A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL"

Átírás

1 M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

2 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből

3 Médiatudományi Könyvtár 14. Sorozatszerkesztő: Koltay András Nyakas Levente

4 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből Szerkesztette: Apró István és Paál Vince Médiatudományi Intézet 2014

5 Minden jog fenntartva. Apró István, Balassa Zoltán, Bence Lajos, Győrffy Gábor, Kovács Elemér, Mák Ferenc, Paál Vince 2014 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete 2014

6 Tartalom Bevezetés...9 Balassa Zoltán: A cenzúra története Csehszlovákiában A magyar sajtószabadság lehetőségei Az újságírók tolla a legkönnyebben hajlítható Provizórium megszállás vörös uralom statárium A csehszlovák rendőrállam a trianoni diktátumtól a bécsi döntésig Cseh-Szlovákia Szlovák Állam Általános jogi szabályozás Csehszlovákia úton a totalitárius hatalom felé A népi demokrácia és a szocializmus korszaka A Prágai Tavasz A neosztálinisita korszak A jelen időszak Kovács Elemér: A magyar nyelvű sajtó és sajtószabadság története Kárpátalján Kisebbségi létben A vázolt időszak történelmi eseményeinek kronológiája Lapok, szerkesztők Kiadók Cseh világ Kárpátalján Társadalmi, társasági és egyesületi élet Irodalom Újra Magyarország részeként A Szovjetunió kötelékében. Második kisebbségi korszak A szovjet éra sajtótörténeti korszakai Az enyhülés évtizedei Magyarországi sajtótermékek Kárpátalján Kárpáti Igaz Szó: mérték és igazodási pont Polgárjogi mozgalom a Szovjetunió legnyugatibb megyéjében...88 Győrffy Gábor: A magyar nyelvű sajtó és sajtószabadság története Romániában Az erdélyi sajtó az közötti időszakban Politikai háttér Erdélyi magyar sajtókiadványok Az erdélyi sajtó korlátozása Az erdélyi magyar sajtó a második bécsi döntés után Az erdélyi sajtó a kommunista diktatúra időszakában

7 6 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig 3.1. Politikai háttér Az erdélyi sajtó a sztálini időszakban Cenzúra és propaganda az közötti időszakban Az erdélyi sajtó a Ceaușescu-korszakban Mák Ferenc: Magyar sajtó a Délvidéken A továbbélni-tudás forrásvidékén Bevezetés Bácsmegyei Napló Délbácska Reggeli Újság Laptársak a pályán és a pálya szélén A folyóiratok Sajtószabályozás a Szerb Horvát Szlovén Királyság területén és ami utána következett A dolgozó ember felszabadításának és a társadalom humanizálásának a szolgálatában Szabad Vajdaság Magyar Szó Nap: Írtam mindenről, amit szocializmusnak hívnak Dolgozók: az igazi demokrácia hazájában A Híd, mint az ideológiai alapvetés fóruma Új Symposion: igényesség és új szenzibilitás Üzenet: keresi azt, amit a múltban eltakart a hallgatás Létünk: a teljesebb világkép ígérete Hitélet: a katolikus elkötelezettség hangja Rádió és televízió Sajtószabályozás a titói Jugoszláviában Kitekintés Mák Ferenc: A horvátországi magyar sajtó Horvát szlavónországi magyarok A hazához való hűséges ragaszkodás érzésével Irányított a nemes törekvésekben Amíg a magyar sajtó béklyókba verve Jöjjön el végre a humanizmus A nemzeti öntudat ápolása Sajtószabályozás Horvátországban és a Horvát Köztársaságban Bence Lajos: A sajtó- és szólásszabadság, avagy a muravidéki magyarság küzdelmei a XX. században Bevezető Az elszakadás felé közelgő vihar vészes előjelekkel A gyorssajtó a fejlődés szolgálatában A sajtószabadság ügye az elcsatolás utáni években Vádemelés Balkányi nyomdász ellen Lapalapítások és beszüntetések a 20-as években...285

8 Tartalom Betelepítések és kitelepülők magyarok és szlovének az agrárreformban A magyarság ügyét is felvállaló sajtótermékek: a Szabadság és a Muravidék A második világháború utáni sajtóalapítási tervek Lapalapítási kísérlet az 56-os forradalom és szabadságharc árnyékában A Népújság indulása az első három évtized tapasztalatai A rendszerváltás után. A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet megalakulása Az elektronikus média: magyar nyelvű rádiózás és tévézés Irodalom születik, avagy az ötágú síp új ága Paál Vince: A burgenlandi magyar sajtó Burgenland népessége Kitekintés a jelen felé

9 Bevezetés A könyv, amit az olvasó kezében tart, arra vállalkozik, hogy egy kötetben képet adjon az első világháborút lezáró békeszerződések következtében elszakított magyar területek magyar sajtójáról ideértve az elektronikus médiumokat is, ezen belül is legfőképpen a sajtószabadság érvényesülésének lehetőségeiről. A trianoni békeszerződés a magyar sajtó történetében is tragikus cezúrát jelentett. A magyarság egyharmada idegen uralom alá került, és ezzel az elszakított területek magyar nyelvű sajtója az utódállamok nemzeti kisebbségekkel türelmetlen, sőt ellenséges közegében volt kénytelen működni. A sajtó és hatalom viszonya ritkán konfliktusmentes. Igaz volt ez a vizsgált korszakban a magyarországi helyzetre és a szomszédos országok sajtóviszonyaira is. Az egyes országok többségi nyelvű sajtójánál azonban a kisebbségek sajtója annyiban még kedvezőtlenebb helyzetben volt, hogy a hatalom és nyilvánosság hagyományos ellentétén túl a többségi nemzet asszimilációs törekvéseivel is kénytelen volt szembenézni. Mivel a sajtó nyomtatott vagy elektronikus szinte kizárólagosan a nyelvet használja az információ közvetítőjeként, a nyelv pedig a nemzeti identitás egyik legfontosabb ismérve és fenntartója, a mindenkori asszimilációs törekvések a kisebbségi nyelv visszaszorítását, végcélként pedig annak teljes kiszorítását tartják kívánatosnak. A történelmi Magyarország területéből részesülő szomszédos államok nem azonos módon viszonyultak a fennhatóságul alá kerülő magyarság sajtójával szemben. Ezen magatartásukat meghatározta az adott állam politikai berendezkedése, a honos magyar kisebbség érdekérvényesítő ereje, a helyi magyar sajtó hagyományai, beágyazottsága az adott régió gazdasági és társadalmi viszonyaiba. Elmondható azonban, hogy a magyar sajtó valamennyi utódállamban a korábbiakhoz képest kedvezőtlenebb helyzetbe került. Az elszakított területek magyarsága és ezzel párhuzamosan az ottani magyar sajtó nagyon különböző öröklött adottságokkal rendelkezett. Amíg Romániához, a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (későbbi Jugoszlávia), Csehszlovákiához több százezres, sőt milliós (jelentős részben egy tömbben élő) lélekszámú magyar lakosságot csatoltak, addig Ausztriához néhány tízezer magyar került, akik ráadásul jórészt szórványban helyezkedtek el. Néhány tízezres tömbmagyarság került a későbbi Horvátország és Szlovénia területére is. Ugyanakkor idegen uralom alá kerültek az egyetemes magyar kultúra és így a magyar sajtóélet olyan meghatározó központjai mint Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Kassa, Pozsony, Beregszász, Szabadka stb. Érdekesség, hogy az elszakított területek egy részén, saját jogszabály híján, egy jó ideig még az évi magyar sajtótörvény volt érvényben, így a Felvidéken, a Kárpátalján, és a Délvidéken is. A két világháború közötti Csehszlovákiáról általában mint liberális polgári demokráciáról szokás beszélni, ehhez képest meglepőnek tűnhet, hogy az első Csehszlovák Köztársaság idejében a sajtószabadságot 16 korábbi, érvényben maradt osztrák és magyar előírás és 34 új, immár csehszlovák jogszabály korlátozta. Romániában 1923 és 1933 között elvileg nem volt cenzúra, de az új alkotmány idevonatkozó rendelkezéseit a magyarok lakta területeken egyszerűen nem alkalmazták, és a magyar újságokat továbbra is cenzúra alá vonták. A második világháborút lezáró párizsi békeszerződések jórészt érvényben hagyták a trianoni határokat, illetve visszaállították azok időközben végrehajtott módosításait. (A legjelen-

10 10 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig tősebb változás, hogy Kárpátalja, amely 1920-tól Csehszlovákiához tartozott, immár, mint az Ukrán Szocialista Köztársaság területe, a Szovjetunió részévé vált.) A vizsgált magyar lakta területek sajtója szempontjából meghatározó tényezőnek bizonyult, hogy Ausztria kivételével valamennyi érintett ország szovjet érdekszférába került. Ez azzal a következménnyel járt, hogy miután mindenhol a kommunista pártok vették át a hatalmat, és a kiépülő diktatúrákban a sajtó is teljes mértékben alárendelődött a kizárólagos vezetést birtokló kommunista pártoknak. Az egyes szocialista országokban voltak ugyan hangsúlybeli eltérések a sajtó irányításában, de az alapvetően mindenütt azonos eszközökkel folyt, és ezek eleve nem tették lehetővé, hogy sajtószabadságról egyáltalán beszélni lehessen. A magyar nyelvű sajtót emellett mindegyik érintett országban, ideértve a polgári demokráciákhoz tartozó Ausztriát is, továbbra is sújtották, az országonként eltérő nyíltabb vagy burkoltabb asszimilációs törekvések. A kötet szerzői között van egyetemi oktató, költő, művelődéstörténész, publicista, újságíró, történész. (Többükre nemcsak egy megjelölés vonatkozik.) Részben a szerzői gárda sokszínű összetételéből, részben az egyes régiók már említett különbözőségéből, részben pedig az egyes területek sajtótörténete eltérő fokú feldolgozottságából adódóan a tanulmányok megközelítése és feltáró módszere is heterogén. (A délvidéki és a horvátországi magyar sajtó bemutatásánál az egyes magyar nyelvű sajtóorgánumok történetének felvázolásán van a hangsúly, és ezen keresztül kísérlete meg bemutatni a szerző a horvátországi és a szerbiai magyarság sajtójának helyzetét, küzdelmét a sajtószabadságáért. A felvidéki magyar sajtószabadság helyzetét feldolgozó tanulmány a sajtórendészet, és azon belül a cenzúra nyílt és burkolt megmutatkozását emeli ki. A burgenlandi magyar sajtó történetének feldolgozása alig elképzelhető az asszimilációs folyamatok, a magyar iskolaügy és kulturális intézmények tárgyalása nélkül. A sajtójogi szabályozás, és a sajtórendészet, valamint a sajtóorgánumok komplex bemutatására Erdély esetében kínálkozott a legszélesebben lehetőség.) A kötet néhány tanulmánya említést tesz arról is, mennyire volt lehetősége a kisebbségi sorban élő magyarságnak a magyarországi lapok beszerzésére. A sajtótermékek szabad (vagy éppen akadályozott) áramlása külön kutatási téma lehetne, erre az érdekes területre kötetünk szerzői egyelőre csak utalás szerűen térhettek ki. A két világháború között Csehszlovákiába pl. az ellenzéki magyarországi lapokat általában beengedték, a kormánypártiakat viszont nem után hosszú évekig szünetelt a magyarországi könyvek és lapok Romániába való bevitele, a Ceauşescu-érában pedig a magyarországi sportújságot is elkobozták a határon az utazótól. A második világháború után, az 50-es évek végétől viszont Kárpátaljára nagyrészt zökkenőmentesen be lehetett vinni magyarországi könyveket és újságokat. A burgenlandi magyarság a két világháború között a magyarországi könyveket és újságokat jórészt zavartalanul beszerezhette, a vasfüggöny leereszkedése után azonban az azokhoz való hozzájutás rendkívül megnehezült. Ennél is kacskaringósabb volt azonban a szocialista tábor legliberálisabb országának számító Jugoszlávia hatóságainak észjárása: békülékenyebb időkben viszonylag szabad volt a könyvek és lapok áramlása az anyaországból és viszont, de árgus szemekkel figyelték és tiltották a sajtótermékek és könyvek cseréjét az egyes utódállamok magyar kisebbségei, így pl. a vajdasági és az erdélyi magyar kulturális központok között. Ezt a történetet tehát még meg kellene írni, ahogyan a témakör számos egyéb vonatkozását, részletét is kiaknázhatják még a kutatók, ilyen szempontból tehát kötetünk semmiképpen nem lezárása, sokkal inkább kezdete a feltáró munkának. A szerkesztők

11 A cenzúra története Csehszlovákiában A magyar sajtószabadság lehetőségei Az újságírók tolla a legkönnyebben hajlítható Balassa Zoltán* 1 A cenzúra megengedhetetlen, ám szinte elkerülhetetlen szűrő. Az agymosás eszközeinek egyike. Egy olyan intézményesített vagy illegitim eljárás része, mely azt a célt szolgálja, hogy a médiában csupán olyan információk jelenjenek meg, melyek a hatalmat gyakorló vagy bitorló, netán egyes területeket felügyelő csoportok legyenek azok kormányok vagy állami szervek, lobbycsoportok vagy alvilági csoportosulások manipulatív törekvéseinek megfelelnek. Régi mondás, hogy a sajtó a politika kedvenc játékszere. A politika célja, hogy valós vagy vélt érdekeinek megfelelően manipulált hírek, vélemények, féligazságok lássanak napvilágot, illetve egyes dolgokról ne essék szó. Ennek biztosítására különböző technikákat lehet alkalmazni a legdurvábbaktól és legembertelenebbektől az áttételes és körmönfont befolyásolásig, a néha nem is tudatosított öncenzúráig. A skála a terrorisztikus, durva eszközök és a kifinomultak között nagyon tág. Ebbe belefér a gyilkosság, az újságírók megverése, letartóztatás, börtönbüntetés, a szerkesztőség szétverése, zsarolás, titkosrendőri beszervezés, állampolgárság megvonása és kiutasítás, a külföldre távozás elősegítése, besúgásra való kényszerítés vagy rábeszélés, kedvezmények biztosítása, lefizetés, jó munkahely kilátásba helyezése, a lobbycsoport érdekeit szolgáló lapok kiadása és ehhez hasonló eljárások alkalmazása, a kontraszelekció. A diktatórikus rendszerű államok esetében ez még ideológiai elvárásokkal egészül ki. Ráadásul csak bizonyos lapok jelenhetnek meg, nyíltan vagy burkoltan kijelölik a határokat és a tabu témákat. A külföldi adások zavarása egy következő lehetőség. A cenzúra egyik fajtája volt az is, amikor a magyarországi lapokat nem engedték szabadon terjeszteni Szlovákiában, vagy olyan mértékben megemelték azok terjesztési árát, hogy megfizethetetlenekké váltak. A határok a szigorúan vett cenzúra és egyéb eljárások között gyakorta elmosódnak. A demokratikus, relatíve szabad társadalmakban természetesen inkább a finomabb eszközök alkalmazása kerül előtérbe, de itt sem lehet kizárni az életet, egzisztenciát ellehetetlenítő eszközök alkalmazását. Különböző érdekek mindig létezni fognak és tisztességtelen emberek is, akik hatalmi, gazdasági eszközeikkel visszaélnek. De az öncenzúra (az önszűrés ) is ide tartozik, hiszen egzisztenciális okokból, életüket féltve egyes témákat részben vagy egészében elhallgatnak, féligazságokat vagy teljes mértékben hazug információkat tesznek közzé. Vagy egyszerűen a kényelemszeretet befolyásol. Minek nyúljak kényelmetlen témához? Ez sértődéseket, vitákat okoz. Jobb a békesség. Vagy a lapok egyszerűen a fontos témát a harmadik oldalra teszik, azt más témával fedik le. Ez már etikai kérdés. A kiadó ízlése, politikai beállítottsága szintén korlátozhat. * Újságíró, történész, Kassa.

12 12 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Mi a cenzúrával abban a vonatkozásában foglalkozunk, hogy a területen, melyet Csehszlovákiának hívtak, annak szlovákiai részén milyen a sajtószabadságot érintő törvények voltak érvényben és ezeket milyen módon alkalmazták, de a többi formát sem hallgatjuk el, hiszen az eredmény szempontjából szinte teljesen mindegy, milyen eszközzel érték azt el. A magyar nyelvű sajtó áll érdeklődésünk fókuszában. Minden eszköz célja, a megrendelő szelektíven tájékoztassa a közvéleményt és gátolja, hogy a számára nem kívánatos személyek nyilvánosságot kapjanak. A lényeg, hogy szűrőberendezés működjön, melynek egy jelentős részét a cenzúra alkotja. Bármilyen áron. Erről lesz szó a továbbiakban. A cenzúra ellentétes a sajtószabadsággal szögezi le több definíció is, de bizonyos megnyilvánulásaitól aligha tudunk teljesen megszabadulni. A cenzúra elleni harc, a tiltakozások, a szamizdatok is hozzátartoznak témánk tárgyához. Ebben a vonatkozásban nem túl gazdag történettel dicsekedhetünk. 1. Provizórium megszállás vörös uralom statárium E két év alatt bonyolult helyzet alakult ki a Magyar Királyság területén. Egyrészt a háború befejeződött, a Károlyi-kormány ragadta magához a hatalmat, de a honvédelmet képtelen volt megszervezni. Ez időben foglalta el fokozatosan a Felvidéket a csehszlovák hadsereg, komolyabb harcok nélkül. Bevezették a katonai diktatúrát. Majd a terület jelentős részéről a magyar Vörös Hadsereg kiverte a betolakodókat, aztán minden garancia nélkül kivonult a visszafoglalt országrészből. Visszatért a cseh megszállás, amely statáriumot hirdetett. A trianoni békeparancs értelmében alakult meg a sohasem volt Szlovákia mint Csehszlovákia része Kárpátaljával együtt. A Trianoni békeparancs megkötéséig, jogi szempontból Szlovákia megszállt területnek minősült. A csehszlovák statáriális cenzúra megnyilvánulását a gyakorlatban Vécsey Zoltán érzékelteti: A kassai szerkesztőségben szólt a telefon. A vonal másik végén közölték, az újságíróknak fél órán belül a hadtestparancsnokságon kell lenniük. Fél óra múlva a három magyar lap összes munkatársai együtt voltak a hadtestparancsnokságon. Mertens kapitány, a tábornok segédtisztje fogadta őket, és bevezette a társaságot a sarokra kiugró, félkör alakú, tágas fogadóhelyiségbe. Székek nem voltak ott. A kapitány félkörben állította fel őket, aztán a tábornok dolgozószobájába sietett. Egy jó tíz percig hagyták őket puhulni. Végre megnyílik az ajtó, feszes, katonás lépésekkel belép a tábornok, nyomában segédtisztje. A félkör közepén megáll, karjait keresztbefonja mellén, és szúrós szemekkel méri végig a társaságot. Ahogy néz, ahogy kidülleszti mellét, lehetetlen észre nem venni a pózt és a teátrális fellépést. ( ) Ő, a francia gloire-nak reprezentánsa a messze keleten, Fél-Ázsiában, egy kifinomodott kultúrának gyermeke, és ez a canaille [kanális-töltelék, csürhe] itt, amely most csorda módjára rohan a bolsevizmusba. A tábornok mégis szenvedélymentesen, könnyedén szól hozzájuk az élet és halál kérdéséről, mintha csak azt mondaná, hogy odakünn ragyogóan süt a nap, szép asszonyok sétálnak a korzón, szép az élet, bolond az, aki problémákkal foglalkozik. Az elzászi származású kapitány németre fordítja szavait.

13 A cenzúra története Csehszlovákiában Az utóbbi napokban a sajtó túllépte azt a megengedett határt, amelyet a viszonyok ismeretében önmagának kellett volna megvonnia józan értékelés és a tények megfontolása alapján. 1 Olyan hangnem kapott lábra a helybeli magyar lapokban, amely gyakran sértő, gyakran egyenesen veszedelmes is, mert alkalmas arra, hogy a tömegszenvedélyeket felbujtsa. Majd a helyi újság rendkívüli kiadását vette ki zsebéből, mely Stock Bélának 2 a legionáriusok általi meggyilkolásáról adott hírt. Itt van például ez a hír. Megtörtént a sajnálatos esemény, és a sajtónak tényleg feladata volt, hogy beszámoljon róla. De a kommentárok, uraim! Ez már a csehszlovák megszállásnak hatodik halálos áldozata, írja a cikkíró. Tartózkodni kellett volna ettől a megjegyzéstől, ha meg is felel a tényeknek. 3 Majd a tábornok további kifogásokkal állt elő. A szerkesztő válaszolni szeretne, de a tábornok úr nem kíváncsi a szerkesztő úr véleményére. A hadijelentések közzététele sem tetszett neki. Mindenféle pletykának felülnek, falusiak tereferéjének hitelt adnak. Megriasztják a lakosságot, és azt a hitet ébresztik, mintha a vörösök egy-két napon belül itt lennének és elfoglalnák a várost. Itt azután már szigorúan kell közbeavatkoznom. Megtiltom a felelőtlen hírek terjesztését, amelyek a hadi helyzetre vonatkoznak. És ha bármelyik lapban bármilyen ellenőrizetlen hír jelenik meg, amely nem a katonai parancsnokságon keresztül jut a nyilvánosság elé, akkor a vétkes lap felelősszerkesztőjét, a lap kiadóját és a hír megíróját golyók elé állíttatom (...) A két katona arca meg se rezdült. Mintha egyszerűen biliárdpartira invitálták volna a szerkesztő urakat. Az ijesztgetés elérte célját. A felelős szerkesztő alázatos kéréssel hozakodik elő: A közönség érthetően érdeklődik a front eseményei iránt. Nem lenne olyan kegyes a tábornok úr olyan irányban intézkedni, hogy a katonai parancsnokság a hadi helyzetről jelentéseket adjon ki, és napjában legalább egy ízben informálja a sajtót? A tábornok megelégedetten bólintott. Elérte célját. Holnap reggeltől az általuk szerkesztett hivatalos információkat fogja a sajtó közzétenni. De azért még távozása előtt egy nyilat kilő a hírlapírók felé: Ne felejtsék el az urak, statárium van, és ilyenkor én sem mérlegelhetek, hanem gyorsan kell cselekednem. Adieu! 4 1 Világos: öncezúrára buzdít! 2 Stock Béla 55 éves kassai szűcsmester június 4-én Kovács u. 3.-as sz. háza előtt álldogált legkisebb gyermekével, Erzsébettel együtt. Egy arra menő ittas cseh vasutas bántalmazta leánykáját. Az apa rendreutasította a vasutast. Az néhány perc múlva cseh katona őrjárattal tért vissza, azzal vádolva Stockot, hogy államellenes megjegyzést tett. Az apát a Széchenyi Ligetbe hurcolták, mivel az állomásparancsnokságra akarták vinni, de azt már a menekülő cseh katonaság elhagyta, majd ütlegelve visszacipelték a Jakab-palota elé, ott az egyik legionárius háromszor hátba döfte szuronyával. Menekülni próbált, de a Malom utcán halva rogyott össze. Június 7-én temették óriási részvét mellett. Emléktábláját a Malom u. 26-os sz. ház falán leplezték le: Ez előtt az épület előtt / szenvedett vértanúhalált magyarságáért / június 4-én / Stock Béla / szűcsmester / akit egy csehszlovák legionarista-őrjárat megdöbbentő kegyetlenséggel meggyilkolt / Megjelölte Kassa t.h.j.sz. kir. város közönsége / november 11-én. 3 Ez egyértelműen rámutat a cenzúra lényegére. Nem az a fontos, hogy egy hír igaz-e, hanem hogy árt-e vagy sem valaki érdekének! 4 Vécsey:

14 14 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Az alakulófélben levő Szlovákia területének egy jelentős részét mint említettük a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalta. A proletárdiktatúra sajtótörvénye érvényesült ez viszont csak múló epizód volt, majd visszatért a megszálló csehszlovák haderő. Ez a rendkívüli állapotokkal jellemezhető korszak elvben Csehszlovákia trianoni szentesítésével ért véget, azonban a katonai diktatúra és a vele együtt járó előzetes cenzúra még továbbra is érvényben maradt. A majdani Szlovákia területének csehek általi elfoglalása november 1-én kezdődött és január 20-án fejeződött be március 25-én Szlovákia egész területén kihirdették a statáriumot június 14-én Destremaux francia tábornok katonai diktatúrát vezetett be, és előzetes cenzúrát léptetett érvénybe. A rendkívüli állapotot és a diktatúrát április 6-án szüntették meg. 5 Az átmenetinek bizonyult felvidéki vörös uralom (1919. június 6. július 6.) központja Kassa volt. Ismét Vécsey munkájából vett idézettel mutatjuk be a helyzetet. Hirossik János 6 a Felsőmagyarország című lap szerkesztőjével beszélt. Nem tetszett neki, hogy visszavették a lap régi nevét, lapjának mától kezdve ez lesz a címe: [Kassai] Vörös Újság. A többi polgári lapot beszüntetjük. Ellenben napilapként jelenik meg a Munkás, amelyet a cseh imperializmus rögtön kezdetben beszüntetett. Kettős cenzúra lesz. Az egyiket a szovjetkormány megbízásából én gyakorolom, a másikat a katonaság részéről a politikai megbízott. A kéziratokat nem kell beküldeni, mi majd a nyomdában végezzük el a munkát (...) Cenzúra (...) Nagy csalódás volt a hangjában. Persze, hogy cenzúra. Hát csak nem nézhetjük el, hogy polgári firkoncok itt nacionalista bacilusokat tenyésszenek ki (...) A szovjet újságja egészen más valami, mint a polgári társadalomé volt. Itt nem lesznek hátborzongató riportok, szerelmi nyalakodás, ostoba novellák. Lesznek szakszervezeti hírek, lesznek komoly, tudományos cikkek, a tömegek megnevelése a marxista igazságokra. Majd beletanulnak. Hiszen az újságíró tolla a legkönnyebben hajlítható. 7 5 Balassa: Hirossik János ( ) publicista, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, szociáldemokrata, majd kommunista politikus; 1918-ban a KMP titkára, 1919-ben a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács tagja, a felszabadított területek kormányzója, a Szlovák Tanácsköztársaság belügyi és kereskedelmi népbiztosa; a KMP KB tagja. 7 Vécsey: Ennek meg van következménye: Az újságot nem is érdemes kézbe venni. Egy-két hadijelentés, ami érdekli és felvillanyozza a kedélyeket. ( ) De aztán mi van az újságban több? Mi van, amit olvasni lehet? Szakszervezeti hírek légiója, egyik gyűlés a másik után. Mi ez? Ezután nem dolgozni, hanem szervezkedni fognak az emberek? Vécsey: 350.

15 A cenzúra története Csehszlovákiában A csehszlovák rendőrállam 8 a trianoni diktátumtól a bécsi döntésig ( ) A csehszlovák politikusok tapasztalataik nyomán teljesen tisztában voltak a propaganda és a sajtó fontosságával. Egy sor nyugati sajtóterméket és újságírót fizettek le, hogy országukról kedvező tudósításokat, híreket közöljenek. 9 Ezért tartották fontosnak a sajtó megregulázását országon belül is. Az új állam alkotmánya elvben biztosította a sajtószabadságot. Kimondta: A sajtószabadság, valamint a békés és fegyvertelen gyülekezés és egyesületek alakításának joga biztosíttatik. Ez okból a sajtót előzetes cenzúrának alávetni elvben nem szabad. A gyülekezési jog gyakorlását törvények szabályozzák. (1.) [ ] az előző bekezdésben kitűzött elvek háború idején, vagy az állam határain belül kitörő s a köztársasági államformát, az alkotmányt vagy a közbéket [közbékét] s közrendet fokozott mértékben veszélyeztető események alkalmával mily korlátozásoknak vettetnek alá. 10 Ennek ellenére az előzetes cenzúrát csak június 26-án szüntették meg. A történelmi országrészekben (Csehország, Morvaország, Szilézia) az 1862-es 6. sz. törvény, Szlovákiában és Kárpátalján az évi magyar sajtótörvény (XIV. tc.) maradt érvényben ben e törvényeket kiegészítették. A törvénymódosítás a sajtó által elkövetett bűnügyekről és a sajtóbíróságról, valamint az ezzel kapcsolatos eljárásról rendelkezett. Ezen kívül az államvédelmi, a tisztességtelen versenyről és a kiadói szerződésről szóló törvények külön rendelkeztek a sajtóval kapcsolatos ügyekről. 11 Az eredeti elképzelés szerint, a sajtószabadságnak a hatalom ellenőrzésének szerepét szánták. Eleinte teljes sajtószabadság volt érvényben, de a cenzúra szükségességét azzal indokolták, hogy az országban számos nemzetiségi ellentét van. A szerkesztőkre nyomást gyakorolni a köztársaság védelméről szóló 1923-as törvény alapján vált lehetségessé. A sajtóval kapcsolatos eljárásokat az 1924-ben és 1934-ben elfogadott törvények tették lehetővé. A törvények bírálói attól tartottak, hogy ezek a jogszabályok a sajtónak azt a szerepét korlátozzák, hogy az a nyilvános ellenőrzést végezze, a nem független emberek nem mernek majd rámutatni a bajokra Csehszlovákiát megalakulása után így jellemezte egy lap (Bohemia, április. 4.). Idézi Broklová: A csehszlovák külügyminisztérium által lefi zetett lapok, ill. azok munkatársainak sora szinte végtelen: Temps, Petit Parisien, Journal des Débats, Quirielle, Millet, Lapradelle, Revue Bleue, L Information, Liberté, La Populaire, La Revue Mondiale, Le Monde Slave, L Europe Nouvelle, Le Figaro, a szudétanémet Zeit im Bild, a pozsonyi B. Z. am Abend, Radio Gabion, az orosz emigráns lapok is számíthattak támogatásra (Szovremennije Zapiszky, Volja Rossziji, Nova Ukrajina), Review of Rewiews, The Sun, Daily Telegraph Evening News, Labor Daily, Truth, Morning Herald, a párizsi Havas hírügynökség, az osztrák Börse, Die Stunde, Neues Wiener Journal, Allgemeine Zeitung, Wiener Mittagszeitung, Der Tag, Neue Freie Presse, a belgrádi Pravda, Politika, a szarajevói Pregled, a belgrádi Javnost, a zágrábi Nova Evropa, a prágai Der Montag, a Slovenské slovo, a pozsonyi Magyar Ujság és Dőczy Gyula, a budapesti Népszava újságírója is szép honoráriumot tudott zsebre vágni. Urban: 20., 21., 24., 36., 81., , 135., 157., 176., 181., 185., 203., 213., 215., , 1., Alkotmánylevél S. [sajtó] jog, a sajtóról szóló törvényes rendeletek összessége, mely tartalmazza az évi XIV. tc.-et, mely Szlovákiában és Kárpátalján érvényes. Az 1924-es 6. sz. törvénymódosítás főleg a sajtó által elkövetett bűncselekményekről, a sajtóbíróságról és az ezzel kapcsolatos eljárásról szól. Ezen kívül a sajtójog az államvédelmi, a tisztességtelen versenyről, a szerzői jogról és a kiadói szerződésről szóló törvényekről külön előírásokban rendelkezik. Bujnák: Broklová:

16 16 A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig Szlovákia rendőri hírszerzését mindjárt az állam keletkezésének időpontjában szervezni kezdték. A Csehszlovák Köztársaság Teljhatalmú Minisztériuma Szlovákia Irányítására rendelkezett egy állambiztonsági osztállyal. Az ügyosztályt vélhetőleg 1923 végén vagy 1924 elején oszlatták föl ban az elfogadták a hírhedt 50/1923 Sb. sz. Államvédelmi Törvényt, mely koncentrálta a rendőri hírszerző erőket. Ekkor Csehszlovákia Belügyminisztériumának Elnöksége sz. határozatban a prágai Rendőr-igazgatóság mellett Hírszerző Központot hozott létre. Ennek fiókszervezetei működtek Pozsonyban és Kassán. 13 Mindezek a szervek a sajtót árgus szemmel figyelték. Az első Csehszlovák Köztársaság idejében a sajtószabadságot 16 korábbi osztrák és magyar előírás melyek érvényben maradtak, és 34 csehszlovák jogszabály korlátozta. Elsősorban a már említett 50/1923 Sb. sz., az államvédelemről szóló törvény, 14 a 124/1924 Sb. z. a. n. sz. törvénymódosítás, mely szájkosártörvényként 15 vált hírhedté és törvények és rendeletek egész sorozata, mely a sajtó ellen irányult. Az említett jogszabályok lehetővé tették a sajtó és újságírók különböző formájú üldözését: a nem megfelelőnek ítélt cikkek vagy mondatok, 16 netán az egész lap cenzúra általi törlését, illetve az egész kiadás elkobzását. Keményebb rendelkezés volt a lap ideiglenes vagy végleges betiltása. Mindezek bírósági eljárást vontak maguk után, aminek bírság, börtönbüntetés, helyesbítési kötelezettség kiszabása lehetett a következménye. Lehetőség nyílott bizonyos sajtótermékek terjesztésének megtiltására, vagy 13 Odbočka zpravodajskej ústredne OZÚs 14 Az 50/1923 Sb. sz. törvény május 1-én lépett érvénybe. A törvény 23. -a a meg nem engedett hírszerzéssel foglalkozik. Egyes katonai jellegű hírek közzétételét megtiltja. A törvény 34. -a az időszaki nyomtatványok kiadásának felfüggesztéséről rendelkezik. Ha alapos aggály merül föl, hogy valamely nyomtatvány meghatározott bűntényeket a későbbiekben is elkövet [Tehát feltételezés alapján lehetett egy sajtóterméket betiltani!], akkor annak kiadása megtiltható. A 124/1933 Sb. törvény alapján, ha a köztársaság és alkotmánya biztonsága vagy tisztelete megköveteli, sajtótermék megjelenése legfeljebb egy év időtartamra felfüggeszthető. A 124/1933 Sb. törvény, amely július 23-án lépett érvénybe, az Államvédelmi törvényt egészítette ki. A 126/1933 Sb. törvény, amely módosította és kiegészítette az államvédelmi és sajtótörvényt, kimondta: Olyan lapok, melyek nyíltan vagy burkoltan aláássák, vagy gyalázzák a Csehszlovák Köztársaság önállóságát, alkotmányos egységét, oszthatatlanságát, demokratikus-köztársasági államformáját, vagy melyek sértik a közszemérmet, betilthatók (2 (1)). Ha valaki betiltott külföldi sajtóterméket forgalmaz, egy hónapig terjedő börtönbüntetéssel és 50-től 5000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. Visszaeső elkövető elveszíti vállalkozói engedélyét (18 (3)). A 140/1934 Sb. törvény, amely kiegészítette az államvédelmi és sajtótörvényeket, július 18-án lépett érvénybe. A nem periodikus sajtótermékektől, melyeket Csehszlovákiában adták ki, megvonhatják a nyomdai és vasúti kedvezményeket, vagy teljesen megvonhatják a jogot, hogy postai úton vagy vasúton szállítsák azokat (4b) (1)). Az államfő és kormány nyilatkozatait a legalább háromszor hetente megjelenő periodikák kötelesek ingyen megjelentetni (17a (1)). A felelős szerkesztő a nyilatkozatot változtatás és betoldások nélkül köteles közzétenni a legközelebbi időpontban a sajtótermék nyelvén az első vagy második oldalon (17a (3)). Ha az államnyelven írt szöveg 800 szónál hosszabb, akkor megtagadható annak közlése, de rövidített formában, melyet a szerkesztőség megkap, közölni kell (17a (4)). 15 A 124/1924 b. törvény szabályozta a sajtó felelősségét a hamis vád, becsületsértés és rágalmazás ügyében. Ha egy sajtótermékben ilyen tartalmú írás jelenik meg, és azért más felelősségre nem vonható, akkor a felelős szerkesztőt lehet rögtön bíróság elé állítani (1. (2)) Felelősségre az vonható, aki a hírt megírta, vagy aki megrendelte, vagy elrendelte, vagy információkat nyújtott hozzá (1 (3)). Ha a felelős szerkesztő kijelentette, hogy a kifogásolt hírt olvasta és nyomdába adta, ezt a nyilatkozatát nem vonhatja vissza. A törvénytervezet parlamenti indoklásában azzal érveltek, hogy ez idáig a sajtóban közzétett hamis, becsületsértő és rágalmazó írások ellen nem létezett hatékony védekezés. Ezt a törvényt a 108/1933 Sb. törvény módosította. 16 Szüllő Géza április 17-ei beszédéből, mely az Országos Keresztényszocialista Párt (a Magyar-Német Keresztényszocialista Párt neve 1920-tól) kassai gyűlésén mondott el, a cenzúra egy helyütt 20, más helyütt 11 sort törölt. Hangel: 72., 73.

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 Az első világháború végével drámaian új feltételek közé került a magyar sajtó. Az addig adott körülményeket egyre új módszerekkel, felfogással tudta mind

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat!

Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat! Ára: 289 Forint Toroczkai László lapja 16. o. Dalriada Igény nincs rá, mégis negyedik a listán www.magyar-jelen.com VIII. évfolyam 6. szám 2007. március 29. 2. oldal Mi Magunk Toroczkai László A magyarság

Részletesebben

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó

Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó 63 Balázs Eszter Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó A tanulmány egy 19. századvégi magyar értelmiségi petíció sajtóvisszhangját vizsgálva

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. Székelyudvarhely, Litera Könyvkiadó 2002 3 A kiadvány megjelenését támogatták Illyés Közalapítávny Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Szalayné Sándor Erzsébet Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között International Law in the

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben