KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009."

Átírás

1 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések A Kollektív szerződés jogi háttere és rövidítései A Kollektív szerződést kötő felek, mint szerződő felek A Kollektív szerződés és célja A kollektív szerződés hatálya, időtartama, életbelépése, értékelése Személyi hatály Időbeli hatály A kollektív szerződést aláírók kapcsolatrendszere, együttműködése Közalkalmazotti jogviszony létesítése, munkavégzés Jogviszony alanyai A közalkalmazotti jogviszony létesítése A jogviszony kiszámítása Próbaidő, gyakornoki idő Kinevezési okmány módosítása A pedagógus saját tanítványa Jogviszony megszüntetése Jogviszony jogellenes megszüntetése A munkavégzés alóli mentesítés ideje a következő Végkielégítés A munkavégzés szabályai A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor A kötelező óraszámon kívüli pedagógus tevékenységek A foglalkozással összefüggő szabályok, jutalmazás Az elhelyezkedés támogatása Tanulmányi szerződés Tanulmányi munkaidő-kedvezmény Más munkakörben vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás Felterjesztés díjakra és kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés A mérlegelés Jubileumi jutalom Törzsgárda jutalom A munkaidő és a pihenőidő A heti törvényes munkaidő A rendes munkaidő Rendkívüli munkavégzés Pihenőnap és kiadása Az állásidő és díjazása

3 9. Közalkalmazottak szabadsága munkaidő kedvezményei Szabadság alatti kötelező munkavégzés Szabadság kiadása Betegszabadság Fizetés nélküli szabadság Munkaidő kedvezmények Előmeneteli és illetményrendszer, illetményfizetés Előmeneteli rendszer Illetményfizetés Tévesen kifizetett illetmény Levonás az illetményből Béren felüli juttatások Szociális juttatások Kártérítési felelősség A munkavállaló kártérítési felelőssége A munkáltató kártérítési felelősségére Munkahelyre bevitt dolgok elhelyezése, bejelentése Fegyelmi felelősség Zárórendelkezések

4 1. BEVEZETŐ 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések: 1. Kollektív szerződés (rövidítve Ksz): A munkáltató megbízottja és munkavállalói érdekképviseleti szerv által aláírt jelen kétoldalú szerződés, mellékleteivel együtt. 2. Munkáltató: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója. 3. Munkavállaló: Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó (közalkalmazott) és a külföldi munkavállaló. 4. Jogviszony: Jelen Ksz alkalmazásakor a közalkalmazotti jogviszony értendő. 5. Munkavállalói érdekképviselet: A munkáltatónál működő, képviselettel rendelkező reprezentatív szakszervezet. 6. Szakszervezet: E kollektív szerződésben említett (a szakszervezetnél bejegyzett) munkavállalói érdekképviselet helyi szervezete. 7. Szerződő felek: A Ksz-t aláíró munkáltató és munkavállalói érdekképviselet. 8. Közvetlen vezető: igazgatóhelyettesek 1.2. A Kollektív szerződés jogi háttere és rövidítései: 1. Mt: Munka Törvénykönyve: évi XXII. tv. és módosításai 2. Ptk: Polgári Törvénykönyv 3. Kjt: Törvény a közalkalmazottak Jogállásáról: évi XXXIII. tv. és módosításai 4. Kt: Közalkalmazotti tanács 5. KöSz: Közalkalmazotti szabályzat 6. PSZ: Pedagógusok Szakszervezete 7. KT: Közoktatási Törvény: évi LXXIX. tv. és módosításai 8. Kjt végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) kormányrendelet és módosításai 2. A Kollektív szerződést kötő felek, mint szerződő felek A szerződő felek az érvényes jogszabályok alapján kötik a kollektív szerződést a következő részletezéssel. A Kollektív szerződés aláírói: A Ksz aláírói az iskola igazgatója, mint a munkáltatói jog gyakorlója, valamint az intézményben működő reprezentatív PSZ titkára. 4

5 3. A Kollektív szerződés és célja 3.1. A Ksz megkötése, kötelességvállalások A szerződő felek a Ksz-t együttműködésük fontos eszközének és zavartalan együttműködésük szabályzatának tekintik. A szerződésben rögzítik a munkáltató és a munkavállalók jogait, kötelességeit A szerződő felek vállalják, hogy a KöSz-ben a Ksz-t figyelembe véve járnak el. A KöSz nem szabályozhat Ksz-re vonatkozó kérdéseket Együttműködés A Ksz-ben foglaltak megtartását a szerződő felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, megtartását ellenőrzik, ennek során együttműködnek A Ksz mellékleteiben kell szabályozni az évi juttatások fajtáit, mértékét. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy az évi juttatások - amennyiben ezek az előző évhez viszonyítva kedvezőbbek a munkavállalók részére - a tárgyév január 1-től lépnek hatályba, függetlenül a módosítás időpontjától A felsőbb szakszervezet szerepe, jogállása Jelen Ksz-ben a szerződők kinyilvánítják, hogy az ágazati szakszervezet - mint felsőbb munkavállalói érdekképviselet - állásfoglalásait figyelembe veszik. 4. A kollektív szerződés hatálya, időtartama, életbelépése, értékelése 4.1. Személyi hatály: A Ksz hatálya kiterjed a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állókra, nem terjed ki azonban a Ptk rendelkezései alapján foglalkoztatottakra Időbeli hatály: Hatálybalépés A Ksz kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles a Ksz és mellékletei egyegy példányával ellátni azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a Ksz rendelkezéseinek alkalmazása, a Kt tagjait és a szakszervezet iskolai tisztségviselőit, illetve a fenntartót A Ksz felmondása A Ksz a megkötése napjától határozatlan időre szól, azt bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel mondhatja fel. A felmondást csak írásban lehet kezdeményezni az előírt határidőre. A felmondási idő naptári időben számolandó. Nem mondható fel a Ksz a megkötését követő 6 hónapon belül. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy a felmondási szándékukról egymást 15 nappal előbb tájékoztatják A Ksz érvényessége Érvényes a kollektív szerződés a hatálybalépéstől - a felmondást kimondó határozat jogerőre emelkedéséig - a szerződő felek jogutód nélküli megszűnéséig 5

6 - a szerződő felek jogutóddal történő megszűnése átalakulása esetén érvényes a Ksz az új szervezeteknél, az ott megkötendő új Ksz hatálybalépéséig A Ksz módosítása A módosításra a Ksz megkötésére vonatkozó szabályok érvényesek. A Ksz-ben foglalt egyes kérdéseket érintő jogszabályi változások a jogszabály hatályba lépésének napjától módosíthatják a Ksz-ben rögzítetteket. Ezeket a változásokat 60 nappal át kell vezetni a Ksz szövegén A Ksz értékelése A szerződő felek vállalják, hogy a Ksz-ben foglaltak teljesítését évente április 30-ig közösen értékelik, közös határozatukkal folyamatosan szükség szerint módosítják, ezekről a munkavállalókat írásban tájékoztatják A szerződő felek vállalják a jelen szerződéssel és módosításaival kapcsolatos fennálló regisztrációs kötelezettséget a SZMM felé teljesítik. 5. A kollektív szerződést aláírók kapcsolatrendszere, együttműködése 5.1. A munkáltató és a szakszervezet együttműködése Szerződő felek vállalják, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve járnak el Szerződő felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedésekről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, befolyásolják A munkáltató maradéktalanul eleget tesz információbiztosítási kötelezettségének. Vállalja, hogy legalább öt főt érintő döntése előtt a szakszervezetet tájékoztatja és lehetőséget ad érdemi véleményezésre /költségvetést érintő kérdések, létszámleépítés, jutalmazás, bérelemek mértéke és felosztása, élet- és munkakörülmények/ A munkáltató térítésmentesen biztosítja a szakszervezeti tagdíjak bérlistán való fizetését, levonását A szakszervezet működési feltételei A szakszervezet az oktató-nevelő munkát nem akadályozva igénybe veheti az intézmény szabad helyiségeit Az intézmény térítésmentesen biztosítja a technikai eszközök érdekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos használatát A munkáltató biztosítja a szakszervezeti tájékoztatók, felhívások, közlemények kifüggesztését A szakszervezet választott tisztségviselőit munkajogi védelem illeti meg. A szakszervezet választott tisztségviselőinek közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntetni csak a közvetlen szakszervezeti felsőbb szerv egyetértésével lehet. 6

7 5.5. A szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő kedvezmény minden a munkáltatóval munkaviszonyban álló 3 tag után havi 2 óra. Ezt a kedvezményt pedagógus esetén a kötelező óraszám arányos csökkentésével kell kiadni A kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt A szakszervezet vállalja, hogy minden év június 15-ig közli a munkáltatóval a kedvezmény megállapításához szükséges tagszámot és azt, hogy a kedvezményt kik és milyen arányban veszik igénybe A munkaidő kedvezményt lehetőleg a hét egy-két napjára összpontosítva kell kiadni A munkaidő kedvezmény minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig érvényes A munkaidő kedvezménybe a munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít be A szakszervezet tagjai részére összesen a szakszervezet által szervezett képzés, továbbképzés céljára a munkáltató köteles előzetes egyeztetés alapján minden tíz szakszervezeti tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani. 6. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, munkavégzés 6.1. Jogviszony alanyai: A munkáltató és a közalkalmazott, mint munkavállaló A közalkalmazotti jogviszony létesítése Pedagógus munkakörben az alkalmazás feltétele egyetemi szintű tanári diploma, vagy készség tárgyak ill. idegennyelvek esetén a tantárgynak, műveltségi területnek megfelelő tanári diploma. Szakoktatók esetében szakirányú felsőfokú végzettség és műszaki tanári diploma A munkáltatónak minden jogviszonyt az alkalmazáskor írásban kell megkötni. Ebben kell meghatározni a fizetési osztályt, a fizetési fokozatot, a munkába lépés napját, a munkahelyet, a munkahely-munkakör jellegét (változó, állandó), a munkáltatói jogkört gyakorló munkakörét A munkáltatónak a kinevezésben fel kell tüntetnie minden olyan szakképesítést, szakképzettséget, amelyet a munkaköri feladatok ellátásához szükségesnek tart A megállapodás megkötésére és kinevezésre a magasabb vezető kivételével a munkáltatónál az első számú vezető jogosult Közalkalmazotti állást csak pályáztatással lehet betölteni, kivéve áthelyezés, ill. ha van a fenntartónak munkaerőgazdálkodási rendszere A kinevezési okmányon a kinevezett elfogadó aláírásával igazolja, hogy a kinevezést elfogadta, a jogviszony csak mindkét fél aláírásával jön létre. 7

8 Ennek hiányában a kinevezési okmány érvénytelen. Ha a törvény gyakornoki időt ír elő a jogviszony létesítésének feltételeként, ezt a kinevezési okmányban kell rögzíteni A jogviszony kiszámítása A munkáltatónál a jogviszony kiszámításakor minden esetben a Kjt. szerint kell eljárni Próbaidő, gyakornoki idő Az intézményi gyakornoki szabályzatban elfogadottak szerint határozható meg szeptember 2-tól kezdődően az E és H fizetési osztályba sorolt munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén kötelező a gyakornoki idő kikötése, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. A határozott időre szóló kinevezés esetén gyakornoki idő nem köthető ki. A határozott időre történő foglalkoztatásra csak helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzése érdekében kerülhet sor. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben 2 év, az F és a H fizetési osztályba tartozó munkakörökben 3 év Kinevezési okmány módosítása A Mt és a Kjt szabályai szerint történik A pedagógus az általa oktatott tárgyakból, saját tanítványt pénzért nem korrepetálhat Jogviszony megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszűnik a Kjt szerint: - a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával - a közalkalmazott halálával - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető a Kjt szerint: - közös megegyezéssel: A jogviszony megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést minden esetben írásba kell megtenni a munkáltatónak és a munkavállalónak is, ennek hiányában a jogviszony jogellenes megszűnését jelenti. - áthelyezéssel: Ha az áthelyezést a közalkalmazott nem fogadja el, a jogviszony az utolsó munkanappal a lemondás szabályai szerinti megszüntetésnek kell tekinteni. - lemondással - rendkívüli lemondással 8

9 - felmentéssel: A jogviszony felmentéssel történő megszüntetését a helyi szakszervezettel előzetesen ismertetni kell. Felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő függvényében a következő: 0-4 év 2 hónap 5 év 2+1 = 3 hónap 10 év 2+2 = 4 hónap 15 év 2+3 = 5 hónap 20 év 2+4 = 6 hónap 25 év 2+5 = 7 hónap 30 év 2+6 = 8 hónap - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - elbocsátással. 6.8 Jogviszony jogellenes megszüntetése A közalkalmazott jogviszonyának a munkáltató részéről való jogellenes megszüntetésével járó elbocsátás megállapításánál a tantestületen kívül a helyi szakszervezet véleményét is ki kell kérni a további intézkedésről. Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazott kérheti az eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatást. Ha a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyt valamely közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály rendelkezéseinek megszegésével szűnteti meg, azt úgy kell elbírálni, mintha közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás folytán szűnt volna meg A munkavégzés alóli mentesítés ideje a következő - lemondás esetén a lemondási idő fele adható - felmentés esetén a felmentés teljes ideje (ha van rá anyagi fedezet), egyébként a felmentési idő fele. Minden más esetben a jogviszony megszűnésének utolsó napjáig a munkavégzés kötelező. A munkavégzés alóli mentesítés ideje átlagkeresettel számolandó el Végkielégítés Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha a közalkalmazotti jogviszony - felmentés (kivéve: alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés) - rendkívüli lemondás - a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg. Nem jár végkielégítés - ha a közalkalmazott nyugellátásra szerzett jogosultságot - ide értve a korengedményes nyugellátást is - ha a közalkalmazotti jogviszony három évnél kevesebb - a további munkaviszony megszűnésekor. 9

10 A végkielégítés mértéke a jogviszony függvényében: A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább Végkielégítés összege a. 3 év 1 havi átlagkereset b. 5 év 2 havi átlagkereset c. 8 év 3 havi átlagkereset d. 10 év 4 havi átlagkereset e. 13 év 5 havi átlagkereset f. 16 év 6 havi átlagkereset g. 20 év 8 havi átlagkereset A fenti végkielégítés mértéke négy hónappal meghosszabbodik, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltéséhez öt éven belül vált végkielégítésre jogosulttá. A hat hónapot meghaladó töredékévet egész évnek kell számítani, a hat hónapnál kevesebbet el kell hagyni. Az előzőekben megállapított végkielégítés kétszeres összege illeti meg végkielégítésként a közalkalmazottat, ha jogviszonya rendkívüli lemondással szűnt meg. Korengedményes nyugdíjazást lehet engedélyezni a munkavállaló kérésére, ha a jogviszonyt a munkáltató szünteti meg, és az öregségi nyugdíj eléréséig öt év vagy ennél kevesebb van hátra A munkavégzés szabályai A munkáltató kötelessége - a munkavállalót a kinevezés, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni - a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló jogait gyakorolni, kötelességeit teljesíteni tudja - biztosítani a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését - elősegíteni a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, továbbképzésben való részvételét - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani A munkavállaló kötelessége - az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni - munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni - munkatársaival együttműködni, olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélését ne idézze elő - nem köteles a munkáltató utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti /az utasítás jogszerű megtagadása esetén a kieső időre átlagkereset jár/ 10

11 - a pedagógus kizárólag a munkaköréhez tartozó feladatok végzéséhez szükséges időtartamig köteles az intézményben tartózkodni A közalkalmazott mentesülése a munkavégzés alól - amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti - közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két napon át (közeli hozzátartozó: házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokonai, gyermek, szülő, testvér, élettárs) - ha keresőképtelen beteg - a véradás időtartamára - a kötelező orvosi vizsgálat időtartamára - az Mt alapján gyermeke születésekor 5 munkanap az apának, melyet a születést követő 2. hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni (a munkaidő kedvezmény tartamára távolléti díj jár) - elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni. A távolmaradást az intézmény vezetőjének kell bejelenteni A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok A kötelező óraszámon felüli pedagógus munkakörbe tartozó feladatnak minősül a gyermekek oktatásával - nevelésével összefüggő, de a kötelező óraszámba be nem számítható feladatok: - a tanítási órákra való felkészülés, foglalkoztatási tervek készítése, segédanyagok készítése - a tanulók munkájának értékelése (pl. dolgozatjavítás) - kulturális és sportfoglalkozások, programok szervezése iskolán belül, ezeken részvétel - tanulmányi versenyekre való felkészítés, részvétel, kisérés kulturális, sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, iskolán kívüli programokra - különböző iskolán kívüli programok szervezése, ezeken részvétel - részvétel az iskolai szülői értekezleteken, fogadó órákon - iskolai értekezleteken (tantestületi, tanulók tudását, magatartását értékelő konferencián, nevelési értekezleteken) részvétel - házi továbbképzéseken, nyitott napokon, szakmai bemutatókon való aktív részvétel, bemutatók vállalása, azok szervezési, lebonyolítási munkáiban való tevékenység - továbbképzéseken megjelenés, információk tantestület felé továbbítása - az órarendben beállított rendben az iskolában való tartózkodás - fogadóórák tartása - munkaközösségek munkájában való részvétel - az iskolai programban, munkatervben szereplő tanulmányi kirándulások megszervezése, azokon részvétel - nyári táborok munkájának megszervezése, előkészítés - erdei iskola szervezése, lebonyolítása - iskolai ünnepélyeken és egyéb, az éves feladattervben és az iskola pedagógiai programjában rögzített rendezvényeken való megjelenés, azok előkészítőszervező munkái, ott a gyermekekkel kapcsolatos teendők elvégzése - téli-tavaszi szünetekben munkavégzés beosztás szerint 11

12 - tanítás nélküli munkanapon munkavégzés a program vagy beosztás szerint, az iskolai kötelező adminisztráció (naplók, anyakönyvek, a külön díjazásért végzett munkák pénzügyi nyilvántartásához készült alapdokumentumok vezetése) pontos végzése - szertárrendezés, szakleltárok évenkénti egyeztetése Kötelező óraszámba beszámítható feladatok - szakkörök, diáksportkörök, énekkar vezetése, korrepetálás, előkészítő - tömegsport órák - differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás) - tanulók felügyelete - munkaközösség-vezető feladatok - diákok utaztatásával, kirándulásaival, csereprogramjaival kapcsolatos felügyeleti idő - minőségfejlesztő munka Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen Az összeférhetetlenség egyes eseteit a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály állapítja meg A munkáltató az összeférhetetlenségről való tudomásszerzés után haladéktalanul köteles nyolcnapos határidő kitűzésével írásban felszólítani a közalkalmazottat az összeférhetetlenség okának megszüntetésére A kötelező óraszámon kívüli pedagógus tevékenységek intézményünkben az alábbi csoportokra bonthatók Intézményben ellátandó feladatok: 1. Tanítási óra, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 2. Helyettesítés, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 3. Szakkör, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 4. Korrepetálás, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 5. Felzárkóztatás, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 6. Tehetséggondozás egyéni foglalkozás keretében, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 7. Versenyfelkészítés, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 8. Vizsgára felkészítés, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 9. Verseny- és vizsgafelügyelet, (a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével). 10. Vizsgáztatás, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 11. Tanári ügyelet, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 12. Fogadóóra. 13. Szülői értekezlet. 14. Diáknapok programjain részvétel, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 12

13 15. Az iskolai és munkaközösségi munkatervben elfogadott programokon részvétel, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 16. A mindennapos testedzés feladatainak ellátása (edzések, sportórák), a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 17. Konzultáció az azonos tantárgyat tanító kollégák között. 18. Konzultáció az azonos osztályban tanító kollégák között. 19. Kísérletek előkészítése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 20. Kulturális programok szervezése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 21. Iskolai kiállítás szervezése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 22. Pályázat írása, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 23. Pályaválasztási tevékenység, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 24. Nyílt napok, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 25. Színházlátogatás és kirándulás előkészítése, a külső helyszínen, előzetes bejelentés után tartandó kivételével. 26. Az iskolai faliújság anyagának frissítése. 27. Statisztika készítése. 28. Tanulói nyilvántartás vezetése. 29. Naplók, törzskönyvek, bizonyítványok és ellenőrzők kitöltése és ellenőrzése Intézményen kívül ellátható feladatok: 1. Felkészülés tanítási órákra. 2. Dolgozatok javítása. 3. Tételkészítés. 4. Témazáró dolgozatokra feladatkészítés. 5. Multimédiás előadásokra, órákra készülés. 6. Szakmai önképzés. 7. Új tananyag, tankönyv és segédanyag megismerése, véleményezése. 8. Tanmenetkészítés. 9. Tananyagfejlesztés. 10. Pályázat írás. 11. Feladatlapok javítása Egyéb a feladat által meghatározott helyszíneken is végezhető feladatok: 1. Könyvtárlátogatás a diákokkal. 2. Tanulmányi és szakmai kirándulások. 3. Tanulmányi-, kulturális- és sportversenyekre kíséret. 4. Tanári továbbképzéseken való részvétel. 5. Egyetemi továbbtanulás. 6. Hivatalos értekezleteken, szakmai konferenciákon való részvétel. 7. Családlátogatás. 8. Szakmai fórumokon való részvétel. 9. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. 10. Önkormányzat által szervezett városi rendezvényeken való részvétel. 11. Általános és középfokú intézményekkel való együttműködés. 13

14 12. Társadalmi szervezetekkel való együttműködés. 13. Az intézmény partnereivel történő kapcsolattartás. 14. Kamarák, alapítványok, országos szakmai szervezetekben az intézmény képviselete, részvétel. 15. Módszertani tanfolyamokon való részvétel. 16. Külső helyszínen tartott tanítási óra, gyakorlat. 17. Tanulók kísérete fogászati vizsgálatra. 7. A foglalkozással összefüggő szabályok, jutalmazás 7.1. Az elhelyezkedés támogatása A munkáltató vállalja, hogy a leépítésre kerülő munkavállalók elhelyezkedésének segítése érdekében részletes tájékoztatást ad, a szükséges iratokkal ellátják a munkanélkülivé váló munkavállalókat Tanulmányi szerződés Tanulmányi szerződés csak igazgató engedélyével köthető. A tanulmányi szerződésből eredő vitás esetben egyeztető eljárást kell lefolytatni. Az egyeztető eljárás eredménytelensége esetén az ügyet három napon belül a bíróságra kell átadni Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem iskolarendszerű képzés esetén csak abban az esetben járhat, ha azt a munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli vagy tanulmányi szerződés megállapítja Más munkakörben vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás A munkavállaló - a munkáltató működésével összefüggő okból, ideiglenesen a munkáltató utasítása alapján átirányítható, az eredeti munkaköre helyett vagy az eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatok ellátására. Az átirányítás alapján történő munkavégzés időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 60 munkanapot. A munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti kiküldetéssel a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze munkáját. A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető, kirendelhető. A kirendelés idejére átlagkereset és ennek 20%-a illeti meg a kirendeltet. Az utasítási jogkört gyakorló beosztását az alkalmazáskor a munkaköri leírásban közölni kell ill. a jelen Ksz hatálybalépésével egyidejűleg az intézmény igazgatója vagy a feladatköri ill. helyettesítő helyettesei. Az átirányítás, a kiküldetés és a kirendelés esetében eltöltött munkaidő munkaviszonynak számít. 14

15 7.5. Felterjesztés díjakra és kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés A tartósan magas színvonalú munka elismeréseként az iskolavezetés, a Kt, a munkaközösségek, a szakszervezet ill. a tantestület véleményének kikérésével, az adományozható díjakra terjeszti fel a pedagógus kollégákat A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés odaítélésének szempontjai (3. számú melléklet) 7.6. A mérlegelés alapján a lehetséges kedvezmények közül az intézményvezető dönti el, hogy a megfelelő gazdasági (pénzügyi) háttér szerint melyik kedvezmény kiadására van lehetőség. Ehhez meghallgatja az iskolavezetés és a szakszervezeti vezetőnek véleményét és javaslatait is Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom fizetendő a közalkalmazottaknak a közalkalmazotti jogviszony függvényében. Közalkalmazotti jogviszony Jubileumi jutalom 25 év 2 havi illetmény 30 év 3 havi illetmény 40 év 5 havi illetmény 7.8. Törzsgárda jutalom Törzsgárda jutalom fizetendő a közalkalmazottaknak az ebben az intézményben folyamatosan eltöltött (ledolgozott) éveik alapján. 10 év Ft (nettó) 20 év Ft (nettó) 30 év Ft (nettó) 35 év Ft (nettó) 40 év Ft (nettó) 8. A munkaidő és a pihenőidő A munkaidő, a munkaidőrend, a munkaidőkeret meghatározása a törvényi szabályok betartásával történik. (a Kt, Mt és Kjt szerint) Jelen szerződésünkben kiemeljük a következőket: 8.1. A heti törvényes munkaidő 40 óra, napi 30 perc fizetett ebédidővel A rendes munkaidő intézményünkben hétfőtől péntekig tart Az adminisztratív, gazdasági-pénzügyi és az iskolai könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak egyműszakos, délelőtti - szükség szerint osztott - munkarendben dolgoznak. A takarítók egyműszakos, délelőtti - szükség szerint osztott - munkarendben dolgoznak. 15

16 A karbantartók többműszakos, fűtési idényben szükség szerint megszakítás nélküli és/vagy osztott munkarendben dolgoznak. A portások megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak. A nem pedagógus dolgozók napi munkarendjét a munkaköri leírásaik tartalmazzák A pedagógusok munkarendjét a tantárgyfelosztás, a pedagógiai program és a jelen szerződés határozza meg. A pedagógus a munkaköréhez tartozó feladatok elvégzéséhez jelen szerződés szabályozása alapján és időtartamban köteles az intézményben tartózkodni és munkavégzését az intézményi SZMSZ-ben előírt munkaidő-nyilvántartás szerint vezetni. (osztálynapló, szakkörnapló, stb.) 8.3. Rendkívüli munkavégzés A rendes munkaidőn belül a kötelező óraszámon felül végzett munka többletmunkának minősül, s ezt a munkáltató írásban (táblára kiírás), technikai munkakörben dolgozók esetében szóban rendeli el A rendes munkaidőn felül elrendelt rendkívüli munka a túlmunka. a) Munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés kizárólag - a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, vagy - baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá közvetlen és súlyos veszély megelőzése ill. elhárítása érdekében rendelhető el. b) A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a munkavállaló testi épségét, egészségét, ill. nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet. c) A rendkívüli munkavégzés mértékébe az ügyelet teljes időtartamát be kell számítani, ha az ügyelet alatt a munkavégzés időtartama nem mérhető. d) Rendkívüli munkára nem vehető igénybe - a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig - a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egyéves koráig, valamint - a munkavállaló, ha foglalkoztatására jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor. e) A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló gyermeke egyéves korától négyéves koráig csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára. f) Fiatal munkavállaló rendkívüli munkavégzésre nem vehető igénybe A többletmunka díjazására vonatkozó szabályokat a Kjt Vhr, a Kt és a jelenlegi Ksz része tartalmazza Rendkívüli munkavégzés díjazása az Mt, a Kjt és a Kjt Vhr alapján: a) Rendkívüli munkáért díjazásra jogosult valamennyi munkavállaló. b) Ha a pedagógus a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vesz részt ill. kollégiumi nevelőtanári feladatokat lát el: - 22 órától 06 óráig ügyeletet - munkanapon 16 órától 22 óráig ügyeletet 16

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Pécs, 2009. I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Kollektív szerződés 3.sz melléklet

Kollektív szerződés 3.sz melléklet 3.sz melléklet Jászkarajenő, 1998. március 3. Bevezető rendelkezések A jászkarajenői Általános Iskola (Jászkarajenő, Fő u. 46.) igazgatója az intézményben működő pedagógus szakszervezet munkahelyi szervével,

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZ İ DÉS 1

KOLLEKTÍV SZERZ İ DÉS 1 KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A szerződés személyi hatálya... 4 2. A szerződés időbeli hatálya... 4 3. A szerződés felmondásának szabályai... 5 4. A szerződés módosításának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az ELTE Kollektív Szerződése kiegészítéséről és hatályának az Egyetem által fenntartott közoktatási intézményekre kiterjesztéséről

MEGÁLLAPODÁS. az ELTE Kollektív Szerződése kiegészítéséről és hatályának az Egyetem által fenntartott közoktatási intézményekre kiterjesztéséről MEGÁLLAPODÁS az ELTE Kollektív Szerződése kiegészítéséről és hatályának az Egyetem által fenntartott közoktatási intézményekre kiterjesztéséről Alulírottak: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59289/2009. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET... 2 1. 1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1. 2. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE... 2 2. ÁLTALÁNOS ELVEK...

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben