A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL"

Átírás

1 M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

2 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből

3 Médiatudományi Könyvtár 14. Sorozatszerkesztő: Koltay András Nyakas Levente

4 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből Szerkesztette: Apró István és Paál Vince Médiatudományi Intézet 2014

5 Minden jog fenntartva. Apró István, Balassa Zoltán, Bence Lajos, Győrffy Gábor, Kovács Elemér, Mák Ferenc, Paál Vince 2014 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete 2014

6 Tartalom Bevezetés...9 Balassa Zoltán: A cenzúra története Csehszlovákiában A magyar sajtószabadság lehetőségei Az újságírók tolla a legkönnyebben hajlítható Provizórium megszállás vörös uralom statárium A csehszlovák rendőrállam a trianoni diktátumtól a bécsi döntésig Cseh-Szlovákia Szlovák Állam Általános jogi szabályozás Csehszlovákia úton a totalitárius hatalom felé A népi demokrácia és a szocializmus korszaka A Prágai Tavasz A neosztálinisita korszak A jelen időszak Kovács Elemér: A magyar nyelvű sajtó és sajtószabadság története Kárpátalján Kisebbségi létben A vázolt időszak történelmi eseményeinek kronológiája Lapok, szerkesztők Kiadók Cseh világ Kárpátalján Társadalmi, társasági és egyesületi élet Irodalom Újra Magyarország részeként A Szovjetunió kötelékében. Második kisebbségi korszak A szovjet éra sajtótörténeti korszakai Az enyhülés évtizedei Magyarországi sajtótermékek Kárpátalján Kárpáti Igaz Szó: mérték és igazodási pont Polgárjogi mozgalom a Szovjetunió legnyugatibb megyéjében...88 Győrffy Gábor: A magyar nyelvű sajtó és sajtószabadság története Romániában Az erdélyi sajtó az közötti időszakban Politikai háttér Erdélyi magyar sajtókiadványok Az erdélyi sajtó korlátozása Az erdélyi magyar sajtó a második bécsi döntés után Az erdélyi sajtó a kommunista diktatúra időszakában

7 6 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig 3.1. Politikai háttér Az erdélyi sajtó a sztálini időszakban Cenzúra és propaganda az közötti időszakban Az erdélyi sajtó a Ceaușescu-korszakban Mák Ferenc: Magyar sajtó a Délvidéken A továbbélni-tudás forrásvidékén Bevezetés Bácsmegyei Napló Délbácska Reggeli Újság Laptársak a pályán és a pálya szélén A folyóiratok Sajtószabályozás a Szerb Horvát Szlovén Királyság területén és ami utána következett A dolgozó ember felszabadításának és a társadalom humanizálásának a szolgálatában Szabad Vajdaság Magyar Szó Nap: Írtam mindenről, amit szocializmusnak hívnak Dolgozók: az igazi demokrácia hazájában A Híd, mint az ideológiai alapvetés fóruma Új Symposion: igényesség és új szenzibilitás Üzenet: keresi azt, amit a múltban eltakart a hallgatás Létünk: a teljesebb világkép ígérete Hitélet: a katolikus elkötelezettség hangja Rádió és televízió Sajtószabályozás a titói Jugoszláviában Kitekintés Mák Ferenc: A horvátországi magyar sajtó Horvát szlavónországi magyarok A hazához való hűséges ragaszkodás érzésével Irányított a nemes törekvésekben Amíg a magyar sajtó béklyókba verve Jöjjön el végre a humanizmus A nemzeti öntudat ápolása Sajtószabályozás Horvátországban és a Horvát Köztársaságban Bence Lajos: A sajtó- és szólásszabadság, avagy a muravidéki magyarság küzdelmei a XX. században Bevezető Az elszakadás felé közelgő vihar vészes előjelekkel A gyorssajtó a fejlődés szolgálatában A sajtószabadság ügye az elcsatolás utáni években Vádemelés Balkányi nyomdász ellen Lapalapítások és beszüntetések a 20-as években...285

8 Tartalom Betelepítések és kitelepülők magyarok és szlovének az agrárreformban A magyarság ügyét is felvállaló sajtótermékek: a Szabadság és a Muravidék A második világháború utáni sajtóalapítási tervek Lapalapítási kísérlet az 56-os forradalom és szabadságharc árnyékában A Népújság indulása az első három évtized tapasztalatai A rendszerváltás után. A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet megalakulása Az elektronikus média: magyar nyelvű rádiózás és tévézés Irodalom születik, avagy az ötágú síp új ága Paál Vince: A burgenlandi magyar sajtó Burgenland népessége Kitekintés a jelen felé

9 Bevezetés A könyv, amit az olvasó kezében tart, arra vállalkozik, hogy egy kötetben képet adjon az első világháborút lezáró békeszerződések következtében elszakított magyar területek magyar sajtójáról ideértve az elektronikus médiumokat is, ezen belül is legfőképpen a sajtószabadság érvényesülésének lehetőségeiről. A trianoni békeszerződés a magyar sajtó történetében is tragikus cezúrát jelentett. A magyarság egyharmada idegen uralom alá került, és ezzel az elszakított területek magyar nyelvű sajtója az utódállamok nemzeti kisebbségekkel türelmetlen, sőt ellenséges közegében volt kénytelen működni. A sajtó és hatalom viszonya ritkán konfliktusmentes. Igaz volt ez a vizsgált korszakban a magyarországi helyzetre és a szomszédos országok sajtóviszonyaira is. Az egyes országok többségi nyelvű sajtójánál azonban a kisebbségek sajtója annyiban még kedvezőtlenebb helyzetben volt, hogy a hatalom és nyilvánosság hagyományos ellentétén túl a többségi nemzet asszimilációs törekvéseivel is kénytelen volt szembenézni. Mivel a sajtó nyomtatott vagy elektronikus szinte kizárólagosan a nyelvet használja az információ közvetítőjeként, a nyelv pedig a nemzeti identitás egyik legfontosabb ismérve és fenntartója, a mindenkori asszimilációs törekvések a kisebbségi nyelv visszaszorítását, végcélként pedig annak teljes kiszorítását tartják kívánatosnak. A történelmi Magyarország területéből részesülő szomszédos államok nem azonos módon viszonyultak a fennhatóságul alá kerülő magyarság sajtójával szemben. Ezen magatartásukat meghatározta az adott állam politikai berendezkedése, a honos magyar kisebbség érdekérvényesítő ereje, a helyi magyar sajtó hagyományai, beágyazottsága az adott régió gazdasági és társadalmi viszonyaiba. Elmondható azonban, hogy a magyar sajtó valamennyi utódállamban a korábbiakhoz képest kedvezőtlenebb helyzetbe került. Az elszakított területek magyarsága és ezzel párhuzamosan az ottani magyar sajtó nagyon különböző öröklött adottságokkal rendelkezett. Amíg Romániához, a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (későbbi Jugoszlávia), Csehszlovákiához több százezres, sőt milliós (jelentős részben egy tömbben élő) lélekszámú magyar lakosságot csatoltak, addig Ausztriához néhány tízezer magyar került, akik ráadásul jórészt szórványban helyezkedtek el. Néhány tízezres tömbmagyarság került a későbbi Horvátország és Szlovénia területére is. Ugyanakkor idegen uralom alá kerültek az egyetemes magyar kultúra és így a magyar sajtóélet olyan meghatározó központjai mint Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Kassa, Pozsony, Beregszász, Szabadka stb. Érdekesség, hogy az elszakított területek egy részén, saját jogszabály híján, egy jó ideig még az évi magyar sajtótörvény volt érvényben, így a Felvidéken, a Kárpátalján, és a Délvidéken is. A két világháború közötti Csehszlovákiáról általában mint liberális polgári demokráciáról szokás beszélni, ehhez képest meglepőnek tűnhet, hogy az első Csehszlovák Köztársaság idejében a sajtószabadságot 16 korábbi, érvényben maradt osztrák és magyar előírás és 34 új, immár csehszlovák jogszabály korlátozta. Romániában 1923 és 1933 között elvileg nem volt cenzúra, de az új alkotmány idevonatkozó rendelkezéseit a magyarok lakta területeken egyszerűen nem alkalmazták, és a magyar újságokat továbbra is cenzúra alá vonták. A második világháborút lezáró párizsi békeszerződések jórészt érvényben hagyták a trianoni határokat, illetve visszaállították azok időközben végrehajtott módosításait. (A legjelen-

10 10 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig tősebb változás, hogy Kárpátalja, amely 1920-tól Csehszlovákiához tartozott, immár, mint az Ukrán Szocialista Köztársaság területe, a Szovjetunió részévé vált.) A vizsgált magyar lakta területek sajtója szempontjából meghatározó tényezőnek bizonyult, hogy Ausztria kivételével valamennyi érintett ország szovjet érdekszférába került. Ez azzal a következménnyel járt, hogy miután mindenhol a kommunista pártok vették át a hatalmat, és a kiépülő diktatúrákban a sajtó is teljes mértékben alárendelődött a kizárólagos vezetést birtokló kommunista pártoknak. Az egyes szocialista országokban voltak ugyan hangsúlybeli eltérések a sajtó irányításában, de az alapvetően mindenütt azonos eszközökkel folyt, és ezek eleve nem tették lehetővé, hogy sajtószabadságról egyáltalán beszélni lehessen. A magyar nyelvű sajtót emellett mindegyik érintett országban, ideértve a polgári demokráciákhoz tartozó Ausztriát is, továbbra is sújtották, az országonként eltérő nyíltabb vagy burkoltabb asszimilációs törekvések. A kötet szerzői között van egyetemi oktató, költő, művelődéstörténész, publicista, újságíró, történész. (Többükre nemcsak egy megjelölés vonatkozik.) Részben a szerzői gárda sokszínű összetételéből, részben az egyes régiók már említett különbözőségéből, részben pedig az egyes területek sajtótörténete eltérő fokú feldolgozottságából adódóan a tanulmányok megközelítése és feltáró módszere is heterogén. (A délvidéki és a horvátországi magyar sajtó bemutatásánál az egyes magyar nyelvű sajtóorgánumok történetének felvázolásán van a hangsúly, és ezen keresztül kísérlete meg bemutatni a szerző a horvátországi és a szerbiai magyarság sajtójának helyzetét, küzdelmét a sajtószabadságáért. A felvidéki magyar sajtószabadság helyzetét feldolgozó tanulmány a sajtórendészet, és azon belül a cenzúra nyílt és burkolt megmutatkozását emeli ki. A burgenlandi magyar sajtó történetének feldolgozása alig elképzelhető az asszimilációs folyamatok, a magyar iskolaügy és kulturális intézmények tárgyalása nélkül. A sajtójogi szabályozás, és a sajtórendészet, valamint a sajtóorgánumok komplex bemutatására Erdély esetében kínálkozott a legszélesebben lehetőség.) A kötet néhány tanulmánya említést tesz arról is, mennyire volt lehetősége a kisebbségi sorban élő magyarságnak a magyarországi lapok beszerzésére. A sajtótermékek szabad (vagy éppen akadályozott) áramlása külön kutatási téma lehetne, erre az érdekes területre kötetünk szerzői egyelőre csak utalás szerűen térhettek ki. A két világháború között Csehszlovákiába pl. az ellenzéki magyarországi lapokat általában beengedték, a kormánypártiakat viszont nem után hosszú évekig szünetelt a magyarországi könyvek és lapok Romániába való bevitele, a Ceauşescu-érában pedig a magyarországi sportújságot is elkobozták a határon az utazótól. A második világháború után, az 50-es évek végétől viszont Kárpátaljára nagyrészt zökkenőmentesen be lehetett vinni magyarországi könyveket és újságokat. A burgenlandi magyarság a két világháború között a magyarországi könyveket és újságokat jórészt zavartalanul beszerezhette, a vasfüggöny leereszkedése után azonban az azokhoz való hozzájutás rendkívül megnehezült. Ennél is kacskaringósabb volt azonban a szocialista tábor legliberálisabb országának számító Jugoszlávia hatóságainak észjárása: békülékenyebb időkben viszonylag szabad volt a könyvek és lapok áramlása az anyaországból és viszont, de árgus szemekkel figyelték és tiltották a sajtótermékek és könyvek cseréjét az egyes utódállamok magyar kisebbségei, így pl. a vajdasági és az erdélyi magyar kulturális központok között. Ezt a történetet tehát még meg kellene írni, ahogyan a témakör számos egyéb vonatkozását, részletét is kiaknázhatják még a kutatók, ilyen szempontból tehát kötetünk semmiképpen nem lezárása, sokkal inkább kezdete a feltáró munkának. A szerkesztők

11 A cenzúra története Csehszlovákiában A magyar sajtószabadság lehetőségei Az újságírók tolla a legkönnyebben hajlítható Balassa Zoltán* 1 A cenzúra megengedhetetlen, ám szinte elkerülhetetlen szűrő. Az agymosás eszközeinek egyike. Egy olyan intézményesített vagy illegitim eljárás része, mely azt a célt szolgálja, hogy a médiában csupán olyan információk jelenjenek meg, melyek a hatalmat gyakorló vagy bitorló, netán egyes területeket felügyelő csoportok legyenek azok kormányok vagy állami szervek, lobbycsoportok vagy alvilági csoportosulások manipulatív törekvéseinek megfelelnek. Régi mondás, hogy a sajtó a politika kedvenc játékszere. A politika célja, hogy valós vagy vélt érdekeinek megfelelően manipulált hírek, vélemények, féligazságok lássanak napvilágot, illetve egyes dolgokról ne essék szó. Ennek biztosítására különböző technikákat lehet alkalmazni a legdurvábbaktól és legembertelenebbektől az áttételes és körmönfont befolyásolásig, a néha nem is tudatosított öncenzúráig. A skála a terrorisztikus, durva eszközök és a kifinomultak között nagyon tág. Ebbe belefér a gyilkosság, az újságírók megverése, letartóztatás, börtönbüntetés, a szerkesztőség szétverése, zsarolás, titkosrendőri beszervezés, állampolgárság megvonása és kiutasítás, a külföldre távozás elősegítése, besúgásra való kényszerítés vagy rábeszélés, kedvezmények biztosítása, lefizetés, jó munkahely kilátásba helyezése, a lobbycsoport érdekeit szolgáló lapok kiadása és ehhez hasonló eljárások alkalmazása, a kontraszelekció. A diktatórikus rendszerű államok esetében ez még ideológiai elvárásokkal egészül ki. Ráadásul csak bizonyos lapok jelenhetnek meg, nyíltan vagy burkoltan kijelölik a határokat és a tabu témákat. A külföldi adások zavarása egy következő lehetőség. A cenzúra egyik fajtája volt az is, amikor a magyarországi lapokat nem engedték szabadon terjeszteni Szlovákiában, vagy olyan mértékben megemelték azok terjesztési árát, hogy megfizethetetlenekké váltak. A határok a szigorúan vett cenzúra és egyéb eljárások között gyakorta elmosódnak. A demokratikus, relatíve szabad társadalmakban természetesen inkább a finomabb eszközök alkalmazása kerül előtérbe, de itt sem lehet kizárni az életet, egzisztenciát ellehetetlenítő eszközök alkalmazását. Különböző érdekek mindig létezni fognak és tisztességtelen emberek is, akik hatalmi, gazdasági eszközeikkel visszaélnek. De az öncenzúra (az önszűrés ) is ide tartozik, hiszen egzisztenciális okokból, életüket féltve egyes témákat részben vagy egészében elhallgatnak, féligazságokat vagy teljes mértékben hazug információkat tesznek közzé. Vagy egyszerűen a kényelemszeretet befolyásol. Minek nyúljak kényelmetlen témához? Ez sértődéseket, vitákat okoz. Jobb a békesség. Vagy a lapok egyszerűen a fontos témát a harmadik oldalra teszik, azt más témával fedik le. Ez már etikai kérdés. A kiadó ízlése, politikai beállítottsága szintén korlátozhat. * Újságíró, történész, Kassa.

12 12 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Mi a cenzúrával abban a vonatkozásában foglalkozunk, hogy a területen, melyet Csehszlovákiának hívtak, annak szlovákiai részén milyen a sajtószabadságot érintő törvények voltak érvényben és ezeket milyen módon alkalmazták, de a többi formát sem hallgatjuk el, hiszen az eredmény szempontjából szinte teljesen mindegy, milyen eszközzel érték azt el. A magyar nyelvű sajtó áll érdeklődésünk fókuszában. Minden eszköz célja, a megrendelő szelektíven tájékoztassa a közvéleményt és gátolja, hogy a számára nem kívánatos személyek nyilvánosságot kapjanak. A lényeg, hogy szűrőberendezés működjön, melynek egy jelentős részét a cenzúra alkotja. Bármilyen áron. Erről lesz szó a továbbiakban. A cenzúra ellentétes a sajtószabadsággal szögezi le több definíció is, de bizonyos megnyilvánulásaitól aligha tudunk teljesen megszabadulni. A cenzúra elleni harc, a tiltakozások, a szamizdatok is hozzátartoznak témánk tárgyához. Ebben a vonatkozásban nem túl gazdag történettel dicsekedhetünk. 1. Provizórium megszállás vörös uralom statárium E két év alatt bonyolult helyzet alakult ki a Magyar Királyság területén. Egyrészt a háború befejeződött, a Károlyi-kormány ragadta magához a hatalmat, de a honvédelmet képtelen volt megszervezni. Ez időben foglalta el fokozatosan a Felvidéket a csehszlovák hadsereg, komolyabb harcok nélkül. Bevezették a katonai diktatúrát. Majd a terület jelentős részéről a magyar Vörös Hadsereg kiverte a betolakodókat, aztán minden garancia nélkül kivonult a visszafoglalt országrészből. Visszatért a cseh megszállás, amely statáriumot hirdetett. A trianoni békeparancs értelmében alakult meg a sohasem volt Szlovákia mint Csehszlovákia része Kárpátaljával együtt. A Trianoni békeparancs megkötéséig, jogi szempontból Szlovákia megszállt területnek minősült. A csehszlovák statáriális cenzúra megnyilvánulását a gyakorlatban Vécsey Zoltán érzékelteti: A kassai szerkesztőségben szólt a telefon. A vonal másik végén közölték, az újságíróknak fél órán belül a hadtestparancsnokságon kell lenniük. Fél óra múlva a három magyar lap összes munkatársai együtt voltak a hadtestparancsnokságon. Mertens kapitány, a tábornok segédtisztje fogadta őket, és bevezette a társaságot a sarokra kiugró, félkör alakú, tágas fogadóhelyiségbe. Székek nem voltak ott. A kapitány félkörben állította fel őket, aztán a tábornok dolgozószobájába sietett. Egy jó tíz percig hagyták őket puhulni. Végre megnyílik az ajtó, feszes, katonás lépésekkel belép a tábornok, nyomában segédtisztje. A félkör közepén megáll, karjait keresztbefonja mellén, és szúrós szemekkel méri végig a társaságot. Ahogy néz, ahogy kidülleszti mellét, lehetetlen észre nem venni a pózt és a teátrális fellépést. ( ) Ő, a francia gloire-nak reprezentánsa a messze keleten, Fél-Ázsiában, egy kifinomodott kultúrának gyermeke, és ez a canaille [kanális-töltelék, csürhe] itt, amely most csorda módjára rohan a bolsevizmusba. A tábornok mégis szenvedélymentesen, könnyedén szól hozzájuk az élet és halál kérdéséről, mintha csak azt mondaná, hogy odakünn ragyogóan süt a nap, szép asszonyok sétálnak a korzón, szép az élet, bolond az, aki problémákkal foglalkozik. Az elzászi származású kapitány németre fordítja szavait.

13 A cenzúra története Csehszlovákiában Az utóbbi napokban a sajtó túllépte azt a megengedett határt, amelyet a viszonyok ismeretében önmagának kellett volna megvonnia józan értékelés és a tények megfontolása alapján. 1 Olyan hangnem kapott lábra a helybeli magyar lapokban, amely gyakran sértő, gyakran egyenesen veszedelmes is, mert alkalmas arra, hogy a tömegszenvedélyeket felbujtsa. Majd a helyi újság rendkívüli kiadását vette ki zsebéből, mely Stock Bélának 2 a legionáriusok általi meggyilkolásáról adott hírt. Itt van például ez a hír. Megtörtént a sajnálatos esemény, és a sajtónak tényleg feladata volt, hogy beszámoljon róla. De a kommentárok, uraim! Ez már a csehszlovák megszállásnak hatodik halálos áldozata, írja a cikkíró. Tartózkodni kellett volna ettől a megjegyzéstől, ha meg is felel a tényeknek. 3 Majd a tábornok további kifogásokkal állt elő. A szerkesztő válaszolni szeretne, de a tábornok úr nem kíváncsi a szerkesztő úr véleményére. A hadijelentések közzététele sem tetszett neki. Mindenféle pletykának felülnek, falusiak tereferéjének hitelt adnak. Megriasztják a lakosságot, és azt a hitet ébresztik, mintha a vörösök egy-két napon belül itt lennének és elfoglalnák a várost. Itt azután már szigorúan kell közbeavatkoznom. Megtiltom a felelőtlen hírek terjesztését, amelyek a hadi helyzetre vonatkoznak. És ha bármelyik lapban bármilyen ellenőrizetlen hír jelenik meg, amely nem a katonai parancsnokságon keresztül jut a nyilvánosság elé, akkor a vétkes lap felelősszerkesztőjét, a lap kiadóját és a hír megíróját golyók elé állíttatom (...) A két katona arca meg se rezdült. Mintha egyszerűen biliárdpartira invitálták volna a szerkesztő urakat. Az ijesztgetés elérte célját. A felelős szerkesztő alázatos kéréssel hozakodik elő: A közönség érthetően érdeklődik a front eseményei iránt. Nem lenne olyan kegyes a tábornok úr olyan irányban intézkedni, hogy a katonai parancsnokság a hadi helyzetről jelentéseket adjon ki, és napjában legalább egy ízben informálja a sajtót? A tábornok megelégedetten bólintott. Elérte célját. Holnap reggeltől az általuk szerkesztett hivatalos információkat fogja a sajtó közzétenni. De azért még távozása előtt egy nyilat kilő a hírlapírók felé: Ne felejtsék el az urak, statárium van, és ilyenkor én sem mérlegelhetek, hanem gyorsan kell cselekednem. Adieu! 4 1 Világos: öncezúrára buzdít! 2 Stock Béla 55 éves kassai szűcsmester június 4-én Kovács u. 3.-as sz. háza előtt álldogált legkisebb gyermekével, Erzsébettel együtt. Egy arra menő ittas cseh vasutas bántalmazta leánykáját. Az apa rendreutasította a vasutast. Az néhány perc múlva cseh katona őrjárattal tért vissza, azzal vádolva Stockot, hogy államellenes megjegyzést tett. Az apát a Széchenyi Ligetbe hurcolták, mivel az állomásparancsnokságra akarták vinni, de azt már a menekülő cseh katonaság elhagyta, majd ütlegelve visszacipelték a Jakab-palota elé, ott az egyik legionárius háromszor hátba döfte szuronyával. Menekülni próbált, de a Malom utcán halva rogyott össze. Június 7-én temették óriási részvét mellett. Emléktábláját a Malom u. 26-os sz. ház falán leplezték le: Ez előtt az épület előtt / szenvedett vértanúhalált magyarságáért / június 4-én / Stock Béla / szűcsmester / akit egy csehszlovák legionarista-őrjárat megdöbbentő kegyetlenséggel meggyilkolt / Megjelölte Kassa t.h.j.sz. kir. város közönsége / november 11-én. 3 Ez egyértelműen rámutat a cenzúra lényegére. Nem az a fontos, hogy egy hír igaz-e, hanem hogy árt-e vagy sem valaki érdekének! 4 Vécsey:

14 14 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Az alakulófélben levő Szlovákia területének egy jelentős részét mint említettük a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalta. A proletárdiktatúra sajtótörvénye érvényesült ez viszont csak múló epizód volt, majd visszatért a megszálló csehszlovák haderő. Ez a rendkívüli állapotokkal jellemezhető korszak elvben Csehszlovákia trianoni szentesítésével ért véget, azonban a katonai diktatúra és a vele együtt járó előzetes cenzúra még továbbra is érvényben maradt. A majdani Szlovákia területének csehek általi elfoglalása november 1-én kezdődött és január 20-án fejeződött be március 25-én Szlovákia egész területén kihirdették a statáriumot június 14-én Destremaux francia tábornok katonai diktatúrát vezetett be, és előzetes cenzúrát léptetett érvénybe. A rendkívüli állapotot és a diktatúrát április 6-án szüntették meg. 5 Az átmenetinek bizonyult felvidéki vörös uralom (1919. június 6. július 6.) központja Kassa volt. Ismét Vécsey munkájából vett idézettel mutatjuk be a helyzetet. Hirossik János 6 a Felsőmagyarország című lap szerkesztőjével beszélt. Nem tetszett neki, hogy visszavették a lap régi nevét, lapjának mától kezdve ez lesz a címe: [Kassai] Vörös Újság. A többi polgári lapot beszüntetjük. Ellenben napilapként jelenik meg a Munkás, amelyet a cseh imperializmus rögtön kezdetben beszüntetett. Kettős cenzúra lesz. Az egyiket a szovjetkormány megbízásából én gyakorolom, a másikat a katonaság részéről a politikai megbízott. A kéziratokat nem kell beküldeni, mi majd a nyomdában végezzük el a munkát (...) Cenzúra (...) Nagy csalódás volt a hangjában. Persze, hogy cenzúra. Hát csak nem nézhetjük el, hogy polgári firkoncok itt nacionalista bacilusokat tenyésszenek ki (...) A szovjet újságja egészen más valami, mint a polgári társadalomé volt. Itt nem lesznek hátborzongató riportok, szerelmi nyalakodás, ostoba novellák. Lesznek szakszervezeti hírek, lesznek komoly, tudományos cikkek, a tömegek megnevelése a marxista igazságokra. Majd beletanulnak. Hiszen az újságíró tolla a legkönnyebben hajlítható. 7 5 Balassa: Hirossik János ( ) publicista, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, szociáldemokrata, majd kommunista politikus; 1918-ban a KMP titkára, 1919-ben a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács tagja, a felszabadított területek kormányzója, a Szlovák Tanácsköztársaság belügyi és kereskedelmi népbiztosa; a KMP KB tagja. 7 Vécsey: Ennek meg van következménye: Az újságot nem is érdemes kézbe venni. Egy-két hadijelentés, ami érdekli és felvillanyozza a kedélyeket. ( ) De aztán mi van az újságban több? Mi van, amit olvasni lehet? Szakszervezeti hírek légiója, egyik gyűlés a másik után. Mi ez? Ezután nem dolgozni, hanem szervezkedni fognak az emberek? Vécsey: 350.

15 A cenzúra története Csehszlovákiában A csehszlovák rendőrállam 8 a trianoni diktátumtól a bécsi döntésig ( ) A csehszlovák politikusok tapasztalataik nyomán teljesen tisztában voltak a propaganda és a sajtó fontosságával. Egy sor nyugati sajtóterméket és újságírót fizettek le, hogy országukról kedvező tudósításokat, híreket közöljenek. 9 Ezért tartották fontosnak a sajtó megregulázását országon belül is. Az új állam alkotmánya elvben biztosította a sajtószabadságot. Kimondta: A sajtószabadság, valamint a békés és fegyvertelen gyülekezés és egyesületek alakításának joga biztosíttatik. Ez okból a sajtót előzetes cenzúrának alávetni elvben nem szabad. A gyülekezési jog gyakorlását törvények szabályozzák. (1.) [ ] az előző bekezdésben kitűzött elvek háború idején, vagy az állam határain belül kitörő s a köztársasági államformát, az alkotmányt vagy a közbéket [közbékét] s közrendet fokozott mértékben veszélyeztető események alkalmával mily korlátozásoknak vettetnek alá. 10 Ennek ellenére az előzetes cenzúrát csak június 26-án szüntették meg. A történelmi országrészekben (Csehország, Morvaország, Szilézia) az 1862-es 6. sz. törvény, Szlovákiában és Kárpátalján az évi magyar sajtótörvény (XIV. tc.) maradt érvényben ben e törvényeket kiegészítették. A törvénymódosítás a sajtó által elkövetett bűnügyekről és a sajtóbíróságról, valamint az ezzel kapcsolatos eljárásról rendelkezett. Ezen kívül az államvédelmi, a tisztességtelen versenyről és a kiadói szerződésről szóló törvények külön rendelkeztek a sajtóval kapcsolatos ügyekről. 11 Az eredeti elképzelés szerint, a sajtószabadságnak a hatalom ellenőrzésének szerepét szánták. Eleinte teljes sajtószabadság volt érvényben, de a cenzúra szükségességét azzal indokolták, hogy az országban számos nemzetiségi ellentét van. A szerkesztőkre nyomást gyakorolni a köztársaság védelméről szóló 1923-as törvény alapján vált lehetségessé. A sajtóval kapcsolatos eljárásokat az 1924-ben és 1934-ben elfogadott törvények tették lehetővé. A törvények bírálói attól tartottak, hogy ezek a jogszabályok a sajtónak azt a szerepét korlátozzák, hogy az a nyilvános ellenőrzést végezze, a nem független emberek nem mernek majd rámutatni a bajokra Csehszlovákiát megalakulása után így jellemezte egy lap (Bohemia, április. 4.). Idézi Broklová: A csehszlovák külügyminisztérium által lefi zetett lapok, ill. azok munkatársainak sora szinte végtelen: Temps, Petit Parisien, Journal des Débats, Quirielle, Millet, Lapradelle, Revue Bleue, L Information, Liberté, La Populaire, La Revue Mondiale, Le Monde Slave, L Europe Nouvelle, Le Figaro, a szudétanémet Zeit im Bild, a pozsonyi B. Z. am Abend, Radio Gabion, az orosz emigráns lapok is számíthattak támogatásra (Szovremennije Zapiszky, Volja Rossziji, Nova Ukrajina), Review of Rewiews, The Sun, Daily Telegraph Evening News, Labor Daily, Truth, Morning Herald, a párizsi Havas hírügynökség, az osztrák Börse, Die Stunde, Neues Wiener Journal, Allgemeine Zeitung, Wiener Mittagszeitung, Der Tag, Neue Freie Presse, a belgrádi Pravda, Politika, a szarajevói Pregled, a belgrádi Javnost, a zágrábi Nova Evropa, a prágai Der Montag, a Slovenské slovo, a pozsonyi Magyar Ujság és Dőczy Gyula, a budapesti Népszava újságírója is szép honoráriumot tudott zsebre vágni. Urban: 20., 21., 24., 36., 81., , 135., 157., 176., 181., 185., 203., 213., 215., , 1., Alkotmánylevél S. [sajtó] jog, a sajtóról szóló törvényes rendeletek összessége, mely tartalmazza az évi XIV. tc.-et, mely Szlovákiában és Kárpátalján érvényes. Az 1924-es 6. sz. törvénymódosítás főleg a sajtó által elkövetett bűncselekményekről, a sajtóbíróságról és az ezzel kapcsolatos eljárásról szól. Ezen kívül a sajtójog az államvédelmi, a tisztességtelen versenyről, a szerzői jogról és a kiadói szerződésről szóló törvényekről külön előírásokban rendelkezik. Bujnák: Broklová:

16 16 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Szlovákia rendőri hírszerzését mindjárt az állam keletkezésének időpontjában szervezni kezdték. A Csehszlovák Köztársaság Teljhatalmú Minisztériuma Szlovákia Irányítására rendelkezett egy állambiztonsági osztállyal. Az ügyosztályt vélhetőleg 1923 végén vagy 1924 elején oszlatták föl ban az elfogadták a hírhedt 50/1923 Sb. sz. Államvédelmi Törvényt, mely koncentrálta a rendőri hírszerző erőket. Ekkor Csehszlovákia Belügyminisztériumának Elnöksége sz. határozatban a prágai Rendőr-igazgatóság mellett Hírszerző Központot hozott létre. Ennek fiókszervezetei működtek Pozsonyban és Kassán. 13 Mindezek a szervek a sajtót árgus szemmel figyelték. Az első Csehszlovák Köztársaság idejében a sajtószabadságot 16 korábbi osztrák és magyar előírás melyek érvényben maradtak, és 34 csehszlovák jogszabály korlátozta. Elsősorban a már említett 50/1923 Sb. sz., az államvédelemről szóló törvény, 14 a 124/1924 Sb. z. a. n. sz. törvénymódosítás, mely szájkosártörvényként 15 vált hírhedté és törvények és rendeletek egész sorozata, mely a sajtó ellen irányult. Az említett jogszabályok lehetővé tették a sajtó és újságírók különböző formájú üldözését: a nem megfelelőnek ítélt cikkek vagy mondatok, 16 netán az egész lap cenzúra általi törlését, illetve az egész kiadás elkobzását. Keményebb rendelkezés volt a lap ideiglenes vagy végleges betiltása. Mindezek bírósági eljárást vontak maguk után, aminek bírság, börtönbüntetés, helyesbítési kötelezettség kiszabása lehetett a következménye. Lehetőség nyílott bizonyos sajtótermékek terjesztésének megtiltására, vagy 13 Odbočka zpravodajskej ústredne OZÚs 14 Az 50/1923 Sb. sz. törvény május 1-én lépett érvénybe. A törvény 23. -a a meg nem engedett hírszerzéssel foglalkozik. Egyes katonai jellegű hírek közzétételét megtiltja. A törvény 34. -a az időszaki nyomtatványok kiadásának felfüggesztéséről rendelkezik. Ha alapos aggály merül föl, hogy valamely nyomtatvány meghatározott bűntényeket a későbbiekben is elkövet [Tehát feltételezés alapján lehetett egy sajtóterméket betiltani!], akkor annak kiadása megtiltható. A 124/1933 Sb. törvény alapján, ha a köztársaság és alkotmánya biztonsága vagy tisztelete megköveteli, sajtótermék megjelenése legfeljebb egy év időtartamra felfüggeszthető. A 124/1933 Sb. törvény, amely július 23-án lépett érvénybe, az Államvédelmi törvényt egészítette ki. A 126/1933 Sb. törvény, amely módosította és kiegészítette az államvédelmi és sajtótörvényt, kimondta: Olyan lapok, melyek nyíltan vagy burkoltan aláássák, vagy gyalázzák a Csehszlovák Köztársaság önállóságát, alkotmányos egységét, oszthatatlanságát, demokratikus-köztársasági államformáját, vagy melyek sértik a közszemérmet, betilthatók (2 (1)). Ha valaki betiltott külföldi sajtóterméket forgalmaz, egy hónapig terjedő börtönbüntetéssel és 50-től 5000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. Visszaeső elkövető elveszíti vállalkozói engedélyét (18 (3)). A 140/1934 Sb. törvény, amely kiegészítette az államvédelmi és sajtótörvényeket, július 18-án lépett érvénybe. A nem periodikus sajtótermékektől, melyeket Csehszlovákiában adták ki, megvonhatják a nyomdai és vasúti kedvezményeket, vagy teljesen megvonhatják a jogot, hogy postai úton vagy vasúton szállítsák azokat (4b) (1)). Az államfő és kormány nyilatkozatait a legalább háromszor hetente megjelenő periodikák kötelesek ingyen megjelentetni (17a (1)). A felelős szerkesztő a nyilatkozatot változtatás és betoldások nélkül köteles közzétenni a legközelebbi időpontban a sajtótermék nyelvén az első vagy második oldalon (17a (3)). Ha az államnyelven írt szöveg 800 szónál hosszabb, akkor megtagadható annak közlése, de rövidített formában, melyet a szerkesztőség megkap, közölni kell (17a (4)). 15 A 124/1924 b. törvény szabályozta a sajtó felelősségét a hamis vád, becsületsértés és rágalmazás ügyében. Ha egy sajtótermékben ilyen tartalmú írás jelenik meg, és azért más felelősségre nem vonható, akkor a felelős szerkesztőt lehet rögtön bíróság elé állítani (1. (2)) Felelősségre az vonható, aki a hírt megírta, vagy aki megrendelte, vagy elrendelte, vagy információkat nyújtott hozzá (1 (3)). Ha a felelős szerkesztő kijelentette, hogy a kifogásolt hírt olvasta és nyomdába adta, ezt a nyilatkozatát nem vonhatja vissza. A törvénytervezet parlamenti indoklásában azzal érveltek, hogy ez idáig a sajtóban közzétett hamis, becsületsértő és rágalmazó írások ellen nem létezett hatékony védekezés. Ezt a törvényt a 108/1933 Sb. törvény módosította. 16 Szüllő Géza április 17-ei beszédéből, mely az Országos Keresztényszocialista Párt (a Magyar-Német Keresztényszocialista Párt neve 1920-tól) kassai gyűlésén mondott el, a cenzúra egy helyütt 20, más helyütt 11 sort törölt. Hangel: 72., 73.

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Dokumentumok az OKP történetéhez 167

Dokumentumok az OKP történetéhez 167 Dokumentumok az OKP történetéhez 167 34 Pozsony, 1921. (?) Rendõrségi jelentés Gál István volt megyei jegyzõ, a fordulat után sajtó tudósító, rimaszombati lakásán tartott rendõrségi házkutatás eredményérõl.

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE 96 IRINA NASTASĂ-MATEI A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE Ute Schmidt: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chişinău, 2014, 420 oldal Túlz ás nélkül állíthatjuk, hogy

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS

Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS Az európai határok átrendezése a XX. század elején az I. világháború lezárásával 1920-ban kezdõdött, a II. világháborút lezáró Jaltai Megállapodással folytatódik és

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Zsidóbarátok és szabadkõmûvesek elõnyben? Egy erdélyi napilap esete a magyar katonai közigazgatással 1940-ben

Zsidóbarátok és szabadkõmûvesek elõnyben? Egy erdélyi napilap esete a magyar katonai közigazgatással 1940-ben Sárándi Tamás 47 XVI. évf. 1. szám Zsidóbarátok és szabadkõmûvesek elõnyben? Egy erdélyi napilap esete a magyar katonai közigazgatással 1940-ben A tanulmány az 1940. őszi észak-erdélyi sajtóviszonyok átalakulását

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2014.

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát,

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát, KISEBBSÉGI DISKURZUSOK KISEBBSÉGI DISKURZUSOK Neszméri Csilla Baumgartner Bernadett CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR SAJTÓ. A JÓ BARÁT Bevezetés Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ ÉS AZ UTÓDÁLLAMOK

A MAGYAR SAJTÓ ÉS AZ UTÓDÁLLAMOK A MAGYAR SAJTÓ ÉS AZ UTÓDÁLLAMOK 1918-1928 ÍRTA: Dr. OLAY FERENC 18 KÉPPEL BUDAPEST, 1929 A MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG KIADÁSA R É V A I I R O D A L M I I N T É Z E T N Y O M D Á J A A magyar sajtó és az

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben