3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet"

Átírás

1 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezet költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szaki hozzájárulásról és a fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 28. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével - a következőket rendeljük el: 1. E rendeletet kell alkalmazni a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő, az Szht. 2. -ában meghatározott szaki hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett) költségei elszámolásának feltételeire és az elszámolás szabályaira. 2. E rendelet alkalmazásában a) belső : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezve valósít meg; b) külső : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, t folytató intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével valósít meg; c) vegyes :az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezet részben belső, részben pedig külső el valósít meg; d) áthúzódó :az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezet több naptári évet érintően valósít meg. 3. (1) hozzájárulásra kötelezet a felnőtről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) ában meghatározot felnőti szerződés, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezet szak költségeivel akkor csökkentheti az Szht. 3. -ának (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, annak legfeljebb 33 százaléka mértékéig, ha a következő feltételeknek együtesen megfelel: a)a a szak megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XI. 13.) OM rendelet szerint történik; b) a t az Fktv. 8. -ának (5) bekezdése alapján nyilvántartásba vet képző intézmény szervezi; c) az Fktv ának (2) bekezdése szerinti i program benyújtásra került. Nem szükséges a i program benyújtása az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő, továbbá az akkreditált i program alapján folytatott esetén; d) a az OKJ-ben szereplő szakképesítést ad, vagy megfelel a szakről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. -ának (1) bekezdés c)-h) pontjaiban foglaltaknak, vagy nyelvi ; e)a minimális időtartama 15 óra, és nem kevesebb, mint 3 nap; f) a teljes i óraszám fa)szakmai, vagy legfeljebb 30 százaléka általános, nyelvi, iletőleg a hez kapcsolódó felnőti szolgáltatás, vagy fb) a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi, vagy legfeljebb 30 százaléka általános, iletőleg a hez kapcsolódó felnőti szolgáltatás; g) a re a Magyar Köztársaság területén kerül sor. (2) z (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a felnőti szerződés megkötése, ha a munkaválaló e belső ként valósul meg. (3) Belső esetén az Fktv. 8. -ának (1) bekezdése alapján egyszerűsítet nyilvántartási eljárást kel alkalmazni. 4. (1) z OKJ-ben nem szereplő és nem akkreditált i program alapján folytatot ek szaki hozzájárulás terhére történő elszámolása iránti kérelmet a megkezdésének tárgyévében a hozzájárulásra kötelezettnek a székhelye szerint iletékes megyei (fővárosi) munkaügyi központhoz (a továbbiakban: munkaügyi központ) kel benyújtania a megyei (fővárosi) munkaügyi tanács (a továbbiakban: munkaügyi tanács) által meghatározott ügyrend szerint.

2 (2) kérelemhez csatolni kell az 1. és 2. számú melléklet szerinti adatlapokat, valamint e mellékletekben felsorolt okiratokat. kérelemben egy hozzájárulásra kötelezettre vonatkozó adatlaphoz több re vonatkozó adatlap is csatolható. (3) hozzájárulásra kötelezet a saját felelőségére megkezdheti a t a munkaügyi tanács döntése előt is. mennyiben a hozzájárulásra kötelezett a t a munkaügyi tanács döntésének hiányában kezdi meg, és a munkaügyi tanács a kérelmet elutasítja, akkor a szaki hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalói el nem fogadott ének költségeivel nem lehet csökkenteni. (4) mennyiben a hozzájárulásra kötelezet és a képző intézmény közöt létrejöt szolgáltatási szerződés alapján ugyanazt az OKJ-ben nem szereplő t - a ben résztvevő munkaválaló tényleges munkavégzésének helyéhez igazodva - az ország különböző helységeiben bonyolítják le, a hozzájárulásra kötelezetnek csak a székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtania a elszámolásának engedélyeztetése iránti kérelmét. székhely szerinti munkaügyi tanács által hozott határozat hiteles másolatát a megkezdésének tárgyévében kell bemutatnia a lebonyolításának helyszíne szerint illetékes munkaügyi tanácsnak. 5. (1) kérelmet a munkaügyi tanács a benyújtástól számítot 30 napon belül, vagy legkésőbb a soron következő ülésén bírálja el. Hiányos vagy elentmondó adatokat tartalmazó kérelem esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kel számítani. munkaügyi tanács a döntéséről 8 napon belül értesíti a kérelem benyújtóját. munkaügyi tanács az elutasító döntését köteles megindokolni. (2) munkaügyi tanács a kérelem elbírálásához szakértőt is igénybe vehet. munkaügyi tanács vagy az általa felkért szakértő az indoklás alapjául szolgáló tények megálapításához helyszíni elenőrzést is végezhet. (3) mennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a munkaügyi tanács a kérelmet elutasítja. (4) munkaügyi tanács elutasító döntésével szemben a hozzájárulásra kötelezett a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: FMM) címén az Országos Felnőti Tanács (a továbbiakban: OFkT) Titkárságához felebbezést nyújthat be az elutasítás kézhezvételétől számítot 15 napon belül. zofkt a fellebbezés tárgyában 30 napon belül, vagy legkésőbb a soron következő ülésén dönt. z OFkT a döntéséről 8 napon belül értesíti a hozzájárulásra kötelezettet, illetve az ügyben érintett munkaügyi tanácsot. 6. z OKJ-ben szereplő és az akkreditálti program alapján folytatott tekintetében a hozzájárulásra kötelezet a 3. (1) bekezdésében előírt felnőti szerződés, tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezet re vonatkozóan a megkezdésének tárgyévében köteles az 1. és 2. számú mellékletek alapján elszámolást benyújtani a munkaügyi központ részére. Egy elszámolásban egy hozzájárulásra kötelezettre vonatkozó adatlaphoz több re vonatkozó adatlap is csatolható. 7. (1) benyújtot kérelmekről és elszámolásokról a munkaügyi központ nyilvántartást vezet. nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) munkaügyi központ a tárgyév első félévéről szóló nyilvántartást július hó 20. napjáig, a teljes tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő február hó 20. napjáig köteles megküldeni az FMM részére, valamint az Oktatási Minisztérium lapkezelő Igazgatóságának (a továbbiakban: OM lapkezelő). 8. (1) Külső esetén a hozzájárulásra kötelezet és a képző intézmény közöti szolgáltatási szerződés és az annak alapján kiálítot számla képezi az elszámolás alapját. hozzájárulásra kötelezet köteles közölni a képző intézménnyel saját statisztikai azonosító számát. (2) belső esetén a belső kapacitások igénybevételének elszámolása enként, belső elkülönítet számlán és bizonylaton történik. (3) Vegyes esetén az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kel megfelelően alkalmazni. (4) Áthúzódó esetén a hozzájárulásra kötelezett a költségeit teljesítésarányosan a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a tárgyévében érvényes pénzügyi előírásoknak megfelelően számolhatja el. 9. z Szht.-ben és az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a FMM, a munkaügyi központ, az OM lapkezelő, iletőleg az dó- és Pénzügyi Elenőrzési Hivatal területileg iletékes igazgatósága elenőrzi. 10. z elszámolható költségek körét a 4. számú melléklet tartalmazza. z elszámolható költségek mértéke ben résztvevőnként és naponként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 40 százalékát. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szaki hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezet szakel teljesítő hozzájárulásra kötelezetek költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 32/2001. (IX. 14.) OM rendelet. 12. (1) z Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) a évi kérelmekről és elszámolásokról készült nyilvántartást február hó 20. napjáig megküldi a FMM és az OM lapkezelő részére.

3 (2) z OKÉV február hó 29. napjáig adja át a területileg illetékes munkaügyi központ részére azon kérelmeket, amelyek esetében az engedélyezési eljárás még nem zárult le. 1. számú melléklet a 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelethez datlap a hozzájárulásra kötelezettre vonatkozóan 1. Név (cég/gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni válalkozó) Rövidített cégnév: kapcsolattartó neve, telefonszáma: Cím (székhely):... (ir.sz.) Telephely(ek): dószám: Statisztikai számjel: z állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszám: Számlavezető bank neve:. 10. Átlagos állományi létszám:. fő 11. (ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) száma:... db 12. Csatolandó okiratok: - Cégkivonat, ennek hiányában az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály vagy válalkozói igazolvány eredeti vagy hitelesített másolati példánya. - Nyilatkozat a tanulmányi szerződések megkötésének válalásáról. - Nyilatkozat a felnőti szerződés meglétéről (külső vagy vegyes esetén, amennyiben a szolgáltatási szerződés eről nem rendelkezik). - képző intézménnyel kötöt szolgáltatási szerződés (külső vagy vegyes esetén). - t szervező nyilvántartásba vételéről szóló értesítés/igazolás hitelesítet másolati példánya (külső vagy vegyes esetén). - Képzési program (a rendeletben előírtak szerint). - i program akkreditációról kiadott tanúsítvány hitelesített másolati példánya. Tudomásul veszem, hogy az általam becsatolt okiratok az elévülési időn belül a döntést hozónál kerülnek megőrzésre, azokat köteles a titoktartásra vonatkozó szabályok szerint kezelni...., év... hó... nap P. H.... a hozzájárulásra kötelezet cégszerű aláírása 2. számú melléklet a 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelethez datlap a re vonatkozóan 1. z adatlapot beküldő hozzájárulásra kötelezet (név, cím): megnevezése:...

4 z OKJ-ben szereplő esetén OKJ azonosítószám:... kkreditált i program alapján folytatott esetén akkreditációs lajstromszám: z OKJ-ben nem szereplő és nyelvi esetén a felnőti tevékenységek azonosítóiról szóló OM Közleményben meghatározot 8 számjegyű azonosító: t folytató intézmény neve:... címe:... nyilvántartási száma:... a i helyszínek címe: betölthető munkakör(ök) megnevezése:. FEOR-száma: formája: belső (B) külső (K) vegyes (V) 6. jellege: (1) állam által elismert szakképesítés megszerzése (2) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése (3) felsőoktatási intézményben szervezet felsőfokú szakképesítés megszerzése (4) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek megszerzése (5) hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezet (6) megváltozot munkaképeségűeket érintő rehabilitációs (7) elhelyezkedést, válalkozást segítő (8) nyelvi 7. ben résztvevő saját munkaválalók száma:. fő 8. összes bruttó költsége:... Ft 9. szaki hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolni kívánt bruttó költség:... Ft 10. fajlagos költsége:. Ft/fő/óra,. Ft/fő/nap,. Ft/fő/ 11. bérköltség 1,5 százaléka 33 százalékának tervezett összege:... Ft összes óraszáma:... óra (100%) szakmai óraszáma:... óra, aránya:...% nyelvi óraszáma:... óra, aránya:...% szakmai el öszefüggő általános célú óraszáma:. óra, aránya:.% szakmai el öszefüggő felnőti szolgáltatás óraszáma:... óra, aránya:...% 12. tervezett indítása:... év... hó zárása:... év... hó 13. időtartama:. óra/fő,. nap/fő..., év... hó... nap P. H... a hozzájárulásra kötelezet cégszerű aláírása

5 3. számú melléklet a 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelethez munkaügyi központ kötelező nyilvántartása a szaki hozájárulási kötelezetséget a saját munkaválalóik ére fordító hozájárulásra kötelezetek kérelméről és annak elbírálásáról, valamint a benyújtot elszámolásokról Kérelem sorszáma Képzés sorszáma Gazdálkodó szervezet z átlagos statisztikai állományi létszám Fő megnevezése t folytató intézmény Megnevezése dószáma Megnevezése Nyilvántartási száma FEOR kódja formája B/ K/ V jellege ben résztvevő saját munkavállalók száma öszszes költsége szaki hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolni kívánt i költség Fő Ft Ft Ft/ fő/ óra fajlagos költsége Ft/ fő/ nap F t / f ő / k é p - z é s bruttó kötelezett ség 33%- nak tervezett öszszege öszszes óraszáma Szakmai/ nyelvi aránya az összes óraszámhoz viszonyítva Általános célú aránya az összes óraszámhoz viszonyítva Felnőti szolgáltatás aránya az összes óraszámhoz viszonyítva időtarta ma Ft % % % óra/ fő n a p / f ő munkaügyi tanács döntése E/ ND/ N/F szaki hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolásra elfogadott i költség Ft táblázatot a benyújtott 1. és 2. számú adatlap alapján kell kitölteni. táblázat az összesen sorral zárul. nyilvántartást készítő neve:. telefonszáma:. Kelt:..., év... hó... nap... munkaügyi központ igazgatója

6 4. számú melléklet a 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelethez hozzájárulásra kötelezett - saját munkavállalói számára az Fktv ában meghatározot felnőti szerződés, az Mt. szerinti tanulmányi szerződés vagy kötelezés alapján biztosítot ek költségeinek a szaki hozzájárulási kötelezetség terhére történő elszámolásakor - az alábbi kiadásokat veheti figyelembe a rendelet 10. -ában meghatározott mértékig: - Külső esetén a képző intézmény által lebonyolítot díja, a hez kapcsolódó felnőti szolgáltatás díja, valamint a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, és a során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei. - Belső, iletve vegyes esetén = z oktatók részére fizetett juttatás és annak - a kifizetőt terhelő - járulékai. = Külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj. = során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei. = z elméleti, gyakorlati során felhasznált anyagok igazolt költségei. = Munkaruha, védőruha költségei. = Tananyagfejlesztés igazolt költségei. = Egyéb, a megszervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos költségek (igazolt bérleti díjak, posta- és adminisztrációs költségek). - el öszefüggő igazolt utazási és szálásköltségek, amennyiben a lebonyolítására nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt telephelyén történik.

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

a szociális és munkaügyi miniszter rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter rendelete Szociális és Munkaügyi Minisztérium a szociális és munkaügyi miniszter /2009. ( ) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról Budapest,

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 13., péntek Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez Az ADATLAP -ot a szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról A Kormány a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 60.

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek elátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek elátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek elátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben