Felmondás bejelentése betét kifizetésekor legalább négy év megtakarítási idő esetén (magánszemélyek esetén)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmondás bejelentése betét kifizetésekor legalább négy év megtakarítási idő esetén (magánszemélyek esetén)"

Átírás

1 Felmondás bejelentése betét kifizetésekor legalább négy év megtakarítási idő esetén (magánszemélyek esetén) Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni és két példányban eredetiben aláírni! Lakás-előtakarékoskodó neve: Adóazonosító jele: Szerződésszám / ajánlatszám: Eredeti szerződés alapadatai Lakás-előtakarékoskodó személyes adatai Valamennyi adat kitöltése kötelező a Lakás-előtakarékoskodó hatályos személyi okmányai alapján. Név: Állampolgárság: Születési név: cím: Anyja születési neve: Telefonszám: Születési hely, idő: Mobil telefonszám: Állandó lakcím: Levelezési cím: Szem. okmány száma: Lakcímkártya száma: Szem. okmány típusa: A Lakás-takarékpénztár a felmondás kézhezvételekor ellenőrzi, hogy a felmondáson szerepeltetett adatok megegyeznek-e a megkötött szerződésben szereplő adatokkal. Amennyiben az adatok, különös tekintettel a Lakás-előtakarékoskodó adataira nem egyeznek meg az eredeti szerződés adataival és a Lakás-előtakarékoskodó nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, a felmondás csak akkor hatályos, amennyiben a Lakás-előtakarékoskodó az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének szabályszerűen, az eredeti okmány bemutatásával eleget tett. A Lakás-takarékpénztár érvénytelennek tekinti a felmondást mindaddig, amíg a Lakás- előtakarékoskodó felmondáson szereplő aláírása nem egyezik meg a Lakástakarékpénztárnál mintaként nyilvántartott aláírással. Alulírott Lakás-előtakarékoskodó kijelentem hogy a fenti szerződés/ajánlat számú lakás-takarékpénztári szerződésemet, a felmondás jogkövetkezményeinek az ismeretében, a mai nappal felmondom. Tudomásul bírok arról a tényről, hogy a felmondás alapján engem megillető összeg kifizetését az ASZF pontja alapján külön díj ellenében 30 napon belül kérhetem. Kötelezettséget vállalok ugyanakkor, hogy a Lakástakarékpénztárral szemben fennálló kötelezettségeimnek - költség, díj, stb. tartozás - a felmondás napján eleget teszek, azokat a Lakástakarékpénztár részére megfizetem. Ezen kötelezettségem elmulasztása esetén a Lakás-takarékpénztár velem szemben jogosult beszámítási jogával élni, vagy a felmondást visszautasítani Amennyiben a Lakás-előtakarékoskodó nem jelöl meg kifizetési határidőt, abban az esetben a normál 3 hónapos kifizetés kerül teljesítésre. Tudomásul vettem a tájékoztatást, hogy amennyiben a lakástakarék szerződés számlanyitási díj kedvezménnyel, vagy lojalitási díj kikötéssel lett igényelve, és az igénybe venni kívánt módosítás megegyezik a kedvezmény nyilatkozatban foglalt kizáró feltételek bármelyikével, akkor az utólagosan jogosult megterhelni a megtakarítást az elengedett számlanyitási díj kedvezmény mértékével. A szerződés módosítással kapcsolatos díjak a mindenkori hatályos Hirdetményben (Díjtáblázat) találhatóak. Alulírott, mint a lakás-előtakarékossági számla rendelkezési jogosultja teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló a évi CV. törvény, illetve a törvény által szabályozott adósságrendezési eljárás hatálya alatt, így a lakás-előtakarékossági szerződés vonatkozásában, a teljes megtakarítás felett szabadon, korlátozás mentesen rendelkezem. Kérjük a megfelelő kifizetési határidőt X-el jelölni! Normál kifizetési igény (3 hónap) Soron kívüli (30 napon belül) A tájékoztatást az ASZF szerint tudomásul vettem. A soron kívüli kifizetésre akkor vagyok jogosult, ha a díjtáblázatban meghatározott díj (akciós kötés esetén a meg nem fizetett számlanyitási díj, illetve lojalitási díj, továbbá a díjtáblázat által definiált valamennyi járulékos költség, díj a kérelem beérkezését követő 3 napon belül megfizetésre került (befizetés során közleményként 1

2 legalább az érintett szerződés számot fel kell tüntetni) A tájékoztatást tudomásul vettem, miszerint az állami támogatás abban az esetben illet meg, amennyiben a megtakarítási idő a betét felvételekor eléri a négy évet. Állami támogatásra igényt tartok, lakáscélú igazolás kötelezettsége mellett. Kérjük a megfelelő választ X-vel jelölje! IGEN* NEM* * IGEN válasz esetén kérjük a 3-5. oldalakat - Felhasználási rendelkezés állami támogatás igénybe vétele esetén teljes körűen kitölteni! * NEM válasz esetén alábbiakban a választott fizetési mód (2. oldal) valamint az 5. oldal teljes körű töltése szükséges (aláírások, fióki pecsét, dátum, tanúk, tanácsadó-, fiók név és kód). Így a Felhasználásra vonatkozó részét nem kell tölteni. A lakás-előtakarékoskodó által választott fizetési mód részt kérjük kitölteni: Számlaszám melyre a kifizetés teljesítését kéri: Számlatulajdonos:. Számlaszám: - - Postai kifizetés (díjköteles) Postazasi_cim 2

3 Felhasználási rendelkezés állami támogatás igénybe vétele esetén (Csak abban az esetben töltendő ki, ha a betét felvételekor a megtakarítási időszak eléri a négy évet) Lakáscél meghatározás A felhasználó személy státusza: Lakás-előtakarékoskodó Lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója Lakás előtakarékoskodó közeli hozzátartozójának személyi adatai: Név: Születési név: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Levelezési cím: Állampolgárság: Személyi azonosító okmány típusa Személyi azonosító szám: Személyi azonosító okmány száma: Lakcímkártya száma: Közeli hozzátartozói kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat: Amennyiben a lakás-előtakarékossági jogviszonyban Kedvezményezett jelölés történt a Lakás-előtakarékoskodó teljes jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közeli hozzátartozói viszony a felmondás napján fennáll (régi Ptk 685. b. illetve új ptk 8:1. (1) bek. 1 pontja), vagy a Kedvezményezett gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek. A Lakás-előtakarékoskodó teljes jogi felelőssége tudatában nyilatkozza, hogy amennyiben a lakáscél jogosultjaként harmadik személyt jelölt meg a jelen okiratban, ezen személy a rendelkezésre jogosult Lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója. Fontos információ! A lakáscélú felhasználást igazoló dokumentumokat (szerződések, számlák, stb.) a felhasználóként megjelölt személy nevére kell kiállítani! Ellenkező esetben a dokumentum a lakáscélú felhasználás igazolására nem alkalmas. 3

4 Az ingatlan adatai, melyre az összeg felhasználásra kerül: Helyrajzi szám: Irányítószám: Helység: Közterület: Házszám: Em.: Ajtó: Amennyiben több ingatlant érint a felhasználás, kérjük ezeket pótlapon jelezze. Több lakáscél jelölése esetén, ha csak egy ingatlan került megjelölésre Társaságunk úgy értelmezi, hogy valamennyi felhasználás a megadott ingatlanra történik. Kérjük, csatolja az itt megnevezett ingatlan hiteles, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját! A tulajdoni lap lekérhető az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózati egységeiben is. Kérjük, jelölje meg, mely lakáscél(ok)ra kívánja felhasználni az összeget! Fontos információ: Amennyiben meghatározott összegre szóló lakáscélt határoz meg (jellemzően ingatlan vásárlás) akkor az előre összegszerűen meg nem állapítható várható kiutalási összeg vonatkozásában egy másik lakáscélt is jelöljön meg! (Fennmaradó összeg) Amennyiben az Ügyfél által felhasználható teljes összeg kerül megjelölésre egy lakáscélnál, akkor nem szükséges a Fennmaradó összegről külön rendelkezni. Ingatlan vásárlás Felújítás, korszerűsítés Teljes összeg Igen / Nem Teljes összeg Igen / Nem Meghatározott összeg Ft Meghatározott összeg Ft Fennmaradó Összeg Igen / Nem Hitelkiváltás Építés, bővítés Teljes összeg Igen / Nem Teljes összeg Igen / Nem Meghatározott összeg Ft Meghatározott összeg Ft Fennmaradó Összeg Igen / Nem Fennmaradó Összeg Igen / Nem Lakásbérleti jog vásárlása Teljes összeg Igen / Nem Meghatározott összeg Ft Számlaszám melyre a kiutalás teljesítését kéri (felújítás, korszerűsítés; építés, bővítés, illetve fennmaradó összeg esetében): Számlatulajdonos:. Számlaszám: - - Postai kifizetés esetén a teljesítési cím (hirdetmény szerint a postai kifizetés díjköteles): Név: Irányítószám: Helység: Közterület: Házszám: Em.: Ajtó: 4

5 Jelen aláírásommal, teljes jogi felelősségem tudatában igazolom az ügyfél(ek) aláírásának hitelességét, mivel az ügyfele(ke)t személyes okmányai alapján teljeskörűen azonosítottam. Tanúsítom, hogy a módosítási nyomtatványon szereplő adatok megegyeznek az ügyfél(ek) személyes okmányaiban szereplő adatokkal, és azt előttem írta(k) alá. fióki ph. Tanácsadó aláírása Lakás-előtakarékoskodó aláírása 1 Kelt: [fiok_varos], [datum] Törvényes képviselőjének neve és aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Neve: Neve: Lakcím: Lakcím: Szig.szám: Szig.szám: Aláírás: Aláírás: 1 A felmondás esetén a lakás-takarékpénztár aláírás ellenőrzést végez. Csak sikeres ellenőrzés esetén érvényes a lakás-takarékpénztári szerződés felmondása. 14. életévét be nem töltött lakás-előtakarékoskodó aláírása érvénytelen, helyette a törvényes képviselő ír alá. 14. életévét betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött lakás-előtakarékoskodó vonatkozásában a lakás-előtakarékoskodó aláírása mellett szükséges a törvényes képviselő aláírása is. 18. életévét be nem töltött lakás-előtakarékoskodó felmondása esetén a felmondás és a kifizetés engedélyezése vonatkozásában csatolni kell a gyámhatóság engedélyét is! Eljáró fiók neve: Eljáró fiók kódja: Tanácsadó neve: Tanácsadó kódja: 5

6 A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános elvárás: A Lakás-takarékpénztár a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan: - a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően előállított eredeti számlát, átutalási számla estén teljesítés igazolást is, - lakáscélú hitelintézeti kölcsön, pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, illetve - adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat alapján a vételár kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási értesítő dátumát, illetve felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napját követően keletkezett, a folyósításra került áthidaló kölcsönök kivételével Lakóingatlan felújítása, korszerűsítése, Lakóingatlan közművesítése Lakásvásárlás - 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot /melynek tanúsítania kell, hogy a felújítás, korszerűsítés tárgyát képező ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, vagy bejegyzett haszonélvezeti, özvegyi jog, illetve tartós használati jog jogosultja a lakáscélú felhasználásra jogosult személy (Lakás-előtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója), Az igénybe venni kívánt összeg felvételét (kifizetését) követő 120 napon belül kell Az igénybe venni kívánt összeg felvételét (kifizetését) követő 120 napon belül a lakáscélú felhasználás jogosultja (Lakáselőtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója nevére szóló és a felhasznált anyagokat, szolgáltatásokat tartalmazó eredeti számlák (amennyiben átutalásos a számla, akkor a megfizetésre vonatkozó igazolást vagy bankszámlakivonatot is), vagy (nem számlaképes vállalkozó esetén) a megkötött kivitelezési szerződés(ek). Közművesítés speciális szabályai: Ha a közművek, kommunális létesítmények kialakítása a lakástakarékpénztárakra vonatkozó jogszabályok által elismert közmű társulat útján valósul meg, és a társulat vagy a beruházás megvalósulását követően a területileg illetékes önkormányzat igazolást ad a Lakás-előtakarékoskodó részére az érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és annak megfizetéséről, a Lakástakarékpénztár a számlák benyújtásától eltekinthet. A Lakástakarékpénztár eltekinthet a hiteles tulajdonilap-másolat benyújtásától, amennyiben a közmű társulat igazolja, hogy a Lakás-előtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója a társulat érdekeltségi területén lakástulajdonnal rendelkezik - 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot /melynek tanúsítania kell, hogy az ELADÓ az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos/ - ügyvéd, vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést, illetve a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó engedély letétbehelyezésére vonatkozó közjegyzői, vagy ügyvédi, pénzügyi intézményi letéti igazolást, ha az adásvételi szerződés azt nem tartalmazta - a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okiratot (pl. árverési jegyzőkönyv, árverési vétel esetén), Az igénybe venni kívánt összeg felvételét (kifizetését) követő 120 napon belül kell A vevő tulajdonjog szerzéséről szóló igazolás (földhivatali határozat vagy hiteles tulajdoni lap) Egyéb elvárások: Amennyiben a lakáscélú felhasználás jogosultja 6

7 Építés, bővítés Hitelkiváltás/Lízingkiváltás (Lakás-előtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója nem 1/1 tulajdoni hányadot szerez a megvásárlásra kerülő ingatlanban, úgy a kiutalt összegnek az ingatlan teljes vételárhoz viszonyított aránya nem lehet több, mint a megszerzett tulajdoni részarány.hányadot szerez a megvásárlásra kerülő ingatlanban, úgy a kiutalt összegnek az ingatlan teljes vételárhoz viszonyított aránya nem lehet több, mint a megszerzett tulajdoni részarány. - lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, mely bizonyítja, hogy a lakáscélú felhasználásra jogosult személy (Lakáselőtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója az ingatlannak (teleknek) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa), - jogerős végleges építési/bővítési engedély, mely a lakáscélú felhasználásra jogosult személy (Lakás-előtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója) nevére kell, hogy szóljon. Jogerős építési engedély hiányában (a max.300 m2 alapterületű lakóingatlan vonatkozásában): előtt benyújtott bejelentés esetén: - az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatát, - építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentumot től benyújtott bejelentés esetén : - az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység a 155/2016 (VI.13.) Korm.rend. szerinti bejelentésének igazolása - a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatainak feltüntetésével az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított PDF formátumú, letölthető visszaigazolásával. Az igénybe venni kívánt összeg felvételét (kifizetését) követő 18 hónapon belül kell Az építési engedély érvényességi időtartamán belül, de a kiutalási értesítő dátumát követően keletkezett, a felhasználást igazoló, a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően előállított eredeti számlák, építési folyamat lezárásaként keletkező jogerős használatba vételi engedélyt. - lakás célú lízing, vagy hitel kiváltás esetén a hitelező pénzügyi intézmény, vagy a lízingbe adó pénzügyi intézmény, biztosító intézet cégszerűen aláírt igazolása a fennálló lakáscélú tartozásról, illetve a törlesztési számla rendelkezőjéről és számlaszámáról, valamint a lakáscélú kölcsön, hitel és lízingszerződés másolati példánya (módosítás esetén mind az alap szerződés, mind a módosítás), - lakás célú lízing, vagy hitel kiváltás esetén a hitelező pénzügyi intézmény, vagy a lízingbe adó pénzügyi intézmény, biztosító intézet által átvett elő és végtörlesztési kérelem, illetve igazolás, mely szerint az adós az elő- és végtörlesztés teljesítéséhez szükséges díjat megfizette (amennyiben az intézmény ilyen igazolást adminisztratív rendszerében nem alkalmaz, akkor ennek az igazolását), - 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot /melynek tanúsítania kell, hogy a lakáscélú hitel/kölcsön, lízing szerződés célját/tárgyát képező ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, vagy bejegyzett haszonélvezeti, özvegyi jog, illetve tartós használati jog jogosultja a lakáscélú felhasználásra jogosult személy (Lakás-előtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója), 7

8 Teljesítendő feltétel, hogy a lakáscélú igazolásra vonatkozó szabály szerinti legkorábbi időpontban (lásd az Általános elvárást) még legalább a lakás-takarékpénztári szerződésből igényelt összegnek megfelelően legyen fennálló hitel(lízing)tartozás, illetve, hogy a lakáscélú felhasználás jogosultja (Lakáselőtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója tulajdonjoggal rendelkezzen(ek) vagy haszonélvezője/özvegyi jog jogosultja(i) legyen(ek) a lakáscélú felhasználástárgyát képező ingatlannak. Hitel kiváltás esetén az Ügyfélnek meg kell győződnie a kiváltani szándékozott lakáscélú kölcsön vonatkozásában a pénzügyi intézmény által előírt elő/végtörlesztési feltételekről és annak érdekében, hogy a lakáscélú kölcsön kiváltása sikeresen megvalósuljon, a szükséges elvárásokat teljesíteni kell. (Pl. írásbeli kérelem benyújtása, esetlegesen díjak előzetes megfizetése, stb.). A Lakás-takarékpénztár nem felel mindazon károkért, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény, biztosítótársaság, önkormányzat, stb. által előírt feltételek nem teljesülése miatt a hitel kiváltás részben, vagy egészben nem teljesül. A kiváltásra szánt összeg Lakástakarékpénztár általi kifizetését követően az Ügyfélnek 30 napon, azaz harminc napon belül a hitelkiváltást igazolnia kell, ellenkező esetben az állami támogatást, illetve annak jogszabályban írt kamatát vissza kell fizetnie! Amennyiben a finanszírozó pénzügyi intézmény a hitelkiváltás során elő/végtörlesztési díjat számít fel, ezen díj nem teljesíthető a lakás-takarékpénztári szerződéses összegből, mivel nem minősül lakáscélú felhasználásának (kizárólag a kiváltandó hitel tőkére és kamataira fordítható). Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (továbbiakban: Bank) által nyújtott lakáscélú kölcsönök / lízing kiváltása speciális feltételei: A Bank által nyújtott kombi kölcsönök esetén (és kizárólagosan kombi kölcsön esetén) a zárolt lakás-előtakarékossági számlák vonatkozásában a pénzügyi intézmények saját együttműködési eljárásrendjük szabályai szerint elvégzik a szükséges információk átadását, az ügyfeleknek teendője nincs. A Bank által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a hitelkiváltáshoz szükséges, a Bankot megillető díj (elő-, vagy végtörlesztési díj) a Lakás-előtakarékoskodó Banknál vezetett számláján zárolásra került. A hitel kiváltás a megtakarítási összegből kizárólagosan a számú számlára történő átutalással történhet meg a (fő)adós nevének, a kölcsön szerződésszámának/ cjk. számának és a lakás-előtakarékossági szerződés szerződésszámának a közlemény rovatban történő feltüntetésével. Amennyiben Ön rész, vagy egészben az ELTP lakáskölcsön szerződést is hitel kiváltásra (elő-, vagy végtörlesztésre) kívánja fordítania kiváltásra kerülő kölcsön devizanemeként az alábbi számlákra kerül a szerződéses összeg átutalásra: HUF: , CHF: IBAN HU , EUR: IBAN HU Más pénzügyi intézmény, lízingcég, biztosító intézet, stb által nyújtott lakáscélú kölcsönök / lízing kiváltása speciális feltételei: Az intézmény által írásban elvárt adatok kerülnek feltüntetésre az utalás közlemény rovatában, az igénybe vett összeg pedig az igazolásban szereplő számlára kerül átutalásra. Az igénybe vett összeg felvételét (kifizetését) követő 30 napon belül kell - lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing törlesztéséről szóló igazolást. 8

9 Lakásbérleti, lakáshasználati jog vásárlása Természetes személy Lakás-előtakarékoskodó, illetőleg a Kedvezményezett, vagy ezen személyek közeli hozzátartozója az igénybe vett összeget társasház esetén a közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezet esetén a lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek korszerűsítésének, felújításának költségeiből ráeső részének megfizetésére fordítja: Természetes személy Lakás-előtakarékoskodó, illetőleg a Kedvezményezett, vagy ezen személyek közeli hozzátartozója az igénybe vett összeget társasház esetén a közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezet esetén a lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek korszerűsítéséhez, felújításához a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet által felvett hitel ráeső részének megfizetésére fordítja: Pénzügyi lízingszerződéshez szükséges önerő finanszírozása Az igénybe vett összeg felvételét (kifizetését) követő 30 napon belül kell - lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing törlesztéséről szóló igazolást. Az ERSTE Bank Hungary Zrt. minden lakáscélú kölcsöne vonatkozásában ezt közvetlenül megküldi a Lakástakarékpénztárnak, az ügyfélnek teendője nincs ebben a szegmensben napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot /melynek tanúsítania kell, hogy a Bérbe (használatba) adó az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, - a lakáscélú felhasználásra jogosult személy (Lakáselőtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett, vagy Lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója nevére szóló, eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett lakásbérleti jogra vagy lakáshasználati jogra vonatkozó szerződés (módosítás esetén mind az alap szerződés, mind a módosítás). Teljesítendő feltétel, hogy a lakáscélú igazolásra vonatkozó szabály szerinti legkorábbi időpontban (lásd az Általános elvárást) még ne kerüljön teljesen kiegyenlítésre a bérleti jog vagy használati jog ellenértéke, és a teljes ellenérték elérje vagy meghaladja a lakás-előtakarékossági szerződésből igényelt összeget. Az igénybe vett összeg felvételét (kifizetését) követő 120 napon belül kell Eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett eladói nyilatkozat, melyben a teljes vételár kifizetését az eladó leigazolja. - a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a korszerűsítés, felújítás költségeiből a természetes személyre jutó összegről, - a korszerűsítés, felújítás kapcsán kiállított, a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet nevére szóló számlának a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselője által hitelesített másolata, valamint - a lakástulajdont, illetőleg a szövetkezeti lakáshasználati jogot igazoló, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat; Az igénybe vett összeg felvételét (kifizetését) követő 30 napon belül kell - a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a korszerűsítés, felújítás költségeiből a természetes személy által ténylegesen megfizetett összegről. - a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a hitel kapcsán a természetes személyt terhelő fizetési kötelezettség fennállásáról, - a hitelintézetnek a hitel, illetve hitelrész fennállásáról szóló igazolása, valamint - a lakástulajdont, illetőleg a szövetkezeti lakáshasználati jogot igazoló, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat. Az igénybe vett összeg felvételét (kifizetését) követő 30 napon belül kell - a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a hitel kapcsán a természetes személyt terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséről, - a hitelintézetnek a hitel, illetve hitelrész törlesztéséről szóló igazolása. A lízingszerződés eredeti, vagy közjegyzô vagy a finanszírozó pénzügyi intézmény által hitelesített másolati példánya, mely rendelkezést tartalmaz az önerô mértékére és megfizetésére 9

10 vonatkozóan (módosítás esetén mind az alap szerződés, mind a módosítás), 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (szemle/teljes) hiteles másolata, melyen a lízingbeadó tulajdonjoga szerepel és a tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan lakó ingatlan. Az igénybe vett összeg felvételét (kifizetését) követő 120 napon belül kell 30 napnál nem régebbi, eredeti hiteles tulajdoni lap másolat (szemle), melyen a III. részben a pénzügyi lízing feljegyzése megtörtént. Számlaösszesítő Az alábbi szerződésszám, itt megjelölt ingatlanhoz kapcsolódóan csatolom a felhasználást igazoló bizonylatokat (számlákat). Szerződéss zám: Lakáscélú ingatlan adatai: Helyrajzi szám: Irányítószám: Helység: Közterület: Házszám: Em.: Ajtó: Sorszám Számla kelte Számla száma Vevő neve Összege ( ÁFÁ-val FT-ban)

11 Egyéb, lakáscélt igazoló dokumentum összesítő: Dokumentum neve (pl. adásvételi, kivitelezési szerződés) 1. Dokumentum kelte IF_4T :if] 11

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Felmondás bejelentése betét kifizetésekor legalább négy év megtakarítási idő esetén (magánszemélyek esetén)

Felmondás bejelentése betét kifizetésekor legalább négy év megtakarítási idő esetén (magánszemélyek esetén) Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni és két példányban eredetiben aláírni! Lakás-előtakarékoskodó neve: Adóazonosító jele: Szerződésszám / ajánlatszám: Eredeti szerződés alapadatai Lakás-előtakarékoskodó

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról OptiJUS Opten Kft. 1 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról 2014.1.1. óta hatályos szöveg A lakástakarékpénztárakról szóló 1996.

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.01.05-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.01.05-től Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény ERSTE Lakástakarék Új évi akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel, vagy Prémium Hozam módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Tájékoztató a lakás-takarékpénztárak (ltp.) által nyújtott lakáscélú megtakarítási és hitellehetőségekről

Tájékoztató a lakás-takarékpénztárak (ltp.) által nyújtott lakáscélú megtakarítási és hitellehetőségekről Tájékoztató a lakás-takarékpénztárak (ltp.) által nyújtott lakáscélú megtakarítási és hitellehetőségekről A lakás-takarékpénztárakban elhelyezett megtakarítások és a megtakarításokhoz kapcsolódó hitelfelvétel

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től ERSTE Lakástakarék születésnapi akció HIRDETMÉNY Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel, vagy Prémium Hozam módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek (lásd alábbi

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Új szerződéskötéshez 5000 Ft-os OBI ajándékkártya Jogosultak köre: az akció hatálya alatt lakás-takarékpénztári szerződést kötő természetes

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.12.05-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.12.05-től Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Új szerződéskötéshez 5000 Ft-os OBI ajándékkártya Jogosultak köre: az akció hatálya alatt lakás-takarékpénztári szerződést kötő természetes

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve: Pénzügyi intézmény azonosítója:...év...hó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 3. sz. melléklet CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN IGÉNYLŐK

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor 1% Egyszeri, a betétszámla megterhelésével Szerződéskötéskor Számlanyitási díj emeléskor

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény 100% számlanyitási díjkedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény 100% számlanyitási díj kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. november 27 én kelt H-EN-I-1306/2013. számú MNB határozattal jóváhagyott Üzletszabályzatának 2014. június 18-án kelt H-EN-I-429/2014.

Részletesebben

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Lakástakarék válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Röviden a termékről A konstrukció pénzáramlása Szerződéses összeg (kiutalás) Betételhelyezés (49-96 hónap) Kölcsöntörlesztés

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE Lakástakarék Zrt. által

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Egy havi betéttel megegyező mértékre csökkentett számlanyitási díjú szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. szeptember 30-ig 1) Szerződéskötési feltételek ek részére:

Részletesebben

HITELFOLYÓSÍTÁSI DÍJ AKCIÓRÓL

HITELFOLYÓSÍTÁSI DÍJ AKCIÓRÓL A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. HIRDETMÉNYE a 2015.04.17-étől 2015.06.19-éig aláírt és befogadott hitelkérelmi nyomtatványon kérelmezett, lakás-előtakarékossági szerződésekhez igényelhető azonnali áthidaló

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Egy havi betéttel megegyező mértékre csökkentett számlanyitási díjú szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. november 30-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. december 31-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés helye a szerződéskötés alapfeltétele

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Érvényes: től ig Közzététel:

Érvényes: től ig Közzététel: TRIPLÁZÓ BÓNUSZ AKCIÓRÓL Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. TRIPLÁZÓ BÓNUSZ akciót hirdet. Az akció keretében a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az újonnan megkötött lakáselőtakarékossági

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez szükséges dokumentumok Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Nyilatkozat a hitelbírálathoz szükséges kérdésekről

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT 1. számú nyomtatvány ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK SZÜLETÉSI NÉV: SZÜL HELYE, IDEJE: ANYJA NEVE: SZERZŐDÉS SZÁMA: NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Hitelbírálati díj Takarék személyi kölcsön Folyósítási jutalék. Kölcsönfedezeti biztosítás Kedvezményes számlavezetési díj: Akciós

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben