a szociális és munkaügyi miniszter rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a szociális és munkaügyi miniszter rendelete"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium a szociális és munkaügyi miniszter /2009. ( ) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról Budapest, május

2 TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról A szaki hozzájárulásról és a fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 28. ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. a e) pontjának ea) és eb) alpontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva az államháztartásért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, a szakesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet meghatározza a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő, a szaki hozzájárulásról és a fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 2. ában meghatározott szaki hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett) költségei elmolásának feltételeit, az elmolás módját, az elmolt re vonatkozó adatszolgáltatás szabályait, az adatok nyilvántartására és ellenőrére vonatkozó szabályokat, az elmolható költségek körét és mértékét. (2) E rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., , 347. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. (3) A szaki hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elmolható költségekkel történő csökkentése a felnőttről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. (2) bekezdés b) pontja alapján állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaban foglaltak megfelelően irányadóak. 2. E rendelet alkalmazásában a) állami támogatás: az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet HL L sorozat 379. m, cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás; b) belső : az Fktv pontjában meghatározott ;

3 c) külső : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőtti intézmény (a továbbiakban: ző intézmény) közreműködésével szolgáltatási szerződés alapján valósít meg; d) vegyes : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére részben külső ként, részben belső ként valósít meg; e) áthúzódó : az a, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több tárgyévet érintően valósít meg; f) tárgyév: a mvitelről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett üzleti éve, valamint az egyéb hozzájárulásra kötelezett naptári éve; g) általános : a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott ; h) speciális : a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott ; i) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elmolható költségek jelenértékének hányadosa, zalékos formában kifejezve; j) mikro, kis és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a tárgyév első napján megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének; k) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló; l) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló; m) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék; n) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás; o) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal; p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) 8. mú mellékletében meghatározott vállalkozás; q) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom. 3. (1) A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. ában meghatározott felnőtti szerződés, és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötele alapján megszervezett költségeivel akkor csökkentheti a 8. nak megfelelően mikro és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60 zaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 zaléka mértékéig az Szht. 3. ának (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével együttesen megfelel: a) a az Fktv.ben, illetve a szak megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 14. ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik; b) a általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakről szóló évi LXXVI. törvény 1. a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, c) a minimális időtartama 20 óra; d) a re az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; e) a ről a hozzájárulásra kötelezett az 5. ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

4 (2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerét célzó ek, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott továbbek költségeit, ideértve a veszélyesárullító gépkocsivezető, belföldi és nemzetközi fuvarozó, belföldi és nemzetközi autóbuszvezető, könnyű és nehézgépkezelői tanfolyami eket is, e rendelet szerint molhatják el. Az e bekezdésben foglalt ekre az (1) bekezdés a)b) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni. (3) Az (1) bekezdésében meghatározott támogatás nem nyújtható: a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt tevékenységekhez b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez; c) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben. (4) A rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elmolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elmolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez. 4. (1) Külső esetén a hozzájárulásra kötelezett és a ző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján enkénti részletezettséggel kiállított mla ezi az elmolás alapját. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási szerződésben az OKJben nem szereplő, továbbá nyelvi esetén fel kell tüntetni a nek a felnőttt folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet (a továbbiakban: 48/2001. (XII. 29. OM rendelet) 3. mú mellékletében meghatározott 8 mjegyű azonosítóját, valamint a hozzájárulásra kötelezett statisztikai mjelét. (3) Külső esetén a ző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek az e rendeletben előírt dokumentálási kötelezettség teljesítése érdekében átadni: a) a külön jogszabályban meghatározott intézményakkreditációs tanúsítvány, b) a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. ában meghatározott értesítés, illetve igazolás, c) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőtti szerződés, d) OKJban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott esetén az Fktv. 16. (2) bekezdése szerinti i program, e) akkreditált estén a programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát. (4) Belső esetén a belső kapacitások igénybevételének elmolása enként, belső elkülönített mlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik. (5) Vegyes esetén az (l)(4) bekezdés rendelkeeit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felnőtti szerződést a ző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával.

5 (6) Áthúzódó esetén a hozzájárulásra kötelezett a költségeit évente, a hatályos mviteli szabályoknak, valamint a tárgyévében érvényes, e rendeletben meghatározott pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan molhatja el, amennyiben a megkezdésének tárgyévétől kezdődően a költségeit a szaki hozzájárulási kötelezettség terhére évente elmolta. 5. (1) A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elmolt re vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. mú mellékletek alapján kell benyújtani a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére. Egy bejelentőlaphoz több re vonatkozó adatlap is csatolható. (2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától mított 30 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ 15 napon belül írásban 15 nap alatt teljesítendő hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ a 7. szerint jár el. 6. (1) Az 5. alapján benyújtott adatszolgáltatásról a munkaügyi központ az 3. mú melléklet szerint nyilvántartást vezet. (2) A munkaügyi központ a tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), valamint a Nemzeti Szaki és Felnőtti Intézet (a továbbiakban: NSZFI) részére. (3) A rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a munkaügyi központnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrét alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elmolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől mított 10 évig meg kell őrizniük. 7. (1) Az 5. szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőr során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrt követő 30 napon belül az ellenőrsel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja, a) a szaki hozzájárulást az Szht. 4. a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében, az NSZFIt, b) a szaki hozzájárulást az Szht. 5. a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében, az Adóés Pénzügyi Ellenőri Hivatal területileg illetékes igazgatóságát.

6 (2) A hozzájárulásra kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenőri jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében a 4. mú mellékletben meghatározott dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni. 8. (1) Az elmolható költségek körét az 5. mú melléklet tartalmazza. A szaki hozzájárulási kötelezettség terhére elmolható költségek maximális támogatási intenzitása a) általános estén az elmolható költségek 60%a; b) speciális esetén az elmolható költségek 25%a. (2) A (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elmolható költségek 80% ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: a) 10 zalékponttal, a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott, b) 10 zalékponttal középvállalkozás, és 20 zalékponttal mikró vagy kisvállalkozás esetén. (3) Ha valamely i projektben általános és speciális i összetevők is szerepelnek, amelyek a támogatási intenzitásának a kimítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális re vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a (1)(3) bekezdésben foglaltakat és nem lehet több a ben résztvevőnként és i óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére külön jogszabály alapján megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 zalékánál. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkeeit első alkalommal a hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalói mára július ljét követően szervezett ek elmolása tekintetében kell alkalmazni. (2) Az Európai Uniós források terhére szeptember 1jéig kiírt pályázatok keretében megvalósuló ekre a 13/2006. SZMM rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) E rendeletet a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan december 31ig lehet alkalmazni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elmolásának feltételeiről és az elmolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet azzal, hogy rendelkeeit még e rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő és a (2) bekezdésben meghatározott ek esetén alkalmazni kell. Budapest, május Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter

7 1. mú melléklet a./2009. (...) SZMM rendelethez BEJELENTŐLAP a... tárgyévben a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név: Cím (székhely): Cégbejegy ma: Adóm: Statisztikai mjel: Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett*: Igen, az üzleti év fordulónapja:... hónap... nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonma: A szaki hozzájárulás teljesítésének módja*: a) Szht. 4. a alapján, gyakorlati megszerveével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási ma:... b) Szht. 5. a alapján, nem gyakorlati szerveével teljesíti. 9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének*: Igen Nem 10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül*: kisvállalkozás középvállalkozás 11. A tárgyévi szaki hozzájárulás összege:....ft 12. A tárgyévi átlagos statisztikai létma:... fő 13. A tárgyévi szaki hozzájárulás 33/60%ának összege:... Ft II. A szaki hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett ekre vonatkozó adatok: 1. Az elmolt ek ma:... db ebből előző évről áthúzódó ek ma:... db tárgyévben megvalósított ek ma:...db következő évre áthúzódó ek ma:... db 2. Képben (egy vagy több ben) részt vevő munkavállalók létma:... fő 3. A ek összes elmolható költsége:...ft 4. A Képekre igénybe vett összes támogatás: :...Ft 5. A (ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) ma:... db..., év... hó... nap P. H... * A megfelelő rész egyértelműen jelölendő. a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

8 2. mú melléklet a./2009. (..) SZMM rendelethez ADATLAP a re vonatkozóan 1. A hozzájárulásra kötelezett neve: Adóma: Az elmolt megnevee: A azonosítóma: a) OKJben szereplő esetén OKJ azonosítóm:... b) Akkreditált i program alapján folytatott esetén akkreditációs lajstromm:... c) Az OKJben nem szereplő és nyelvi esetén:... [a felnőttt folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. mú mellékletében meghatározott azonosító] 5. A áthúzódó : igen nem 6. A időtartama:... év... hótól... év... hóig. 7. A t folytató intézmény neve:... címe:... akkreditációs lajstromma: A i helyszín címe: A típusa*: általános (Á) speciális (S) 10. A formája*: belső (B) külső (K) vegyes (V) 11. A jellege*: a) állam által elismert szakesítés megszere, a1)felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakesítés megszere, b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges esítés megszere, c) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása, d) megváltozott munkaességűeket érintő rehabilitációs, e) államilag elismert nyelvvizsga megszerére felkészítő, f) nyelvi, g) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerét célzó, illetve tovább. 12. A ben részt vevő saját munkavállalók létma:... fő ebből a fogyatékossággal élő munkavállalók létma:...fő a hátrányos helyzetű munkavállalók létma:...fő 13. A összes órama:... óra (100 %) 14. A szakmai órama:... óra, aránya... % 15. A nyelvi órama:... óra, aránya:... % 16. Az általános célú órama:... óra, aránya:... % 17. A felnőtti szolgáltatás órama:... óra, aránya:... % 18. A tárgyévben elmolt órama:...óra

9 19. A nek az 5.. mú melléklet szerinti összes elmolható költsége:... Ft 20. A re érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke:...% 21. A támogatási intenzitás alapján mított támogatási összeg:...ft 22. A fajlagos támogatása a tárgyévben:...ft/fő/óra...ft/fő/ 23. A re elmolt, illetve elmolni kívánt támogatási összegből: a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg:...ft b) az előző év(ek) igénybe vett támogatási összeg:...ft c) a következő év(ek) igénybe venni kívánt támogatási összeg:...ft..., év... hó... nap P. H. * A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.... a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

10 3. mú melléklet a./2009. (...) SZMM rendelethez A munkaügyi központ kötelező nyilvántartása a szaki hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik ére fordító hozzájárulásra kötelezettek által benyújtott elmolásokról Ad atszo l gál tatás sor ma Ké p sor Gazdálkodó szervezet A Az A A A A A A A A A A A A A A brut tó köte leze tt átla gos sta ma ség tisz tik ai áll o má nyi lét m bru ttó köt e lez ett ség 33 %/ 66 % nak ösz sze ge áthú t zódó időtartama folytató me g nev e e azo nos ító ma tólig intézmé ny hel y szí ne típus a for jelle mája ge rész t vev ő sajá t Sza k mai / nye lvi ben ben ben ösz mu n kavál laló k öss z lét rés ztvev ők má rés ztvev ők má szes ará nya Ált alá nos cél ú ará nya Fel nőt t i szo lgá l tatá s ará nya A A A A A A óra az az az el elsz á öss zes öss zes öss zes ból ból ma óra óra óra fog ya ték os ság gal élő mu n hát rá ny os hel y zet ű mu n m m m fajl ago s tárgy ösz re re költ ség évi szes ér igé ny molt mol vény e sít be vet t óra ható hető tá mo költ hoz hoz hoz ma ség e visz o nyít va visz o nyít va vis zo nyí tva inten zitás mér gat ás ösz sze ge e tár gy év be n igé ny be téke ka ka tá mo ma vál vál vet t gat ás szak i hozzá járulási kötele zettség terhére elő ző év( ek) ben igé ny be vet t tá mo kö vet kez ő év( ek) ben lal lal ösz gat tá igé ny be ven ni kív ánt

11 Me g nev e e cég Ad ó jeg yzé k ma ma Sta tisz tik ai m jele Elt é Gyak or rő lati vag y üzl e ti éve s ző I/N Kis Ft Fő Ft OK J/ Köz ép váll alkoz ás Laj stro m/ O M ren de let sz. I év év M eg N hó hó ne ve zé se Laj st ro m ma ók ók ás mo sze ge ösz gat ás ma ma sze ge Á/ B/ Fő Fő Fő óra % % % óra Ft % Ft S K/ f ő / V F t / ó r a F t / f ő / k é p z é s ösz sze ge Ft Ft Ft vál lalkoz ás I/N : : : Ös sze sen A táblázatot a benyújtott 1. és 2. mú melléklet alapján enként, soronként kell kitölteni. A táblázat az összesen sorral zárul. A nyilvántartást készítő neve:... telefonma:... Kelt:..., év... hó... nap.... munkaügyi központ igazgatója

12 4. mú melléklet a./2009. (..) SZMM rendelethez A hozzájárulásra kötelezett az elmolt sel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles megőrizni: Külső esetén: a ző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézményakkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, a felnőttt folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. ában meghatározott értesítés/igazolás cégszerűen hitelesített másolata, felnőtti szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata, tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötele, az Fktv. 16. (2) bekezdése szerinti i program, ha a nem szerepel az OKJban, vagy nem akkreditált i program alapján valósul meg, akkreditált i program alapján folytatott esetén a külön jogszabályban meghatározott programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, önálló nyelvi elmolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése, szolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés alapján enként kiállított mla, elkülönített pénzügyi elmolás enként, a 4. mú mellékletben meghatározott, külső esetén elmolható költségekről. Belső esetén: a belső t folytató ző intézmény egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentuma, felnőtti szerződés, tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötele, az Fktv. 16. (2) bekezdése szerinti i program, önálló nyelvi elmolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése, a felnőtti intézmények mára külön jogszabályban meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumok, elkülönített pénzügyi elmolás enként a 4. mú mellékletben meghatározott, belső esetén elmolható költségekről tényleges önköltségen molva. Vegyes esetén: a külső és a belső esetén meghatározott dokumentumok.

13 5. mú melléklet a./2009. (..) SZMM rendelethez Elmolható költségek A hozzájárulásra kötelezett az elmoláskor az alábbi kiadásokat veheti figyelembe a rendelet 8. ában meghatározott mértékig, kizárólag tételesen részletezett dokumentumok, mlák alapján: l. Külső esetén: a) a ző intézmény által lebonyolított nek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése szerint mított díja, b) a hez kapcsolódó felnőtti szolgáltatás díja, c) a során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei, d) a ben résztvevő munkavállalónak a sel összefüggő igazolt utazási és llásköltsége, amennyiben a lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégi helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik, e) az a) pontban meghatározott díjának részét ező általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga és vizsgáztatási díj, valamint a ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei 1 az a)d) pontban felsorolt elmolható költségek összértékéig. 2. Belső esetén: a) az oktatók személyi jellegű költségei, és a i projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei, együttesen legfeljebb az összesen elmolt költségek 10%a mértékéig, b) az oktatók és ben résztvevő munkavállaló utazási költségei, bele értve a llás költségeket is, c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a i projekt céljaira használják, e) a ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei és elmolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)d) pontban felsorolt elmolható költségek összértékéig. 3. Vegyes esetén: a) a külső i részre vonatkozóan a külső esetén meghatározott kiadások, b) a belső i részre vonatkozóan a belső esetén meghatározott kiadások. 4. Külső, belső, illetve vegyes esetén: a) A ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a ben ténylegesen eltöltött idő vehető mításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után. b) A 2. a) pontban nevesített oktatók, tanácsadók, illetve a ben résztvevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elmolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét. 1 a mvitelről szóló évi C. törvény 79. (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségek

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök Tartalomjegyzék 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 8/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 9/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közöséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről A Kormány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben