A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia"

Átírás

1 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek

2 Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk a Nufarmer Magazinnal. Elôzô lapszámainkhoz hasonlóan most is az aktuális növényvédelmi feladatokkal foglalkozunk. Szó lesz az ôszi kalászosok és a repce termésbiztonságának megalapozásáról, a tarló kezelésérôl, továbbá a napraforgó állományszárításáról. Partneroldalunkon a kijuttatás-technika kerül terítékre. A szakmai tartalom mellett rövi - den beszámolunk a Nufarm vállalattal kapcsolatos néhány érdekességrôl is. A nyár végi, ôsz eleji teendôk elvégzéséhez jó egészséget és sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Tartalom 3 Ôszi vetésû növényeink termésbiztonságának megalapozása 9 Tudta-e? 6 Tudta-e? 10 A gazdaságos repcetermesztés kijuttatás-technikája 7 Itt az ideje a tarló kezelésének 12 Hazai és nemzetközi eredmények a Nufarm Hungária Kft. támogatásával 8 A napraforgó állományszárításáról A Nufarmer Magazin elkészítése érdekében egyetlen fának sem kellett meghalnia. Impresszum Nufarmer Magazin 2. évfolyam, 3. szám augusztus Megjelenik idôszakosan. Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. 2 A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért fe le lôs sé get nem vállalunk. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt ol - vassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasz ná lási javaslatokat és biztonsági elôírásokat.

3 Ôszi vetésû növényeink termésbiztonságának megalapozása Az eltérô intenzitású búza és repce termesztéstechnológiák sikerességére különbözô hatással vannak az egyes termelési tényezôk. Intenzív búzatermesztési techno ló - giák alkalmazásával lényegesen mér sé - kel hetô a környezeti tényezôk (pl. aszály) termésre gyakorolt negatív hatá - sa, ugyan akkor megnô a technológiai té nye zôk közül a fajtaválasztás, a táp - anyag-utánpótlás és a növényvédelem szerepe. A jó minôségû, fémzárolt vetômag (pl. Midas, Pireneo) tehát önmagában nem elég, ha nem társul hozzá a szakszerûen megválasztott és végrehajtott agrotechnika. A búza harmonikus makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelem (fôként Cu) utánpótlást igényel. Habár a nitrogén döntô fontos - 3

4 ságú tápelem, nagy termést és jó minôséget csak harmonikus, a termesz - tési célt és a fajta igényeit figye lem - bevevô NPK ellátás mellett lehet elérni. Ahogyan a mennyiségi, úgy a minôségi búzatermesztés szempontjából is fontos a nitrogén hatóanyag meg osz tása, és az elsô adag ôszi kijuttatása a bok ro - sodás kezdetéig. Ha gabonalegyek, ga bonatripsz, vírus vektor le v éltetvek vagy gabo na ka bó - cák ôszi rovarkártétele fenyegeti az éppen kelô, bokrosodó állományt, a szük séges védekezést (pl. Kaiso EG) a kártevôk bete lepülésének idôpontjára célszerû idôzíteni. A korai gyom konkurencia kiiktatása céljából, a megfelelô ôszi és kora tavaszi bok - rosodás érdekében javasolt az intenzív gabonaállományok ôszi gyomirtása (pl. Mezzo vagy Mezzo + Lentipur). Me l e g, fülledt idôjárási körülmények között már ôsszel felszaporodik a lisztharmat, és kora tavaszra erôsen fertôzheti az állo - mányt. A kórokozóra érzékeny, intenzív búzafajtákban esetenként szükségessé válhat a betegség elleni korai állomány - vé dekezés (pl. Mystic vagy Mystic Pro) is. A felsorolt növényvédelmi célú kezelések összevonásával nem csak a tábla talajállapotát óvjuk, hanem a pénztárcánkat is kíméljük. Ez a repce termesztéstechnológiai elemeire ugyan - úgy igaz, mint a búza esetében. A repceállomány szárba indulásának szabályozása kulcskérdés A hazai klímán termesztett repcefaj - ták és hibridek hozamát alapvetôen meghatározó tényezôk a termôhely, a tenyészidôszak idôjárása és az alkal - mazott termesztéstechnológia. A termôhely adottságainak megfelelô fajta vagy hibrid kiválasztása, az optimális tôszám és vetésidô meghatározása, a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátás, a gyom mentesen tartott, betegségektôl és kártevôktôl mentes növényállomány el - en gedhetetlen elemei a sikeres repcetermesztésnek. A növényvédelmi kezelések összevonása óvja a talaj állapotát, kíméli a pénztárcát Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol az enyhe ôsz, hol a kemény tél teszi próbára növényeinket. Amennyi - ben hosszantartó, enyhe és csapadékos ôsz következik, a repce már az ôsz folyamán szárba indulhat, ami a kifa - gyás esélyét ugrásszerûen megnöveli. A repce biztonságos átteleléséhez szükséges a 8 10 leveles tôlevélrózsás állapot, a centiméteres gyökér - hosszúság és az 1 centiméteres gyökér - nyak vastagság. Az állomány szárba indulásának szabályozása ezért a többi technológiai elem mellett szintén kulcskérdés. A növekedésszabályozó anyagok ôszi használatával a repce termesztése biztonságosabbá tehetô. Regulátor ha - tású készítményekkel a növény föld feletti részének növekedése vissza fog - ható, ugyanakkor a gyökér vastag sá ga és mérete jelentôs mértékben növelhetô. Ezáltal csökkenthetô a téli fagykár koc - kázata. A repce 4 6 leveles fejlettségénél kipermetezett növekedésszabályozó ké - szít mények hatására nemcsak a télállóság javul, hanem tavasszal több ol dalhajtás is képzôdik. Az oldalhajtások számának nö - ve kedésével n ö vekszik a be - cô szám, így a ter més mennyisége emel k e dik. Amennyiben gombaölô ha tással rendelkezô regulátort (pl. Mystic) használunk, az ôszi állománypermetezéssel a repce gombabetegségei ellen is vé de kez he tü n k. A repcedarázs kora ôsszel megjelenô álhernyói a szikleveles, vagy néhány lombleveles növé nye ken táp lál - koz nak. Védekezni ellenük a fiatal lár - vák megjelenésekor, a repce fej lô dését még nem veszélyeztetô, ala csony kár - tételi szintnél javasolt (pl. Kaiso EG). Persze, a fenti technológia szakszerû végrehajtása esetén is okozhat néha meglepetést az extrém idôjárás. Az év - já rat hatása azonban intenzív búza és repce termesztés esetén mérsékelhetô, így a termésátlagok kiegyenlítettebbek. Ehhez kínál a Nufarm nemcsak nö vény védelmi megoldásokat, hanem ve tô magot is. 4

5 Biztos védelem ôsszel is Gyors hatású rovarölô szer az ôszi vetésû kalászosok és az ôszi káposzta repce legveszélyesebb rovarkártevôi ellen. Innovatív Sorbie technológia a hatóanyag gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig tartó stabi litása érdekében. A készítmény lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kima gas lóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendel kezik. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhetô, hanem alacsony oldószer - terheléssel jár és az EC formánál biztonságosabb a felhasz nálóra nézve. Ahol a növény és a védelem találkozik 5

6 Tudta-e, hogy A mezei acat (Cirsium arvense (L.) Scop.) sarjtelepet (kolóniát) alkot Következmény 1.ábra is életben maradnak. A gyöktörzs hajtásrügyei bôl már a tél me le gebb idô - növények kép zôdnek, aszerint, hogy milyen volt a kiin duló növény. A sarjtelep évente cm-t képes nôni minden A sarjtelep évente cm-t képes nôni minden irányban A mezei acat évelô kétszikû gyom - növény, vastag, föld alatti hengeres gyöktörzzsel és jól fejlett tarackszerû gyökérzettel. A gyökérzet a talaj típu - sá tól függôen több emelet mélységbe, akár a felszín alá 6 m-re is lehatol. A gyökérzet és a hajtás fejlôdési ritmusa évszakos. A föld feletti részek az elsô talajmenti fagyok után elhalnak, de a talajban lévô részei még kis mélységben sza kai ban megindul a haj tás kép zô dés. Ezek a hajtás kez de mények m é g hidegebb idô szakban sem pusztulnak el, a következô felme legedéskor pedig to vább növekednek. Ha a földfelszínen vagy a gyökérnyak felett elvágjuk a hajtást, a vágás alatt új hajtások fejlôdnek (1.ábra). A földben maradt gyöktörzsbôl több új hajtás kép - zôdik. A mezei acat verseny képes sé gét vegetatív terjeszkedésének köszön heti. Vegetatív úton porzós vagy termôs irányban. A sarjtelep növényei a gyö - kér ze ten keresztül összeköttetésben állnak, egymást tápanyaggal segítik, így irtásukat nagyon nehéz megoldani. A me zei acat csak hosszú idô alatt, több - féle eszköz igénybevételével (mecha nikai, herbicides, agrotechnikai: pl. ár n y é- koló növények termesztése) szorítható ki a szántóföldi mûvelésû és álló kultúrák közül. Így már érthetô, miért szükséges minden eszközzel védekezni a mezei acat megtelepedése és felszaporodása ellen. Az évelô egyszikû növények irtásának leghatékonyabb ideje augusztus vége, szeptember hónap Az évelô egyszikû gyomnövények (fenyér cirok, nád, tarackbúza, csillagpázsit, siska nádtippan stb) földalatti haj tással, rizómával rendelkeznek, amely a vegetatív szaporodást és a télállóságot segíti. A magról kelt növények és a rizómáról kihajtott egyedek életciklusa hasonló. A csírázás után alig 3 héttel már megindul az oldalhajtások képzése (bokrosodás), majd rövid idôn belül a rizómák hajtása is. A vegetatív szaporodás a rizómán lévô axilláris (oldal) rügyekbôl vagy apikális (csúcs) rügybôl képzôdött hajtásokból indul meg. Az érintetlen rizómák axilláris rügyeinek 95%-a nyugalomban van. Ha felda ra boljuk a rizómát, minden végálló rügy apikális (csúcs) rüggyé válik, így az apikális dominancia miatt itt jelenik meg az új hajtás, tehát a feldarabolt rizóma darabokból mindegyik kihajt. A rizó mák ban tárolja a növény a szükséges tápanyagokat. A hajtásnö ve - ke dés kor elhasznált tápanyagokat késôbb visszapótolja a növény a rizómákba. A tápanya gok transzportja szoros össze függésben van a rizómák aktivitásával. Az axilláris rügyek augusztus szeptember hónapban a legaktívabbak, télen nyugalmi állapotban vannak. Csak azok a herbicidek használhatók a föld alatti ré szek elpusztítására, amelyek a nö vé ny ben transzlokálódnak és (a flo em ben) a gyökér irányú tápanyagvándorlással együtt lejutnak az axilláris rügyekhez is. Nyáron-nyár végén a rizó mák aktív anyagcserét folytatnak, így a zöld levél - zetre permetezett megfelelô herbicidek lejutnak a rizómák rügyeiig, és azokat elpusztítva megakadályozzák a követ - kezô évi kihajtást. A gyomirtás akkor a legeredményesebb, amikor a nyári haj - t ás képzés elôtt feldarabolják a rizó mákat, és azok mindegyike kihajt, felhasz - nálva tartalék tápanyagát, mert így herbi cid kezeléssel elpusztíthatók a rizómák rügyei is. 6

7 Itt az ideje a tarló kezelésének Kalászos vetésterületünk jelentôs részén elterjedtek az olyan nehezen leküzdhetô, veszélyes gyom nö vények, mint az ebszékfû, a mezei acat és a ragadós galaj. Évelô gyomok ellen csak felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel érhetünk el tartós sikert Kiritkult vagy megdôlt gabona táblákon, csapadékos tavaszon a késôi kelésû gyomok (parlagfû, libatop, muhar, kakaslábfû) is tömegesek lehetnek. Elôbbiek elpusztítása fôleg a gabona gyomirtási technológia feladata, de a késôn kelô és a tarlón is szaporodó, magot érlelô gyomnövények ellen a tarlón kell védekezni. A betakarítást követôen tehát nem érhet véget a veszélyes gyomnövények elleni következetes védekezés, hiszen annak része a tarló - kezelés is. A gabonatarlón kikelt, valamint az aratás elôtt már kikelt és kihajtott, majd késôbb megerôsödött évelô gyomok (pl. mezei acat, fenyér cirok, sövényszulák, nád) ellen csak felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel érhetünk el tartós sikert. Erre a célra bevált ható anyag a glifozát és annak sói. A mélyen gyökerezô, évelô gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés adja a leghatásosabb védekezést. A fenyércirok, tarackbúza és nád a nyár végi, kora ôszi idôszakban (augusztus vége-szeptember) raktározzák el az átteleléshez szükséges tartalék tápanyagot. A mezei acat és a sövényszulák a nyári virágzás idôszakában mutatja a legnagyobb le vélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni ôket. Az Amega kijuttatása tarlókezelés esetén az évelô gyomnövények intenzív Parlagfû gabonatarlón növekedési szakaszában, vagy a tartalék tápanyagok elraktározásának idôszakában a legeredményesebb. A búza betakarítása után elvégzett tarlóhántás segíti a gyomnövények újrahajtását, mivel az évelô gyomnövények földalatti hajtásait, rizómáit a talaj - mûvelô eszköz feldarabolja. Az elhullott gyommagvak egy része is kicsírázik, amelyek a késôbbi kultúrákban jelentenének gondot. Az Amegát a gyom - növények cm-es hajtás hosszánál, egynyári gyom növények ellen a vi - rág zás kezdetén kell kipermetezni. Az Amega csak levélen keresztül jut be a gyomnövényekbe, ezért n a- gyon fontos a szak sze rûen el végzett permetezés, a ki - váló permet lé fedés a gyom - növények levélzetén. Dózisa tarlókezelés esetén 1,5 5,0 l/h a, amit a táblán található és elpusztítani kívánt legellenállóbb gyomnövényhez kell igazítani. Egynyári gyomnövények ellen 1,5 2,5 l/ha, évelô gyom nö vé nyek ellen 3,0 5,0 l/ha dózist kell alkalmazni. A legmagasabb adagot a nád hajtásai ellen ajánlott kipermetezni. A permetléhez adagolt 5 kg/ha ammónium-nitrát mûtrágya a hatást fokozza. Mezei acat gabona táblában Fenyércirok gabonatarlón 7

8 A napraforgó állományszárításáról A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek. A túlérett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-, rágcsáló-, valamint viharkár miatt veszendôbe mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródnak. Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak le, így a betakarítás során a termény visszanedvesedik, ezzel jelentôsen növelve a szárítási költségeket. Ezen kívül az érési folyamat során nagy valószínûséggel fellépô esôs idôjárás a termés minôségében is súlyos kárt okozhat. Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejû napraforgófajták termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzávesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés) és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó állományszárítási költségének megtérülése nem is lehet kérdéses. A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta hatóanyagot tartalmazó, formázott termék. Versenyképes ára, megbízható és széles körû disztribúciója révén mára a termelôk egyik kedvelt totális hatású gyomirtó szerévé vált. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Haté ko - nyan irtja nemcsak a magról kelô, ha nem az évelô egy- és kétszikû gyo - mo kat is. Napraforgóban akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedvességtartalma 20 30%-os. Gyommentes állományban az Amega dózisa 1,5 l/ha, évelô gyo - mok kal erôsen fertôzött területen 4,0 l / h a. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô kultúrákat károsíthatja. Légi kijuttatása napraforgóban legalább 10 ha összefüggô területen, cseppnehezítô adalék felhasználásával engedélyezett. A kijuttatáshoz l/ha permetlé mennyi - ség és finom porlasztás javasolt. 8

9 Tudta-e, hogy Finnország a kedvezôtlen idôjárási körülmények ellenére közel negyvenezer tonna paradicsomot termel nyárfaerdôket telepítenek, melyek az ország területének 70%-át borítják, és amely az ország exportból származó jövedelmének több mint egyharmadát biztosítja. Az erdôipar maradványait és Mivel területének negyede az északi sarkkörön túlra nyúlik, Finnország Európa legészakibb részén található. Ilyen magas szélességi fokon a mezô - gazdaság állandó harcban áll a természettel szemben. A tél különösen kemény megpróbáltatást jelent. Északon több mint két hónapig folyamatosan éjszaka van, de délen sem tûnik fel a A fotoszintézis napi idôtartamát mesterséges fény segítségével hosszabbítják meg nap naponta hat óránál hosszabb ideig, és akkor is csak erôtlenül ragyog. Ebben a korai szürkületben rajzolódnak ki a havon az üvegházak fényei, ahol a fotoszintézis napi idôtartamát mesterséges fény segítségével hosszabbítják meg. Ily módon Finnországnak sikerül évente tonna paradicsomot elôállítania. A finnek kedvenc fogla la - tos sága azonban továbbra is az erdôgazdálkodás marad. Tûlevelû és a fakivágás hulladékait tüzelô anyag - ként, továbbá jelentôs újrahasznosítható energiaforrásként használják fel. Ez az ország energiafelhasználásának 20%-át, elektromosáram-fogyasztásának 10%-át tette ki 2000-ben. Franciaországban meddôhányókból varázsoltak turisztikai központokat Síelôk, sífelvonók, hideg nem hiányzik semmi más, csak a hó. Mint - hogy azonban a Calais-i szoros északi részén a hó elég ritka vendég, ezúttal zöld szônyeg helyettesíti, amit folya - matosan öntöznek a lesiklók kedvéért. A 320 méter hosszú loisinordi szintetikus lesiklópálya a leghosszabb Európának ezen a részén, de korántsem az egyet - len. Nagy-Britanniában száztíz hasonló típusú pálya létezik, melyeket szintén meddô há nyó kon alakítottak ki. A szénmedence lakossága úgy döntött, inkább hasz nosítja a vidékhez elválaszthatatlanul hozzá tartozó hegymaradvá nyo - kat, minthogy szenvedjen tôlük. Azzal, hogy sí központtá, sárkányrepülô-pályává, amfiteátrummá vagy ornitológiai (ma dár megfigyelô) állomássá alakították a meddôhányókat, sikerült turi sz ti - kailag vonzó környezetet teremteni a néhány éve még mellôzött régióban. A Calais-i szoros északi része ily módon Franciaország hatodik turisztikai régió - jává zárkózott fel. Sôt, a turizmus a második legfontosabb munkahelyteremtô tényezô lett, ami újra lélegzethez juttatta a bányák bezárása utáni munka nél küli - séggel küzdô lakosságot. 9

10 permetezes.hu A gazdaságos repcetermesztés kijuttatástechnikája A repcét úgy hiszem már nem kell bemutatnunk. Sárga táblákat, repcemézet és biodízelt már mindenki látott. Az eredendôen mediterrán égövi nö vényt a nemesítések eredményeképp bôséges hozammal már mérsékelt égövi területeken is lehet termeszteni, így kishazánkban is. Hektáronként az országos átlag 2 tonna felett volt tavaly, de hallhattunk híreket 4t/ha termésrôl is. Mint minden más kultúra esetén, úgy a repce termesztésekor is sok tényezô játszik közre a kedvezô minôségû és mennyiségû termés elérésében. Ilyen tényezôk lehetnek például a talaj és a vetômag minôsége, a jól megválasztott vetési sûrûség, az egyre házsártosabb szeszélyességrôl már nem írhatunk idôjárás és a megfelelô védekezés. Már a kezdetek kezdetén szót ejthetünk a kijuttatás-technikáról, hisz a talaj elôkészítésében egyre nagyobb népszerûségnek örvend a tarlók letárcsázása elôtti baktériumtrágya kijuttatása. Két lehetséges eljárás is létezik: a tarlót lepermetezve majd rögvest utána letárcsázva elôkészülni a vetésre, vagy az egylépcsôs mûvelés, amikor a talajforgató eszközünkre egy kijuttató egység applikálásával a baktérium készítményt közvetlenül a tárcsa elé szórva szinte azonnal a földfelszín alá juttatjuk. Jelen üzemanyagárak mellett az utóbbi megoldás sokkal költséghatékonyabb, mint az elôzô. Figyelembe kell venni, hogy e készítmények gyártói roppant kis dózist írnak elô (1-10 l/ha). Jelenleg ilyen kis mértékben történô kijuttatást nem lehet jó minôségben, kellô egyenletességgel kivitelezni. Ta p a s z- talataink szerint a legkisebb ki per me - tezhetô mennyiség egy ilyen kijuttató egységgel: l/ha 1,5 bar nyomáson és 7-8 km/óra sebességen mérve (1. kép). Amennyiben nem a baktérium kijuttatást választjuk, a pentozán hatás elkerülése érdekében mindenképpen nitro - gént kell kijuttatni a területre. Ha folyékony mûtrágyát alkalmazunk, célszerû a speciálisan erre kialakított ütkö - zôlapos fúvókát (2. kép) választani, mellyel lombtrágyázást is tudunk vé gez - ni az állomány perzselése nélkül, mert a folyadék minimális mechanikai hatást fejt csak ki a növényekre. Az elsô és talán legfontosabb pontja a repce növényvédelmének a gyomok elleni védekezés. A gyomok vizet és tápanyagot vonnak el a repcénktôl, mely ennek köszönhetôen esetenként nem erôsödik meg kellôen. A pre- és a korai posztemergens kezelések nemcsak, hogy ajánlottak, de már-már kötelezô érvényûek. Sokan teszik fel a kérdést, hogy mivel szórjanak. A legtöbb esetben azt halljuk, hogy hagyományos 10

11 lapossugarú fúvókákkal végzik a ke ze l é- seket, viszont szintén tapasztalat, hogy ilyen fúvókákkal (3. kép) végzett gyom - ke zelés csak akkor hatásos, ha a szóróke retet le lehet engedni 30 cm magas - ságra és ilyenkor viszonylag kis sebes - séggel tudunk permetezni nagymértékû elsodródás nélkül. Ekkor szokott jönni a már jól ismert de. A legtöbb permetezô keretet ugyanis nem lehet, csak minimum 50 cm magas sá gig le en ged - ni. Ebben az esetben egy csiga tempó - jával végzett permetezés adhatna jó eredményt. Mit használjunk akkor? Ha jobban belegondolunk a célzott kezelés fogal - ma más értelmet is nyerhet jelen hely - zetben. Korai poszt szakaszban a gyom is kikel olyannyira, hogy van mit elta lál ni a permetcseppekkel, tehát a célzott ke - z e lés kifejezésre most azt értjük, hogy cé - lozzuk meg a gyomokat és találjuk is el. A légbeszívásos fúvókáknak a ha - gyo mányostól eltérôen nem folyadék - cseppek elôállítása a feladata, hanem olyan buboréklabdáké, amik a felületre érve szétrobbannak, ezáltal érnek el nagyobb fedettséget (4., 5. kép). A buboréklabda mûködését (6. kép) a legegyszerûbben így modellezhetnénk: vegyünk egy luftballont, kenjük be kívülrôl borotvahabbal, szúrjuk meg egy tûvel és keressünk fedezéket életünk párjától, ha nem vállaltuk be elôre a nagytakarítást, mivel a hab szétszóródása a helyiségben garantált. A növényvédô szerek gyártói legtöbbször aprócseppes kijuttatást javasolnak. Okkal tehetné fel tehát a kérdést bárki, hogy mi az elônye az aprócseppes kijuttatással szemben ennek a technológiának. Borzasztó egy - sze rû a válasz is. Az apró cseppek la - boratóriumi körülmények közt rendkívül hasznosak, csakhogy a szántó föl dön rit - kán tapasztalható szélcsend és menetszéltôl való mentesség, továbbá az el sod ródott aprócseppek a levegôben elpárolognak, és a szerek hatásukat vesztve lehullnak a földre, ahogy ékes költônk írta: nagyot koppan akkor, azu - tán elhallgat. A légbeszívásos fú vó kák nagy elônye, hogy a nagyon nagy csepp nek tûnô buboréklabdákat a szél és a menetszél csak nagyon kis mértékben tudja elsodorni a tömege miatt, viszont mikor érintkeznek valamilyen fe - lülettel, megtörténik az aprócsepp kép - zés, de csak akkor és ott, ahol erre szükség van. Tény, hogy a robbanás után nem tudjuk irányítani mozgásukat, de a nagy számok törvénye alapján o d a is jut a permetszerbôl, ahova sze ret né nk. Ha megvizsgálnánk, hogy költségét tekintve egy garnitúra fúvóka ára és a SZÁMOLJUNK EGYÜTT! LECHLER ST es fúvóka darabja 168,- Ft, a LECHEL IDK fúvóka ára 939,- Ft (forrás: permetezes.hu). Egy 18 méteres keretre 36 db fúvókát számolhatunk, tehát ,- Ft-ot takaríthatunk meg a hagyományos fúvóka megvásárlásával. Az olcsóbb fúvóka esetén az elsodródás mértéke 30 %, rosszabb esetben 50 % is lehet, ugyanez a légbeszívásos fúvókák használata esetén 7,5 % rosszabb esetben 12,5 %. A különbség 22,5 % vagy 37,5 %. Ezek után bárki könnyedén kiszámolhatja, hogy területének nagysága és a kijuttatandó növényvédôszer árának függvényében mivel is érdemes szórnia. Pl. 100 ha esetén 2 kg/ha dózis mellett és 2.000,- Ft/kg áron számítva, csaknem ,- forintnyi vegyszer oda fog kerülni ahova kell, tehát ennyit máris megspórolunk. veszendôbe ment vegyszer ára hogyan viszonyul egymáshoz, bizony meg le - pôdnénk, arról nem is beszélve, hogy a fúvókákat más alkalmakkor is tudjuk használni (mûanyag, polioxometilén (POM) fúvókák esetében a nem kívánatos mértékû kopást a vizsgálatok alapján ha (12m-es szóróke ret t e l) lepermetezése után érik el, míg ugyanez kerámiabetétes fúvóka esetén 4.000ha). Essen szó a növekedés-szabá lyo zók r ól is. A szakirodalom szerint a biztonsá - gos átteleléshez 8-10 tôleveles álla pot, 1 cm-es gyökérnyak és cm-es gyökérhossz szükséges. Ehhez a repcét 4-6 leveles fejlettségnél ajánlott kezelni. A kijuttatáshoz a már fentebb taglalt légbeszívásos lapossugaras fúvókák hasz nálata javallott, hiszen itt is el kell találni a növényt és az alsó levelekre hullott buboréklabdák a felsôbb levelek fonáki részét is bôségesen befedik. Ha már a technika ott tart, ahol, akkor miért ne használnánk? Ne kelljen aggódó pillantásokat vetni az állományra, csak mert spórolni szerettünk volna a fúvó ká - kon. Végül, de mégsem utolsó sorban a rovarkár elleni védelem. A kijuttatás módszerében nem tennénk különbséget a regulátorok és a rovarölôk kijuttatása között. A repcedarázs a szikleveles, kétleveles állományt támadja. Levélszélen található hólyagocskákat hagy maga mögött, bizonyítékául áldatlan tevékenységének. A szó szoros értel mé - ben vett, jól irányzott kezelés elejét veszi a jóllakott álhernyók látványának (7. kép). Tehát a jó terméshozam megóvása érdekében gondoskodjunk a megfelelô kijuttatásról az ôszi idôszakban is. Permetezes.hu csapata 11

12 Hazai és nemzetközi eredmények a Nufarm Hungária Kft. támogatásával BVSC-Ferencváros mérkôzésen Németh Fanni 100 éves lett a BVSC A centenáriumát ünneplô BVSC a Szônyi úton játszott a Ferencváros ellen. A tizenöt évvel ezelôtti bajnoki döntô felelevenítésére szolgáló gálamérkôzésen szoros eredmény született (a végeredmény 4:3 lett a Fradi javára). A felnôtt foci helyett napjainkban az utánpótlás-nevelésre koncentráló zuglói klub a kilencvenes évek közepének meghatározó magyar labdarúgócsapata volt. A klub sajnos hiába járt közel a bajnoki aranyhoz és a kupagyôzelemhez, rendre elbukott, majd hanyat - lásnak indult, pénzügyi gondok léptek fel, és a csapat kiesett az élvonalból ben, az akkor harmadosztálynak számító NB II Keleti csoportjában utolsó elôtti lett a BVSC, ekkor szûnt meg a felnôtt labdarúgás a klubban. Száz éve alapították a klubot, húsz éve jutott vissza az élvonalba a BVSC labdarúgócsapata, és tizenöt éve rendezték a Népstadionban a Ferencváros elleni rangadót, ezért szerettük volna a Fradi ellen ünnepelni a centenáriumot mondta Hernády András, a BVSC szakosztályvezetôje. A foci azonban nem tûnt el végleg a BVSC palettájáról. A vasutasok kiveszik a részüket az utánpótlás-nevelésbôl. Az eredményekrôl bárki a saját szemével gyôzôdhetett meg, aki az esti BVSC-Ferenc - város meccset megelôzô mérkôzésen szurkolt a jövô ifjú reménységeinek. A füves pálya megfelelô karbantartásához a Nufarm Hungária Kft. is hozzájárult, így egy kicsit mi is részesei lehettünk az ünnepnek. Magyar lovas sikerek Dániában A nemzetközi szaksajtó már nyár elején arról cikkezett, hogy 20 nemzet nevezésével minden idôk legnagyobb és legnehezebb Juni - or és Fiatal Lovas Európa Bajnoksága elé nézhetnek az öreg kontinens 21 év alatti díjlovas fiataljai. A versenyt július között 12 rendezték meg a dániai Broholm Castleban, ahol a magyar színeket háromfôs csapat képviselte. Az elsô magyar érdekeltségû viadal a csapatfeladat volt, ahol a három ma - gyar lány 62 indulóból, nagyon szoros versenyben a 40., a 43. és a 49. helye - zést érte el. Eredményük annak fényé - ben különösen jónak tekinthetô, hogy 4 éve ez volt az elsô alkalom, hogy ma - gyar versenyzônek egyáltalán sikerült kvalifikálnia magát az EB-re. A Kristóf Réka, Nagy Fanny, Németh Fanni össze állítású csapat tagjaiért késôbb az egyéni feladatok során is szurkolhattunk. Bíztató kezdés után az ifjú magyar hölgyek végül a 30., a 49. és az 53. helyen végeztek a szintén na - gyon szoros egyéni verseny során. Gratulálunk a magyar csapatnak a szép teljesítményért! Örülünk, hogy Németh Fanni és lova, Firan - ta támogatásával a Nufarm is részese lehetett a szép eredményeknek! Reméljük, hogy az elsô EB-szereplést még sok hasonló követi majd. Németh Fanni és Firanta

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Őszi búza (Kb. 6 tonna/ha terméshez.): Haifa CoteN Mix 30-7-7+ME (2) (+1 MgO+9SO3+0,05%Fe+0,01Zn)

Részletesebben

Repce. Grátisz. őszi technológia. Grounded. Kockázatcsökkentő program

Repce. Grátisz. őszi technológia. Grounded. Kockázatcsökkentő program Repce őszi technológia Kockázatcsökkentő program Grátisz Grounded A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabb szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget biztosíthat.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Arccal a parlagfű ellen

Arccal a parlagfű ellen Arccal a parlagfű ellen A nemzetközi parlagfű naphoz kapcsolódó megyei rendezvénysorozat 2013. június Együttműködő partnerek Magyar Növényvédelmi Társaság Gyommentes Környezetért Alapítvány Magyar Gyomkutató

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Nufarmer 1. évfolyam, 1. szám. 2010. május 5. Okos nyitás, sikeres végjáték Lomb- és kalászvédelem Mystic Pro-val Az aratás biztonsága repcében Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Okos

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II.

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II. Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) II. gyakorlata 2013. október 2. Egyéves növény termesztési ciklusa Elővetemény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell Repce őszi technológia Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabban termeszthető szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013;

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013; Trustee Hi-Aktiv felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű ellen: Szőlő Almatermésűek Csonthéjasok Héjas gyümölcsűek Szántóföld, tarló Lucerna Erdészet összes fafaj

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben