig energia csökkenéssel jár. A kovalens kötés polaritása

Részletesebben

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Az atomok szerkezete A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Atommodellek A kémiai szempontból legkisebb önálló részecskéket atomoknak nevezzük. Az atomok felépítésével kapcsolatos

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek Atomok elsődleges kölcsönhatás kovalens ionos fémes véges számú atom térhálós szerkezet 3D ionos fémek vegyületek ötvözetek molekulák atomrácsos vegyületek szilárd gázok, folyadékok, szilárd anyagok Gázok

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3. előadás 12-09-17 2 12-09-17 Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3 Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer Elsőként Dimitrij Ivanovics Mengyelejev és Lothar Meyer vette észre az elemek halmazában

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) 4. előadás A kovalens kötés elmélete Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) az atomok kötő és nemkötő elektronpárjai úgy helyezkednek el a térben, hogy egymástól minél távolabb legyenek A központi

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy bolygó atommodell... 4 5 C.) A Bohr-féle atommodell...

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA 1. Kémiai alapfogalmak: - A kémia alaptörvényei ( a tömegmegmaradás törvénye, állandó tömegarányok törvénye) -

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Kérdések Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

A testek részecskéinek szerkezete

A testek részecskéinek szerkezete A testek részecskéinek szerkezete Minden test részecskékből, atomokból vagy több atomból álló molekulákból épül fel. Az atomok is összetettek: elektronok, protonok és neutronok találhatók bennük. Az elektronok

Részletesebben

A tudós neve: Mit tudsz róla:

A tudós neve: Mit tudsz róla: 8. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2015

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2015 1. Az energiaszintek elektronokkal való feltöltésére vonatkozó kijelentések közül melyik igaz? A. A 3. héj maximum 8 elektront tartalmazhat. B. A 3d alhéj elektronokkal való feltöltése a 4s alhéj előtt

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74 Elsőrendű kötések Szalai István ELTE Kémiai Intézet 1/74 Az előadás vázlata ˆ Ismétlés ˆ Ionos vegyületek képződése ˆ Ionok típusai ˆ Kovalens kötés ˆ Fémes kötés ˆ VSEPR elmélet ˆ VB elmélet 2/74 Periodikus

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis-elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben