III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Dél-alföldi Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Dél-alföldi Operatív Program"

Átírás

1 III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Dél-alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázati felhívásához 2. forduló Kódszám: DAOP /2F A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Kitöltési útmutató a második fordulóban benyújtandó projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a második fordulós projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez és kitöltéséhez. 1. Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be a pályázati felhívásban rögzített illetékes Közremőködı Szervezethez. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a pályázati kiírás pontos hivatkozási számát és a pályázó nevét, címét. A pályázatot összefőzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kérjük benyújtani. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a projekt adatlapot a pályázó nevében aláírásra jogosult képviselıjének, az aláírási címpéldányban rögzített módon kell aláírnia. Elektronikus beadás esetén a projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltı program alkalmazásával történhet. A kitöltı program letölthetı a honlapról. A program lehetıvé teszi a projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthetı, tömör és pontos megfogalmazásra, az egyes pontokban megfogalmazottak egységére, komplexitására. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelı helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelı csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. Az elektronikus kitöltı program használata esetében figyeljen arra, hogy a maximális karakterszám elérését követıen nem lehet további karaktert beilleszteni. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a projekt adatlap nyomtatott, eredeti példányának tartalmaznia kell a kitöltı program által generált vonalkódokat és azonosító számokat! A CD-n csak XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetıleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító sorszámai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkódokkal/sorszámokkal! Ellenkezı esetben a pályázat benyújtási kritériumok alapján elutasításra kerül! 2

3 A projekt adatlap kitöltı program elıtt figyelmesen olvassa el a kitöltı program felhasználói kézikönyvében foglaltakat. A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során, a támogatásban részesülı projektek esetében a Támogatási Szerzıdés mellékletét képezik, alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenırzése során. 3

4 A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1. A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz 1.1. A pályázati felhívás kódszáma Jelölje meg a pályázott Operatív Program betőjelét (DAOP) és adja meg a pályázati kiírás számkódját (DAOP ). A pályázati kiírás számkódját a pályázati felhívás tartalmazza Pályázat azonosító száma Az elektronikus kitöltı programot nem kötelezıvé tevı pályázatok esetében üresen hagyandó, a közremőködı szervezet tölti ki! Az elektronikus kitöltı programot használó pályázatok esetében az adatlap kitöltése és kinyomtatása után a rendszerbıl kapott nyilvántartási szám. 2. A projekt összegzı adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg az(oka)t a helyszín(eke)t, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben a fejlesztés több helyszínen valósul meg, úgy az összes helyszínt tüntesse fel a sorok bıvítésével A projekt megvalósításának kezdete Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza A projekt megvalósításának befejezése Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza A projekt elszámolható költségeinek összege (Ft) Adja meg a projekt engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. A projekt elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában szereplı összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni Az igényelt támogatás összege (Ft) Adja meg a projekt megvalósításához jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. 2.7 A támogatás intenzitása A támogatás intenzitását a 2.5 és a 2.6 sorok hányadosa fogja megmutatni. Kérjük, szíveskedjenek két tizedesjegy pontossággal százalékban megadni 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektrıl! (Maximum 500 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! a projekt rövid leírása - ismertesse röviden és tényszerően, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási, és egyéb elemek valósulnak meg. Rögzítse a beruházással érintett 4

5 tantermek, csoportszobák, egyéb helyiségek számát, felújított udvarok számát, stb. a fıbb indikátorok bemutatása - jól átgondolva jelöljön meg 1-2 olyan elemet (A pályázati útmutatóban rögzített kategóriákon belül), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván kezelni. 3. A pályázó adatai A pályázó adatait az alapítói okirat, cégkivonat, stb. adatai alapján kérjük kitölteni A pályázó teljes neve Az alapító okiratban szereplı teljes név, vagy az önkormányzat neve és a beruházással érintett közoktatási intézmény OM azonosítója. Konzorciumban benyújtott pályázat esetén a konzorciumi szervezetek adatait is kérjük szerepeltetni! 3.2. A pályázó rövidített neve Az alapító okiratban szereplı rövidített név Gazdálkodási/jogi forma kód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Jogi formakód non-profit szervezetek esetében releváns. Elektronikus kitöltı program esetében listából tudja kiválasztani Önkormányzati törzsszám Értelemszerően csak önkormányzati pályázók esetében kitöltendı Adószám A szervezet adószáma az elıírásos formátumban Statisztikai számjel A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyő statisztikai számjelét kell beírni. Kitöltı program használata esetén az adószámot a program automatikusan beírja a Projekt adatlap 3.5. pontjának kitöltését követıen Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma A pályázatot benyújtó szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma, cégbírósági bejegyzés. Ez a pont önkormányzatok esetében nem töltendı ki! 3.8. Alapítás idıpontja A pályázat benyújtásának idıpontjában a pályázónak jogerısen bejegyzett /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie. Az alapítás idıpontja társadalmi szervezetek esetében a létesítı okirat kelte. Önkormányzatok, vagy társulások az utolsó alakuló (testületi) ülés idıpontját adják meg Minısítési kód 2 mikrovállalkozás (10 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelı 505,46 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfıösszeg); - Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns 3 kisvállalkozás (50 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelı 2.527,3 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfıösszeg); - Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns 4 középvállalkozás (250 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelı ,5 millió Ft - nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió 5

6 eurónak megfelelı ,39 millió Ft - mérlegfıösszeg). - Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns 5 Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás - Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat) 7 Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány) Fıtevékenység TEÁOR száma és megnevezése (amennyiben releváns) A TEÁOR kódot (számot) a cégkivonatban feltüntetett fıtevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltı program használata esetén a megfelelı TEÁOR szám kiválasztása keresıvel megoldható Fejlesztendı tevékenység TEÁOR száma és megnevezése (amennyiben releváns) A TEÁOR kódot (számot) a mellékelt cégkivonatban feltüntetett tevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltı program használata esetén a megfelelı TEÁOR szám kiválasztása keresıvel megoldható. Fontos, hogy a fejlesztendı tevékenység illeszkedjen a Pályázati Útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez A pályázó székhelye Ide az alapító okiratban, cégkivonatban szereplı székhely címét kell beírni! Kitöltı program használata esetén az ország, megye és település adatokat keresıbıl tudja kiválasztani. Amennyiben elıször a települést írja be a megye automatikusan feltöltésre kerül Postai cím Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Értelemszerően csak akkor kell kitölteni, ha eltér az elızı pontban (Projekt adatlap 3.12.) megjelölt címtıl! Kitöltı program használata esetén a megye és település adatokat keresıbıl tudja kiválasztani.. Amennyiben elıször a települést írja be a megye automatikusan feltöltésre kerül Pályázó hivatalos képviselıjének adatai Ide az alapítói okiratban, cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közremőködı Szervezet üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan címet adjon meg, amely elérhetı, és a megjelölt személy folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelıs lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelı szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellı mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan e- mail címet adjon meg, amely elérhetı, és a megjelölt személy folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 6

7 3.16. Gazdálkodási adatok A gazdálkodási adatokat az - éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló alapján- utolsó 2 lezárt év adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Kérjük, hogy csak a pályázó szervezet típusának megfelelı egyetlen táblázatot töltse ki Önkormányzatok esetében: Adja meg a pályázó önkormányzat, társulás elızı lezárt két naptári év sajátos mőködési bevételeinek, jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok elızı lezárt két naptári év sajátos mőködési bevételeinek összegét. Adja meg a pályázó önkormányzat, társulás elızı lezárt két naptári év mérlegfıösszegét, jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok elızı lezárt két naptári év mérlegfıösszegét. Kérjük, adja meg a pályázó önkormányzat, társulás elızı lezárt két naptári év egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás alapján számított módosított pénzmaradvány összegét illetve az egyszerősített eredménykimutatás alapján számított tartalékba helyezhetı pénzösszeget. Jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok elızı lezárt két naptári év pénzmaradványkimutatás alapján összesen számított módosított pénzmaradvány összegét illetve az egyszerősített eredménykimutatás alapján összesen számított tartalékba helyezhetı pénzösszeget kérjük megadni. Kérjük, jelölje meg, hogy Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzető (igen/nem)! Önkormányzatok és non-profit szervezetek által fenntartott intézmények esetében: Intézményi költségvetésének fı összege az éves beszámolókban, illetve ezek mellékletének adatai alapján. Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni Állami költségvetési intézmények esetében: Intézményi költségvetésének fı összege az éves beszámolókban, illetve ezek mellékletének adatai alapján Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni Non-profit szervezetek esetében: A gazdálkodási adatokat a Pályázati Útmutatóban foglaltak alapján (éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló utolsó 2 lezárt év adataival és azzal összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Amennyiben a pályázat benyújtásának évét megelızı évben alakult szervezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a pályázat benyújtásának évét megelızı lezárt éves jóváhagyott, beszámolóval vagy egyszerősített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a pályázat benyújtásának évére vonatkozó terv mutatóit kell megadniuk. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében alakult, a tárgyévre vonatkozó terv mutatóit kell feltüntetni. Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni, KSH adatszolgáltatási kötelezettség hiányában az éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük szerepeltetni. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám = az elızı 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplı teljes munkaidıs létszám számtani átlagával (törtszám esetén lefelé kerekítve)! 7

8 3.17. Pályázatkészítı adatai Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette! 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása, konzorciumi partnerenként (max karakter) Ismertesse a szervezet történetét, létrehozásának indokait, kezdeti és jelenlegi tevékenységét mőködését, alkalmazottak összetételét, mőködésben bekövetkezett fıbb változásokat, átalakulásokat, fluktuáció mértékét. a tulajdonosi kört. Rövid bemutatás, abban az esetben, ha a tulajdonosok között szervezet is van (Kkt., Bt., Kft., valamely formájú részvénytársaság., intézményi befektetı, bank, egyesülés, szövetkezet, alapítvány, egyéb civil szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás, egyéb kormányzati, vagy központi költségvetéshez tartozó szervezet, stb. ) függetlenül annak letelepedési országától, az ilyen tulajdonosok tulajdonosi összetételét, tevékenységét, gazdálkodásuk eredményességét részletesebben mutassa be. a település vagy a fejleszteni kívánt terület infrastrukturális ellátottságát, fejlettségi szintjét, a település/ekre (projektmegvalósulás helyszíne) jellemzı fejlıdési irányokat. tényszerően, hogy az intézmény pedagógiai tevékenysége folytán milyen egyéb szervezettel/szervezetekkel mőködik együtt, nevesítse a tevékenységet, az együttmőködés formáját, az együttmőködı szervezet megjelölése mellett. hogy az intézmény integrált nevelés-oktatást valósít-e meg, vagy szándékában áll azt elindítani a sajátos nevelési igényő és/vagy a hátrányos helyzető gyermekek tekintetében, 4.1.B A szervezet tulajdonosai/alapítói/ felügyeleti szervei. 4.1.C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelıs szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (Max. 400 karakter) Szöveges leírás, illetve ábra is alkalmas a bemutatásra. Mutassa be, hogy a szervezeten belül és kívül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, informatikai, vezetıi támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás. Jelezze, hogy a projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége milyen akadályokba ütközik, ez milyen kockázatokat jelenthet a projekt végrehajtása szempontjából, és ezeket a kockázatokat miként tervezik kezelni/minimalizálni Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlıdési lehetıségeihez? Szöveges és számszerő ismertetés, konzorciumi partnerenként. max karakterben. Mutassa be röviden a fejlesztés elvárt eredményét, ezekkel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseit. A pályázatnak az adott település/célterület fejlıdéséhez való hozzájárulását demográfiai mutatókkal, gazdasági jellemzıkkel, adatokkal kérjük alátámasztani Sorolja fel az elmúlt öt évben európai uniós vagy állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb európai uniós vagy állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel összesen három, a szervezet életében jelentıs projektet az elmúlt öt évbıl! 8

9 Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen projekteket valósított meg, illetve milyenek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. Jelölje meg egyenként a projektek értékét is! Kérjük, hogy összesen legalább három projektet mutasson be abban az esetben is, ha az állami támogatásból megvalósított projektek száma nem éri el a hármat! Térjen ki a: - a projekt megnevezésére - a megvalósítás idejére, idıtartamára - a projekt összköltségére (E Ft) - a projekt milyen támogatásból valósult meg (ha támogatott volt) - a támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám. A pályázat benyújtásától visszafelé haladjon idısorrendben Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának idıpontjában milyen egyéb jelentıs projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belsı és külsı támogatással megvalósuló projekteket is ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erıforrás szükséges és ezek milyen formában és módon állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási idıtartama alatt? (max. 500 karakter) Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének idıpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb ) vagy olyanok, amelyek más tulajdonában állnak és a fenntartó, alapító a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékő ingó vagyontárgy (pl. gépjármő, informatikai eszközök, mőtárgyak stb.) esetén a tulajdonos írásbeli beleegyezı nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre bocsátását biztosítja a projektben szükséges idıpontig, de legkésıbb a projekt fenntartási idıszak végéig Ismertesse, hogy a támogatási szerzıdés elnyerése esetén milyen humán erıforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelıs projekt menedzsert! Infrastrukturális projektek esetében minimális elvárás, hogy legalább 1 fı rendelkezzen felsıfokú pénzügyi/közgazdasági és legalább 1 fı felsıfokú mérnöki végzettséggel! Kérjük projektmenedzsernek olyan személyt jelöljön meg, aki operatív vesz részt a projektben (kapcsolattartás a partnerekkel, szállítókkal, a szervezet osztályaival, közremőködı szervezettel). Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a Közremőködı Szervezet kizárólag a projektmenedzserrel tartja a kapcsolatot! Amennyiben a projektmenedzser bére munkabére terhére kerül elszámolásra, úgy kérjük fokozottan gondolja át heti hány órát igényel, mivel annak elszámolása csak arányosan történhet! 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. A fejlesztés/projekt indokoltsága. (maximum 4000 karakter) 9

10 Ismertesse a projekt szükségességét! Kérjük, adja meg a projekt várt számszerősíthetı vagy egyéb módon meghatározható eredményét, figyelembe véve az 5.7. pontban rögzítetteket. Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan: fejlesztés indokoltsága, jelenlegi helyzet bemutatása, összhangban a 4.1 pontban rögzítettekkel továbbfejlıdési lehetıségek, tendenciák erıforrások megfelelısége szükségletfelmérés eredménye célcsoport igényei létszám, szakértelem, menedzsmentképességek rendelkezésre állása a közoktatási intézmény jelenlegi technikai felszereltsége a közoktatási intézménynek a környezetvédelemhez, környezettudatos neveléshez kapcsolódó jelenlegi tevékenysége egyéb, releváns információ A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés racionalitását Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Fejtse ki a projekt/fejlesztés konkrét célját, számszerően adja meg az infrastrukturális beruházás jellegét közvetlen eredményét. Pl: Fejlesztett csoportszobák/tantermek, udvarok száma, épített tantermek száma, stb. Nevesítse a projekt hosszú távú és közvetlen céljait különös tekintettel a pályázati útmutató A1 és A2 pontjában rögzített célokra -, valamint a várt számszerősíthetı vagy egyéb módon meghatározható eredményét. A projekt céljai között a rövid és hosszú távú célokra koncentráljon, térjen ki a fejlesztés eredményeire, közvetett és közvetlen hatásaira, figyelembe véve az 5.1 pontban megjelölteket (Pl: a közoktatás minıségi javításának hosszú távú eredményei, célcsoport fejlıdési lehetıségei, egészséges nevelés, idegen nyelvi készségek elsajátítása, a beruházás által a térség fejlıdési lehetıségei, környezetvédelemmel (pl. energiatanúsítvány megszerzése), környezettudatos neveléssel kapcsolatos elırelépések stb.). Kérjük, fejtse ki, milyen módon illeszkedik a projekt/fejlesztés a régió, a kistérség fejlesztési és környezetvédelmi programjaihoz, az ÚMFT zászlóshajó projektjeihez, komplex és/vagy pólus programjaihoz. Törekedjen a pályázat komplexitásának bemutatására! Jelölje meg, hogy a pályázat melyik a pályázati felhívásban leírt célterületre irányul! Egyszerre több célterület is megjelölhetı! 5.3. A projekt célcsoportja.(max karakter) Definiálja azt a kört, akik a projekt eredményeibıl részesülnek, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. Írja le a közoktatási intézményben ellátottak jellemzıit, lényeges körülményeit, mutassa be az intézményben megvalósuló, vagy tervezett integrált neveléshezoktatáshoz kapcsolódó intézkedéseket, rögzítse, hogy a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben. A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselıi. Mutassa be, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá az oktatási tevékenység javításához, a közoktatásban résztvevık egyéni fejlıdéséhez, igényeikhez. Mutassa be, a projekt mennyiben járul hozzá a jelenlegi problémák kezeléséhez, beleértve az iskolai kudarcokat és a lemorzsolódás csökkentését (pl.: Útravaló Ösztöndíj Program). 10

11 Mutassa be, miként biztosítja a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges eszközökhöz, tananyagokhoz való egyenlı esélyő hozzáférést Mutassa be részletesen a projekt szakmai tartalmát! (max karakter) Milyen elıkészítı tevékenységek történtek az eddigiekben a fejlesztéshez pl. tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, partnerekkel való egyeztetés, stb. Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, szakmai tartalmát, írja le a projekt keretében elvégzendı legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni. Törekedjen a projekt komplexitásának bemutatására! Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során. Az alkalmazni kívánt eljárás/módszer alkalmazásában van-e a projekt menedzsment tagjainak jártassága, tapasztalata. A projekt keretében fejlesztett szolgáltatás milyen többlet-értékkel rendelkezik. Térjen ki a környezetvédelemmel (energiatanúsítvány megszerzése, bontási hulladékok újrahasznosítása, napkollektor, környezettudatos nevelés stb.), akadálymentesítéssel kapcsolatos tervezett intézkedések szöveges bemutatására. Itt kérjük felsorolni és ismertetni a beszerzendı eszközöket, az építéssel, felújítással érintett tantermek/csoportszobák/helyiségek számát. Tényszerően, röviden ismertesse a mőszaki leírásban foglaltakat. Itt kell bemutatni, hogy a pályázat keretében kötelezıen megvalósítandó tartalomfejlesztés közül (TÁMOP) milyen szolgáltatásokat terveznek igénybe venni Mutassa be részletesen a projekt tevékenységeinek ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni). A tevékenységeket/beszerzéseket a projektmegvalósítás kezdetétıl számítva mutassa be, féléves bontásban! Kérjük, tervezzen be minden olyan tevékenységet, amely szükséges a projekt sikeres megvalósításához (pl.: mőszaki ellenırzést mindenképpen kénytelen lesz igénybe venni, függetlenül attól, hogy betervezte-e vagy sem)! Kérjük, hogy megvalósítandó tevékenységéhez kapcsolódó lépéssorozat egyes elemeinek megvalósulásának idıtartamát X -szel jelölje a megfelelı idıszakban. Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelı szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. iskolai tanév, vagy egyes munkálatok idıjáráshoz kötött szezonalitása) Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési idıtartamokat kalkuláljanak A tevékenységeket a költségvetési táblában szereplı tevékenységekkel és azok ütemezésével összhangban szükséges kitölteni. Példa a táblázat kitöltésére: A projekt tevékenységének ütemezése Projekt megvalósítás 1. év Projekt megvalósítás 2. év Tevékenység I. 1. félév 2. félév 1. félév 2. félév Projektmenedzsment felállítása X Projektmenedzsment mőködése X X X X Tevékenység II. Mőszaki ellenırre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása X 11

12 Mőszaki ellenırzés X X Tevékenység III. Építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása X Kivitelezés X X X - Alapozás X Tetıfedés X Tevékenység IV. Eszközbeszerzésre X vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása Eszközbeszerzés X - Számítógép beszerzés X - Bútor beszerzés X - - Tevékenység V. Projektzárás X 5.6. A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek Kérjük, szíveskedjenek a szervezet számviteli politikájának megfelelıen kitölteni Források A megnevezett forrásokat a pályázati útmutató D4. pontjában foglaltaknak megfelelıen töltse ki. Jelen pályázati konstrukció keretében a II. pontban szereplı egyéb támogatás nem releváns A projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei Jelen pontban a Pályázati útmutatóban meghatározott monitoring mutatók közül azokat szerepeltesse, melyek a tervezett projekt szempontjából relevánsak. A Bázisérték oszlopban a pályázat benyújtásának idıpontjában érvényes adatokat kérjük szerepeltetni. Azon mutatók esetében melyek olyan outputokat (közvetlen eredmény) vagy eredményeket számszerősítenek, melyek korábban nem álltak rendelkezésre, azaz a projekt végrehajtása hozza azokat létre (Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma, fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek száma, fejlesztéssel érintett /fejlesztett udvarok száma), a bázisérték értelemszerően 0 lesz. A pályázatban vállalt célértékeket naptári évek szerinti bontásban, kumuláltan (az adott évi cél magában foglalja a bázisértéket és az elızı években elért eredményeket) kérjük megadni. A táblázat a támogatási szerzıdés hatályának idıszakát megvalósítási idıszak és fenntartási idıszak bontásban tartalmazza. A megvalósítási idıszak azon idıszak, amely alatt a pályázat keretében vállalt tevékenységeket ténylegesen végrehajtják. A fenntartási idıszak azon idıszak, amely alatt a pályázó kötelezettséget vállal a megvalósított projekt eredményeinek megırzésére, fenntartására, a projekt nem közvetlenül a fizikai végrehajtásból adódó eredményei ebben az idıszakban jelentkeznek. A megvalósítási idıszak alatt jellemzıen az output mutatók terén érhetı el elırehaladás (pl.: fejlesztéssel érintett /fejlesztett udvarok száma). A várható elırehaladás ütemezéséhez, tervezéséhez szükséges a célértékek évek szerinti megadása. Ez természetesen nem matematikai felosztása a vállalt célnak, kérjük az elırehaladást a 12

13 projekt jellegének megfelelıen ütemezni. Például: egy 2 éves projekt keretében, ha a felújítási munkát egy ütemben végzik, és annak outputjaként 8 felújított helyiség áll elı, az ütemezés: 1. év=0, 2. év=0, 3. év=8. Fizikai outputok esetében a fenntartási idıszak további elırehaladás szempontjából nem releváns, így vízszintes vonallal kihúzható. Példa fizikai output mutató esetében: A minta esetében 2 éves megvalósítási idıszakról beszélünk, mely nem január 1-én indul. Ennek megfelelıen az 1. naptári év törtév, erre a célok meghatározásánál feltétlenül ügyelni kell. A 2. naptári év teljes év, a 3. naptári év ismét törtév, mely január 1-tıl a megvalósítási idıszak utolsó napjáig tart, így egybeesik a fenntartási idıszak elsı naptári évével (ha a projekt nem január 1-én indul), mely a megvalósítási idıszak utolsó napját követı napon kezdıdik, és adott év december 31-ig tart. A fenntartási idıszak ezt követı évei (2 vagy 4 év) teljes naptári évek, majd a fenntartási idıszak utolsó éve ismét törtév (ha a projekt nem január 1-én indul), amely a fenntartási idıszak utolsó évének január 1-tıl a fenntartási idıszak utolsó naptári napjáig tart. Eredmény mutatók esetén gyakori, hogy az elért eredmény a fenntartási idıszakban, a projekt fizikai megvalósítása után jelentkezik, vagyis a megvalósítási idıszakra nem releváns célértéket meghatározni. Ebben az esetben a megvalósítási idıszakra vonatkozó célérték vízszintes vonallal kihúzható. Példa eredménymutató esetében, amennyiben a bázisérték 0: Példánk esetében a projekt hatására integrált nevelés-oktatás valósul meg az adott közoktatási intézményben. A bázisérték 0, a fenntartási idıszak elsı évben 13 gyerek integrált nevelése-oktatása kezdıdik meg, mely a fenntartási idıszak 2.; 3.; és 4. évében 2-2- fıvel nı, az 5. évben tovább növekszik 1 fıvel, majd a 6. évben 2 fıvel, így összesen 22 gyerek integrált nevelése-oktatása valósul meg a közoktatási intézményben. Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Megvalósítás Fenntartási idıszak (célérték) idıszaka (célérték) Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma/output db Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Megvalósítás Fenntartási idıszak (célérték) idıszaka (célérték) A programok által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrált nevelésbe bevont tanulók száma fı Példa eredménymutató esetében, amennyiben a bázisérték nem 0: A példaként hozott esetben a bázisérték 500, majd a projekt megvalósítása után, az elsı évben 50 fıvel, majd az azt követı minden évben 10 fıvel növekszik az intézményben 13

14 tanuló gyerekek átlagos száma. Ebben az esetben a fenntartási idıszak alatt megadott célérték tartalmazza a kiinduló, tehát bázisértéket. Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Megvalósítás Fenntartási idıszak (célérték) idıszaka (célérték) Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma fı Természetesen bizonyos fejlesztések esetében már a megvalósítás idıszakában is jelentkezik eredmény mutatóval jellemezhetı elırehaladás, ilyenkor a megvalósítási idıszakra vonatkozó részt is a célkitőzéseknek megfelelı értékekkel fel kell tölteni. Fontos, hogy a projekt számszerősíthetı eredményeit bemutató táblázatban reális célkitőzések szerepeljenek reális idıbeli ütemezéssel, mivel az adatok fontos részét képezik a pályázat értékelésének, illetve azok megvalósítása a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen számonkérésre kerül. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy legalább egy output és egy eredménymutató megjelölése kötelezı! A bírálatnál elınyt jelentı szempont minél több indikátor esetében vállalt kedvezı irányú változás! Ismételten felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a mutatók (számszerősíthetı eredmények) alakulását a Közremőködı Szervezet ellenırzi és azok nem megfelelı teljesítése esetében a támogatási szerzıdésben foglalt szankciókat alkalmazhatja! 6. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak. Ahhoz, hogy a támogatás elérhetıségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényérıl, hatásáról, eredményérıl tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerzıdés minta tartalmazza. Ugyanakkor célszerő az elıírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön szervezetének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy X vagy + jelet, majd szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot. A szöveges ismertetınél térjen ki a tervezett idıpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevık számára. 7. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit (3000 karakter). Kérjük térjen ki az alábbi szempontokra: Mutassa be, hogy a projekt keretében létrehozott fejlesztés fenntartása intézményi szempontból hogyan biztosítható. Mutassa be, hogy a projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a továbbiakban. 14

15 A projekthez szükséges emberi és egyéb erıforrások rendelkezésre állása a projektet követıen. Vázolja a projekt keretében megszerzett technológia/módszertan korszerősítésére, továbbfejlesztésére vonatkozó elképzeléseit. Ismertesse a létrehozott szakmai/mőszaki fejlesztés hosszú távú fenntarthatóságára vonatkozó tervek. A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi mőködésébe. 15

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva az 5 főnél kisebb mikrovállalkozásoknak a középmagyarországi

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal

Részletesebben

3. számú melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKTADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Közép-Magyarországi Operatív Program

3. számú melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKTADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Közép-Magyarországi Operatív Program 3. számú melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKTADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Közép-Magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi régió fekvıbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése címő konstrukció Kiemelt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz

ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ az Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz Kódszám: TÁMOP 2.5.1.C 1 10/1 és TÁMOP 2.5.1.C 1 10/2 Érdekképviseleti tevékenységet

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program B/3 melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsıoktatás minıségének javítása a kutatásfejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül c. pályázati

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. pályázati felhívás

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. pályázati felhívás ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívás Kódszám: TAMOP 5.6.1C-11/2. Konvergencia régiók 1 Kitöltési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnıttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer fejlesztése a közép-magyarországi

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-2.1.3/07/1

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tanoda programok támogatása c. pályázati felhívásához

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tanoda programok támogatása c. pályázati felhívásához III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanoda programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.3.5/A/08/1/KMR A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Közép-Magyarországi Operatív Program Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése címő pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-2007-3.2.3 A projektek az Európai

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció Kódszám: KEOP-2007-4.1.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Dél-Alföldi Operatív Program. Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Dél-Alföldi Operatív Program. Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Dél-Alföldi Operatív Program Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése című pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-1.2.1. A projektek az Európai

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12

Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12 Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12 Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

PÁLYÁZATI ADATLAP. Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén PÁLYÁZATI ADATLAP Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén Pályázati felhívás kódja: PM_KKV_2016 2016 Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz A jelen kitöltési

Részletesebben

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 2. számú melléklet SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetek a Személy- és vagyonőr (32 861 01)/Magánnyomozó (52

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2012-1.3.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2012-1.3. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F+I ernyőprojektek a tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program A oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.3-11/1 Közép-magyarországi

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt Adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: Adószám: MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a középfokú zeneművészeti intézmények A pályázat azonosítószáma: (a pályázatot befogadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011.február

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése (B komponens) c. pályázati felhíváshoz Kódszám: KEOP-2.2.3.b.

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon A GOP-008-3.. Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Kitöltési útmutató A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez az alábbi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben