MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK. (Az Ügyrend 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK. (Az Ügyrend 1."

Átírás

1 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK (Az Ügyrend. melléklete) 202

2

3 A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI SZABÁLYOK Az alapszabály és az ügyrend rendelkezései: 5. A Társaság tagja lehet azzal a feltétellel, hogy a Társaság céljait támogatja, alapszabályát elfogadja, munkájában részt kíván venni, az előírt, illetve vállalt anyagi hozzájárulást befizeti, és a Társaság tagjai közé felveszik: () bármely büntetlen előéletű magyar vagy külföldi természetes személy (a továbbiakban együttesen egyéni rendes tag); (2) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együttesen jogi tag); (3) Nem lehet tagja a Társaságnak politikai párt és munkavállalói érdekképviselet. 28. A közgyűlés működése () A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. (2) A közgyűlésen részt vesz a tagok összessége. (3) A közgyűlésen megfigyelőként bárki részt vehet. (4) A közgyűlés jár el a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben, s ezen felül jogosult az elnökség és az intézőbizottság hatáskörébe tartozó bármely döntést magához vonni. Ü. 3. A közgyűlések ügyintézésének szabályzatát az ügyrend. melléklete tartalmazza. 29. A közgyűlés feladata A Társaság működési feltételeinek meghatározása és működésének irányítása, összhangban a Társaság céljával (alapszabály 8. és 9. ). 30. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: () a Társaság alapszabályának megállapítása, módosítása; (2) állandó szakmai bizottságok létrehozása; (3) az éves költségvetés elfogadása; (4) az éves gazdálkodás mérlegének elfogadása; (5) a közhasznúsági jelentés elfogadása; (6) az elnökség évi beszámolójának elfogadása; (7) a fegyelmi és etikai bizottság beszámolójának elfogadása; (8) a felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása; (9) új működési egységek alakítása és elnevezése, meglevők összevonása, megosztása, megszüntetése, illetve elnevezésük módosítása; (0) a hazai és nemzetközi szervezetekbe történő belépés és kilépés eldöntése; () a más társadalmi szervezettel történő egyesülés és a feloszlás ügyében döntés; (2) emlékérmek, díjak alapítása; (3) a következő tisztségviselők megválasztása és visszahívása: az elnökségbe elnök, 3 alelnök, főtitkár, titkár

4 9 tag; a felügyelőbizottságba elnök, alelnök, 5 tag; a fegyelmi és etikai bizottságba elnök, alelnök, 5 tag; elnöknek a szakmai bizottságok élére a Hidrológiai Közlöny szerkesztőbizottságába, a Hidrológiai Tájékoztató szerkesztőbizottságába, a tudományos bizottságba az oktatási bizottságba, az ifjúsági bizottságba, a szeniorok tanácsába, a vízügyi történeti bizottságba, a kitüntetések bizottságába, a nemzetközi kapcsolatok bizottságába, a Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj bíráló bizottságba; főszerkesztőnek a szakmai folyóiratok szerkesztésére a Hidrológiai Közlöny szerkesztőbizottságába, a Hidrológiai Tájékoztató szerkesztőbizottságába; főszerkesztőnek a Magyar Hidrológiai Társaság Hírei szerkesztéséhez. (4) A tisztségviselők közül a Társaság elnöke, három alelnöke, főtitkára, titkára, a felügyelőbizottság, továbbá a fegyelmi és etikai bizottság elnöke ugyanazon tisztségre, egymás után csak egy alkalommal választható újra. (5) Az alapszabály 30. (4) szerint megválasztott 9 elnökségi tag közül 4 a szakosztályok, 6 a területi szervezetek egy-egy csoportját képviseli, és 9 az egyéni tagok közül kerül megválasztásra. A szakosztályok és a területi szervezetek egy-egy csoportját képviselő küldöttet a csoportba tartozó működési egységek elnökei közül választják meg. (6) A felügyelőbizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása során figyelembe kell venni azt, hogy ezekre a tisztségekre csak azok választhatók meg, akik: nem tartoznak a Társaságnak a közgyűlés által megválasztott tisztségviselői közé; a Társasággal ezen megbízatáson kívül más tevékenységre irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állnak; kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik; a Társaság cél szerinti juttatásából nem részesülnek (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatások és azon juttatások igénybevételét, amelyeket a Társaság tagjainak a tagsági jogviszony alapján, az alapszabály és az ügyrend szerint nyújt); nem hozzátartozójuk azoknak, akik az előzőek szerint a felügyelőbizottságnak tagjai nem lehetnek. (7) A választott tisztségviselők visszahívásáról a rendes vagy rendkívüli közgyűlés dönt. (8) A választott tisztségviselők visszahívására a rendkívüli közgyűlés csak az intézőbizottság egyhangú javaslata alapján hívható össze.

5 3. A közgyűlés összehívása () A Társaság minden naptári évben legalább egy rendes közgyűlést tart. Minden negyedik évben tisztújító közgyűlésre is sor kerül, amely az esedékes évenkénti rendes közgyűlés keretében is megtartható. (2) A közgyűlést az elnök hívja össze. (3) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az elnökség határozatára, illetve a bíróság ilyen döntése esetén, továbbá akkor, ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével a rendkívüli közgyűlés összehívását írásban kéri. (4) Ha rendkívüli közgyűlés összehívását a tagoknak bizonyítottan legalább egyharmada kéri, akkor azt az elnök a kérés kézhezvételétől számított 90 napon belül köteles összehívni. Ennek elmulasztása esetén a kezdeményező tagok önmaguk jogosultak a kezdeményezett kérdésekben a rendkívüli közgyűlés összehívására. (5) A közgyűlést a meghívók szétküldésével hívják össze, és a közgyűlés összehívását a Társaság honlapján, valamint az Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben is közzé kell tenni. (6) A közgyűlés helyét, idejét, valamint tervezett napirendjét és a napirend mellékleteit a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben legalább a közgyűlés tervezett időpontja előtt 30 nappal közzé kell tenni. 32. A közgyűlés résztvevői, szavazati és választhatósági jog () A közgyűlésen az alapszabály 28. (2) szerint meghívott minden résztvevője szavazati és választhatósági joggal vehet részt. (2) Minden meghívott egy-egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jogot átruházni nem lehet. E jogot csak személyesen lehet gyakorolni. 33. A közgyűlés levezetése () A közgyűlést a Társaság elnöke, a tisztújító közgyűlésen lezajló választást az erre az alkalomra az elnökség javaslatának figyelembe vételével megválasztott levezető elnök vezeti. (2) A közgyűlés a megjelent tagok közül jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyv hitelesítőt, továbbá tisztújító közgyűlés esetén szavazatszedő bizottságot is választ. 34. Határozatképesség () A közgyűlés határozatképes, ha az alapszabály 28. (2) szerint meghívott résztvevőinek több mint a fele a közgyűlés megnyitásakor jelen van. (2) A határozatképes közgyűlés időközben határozatképtelenné válhat, ha megnyitását követően valamelyik szavazáson a 28. (2) szerint meghívott résztvevőinek több mint a fele már nincs jelen. (3) Ha határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést vagy annak folytatását el kell halasztani, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés napirendje azonos az eredeti közgyűlés napirendjével. A megismételt közgyűlést 30 napon belül meg kell tartani. Egyebekben az összehívás rendje azonos az eredeti közgyűlés összehívásának a rendjével. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, s erre a megismételt közgyűlés meghívójában a figyelmet fel kell hívni. Nincs szükség ismételt összehívásra, ha az eredeti közgyűlés meghívója tartalmazza a határozatképtelenség esetére megismételt közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét, továbbá azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (4) A határozatképtelenséget az ülésen be kell jelenteni, s azt legkésőbb az ülést követő napon, a Társaság honlapján is közzé kell tenni. Ezekkel egyidejűleg közölni kell az új ülés, illetve az ülés folytatásának helyét és időpontját.

6 (5) Ha a közgyűlést a határozatképtelenné válás miatt meg kellett szakítani, az újból összehívott közgyűlés csak azokkal a napirendi pontokkal foglalkozhat, amelyek ügyében határozatképtelenség miatt az első alkalommal határozatot hozni nem lehetett. 35. Határozathozatal () A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével (a szavazatra jogosultak több mint felének a támogatásával) hozza. A jelenlevő tagok többségének kívánságára titkos szavazással kell a határozatokat meghozni. Továbbá mindenkor titkos szavazással döntenek a tisztségviselők megválasztásáról. (2) A szavazatszámlálás módját az ügyrend szabályozza oly módon, hogy abból a döntést támogatók és ellenzők száma (aránya) pontosan megállapítható legyen. (3) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, s ahhoz (annak szerves részeként) a jelenléti ívet csatolni kell. (4) A határozatokat a Társaság titkárságán, a határozatok könyvébe bevezetve, nyilvántartásba kell venni. Ügyviteli előírások: Üm.. A tagság által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés összehívása Üm.. () Ha a rendkívüli közgyűlés összehívását a tagság kezdeményezi, az ezt kérő beadványt az elnökséghez címezve, a titkárságon keresztül, az elnöknek kell eljuttatnia. A beadványnak tartalmaznia kell a közgyűlés összehívásának célját, és annak indoklását. A beadvány végén fel kell tüntetni valamennyi kérelmező nevét és címét, s a beadványt valamennyi kérelmezőnek alá kell írnia. Üm.. (2) A beadvány beérkezése után a titkárságnak a főtitkár vezetésével az alapszabály 5. figyelembe vételével ellenőriznie kell az aláírók érvényes tagságát. Üm.. (3) Amennyiben az előzőek szerinti ellenőrzés eredménye szerint az érvényes tagsággal rendelkező aláírók száma megegyezik a teljes tagság egyharmadával, vagy azt meghaladja, a rendkívüli közgyűlést össze kell hívni. Üm.. (4) A tagság által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés napirendjének összeállításánál figyelembe kell venni azt, hogy az csak a tagság beadványában előterjesztett témával foglalkozhat. Üm. 2. A közgyűlés írásos anyaga Üm. 2. () A közgyűlés írásos anyaga az előirányzott napirendhez kell, hogy kapcsolódjék. Üm. 2. (2) Ezen belül, közgyűlés írásos anyagát az elnökség által kezdeményezett közgyűlés esetén (az elnökség javaslatát figyelembe véve) a közgyűlés, a tagság által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés esetén pedig a kezdeményezők határozzák meg. Üm. 3. A közgyűlések lebonyolításának általános szabályai Üm. 3. () A közgyűlés a határozatképesség bejelentésével kezdődik, majd az elnök javaslata alapján (a Társaság tagjai közül) a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének nyílt szavazással történő megválasztásával folytatódik. Ezt követi a meghirdetett napirend jóváhagyása, illetve szükség szerinti módosítása. A jóváhagyott napirend birtokában az egyes napirendi pontokat a napirendi pontok sorrendjében megtárgyalják, s a közgyűlés ezek mindegyikével kapcsolatban határozatot hoz. Üm. 3. (2) A közgyűlés nyilvános. Üm. 3. (3) A napirend szerinti tárgysorozathoz a közgyűlés bármely résztvevője hozzászólhat, s azokkal kapcsolatban javaslatokat terjeszthet elő. Az előterjesztett javaslatok ügyében a közgyűlésnek nyílt szavazással határoznia kell. Szavazati joga azonban csak a Társaság tagjainak van. Üm. 3. (4) A határozatképtelenség miatt el sem kezdett közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv két hitelesítőjét a Társaság jelen levő tagjai közül az elnök kéri fel. Üm. 4. A közgyűlés jegyzőkönyve Üm. 4. () A határozatképes közgyűlés jegyzőkönyvének a következőket kell tartalmaznia: a) a közgyűlés helye és időpontja;

7 b) az érvényes meghívóval rendelkező résztvevők száma; c) a határozatképesség, vagyis annak rögzítése, hogy a közgyűlés mely napirendi pontok megtárgyalásánál volt határozatképes; d) a közgyűlés által jóváhagyott napirend; e) az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban: a napirendhez kapcsolódó javaslatok, a javaslatokkal kapcsolatos határozatok (feltüntetve a határozatot támogatók, az ellenzők és a tartózkodók számát, illetve a határozathozatalnál kialakult nyilvánvaló többséget) végül f) az egyes hozzászólók különvéleménye, abban az esetben, ha ennek jegyzőkönyvi rögzítéséhez a hozzászóló ragaszkodott. Üm. 4. (2) A meghirdetett, de határozatképtelenség miatt meg nem tartott közgyűlés jegyzőkönyvében ezt a tényt kell rögzíteni. Üm. 4. (3) A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítője írja alá. Üm. 5. A közgyűléssel kapcsolatos vegyes rendelkezések Üm. 5. () A közgyűlés határozatait a Társaság honlapján, továbbá a Hidrológiai Közlöny következő számában is közzé kell tenni. Az érintettek részére a határozatokat a főtitkár írásban küldi meg oly módon, hogy a megküldés ténye utólag is megállapítható legyen. Üm. 5. (2) A határozatok könyvébe a Társaság titkárságán, előzetes egyeztetés mellett, bárki betekinthet. Üm. 6. A tisztújító közgyűlés előkészítésének előírásai Üm. 6. () A közgyűlés meghirdetése Az elnök a közgyűlés helyét, idejét, valamint tervezett napirendjét a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben legalább a közgyűlés tervezett időpontja előtt 30 nappal közzé teszi. Üm. 6. (2) A jelölőbizottság megválasztásának időpontja A tisztújító közgyűlés időpontját megelőzően az elnökség (az intézőbizottság javaslata alapján) megválasztja a jelölőbizottságot és annak elnökét úgy, hogy a jelölőbizottságnak legyen legalább négy hónapja a jelölés elvégzésére; figyelembe véve azt, hogy a közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal az előzetes jelölőlistát az elnökség előtt ismertetnie kell. Üm. 6. (3) A jelölőbizottság megválasztása a) A jelölőbizottság egy elnökből és legalább hat tagból áll. A jelölőbizottság megválasztását napirendi pontként az elnökség ülésének meghívójában fel kell tüntetni. Az intézőbizottság előzetes állásfoglalása alapján, s a jelöltekkel előzetesen egyeztetve, a meghívónak tartalmaznia kell az intézőbizottságnak a jelölőbizottságra vonatkozó javaslatát is; külön megjelölve az elnököt és sorrendet is feltüntetve a bizottság javasolt tagjait. Az elnökség, bármelyik tagjának a javaslatára, nyílt szavazással, mind elnöknek, mind tagoknak további olyan jelölteket is állíthat, akik jelen vannak, és jelölésüket vállalják. b) A jelölőbizottság saját tagjait semmilyen közgyűlés által megválasztható tisztségre sem jelölheti, s ezt a bizottság megválasztásánál figyelembe kell venni. c) Elsőként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a bizottság elnökét választják meg. Több jelölt esetén a rájuk történő szavazás sorrendjét sorsolással határozzák meg. Az elnökválasztás akkor fejeződik be, amikor az első jelölt megkapta a megválasztásához szükséges többséget. Ha ilyen nem akad, akkor a bizottság elnöke az intézőbizottság jelöltje lesz. d) A jelölőbizottság tagságára jelölteket ugyancsak sorsolással meghatározott sorrendben bocsátják szavazásra, s a megválasztás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. A választás akkor fejeződik be, amikor az intézőbizottság által javasolt számú összes jelöltet megválasztották, illetve amikor a szavazásra bocsátható jelöltek elfogytak. Ha nem sikerült legalább hat tagot megválasztani, a legalább hat fős létszámhoz szükséges további tagok az intézőbizottság által javasolt jelöltek közül, a kapott szavazatok számának sorrendjében kerülnek ki. Üm. 6. (4) Felhívás javaslattételre A jelölőbizottság megválasztása után annak összetételét, s a jelölőbizottságnak azt a felhívását, hogy a tagság adja meg az alapszabály 30. (5) és (6) figyelembevételével az

8 alapszabály 30. (4) szerinti tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát, a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben a lehető leghamarabb meg kell jelentetni. Üm. 6. (5) A jelölőbizottság ülései A bizottság első ülésén a munkát a tagjai között felosztja. A továbbiakban üléseit a munka elvégzéséhez szükséges gyakorisággal tartja. Az ülések akkor határozatképesek, ha azon a megválasztottak fele és még egy fő jelen van. A bizottság javaslatát (szükség szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, vagyis a szavazásra jogosult jelenlevők felének és még egy főnek a támogatásával) állítja össze. Üm. 6. (6) A jelölés általános szabályai A jelölőbizottság, a jelölés során következőket veszi figyelembe: a) A jelölőbizottság elnöke és tagjai önmagukat tisztségekre nem jelölhetik. b) Tisztségre csak az a személy jelölhető, aki jelölését előzetesen jóváhagyta. c) Egyazon tag egyidejűleg legfeljebb két tisztségre jelölhető. Két tisztségre történő jelölésnél a jelöltnek előzetes írásbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy mindkét tisztségre történő megválasztása esetén melyiket fogadja el. d) A javaslat összeállítása előtt ki kell kérni valamennyi szakosztály, területi és üzemi szervezet és állandó központi szakmai bizottság, továbbá az ifjúsági bizottság, a felügyelőbizottság, s a fegyelmi és etikai bizottság elnökének a véleményét. E mellett a jelölés során figyelembe kell venni a tagoktól írásban vagy szóban beérkezett észrevételeket és javaslatokat is. e) A többes jelölés elvét kell alkalmazni. A szakosztályokat és területi szervezeteket képviselő elnökségi tagok 30. (4) szerinti megválasztásához a szakosztályok és a területi szervezetek csoportosítását az elnökség a jelölőbizottsággal megválasztásával egyidejűleg közli, s ide vágó határozatát az intézőbizottság javaslatának figyelembevételével hozza meg. Üm. 6. (7) Az elnökség véleményének kikérése A jelölőbizottság a közgyűlés előtti egyik, az előtt legalább 30 nappal megtartott elnökségi ülésen ismerteti az előzetes jelölési listát, és meghallgatja az elnökség észrevételeit, javaslatait. Ettől függetlenül a végleges javaslatát minden befolyástól mentesen, legjobb belátása szerint úgy állítja össze, hogy az a közgyűlés írásbeli anyagaival együtt, legalább a közgyűlés időpontja előtt 5 nappal postázható legyen. Üm. 7. A tisztújító közgyűlésen a Társaság tisztségviselőinek megválasztása Üm. 7. () A közgyűlés munkája a szavazólista összeállításáig A tisztújító közgyűlés napirendje az általános szabályoknak megfelelően a határozatképesség bejelentésével, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásával, a napirend jóváhagyásával, illetőleg szükség szerinti módosításával kezdődik. Ezt követően: az elnök javaslata alapján, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztják a szavazatszedő bizottság elnökét és annak hat tagját. A szavazatszedő bizottság megválasztása után a közgyűlés az általános szabályoknak megfelelően zajlik tovább mindaddig, míg a napirendeknek megfelelően a szavazólista el nem készül. Üm. 7. (2) A szavazatszedő bizottság feladatai A szavazatszedő bizottság ellenőrzi a határozatképességet, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező résztvevők számát, s meghatározza a tisztségviselők megválasztásához szükséges szavazatok szükséges legkisebb számát, mely azonos a megjelentek létszámának felével és még egy fővel. A nyílt szavazásoknál, nyilvánvaló többség esetén a bizottság a szavazatok megszámlálásától eltekinthet. Ellenkező esetben, vagy a jelenlevők kérésére megszámlálja, és a közgyűlésnek bejelenti az igen, a nem szavazatok és a tartózkodók számát, továbbá bejelenti a szavazás eredményét. Üm. 7. (3) A tisztújítás szavazólistájának összeállítása a) A közgyűlés vezetését az erre előzőleg felkért levezető elnök a leköszönő elnöktől átveszi. b) A jelölőbizottság elnöke a bizottság egyes tagjainak szükség szerinti bevonásával válaszol a bizottság jelölésével kapcsolatban hozzá intézett kérdésekre. A jelölőbizottság által az elnöki és főtitkári tisztségre előterjesztett jelöltek válaszolnak a hozzájuk intézett kérdésekre. Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel személyenként döntenek arról,

9 hogy az elnökség megválasztandó tisztségviselőire a jelölőbizottság által jelölt személyeket felveszik-e a szavazólistára. c) Ezt követően a közgyűlés bármely szavazati joggal rendelkező résztvevője az elnökség megválasztandó tisztségviselőire rövid indoklással további javaslatokat tehet, azzal a feltétellel, hogy a jelöltek jelen vannak, és a jelölést elfogadják. Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyenként döntenek arról, hogy az újabb tisztségviselő jelölteket felveszik-e a szavazólistára. Üm. 7. (4) A szavazólista, szavazás A szavazólista összeállítása után a közgyűlés ismét az általános szabályok szerint folytatódik mindaddig, amíg a szavazólapok a szükséges számban el nem készülnek. Ezt követően a) a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a szavazás szabályait, b) az ülés elnöke elrendeli a titkos szavazást, c) a szavazásra jogosultak átveszik a szavazólistákat, d) a szavazatszedő bizottság felügyelete mellett lezajlik a titkos szavazás, e) a szavazatszedő bizottság visszavonul a szavazatok megszámlálására, f) a közgyűlés a szavazatszámlálás időszakára előirányzott programmal folytatódik. Üm. 7. (5) A szavazatszámlálás A szavazatszedő bizottság az egyes tisztségekre leadott szavazatok alapján, az alapszabály 30. (4) - (6) szerint meghatározza a titkos szavazással megválasztott jelölteket a következők betartásával: a) Minden tisztségnél megszámolja az egyes jelöltekre adott érvényes szavazatok számát. b) Meghatározza a rájuk adott összes érvénytelen szavazat számát. c) Meghatározza, hogy az egyes tisztségeknél kik kapták meg a megválasztásukhoz szükséges többséget, s ezek közül ki kapta a legtöbb szavazatot. Ha egy jelöltet több tisztségre is megválasztottak, az Üm. 6. (6)/c) szerinti nyilatkozata alapján eldöntik, hogy melyik tisztséget nyerte el. A többi tisztségnél a rá adott szavazatokat törlik, s e tisztségeknél a szavazás eredményét újra értékelik. d) A mellette és ellene leadott szavazatok számának feltüntetésével összeállítják a titkos szavazással megválasztott tisztségviselők listáját. e) Összeállítják a titkos szavazással el nem döntött tisztségek listáját, feltüntetve, hogy azzal kapcsolatban ki hány szavazatot kapott. Üm. 7. (6) A tisztújító közgyűlésen a tisztújítás eredményének kihirdetése A szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. Az el nem döntött tisztségekre a megszerzett szavazatok sorrendje szerinti nyílt szavazással betöltik a tisztségeket. A levezető elnök ismerteti a szakosztályok, a területi szervezetek, az üzemi szervezetek és az ifjúsági csoport korábban már megválasztott elnökeit, titkárait, s az elnöki tisztet átadja a közgyűlésen megválasztott új elnöknek. A Társaság közgyűlésen megválasztott új elnöke az ülést berekeszti. Üm. 8. A tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve A tisztújító közgyűlésről az alapszabály 35. (3) és a jelen szabályzat Üm. 4. szerint jegyzőkönyv készül, amely kiegészítésként tartalmazza a megválasztott tisztségviselőknek, s a szakosztályok és területi szervezetek korábban megválasztott elnökeinek és titkárainak a felsorolását is. Záradék A Magyar Hidrológiai Társaság 202. május 8-án megtartott elnökségi ülése a fenti szabályzatot elfogadta, és egyidejűleg hatályba léptette. Kling Zoltán főtitkár Dr. Szlávik Lajos elnök

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Az Egyesület Vezető és szakosztályi tisztségviselőinek, Testületi

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyar Biotechnológia Szövetség (a továbbiakban: "Egyesület") Közgyűlése az Alapszabály V.IV. pontja alapján az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrendjét)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Választási szabályzat (ajánlás) 2015. Alapszervezeti választások 2015. szeptember 3 - október 31-ig Országos testületek és vezetőik választása A VISZ VI. Kongresszusa

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT

Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége SZERVEZETI ÉS MŰKÖRÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 1. 1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje Preambulum A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben