GOP l/m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666"

Átírás

1 GOP l/m TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése" című pályázati kiírására beérkezett Ingatlan vásárlás Gál Judit Erzsébet egyéni vállalkozó részére., című pályázatot (továbbiakban: Pályázat), elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) Postacím: 1539 Budapest, Pf Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: másrészről Gál Judit Erzsébet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 3300 Eger, Dobó utca 10. Székhely: 3300 Eger, Dobó utca 10. Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: Adószám/adóazonosító jel: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Cégjegyzésre jogosult képviselője: Gál Judit Erzsébet (Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között a támogatási döntés időpontjától az alábbiak szerint 1. Előzmények A Támogató az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: GOP) keretén belül Mikrovállalkozások fejlesztése" tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett G O P -2.l.l-ll/M azonosító számon regisztrált, napon pályázatot nyújtott be, a jelen Támogatói Okirat mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatói Okirathoz nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató támogatásban részesített. A Támogató i döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból. A jelen Támogatói Okirat mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projektjavaslat/pályázat mellékletek,4t\g

2 GOP /M benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatói Okirathoz. 2. Támogatási jogviszony tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek között támogatási jogviszony jön létre az alábbiak szerint: A támogatási jogviszony tárgya a Ingatlan vásárlás Gál Judit Erzsébet egyéni vállalkozó részére." című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a támogatási jogviszony keretében kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget A jelen Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Támogatói Okirattal egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: A Projekt megvalósítás tényleges kezdő időpontját a Kedvezményezett köteles az 5. sz. melléklet szerinti bejelentési űrlap alkalmazásával haladéktalanul bejelenteni Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében a 3.1. pontban meghatározott időpontot követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni, amennyiben azok megfelelnek az 5. sz. mellékletben ismertetett megkezdési kritériumoknak. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt megvalósítás befejezése/fizikai befejezése, befejezése és lezárása A Projekt megvalósítás befejezése/fizikai befejezésének tervezett n apjfi' y

3 A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt tényleges megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését (támogató döntést) követő 12 hónapon belül A záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb március 31. A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetési kérelem benyújtásával. A támogatás igénybevétele utólag, a projekt befejezését követően, teljesítmény- és forrásarányosan történhet, összesen egy alkalommal, azaz egyösszegű elszámolással. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközt aktiválták, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott záró beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatói Okiratban a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Ha a Támogatói Okirat a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta A Projekt keretében a pontban szereplő projekt megvalósítás befejezése/fizikai befejezése napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti: 3300 Eger, Sóház u hrsz. Több megvalósítási helyszín: Irány ítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszáztizenkétezer-százhuszonhat forint A Projekt elszámolható összköltségei A Projekt elszámolható költségeit jelen Támogatói Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

4 GOP /M Az elszámolható költségek részletezését a jelen Támogatói Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza. Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a kapcsolódó hitel összegének változatlanul tartása és az önerő összegének csökkentése mellett a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Támogatói Okiratban foglalt támogatási összegre jogosult, a költségnövekményt a Kedvezményezettnek önerőből kell finanszíroznia A Projekthez felhasználásra kerülő források A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Támogatói Okirat 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke A támogatási jogviszony keretében nyújtott támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének %-a, de legfeljebb Ft, azaz kilencmillió-nyolcszáztizenötezer-négyszázötvenhat forint, amely csekély összegű (de minimis) támogatás. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három egymást követő pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Támogatói Okirat szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: %. Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles A támogatás összetétele A támogatás összegének 85%-a, vagyis Ft, azaz nyolcmillióháromszáznegyvenháromezer-százharmincnyolc forint az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a, vagyis Ft azaz egymilliónégyszázhetvenkétezer-háromszáztizennyolc forint pedig Magyarország központi költségvetéséből származik. 5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles. 6. Záró rendelkezések pr r r' Jelen Támogatói Okirat 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A4elfen Támogatói Okirathoz csatolt valamennyi melléklet, és a jelen Támogatói Okirathoz fizikai

5 értelemben nem csatolt, de a jelen Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Támogatói Okirathoz ténylegesen csatolásra kerültek-e A támogatási jogviszony vonatkozásában a jelen Támogatói Okirat tartalma, az ÁSZF, és a vonatkozó jogszabályok, így különösen 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet irányadó. A jelen Támogatói Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosul Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Támogatói Okirat alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, Támogatói Okirat módosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), a kötelezettség vagy igény Kedvezményezett általi teljesítésének kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Támogatói Okiratból fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, a kötelezettség Kedvezményezett általi teljesítésének kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül A Szerződő Felek a támogatási jogviszony fennállásának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki, amelyhez kapcsolódóan a következő információk megadásra kerülnek: kapcsolattartó neve, postacíme, telefon és telefax száma és elektronikus levélcíme. Változás esetén a Felek a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011. Korm. rendelet okban foglalt szabályokat kell alkalmazni A jelen Támogató Okirat hatályba lépésének napja megegyezik a Projekt támogatási döntésének időpontjával A Kedvezményezett a támogatási kérelem beadásával szavatolja, hogy - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak, és hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6

7 GOP /M l.sz. melléklet A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI Támogatói okirat száma: G O P -2.1.l-ll/M Kedvezményezett: Gál Judit Erzsébet Tevékenységek költségkategóriák 2011 (Ft) 2012 (Ft) 2013 (Ft) 2014 (Ft) Összesen (Ft) Eszköz beszerzése Információs technológia fejlesztés (hardver) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó (szoftver) Infrastruktúra, ingatlanépítés, bővítés, korszerűsítés Ingatlanvásárlás - telek O Ingatlanvásárlás - felépítmény Le nem vonható ÁFA Összesen Támogató megbízásából a osztályvezető MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. fu A <j -ívíő gy a r. Pibksagfejlesztósi Központ Zrt Budapest Víoi út 83. Kelt: Budapest, 2013.á & 15: napján.

8 GOP /M sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE Támogatói okirat száma: G O P -2.l.l-ll/ M Kedvezményezett: Gál Judit Erzsébet Tevékenységek kategóriák ktg. Infrastrukturális és ingatlan beruházás - építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás Infrastrukturális és ingatlan beruházás - ingatlan vásárlás - felépítmény VTSZ, TESZOR, Számviteli kát Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Élsz. költség Egységár ' Darabszám Le nem Összesen megnevezése (Ft) (Db) vonható ÁFA (Ft) (Ft) Felújítás Ingatlanvásárlás Kelt: Budapest, napján.

9 GOP / M sz. melléklet FORRÁSOK Támogatói okirat száma: G O P -2.l.l-ll/ M Kedvezményezett: Gál Judit Erzsébet Források (Ft) I. Saját forrás l/ l. a támogatást igénylő hozzájárulása /2. partnerek hozzájárulása 0 1/3. bankhitel 0 1/4. egyéb 0 II. Egyéb támogatás: mikrohitel III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: Összesen Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. WiAtí-Magyar G a z d a I l l e s z t é s i Központ Zrí Budapest, Váci út 83. Kelt: Budapest, 20S& napján.

10 GOP l/m sz. melléklet A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI Támogatói okirat száma: GO P-2.1.l-ll/M Kedvezményezett: Gál Judit Erzsébet A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át. T*0,5< Szx+ Sz2 Ahol: Szí: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben Sz2: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerülnek ellenőrzésre. Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Kiíio-iKiű'ayar a z d a s á g f ^ z t é s i Központ Zrt Budapest Váci út 83. Kelt: Budapestf napján.

11 GOP /M sz. melléklet A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÉNYLEGES KEZDŐ IDŐPONTJA (MEGKEZDÉSÉNEK IDŐPONTJA) Amennyiben a támogatott projekt a Támogatói Okirat hatályba lépését megelőzően megkezdődött, úgy jelen Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a támogatott projekt a Támogatói Okirat hatályba lépését követően kezdődött meg, úgy a projekt alábbiak szerint definiált megkezdését követő 30 napon belül kell benyújtani a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére. Támogatói okirat száma: GOP /M Kedvezményezett: Gál Judit Erzsébet Kijelentem, hogy a fenti számon nyilvántartásba vett pályázatom szerinti Projekt megvalósítását (beruházást) év... hónap... napján megkezdtem19, (az itt feltüntetett dátum a Támogatói Okirat 3.1 pontjában a Projekt tervezett kezdő időpontjaként feltüntetett időpont helyett a Projekt tényleges kezdő időpontjára vonatkozó nyilatkozat). A megkezdettség jogcíme: (A megfelelő részt kérjük X-szel jelölni szíveskedjen.) a. építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: - az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva), olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan b. gép, berendezés, anyag, termék, immateriális javak beszerzését tartalmazó projekt esetén: - az első beszerzendő gép, berendezés, anyag, termék, immateriális javak stb. írásbeli megrendelése, vagy - amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre a megvalósításra megkötött első szerződés megkötésének dátuma, vagy - megrendelés és szerződés nélkül beszerzett eszköz, berendezés, termék esetén a számlán feltüntetett gazdasági teljesítés, a számla kiállítás és a számla kiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi dátum c. ingatlan vásárláshoz kapcsolódó projekt esetén: - amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja - előzetes megrendelés hiányában az adásvételi szerződés létrejöttének napja; g Tudomásul veszem a megkezdettség alábbi, jogszabályokban és pályázati útmutatóban részletezett rendelkezéseit, és a jelen nyilatkozatot az alábbiakra is tekintettel állítom ki:

12 GOP /M Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (eszköz vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A pályázat benyújtását követő napig - nem köthető vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződés, megállapodás a Projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a m egkötött szerződés hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik) - nem állítható ki megrendelés a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megrendelés hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik). - nem minősül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételéhez kapcsolódóan létrejött előszerződés/szándéknyilatkozat. A projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzéséről, megrendeléséről szóló számla, egyszerűsített számla, vagy előlegszámla kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a pályázat benyújtását követő napnál. A Projekt a pályázat benyújtásának napján vagy azt megelőzően történő megkezdése (szerződéskötés, megrendelés, számla kiállítása és befogadása, stb) a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után. Kedvezményezett Gál Judit Erzsébet képviseletében: Gál Judit Erzsébet P.H. Kelt:..., év h ó n a p...napján.

13 GOP /M A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TÉNYLEGES IDŐPONTJA 6. sz. melléklet Támogatói okirat száma: GOP /M Kedvezményezett: Gál Judit Erzsébet Kijelentem, hogy a fenti számon nyilvántartásba vett pályázatom szerinti Projekt fizikai befejezése é v...h ó n a p...napján megtörtént. A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül: eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításának napja, információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver) esetén a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja, ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerős használatbavételi engedély), infrastrukturális beruházás esetén a szükséges, jogerős szakhatósági engedély kiállításának napja, ingatlan vásárlás esetén a tulajdonjog földhivatal általi bejegyzése és a Kedvezményezett vállalkozás székhelyként/telephelyként/fióktelepként történő bejegyzése az érintett ingatlanra. A projekt a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 152. (1) bekezdése értelmében akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikai befejezésére sor került, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját (záró beszámoló), elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követő 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Kedvezményezett Gál Judit Erzsébet képviseletében: Gál Judit Erzsébet P.H. Kelt: é v...h ó n a p... napján.

14

15 SZÉCHÉNYI TERV HúrKO/PO-VT C'ílPíMrrfK«íSitVeieiííi nyj'/síttürtásf -ocre Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel (a továbbiakban: Kedvezményezett) megkötött valamennyi támogatási szerződésre és számukra kiadott valamennyi támogatói okiratra (a továbbiakban együtt: Szerződés) kiterjed. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak az irányadó jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. Ahol a jelen ÁSZF támogatási szerződést vagy Szerződést említ, azon támogatói okiratot is érteni kell. A Szerződés megkötése alatt támogatói okirat esetében a támogatói okirat hatálybalépését (a támogatási döntés időpontja) kell érteni. Ha a jelen ÁSZF a Szerződés aláírásához a Kedvezményezett valamely nyilatkozatát köti, támogatói okirat esetében úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett a nyilatkozatot a támogatási jogviszony létrejöttének időpontjában megtette. A Szerződéstől történő elállás alatt a támogatói okirat esetében a támogatói okirat visszavonását kell érteni. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy: a) nem minősül az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. törvény 6. -a szerinti munkáltatónak, b) az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, bb) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szól törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatály alá, és be) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül, c) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

16 A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek, ha a támogatás feltételeiben változás következik be, továbbá köteles bejelenteni minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, így különösen, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Projekt adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során az általa megkötött szerződésekben (szállítói szerződések) köteles kikötni az elállás jogát arra az esetre, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul. 2. Biztosítékok Amennyiben a Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -a alapján biztosíték adására kötelezett, a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -a szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint. A záró kifizetési igényléshez a biztosíték értékét csak abban az esetben szükséges kiegészíteni, ha a kedvezményezett által a fenntartási időszakban nyújtandó biztosíték értékét nem éri el az addig nyújtott biztosíték értéke. Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási összeget elérő biztosítéki értékig kérhető. A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján a fenntartási kötelezettség megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk, kivéve, ha ettől jogszabály eltérően rendelkezik. Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is - szükség esetén - módosítani, kiegészíteni kell. 3. Támogatás kifizetése 3.1. Támogatási előleg Amennyiben a Támogató a felhívásban az előleg igénybevételét lehetővé tette, az előleg igénybevételéről Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szervezetnél. Előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető a Pályázati Felhívásban meghatározott mértékig. Nem igényelhet előleget a Kedvezményezett, ha a támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor. A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott előlegigénylési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a

17 Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet. Előleg engedményezésére nincs lehetőség. Amennyiben a Kedvezményezett biztosíték adására kötelezett, az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább az igényelt előlegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg folyósítását követő 6 hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten visszafizetni. Az előleg visszafizetés teljesítéséig, vagy a Közreműködő Szervezet általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül. Abban az esetben, ha az igénybe vett előleg és az igénybe veendő támogatás együttes összege eléri a megítélt támogatás 80%-át, K+F projektek esetében 90%-át, további támogatás ezt követően csak akkor folyósítható, ha a Kedvezményezett az előleg teljes összegével elszámolt. A Kedvezményezett a kifizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha - legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított előleggel, vagy - az előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést és az időszakos, valamint záró beszámolót - a Szerződés hatálybalépését követően - a Közreműködő Szervezethez elektronikusan nyújtja be a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületről elérhető on-line alkalmazáson keresztül. A kifizetés-igénylés, illetve a beszámoló mellékleteit elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelve) szükséges csatolni a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen. Számlaösszesítő benyújtása esetén a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt eredeti példányt szkennelt formában, valamint xls" formátumban elektronikusan csatolni kell. Amennyiben a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felület infrastrukturális feltételei nem vagy csak részben biztosítottak, a dokumentumokat elegendő elektronikus adathordozón benyújtani: a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget ad arra, hogy az első kifizetési igényléshez mellékelve kerüljön benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga, b) a Kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési kérelem, c) a számlaösszesítők, d) időszakos, illetve záró beszámoló e) ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés előírja, záró kifizetési igénylés esetén a könyvvizsgálói igazolás. A 3.4. pont szerinti kifizetési határidőt a dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől kell számítani A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:

18 Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek - illetve engedményezés esetén az engedményesnek - a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés azonosító számának feltüntetésével; Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 200 ezer forintot. Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell a Pályázati Felhívásnak Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz a GOP-...jelű pályázatokra vonatkozóan" című mellékletében meghatározott egyéb dokumentumokat A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: a) a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a támogatás elszámolására benyújtásra került" szöveget; b) a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát; c) idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 napon belül legfeljebb 15 napos határidővel jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a hiány pótlására és hiba javítására adott határidőn belül nem lejártát követő 7 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye Ha a kedvezményezett által benyújtott előlegigénylés, időszakos vagy záró beszámoló, illetve időközi vagy záró kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, a KSZ az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában. A tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő nem függeszti fel a jogszabályban előírt kifizetési határidőt. A tisztázó kérdésre tűzött határidőn túl beérkezett választ a Támogató figyelmen kívül hagyja. Ha a kedvezményezett a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a Támogató az időszakos beszámolót, illetve a kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján bírálja el A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a kifizetés felfüggesztésének időtartama, a Szerződés módosítása, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az NFÜ honlapján közlemény formájában közzétett év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok időtartama nem számítanak bele. A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő, a számlavezető pénzintézet által leigazolt, a Kedvezményezetthez tartozó bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

19 3.6. Amennyiben a támogatás az 3.5. pontban foglalt határidőben, a Támogatónak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatás tartalma. Engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet az engedményes számára fizet késedelmi kamatot. Ha egy, a Projekt keretében teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. (6) és (7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. A Közreműködő Szervezet és a Támogató az időszakos és záró beszámolón kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni. Amennyiben az időszakos beszámoló elutasításra kerül, a kapcsolódó kifizetési igénylésben igényelt támogatási összeg nem folyósítható. A Közreműködő Szervezet az elutasítás fényéről és annak okairól értesítést küld. Ebben az esetben a Kedvezményezett a soron következő beszámolójában nem csak az azzal érintett időszakról, hanem az elutasítással érintett beszámolási időszakról is köteles beszámolni, bemutatva abban az elutasítás indokainak megoldására tett lépéseket Pénzügyi zárás A záró kifizetés folyósítását követően a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását, és az addig teljesített kifizetések, valamint szerződés alapján kifizethető támogatás összegének figyelembe vételével intézkedik a szükséges pénzügyi záró-korrekció (kifizetés/visszakövetelés) elvégzése iránt. Fenntartási kötelezettség előírása esetén a fenntartási időszak leteltét követően a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés végső pénzügyi zárását, és intézkedik a további szükséges pénzügyi záró-korrekció (kifizetés/visszakövetelés) elvégzése iránt Az 1000 Ft-ot meg nem haladó összegű, pozitív egyenlegű pénzügyi zárás esetén a Közreműködő Szervezet támogatás folyósítását nem teljesíti. 4. Szerződésmódosítás 4.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással ellátva kell előterjesztenie. Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős. A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

20 4.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; b) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. A Kedvezményezett legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek, ha a Szerződés hatályának időtartama alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdésében meghatározott körülmények bármelyike bekövetkezik. A bejelentést követően a Közreműködő Szervezet a Szerződésben rögzített határidőn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, valamint a Támogató a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem beérkezését követő 30 - indokolt esetben 60 - napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy - a kérelem elutasítása esetén - az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti. A Szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt kivételektől eltekintve. Amennyiben a projekt egy vagy több, a pályázati felhívásban meghatározott önállóan támogatható eleme már megvalósult, az NFÜ támogatási szerződés módosításával kezdeményezheti a projekt szakmai tartalmának módosítását Amennyiben a Kedvezményezettnek a Projekt érdekében felmerülő költségeihez kapcsolódó adólevonási jogában változás következik be, azt haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFA-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFA-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításában meghatározottak szerint köteles visszafizetni Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve a Kedvezményezett részére a Szerződésben, illetve a jelen ASZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat 12. sz. melleklet Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat NYILATKOZAT Alulirott Dekan Janos polgarmester Hereg Kozseg Onkormanyzata neveben nyilatkozom, hogy az elolegigenylesrol szolo nyilatkozat palyazatomra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben