code segment para public 'code' assume cs:code, ds:code, es:nothing, ss:nothing

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "code segment para public 'code' assume cs:code, ds:code, es:nothing, ss:nothing"

Átírás

1 Készítsen VIZSGA3.COM programot, amely a képernyő bal felső sarkában megjeleníti az egérgombok pillanatnyi állapotát. Azaz a "bal", "jobb", "mindkettő", "egyik sem" szövegeket írja ki, attól függően, hogy éppen melyik gomb van lenyomva. Kilépés: ha az egérkurzort a bal felső sarokba visszük! start: mov ax,3 mov ax,1 int 33h mov si,5 mov ax,3 int 33h and cx,-8 and dx,-8 add cx,dx cmp cx,0 jz kilep cmp bx,si jz ciklus ; ha nem valtozott akkor vissza az elejere mov si,bx cmp bx,1 mov dx,offset bal jz kiir cmp bx,2 mov dx,offset jobb jz kiir cmp bx,3 mov dx,offset mind2 jz kiir mov dx,offset egyikse kiir: mov ax,2 int 33h mov ax,1 int 33h jmp ciklus kilep: bal db 'bal ',8,8,8,8,8,8,8,8,8,'$' jobb db 'jobb ',8,8,8,8,8,8,8,8,8,'$' mind2 db 'mind2 ',8,8,8,8,8,8,8,8,8,'$' egyikse db 'egyik sem',8,8,8,8,8,8,8,8,8,'$

2 Készítsen "ELDONT.COM" Assembly programot, amely 1. letörli a képernyőt, 2. kiírja: "Üssön le maximum 10 betűt vagy számot, Esc, Q, q - vége!", 3. és a leütött billentyűket megvizsgálja, betű, vagy szám és kiírja a képernyőre. A program a 10. leütött billentyűre, Esc-re, "q"-ra vagy "Q"-ra érjen véget (amelyik előbb bekövetkezik). mov dx,offset msg mov cx,10 mov ah,8 cmp al,27 jz kilep cmp al,'q' jz kilep cmp al,'q' jz kilep mov dl,al or al,32 ; kisbetusse convertal cmp al,'z' ja semmi cmp al,'a' mov dx,offset betu jae kiir cmp al,'9' ja semmi cmp al,'0' jb semmi mov dx,offset szam kiir: semmi: loop ciklus kilep: msg db 'Usson le max 10 betut vagy szamot, Esc,Q,q - vege',13,10,'$' betu db '-betu',13,10,'$' szam db '-szam',13,10,'$' code ends end start

3 Készítsen VIZSGA3.COM programot, amely képernyőtörlés után elszámol 99-től l-ig (visszafelé). A számokat egyesével írja ki, egymás alá, várjon egy billentyű leütésére és Esc-re azonnal érjen véget. start: mov ax,3 mov cx,99 mov bl,10 mov ax,cx div bl cmp al,0 jz kicsi add al,'0' mov dl,al push ax pop ax kicsi: add ah,'0' mov dl,ah mov mov int dx,offset crlf ah,9 21h loop ciklus mov ah,8 crlf db 13,10,'$'

4 Készítsen "SZIA.COM" Assembly programot, amely 1. letörli a képernyőt, 2. megkérdezi "Hogy hívnak?" és bekér egy nevet, amely: mov dx,offset whoru mov cx,10 mov di,offset nev mov ah,8 cmp al,13 jz vege mov [di],al inc di mov dl,al loop ciklus vege: cmp cx,10 jz hiba mov dx,offset szia mov dx,offset nev jmp kilep hiba: mov dx,offset hibas kilep: whoru db 'Hogy hivnak? $' nev db '$$$$$$$$$$$' szia db 13,10,'Szia, $' hibas db 13,10,'Nem irtal be semmit!$' code ends end start

5 Készítsen "KERET.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt és egy "O" betűkből álló keretet rajzol a képernyőre, majd kilép DOS-ba. A rajzolást ciklusokkal oldja meg, ne egy az egyben történő, O betűket és szóközöket tartalmazó string kiíratásával! mov ax,0b800h mov es,ax xor di,di mov cx,30 mov bx,20*80*2 vizszintes: mov byte ptr es:[di],'o' add di,bx mov byte ptr es:[di],'o' sub di,bx inc di inc di loop vizszintes xor di,di mov cx,21 mov bx,30*2 fuggoleges: mov byte ptr es:[di],'o' add di,bx mov byte ptr es:[di],'o' sub di,bx add di,160 loop fuggoleges code mov int ends end ah,4ch 21h start

6 Készítsen "NEHANY.COM" Assembly programot, amely 1. letörli a képernyőt, 2. udvariasan bekér egy egyjegyű számot és egy karaktert, és a karaktert annyiszor kiírja a képernyőre mov mov int mov int cmp jz xor mov sub ah,9 dx,offset msg1 21h ah,1 21h al,13 hiba cx,cx cl,al cl,'0' mov dx,offset msg2 mov ah,1 cmp al,13 jz hiba mov bl,al mov dl,13 mov dl,10 mov dl,bl loop ciklus jmp kilep hiba: mov dx,offset hibas kilep: msg1 db 'Kerek egy szamot: $' msg2 db 13,10,'Kerek egy karaktert: $' hibas db 'Nem irtal be semmit!$'

7 Készítsen "KIIR3.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt és kiírja az "Assembly" szót a következőképpen: A As Ass xor bx,bx inc bx mov cx,bx mov si,offset msg kiir: lodsb ; = mov al,[si++] mov dl,al loop kiir mov dx,offset crlf cmp bx,8 jnz ciklus kilep: msg db 'Assembly' crlf db 13,10,'$'

8 Készítsen VIZSGA3.COM programot. A felhasználó gondol egy 0 és 9 közé eső számot és a gép megpróbálja kitalálni, a "kisebb mint...?", "nagyobb mint...?" kérdésekkel. A felhasználó az I betűt üti le, ha a feltett kérdés igaz, H-t, ha hamis. Az elején egy rövid üzenetben tájékoztassa a felhasználót a teendőkről! mov dx,offset msg mov bl,0 mov cl,9 cmp bl,cl jae megvan mov dx,offset km mov dl,cl add dl,bl inc dl shr dl,1 add dl,'0' sub dl,'0' mov ah,1 or al,32 cmp al,'i' jz igen mov bl,dl jmp ciklus igen: mov cl,dl dec cl jmp ciklus megvan: mov dx,offset r mov dl,bl add dl,'0' msg db 'Gondolj 1 szamra 0..9 kozott es en kitalalom',13,10,'$' km db 13,10,'Kisebb mint (I/N) $' r db 13,10,'A szamod: $'

9 Készítsen "UGRIK.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt, és kiírja az angol ABC betűit a-tól z-ig úgy, hogy minden betű kiírása után vár egy billentyű lenyomására, és - Esc, "q", "Q" esetén azonnal véget ér a program, - a szóközre (space) 5 betűt ugrik előre, - a Backspace-re 5-öt hátra, mov dx,offset help mov dl,'a' mov ah,8 cmp al,27 jz kilep cmp al,'q' jz kilep cmp al,'q' jz kilep cmp al,32 jz space cmp al,8 jz backspace inc dl vege: cmp dl,'z' jbe ciklus jmp kilep space: add dl,5 jmp vege backspace: sub dl,5 jmp vege kilep: help db 'kilepes=esc/q/q Space=+5 Backspace=-5 ugras',13,10,'$'

10 Készítsen "KISNAGY.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt, bekér betűket, amelyeket úgy ír ki, hogy kisbetű helyett nagybetűt és nagy helyett kicsit! A program a 10. leütött billentyűre, Esc-re, "q"-ra vagy "Q"-ra érjen véget (amelyik előbb bekövetkezik). mov ah,8 ; bill bekeres cmp al,27 ; meglesi hogy ESC-e jz kilep xor al,32 ; ellenkezojere allitja azt a bitet ami nagy/kisbetukert felel mov dl,al ; dl-be atrakja a modositott betut or al,32 ; al-ban levo betut kisbetusse konvertalja igy csak 'q'-ra kell vizsgalni cmp al,'q' jz kilep ; kiirja a betut jmp ciklus kilep: code ends end start

11 Készítsen "KIIR2.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt és kiírja az "Assembly" szót a következőképpen: Assembly ssembly embly stb. mov cx,8 xor bx,bx mov dx,offset msg add dx,bx ; eltolas merteke inc bx mov add int dx,offset bck ; kurzort jo helyre viszi dx,bx ; eltolas merteke 21h loop ciklus msg db 'Assembly',10,'$' bck db 8,8,8,8,8,8,8,8,'$'

12 Készítsen "FERDE1.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt, udvariasan bekér egy szöveget (befejezés Enterre), amelyet az ábrán látható módon ferdén kiír a képernyőre. mov dx,offset welcome mov di,offset s xor cx,cx mov ah,8 cmp al,13 jz kiir stosb ; = mov [di],al ; inc di mov dl,al inc cx jmp ciklus kiir: mov si,offset s cmp cx,0 jz hiba mov ax,0b800h ; kepernyo memoria cime mov es,ax mov di,320 ; 3. sor 1. karater pozicioja ciklus2: movsb ; mov al,[si++] ; mov es:[di++],al add di,161 loop ciklus2 jmp vege hiba: mov dx,offset hibas vege: s db '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' welcome db 'Irj be 1 szoveget: $' hibas db 'Nem irtal be semmit!$'

13 Készítsen VIZSGA3.COM programot, amely letörli a képernyőt és megjeleníti a leütött billentyűket a képernyőn egészen addig, míg az ABC szó betűit nem írjuk be (bármilyen sorrendben), ekkor véget ér. Az elején egy rövid üzenetben tájékoztassa a felhasználót a teendőkről! xor bh,bh ; utolso 3 bit tarolja a b c leutottseget mov ah,1 or al,32 ; kisbetusse konvertal sub al,'a' ; betuket tartomanyra kepezi mov cl,al shl ah,cl ; ha al='a' akkor ah=1, al='b'-> ah=2, al='c'->ah=4 or bh,ah ; ha a/b/c-t utott akkor bh-ban beallitja utolso 3bitet amelyiket leutotte and bh,7 ; elso 5bitet 0-ra allitja cmp bh,7 ; ha bh= akkor kilep jnz ciklus vege: code ends end start

14 Készítsen VIZSGA3.COM programot, amely képernyőtörlés után beolvas egy szöveget (max. 10 karakter, befejezés Enterre) és kiírja úgy, hogy a magánhangzók után a "-va", "-ve" stb. betűket is kiírja. Példa: beírjuk: balaton, a program kiírja: bavalavatovon mov dx,offset welcome mov di,offset msg ; itt tarolom a bekert szoveget add di,2 ; 13,10-et nem akarom felulirni xor dh,dh ; leutott karakterek szama mov ah,1 cmp al,13 jz kiir inc dh stosb ; [di]:=al mov dl,al ; elmentjuk a karaktert dl-be mov cx,5 mov si,offset mgh ismgh: lodsb ; al<-[si++] cmp al,dl jz mghyes loop ismgh jmp ciklus ; ha idaig jut akkor ez msgh mghyes: mov al,'v' stosb ; v-t tarolja el mov al,dl stosb ; most a mgh-t tarolja el jmp ciklus kiir: ; kiirashoz keszul cmp dh,0 jz hiba mov dx,offset msg jmp kilep hiba: mov dx,offset hibas kilep: ; kiirja vmelyik szoveget amire dx mutat msg db 13,10,'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' mgh db 'aeiou' welcome db 'Irj be 1 szoveget: $' hibas db 'Nem irtal be semmit!$'

15 Készítsen "KETSHIFT.COM" Assembly programot, amely 1. letörli a képernyőt, 2. ezután kiírja a "Nyomja meg egyszerre mindkét SHIFT-et!" üzenetet, 3. és addig vár, amíg mindkét SHIFT nincs lenyomva, ekkor visszatér DOS-ba. mov dx,offset welcome ; valto bill allapot int 16h and al,3 ; 0-ra allitja az elso 6bitet cmp al,3 ; ha utolso 2bit=1 akkor zeroflag=0 lesz jnz ciklus welcome db 'Nyomd meg egyszerre mind2 SHIFT-et!$'

16 Készítsen VIZSGA3.COM programot, amely képernyőtörlés után elszámol 98-tól 2-ig (visszafelé) kettesével. A számokat egyesével írja ki, egymás alá, várjon egy billentyű leütésére és Esc-re azonnal érjen véget. mov cx,10 mov ax,cx mov bl,10 div bl cmp al,0 ; ha 2 jegyu a szam akkor 0<al mov bx,ax ; bx-be elmentem mert ax el fog romlani jz rovid mov dl,bl add dl,'0' rovid: mov dl,bh add dl,'0' mov dl,13 ; CRLF mov dl,10 dec cx loop ciklus var: mov ah,8 cmp al,27 jnz var kilep:

17 Készítsen "NEHANY.COM" Assembly programot, amely 1. letörli a képernyőt, 2. udvariasan bekér egy betűt és egy egyjegyű számot, 3. és kiírja az angol ABC betűit a megadott karaktertől, a megadott számút (lásd az ábrát). mov dx,offset kezdo mov ah,1 mov dl,al ; dl-be mentjuk a kezdo karaktert push dx mov dx,offset darab mov ah,1 xor cx,cx mov cl,al ; cl-be mentjuk a kezdo karaktert sub cl,'0' mov dl,13 mov dl,10 pop dx kiir: inc dl loop kiir kezdo db 'Add meg a kezdo betut:$' darab db 13,10,'Hany darabot:$'

18 Készítsen "KIIR1.COM" Assembly programot, amely letörli a írja az "Assembly" szót a következőképpen: mov cx,10 mov si,offset msg push cx kiir: lodsb ; al-ba beolvassa akt karaktert si poziciorol mov dl,al loop kiir pop cx loop ciklus msg db 13,10,'Assembly$'

19 Készítsen "FORDIT.COM" Assembly programot, amely letörli a képernyőt és egy megadott stringet fordítva kiír a következő sorba: - hármasért: a szöveget egy udvarias felszólításra kell begépelni, max. 10 karakterből állhat, befejezés Enterre mov dx,offset welcome mov di,offset msg xor cx,cx ; szoveg hossza beker: mov ah,1 cmp al,13 jz fordit stosb inc cx jmp beker fordit: mov dl,13 mov dl,10 dec di mov al,[di] mov dl,al dec di loop ciklus mov int ah,4ch 21h welcome db 'Irj be 1 szoveget:$' msg db '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Üzembe helyezési leírás a MobileMapper 100, ProMark 100 és Promark 200 készülékhez, a DigiTerra Explorer v6 készülék-specifikus

Részletesebben

Szintézis Informatikai Rt.

Szintézis Informatikai Rt. Számítástechnikai alaptanfolyam Jegyzet a NEFELEJCS Nyugdíjas Klub részére Számítástechnikai alapismeretek (8 óra) Microsoft Windows felhasználói ismeretek (12 óra) Szövegszerkesztési ismeretek (15 óra)

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

14 Munka forráskóddal

14 Munka forráskóddal Munka forráskóddal A forráskód a minden weboldal felszíne alatt dübörgő motor. Sok vizuális tervező mint sok sofőr szereti a motort a szakképzett szerelőkre bízni, és leginkább a Design nézetet használja.

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

A termosztát működése

A termosztát működése A termosztát működése A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni valahová és figyelemmel

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Pentium 4 utasításformái (4 ábra) Több generáción keresztül kialakult architektúra Csak egy operandus lehet memória cím Prefix, escape (bővítésre), MOD, SIB (Scale Index Base) 0- prefix - művkód 6 utasítás

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

NCT 90T. Kezelési és Programozási leírás

NCT 90T. Kezelési és Programozási leírás NCT 90T Kezelési és Programozási leírás Gyártó és fejleszt: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 5-7 Postafiók: 1631 Bp. pf. 26 Telefon: (+36 1) 467 63 00 Telefax:(+36 1) 363 6605 E-mail:

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet 5. foglalkozás Húsz találgatás Információelmélet Röviden Mennyi információ van egy 1000 oldalas könyvben? Egy 1000 oldalas telefonkönyvben vagy 1000 üres lapon vagy Tolkien A Gyűrűk Ura könyvében van több

Részletesebben

Hogyan készitsünk zenét Ultrastarhoz

Hogyan készitsünk zenét Ultrastarhoz Hogyan készitsünk zenét Ultrastarhoz Mi is kell ahoz,hogy olvasható zenét készítsünk az Ultrastar programhoz a program segitségével 1 - Le kell tölteni az oldalról az ajánlott programokat 2 - kell hozzá

Részletesebben

3/1. tétel: Linearis adatszerkezetek és műveleteik

3/1. tétel: Linearis adatszerkezetek és műveleteik 3/1. tétel: Linearis adatszerkezetek és műveleteik A gyűjtemények (collections) közé sorolhatók a halmaz (set), a csomag (bag, multiset) és a vector (sequence, list). Gyűjtemények általánosan Értelmezzük

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Számold meg a pontokat A bináris számok

Számold meg a pontokat A bináris számok 1. Foglalkozás Számold meg a pontokat A bináris számok Tartalom A számítógépekben az adatokat nullák és egyesek sorozataként tároljuk és továbbítjuk. Hogyan tudjuk ábrázolni a szavakat és a számokat pusztán

Részletesebben

Mutassa meg az önben rejtőző gurut!

Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Bujtár József http://www.offcafe.hu Ha megosztaná a tudást? Ez az ön példánya. Küldje el ezt a fájlt barátainak, ismerőseinek. Remélem, egyre többen kedvelik meg ezt

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

ECDL operációs rendszer segédlet II..

ECDL operációs rendszer segédlet II.. Nagyon sok esetben előfordul, hogy háttértártárainkon nem találunk bizonyos fájlokat (Nem emlékszünk melyik mappában van, esetleg arra nem, hogy mi a fájl neve, vagy egyéb tulajdonságaira.), vagy épp bizonyos

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató MINISCAN 12 DMX512 Controller Kezelési útmutató ISMERTETÉS: A vezérlő alkalmas 12 darab, egyenként maximum 16 csatornás, bármilyen típusú DMX-512-es egység vezérlésére (scanner, moving head, stroboszkóp),

Részletesebben