B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 B/3 melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsıoktatás minıségének javítása a kutatásfejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP B-09/1/KONV A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez. 1. Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthetı, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelı helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelı csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. Az elektronikus kitöltı program használata esetében figyeljen arra, hogy a maximális karakterszám elérését követıen nem lehet további karaktert beilleszteni. A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során, a támogatásban részesülı projektek esetében a Támogatási Szerzıdés mellékletét képezik, alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenırzése során. 2

3 A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1. A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz 1.1. A pályázati felhívás száma Jelölje meg a pályázott operatív program betőjelét (TÁMOP) és adja meg a pályázati kiírás számkódját (pl. TÁMOP B-09/1/KONV). A pályázati kiírás számkódját a pályázati felhívás tartalmazza Pályázat azonosító Az elektronikus kitöltı programot nem kötelezıvé tevı pályázatok esetében üresen hagyandó, a közremőködı szervezet tölti ki! Az elektronikus kitöltı programot használó pályázatok esetében az adatlap kitöltése és kinyomtatása után a rendszertıl kapott nyilvántartási szám. 2. A projekt összegzı adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg azt a települést, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben ennek értelmezése problémát okoz (pl.: a projekt több helyszínen valósul meg), kérjük, adja meg a megvalósulás elsıdleges, legfontosabb helyszínét A projekt megvalósítás kezdetének idıpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza A projekt befejezésének idıpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza A projekt elszámolható költségeinek összege (Ft) Adja meg a projekt engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. A projekt elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában (5.6.1 pont) szereplı összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni Az igényelt támogatás összege (Ft) Adja meg a projekt megvalósításához jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában (5.6.1 pont) szereplı összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni A támogatás mértéke A támogatás intenzitását a 2.5 és a 2.6 sorok hányadosa fogja megmutatni Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektrıl! (Maximum 1000 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! a projekt rövid leírása ismertesse röviden, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási, és egyéb elemek valósulnak meg. 3

4 a fıbb indikátorok bemutatása -jól átgondolva jelöljön meg 1-2 olyan elemet (A projekt adatlap 5.7. pontjában bemutatott adatokon belül), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván kezelni, az indikátor lehet pozitív (pl. növekszik az árbevétel), vagy negatív (pl. csökken az önköltség), a projekt keretében beszerzendı/gyártott termékcsoport (ok)/igénybe vett szolgáltatások megnevezése Megvalósíthatósági tanulmány vezetıi összefoglalója alapján. 3. A pályázó adatai Figyelem! Amennyiben a projekt konzorciumi partner(ek) bevonásával valósul meg, úgy ezen pont kitöltése fıpályázóként és konzorciumi partnerenként külön-külön kötelezı. A konzorciumi partner(ek) számára a 3., 4. pontok teljes egészének, továbbá az alpontnak a kitöltése szükséges A pályázó teljes neve A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban/alapító okiratban szereplı teljes név A pályázó rövidített neve A cégkivonatban/alapító okiratban szereplı rövidített név Gazdálkodási/jogi forma kód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Jogi formakód nonprofit szervezetek esetében releváns OKM törzsszám Értelemszerően kitöltendı Adószám A szervezet adószáma az elıírásos formátumban Bankszámlaszám Ide a meglevı bankszámlái közül annak az adatait kell beírni, amelyen a projekt pénzforgalmát kívánja lebonyolítani. (Nem szükséges a projekt céljára külön bankszámlát nyitni!) Minimum 2x8 számjegy megadása kötelezı Statisztikai szám A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyő statisztikai számát kell beírni Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásbavétel/vállalkozói igazolvány száma A pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet cégbírósági cégnyilvántartási vagy társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma. Felsıoktatási intézmények esetében nem releváns Alapítás idıpontja A pályázat benyújtásának idıpontjában a pályázónak jogerısen bejegyzett /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie. Az alapítás idıpontja gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a létesítı okirat kelte Minısítési kód 4

5 2 mikrovállalkozás (10 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelı 505,46 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfıösszeg); 3 kisvállalkozás (50 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelı 2.527,3 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfıösszeg); 4 középvállalkozás (250 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelı ,5 millió Ft - nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı ,39 millió Ft - mérlegfıösszeg). 5 Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat); 7 Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány) Fıtevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett fıtevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltı program használata esetén a megfelelı TEÁOR szám kiválasztása keresıvel megoldható Fejlesztendı tevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a mellékelt cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltı program használata esetén a megfelelı TEÁOR szám kiválasztása keresıvel megoldható. Fontos, hogy a fejlesztendı tevékenység illeszkedjen a Pályázati Útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez Fejlesztendı tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) Csak gazdálkodó szervezetek esetében kitöltendı. Az összes nettó árbevételt kérjük a szervezet utolsó évi adatai alapján számítani. Önkormányzatok, felsıoktatási intézmények és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni! A pályázó székhelye Ide a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapító okiratban, mőködési engedélyben szereplı székhely címét kell beírni! Külföldi székhellyel rendelkezı pályázat esetén a fióktelepre vonatkozó adatokat is meg kell adni. Nem releváns Postai cím Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Értelemszerően csak akkor kell kitölteni, ha eltér az elızı pontban (Projekt adatlap 3.14.) megjelölt címtıl! Pályázó hivatalos képviselıjének adatai Ide a cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közremőködı szervezet üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan címet adjon meg, amely lehetıség szerint elérhetı, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 5

6 3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelıs lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelı szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellı mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan e- mail címet adjon meg, amely lehetıség szerint elérhetı, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával Gazdálkodási adatok A gazdálkodási adatokat az - Éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás alapján - utolsó 2 lezárt év adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Kérjük, hogy csak a pályázó szervezet típusának megfelelı egyetlen táblázatot töltse ki Állami költségvetési intézmények esetében: Intézményi költségvetésének fı összege az éves beszámolókban, illetve ezek mellékletének adatai alapján Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni Pályázatkészítı adatai Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette! 4. A pályázó bemutatása Figyelem! Amennyiben a projekt konzorciumi partner(ek) bevonásával valósul meg, úgy ezen pont kitöltése fıpályázóként és konzorciumi partnerenként külön-külön kötelezı. A konzorciumi partner(ek) számára a 3., 4. pontok teljes egészének, továbbá az alpontnak a kitöltése szükséges. 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása Felsıoktatási intézmények esetén Ismertesse a szervezet történetét. (mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt) Mutassa be a szervezet tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét! Ismertesse fıbb szervezeti céljait és fejlıdési lehetıségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges számszerően adja meg céljait! 4.1.B Mutassa be a szervezet alapítóit, felügyeleti szervét. 4.1.C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelıs szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! Szöveges leírás, illetve ábra is alkalmas a bemutatásra. Mutassa be, hogy a szervezeten belül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetıi támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás. Jelezze, hogy a projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége milyen akadályokba ütközik, ez milyen kockázatokat jelenthet a projekt végrehajtása szempontjából, és ezeket a kockázatokat miként tervezik kezelni/minimalizálni. Megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezete alapján. 6

7 4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlıdési lehetıségeihez. Mutassa be röviden a vállalkozás termék és/vagy szolgáltatás politikáját, ezekkel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseit. Az Ön számára releváns piacon elfoglalt jelenlegi helyzetét, a mőködés körülményeit, és ennek a fejlesztéstıl reálisan elvárható változását Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel összesen három, a szervezet életében jelentıs projektet az elmúlt öt évbıl! Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen projekteket valósított meg, illetve milyenek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. Jelölje meg egyenként a projektek értékét is! Kérjük, hogy összesen legalább három projektet mutasson be abban az esetben is, ha az állami támogatásból megvalósított projektek száma nem éri el a hármat! Térjen ki a - A projekt megnevezésére: - A megvalósítás idejére, idıtartamára: - A projekt összköltségére (E Ft) - A projekt milyen támogatásból valósult meg (ha támogatott volt) pl. korábbi Európai Uniós programok? - A támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám A pályázat benyújtásától visszafelé haladjon idısorrendben Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának idıpontjában milyen egyéb jelentıs projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belsı és külsı támogatással megvalósuló projekteket is ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erıforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelıs projekt menedzsert! A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelı tapasztalattal rendelkezı szakemberek aktív közremőködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részérıl. A Projekt adatlap pontjában írottak a jelenlegi és a projekt befejezését követı szervezeti felépítésre, a humán erıforrás összetételére (különös tekintettel a hátrányos helyzető csoportokra), valamint egyéb, a vállalkozás által fontosnak tartott humánpolitikai célokra koncentráljanak! Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Kezelje külön a projekt megvalósulása alatt és a projekt megvalósulást követı idıszakban szükséges szakemberek körét. A szöveges indoklásban az alábbi információkra térjen ki: a projekt menedzseléséhez szükséges általános és speciális kapacitások, kompetenciák, esetlegesen jelenleg futó projektek erıforrás-igénye a szervezet részérıl. Megvalósíthatósági tanulmány 2.6 alfejezete alapján. 7

8 4.4.2 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erıforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási idıtartama alatt? Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének idıpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb ) vagy olyanokat, amelyeket más tulajdonában állnak és a tulajdonos a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékő ingó vagyontárgy (pl. gépjármő, informatikai eszközök, mőtárgyak stb ) esetén a tulajdonos írásbeli beleegyezı nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre bocsátását biztosítja a projektben szükséges idıpontig, de legkésıbb a projekt fenntartási idıszak végéig Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külsı szállítót vagy egyéb együttmőködı partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. Indokolja a külsı erıforrások bevonásának mértékét az egyes tevékenységtípusok esetében, valamint a kiválasztás szempontjait (szakmai, költség-hatékonysági stb ) 5. A projekt részletes bemutatása 5.1. A fejlesztés/projekt indokoltsága A fejlesztést indukáló problémák, mely területek nem megfelelı mőködésébıl/állapotából eredeztethetı a projekt, vagy milyen külsı hatások játszottak szerepet a projekt indításában Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan az alkalmazott technológia, módszer állapota, erıforrások megfelelısége a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, önköltség, üzleti eredmény változása, létszám, szakértelem átstrukturálódása, tulajdonosi kör változása egyéb, releváns információ A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés racionalitását Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint az várt számszerősíthetı vagy egyéb módon meghatározható eredményét. A projekt céljai között a rövid és hosszútávú célokra koncentráljon. Megvalósíthatósági tanulmány 2.2 alfejezete alapján Jelölje meg, hogy a pályázat melyik a pályázati felhívásban leírt célterületre irányul! (Egyszerre több célterület is megjelölhetı.) 5.3. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezıit Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeibıl részesülhet, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. A célcsoport felkutatására, igényfelmérésre milyen eszközöket, módszereket alkalmaz/ott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. 8

9 Írja le a projekt célcsoportját általánosan jellemzı, lényeges körülményeket A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselıi A pontosabb igényfelméréshez szükséges-e és ha igen, milyen típusú partnerszervezetek bevonása 5.4. A fejlesztés/projekt részletes szakmai tartalmának bemutatása. Milyen elıkészítı tevékenységek történtek az eddigiekben a fejlesztéshez pl. tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, partnerekkel való egyeztetés, stb.! Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében elvégzendı legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! Pontosítsa azokat a szakmai/mőszaki stb.. standardokat, amelyeket a projekt során alkalmazni kíván Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során Az alkalmazni kívánt eljárás/módszer alkalmazásában van-e a projekt menedzsment tagjainak jártassága, tapasztalata A projekt eredményeként elıálló termék/szolgáltatás rendelkezik-e és ha igen, milyen többlet-értékkel Itt kérjük felsorolni és ismertetni a beszerzendı mőszaki gépeket, röviden bemutatva azok mőködését, alkalmasságát, fıbb mőszaki paramétereit, technikai színvonalukat. Ugyancsak itt kell bemutatni a megvásárlásra kerülı gyártási licencet, gyártási know-how-t is. A tervezett tevékenységek bemutatásakor tartsa szem elıtt, hogy a tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetıek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl térjen ki azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerővé teszik a projektjét (az Ön mőködési területén szakmai terület, település, kistérség, megye, régió, stb. ). Megvalósíthatósági tanulmány 2.3 alfejezete alapján Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését! Kérjük, hogy megvalósítandó tevékenységéhez kapcsolódó lépéssorozat egyes elemeinek megvalósulásának idıtartamát X -szel jelölje a megfelelı idıszakban. Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelı szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. iskolai tanév, vagy egyes munkálatok idıjáráshoz kötött szezonalitása) Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési idıtartamokat kalkuláljanak. Megvalósíthatósági tanulmány 2.6 alfejezete alapján. 5.6 A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek Figyelem! Amennyiben a projekt konzorciumi partner(ek) bevonásával valósul meg, úgy ezen pont kitöltése fıpályázóként és konzorciumi partnerenként külön-külön kötelezı. A konzorciumi partner(ek) számára a 3., 4. pontok teljes egészének, továbbá az alpontnak a kitöltése szükséges. A táblázat kitöltésének alapja a részletes költségvetésben meghatározott értékek; a projekt adatlapba a részletes költségvetés összesítı sorait szükséges átvezetni. 9

10 5.6.2 A támogatható tevékenységek ütemezése A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának idıtartama alatt az egyes idıszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Fontos tudnivalók, melyeket kérünk, hogy vegyen figyelembe! A táblázat oszlopaiban található tevékenységeknek meg kell egyezniük a részletes költségvetés tevékenységek oszlopaival. A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie az Elszámolható költségek és tevékenységek táblázat tevékenység oszlopainak összesen értékével. Utólagos elszámolás céljából közbensı kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülı költségekre - állítsa be az egyes idıszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét Források Értelemszerően kitöltendı. 5.7 Egyéb források A források elnevezéső részben az elszámolható költségek táblában megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell. A szerzıdés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás forrásainak igazolása. A forrásokat a Pályázati Útmutató mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplı összegeket ezer forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni! 5.8. Gazdaságossági szempontok Nem kell kitölteni A projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei A projektcélnak megfelelıen, tüntesse fel, hogy a projekt befejezését követı 3, illetve 5 évben milyen eredmények tervezhetık. A Kiinduló érték oszlopba a pályázat benyújtását megelızı lezárt mérlegévre vonatkozó, releváns adatokat tüntessen fel. Ügyeljen rá, hogy az itt feltüntetett gazdasági és foglakoztatási adatoknak meg kell egyeznie a Projekt adatlapban máshol szereplı (például pontban), illetve a mérlegben, vagy adóbevallásban lévı adatokkal. A táblázat naptári évre vonatkozik. Az 1. év oszlopba a projekt megvalósulását követı elsı teljes naptári évre vonatkozó adatokat tüntesse fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Projekt adatlap 5.6. pontjában tervezett adatok reálisak legyenek, mivel ezek az adatok fontos elemei az értékelésnek, és bekerülnek a támogatási szerzıdésbe. A jelentési idıszak során a Projekt adatlap 5.6. pontjában meghatározott adatokat hasonlítják össze a késıbb keletkezı tényleges adatokkal. 10

11 6. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak Ahhoz, hogy a támogatás elérhetıségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényérıl, hatásáról, eredményérıl tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerzıdés minta tartalmazza. Ugyanakkor célszerő az elıírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön szervezetének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy X vagy + jelet, majd szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot. A szöveges ismertetınél térjen ki a tervezett idıpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevık számára. 7. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit. Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a továbbiakban A létrehozott szakmai/mőszaki fejlesztés hosszútávú fenntarthatóságára vonatkozó tervek A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi mőködésébe 8. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlıség szempontjai? Kérjük, hogy az esélyegyenlıségi útmutató segítségével gondolja végig, milyen módon biztosítja mőködése során, illetve tervezi biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy a projekt elıkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nık, illetve a hátrányos helyzető csoportok tagjainak igényeit és érdekeit, a munkafolyamatokban a nık, illetve a hátrányos helyzető csoportok tagjai képességük szerint részt vehessenek, a projekt eredményeibıl a nık, illetve a hátrányos helyzető csoportok tagjai is részesülhessenek. Az adatlap kitöltése során a következı módon járjon el: - legalább egy esélyegyenlıségi terület megjelölése kötelezı. Amennyiben a pályázó nem jelöl be egyet sem, úgy a pályázat jogosultsági okokból elutasításra kerül. - A felsorolt kategóriák közül legalább egyet kérünk bejelölni, valamint a táblázatban az esélyegyenlıségi szemponthoz vállalást tenni. A pályázati kiírásban több szempont vállalását is kötelezıvé teheti a kiíró, így kérjük annak figyelembe vételét. - Az esélyegyenlıségi területekrıl részletes információt talál az Esélyegyenlıségi útmutatóban. 11

12 9. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság szempontjai? A környezetvédelem vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum követelmény, hogy a lehetı legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erıforrások hatékony kihasználását. Kérjük, hogy a Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével gondolja végig, hogy a projekttervezés, megvalósítása, mőködtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll a következıkkel: környezettudatos mőködés, képzés; anyag- és energiahatékonyság; hulladékcsökkentés; szennyezıanyagok kibocsátásának csökkentése, minimalizálása; kármegelızés; természetvédelem, tájvédelem; munkakörnyezet egészségügy; logisztika, szállítási igények csökkentése. Az adatlap kitöltése során a következı módon járjon el: A pályázónak mindkét kategóriában (I. Környezettudatos menedzsment és tervezés, II. Fenntartható fejlıdést szolgáló megvalósítás és fenntartás) legalább egy szempont esetében vállalnia kell a fenntarthatóság érvényesítését (a pályázati adatlap szempontjai közül legalább egyet-egyet bejelöl, valamint részletesen és számszerősítve bemutatja a táblázatban a vállalt fenntarthatósági szempontokat a választott kategórián belül). Amennyiben a felsorolt kategóriák közül egyet sem, vagy csak egyet jelöl be, vagy a bejelölt szempontokhoz kapcsolódóan nem tesz projektjében többletvállalásokat, valamint a kötelezı fenntarthatósági indikátorokra (a-f) vonatkozóan nem szolgáltat adatokat, úgy a pályázat jogosultsági okból elutasításra kerül. Amennyiben az itt megjelenítendı indikátorok közül van olyan, amelyhez kapcsolódóan nem tud adatot megadni, kérjük, hogy ott jelenítsen meg 0-t., a cellákat semmiképpen ne hagyja üresen! Az adatlapon jelezze, hogy mely kategóriákban felel meg jelenleg valamely fenntarthatósági szempontnak, vagy tett többletvállalást a projekt fenntartás idıtartamának végéig. A kitöltésnél a következık szerint járjon el: A 2. oszlopban megadott fenntarthatósági szempontok érvényesülését a 3. oszlopban meghatározott mértékegységeknek megfelelıen kell megadni. A vállalt fenntarthatósági szempontok esetében adja meg a 4. oszlopban a pályázat benyújtásakor érvényes értéket, a 5. oszlopban pedig a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. A többletvállalások csak a jelenlegi helyzethez képest értelmezhetık, ezért a vállalt fenntarthatósági szempontoknál mindkét értéket adja meg! Ha a 4. és 5. oszlopot nem a megadott (3. oszlopban található) mértékegységnek megfelelıen adja meg, azt az értékelés során nem tudjuk figyelembe venni! Fajlagos mutatók esetében mindkét alapadatot adja meg! A vastagon szedett fenntarthatósági szempontok esetében, ha azokat már jelenleg is érvényesíti, azok a fenntarthatóság értékelése során elfogadásra kerülnek. Ebben az esetben a projekt fenntartásáig várható átlagos érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulását az ellenırzések során vizsgálhatják! 12

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése (B komponens) c. pályázati felhíváshoz Kódszám: KEOP-2.2.3.b.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12

Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12 Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12 Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Üzleti tervhez

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben