TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves szakképzési hozzájárulás egy részét saját dolgozóik képzésére fordítsák. Az elszámolás feltételeit a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet szabályozza, mely július 27-én lépett hatályba. Előírásait azon képzések tekintetében kell alkalmazni, amelyek esetében a képzésben résztvevő felnőttel a képző intézmény az Fktv. 20. szerinti felnőttképzési szerződést július 27-én vagy azt követően kötötte meg. A következőkben a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet hatálya alá tartozó képzésekre vonatkozó elszámolási szabályokat ismertetjük! A hozzájárulásra kötelezett az Fktv ában meghatározott felnőttképzési szerződés és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel akkor csökkentheti a 8. -nak megfelelően mikro- és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 százaléka mértékéig a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 3. (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével együttesen megfelel: a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik; b) a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 1. (1) bekezdés c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak; c) a képzés minimális időtartama 20 óra; d) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; e) a képzésről a hozzájárulásra kötelezett az 5. -ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette. (2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző hozzájárulásra kötelezettek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerzését célzó képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott képzések és továbbképzések költségeit, ideértve a veszélyesáru-szállító gépkocsivezető, belföldi és nemzetközi fuvarozó, autóbuszos szakmai alapképesítés és autóbuszos továbbképzési képesítés, könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyami képzéseket is, e rendelet szerint számolhatják el. Az e bekezdésben foglalt képzésekre az (1) bekezdés a) b) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni.

2 Az e) pont szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határideje, módja, a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet hatálya alá tartozó képzések vonatkozásában 2 Az adatszolgáltatás határideje a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napja, egyezően a szakképzési hozzájárulásról szóló adóbevallás határidejével (Figyelem! A NAV felé egyéb időpontban is kell bevallást tenni.) Az eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezettek a tárgyévet (azaz az üzleti évüket) követő (üzleti) év második hónapjának 25. napjáig nyújtják be az adatszolgáltatást a székhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére. Vagyis: a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet hatálya alá tartozó, évi képzések vonatkozásában: - a normál naptári év = üzleti év rendszerben gazdálkodó hozzájárulásra kötelezettek február 25-ig, - az eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezettek a tárgyévet (azaz az üzleti évüket) követő (üzleti) év második hónapjának 25. napjáig nyújtják be az adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás tartalma: - a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 1.sz. melléklete szerinti Bejelentőlap 1 db hiánytalanul kitöltött, cégszerűen aláírt példánya, - a 2. sz. melléklet szerinti adatlapból Adatlap a képzésre vonatkozóan 1-1 cégszerűen aláírt példányt mindegyik, a tárgyévben folyó képzésről, melynek teljes, vagy részköltsége elszámolásra került a tárgyévi hozzájárulás terhére. Egyéb dokumentumokat beküldeni nem kell! Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan, vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ 15 munkanap alatt teljesítendő hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ az ellenőrzésre vonatkozó előírások szerint jár el. Zala megyei székhellyel rendelkező hozzájárulásra kötelezetteknek a fenti dokumentumokat az alábbi címre kell beküldeniük: Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja Az adatszolgáltatás témafelelőse a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál: Both Hajnalka 92/ Az alábbiakban az elszámolás további feltételeiről adunk tájékoztatást. 2

3 3 A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése - a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. (2) bekezdés b) pontja alapján (vagyis: a szakképzési hozzájárulásnak a felnőttképzésre elszámolható része) állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak az irányadóak. 1./ Fogalmak 1.1. Állami támogatás: az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet - HL L sorozat 379. szám, cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás; Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követő pénzügyi év alatt nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A Bizottsági rendelet alapján a tagállam a fenti előírásoktól a csekély összegű támogatások vonatkozásában eltérhet. A Rendelet nem mondja ki, hogy a hatálya alá tartozó támogatást de minimis támogatásnak kell tekinteni, így bármely összegű támogatásra alkalmazni kell. Fentiek alapján a szakképzési hozzájárulásból a saját munkavállalók képzésére fordított összeget más támogatással nem kell összevonni Belső képzés: az Fktv pontjában meghatározott képzés, vagyis: Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. (A belső képzés szempontjából munkavállaló az Flt a (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy.) 1.3. Külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg; 1.4. Vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére részben külső képzésként, részben belső képzésként valósít meg; 1.5. Áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több tárgyévet érintően valósít meg; 1.6. Tárgyév: a számvitelről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett üzleti éve, valamint az egyéb hozzájárulásra kötelezett naptári éve; 1.7. Általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés, vagyis: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő általánosnak, ha például: 3

4 a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja. Fentiek alapján "általános" a képzés, ha: a) az OKJ-ben szereplő szakképesítésre felkészítő képzés, vagy b) állami nyelvvizsgára felkészítő képzés, vagy c) az Sztv. hatálya alá tartozó, de az OKJ-ben nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzés, illetve az akkreditált felnőttképzési intézmény által szervezett, olyan szakmai képzés, amelyre különböző független vállalkozások küldhetnek munkavállalót, vagy különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek Speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken; A képzés akkor tekintendő "speciálisnak", ha: a) ha belső képzésként szervezik és az Sztv. (szakképzési törvény) hatálya alá tartozó, de az OKJ-ben nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzés, vagy nyelvi képzés, b) kizárólag a hozzájárulásra kötelezett igényei szerint, a megrendelésére készített képzési program alapján, a részére külső képzésként megvalósított szakmai vagy nyelvi képzés. Ha valamely támogatási projektben mind általános, mind szakosított képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása szempontjából nem választhatók el egymástól, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés általános, illetve szakosított képzési jellege nem állapítható meg, a szakosított képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni 1.9. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve; Mikro-, kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a tárgyév első napján megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének; vagyis: Vállalkozás Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától függetlenül. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket. 4

5 A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek 5 (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. (2) A kkv típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. (3) A kkv típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót Hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló; vagyis az a személy, aki: a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy c) 50 éven felüli személy; vagy d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy HU L 214/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkábaállási esélyei egy biztos munkahelyen Fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló; vagyis fogyatékkal élő munkavállaló bármely olyan személy a) aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert; vagy b) aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved; Mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék, vagyis a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékeket; b) a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); c) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben (1) említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek; Mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás; vagyis 5

6 mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységét Mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal; vagyis: a mezőgazdasági termék értékesítési célú birtoklása vagy bemutatása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő piacra bocsátása, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak történő első értékesítést, valamint a termék első értékesítését előkészítő tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső felhasználóknak történő értékesítést csak akkor kell forgalomba hozatalnak tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helyiségben történik; Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás; A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalma (85/2004. (IV. 19.) Korm. rend. 8.sz. melléklet) 1. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás 2.1 pontjának megfelelően akkor tekinthető egy vállalkozás nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét. 2. Valamely vállalkozás, méretétől, illetve a körülményektől függetlenül, akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha: a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el; vagy b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el; vagy c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak. 3. Egy vállalat a 2. pontban hivatkozott feltételek hiányában is nehéz helyzetben lévőnek tekinthető, amennyiben egy vállalkozás nehéz helyzetére utaló szokásos jelek mutatkoznak, mint a növekvő veszteségek, a csökkenő forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvő adósságok, az emelkedő kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték. Súlyos helyzetben nem kizárt, hogy a vállalkozás már fizetésképtelenné vált, vagy kollektív felszámolási eljárást indítottak ellene. Az utóbbi esetben ez az iránymutatás az ilyen eljárással összefüggésben nyújtott valamennyi olyan támogatásra vonatkozik, amelynek eredményeként a vállalkozás folytatni tudja üzleti tevékenységét. Egy nehéz helyzetben lévő vállalkozás mindenesetre csak akkor jogosult támogatásra, ha igazolni lehet, hogy képtelen saját 6

7 erejéből, illetve a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezők által biztosított források bevonásával talpra állni. 4. Az újonnan alapított vállalkozások még akkor sem jogosultak megmentési célú vagy szerkezetátalakítási támogatásra, ha induló pénzügyi helyzetük bizonytalan. Ennek tipikus esete, ha egy korábbi vállalkozás felszámolásából új vállalkozás jön létre vagy pusztán átveszi egy ilyen vállalkozás teljes eszközállományát. Elvileg egy vállalkozást a vonatkozó tevékenységi területen elkezdett műveleteitől számított első három éven keresztül tekintenek újonnan alapítottnak. Csak ezen időszak után válik jogosulttá megmentési célú vagy szerkezetátalakítási támogatásra, feltéve ha: a) e melléklet értelmében egy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, és b) nem tartozik egy nagyobb üzleti csoporthoz, kivéve a 5. pontban megállapított feltételeket. 5. Egy nagyobb vállalatcsoporthoz tartozó vagy azáltal átvett vállalat rendszerint nem jogosult megmentési célú vagy szerkezetátalakítási támogatásra, kivéve, ha a vállalat igazoltan saját működése, és nem a csoporton belüli önkényes költségfelosztás eredményeként jutott bajba, és a nehézségek túl súlyosak ahhoz, hogy csoportszinten megoldhatóak legyenek. Amennyiben a nehéz helyzetben lévő vállalat leányvállalatot hoz létre, a leányvállalat az őt ellenőrző nehéz helyzetben lévő vállalattal együtt csoportnak tekintendő és az e bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően támogatásban részesülhet. 6. Amennyiben a támogatási intézkedés a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, egy KKV-t csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek Támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom (a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak az 5. számú mellékletben foglalt módszertan alapján kiszámolt értéke Segítség az alábbi honlapon:.www2.pm.gov.hu----- jobb oldalon TVI-re klikkelni és a listából a támogatástartalom kiszámítására lépni 2./ Az elszámolás alapja Az elszámolás alapja a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.) 20. -ában meghatározott felnőttképzési szerződés, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) sa szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés. Tanulmányi szerződés (A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szerinti tanulmányi szerződés Mt (1) A munkáltató szakemberszükségletének biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet. A szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a másik fél pedig kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. 7

8 (2) A munkavállaló munkáltatójának köteles előzetesen bejelenteni, ha más munkáltatóval tanulmányi szerződést kíván kötni. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szerinti tanulmányi szerződés Mt Nem köthető tanulmányi szerződés a) munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá b) ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót. 8 Mt (1) A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni. (2) A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a munkáltatót terhelő támogatás formáját és mértékét, továbbá a támogatás mértékével arányosan a munkavállaló által a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban töltendő idő tartamát, amely öt évnél hosszabb nem lehet. Munkáltatói kötelezés Mt (4) A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel rá aránytalanul sérelmes. A munkáltatói kötelezést munkavállalónként külön-külön kell kiállítani, mely minimálisan a következőket kell, hogy tartalmazza legalább a kötelező munkáltató azonosító adatait; a kötelezett azonosító adatait; a kötelezés tárgyának, a konkrét képzésnek a megnevezését, időtartamát, a képzés helyszínét, idejét; a kötelezés időpontját; a kötelező aláírását; a kötelezett aláírását, mely igazolja a kötelezés átvételét és tudomásulvételét. 3. Elszámolási feltételek: 3.1. A képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet ában foglaltak szerint és nem távoktatásban történik. A szakképzés általános szabályai a rendelet szerint: Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén képzési programmal rendelkező, nyilvántartásba vett szakképzést folytató intézmény jogosult. A képzési programjának biztosítania kell a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény teljesülését, amennyiben a képzés az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére való felkészítésre irányul. A szakmai képzési programjában meghatározott ütemezés szerint biztosítania kell a szakmai képzési program megvalósításához szükséges feltételeket. Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges eszköz- és felszerelési jegyzéket a szakképesítésért felelős miniszter által rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza. 8

9 A szakképzést folytató intézmény köteles - a szakmai képzési programon alapuló - tájékoztatást nyújtani az érdeklődők számára az Fktv. előírásai szerint, a szakmai képzés nyilvános meghirdetésekor, illetve a képzés során folyamatosan. A képző intézmény a képzési program alapján köti meg a képzésben részt vevőkkel az Fktv.-ben előírt felnőttképzési szerződést. A képzési program megvalósításához kapcsolódó egyéb (alvállalkozói, megbízási, bérleti stb.) szerződéseknek is a képzési programon kell alapulniuk. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatóként csak olyan személy foglalkoztatható, aki az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. Külön jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. 9 TÁVOKTATÁS: A távoktatásban a hagyományos tantermi oktatáshoz képest új szerepben jelennek meg a tanulók, az oktatók és az oktatási intézmény egyaránt. A hagyományos osztálytermi képzésből olyan jól ismert az oktató felügyelete alatt zajló közvetlen irányítás kisebb szerepet kap. Az oktatás a tanulási/tanítási folyamat nagy részében távirányítással történik, a tanár ritkán találkozik a tanulókkal, tehát nem közvetlenül tanítja őket. Ezen túlmenően megváltoznak az alkalmazott oktatási eszközök és módszerek is. Nyomtatott tananyagok mellett elektronikus tananyag segíti a tanulókat. A tanulónak nem önállóan, segítség nélkül kell elsajátítania a tananyagot, ugyanis a távoktatási anyagok a megtanulandó ismereteken kívül módszereket is tartalmaznak arra nézve, hogyan kell ezeket feldolgozni. A tanárokkal, tutorokkal fenntartott személyes kapcsolat levél, telefon, , konzultáció stb. révén bármikor segítséget kap(hat) a tanuló A képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 1. (1) bekezdés c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak. 1 (1) E törvény hatálya - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 11. (1)-(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések kivételével - kiterjed minden olyan iskolai rendszerű és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény) alapján felnőttképzési tevékenységnek minősülő iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, e) a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására, g) a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre, irányul. Bővült az elszámolható képzések köre gépjárművezetői képzésekkel: A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző hozzájárulásra kötelezettek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerzését célzó képzések, és az ezekhez 9

10 kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott képzések és továbbképzések költségeit, ideértve a veszélyesáru-szállító gépkocsivezető, belföldi és nemzetközi fuvarozó, autóbuszos szakmai alapképesítés és autóbuszos továbbképzési képesítés, könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyami képzéseket is, e rendelet szerint számolhatják el A képzés minimális időtartama 20 óra; 3.4. A képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; 3.5. A képzésről a hozzájárulásra kötelezett a 15/2009. (VII.24.) SZMM r. 5. -ában meghatározott adatszolgáltatást teljesítette. 4. Támogatási tilalom Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás terhére, azaz nem nyújtható támogatás az alábbi tevékenységeket végző hozzájárulásra kötelezettek részére: 4.1. a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt következő tevékenységekhez: - az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; - az importáru helyett belföldi áru használatától függő támogatásra a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez: - a mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott támogatás, a következő esetekben: amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; 4.3. a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben, vagyis olyan támogatási programok, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi támogatás kifizetését olyan vállalkozás számára, amellyel szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetésre kötelező határozatot hoztak; ad hoc támogatás olyan vállalkozás javára, amely ellen az adott támogatást tiltottnak és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetésre kötelező határozatot hoztak; nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás A 15/2009. (VII.24.) SZMM rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. 10

11 Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez Az elszámolás alapja 5.1. Külső képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján képzésenkénti részletezettséggel kiállított számla képezi az elszámolás alapját. A szolgáltatási szerződésben fel kell tüntetni a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét Belső képzés esetén: A belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik Vegyes képzés esetén: A belső és a külső képzésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. (A felnőttképzési szerződést a képző intézmény köti meg a munkavállalókkal!) 5.4. Áthúzódó képzés esetén: A hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan (képzési órák arányában) számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta A felnőttképzési intézmény külső képzés esetén köteles a hozzájárulásra kötelezettnek a rendeletben előírt dokumentálási kötelezettsége teljesítése érdekében átadni a következő dokumentumok cégszerűen hitelesített másolatát: a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány. a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés. OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén az Fktv ának (2) bekezdése szerinti képzési program. akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány. (A cégszerűen hitelesített másolaton a cég törvényes képviselőjének, aláírásra jogosult természetes személyének (személyeinek) aláírási címpéldány(ai)ban rögzítettel megegyező módón történő aláírásával ellátott fénymásolatot értjük.) 6. Az elszámolható kiadások köre A figyelembe vehető költségek felsorolását a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza! 7. Az elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása - általános képzés estén az elszámolható költségek 60%-a; - speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. 11

12 A maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: - 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés, - 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikro- vagy kisvállalkozás esetén. Ha valamely képzési projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni. A támogatás mértéke nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékánál A bizonylatok, dokumentumok megőrzése A 15/2009. (VII.24.) SZMM rendeletben szereplő, 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a munkaügyi központnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őriznie. 9. Ellenőrzés Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. -a alapján teljesítő (gyakorlati képzést szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t, b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. -a alapján teljesítő (gyakorlati képzést nem szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében a NAV területileg illetékes igazgatóságát. 12

13 Kitöltési útmutató a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 1. és 2. sz. mellékletéhez Kitöltési útmutató a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 1.számú (Bejelentőlap) és 2.számú (Adatlap) mellékletéhez BEJELENTŐLAP I/6. pont: Eltérő üzleti év szerint gazdálkodik az a vállalkozás, ahol az üzleti év nem egyezik meg a naptári évvel. I/8/a pont: Csak az iskolarendszerben gyakorlati képzést folytató vállalkozásra vonatkozik. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) által adott nyilvántartási számot kell beírni. I/9. pont: Ha a cég mikro- kis- vagy középvállalkozás akkor a válasz igen. KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 1/10. pont. Ha a 9. pontban a válasz igen, a három lehetőség közül egyik jelölendő. I/11.pont: A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege a tárgyévi TB járulék alap 1,5 %-a (egyezően a bevallással) I/13. pont: Az I/11 pontban feltüntetett összeg - 60%-a mikro- és kisvállakozásoknál, - 33%-a a többi hozzájárulásra kötelezettnél. II/1 pont: A tárgyévben hány folyamatban lévő képzés költségeiből történt elszámolás. Ebből - a tárgyév előtti évről a tárgyévre áthúzódó képzések száma - a tárgyévben megvalósított (elkezdett és befejezett) képzések száma: - a tárgyévben vagy az előtt megkezdett és a következő évre (évekre) áthúzódó képzések száma. II/2. pont: A benyújtott Adatlap(ok) 12. pontjában szereplő létszámok összesítve. II/3. pont: Az Adatlap(ok) 18. pontjában feltüntetett összeg(ek) együttesen. II/4. pont: Az Adatlap(ok) 22/a pontjában feltüntetett összeg(ek) együttesen. (Nem lehet nagyobb érték, mint az I/13. pontban szereplő adat!) 1

14 Kitöltési útmutató a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 1. és 2. sz. mellékletéhez ADATLAP a képzésre vonatkozóan 3. pont: A szolgáltatási szerződésben szereplő pontos megnevezés! 4/a. pont: Az azonosítószám az új OKJ (1/2006.(II.17.) OM r.) szerint 15 jegyű (pl.:bútorasztalos: ; Faesztergályos: ) 4/b pont: Nem tévesztendő össze az intézmény-akkreditációval!!! A program-akkreditáció egy adott képzésre vonatkozik, és egy adott felnőttképzőhöz kötődik. Az erről szóló tanúsítványt a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) állítja ki a képző intézmény és a program megnevezésével. (Például: PL-1122 esetenként PL-2344/1). Ha a cég akkreditált programon résztvevő munkavállalója költségét el kívánja számolni a szakképzési hozzájárulás terhére, s erre vonatkozóan szolgáltatási szerződést kötött a képzővel, a képző köteles átadni a program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát, amely tartalmazza a fenti lajstromszámot. 4/c. Csak abban az esetben kell beírni az azonosító számot, ha az rendelkezésre áll. 5. pont: áthúzódó képzés: az előző (üzleti, vagy naptári) évről a tárgyévre (is) áthúzódott, illetve a tárgyévben megkezdett és a következő év(ek)re áthúzódó képzés. 7. pont: A képzést folytató intézmény akkreditációs lajstromszáma AL- és négyjegyű szám; például: AL-1111 Az adott szám a képző intézmény intézmény-akkreditációs tanúsítványán szerepel. A tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát a képző köteles átadni a cég számára. A tanúsítvány megléte, érvényessége a képzés előtt a következő honlapon ellenőrizhető: adatbázisok/akkreditált intézmények. 8. pont: A képzési helyszín pontos címe (irányítószám, település, közterület, házszám) 9. pont: Vagy általános (Á), vagy speciális (S) a képzés. (A fogalmak leírása az Útmutató 1. pontjában). 12.pont: Azon hallgatók száma, akik a képzést megkezdték, és költséget számol el képzésükről a cég, függetlenül a lemorzsolódástól. A képzésben részt vevő ((a képzésre felnőttképzési szerződést kötött) saját munkavállalók összlétszámát kell feltüntetni, majd alább ki kell emelni az összlétszámból a fogyatékossággal élő, valamint a hátrányos helyzetű munkavállalók létszám adatát. 13. pont: A képzés összes óraszáma: Az egy hallgatóra jutó óraszám (elmélet, gyakorlat) - más megközelítéssel a képző intézmény által leadott órák száma. A minimális óraszám 20 óra/képzés! pont: A 13. pontban feltüntetett óraszám bontása: általános és speciális képzésre, ill. felnőttképzési szolgáltatásra. (A fogalmak leírása az Útmutató 1. pontjában). 17. pont: A tárgyévben megkezdett és befejezett képzésnél megegyezik a 13. pontban feltüntetett óraszámmal. Áthúzódó képzés esetén a tárgyévben a tanfolyamon leadott óraszámot kell beírni, amely egyben az elszámolás alapja. 18. pont: A képzésnek a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 5. sz. melléklet alapján elszámolható költsége. 19. pont: A képzésre érvényesíthető támogatási intenzitás mértéke. (Útmutató 7. pontja.) 20. pont: Az egyes képzésekre vonatkozóan az elszámolható költségek (18. pont) és az intenzitás mértékének (19. pont) szorzata adja a támogatási intenzitás alapján számított maximálisan figyelembe vehető támogatási összeget. (Az egyes képzésekre vonatkozóan az elszámolható költségek (18. pont) és az intenzitás mértékének (19. pont) szorzata adja a támogatási intenzitás alapján számított maximálisan figyelembe vehető támogatási összeg jelenértékét.) 2

15 Kitöltési útmutató a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 1. és 2. sz. mellékletéhez 21. pont: A 20. pont szerinti támogatási összegnek, a 12 pont szerinti képzésben résztvevők létszámának és a 13. pont szerinti képzés összes óraszámának a hányadosa (Ft/fő/óra) A 20. pont szerinti támogatási összegnek és a 12. pont szerinti képzésben résztvevők létszámának hányadosa adja meg a Ft/fő/képzés fajlagos támogatási összeget. 22. pont: Áthúzódó képzés esetén az Adatlap 22. a), b), c) pontjában feltüntetett értékek összege nem haladhatja meg a 20. pontban feltüntetett támogatási összeget az adott évi Adatlap vonatkozásában. Figyelembe kell venni azonban a 15/2009. (VII.24.) SZMM r. 8. (4) bekezdésében meghatározott maximális támogatási mértéket is (a minimálbér 6%-a Ft/fő/óra). 3

16 2.sz. melléklet ADATLAP a képzésre vonatkozóan (15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez) 1. A hozzájárulásra kötelezett neve: Adószáma: Az elszámolt képzés megnevezése: A képzés azonosítószáma: a) OKJ-ben szereplő képzés esetén OKJ azonosítószám:... b) akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén akkreditációs lajstromszám:... c) (a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott azonosító) 5. A képzés áthúzódó képzés: igen nem 6. A képzés időtartama:... év... hótól... év... hóig. 7. A képzést folytató intézmény neve:... címe:... akkreditációs lajstromszáma: A képzési helyszín címe: A képzés típusa: általános képzés (Á) speciális képzés (S) 10. A képzés formája: belső (B) külső (K) vegyes (V) 11. A képzés jellege: a) állam által elismert szakképesítés megszerzése, aa) felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzése, b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése, c) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása, d) megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés, e) államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére felkészítő képzés, f) nyelvi képzés, g) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés. 12. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma:... fő ebből - a fogyatékossággal élő munkavállalók létszáma:... fő - a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma:... fő 13. A képzés összes óraszáma:... óra (100%) 14. Az általános képzés óraszáma:... óra, aránya:...%

17 15. A speciális képzés óraszáma:... óra, aránya:...% 16. A felnőttképzési szolgáltatás óraszáma:... óra, aránya:...% 17. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma:... óra 18. A képzésnek az 5. számú melléklet szerinti összes elszámolható költsége:...ft 19. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke:...% 20. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg:... Ft 21. A képzés fajlagos támogatása a tárgyévben:... Ft/fő/óra... Ft/fő/képzés 22. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből: a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg:... Ft b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg:... Ft c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg:... Ft..., év... hó... nap P. H.... a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

18 1.sz. melléklet BEJELENTŐLAP a... tárgyévben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről (15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez) I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név: Cím (székhely): Cégbejegyzés száma: Adószám: Statisztikai számjel: Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett: Igen, az üzleti év fordulónapja:... hónap... nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonszáma: A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja: a) Szht. 4. -a alapján, gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási száma:... b) Szht. 5. -a alapján, nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti. 9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének: Igen Nem 10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül: mikro vállalkozás Kisvállalkozás középvállalkozás 11. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege:... Ft 12. A tárgyévi átlagos statisztikai létszáma:... fő 13. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege:... Ft II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok: 1. Az elszámolt képzések száma:... db ebből - előző évről áthúzódó képzések száma:... db - tárgyévben megvalósított képzések száma:... db - következő évre áthúzódó képzések száma:... db 2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevő munkavállalók létszáma:... fő 3. A képzések összes elszámolható költsége:... Ft 4. A képzésekre igénybe vett összes támogatás:... Ft

19 5. A képzésre (képzésekre) vonatkozó csatolt Adatlap(ok) száma:... db..., év... hó... nap P. H.... a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben