a szociális és munkaügyi miniszter rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a szociális és munkaügyi miniszter rendelete"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium a szociális és munkaügyi miniszter /2009. ( ) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról Budapest, május

2 TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról A szaki hozzájárulásról és a fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 28. ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. a e) pontjának ea) és eb) alpontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva az államháztartásért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, a szakesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet meghatározza a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő, a szaki hozzájárulásról és a fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 2. ában meghatározott szaki hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett) költségei elmolásának feltételeit, az elmolás módját, az elmolt re vonatkozó adatszolgáltatás szabályait, az adatok nyilvántartására és ellenőrére vonatkozó szabályokat, az elmolható költségek körét és mértékét. (2) E rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., , 347. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. (3) A szaki hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elmolható költségekkel történő csökkentése a felnőttről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. (2) bekezdés b) pontja alapján állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaban foglaltak megfelelően irányadóak. 2. E rendelet alkalmazásában a) állami támogatás: az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet HL L sorozat 379. m, cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás; b) belső : az Fktv pontjában meghatározott ;

3 c) külső : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőtti intézmény (a továbbiakban: ző intézmény) közreműködésével szolgáltatási szerződés alapján valósít meg; d) vegyes : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére részben külső ként, részben belső ként valósít meg; e) áthúzódó : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több tárgyévet érintően valósít meg; f) tárgyév: a mvitelről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett üzleti éve, valamint az egyéb hozzájárulásra kötelezett naptári éve; g) általános : a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott ; h) speciális : a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott ; i) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elmolható költségek jelenértékének hányadosa, zalékos formában kifejezve; j) mikro, kis és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a tárgyév első napján megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének; k) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló; l) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló; m) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék; n) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás; o) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal; p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) 8. mú mellékletében meghatározott vállalkozás; q) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom. 3. (1) A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. ában meghatározott felnőtti szerződés, és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötele alapján megszervezett költségeivel akkor csökkentheti a 8. nak megfelelően mikro és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60 zaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 zaléka mértékéig az Szht. 3. ának (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével együttesen megfelel: a) a az Fktv.ben, illetve a szak megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 14. ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik; b) a általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakről szóló évi LXXVI. törvény 1. a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, c) a minimális időtartama 20 óra; d) a re az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; e) a ről a hozzájárulásra kötelezett az 5. ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

4 (2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerét célzó ek, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott továbbek költségeit, ideértve a veszélyesárullító gépkocsivezető, belföldi és nemzetközi fuvarozó, belföldi és nemzetközi autóbuszvezető, könnyű és nehézgépkezelői tanfolyami eket is, e rendelet szerint molhatják el. Az e bekezdésben foglalt ekre az (1) bekezdés a)b) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni. (3) Az (1) bekezdésében meghatározott támogatás nem nyújtható: a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt tevékenységekhez b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez; c) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben. (4) A rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elmolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elmolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez. 4. (1) Külső esetén a hozzájárulásra kötelezett és a ző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján enkénti részletezettséggel kiállított mla ezi az elmolás alapját. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási szerződésben az OKJben nem szereplő, továbbá nyelvi esetén fel kell tüntetni a nek a felnőttt folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet (a továbbiakban: 48/2001. (XII. 29. OM rendelet) 3. mú mellékletében meghatározott 8 mjegyű azonosítóját, valamint a hozzájárulásra kötelezett statisztikai mjelét. (3) Külső esetén a ző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek az e rendeletben előírt dokumentálási kötelezettség teljesítése érdekében átadni: a) a külön jogszabályban meghatározott intézményakkreditációs tanúsítvány, b) a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. ában meghatározott értesítés, illetve igazolás, c) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőtti szerződés, d) OKJban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott esetén az Fktv. 16. (2) bekezdése szerinti i program, e) akkreditált estén a programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát. (4) Belső esetén a belső kapacitások igénybevételének elmolása enként, belső elkülönített mlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik. (5) Vegyes esetén az (l)(4) bekezdés rendelkeeit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felnőtti szerződést a ző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával.

5 (6) Áthúzódó esetén a hozzájárulásra kötelezett a költségeit évente, a hatályos mviteli szabályoknak, valamint a tárgyévében érvényes, e rendeletben meghatározott pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan molhatja el, amennyiben a megkezdésének tárgyévétől kezdődően a költségeit a szaki hozzájárulási kötelezettség terhére évente elmolta. 5. (1) A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elmolt re vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. mú mellékletek alapján kell benyújtani a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére. Egy bejelentőlaphoz több re vonatkozó adatlap is csatolható. (2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától mított 30 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ 15 napon belül írásban 15 nap alatt teljesítendő hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ a 7. szerint jár el. 6. (1) Az 5. alapján benyújtott adatszolgáltatásról a munkaügyi központ az 3. mú melléklet szerint nyilvántartást vezet. (2) A munkaügyi központ a tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), valamint a Nemzeti Szaki és Felnőtti Intézet (a továbbiakban: NSZFI) részére. (3) A rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a munkaügyi központnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrét alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elmolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől mított 10 évig meg kell őrizniük. 7. (1) Az 5. szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőr során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrt követő 30 napon belül az ellenőrsel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja, a) a szaki hozzájárulást az Szht. 4. a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében, az NSZFIt, b) a szaki hozzájárulást az Szht. 5. a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében, az Adóés Pénzügyi Ellenőri Hivatal területileg illetékes igazgatóságát.

6 (2) A hozzájárulásra kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenőri jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében a 4. mú mellékletben meghatározott dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni. 8. (1) Az elmolható költségek körét az 5. mú melléklet tartalmazza. A szaki hozzájárulási kötelezettség terhére elmolható költségek maximális támogatási intenzitása a) általános estén az elmolható költségek 60%a; b) speciális esetén az elmolható költségek 25%a. (2) A (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elmolható költségek 80% ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: a) 10 zalékponttal, a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott, b) 10 zalékponttal középvállalkozás, és 20 zalékponttal mikró vagy kisvállalkozás esetén. (3) Ha valamely i projektben általános és speciális i összetevők is szerepelnek, amelyek a támogatási intenzitásának a kimítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális re vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a (1)(3) bekezdésben foglaltakat és nem lehet több a ben résztvevőnként és i óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére külön jogszabály alapján megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 zalékánál. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkeeit első alkalommal a hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalói mára július ljét követően szervezett ek elmolása tekintetében kell alkalmazni. (2) Az Európai Uniós források terhére szeptember 1jéig kiírt pályázatok keretében megvalósuló ekre a 13/2006. SZMM rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) E rendeletet a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan december 31ig lehet alkalmazni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elmolásának feltételeiről és az elmolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet azzal, hogy rendelkeeit még e rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő és a (2) bekezdésben meghatározott ek esetén alkalmazni kell. Budapest, május Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter

7 1. mú melléklet a./2009. (...) SZMM rendelethez BEJELENTŐLAP a... tárgyévben a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név: Cím (székhely): Cégbejegy ma: Adóm: Statisztikai mjel: Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett*: Igen, az üzleti év fordulónapja:... hónap... nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonma: A szaki hozzájárulás teljesítésének módja*: a) Szht. 4. a alapján, gyakorlati megszerveével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási ma:... b) Szht. 5. a alapján, nem gyakorlati szerveével teljesíti. 9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének*: Igen Nem 10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül*: kisvállalkozás középvállalkozás 11. A tárgyévi szaki hozzájárulás összege:....ft 12. A tárgyévi átlagos statisztikai létma:... fő 13. A tárgyévi szaki hozzájárulás 33/60%ának összege:... Ft II. A szaki hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett ekre vonatkozó adatok: 1. Az elmolt ek ma:... db ebből előző évről áthúzódó ek ma:... db tárgyévben megvalósított ek ma:...db következő évre áthúzódó ek ma:... db 2. Képben (egy vagy több ben) részt vevő munkavállalók létma:... fő 3. A ek összes elmolható költsége:...ft 4. A Képekre igénybe vett összes támogatás: :...Ft 5. A (ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) ma:... db..., év... hó... nap P. H... * A megfelelő rész egyértelműen jelölendő. a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

8 2. mú melléklet a./2009. (..) SZMM rendelethez ADATLAP a re vonatkozóan 1. A hozzájárulásra kötelezett neve: Adóma: Az elmolt megnevee: A azonosítóma: a) OKJben szereplő esetén OKJ azonosítóm:... b) Akkreditált i program alapján folytatott esetén akkreditációs lajstromm:... c) Az OKJben nem szereplő és nyelvi esetén:... [a felnőttt folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. mú mellékletében meghatározott azonosító] 5. A áthúzódó : igen nem 6. A időtartama:... év... hótól... év... hóig. 7. A t folytató intézmény neve:... címe:... akkreditációs lajstromma: A i helyszín címe: A típusa*: általános (Á) speciális (S) 10. A formája*: belső (B) külső (K) vegyes (V) 11. A jellege*: a) állam által elismert szakesítés megszere, a1)felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakesítés megszere, b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges esítés megszere, c) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása, d) megváltozott munkaességűeket érintő rehabilitációs, e) államilag elismert nyelvvizsga megszerére felkészítő, f) nyelvi, g) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerét célzó, illetve tovább. 12. A ben részt vevő saját munkavállalók létma:... fő ebből a fogyatékossággal élő munkavállalók létma:...fő a hátrányos helyzetű munkavállalók létma:...fő 13. A összes órama:... óra (100 %) 14. A szakmai órama:... óra, aránya... % 15. A nyelvi órama:... óra, aránya:... % 16. Az általános célú órama:... óra, aránya:... % 17. A felnőtti szolgáltatás órama:... óra, aránya:... % 18. A tárgyévben elmolt órama:...óra

9 19. A nek az 5.. mú melléklet szerinti összes elmolható költsége:... Ft 20. A re érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke:...% 21. A támogatási intenzitás alapján mított támogatási összeg:...ft 22. A fajlagos támogatása a tárgyévben:...ft/fő/óra...ft/fő/ 23. A re elmolt, illetve elmolni kívánt támogatási összegből: a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg:...ft b) az előző év(ek) igénybe vett támogatási összeg:...ft c) a következő év(ek) igénybe venni kívánt támogatási összeg:...ft..., év... hó... nap P. H. * A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.... a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

10 3. mú melléklet a./2009. (...) SZMM rendelethez A munkaügyi központ kötelező nyilvántartása a szaki hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik ére fordító hozzájárulásra kötelezettek által benyújtott elmolásokról Ad atszo l gál tatás sor ma Ké p sor Gazdálkodó szervezet A Az A A A A A A A A A A A A A A brut tó köte leze tt átla gos sta ma ség tisz tik ai áll o má nyi lét m bru ttó köt e lez ett ség 33 %/ 66 % nak ösz sze ge áthú t zódó időtartama folytató me g nev e e azo nos ító ma tólig intézmé ny hel y szí ne típus a for jelle mája ge rész t vev ő sajá t Sza k mai / nye lvi ben ben ben ösz mu n kavál laló k öss z lét rés ztvev ők má rés ztvev ők má szes ará nya Ált alá nos cél ú ará nya Fel nőt t i szo lgá l tatá s ará nya A A A A A A óra az az az el elsz á öss zes öss zes öss zes ból ból ma óra óra óra fog ya ték os ság gal élő mu n hát rá ny os hel y zet ű mu n m m m fajl ago s tárgy ösz re re költ ség évi szes ér igé ny molt mol vény e sít be vet t óra ható hető tá mo költ hoz hoz hoz ma ség e visz o nyít va visz o nyít va vis zo nyí tva inten zitás mér gat ás ösz sze ge e tár gy év be n igé ny be téke ka ka tá mo ma vál vál vet t gat ás szak i hozzá járulási kötele zettség terhére elő ző év( ek) ben igé ny be vet t tá mo kö vet kez ő év( ek) ben lal lal ösz gat tá igé ny be ven ni kív ánt

11 Me g nev e e cég Ad ó jeg yzé k ma ma Sta tisz tik ai m jele Elt é Gyak or rő lati vag y üzl e ti éve s ző I/N Kis Ft Fő Ft OK J/ Köz ép váll alkoz ás Laj stro m/ O M ren de let sz. I év év M eg N hó hó ne ve zé se Laj st ro m ma ók ók ás mo sze ge ösz gat ás ma ma sze ge Á/ B/ Fő Fő Fő óra % % % óra Ft % Ft S K/ f ő / V F t / ó r a F t / f ő / k é p z é s ösz sze ge Ft Ft Ft vál lalkoz ás I/N : : : Ös sze sen A táblázatot a benyújtott 1. és 2. mú melléklet alapján enként, soronként kell kitölteni. A táblázat az összesen sorral zárul. A nyilvántartást készítő neve:... telefonma:... Kelt:..., év... hó... nap.... munkaügyi központ igazgatója

12 4. mú melléklet a./2009. (..) SZMM rendelethez A hozzájárulásra kötelezett az elmolt sel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles megőrizni: Külső esetén: a ző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézményakkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, a felnőttt folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. ában meghatározott értesítés/igazolás cégszerűen hitelesített másolata, felnőtti szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata, tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötele, az Fktv. 16. (2) bekezdése szerinti i program, ha a nem szerepel az OKJban, vagy nem akkreditált i program alapján valósul meg, akkreditált i program alapján folytatott esetén a külön jogszabályban meghatározott programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, önálló nyelvi elmolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése, szolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés alapján enként kiállított mla, elkülönített pénzügyi elmolás enként, a 4. mú mellékletben meghatározott, külső esetén elmolható költségekről. Belső esetén: a belső t folytató ző intézmény egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentuma, felnőtti szerződés, tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötele, az Fktv. 16. (2) bekezdése szerinti i program, önálló nyelvi elmolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése, a felnőtti intézmények mára külön jogszabályban meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumok, elkülönített pénzügyi elmolás enként a 4. mú mellékletben meghatározott, belső esetén elmolható költségekről tényleges önköltségen molva. Vegyes esetén: a külső és a belső esetén meghatározott dokumentumok.

13 5. mú melléklet a./2009. (..) SZMM rendelethez Elmolható költségek A hozzájárulásra kötelezett az elmoláskor az alábbi kiadásokat veheti figyelembe a rendelet 8. ában meghatározott mértékig, kizárólag tételesen részletezett dokumentumok, mlák alapján: l. Külső esetén: a) a ző intézmény által lebonyolított nek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése szerint mított díja, b) a hez kapcsolódó felnőtti szolgáltatás díja, c) a során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei, d) a ben résztvevő munkavállalónak a sel összefüggő igazolt utazási és llásköltsége, amennyiben a lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégi helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik, e) az a) pontban meghatározott díjának részét ező általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga és vizsgáztatási díj, valamint a ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei 1 az a)d) pontban felsorolt elmolható költségek összértékéig. 2. Belső esetén: a) az oktatók személyi jellegű költségei, és a i projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei, együttesen legfeljebb az összesen elmolt költségek 10%a mértékéig, b) az oktatók és ben résztvevő munkavállaló utazási költségei, bele értve a llás költségeket is, c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a i projekt céljaira használják, e) a ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei és elmolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)d) pontban felsorolt elmolható költségek összértékéig. 3. Vegyes esetén: a) a külső i részre vonatkozóan a külső esetén meghatározott kiadások, b) a belső i részre vonatkozóan a belső esetén meghatározott kiadások. 4. Külső, belső, illetve vegyes esetén: a) A ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a ben ténylegesen eltöltött idő vehető mításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után. b) A 2. a) pontban nevesített oktatók, tanácsadók, illetve a ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elmolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét. 1 a mvitelről szóló évi C. törvény 79. (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségek

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2006. (...) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának

Részletesebben

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám 55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám II. Ingatlanügyletek 1. Ingatlankezelés (TESZOR 68.32) III. Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység 1. Jogi tevékenység (TESZOR 69.10) 2. Számviteli,

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezet költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére.

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. I. A Battanoda Kft. 2011 októberében államilag elismert akkreditált oktatási intézmény

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal 1 Tartalomjegyzék Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozásoknak....4-5. oldal Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozásoknak..6-7.

Részletesebben

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása

Felnőttképzés új szabályozása Felnőttképzés új szabályozása Változások Tv. Hatálya alá tartozó képzési tevékenységek Belső képzés Az engedély feltételei és költségei Képzésnek az Szh terhére való elszámolása Legfőbb és legfontosabb

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Jogszabályi alap 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2007. (...) SZMM rendelete a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól A szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép- Magyarországi Régióban TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép- Magyarországi Régióban TÁMOP-2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép- Magyarországi Régióban TÁMOP-2.1.3.A-12/2 Alapvető cél: Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja,

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Kht. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 2003.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Előterjesztés a Kormány részére. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló új kormányrendeletről

Előterjesztés a Kormány részére. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló új kormányrendeletről Szociális és Munkaügyi Miniszter Szám: 7958-3/2007. Előterjesztés a Kormány részére a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló új kormányrendeletről Budapest, 2007. április Átalakításra

Részletesebben

A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A5. melléklet A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához a mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS,

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához 2004..negyedévre vagy 2004..hónapra Benyújtandó 3 eredeti példányban a következő címre: Oktatási

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelete egyes felnõttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális és munkaügyi miniszter 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelete egyes felnõttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 9498 M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 27. szám szociális és munkaügyi miniszter 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelete egyes felnõtti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról felnõttrõl szóló 2001. évi CI.

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 2003. évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. -a (1) bekezdésének b) pontja a következő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben