A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia"

Átírás

1 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek

2 Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk a Nufarmer Magazinnal. Elôzô lapszámainkhoz hasonlóan most is az aktuális növényvédelmi feladatokkal foglalkozunk. Szó lesz az ôszi kalászosok és a repce termésbiztonságának megalapozásáról, a tarló kezelésérôl, továbbá a napraforgó állományszárításáról. Partneroldalunkon a kijuttatás-technika kerül terítékre. A szakmai tartalom mellett rövi - den beszámolunk a Nufarm vállalattal kapcsolatos néhány érdekességrôl is. A nyár végi, ôsz eleji teendôk elvégzéséhez jó egészséget és sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Tartalom 3 Ôszi vetésû növényeink termésbiztonságának megalapozása 9 Tudta-e? 6 Tudta-e? 10 A gazdaságos repcetermesztés kijuttatás-technikája 7 Itt az ideje a tarló kezelésének 12 Hazai és nemzetközi eredmények a Nufarm Hungária Kft. támogatásával 8 A napraforgó állományszárításáról A Nufarmer Magazin elkészítése érdekében egyetlen fának sem kellett meghalnia. Impresszum Nufarmer Magazin 2. évfolyam, 3. szám augusztus Megjelenik idôszakosan. Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. 2 A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért fe le lôs sé get nem vállalunk. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt ol - vassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasz ná lási javaslatokat és biztonsági elôírásokat.

3 Ôszi vetésû növényeink termésbiztonságának megalapozása Az eltérô intenzitású búza és repce termesztéstechnológiák sikerességére különbözô hatással vannak az egyes termelési tényezôk. Intenzív búzatermesztési techno ló - giák alkalmazásával lényegesen mér sé - kel hetô a környezeti tényezôk (pl. aszály) termésre gyakorolt negatív hatá - sa, ugyan akkor megnô a technológiai té nye zôk közül a fajtaválasztás, a táp - anyag-utánpótlás és a növényvédelem szerepe. A jó minôségû, fémzárolt vetômag (pl. Midas, Pireneo) tehát önmagában nem elég, ha nem társul hozzá a szakszerûen megválasztott és végrehajtott agrotechnika. A búza harmonikus makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelem (fôként Cu) utánpótlást igényel. Habár a nitrogén döntô fontos - 3

4 ságú tápelem, nagy termést és jó minôséget csak harmonikus, a termesz - tési célt és a fajta igényeit figye lem - bevevô NPK ellátás mellett lehet elérni. Ahogyan a mennyiségi, úgy a minôségi búzatermesztés szempontjából is fontos a nitrogén hatóanyag meg osz tása, és az elsô adag ôszi kijuttatása a bok ro - sodás kezdetéig. Ha gabonalegyek, ga bonatripsz, vírus vektor le v éltetvek vagy gabo na ka bó - cák ôszi rovarkártétele fenyegeti az éppen kelô, bokrosodó állományt, a szük séges védekezést (pl. Kaiso EG) a kártevôk bete lepülésének idôpontjára célszerû idôzíteni. A korai gyom konkurencia kiiktatása céljából, a megfelelô ôszi és kora tavaszi bok - rosodás érdekében javasolt az intenzív gabonaállományok ôszi gyomirtása (pl. Mezzo vagy Mezzo + Lentipur). Me l e g, fülledt idôjárási körülmények között már ôsszel felszaporodik a lisztharmat, és kora tavaszra erôsen fertôzheti az állo - mányt. A kórokozóra érzékeny, intenzív búzafajtákban esetenként szükségessé válhat a betegség elleni korai állomány - vé dekezés (pl. Mystic vagy Mystic Pro) is. A felsorolt növényvédelmi célú kezelések összevonásával nem csak a tábla talajállapotát óvjuk, hanem a pénztárcánkat is kíméljük. Ez a repce termesztéstechnológiai elemeire ugyan - úgy igaz, mint a búza esetében. A repceállomány szárba indulásának szabályozása kulcskérdés A hazai klímán termesztett repcefaj - ták és hibridek hozamát alapvetôen meghatározó tényezôk a termôhely, a tenyészidôszak idôjárása és az alkal - mazott termesztéstechnológia. A termôhely adottságainak megfelelô fajta vagy hibrid kiválasztása, az optimális tôszám és vetésidô meghatározása, a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátás, a gyom mentesen tartott, betegségektôl és kártevôktôl mentes növényállomány el - en gedhetetlen elemei a sikeres repcetermesztésnek. A növényvédelmi kezelések összevonása óvja a talaj állapotát, kíméli a pénztárcát Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol az enyhe ôsz, hol a kemény tél teszi próbára növényeinket. Amennyi - ben hosszantartó, enyhe és csapadékos ôsz következik, a repce már az ôsz folyamán szárba indulhat, ami a kifa - gyás esélyét ugrásszerûen megnöveli. A repce biztonságos átteleléséhez szükséges a 8 10 leveles tôlevélrózsás állapot, a centiméteres gyökér - hosszúság és az 1 centiméteres gyökér - nyak vastagság. Az állomány szárba indulásának szabályozása ezért a többi technológiai elem mellett szintén kulcskérdés. A növekedésszabályozó anyagok ôszi használatával a repce termesztése biztonságosabbá tehetô. Regulátor ha - tású készítményekkel a növény föld feletti részének növekedése vissza fog - ható, ugyanakkor a gyökér vastag sá ga és mérete jelentôs mértékben növelhetô. Ezáltal csökkenthetô a téli fagykár koc - kázata. A repce 4 6 leveles fejlettségénél kipermetezett növekedésszabályozó ké - szít mények hatására nemcsak a télállóság javul, hanem tavasszal több ol dalhajtás is képzôdik. Az oldalhajtások számának nö - ve kedésével n ö vekszik a be - cô szám, így a ter més mennyisége emel k e dik. Amennyiben gombaölô ha tással rendelkezô regulátort (pl. Mystic) használunk, az ôszi állománypermetezéssel a repce gombabetegségei ellen is vé de kez he tü n k. A repcedarázs kora ôsszel megjelenô álhernyói a szikleveles, vagy néhány lombleveles növé nye ken táp lál - koz nak. Védekezni ellenük a fiatal lár - vák megjelenésekor, a repce fej lô dését még nem veszélyeztetô, ala csony kár - tételi szintnél javasolt (pl. Kaiso EG). Persze, a fenti technológia szakszerû végrehajtása esetén is okozhat néha meglepetést az extrém idôjárás. Az év - já rat hatása azonban intenzív búza és repce termesztés esetén mérsékelhetô, így a termésátlagok kiegyenlítettebbek. Ehhez kínál a Nufarm nemcsak nö vény védelmi megoldásokat, hanem ve tô magot is. 4

5 Biztos védelem ôsszel is Gyors hatású rovarölô szer az ôszi vetésû kalászosok és az ôszi káposzta repce legveszélyesebb rovarkártevôi ellen. Innovatív Sorbie technológia a hatóanyag gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig tartó stabi litása érdekében. A készítmény lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kima gas lóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendel kezik. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhetô, hanem alacsony oldószer - terheléssel jár és az EC formánál biztonságosabb a felhasz nálóra nézve. Ahol a növény és a védelem találkozik 5

6 Tudta-e, hogy A mezei acat (Cirsium arvense (L.) Scop.) sarjtelepet (kolóniát) alkot Következmény 1.ábra is életben maradnak. A gyöktörzs hajtásrügyei bôl már a tél me le gebb idô - növények kép zôdnek, aszerint, hogy milyen volt a kiin duló növény. A sarjtelep évente cm-t képes nôni minden A sarjtelep évente cm-t képes nôni minden irányban A mezei acat évelô kétszikû gyom - növény, vastag, föld alatti hengeres gyöktörzzsel és jól fejlett tarackszerû gyökérzettel. A gyökérzet a talaj típu - sá tól függôen több emelet mélységbe, akár a felszín alá 6 m-re is lehatol. A gyökérzet és a hajtás fejlôdési ritmusa évszakos. A föld feletti részek az elsô talajmenti fagyok után elhalnak, de a talajban lévô részei még kis mélységben sza kai ban megindul a haj tás kép zô dés. Ezek a hajtás kez de mények m é g hidegebb idô szakban sem pusztulnak el, a következô felme legedéskor pedig to vább növekednek. Ha a földfelszínen vagy a gyökérnyak felett elvágjuk a hajtást, a vágás alatt új hajtások fejlôdnek (1.ábra). A földben maradt gyöktörzsbôl több új hajtás kép - zôdik. A mezei acat verseny képes sé gét vegetatív terjeszkedésének köszön heti. Vegetatív úton porzós vagy termôs irányban. A sarjtelep növényei a gyö - kér ze ten keresztül összeköttetésben állnak, egymást tápanyaggal segítik, így irtásukat nagyon nehéz megoldani. A me zei acat csak hosszú idô alatt, több - féle eszköz igénybevételével (mecha nikai, herbicides, agrotechnikai: pl. ár n y é- koló növények termesztése) szorítható ki a szántóföldi mûvelésû és álló kultúrák közül. Így már érthetô, miért szükséges minden eszközzel védekezni a mezei acat megtelepedése és felszaporodása ellen. Az évelô egyszikû növények irtásának leghatékonyabb ideje augusztus vége, szeptember hónap Az évelô egyszikû gyomnövények (fenyér cirok, nád, tarackbúza, csillagpázsit, siska nádtippan stb) földalatti haj tással, rizómával rendelkeznek, amely a vegetatív szaporodást és a télállóságot segíti. A magról kelt növények és a rizómáról kihajtott egyedek életciklusa hasonló. A csírázás után alig 3 héttel már megindul az oldalhajtások képzése (bokrosodás), majd rövid idôn belül a rizómák hajtása is. A vegetatív szaporodás a rizómán lévô axilláris (oldal) rügyekbôl vagy apikális (csúcs) rügybôl képzôdött hajtásokból indul meg. Az érintetlen rizómák axilláris rügyeinek 95%-a nyugalomban van. Ha felda ra boljuk a rizómát, minden végálló rügy apikális (csúcs) rüggyé válik, így az apikális dominancia miatt itt jelenik meg az új hajtás, tehát a feldarabolt rizóma darabokból mindegyik kihajt. A rizó mák ban tárolja a növény a szükséges tápanyagokat. A hajtásnö ve - ke dés kor elhasznált tápanyagokat késôbb visszapótolja a növény a rizómákba. A tápanya gok transzportja szoros össze függésben van a rizómák aktivitásával. Az axilláris rügyek augusztus szeptember hónapban a legaktívabbak, télen nyugalmi állapotban vannak. Csak azok a herbicidek használhatók a föld alatti ré szek elpusztítására, amelyek a nö vé ny ben transzlokálódnak és (a flo em ben) a gyökér irányú tápanyagvándorlással együtt lejutnak az axilláris rügyekhez is. Nyáron-nyár végén a rizó mák aktív anyagcserét folytatnak, így a zöld levél - zetre permetezett megfelelô herbicidek lejutnak a rizómák rügyeiig, és azokat elpusztítva megakadályozzák a követ - kezô évi kihajtást. A gyomirtás akkor a legeredményesebb, amikor a nyári haj - t ás képzés elôtt feldarabolják a rizó mákat, és azok mindegyike kihajt, felhasz - nálva tartalék tápanyagát, mert így herbi cid kezeléssel elpusztíthatók a rizómák rügyei is. 6

7 Itt az ideje a tarló kezelésének Kalászos vetésterületünk jelentôs részén elterjedtek az olyan nehezen leküzdhetô, veszélyes gyom nö vények, mint az ebszékfû, a mezei acat és a ragadós galaj. Évelô gyomok ellen csak felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel érhetünk el tartós sikert Kiritkult vagy megdôlt gabona táblákon, csapadékos tavaszon a késôi kelésû gyomok (parlagfû, libatop, muhar, kakaslábfû) is tömegesek lehetnek. Elôbbiek elpusztítása fôleg a gabona gyomirtási technológia feladata, de a késôn kelô és a tarlón is szaporodó, magot érlelô gyomnövények ellen a tarlón kell védekezni. A betakarítást követôen tehát nem érhet véget a veszélyes gyomnövények elleni következetes védekezés, hiszen annak része a tarló - kezelés is. A gabonatarlón kikelt, valamint az aratás elôtt már kikelt és kihajtott, majd késôbb megerôsödött évelô gyomok (pl. mezei acat, fenyér cirok, sövényszulák, nád) ellen csak felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel érhetünk el tartós sikert. Erre a célra bevált ható anyag a glifozát és annak sói. A mélyen gyökerezô, évelô gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés adja a leghatásosabb védekezést. A fenyércirok, tarackbúza és nád a nyár végi, kora ôszi idôszakban (augusztus vége-szeptember) raktározzák el az átteleléshez szükséges tartalék tápanyagot. A mezei acat és a sövényszulák a nyári virágzás idôszakában mutatja a legnagyobb le vélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni ôket. Az Amega kijuttatása tarlókezelés esetén az évelô gyomnövények intenzív Parlagfû gabonatarlón növekedési szakaszában, vagy a tartalék tápanyagok elraktározásának idôszakában a legeredményesebb. A búza betakarítása után elvégzett tarlóhántás segíti a gyomnövények újrahajtását, mivel az évelô gyomnövények földalatti hajtásait, rizómáit a talaj - mûvelô eszköz feldarabolja. Az elhullott gyommagvak egy része is kicsírázik, amelyek a késôbbi kultúrákban jelentenének gondot. Az Amegát a gyom - növények cm-es hajtás hosszánál, egynyári gyom növények ellen a vi - rág zás kezdetén kell kipermetezni. Az Amega csak levélen keresztül jut be a gyomnövényekbe, ezért n a- gyon fontos a szak sze rûen el végzett permetezés, a ki - váló permet lé fedés a gyom - növények levélzetén. Dózisa tarlókezelés esetén 1,5 5,0 l/h a, amit a táblán található és elpusztítani kívánt legellenállóbb gyomnövényhez kell igazítani. Egynyári gyomnövények ellen 1,5 2,5 l/ha, évelô gyom nö vé nyek ellen 3,0 5,0 l/ha dózist kell alkalmazni. A legmagasabb adagot a nád hajtásai ellen ajánlott kipermetezni. A permetléhez adagolt 5 kg/ha ammónium-nitrát mûtrágya a hatást fokozza. Mezei acat gabona táblában Fenyércirok gabonatarlón 7

8 A napraforgó állományszárításáról A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek. A túlérett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-, rágcsáló-, valamint viharkár miatt veszendôbe mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródnak. Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak le, így a betakarítás során a termény visszanedvesedik, ezzel jelentôsen növelve a szárítási költségeket. Ezen kívül az érési folyamat során nagy valószínûséggel fellépô esôs idôjárás a termés minôségében is súlyos kárt okozhat. Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejû napraforgófajták termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzávesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés) és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó állományszárítási költségének megtérülése nem is lehet kérdéses. A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta hatóanyagot tartalmazó, formázott termék. Versenyképes ára, megbízható és széles körû disztribúciója révén mára a termelôk egyik kedvelt totális hatású gyomirtó szerévé vált. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Haté ko - nyan irtja nemcsak a magról kelô, ha nem az évelô egy- és kétszikû gyo - mo kat is. Napraforgóban akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedvességtartalma 20 30%-os. Gyommentes állományban az Amega dózisa 1,5 l/ha, évelô gyo - mok kal erôsen fertôzött területen 4,0 l / h a. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô kultúrákat károsíthatja. Légi kijuttatása napraforgóban legalább 10 ha összefüggô területen, cseppnehezítô adalék felhasználásával engedélyezett. A kijuttatáshoz l/ha permetlé mennyi - ség és finom porlasztás javasolt. 8

9 Tudta-e, hogy Finnország a kedvezôtlen idôjárási körülmények ellenére közel negyvenezer tonna paradicsomot termel nyárfaerdôket telepítenek, melyek az ország területének 70%-át borítják, és amely az ország exportból származó jövedelmének több mint egyharmadát biztosítja. Az erdôipar maradványait és Mivel területének negyede az északi sarkkörön túlra nyúlik, Finnország Európa legészakibb részén található. Ilyen magas szélességi fokon a mezô - gazdaság állandó harcban áll a természettel szemben. A tél különösen kemény megpróbáltatást jelent. Északon több mint két hónapig folyamatosan éjszaka van, de délen sem tûnik fel a A fotoszintézis napi idôtartamát mesterséges fény segítségével hosszabbítják meg nap naponta hat óránál hosszabb ideig, és akkor is csak erôtlenül ragyog. Ebben a korai szürkületben rajzolódnak ki a havon az üvegházak fényei, ahol a fotoszintézis napi idôtartamát mesterséges fény segítségével hosszabbítják meg. Ily módon Finnországnak sikerül évente tonna paradicsomot elôállítania. A finnek kedvenc fogla la - tos sága azonban továbbra is az erdôgazdálkodás marad. Tûlevelû és a fakivágás hulladékait tüzelô anyag - ként, továbbá jelentôs újrahasznosítható energiaforrásként használják fel. Ez az ország energiafelhasználásának 20%-át, elektromosáram-fogyasztásának 10%-át tette ki 2000-ben. Franciaországban meddôhányókból varázsoltak turisztikai központokat Síelôk, sífelvonók, hideg nem hiányzik semmi más, csak a hó. Mint - hogy azonban a Calais-i szoros északi részén a hó elég ritka vendég, ezúttal zöld szônyeg helyettesíti, amit folya - matosan öntöznek a lesiklók kedvéért. A 320 méter hosszú loisinordi szintetikus lesiklópálya a leghosszabb Európának ezen a részén, de korántsem az egyet - len. Nagy-Britanniában száztíz hasonló típusú pálya létezik, melyeket szintén meddô há nyó kon alakítottak ki. A szénmedence lakossága úgy döntött, inkább hasz nosítja a vidékhez elválaszthatatlanul hozzá tartozó hegymaradvá nyo - kat, minthogy szenvedjen tôlük. Azzal, hogy sí központtá, sárkányrepülô-pályává, amfiteátrummá vagy ornitológiai (ma dár megfigyelô) állomássá alakították a meddôhányókat, sikerült turi sz ti - kailag vonzó környezetet teremteni a néhány éve még mellôzött régióban. A Calais-i szoros északi része ily módon Franciaország hatodik turisztikai régió - jává zárkózott fel. Sôt, a turizmus a második legfontosabb munkahelyteremtô tényezô lett, ami újra lélegzethez juttatta a bányák bezárása utáni munka nél küli - séggel küzdô lakosságot. 9

10 permetezes.hu A gazdaságos repcetermesztés kijuttatástechnikája A repcét úgy hiszem már nem kell bemutatnunk. Sárga táblákat, repcemézet és biodízelt már mindenki látott. Az eredendôen mediterrán égövi nö vényt a nemesítések eredményeképp bôséges hozammal már mérsékelt égövi területeken is lehet termeszteni, így kishazánkban is. Hektáronként az országos átlag 2 tonna felett volt tavaly, de hallhattunk híreket 4t/ha termésrôl is. Mint minden más kultúra esetén, úgy a repce termesztésekor is sok tényezô játszik közre a kedvezô minôségû és mennyiségû termés elérésében. Ilyen tényezôk lehetnek például a talaj és a vetômag minôsége, a jól megválasztott vetési sûrûség, az egyre házsártosabb szeszélyességrôl már nem írhatunk idôjárás és a megfelelô védekezés. Már a kezdetek kezdetén szót ejthetünk a kijuttatás-technikáról, hisz a talaj elôkészítésében egyre nagyobb népszerûségnek örvend a tarlók letárcsázása elôtti baktériumtrágya kijuttatása. Két lehetséges eljárás is létezik: a tarlót lepermetezve majd rögvest utána letárcsázva elôkészülni a vetésre, vagy az egylépcsôs mûvelés, amikor a talajforgató eszközünkre egy kijuttató egység applikálásával a baktérium készítményt közvetlenül a tárcsa elé szórva szinte azonnal a földfelszín alá juttatjuk. Jelen üzemanyagárak mellett az utóbbi megoldás sokkal költséghatékonyabb, mint az elôzô. Figyelembe kell venni, hogy e készítmények gyártói roppant kis dózist írnak elô (1-10 l/ha). Jelenleg ilyen kis mértékben történô kijuttatást nem lehet jó minôségben, kellô egyenletességgel kivitelezni. Ta p a s z- talataink szerint a legkisebb ki per me - tezhetô mennyiség egy ilyen kijuttató egységgel: l/ha 1,5 bar nyomáson és 7-8 km/óra sebességen mérve (1. kép). Amennyiben nem a baktérium kijuttatást választjuk, a pentozán hatás elkerülése érdekében mindenképpen nitro - gént kell kijuttatni a területre. Ha folyékony mûtrágyát alkalmazunk, célszerû a speciálisan erre kialakított ütkö - zôlapos fúvókát (2. kép) választani, mellyel lombtrágyázást is tudunk vé gez - ni az állomány perzselése nélkül, mert a folyadék minimális mechanikai hatást fejt csak ki a növényekre. Az elsô és talán legfontosabb pontja a repce növényvédelmének a gyomok elleni védekezés. A gyomok vizet és tápanyagot vonnak el a repcénktôl, mely ennek köszönhetôen esetenként nem erôsödik meg kellôen. A pre- és a korai posztemergens kezelések nemcsak, hogy ajánlottak, de már-már kötelezô érvényûek. Sokan teszik fel a kérdést, hogy mivel szórjanak. A legtöbb esetben azt halljuk, hogy hagyományos 10

11 lapossugarú fúvókákkal végzik a ke ze l é- seket, viszont szintén tapasztalat, hogy ilyen fúvókákkal (3. kép) végzett gyom - ke zelés csak akkor hatásos, ha a szóróke retet le lehet engedni 30 cm magas - ságra és ilyenkor viszonylag kis sebes - séggel tudunk permetezni nagymértékû elsodródás nélkül. Ekkor szokott jönni a már jól ismert de. A legtöbb permetezô keretet ugyanis nem lehet, csak minimum 50 cm magas sá gig le en ged - ni. Ebben az esetben egy csiga tempó - jával végzett permetezés adhatna jó eredményt. Mit használjunk akkor? Ha jobban belegondolunk a célzott kezelés fogal - ma más értelmet is nyerhet jelen hely - zetben. Korai poszt szakaszban a gyom is kikel olyannyira, hogy van mit elta lál ni a permetcseppekkel, tehát a célzott ke - z e lés kifejezésre most azt értjük, hogy cé - lozzuk meg a gyomokat és találjuk is el. A légbeszívásos fúvókáknak a ha - gyo mányostól eltérôen nem folyadék - cseppek elôállítása a feladata, hanem olyan buboréklabdáké, amik a felületre érve szétrobbannak, ezáltal érnek el nagyobb fedettséget (4., 5. kép). A buboréklabda mûködését (6. kép) a legegyszerûbben így modellezhetnénk: vegyünk egy luftballont, kenjük be kívülrôl borotvahabbal, szúrjuk meg egy tûvel és keressünk fedezéket életünk párjától, ha nem vállaltuk be elôre a nagytakarítást, mivel a hab szétszóródása a helyiségben garantált. A növényvédô szerek gyártói legtöbbször aprócseppes kijuttatást javasolnak. Okkal tehetné fel tehát a kérdést bárki, hogy mi az elônye az aprócseppes kijuttatással szemben ennek a technológiának. Borzasztó egy - sze rû a válasz is. Az apró cseppek la - boratóriumi körülmények közt rendkívül hasznosak, csakhogy a szántó föl dön rit - kán tapasztalható szélcsend és menetszéltôl való mentesség, továbbá az el sod ródott aprócseppek a levegôben elpárolognak, és a szerek hatásukat vesztve lehullnak a földre, ahogy ékes költônk írta: nagyot koppan akkor, azu - tán elhallgat. A légbeszívásos fú vó kák nagy elônye, hogy a nagyon nagy csepp nek tûnô buboréklabdákat a szél és a menetszél csak nagyon kis mértékben tudja elsodorni a tömege miatt, viszont mikor érintkeznek valamilyen fe - lülettel, megtörténik az aprócsepp kép - zés, de csak akkor és ott, ahol erre szükség van. Tény, hogy a robbanás után nem tudjuk irányítani mozgásukat, de a nagy számok törvénye alapján o d a is jut a permetszerbôl, ahova sze ret né nk. Ha megvizsgálnánk, hogy költségét tekintve egy garnitúra fúvóka ára és a SZÁMOLJUNK EGYÜTT! LECHLER ST es fúvóka darabja 168,- Ft, a LECHEL IDK fúvóka ára 939,- Ft (forrás: permetezes.hu). Egy 18 méteres keretre 36 db fúvókát számolhatunk, tehát ,- Ft-ot takaríthatunk meg a hagyományos fúvóka megvásárlásával. Az olcsóbb fúvóka esetén az elsodródás mértéke 30 %, rosszabb esetben 50 % is lehet, ugyanez a légbeszívásos fúvókák használata esetén 7,5 % rosszabb esetben 12,5 %. A különbség 22,5 % vagy 37,5 %. Ezek után bárki könnyedén kiszámolhatja, hogy területének nagysága és a kijuttatandó növényvédôszer árának függvényében mivel is érdemes szórnia. Pl. 100 ha esetén 2 kg/ha dózis mellett és 2.000,- Ft/kg áron számítva, csaknem ,- forintnyi vegyszer oda fog kerülni ahova kell, tehát ennyit máris megspórolunk. veszendôbe ment vegyszer ára hogyan viszonyul egymáshoz, bizony meg le - pôdnénk, arról nem is beszélve, hogy a fúvókákat más alkalmakkor is tudjuk használni (mûanyag, polioxometilén (POM) fúvókák esetében a nem kívánatos mértékû kopást a vizsgálatok alapján ha (12m-es szóróke ret t e l) lepermetezése után érik el, míg ugyanez kerámiabetétes fúvóka esetén 4.000ha). Essen szó a növekedés-szabá lyo zók r ól is. A szakirodalom szerint a biztonsá - gos átteleléshez 8-10 tôleveles álla pot, 1 cm-es gyökérnyak és cm-es gyökérhossz szükséges. Ehhez a repcét 4-6 leveles fejlettségnél ajánlott kezelni. A kijuttatáshoz a már fentebb taglalt légbeszívásos lapossugaras fúvókák hasz nálata javallott, hiszen itt is el kell találni a növényt és az alsó levelekre hullott buboréklabdák a felsôbb levelek fonáki részét is bôségesen befedik. Ha már a technika ott tart, ahol, akkor miért ne használnánk? Ne kelljen aggódó pillantásokat vetni az állományra, csak mert spórolni szerettünk volna a fúvó ká - kon. Végül, de mégsem utolsó sorban a rovarkár elleni védelem. A kijuttatás módszerében nem tennénk különbséget a regulátorok és a rovarölôk kijuttatása között. A repcedarázs a szikleveles, kétleveles állományt támadja. Levélszélen található hólyagocskákat hagy maga mögött, bizonyítékául áldatlan tevékenységének. A szó szoros értel mé - ben vett, jól irányzott kezelés elejét veszi a jóllakott álhernyók látványának (7. kép). Tehát a jó terméshozam megóvása érdekében gondoskodjunk a megfelelô kijuttatásról az ôszi idôszakban is. Permetezes.hu csapata 11

12 Hazai és nemzetközi eredmények a Nufarm Hungária Kft. támogatásával BVSC-Ferencváros mérkôzésen Németh Fanni 100 éves lett a BVSC A centenáriumát ünneplô BVSC a Szônyi úton játszott a Ferencváros ellen. A tizenöt évvel ezelôtti bajnoki döntô felelevenítésére szolgáló gálamérkôzésen szoros eredmény született (a végeredmény 4:3 lett a Fradi javára). A felnôtt foci helyett napjainkban az utánpótlás-nevelésre koncentráló zuglói klub a kilencvenes évek közepének meghatározó magyar labdarúgócsapata volt. A klub sajnos hiába járt közel a bajnoki aranyhoz és a kupagyôzelemhez, rendre elbukott, majd hanyat - lásnak indult, pénzügyi gondok léptek fel, és a csapat kiesett az élvonalból ben, az akkor harmadosztálynak számító NB II Keleti csoportjában utolsó elôtti lett a BVSC, ekkor szûnt meg a felnôtt labdarúgás a klubban. Száz éve alapították a klubot, húsz éve jutott vissza az élvonalba a BVSC labdarúgócsapata, és tizenöt éve rendezték a Népstadionban a Ferencváros elleni rangadót, ezért szerettük volna a Fradi ellen ünnepelni a centenáriumot mondta Hernády András, a BVSC szakosztályvezetôje. A foci azonban nem tûnt el végleg a BVSC palettájáról. A vasutasok kiveszik a részüket az utánpótlás-nevelésbôl. Az eredményekrôl bárki a saját szemével gyôzôdhetett meg, aki az esti BVSC-Ferenc - város meccset megelôzô mérkôzésen szurkolt a jövô ifjú reménységeinek. A füves pálya megfelelô karbantartásához a Nufarm Hungária Kft. is hozzájárult, így egy kicsit mi is részesei lehettünk az ünnepnek. Magyar lovas sikerek Dániában A nemzetközi szaksajtó már nyár elején arról cikkezett, hogy 20 nemzet nevezésével minden idôk legnagyobb és legnehezebb Juni - or és Fiatal Lovas Európa Bajnoksága elé nézhetnek az öreg kontinens 21 év alatti díjlovas fiataljai. A versenyt július között 12 rendezték meg a dániai Broholm Castleban, ahol a magyar színeket háromfôs csapat képviselte. Az elsô magyar érdekeltségû viadal a csapatfeladat volt, ahol a három ma - gyar lány 62 indulóból, nagyon szoros versenyben a 40., a 43. és a 49. helye - zést érte el. Eredményük annak fényé - ben különösen jónak tekinthetô, hogy 4 éve ez volt az elsô alkalom, hogy ma - gyar versenyzônek egyáltalán sikerült kvalifikálnia magát az EB-re. A Kristóf Réka, Nagy Fanny, Németh Fanni össze állítású csapat tagjaiért késôbb az egyéni feladatok során is szurkolhattunk. Bíztató kezdés után az ifjú magyar hölgyek végül a 30., a 49. és az 53. helyen végeztek a szintén na - gyon szoros egyéni verseny során. Gratulálunk a magyar csapatnak a szép teljesítményért! Örülünk, hogy Németh Fanni és lova, Firan - ta támogatásával a Nufarm is részese lehetett a szép eredményeknek! Reméljük, hogy az elsô EB-szereplést még sok hasonló követi majd. Németh Fanni és Firanta

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 01 2. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. JANUÁR A TARTALOMBÓL PIONEER AJÁNLAT P1114 ÚJ SILÓKUKORICA HIBRID MITŐL HATÉKONY A DUPONT EXPRESS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA? KORAI KUKORICAHIBRIDEK MÁS SZEMMEL A SZELSŐSÉGES

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A Phylazonit baktériumtrágya nyáron sem pihen. Információ, megrendelés: +36 20 275 52 99. www.phylazonit.hu info@phylazonit.hu

A Phylazonit baktériumtrágya nyáron sem pihen. Információ, megrendelés: +36 20 275 52 99. www.phylazonit.hu info@phylazonit.hu i Információ, megrendelés: +36 20 275 52 99 www.phylazonit.hu info@phylazonit.hu Ingyen tápanyagforrás a tarló! Hogyan kezeljük hatékonyan? Gombafertőzések megelőzése. Lehet fuzárium nélkül is termelni?

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Yara szántóföldi megoldások

Yara szántóföldi megoldások Yara szántóföldi megoldások Szántóföldi növényeink Szántóföldi növénytermesztésünk mostoha gyereke a tápanyagellátás. Sajnos az 1 hektárra kiadott hatóanyag tartalmak jóval alatta maradnak a szakmailag

Részletesebben

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata OMME 2010 Tartalom Bevezetés............................................................. 3 1. fejezet Atkaölõ szerek hatékonyságának

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/2 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Abaúji Charolais Zrt., Léh 7. Búzapiaci összefoglaló 9. Bemutatkozik a hercegkúti Bodrog Agro Trade Kft. 10. Kukoricapiaci összefoglaló 11. Bemutatkozik

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Yara a Facebookon. Versenyképes az őszi búza! Termékek Olaszországból. Jó bort jó alapanyagból Yara recepttel

Yara a Facebookon. Versenyképes az őszi búza! Termékek Olaszországból. Jó bort jó alapanyagból Yara recepttel 5. évfolyam / 2012. augusztus / Ára: 1 euro/315ft Yara a Facebookon» 1. oldal Versenyképes az őszi búza!» 4. oldal Termékek Olaszországból» 2. oldal Jó bort jó alapanyagból Yara recepttel» 5. oldal Utolsó

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2010.07.07 2010/12. szám

DEKALB HÍRLEVÉL 2010.07.07 2010/12. szám A DK hibridek megkülönböztetı értéke a betegség-ellenállóságellenállóság A DK hibridek megkülönböztetı értéke az ellenállóképesség Dr. Kiss Erzsébet, Kovács András Aratási jelentés Roundup Bioaktív Czepó

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A repcetermesztés korszerű modellje,

A repcetermesztés korszerű modellje, A repcetermesztés korszerű modellje, avagy: mi változott a repce termesztéstechnológiájában az elmúlt 12 évben? Dr. Kiss Erzsébet növénygenetikus szakmérnök Ha visszatekintünk az elmúlt 12 esztendőre,

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben