KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009."

Átírás

1 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések A Kollektív szerződés jogi háttere és rövidítései A Kollektív szerződést kötő felek, mint szerződő felek A Kollektív szerződés és célja A kollektív szerződés hatálya, időtartama, életbelépése, értékelése Személyi hatály Időbeli hatály A kollektív szerződést aláírók kapcsolatrendszere, együttműködése Közalkalmazotti jogviszony létesítése, munkavégzés Jogviszony alanyai A közalkalmazotti jogviszony létesítése A jogviszony kiszámítása Próbaidő, gyakornoki idő Kinevezési okmány módosítása A pedagógus saját tanítványa Jogviszony megszüntetése Jogviszony jogellenes megszüntetése A munkavégzés alóli mentesítés ideje a következő Végkielégítés A munkavégzés szabályai A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor A kötelező óraszámon kívüli pedagógus tevékenységek A foglalkozással összefüggő szabályok, jutalmazás Az elhelyezkedés támogatása Tanulmányi szerződés Tanulmányi munkaidő-kedvezmény Más munkakörben vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás Felterjesztés díjakra és kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés A mérlegelés Jubileumi jutalom Törzsgárda jutalom A munkaidő és a pihenőidő A heti törvényes munkaidő A rendes munkaidő Rendkívüli munkavégzés Pihenőnap és kiadása Az állásidő és díjazása

3 9. Közalkalmazottak szabadsága munkaidő kedvezményei Szabadság alatti kötelező munkavégzés Szabadság kiadása Betegszabadság Fizetés nélküli szabadság Munkaidő kedvezmények Előmeneteli és illetményrendszer, illetményfizetés Előmeneteli rendszer Illetményfizetés Tévesen kifizetett illetmény Levonás az illetményből Béren felüli juttatások Szociális juttatások Kártérítési felelősség A munkavállaló kártérítési felelőssége A munkáltató kártérítési felelősségére Munkahelyre bevitt dolgok elhelyezése, bejelentése Fegyelmi felelősség Zárórendelkezések

4 1. BEVEZETŐ 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések: 1. Kollektív szerződés (rövidítve Ksz): A munkáltató megbízottja és munkavállalói érdekképviseleti szerv által aláírt jelen kétoldalú szerződés, mellékleteivel együtt. 2. Munkáltató: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója. 3. Munkavállaló: Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó (közalkalmazott) és a külföldi munkavállaló. 4. Jogviszony: Jelen Ksz alkalmazásakor a közalkalmazotti jogviszony értendő. 5. Munkavállalói érdekképviselet: A munkáltatónál működő, képviselettel rendelkező reprezentatív szakszervezet. 6. Szakszervezet: E kollektív szerződésben említett (a szakszervezetnél bejegyzett) munkavállalói érdekképviselet helyi szervezete. 7. Szerződő felek: A Ksz-t aláíró munkáltató és munkavállalói érdekképviselet. 8. Közvetlen vezető: igazgatóhelyettesek 1.2. A Kollektív szerződés jogi háttere és rövidítései: 1. Mt: Munka Törvénykönyve: évi XXII. tv. és módosításai 2. Ptk: Polgári Törvénykönyv 3. Kjt: Törvény a közalkalmazottak Jogállásáról: évi XXXIII. tv. és módosításai 4. Kt: Közalkalmazotti tanács 5. KöSz: Közalkalmazotti szabályzat 6. PSZ: Pedagógusok Szakszervezete 7. KT: Közoktatási Törvény: évi LXXIX. tv. és módosításai 8. Kjt végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) kormányrendelet és módosításai 2. A Kollektív szerződést kötő felek, mint szerződő felek A szerződő felek az érvényes jogszabályok alapján kötik a kollektív szerződést a következő részletezéssel. A Kollektív szerződés aláírói: A Ksz aláírói az iskola igazgatója, mint a munkáltatói jog gyakorlója, valamint az intézményben működő reprezentatív PSZ titkára. 4

5 3. A Kollektív szerződés és célja 3.1. A Ksz megkötése, kötelességvállalások A szerződő felek a Ksz-t együttműködésük fontos eszközének és zavartalan együttműködésük szabályzatának tekintik. A szerződésben rögzítik a munkáltató és a munkavállalók jogait, kötelességeit A szerződő felek vállalják, hogy a KöSz-ben a Ksz-t figyelembe véve járnak el. A KöSz nem szabályozhat Ksz-re vonatkozó kérdéseket Együttműködés A Ksz-ben foglaltak megtartását a szerződő felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, megtartását ellenőrzik, ennek során együttműködnek A Ksz mellékleteiben kell szabályozni az évi juttatások fajtáit, mértékét. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy az évi juttatások - amennyiben ezek az előző évhez viszonyítva kedvezőbbek a munkavállalók részére - a tárgyév január 1-től lépnek hatályba, függetlenül a módosítás időpontjától A felsőbb szakszervezet szerepe, jogállása Jelen Ksz-ben a szerződők kinyilvánítják, hogy az ágazati szakszervezet - mint felsőbb munkavállalói érdekképviselet - állásfoglalásait figyelembe veszik. 4. A kollektív szerződés hatálya, időtartama, életbelépése, értékelése 4.1. Személyi hatály: A Ksz hatálya kiterjed a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állókra, nem terjed ki azonban a Ptk rendelkezései alapján foglalkoztatottakra Időbeli hatály: Hatálybalépés A Ksz kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles a Ksz és mellékletei egyegy példányával ellátni azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a Ksz rendelkezéseinek alkalmazása, a Kt tagjait és a szakszervezet iskolai tisztségviselőit, illetve a fenntartót A Ksz felmondása A Ksz a megkötése napjától határozatlan időre szól, azt bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel mondhatja fel. A felmondást csak írásban lehet kezdeményezni az előírt határidőre. A felmondási idő naptári időben számolandó. Nem mondható fel a Ksz a megkötését követő 6 hónapon belül. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy a felmondási szándékukról egymást 15 nappal előbb tájékoztatják A Ksz érvényessége Érvényes a kollektív szerződés a hatálybalépéstől - a felmondást kimondó határozat jogerőre emelkedéséig - a szerződő felek jogutód nélküli megszűnéséig 5

6 - a szerződő felek jogutóddal történő megszűnése átalakulása esetén érvényes a Ksz az új szervezeteknél, az ott megkötendő új Ksz hatálybalépéséig A Ksz módosítása A módosításra a Ksz megkötésére vonatkozó szabályok érvényesek. A Ksz-ben foglalt egyes kérdéseket érintő jogszabályi változások a jogszabály hatályba lépésének napjától módosíthatják a Ksz-ben rögzítetteket. Ezeket a változásokat 60 nappal át kell vezetni a Ksz szövegén A Ksz értékelése A szerződő felek vállalják, hogy a Ksz-ben foglaltak teljesítését évente április 30-ig közösen értékelik, közös határozatukkal folyamatosan szükség szerint módosítják, ezekről a munkavállalókat írásban tájékoztatják A szerződő felek vállalják a jelen szerződéssel és módosításaival kapcsolatos fennálló regisztrációs kötelezettséget a SZMM felé teljesítik. 5. A kollektív szerződést aláírók kapcsolatrendszere, együttműködése 5.1. A munkáltató és a szakszervezet együttműködése Szerződő felek vállalják, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve járnak el Szerződő felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedésekről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, befolyásolják A munkáltató maradéktalanul eleget tesz információbiztosítási kötelezettségének. Vállalja, hogy legalább öt főt érintő döntése előtt a szakszervezetet tájékoztatja és lehetőséget ad érdemi véleményezésre /költségvetést érintő kérdések, létszámleépítés, jutalmazás, bérelemek mértéke és felosztása, élet- és munkakörülmények/ A munkáltató térítésmentesen biztosítja a szakszervezeti tagdíjak bérlistán való fizetését, levonását A szakszervezet működési feltételei A szakszervezet az oktató-nevelő munkát nem akadályozva igénybe veheti az intézmény szabad helyiségeit Az intézmény térítésmentesen biztosítja a technikai eszközök érdekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos használatát A munkáltató biztosítja a szakszervezeti tájékoztatók, felhívások, közlemények kifüggesztését A szakszervezet választott tisztségviselőit munkajogi védelem illeti meg. A szakszervezet választott tisztségviselőinek közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntetni csak a közvetlen szakszervezeti felsőbb szerv egyetértésével lehet. 6

7 5.5. A szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő kedvezmény minden a munkáltatóval munkaviszonyban álló 3 tag után havi 2 óra. Ezt a kedvezményt pedagógus esetén a kötelező óraszám arányos csökkentésével kell kiadni A kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt A szakszervezet vállalja, hogy minden év június 15-ig közli a munkáltatóval a kedvezmény megállapításához szükséges tagszámot és azt, hogy a kedvezményt kik és milyen arányban veszik igénybe A munkaidő kedvezményt lehetőleg a hét egy-két napjára összpontosítva kell kiadni A munkaidő kedvezmény minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig érvényes A munkaidő kedvezménybe a munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít be A szakszervezet tagjai részére összesen a szakszervezet által szervezett képzés, továbbképzés céljára a munkáltató köteles előzetes egyeztetés alapján minden tíz szakszervezeti tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani. 6. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, munkavégzés 6.1. Jogviszony alanyai: A munkáltató és a közalkalmazott, mint munkavállaló A közalkalmazotti jogviszony létesítése Pedagógus munkakörben az alkalmazás feltétele egyetemi szintű tanári diploma, vagy készség tárgyak ill. idegennyelvek esetén a tantárgynak, műveltségi területnek megfelelő tanári diploma. Szakoktatók esetében szakirányú felsőfokú végzettség és műszaki tanári diploma A munkáltatónak minden jogviszonyt az alkalmazáskor írásban kell megkötni. Ebben kell meghatározni a fizetési osztályt, a fizetési fokozatot, a munkába lépés napját, a munkahelyet, a munkahely-munkakör jellegét (változó, állandó), a munkáltatói jogkört gyakorló munkakörét A munkáltatónak a kinevezésben fel kell tüntetnie minden olyan szakképesítést, szakképzettséget, amelyet a munkaköri feladatok ellátásához szükségesnek tart A megállapodás megkötésére és kinevezésre a magasabb vezető kivételével a munkáltatónál az első számú vezető jogosult Közalkalmazotti állást csak pályáztatással lehet betölteni, kivéve áthelyezés, ill. ha van a fenntartónak munkaerőgazdálkodási rendszere A kinevezési okmányon a kinevezett elfogadó aláírásával igazolja, hogy a kinevezést elfogadta, a jogviszony csak mindkét fél aláírásával jön létre. 7

8 Ennek hiányában a kinevezési okmány érvénytelen. Ha a törvény gyakornoki időt ír elő a jogviszony létesítésének feltételeként, ezt a kinevezési okmányban kell rögzíteni A jogviszony kiszámítása A munkáltatónál a jogviszony kiszámításakor minden esetben a Kjt. szerint kell eljárni Próbaidő, gyakornoki idő Az intézményi gyakornoki szabályzatban elfogadottak szerint határozható meg szeptember 2-tól kezdődően az E és H fizetési osztályba sorolt munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén kötelező a gyakornoki idő kikötése, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. A határozott időre szóló kinevezés esetén gyakornoki idő nem köthető ki. A határozott időre történő foglalkoztatásra csak helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzése érdekében kerülhet sor. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben 2 év, az F és a H fizetési osztályba tartozó munkakörökben 3 év Kinevezési okmány módosítása A Mt és a Kjt szabályai szerint történik A pedagógus az általa oktatott tárgyakból, saját tanítványt pénzért nem korrepetálhat Jogviszony megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszűnik a Kjt szerint: - a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával - a közalkalmazott halálával - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető a Kjt szerint: - közös megegyezéssel: A jogviszony megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést minden esetben írásba kell megtenni a munkáltatónak és a munkavállalónak is, ennek hiányában a jogviszony jogellenes megszűnését jelenti. - áthelyezéssel: Ha az áthelyezést a közalkalmazott nem fogadja el, a jogviszony az utolsó munkanappal a lemondás szabályai szerinti megszüntetésnek kell tekinteni. - lemondással - rendkívüli lemondással 8

9 - felmentéssel: A jogviszony felmentéssel történő megszüntetését a helyi szakszervezettel előzetesen ismertetni kell. Felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő függvényében a következő: 0-4 év 2 hónap 5 év 2+1 = 3 hónap 10 év 2+2 = 4 hónap 15 év 2+3 = 5 hónap 20 év 2+4 = 6 hónap 25 év 2+5 = 7 hónap 30 év 2+6 = 8 hónap - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - elbocsátással. 6.8 Jogviszony jogellenes megszüntetése A közalkalmazott jogviszonyának a munkáltató részéről való jogellenes megszüntetésével járó elbocsátás megállapításánál a tantestületen kívül a helyi szakszervezet véleményét is ki kell kérni a további intézkedésről. Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazott kérheti az eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatást. Ha a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyt valamely közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály rendelkezéseinek megszegésével szűnteti meg, azt úgy kell elbírálni, mintha közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás folytán szűnt volna meg A munkavégzés alóli mentesítés ideje a következő - lemondás esetén a lemondási idő fele adható - felmentés esetén a felmentés teljes ideje (ha van rá anyagi fedezet), egyébként a felmentési idő fele. Minden más esetben a jogviszony megszűnésének utolsó napjáig a munkavégzés kötelező. A munkavégzés alóli mentesítés ideje átlagkeresettel számolandó el Végkielégítés Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha a közalkalmazotti jogviszony - felmentés (kivéve: alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés) - rendkívüli lemondás - a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg. Nem jár végkielégítés - ha a közalkalmazott nyugellátásra szerzett jogosultságot - ide értve a korengedményes nyugellátást is - ha a közalkalmazotti jogviszony három évnél kevesebb - a további munkaviszony megszűnésekor. 9

10 A végkielégítés mértéke a jogviszony függvényében: A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább Végkielégítés összege a. 3 év 1 havi átlagkereset b. 5 év 2 havi átlagkereset c. 8 év 3 havi átlagkereset d. 10 év 4 havi átlagkereset e. 13 év 5 havi átlagkereset f. 16 év 6 havi átlagkereset g. 20 év 8 havi átlagkereset A fenti végkielégítés mértéke négy hónappal meghosszabbodik, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltéséhez öt éven belül vált végkielégítésre jogosulttá. A hat hónapot meghaladó töredékévet egész évnek kell számítani, a hat hónapnál kevesebbet el kell hagyni. Az előzőekben megállapított végkielégítés kétszeres összege illeti meg végkielégítésként a közalkalmazottat, ha jogviszonya rendkívüli lemondással szűnt meg. Korengedményes nyugdíjazást lehet engedélyezni a munkavállaló kérésére, ha a jogviszonyt a munkáltató szünteti meg, és az öregségi nyugdíj eléréséig öt év vagy ennél kevesebb van hátra A munkavégzés szabályai A munkáltató kötelessége - a munkavállalót a kinevezés, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni - a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló jogait gyakorolni, kötelességeit teljesíteni tudja - biztosítani a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését - elősegíteni a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, továbbképzésben való részvételét - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani A munkavállaló kötelessége - az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni - munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni - munkatársaival együttműködni, olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélését ne idézze elő - nem köteles a munkáltató utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti /az utasítás jogszerű megtagadása esetén a kieső időre átlagkereset jár/ 10

11 - a pedagógus kizárólag a munkaköréhez tartozó feladatok végzéséhez szükséges időtartamig köteles az intézményben tartózkodni A közalkalmazott mentesülése a munkavégzés alól - amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti - közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két napon át (közeli hozzátartozó: házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokonai, gyermek, szülő, testvér, élettárs) - ha keresőképtelen beteg - a véradás időtartamára - a kötelező orvosi vizsgálat időtartamára - az Mt alapján gyermeke születésekor 5 munkanap az apának, melyet a születést követő 2. hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni (a munkaidő kedvezmény tartamára távolléti díj jár) - elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni. A távolmaradást az intézmény vezetőjének kell bejelenteni A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok A kötelező óraszámon felüli pedagógus munkakörbe tartozó feladatnak minősül a gyermekek oktatásával - nevelésével összefüggő, de a kötelező óraszámba be nem számítható feladatok: - a tanítási órákra való felkészülés, foglalkoztatási tervek készítése, segédanyagok készítése - a tanulók munkájának értékelése (pl. dolgozatjavítás) - kulturális és sportfoglalkozások, programok szervezése iskolán belül, ezeken részvétel - tanulmányi versenyekre való felkészítés, részvétel, kisérés kulturális, sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, iskolán kívüli programokra - különböző iskolán kívüli programok szervezése, ezeken részvétel - részvétel az iskolai szülői értekezleteken, fogadó órákon - iskolai értekezleteken (tantestületi, tanulók tudását, magatartását értékelő konferencián, nevelési értekezleteken) részvétel - házi továbbképzéseken, nyitott napokon, szakmai bemutatókon való aktív részvétel, bemutatók vállalása, azok szervezési, lebonyolítási munkáiban való tevékenység - továbbképzéseken megjelenés, információk tantestület felé továbbítása - az órarendben beállított rendben az iskolában való tartózkodás - fogadóórák tartása - munkaközösségek munkájában való részvétel - az iskolai programban, munkatervben szereplő tanulmányi kirándulások megszervezése, azokon részvétel - nyári táborok munkájának megszervezése, előkészítés - erdei iskola szervezése, lebonyolítása - iskolai ünnepélyeken és egyéb, az éves feladattervben és az iskola pedagógiai programjában rögzített rendezvényeken való megjelenés, azok előkészítőszervező munkái, ott a gyermekekkel kapcsolatos teendők elvégzése - téli-tavaszi szünetekben munkavégzés beosztás szerint 11

12 - tanítás nélküli munkanapon munkavégzés a program vagy beosztás szerint, az iskolai kötelező adminisztráció (naplók, anyakönyvek, a külön díjazásért végzett munkák pénzügyi nyilvántartásához készült alapdokumentumok vezetése) pontos végzése - szertárrendezés, szakleltárok évenkénti egyeztetése Kötelező óraszámba beszámítható feladatok - szakkörök, diáksportkörök, énekkar vezetése, korrepetálás, előkészítő - tömegsport órák - differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás) - tanulók felügyelete - munkaközösség-vezető feladatok - diákok utaztatásával, kirándulásaival, csereprogramjaival kapcsolatos felügyeleti idő - minőségfejlesztő munka Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen Az összeférhetetlenség egyes eseteit a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály állapítja meg A munkáltató az összeférhetetlenségről való tudomásszerzés után haladéktalanul köteles nyolcnapos határidő kitűzésével írásban felszólítani a közalkalmazottat az összeférhetetlenség okának megszüntetésére A kötelező óraszámon kívüli pedagógus tevékenységek intézményünkben az alábbi csoportokra bonthatók Intézményben ellátandó feladatok: 1. Tanítási óra, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 2. Helyettesítés, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 3. Szakkör, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 4. Korrepetálás, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 5. Felzárkóztatás, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 6. Tehetséggondozás egyéni foglalkozás keretében, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 7. Versenyfelkészítés, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 8. Vizsgára felkészítés, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 9. Verseny- és vizsgafelügyelet, (a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével). 10. Vizsgáztatás, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 11. Tanári ügyelet, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 12. Fogadóóra. 13. Szülői értekezlet. 14. Diáknapok programjain részvétel, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 12

13 15. Az iskolai és munkaközösségi munkatervben elfogadott programokon részvétel, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 16. A mindennapos testedzés feladatainak ellátása (edzések, sportórák), a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 17. Konzultáció az azonos tantárgyat tanító kollégák között. 18. Konzultáció az azonos osztályban tanító kollégák között. 19. Kísérletek előkészítése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 20. Kulturális programok szervezése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 21. Iskolai kiállítás szervezése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 22. Pályázat írása, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 23. Pályaválasztási tevékenység, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 24. Nyílt napok, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 25. Színházlátogatás és kirándulás előkészítése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 26. Az iskolai faliújság anyagának frissítése. 27. Statisztika készítése. 28. Tanulói nyilvántartás vezetése. 29. Naplók, törzskönyvek, bizonyítványok és ellenőrzők kitöltése és ellenőrzése Intézményen kívül ellátható feladatok: 1. Felkészülés tanítási órákra. 2. Dolgozatok javítása. 3. Tételkészítés. 4. Témazáró dolgozatokra feladatkészítés. 5. Multimédiás előadásokra, órákra készülés. 6. Szakmai önképzés. 7. Új tananyag, tankönyv és segédanyag megismerése, véleményezése. 8. Tanmenetkészítés. 9. Tananyagfejlesztés. 10. Pályázat írás. 11. Feladatlapok javítása Egyéb a feladat által meghatározott helyszíneken is végezhető feladatok: 1. Könyvtárlátogatás a diákokkal. 2. Tanulmányi és szakmai kirándulások. 3. Tanulmányi-, kulturális- és sportversenyekre kíséret. 4. Tanári továbbképzéseken való részvétel. 5. Egyetemi továbbtanulás. 6. Hivatalos értekezleteken, szakmai konferenciákon való részvétel. 7. Családlátogatás. 8. Szakmai fórumokon való részvétel. 9. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. 10. Önkormányzat által szervezett városi rendezvényeken való részvétel. 11. Általános és középfokú intézményekkel való együttműködés. 13

14 12. Társadalmi szervezetekkel való együttműködés. 13. Az intézmény partnereivel történő kapcsolattartás. 14. Kamarák, alapítványok, országos szakmai szervezetekben az intézmény képviselete, részvétel. 15. Módszertani tanfolyamokon való részvétel. 16. Külső helyszínen tartott tanítási óra, gyakorlat. 17. Tanulók kísérete fogászati vizsgálatra. 7. A foglalkozással összefüggő szabályok, jutalmazás 7.1. Az elhelyezkedés támogatása A munkáltató vállalja, hogy a leépítésre kerülő munkavállalók elhelyezkedésének segítése érdekében részletes tájékoztatást ad, a szükséges iratokkal ellátják a munkanélkülivé váló munkavállalókat Tanulmányi szerződés Tanulmányi szerződés csak igazgató engedélyével köthető. A tanulmányi szerződésből eredő vitás esetben egyeztető eljárást kell lefolytatni. Az egyeztető eljárás eredménytelensége esetén az ügyet három napon belül a bíróságra kell átadni Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem iskolarendszerű képzés esetén csak abban az esetben járhat, ha azt a munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli vagy tanulmányi szerződés megállapítja Más munkakörben vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás A munkavállaló - a munkáltató működésével összefüggő okból, ideiglenesen a munkáltató utasítása alapján átirányítható, az eredeti munkaköre helyett vagy az eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatok ellátására. Az átirányítás alapján történő munkavégzés időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 60 munkanapot. A munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti kiküldetéssel a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze munkáját. A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető, kirendelhető. A kirendelés idejére átlagkereset és ennek 20%-a illeti meg a kirendeltet. Az utasítási jogkört gyakorló beosztását az alkalmazáskor a munkaköri leírásban közölni kell ill. a jelen Ksz hatálybalépésével egyidejűleg az intézmény igazgatója vagy a feladatköri ill. helyettesítő helyettesei. Az átirányítás, a kiküldetés és a kirendelés esetében eltöltött munkaidő munkaviszonynak számít. 14

15 7.5. Felterjesztés díjakra és kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés A tartósan magas színvonalú munka elismeréseként az iskolavezetés, a Kt, a munkaközösségek, a szakszervezet ill. a tantestület véleményének kikérésével, az adományozható díjakra terjeszti fel a pedagógus kollégákat A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés odaítélésének szempontjai (3. számú melléklet) 7.6. A mérlegelés alapján a lehetséges kedvezmények közül az intézményvezető dönti el, hogy a megfelelő gazdasági (pénzügyi) háttér szerint melyik kedvezmény kiadására van lehetőség. Ehhez meghallgatja az iskolavezetés és a szakszervezeti vezetőnek véleményét és javaslatait is Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom fizetendő a közalkalmazottaknak a közalkalmazotti jogviszony függvényében. Közalkalmazotti jogviszony Jubileumi jutalom 25 év 2 havi illetmény 30 év 3 havi illetmény 40 év 5 havi illetmény 7.8. Törzsgárda jutalom Törzsgárda jutalom fizetendő a közalkalmazottaknak az ebben az intézményben folyamatosan eltöltött (ledolgozott) éveik alapján. 10 év Ft (nettó) 20 év Ft (nettó) 30 év Ft (nettó) 35 év Ft (nettó) 40 év Ft (nettó) 8. A munkaidő és a pihenőidő A munkaidő, a munkaidőrend, a munkaidőkeret meghatározása a törvényi szabályok betartásával történik. (a Kt, Mt és Kjt szerint) Jelen szerződésünkben kiemeljük a következőket: 8.1. A heti törvényes munkaidő 40 óra, napi 30 perc fizetett ebédidővel A rendes munkaidő intézményünkben hétfőtől péntekig tart Az adminisztratív, gazdasági-pénzügyi és az iskolai könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak egyműszakos, délelőtti - szükség szerint osztott - munkarendben dolgoznak. A takarítók egyműszakos, délelőtti - szükség szerint osztott - munkarendben dolgoznak. 15

16 A karbantartók többműszakos, fűtési idényben szükség szerint megszakítás nélküli és/vagy osztott munkarendben dolgoznak. A portások megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak. A nem pedagógus dolgozók napi munkarendjét a munkaköri leírásaik tartalmazzák A pedagógusok munkarendjét a tantárgyfelosztás, a pedagógiai program és a jelen szerződés határozza meg. A pedagógus a munkaköréhez tartozó feladatok elvégzéséhez jelen szerződés szabályozása alapján és időtartamban köteles az intézményben tartózkodni és munkavégzését az intézményi SZMSZ-ben előírt munkaidő-nyilvántartás szerint vezetni. (osztálynapló, szakkörnapló, stb.) 8.3. Rendkívüli munkavégzés A rendes munkaidőn belül a kötelező óraszámon felül végzett munka többletmunkának minősül, s ezt a munkáltató írásban (táblára kiírás), technikai munkakörben dolgozók esetében szóban rendeli el A rendes munkaidőn felül elrendelt rendkívüli munka a túlmunka. a) Munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés kizárólag - a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, vagy - baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá közvetlen és súlyos veszély megelőzése ill. elhárítása érdekében rendelhető el. b) A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a munkavállaló testi épségét, egészségét, ill. nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet. c) A rendkívüli munkavégzés mértékébe az ügyelet teljes időtartamát be kell számítani, ha az ügyelet alatt a munkavégzés időtartama nem mérhető. d) Rendkívüli munkára nem vehető igénybe - a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig - a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egyéves koráig, valamint - a munkavállaló, ha foglalkoztatására jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor. e) A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló gyermeke egyéves korától négyéves koráig csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára. f) Fiatal munkavállaló rendkívüli munkavégzésre nem vehető igénybe A többletmunka díjazására vonatkozó szabályokat a Kjt Vhr, a Kt és a jelenlegi Ksz része tartalmazza Rendkívüli munkavégzés díjazása az Mt, a Kjt és a Kjt Vhr alapján: a) Rendkívüli munkáért díjazásra jogosult valamennyi munkavállaló. b) Ha a pedagógus a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vesz részt ill. kollégiumi nevelőtanári feladatokat lát el: - 22 órától 06 óráig ügyeletet - munkanapon 16 órától 22 óráig ügyeletet 16

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben