Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel (a továbbiakban: Kedvezményezett) megkötött azon támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) terjed ki, amelyek vonatkozásában a 146/2010 (IV.29) Korm.rendelet az irányadó. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés mutatkozik, az utóbbi rendelkezései lesznek az irányadók. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak az irányadó jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerüléséről való tudomásszerzést követő legkésőbb 8 napon belül köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projekt adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. A Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy csak abban az esetben számolhat el a projekt keretében általános forgalmi adót, ha a Kedvezményezettnek külön jogszabály szerint a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. A Kedvezményezett az áfa levonási jogával kapcsolatban a pályázati adatlapon nyilatkozik. 2. Támogatás kifizetése 2.1. Előleg Az előleg igénybevételéről Kedvezményezettnek előlegigénylést szükséges benyújtania a Közreműködő Szervezethez. Előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához igényelhető a Pályázati Felhívásban és a Támogatási szerződésben meghatározott mértékig.

2 A Közreműködő Szervezet intézkedése alapján a Támogató az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott előlegigénylési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet. Előleg kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az előlegigényléshez az adott munkaszakaszhoz szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást benyújtotta. Előleg engedményezésére nincs lehetőség. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban a szerződésben meghatározott határidőre nem nyújtott be előleg elszámolást és a határidő módosítását nem kezdeményezte, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésszerű használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell. Az előleg visszafizetés teljesítéséig, vagy a Támogató általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása a Kedvezményezett szerződés szegésének minősülhet. A támogatási összeg utolsó, a pályázati felhívásban ill. egyedi döntésű szerződés esetén a döntésben meghatározott mértéke csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja A támogatás folyósítása A projekt költségeinek elszámolása a szerződésben rögzített projekt kezdetének dátumától lehetséges. A projektre elszámolni kívánt költségek mind a támogatás, mind a saját forrás oldalon kizárólag a pályázati útmutatóban és felhívásban rögzített a projekthez szorosan kapcsolódó költségek lehetnek. A projekt költségeinek elszámolása mind a saját-, mind a támogatás terhére a benyújtást követő naptól lehetséges, figyelemmel a benyújtott projektjavaslatban szereplő kezdési időpontra.1. A Saját forrás és támogatás terhére a pályázat benyújtásának napját megelőzően nem állítható ki megrendelés, nem köthető vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződés, megállapodás a projekt részét képező bármely beszerzésre és szolgáltatás igénybevételére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megkötött szerződés hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik). A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést és az időszakos, valamint záró beszámolót valamint azok mellékleteit - a Közreműködő Szervezethez elektronikusan (CD-n, a számlaösszesítőt excel fájlban) és papír alapon nyújtja be a Szerződés hatályba lépése 1 Amennyiben a projekt kezdési időpontja nem a projekt benyújtását követő napra esik, úgy a támogatás és a saját forrás elszámolása is a projektjavaslatban megjelölt kezdési időponttól lehetséges. 2

3 után, a munkaszakasz befejezését követő 30 napon belül ünnepnap vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon. A és pont szerinti kifizetési határidőt a papír alapon benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől kell számítani. A támogatási szerződés értelmében tisztázó kérdés szükségessége esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató az időszakos és záró beszámolón kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a projektre vonatkozóan információt, illetve a teljesítést alátámasztó dokumentumot kérni, a kedvezményezett pedig köteles azt 5 napon belül megadni. A támogatások folyósítása - a kamattámogatás kivételével a ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva, teljesítés- és forrásarányosan, utólag történik (utófinanszírozás), közvetlenül a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára történő utalással, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell a külön meghatározott egyéb alátámasztó dokumentumokat A Közreműködő Szervezet a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról, vagy elutasítás esetén a további eljárásról, legfeljebb a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás beérkezésétől számított 45 napon belül dönt Ha a Kedvezményezett a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás tekintetében jelentési kötelezettségét határidőben nem vagy hiányosan teljesíti, a Közreműködő Szervezet a határidő lejártát követő 20 munkanapon belül legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja a szakmai beszámolási és a pénzügyi elszámolási kötelezettségnek a felszólítás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül történő hiánytalan teljesítésére. Ha a kedvezményezett a fenti határidőt neki felróható módon elmulasztja, késedelmi kötbér fizetésére köteles a 146/2010. (IV.29. ) Korm. rendelet 42. -ban foglaltak szerint A Közreműködő Szervezet intézkedése alapján a Támogató a hiánytalan szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását követő 60 napon belül folyósítja a támogatást, illetve előleg és időközi kifizetés esetén a támogatás fennmaradó részét. A Közreműködő Szervezet és a Támogató az időszakos és záró beszámolón kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni. A Kedvezményezett köteles a teljesítését dokumentálni, köteles a projekt költségeiről, azaz a támogatási összeg, valamint a vállalt saját forrás és egyéb forrás felhasználásáról a szerződésnek megfelelően a hatályos rendelkezések betartásával könyvelésileg és a teljesítés kapcsán keletkezett háttér-dokumentációk tekintetében is elkülönített nyilvántartást vezetni. A támogatási összeg átutalása és felhasználása közötti időben keletkezett kamat összegét is könyvelésileg elkülönítetten kell kimutatni. A kamat kizárólag a projekt céljára fordítható A projekt befejezése A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt befejezésekor a projekt megvalósításáról összefoglaló záróbeszámolót nyújt be a Közreműködő Szervezet részére nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. A záróbeszámolót a Kedvezményezett a projekt befejezését követő 30 napon belül köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez. 3

4 A projekt akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént és a Támogató a záróbeszámolót elfogadta A projekt zárása a) A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezettnek további, a szerződésben, vagy a pályázati felhívásban meghatározott kötelezettsége nincs és a projekt a támogatási szerződés pontja szerint befejeződött, vagy b) ha a támogatási szerződés, vagy a pályázati felhívás a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz (fenntartási időszak meghatározásával), a támogatott projekt tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a projektzáró levél elkészült. és az inkasszó visszavonási igazolása kiadása megtörtént A konzorcium működésére vonatkozó előírások Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a kedvezményezettek konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzítik a konzorcium belső munkamegosztását és a bevitt, illetve létrehozott szellemi alkotások tulajdonjogára vonatkozó szabályozást. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorcium tagjai a jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt a konzorcium, illetve a konzorciumi tagok teljes körű képviseletére. A konzorcium vezetője a teljes projekt megvalósításáért felel. A konzorcium valamely tagja által - a konzorcium nevében - kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges. A konzorcium részére odaítélt támogatást a támogató közvetlenül utalja az egyes konzorciumi tagok számára. A Konzorciumvezető összehangolja a Kedvezményezettek tevékenységét a támogatási szerződésben meghatározott projekt szerződésszerű teljesítése érdekében. Amennyiben a Konzorciumvezető a támogatási szerződéstől eltérő teljesítést tapasztal, köteles a Kedvezményezettet figyelmeztetni, és felszólítani a szerződésszerű teljesítésre, köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet. Szükség esetén a Konzorciumvezető a Kedvezményezettek bármelyikétől a szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentumokat, számlákat, adatokat kérhet. Intézkedése eredménytelensége esetén a nem szerződésszerűen teljesítő Kedvezményezettről és a teljesítéssel kapcsolatos mulasztásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Közreműködőt. A Kedvezményezettek kötelesek a Konzorciumvezető részére előre meghatározott határidőre a jelen szerződés szerinti jelentések, dokumentációk, beszámolók összeállításához szükséges adatokat, dokumentációkat rendelkezésre bocsátani, és minden olyan tevékenységet elvégezni, amely szükséges a projektről történő információszolgáltatáshoz. A Konzorciumvezető továbbítja a Kedvezményezettektől 4

5 kapott, a projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentumot és lényeges információt a Közreműködőhöz. A dokumentumok aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás és a pénzügyi felhasználás a támogatói döntésnek és a szerződés mellékletében vállaltaknak megfelel. A Konzorciumvezető köteles mind a Kedvezményezetteket, mind a Közreműködőt haladéktalanul tájékoztatni minden olyan eseményről, amely a projekt megvalósítását érinti. A Kedvezményezettek kötelesek a Konzorciumvezetőt haladéktalanul tájékoztatni minden olyan eseményről, amely a projekt megvalósítását érinti, illetve amelyet közvetlenül hoztak a Közreműködő és/vagy a Támogató tudomására. A konzorciumi tagok a jelen projekt megvalósításához szükséges magánjogi szerződés egymás között csak és kizárólag a többi konzorciumi tag értesítése és az Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása mellett köthetnek. 3. Szerződés-módosítás 3.1. A támogatási szerződés módosítását a Kedvezményezett, a Támogató és a Közreműködő Szervezet egyaránt jogosult kezdeményezni. A Szerződés bármiféle módosítása, - beleértve az ahhoz csatolt mellékletek módosítását is - csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél vagy a jelen ÁSZF 2.6 pont alapján felhatalmazott konzorciumvezető aláírásával érvényes, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítás iránti kérelmét megfelelő indoklással ellátva, kell előterjesztenie Ha a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő nem szerződésszerű teljesítésért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős A Kedvezményezett legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet, ha a Szerződés hatályának időtartama alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdésében meghatározott körülmények bármelyike bekövetkezik. Ezzel összefüggésben a Kedvezményezett adatainak változását érintő bejelentési kötelezettség, az alábbi esetekben szerződésmódosítás kezdeményezésének minősülnek, amelyet az előírt formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni a Közreműködő Szervezetnél a tudomásra jutástól számított 8 napon belül: a) a támogatásra kijelölt bankszámlaszám változása vagy megszűnése (Új bankszámla nyitása, vagy nem a támogatásra kijelölt bankszámla megszűnése nem minősül módosításnak, ebben az esetben a Kedvezményezettnek csak tájékoztatási illetve új felhatalmazó levél benyújtási kötelezettsége van, a változást követő 8 napon belül. ) b) név, székhely/telephely, postacím, aláírásra jogosult személy, adószám, statisztikai szám változás, témavezető/kapcsolattartó változás, cím változás (továbbá a előtti pályázati felhívás támogatottja esetén:megvalósítási helyszín változás). 5

6 Minden további szerződésben rögzített adat változásáról is tájékoztatni kell a Közreműködő Szervezetet, de azokra formai előírás nincs Ha a támogatás feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Ezzel összefüggésben a támogatás feltételeit érintő bejelentési kötelezettség, az alábbi esetekben szerződésmódosítás kezdeményezésének minősülnek, amelyet az előírt formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni a Közreműködő Szervezetnél a tudomásra jutástól számított 8 napon belül, de (ÁFA levonási jog kivételével) legkésőbb az érintett munkaszakasz vagy a projekt szerződésben megjelölt megvalósítási határidejét megelőző 30 nappal : a) az egyes munkaszakaszokhoz tartozó elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása előre láthatóan 30 napot meghaladóan késik, b) a projekt vagy az adott munkaszakasz megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest késik, c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője, d) az ÁFA levonási jogosultságban változás következik be, e) a projekt összköltsége csökken, f) a megvalósítás helyszíne változik, g) tagcsere, tagkiválás szükséges, h) jogutódlás esete áll fenn, i) szakmai tartalom változtatása szükséges. Amennyiben a Kedvezményezett nem kezdeményezte a szerződés módosítását a teljesítési határidő előtt legalább 30 nappal, abban az esetben a hatályos támogatási szerződés szerint köteles benyújtani a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. A bejelentést követően a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás feltételeinek módosítására, a Szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, vagy más szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni. Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az Támogató előzetesen hozzájárul. A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt feltételeknek megfelel vagy ha jogszabályon alapuló jogutódlás következik be, és ahhoz az Támogató előzetesen hozzájárul. 6

7 3.5. A Közreműködő Szervezethez benyújtott Szerződés módosítására irányuló - a 3.3 és 3.4 pont soraiban nevesített - kérelemnek kizárólag az egyszeri hiánypótlására van lehetőség. Amennyiben a hiánypótlásra nem az előírt határidőn belül, vagy hiányosan, hibásan kerül sor, úgy a Közreműködő Szervezet a meglévő információk birtokában dönt a kérelem elfogadhatóságáról A Kedvezményezettnek a projekt futamideje során munkaszakaszonként egyszeri alkalommal van lehetősége benyújtani a Szerződés módosítására irányuló kérelmet. Ez alól kivételt képez a támogatás szempontjából releváns adatokban történt változások bejelentése (adatváltozás bejelentő), illetve a jogszabályi előírás miatt szükséges módosítások A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy a kérelem elutasítása esetén, a döntést követő 10 munkanapon belül az elutasítást és annak indoklását. A Támogató által hozott döntés alapján a Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek, ellenkező esetben a kérelemre vonatkozó Támogatói döntés érvényét veszti, a kérelem automatikusan elutasításra kerül. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve a Kedvezményezett részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Támogató erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A Támogató akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, amennyiben a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség. Az ÁSZF módosítása eltérő kikötés hiányában az NFM honlapján történő közzététellel lép hatályba. 4. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. 5. Támogatás felfüggesztése 7

8 A Támogató jóváhagyásával a Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. A Támogató jóváhagyásával a Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a) a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, b) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja, c) a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig, d) helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, e) szerződésszegés áll fenn, f) a biztosítékot a Kedvezményezett a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal bocsátotta rendelkezésre, és az érintett biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezett nem igazolja, g) a Kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében sem pótolja, h) a Szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a Szerződéstől történő elállást teheti szükségessé i) a 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdésében meghatározott esetben. A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását: a) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Közreműködő Szervezethez, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé, b) ha az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés eredménye azt indokolttá teszi c) szerződésszegés gyanúja alapján Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által kitűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott intézkedések és jogkövetkezmények nem mentesítik a jogszabályokban, a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 6. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 6.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy a támogatást nem a szerződésnek megfelelően használja fel, a támogatást a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizeti. 8

9 A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett: a támogatást jogszabálysértő vagy szerződésellenes módon, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljának megvalósítására használja fel, a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, ha a Szerződés, annak melléklete vagy az ÁSZF teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem vagy határidőben nem tesz eleget, így különösen ha: a) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, b) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel, c) a Kedvezményezett a szerződésben meghatározott feladatok teljesítését a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül neki felróható okból nem kezdi meg és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, d) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben, ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt tájékoztatási, bejelentési, nyilatkozattételi, információszolgáltatási és egyéb együttműködési kötelezettségének, e) a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, időszakos beszámoló valamint záró beszámoló esetében 30, a fenntartási időszakban 30 napon belül, és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a beszámolót/jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, f) a Kedvezményezett a saját forrást nem vagy nem a szerződésben meghatározott mértékben használ fel, g) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette, h) a Projekt fenntartási időszakára előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti, i) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, j) a 146/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben, az Ávr-ben vagy a pályázati útmutatóban és a pályázati felhívásban a Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott és a Kedvezményezett által megtett nyilatkozatait a Kedvezményezett visszavonja, k) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, a Szerződés vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek Szerződésszegés jogkövetkezményei Projektfelügyeleti rendszer működtetése Amennyiben a projekt szerződésszerű megvalósítása veszélybe kerül, a Támogató jogosult a támogatási szerződéstől való elállást megelőzően a projekt szerződésszerű megvalósításához szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen a 9

10 projektmenedzsment költségeket csökkenteni, azok kifizetését feltételekhez kötni, projektfelügyelőt kirendelni, a kedvezményezett a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó forrásokhoz való hozzáférését ideiglenesen korlátozni, valamint a támogatás részleges visszavonásáról/csökkentéséről rendelkezni. A projektfelügyelő a projektek megvalósulásának támogatása és végrehajtásának ellenőrzése érdekében, megbízólevél alapján meghatározott időszak-, feladat- és hatáskörben biztosítja a sikeres projektmegvalósítás feltételeit azon adminisztratív, illetve menedzsment problémákkal küzdő projektek esetében, amelyeknél fennáll a megvalósítás elmaradásának veszélye. A Támogató ezen intézkedéseket a projekt a hatályos támogatási szerződésben vállalt - ütemezéséhez való visszaállásig teheti meg. Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez való visszaállás a Támogató által meghatározott - határidőre nem történik meg, a Támogató elállhat a támogatási szerződéstől Projektmenedzsment támogatás csökkentése Amennyiben a Projekt elfogadott költségvetése tartalmaz a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan elszámolható költséget, annak összegét csökkenteni kell, amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységéből fakadó kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem a jogszabályoknak megfelelően teljesíti, továbbá amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem a szerződésben, vagy az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékét a Közreműködő Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja meg szabálytalansági eljárás keretében. Az elvonás mértéke meghatározott az alábbi esetekben: a) 25%, amennyiben a benyújtott kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet legalább két alkalommal alapvető hibák, hiányosságok miatt utasítja el, b) 25%, amennyiben a projektfelügyeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és ütemtervben foglalt, a Kedvezményezett felelősségi körébe utalt intézkedéseket a Kedvezményezett legalább két alkalommal nem valósítja meg az előírt határidőre, c) 25%, amennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított áfa-előleget nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy arról a támogató felé határidőben nem számol el, d) 50%, amennyiben a 3. pont szerinti szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következik be, vagy a változásbejelentés, szerződésmódosítás kezdeményezési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, e) 50%, amennyiben a projektfelügyeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és ütemtervben foglalt, a Kedvezményezett felelősségi körébe utalt intézkedéseket a Kedvezményezett legalább három alkalommal nem valósítja meg az előírt határidőre, f) 100%, amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő, jogszabályban meghatározott időtartamon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, vagy a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását igazolja Elállás a Szerződéstől Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Az elállás, illetve felmondás alapjául szolgáló okok különösen: 10

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

)Jj. számú előterjesztés

)Jj. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere )Jj. számú előterjesztés ' Előterjesztés a Képviselő-testület részére a TÉR_ KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A"

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4.1 PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT KOMBINÁLT MIKROHITEL C. PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRA AMELY LÉTREJÖTT 2012.. NAPJÁN NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÉPVISELETÉBEN

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben