Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel (a továbbiakban: Kedvezményezett) megkötött azon támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) terjed ki, amelyek vonatkozásában a 146/2010 (IV.29) Korm.rendelet az irányadó. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés mutatkozik, az utóbbi rendelkezései lesznek az irányadók. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak az irányadó jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerüléséről való tudomásszerzést követő legkésőbb 8 napon belül köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projekt adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. A Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy csak abban az esetben számolhat el a projekt keretében általános forgalmi adót, ha a Kedvezményezettnek külön jogszabály szerint a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. A Kedvezményezett az áfa levonási jogával kapcsolatban a pályázati adatlapon nyilatkozik. 2. Támogatás kifizetése 2.1. Előleg Az előleg igénybevételéről Kedvezményezettnek előlegigénylést szükséges benyújtania a Közreműködő Szervezethez. Előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához igényelhető a Pályázati Felhívásban és a Támogatási szerződésben meghatározott mértékig.

2 A Közreműködő Szervezet intézkedése alapján a Támogató az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott előlegigénylési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet. Előleg kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az előlegigényléshez az adott munkaszakaszhoz szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást benyújtotta. Előleg engedményezésére nincs lehetőség. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban a szerződésben meghatározott határidőre nem nyújtott be előleg elszámolást és a határidő módosítását nem kezdeményezte, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésszerű használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell. Az előleg visszafizetés teljesítéséig, vagy a Támogató általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása a Kedvezményezett szerződés szegésének minősülhet. A támogatási összeg utolsó, a pályázati felhívásban ill. egyedi döntésű szerződés esetén a döntésben meghatározott mértéke csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja A támogatás folyósítása A projekt költségeinek elszámolása a szerződésben rögzített projekt kezdetének dátumától lehetséges. A projektre elszámolni kívánt költségek mind a támogatás, mind a saját forrás oldalon kizárólag a pályázati útmutatóban és felhívásban rögzített a projekthez szorosan kapcsolódó költségek lehetnek. A költségelszámolás kezdő időpontja a projekt kezdési időpontjára figyelemmel és forrástól függően saját forrás terhére a pályázat benyújtását követő naptól, a támogatás terhére a támogatás odaítéléséről szóló döntés napjától lehetséges. Saját forrás terhére a pályázat benyújtásának napját, ill. támogatás terhére a döntés napját megelőzően nem állítható ki megrendelés, nem köthető vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződés, megállapodás a projekt részét képező bármely beszerzésre és szolgáltatás igénybevételére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megkötött szerződés hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik). A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést és az időszakos, valamint záró beszámolót valamint azok mellékleteit - a Közreműködő Szervezethez elektronikusan (CD-n, a számlaösszesítőt excel fájlban) és papír alapon nyújtja be a Szerződés hatályba lépése után, a munkaszakasz befejezését követő 30 napon belül ünnepnap vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon. A és pont szerinti kifizetési határidőt a papír alapon benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől kell számítani. 2

3 A támogatási szerződés értelmében tisztázó kérdés szükségessége esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató az időszakos és záró beszámolón kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a projektre vonatkozóan információt, illetve a teljesítést alátámasztó dokumentumot kérni, a kedvezményezett pedig köteles azt 5 napon belül megadni. A támogatások folyósítása - a kamattámogatás kivételével a ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva, teljesítés- és forrásarányosan, utólag történik (utófinanszírozás), közvetlenül a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára történő utalással, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell a külön meghatározott egyéb alátámasztó dokumentumokat A Közreműködő Szervezet a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról, vagy elutasítás esetén a további eljárásról, legfeljebb a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás beérkezésétől számított 45 napon belül dönt Ha a Kedvezményezett a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás tekintetében jelentési kötelezettségét határidőben nem vagy hiányosan teljesíti, a Közreműködő Szervezet a határidő lejártát követő 20 munkanapon belül legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja a szakmai beszámolási és a pénzügyi elszámolási kötelezettségnek a felszólítás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül történő hiánytalan teljesítésére. Ha a kedvezményezett a fenti határidőt neki felróható módon elmulasztja, késedelmi kötbér fizetésére köteles a 146/2010. (IV.29. ) Korm. rendelet 42. -ban foglaltak szerint A Közreműködő Szervezet intézkedése alapján a Támogató a hiánytalan szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását követő 60 napon belül folyósítja a támogatást, illetve előleg és időközi kifizetés esetén a támogatás fennmaradó részét. A Közreműködő Szervezet és a Támogató az időszakos és záró beszámolón kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni. A Kedvezményezett köteles a teljesítését dokumentálni, köteles a projekt költségeiről, azaz a támogatási összeg, valamint a vállalt saját forrás és egyéb forrás felhasználásáról a szerződésnek megfelelően a hatályos rendelkezések betartásával könyvelésileg és a teljesítés kapcsán keletkezett háttér-dokumentációk tekintetében is elkülönített nyilvántartást vezetni. A támogatási összeg átutalása és felhasználása közötti időben keletkezett kamat összegét is könyvelésileg elkülönítetten kell kimutatni. A kamat kizárólag a projekt céljára fordítható A projekt befejezése A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt befejezésekor a projekt megvalósításáról összefoglaló záróbeszámolót nyújt be a Közreműködő Szervezet részére nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. A záróbeszámolót a Kedvezményezett a projekt befejezését követő 30 napon belül köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént és a Támogató a záróbeszámolót elfogadta. 3

4 2.5. A projekt zárása a) A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezettnek további, a szerződésben, vagy a pályázati felhívásban meghatározott kötelezettsége nincs és a projekt a támogatási szerződés pontja szerint befejeződött, vagy b) ha a támogatási szerződés, vagy a pályázati felhívás a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz (fenntartási időszak meghatározásával), a támogatott projekt tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a projektzáró levél elkészült. és az inkasszó visszavonási igazolása kiadása megtörtént A konzorcium működésére vonatkozó előírások Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, a kedvezményezettek konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzítik a konzorcium belső munkamegosztását és a bevitt, illetve létrehozott szellemi alkotások tulajdonjogára vonatkozó szabályozást. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorcium tagjai a jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt a konzorcium, illetve a konzorciumi tagok teljes körű képviseletére. A konzorcium vezetője a teljes projekt megvalósításáért felel. A konzorcium valamely tagja által - a konzorcium nevében - kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges. A konzorcium részére odaítélt támogatást a támogató közvetlenül utalja az egyes konzorciumi tagok számára. A Konzorciumvezető összehangolja a Kedvezményezettek tevékenységét a támogatási szerződésben meghatározott projekt szerződésszerű teljesítése érdekében. Amennyiben a Konzorciumvezető a támogatási szerződéstől eltérő teljesítést tapasztal, köteles a Kedvezményezettet figyelmeztetni, és felszólítani a szerződésszerű teljesítésre, köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet. Szükség esetén a Konzorciumvezető a Kedvezményezettek bármelyikétől a szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentumokat, számlákat, adatokat kérhet. Intézkedése eredménytelensége esetén a nem szerződésszerűen teljesítő Kedvezményezettről és a teljesítéssel kapcsolatos mulasztásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Közreműködőt. A Kedvezményezettek kötelesek a Konzorciumvezető részére előre meghatározott határidőre a jelen szerződés szerinti jelentések, dokumentációk, beszámolók összeállításához szükséges adatokat, dokumentációkat rendelkezésre bocsátani, és minden olyan tevékenységet elvégezni, amely szükséges a projektről történő információszolgáltatáshoz. A Konzorciumvezető továbbítja a Kedvezményezettektől kapott, a projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentumot és lényeges információt a Közreműködőhöz. A dokumentumok aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás és a pénzügyi felhasználás a támogatói döntésnek és a szerződés mellékletében vállaltaknak megfelel. 4

5 A Konzorciumvezető köteles mind a Kedvezményezetteket, mind a Közreműködőt haladéktalanul tájékoztatni minden olyan eseményről, amely a projekt megvalósítását érinti. A Kedvezményezettek kötelesek a Konzorciumvezetőt haladéktalanul tájékoztatni minden olyan eseményről, amely a projekt megvalósítását érinti, illetve amelyet közvetlenül hoztak a Közreműködő és/vagy a Támogató tudomására. A konzorciumi tagok a jelen projekt megvalósításához szükséges magánjogi szerződés egymás között csak és kizárólag a többi konzorciumi tag értesítése és az Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása mellett köthetnek. 3. Szerződés-módosítás 3.1. A támogatási szerződés módosítását a Kedvezményezett, a Támogató és a Közreműködő Szervezet egyaránt jogosult kezdeményezni. A Szerződés bármiféle módosítása, - beleértve az ahhoz csatolt mellékletek módosítását is - csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél vagy a jelen ÁSZF 2.6 pont alapján felhatalmazott konzorciumvezető aláírásával érvényes, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítás iránti kérelmét megfelelő indoklással ellátva, kell előterjesztenie Ha a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő nem szerződésszerű teljesítésért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős A Kedvezményezett legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet, ha a Szerződés hatályának időtartama alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdésében meghatározott körülmények bármelyike bekövetkezik. Ezzel összefüggésben a Kedvezményezett adatainak változását érintő bejelentési kötelezettség, az alábbi esetekben szerződésmódosítás kezdeményezésének minősülnek, amelyet az előírt formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni a Közreműködő Szervezetnél a tudomásra jutástól számított 8 napon belül: a) a támogatásra kijelölt bankszámlaszám változása vagy megszűnése (Új bankszámla nyitása, vagy nem a támogatásra kijelölt bankszámla megszűnése nem minősül módosításnak, ebben az esetben a Kedvezményezettnek csak tájékoztatási illetve új felhatalmazó levél benyújtási kötelezettsége van, a változást követő 8 napon belül. ) b) név, székhely/telephely, postacím, aláírásra jogosult személy, adószám, statisztikai szám változás, témavezető/kapcsolattartó változás, cím változás (továbbá a előtti pályázati felhívás támogatottja esetén:megvalósítási helyszín változás). Minden további szerződésben rögzített adat változásáról is tájékoztatni kell a Közreműködő Szervezetet, de azokra formai előírás nincs. 5

6 3.4. Ha a támogatás feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Ezzel összefüggésben a támogatás feltételeit érintő bejelentési kötelezettség, az alábbi esetekben szerződésmódosítás kezdeményezésének minősülnek, amelyet az előírt formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni a Közreműködő Szervezetnél a tudomásra jutástól számított 8 napon belül, de (ÁFA levonási jog kivételével) legkésőbb az érintett munkaszakasz vagy a projekt szerződésben megjelölt megvalósítási határidejét megelőző 30 nappal : a) az egyes munkaszakaszokhoz tartozó elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása előre láthatóan 30 napot meghaladóan késik, b) a projekt vagy az adott munkaszakasz megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest késik, c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője, d) az ÁFA levonási jogosultságban változás következik be, e) a projekt összköltsége csökken, f) a megvalósítás helyszíne változik, g) tagcsere, tagkiválás szükséges, h) jogutódlás esete áll fenn, i) szakmai tartalom változtatása szükséges. Amennyiben a Kedvezményezett nem kezdeményezte a szerződés módosítását a teljesítési határidő előtt legalább 30 nappal, abban az esetben a hatályos támogatási szerződés szerint köteles benyújtani a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. A bejelentést követően a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás feltételeinek módosítására, a Szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, vagy más szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni. Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az NFÜ előzetesen hozzájárul. A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt feltételeknek megfelel vagy ha jogszabályon alapuló jogutódlás következik be, és ahhoz az NFÜ előzetesen hozzájárul A Közreműködő Szervezethez benyújtott Szerződés módosítására irányuló - a 3.3 és 3.4 pont soraiban nevesített - kérelemnek kizárólag az egyszeri hiánypótlására van lehetőség. Amennyiben a hiánypótlásra nem az előírt határidőn 6

7 belül, vagy hiányosan, hibásan kerül sor, úgy a Közreműködő Szervezet a meglévő információk birtokában dönt a kérelem elfogadhatóságáról A Kedvezményezettnek a projekt futamideje során munkaszakaszonként egyszeri alkalommal van lehetősége benyújtani a Szerződés módosítására irányuló kérelmet. Ez alól kivételt képez a támogatás szempontjából releváns adatokban történt változások bejelentése (adatváltozás bejelentő), illetve a jogszabályi előírás miatt szükséges módosítások A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy a kérelem elutasítása esetén, a döntést követő 10 munkanapon belül az elutasítást és annak indoklását. A Támogató által hozott döntés alapján a Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek, ellenkező esetben a kérelemre vonatkozó Támogatói döntés érvényét veszti, a kérelem automatikusan elutasításra kerül. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve a Kedvezményezett részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Támogató erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A Támogató akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, amennyiben a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség. Az ÁSZF módosítása eltérő kikötés hiányában az NFÜ honlapján történő közzététellel lép hatályba. 4. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. 5. Támogatás felfüggesztése A Támogató jóváhagyásával a Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 7

8 A Támogató jóváhagyásával a Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a) a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, b) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja, c) a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig, d) helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, e) szerződésszegés áll fenn, f) a biztosítékot a Kedvezményezett a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal bocsátotta rendelkezésre, és az érintett biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezett nem igazolja, g) a Kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében sem pótolja, h) a Szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a Szerződéstől történő elállást teheti szükségessé i) a 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdésében meghatározott esetben. A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását: a) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Közreműködő Szervezethez, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé, b) ha az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés eredménye azt indokolttá teszi c) szerződésszegés gyanúja alapján Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által kitűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott intézkedések és jogkövetkezmények nem mentesítik a jogszabályokban, a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 6. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 6.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy a támogatást nem a szerződésnek megfelelően használja fel, a támogatást a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizeti. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett: 8

9 a támogatást jogszabálysértő vagy szerződésellenes módon, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljának megvalósítására használja fel, a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, ha a Szerződés, annak melléklete vagy az ÁSZF teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem vagy határidőben nem tesz eleget, így különösen ha: a) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, b) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel, c) a Kedvezményezett a szerződésben meghatározott feladatok teljesítését a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül neki felróható okból nem kezdi meg és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, d) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben, ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt tájékoztatási, bejelentési, nyilatkozattételi, információszolgáltatási és egyéb együttműködési kötelezettségének, e) a Kedvezményezett nem teljesíti, vagy határidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, időszakos beszámoló valamint záró beszámoló esetében 30, a fenntartási időszakban 30 napon belül, és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a beszámolót/jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, f) a Kedvezményezett a saját forrást nem vagy nem a szerződésben meghatározott mértékben használ fel, g) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette, h) a Projekt fenntartási időszakára előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti, i) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, j) a 146/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben, az Ávr-ben vagy a pályázati útmutatóban és a pályázati felhívásban a Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott és a Kedvezményezett által megtett nyilatkozatait a Kedvezményezett visszavonja, k) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, a Szerződés vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek Szerződésszegés jogkövetkezményei Projektfelügyeleti rendszer működtetése Amennyiben a projekt szerződésszerű megvalósítása veszélybe kerül, a Támogató jogosult a támogatási szerződéstől való elállást megelőzően a projekt szerződésszerű megvalósításához szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen a projektmenedzsment költségeket csökkenteni, azok kifizetését feltételekhez kötni, projektfelügyelőt kirendelni, a kedvezményezett a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó forrásokhoz való hozzáférését ideiglenesen korlátozni, valamint a támogatás részleges visszavonásáról/csökkentéséről rendelkezni. 9

10 A projektfelügyelő a projektek megvalósulásának támogatása és végrehajtásának ellenőrzése érdekében, megbízólevél alapján meghatározott időszak-, feladat- és hatáskörben biztosítja a sikeres projektmegvalósítás feltételeit azon adminisztratív, illetve menedzsment problémákkal küzdő projektek esetében, amelyeknél fennáll a megvalósítás elmaradásának veszélye. A Támogató ezen intézkedéseket a projekt a hatályos támogatási szerződésben vállalt - ütemezéséhez való visszaállásig teheti meg. Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez való visszaállás a Támogató által meghatározott - határidőre nem történik meg, a Támogató elállhat a támogatási szerződéstől Projektmenedzsment támogatás csökkentése Amennyiben a Projekt elfogadott költségvetése tartalmaz a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan elszámolható költséget, annak összegét csökkenteni kell, amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységéből fakadó kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem a jogszabályoknak megfelelően teljesíti, továbbá amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem a szerződésben, vagy az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékét a Közreműködő Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja meg szabálytalansági eljárás keretében. Az elvonás mértéke meghatározott az alábbi esetekben: a) 25%, amennyiben a benyújtott kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet legalább két alkalommal alapvető hibák, hiányosságok miatt utasítja el, b) 25%, amennyiben a projektfelügyeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és ütemtervben foglalt, a Kedvezményezett felelősségi körébe utalt intézkedéseket a Kedvezményezett legalább két alkalommal nem valósítja meg az előírt határidőre, c) 25%, amennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított áfa-előleget nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy arról a támogató felé határidőben nem számol el, d) 50%, amennyiben a 3. pont szerinti szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következik be, vagy a változásbejelentés, szerződésmódosítás kezdeményezési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, e) 50%, amennyiben a projektfelügyeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és ütemtervben foglalt, a Kedvezményezett felelősségi körébe utalt intézkedéseket a Kedvezményezett legalább három alkalommal nem valósítja meg az előírt határidőre, f) 100%, amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő, jogszabályban meghatározott időtartamon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, vagy a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását igazolja Elállás a Szerződéstől Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Az elállás, illetve felmondás alapjául szolgáló okok különösen: a) a 6.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz, b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 10

11 szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja (hamis adatszolgáltatásnak minősül a projekt bármely elemének nem piaci áron történő feltüntetése), c) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét, d) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenség fennáll, f) a támogatott tevékenység megvalósítása a kedvezményezettnek felróható okból meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, g) összeférhetetlenség áll fenn a projekt megvalósítása során - a Kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatást olyan személytől veszi igénybe, aki a kiválasztást megelőző 3 éven belül a kedvezményezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt, illetve aki a pályázó cégben döntési, felügyeleti, irányítói jogkört gyakorol, valamint ha a kedvezményezett vállalkozásban felügyeleti, irányítói jogkört gyakorló személynek a Ptk. 685 b) szerinti közeli hozzátartozójának minősül h) a Kedvezményezett a jelen szerződésben előírt bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, i) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, j) a Kedvezményezett a projekt keretében létrehozott vagyont amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig a Támogató előzetes jóváhagyása hiányában, és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása nélkül idegeníti el, adja bérbe vagy más használatába, illetve terheli meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a projekt keretében létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén e jogviszony fennállásának idejére a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A Támogató ezúton hozzájárul a projekt keretében (tovább)fejlesztett termék, technológia, szolgáltatás, prototípus, szellemi jogok értékesítéséhez. k) amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért, ha ez az elállást megalapozza; l) Ávr ban meghatározott egyéb esetekben. A Szerződéstől történő elállása esetén a Kedvezményezettnek az igénybe vett támogatás egészét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra a támogatási szerződéstől való elállás időpontjában érvényes, a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő mértékű ügyleti kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie a kedvezményezettnek a Támogató által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 napon belül. A Kedvezményezett az ügyleti kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. 11

12 A Támogató, a szerződésszegést elkövető konzorciumi taggal alkalmazott elállási szankció érvényesítése során, amennyiben arra a projekt szakmai és pénzügyi lezárását megelőzően kerül sor, jogosult mérlegelni a szerződésszerűen teljesítő további konzorciumi tagokkal szemben alkalmazott szerződéses megszüntetést és annak formáját. A mérlegelés során Támogató figyelembe veszi a szerződésszegést el nem követett Kedvezményezettek projektben végzett feladatainak időarányos teljesítését, annak színvonalát, továbbá a projektben elért (rész)eredmények önmagukban történő hasznosíthatóságát Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése A Támogató a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges a jogszabálysértő vagy szerződésellenes, illetve a nem rendeltetésszerű vagy célellenes felhasználással arányos mértékű visszafizetését, akár az elszámolás pénzügyi ellenőrzése során, akár a helyszíni ellenőrzés során feltárt szabálytalanság esetében is. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által meghatározott határidőn belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a jogosulatlanul igénybe vett támogatás vagy annak első része folyósításának a napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha egy indikátor - a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból - nem éri el a projektre a támogatási szerződésben, illetve ezek módosításában meghatározott érték 75%-át, az igénybe nem vett támogatás törlésre kerül, illetve a kedvezményezett a támogatás arányos részét köteles visszafizetni. A Támogató a jogkövetkezmények alkalmazásakor jogosult mérlegelni a vállalt indikátor tekintetében annak projekt zárásáig történő teljesítési lehetőségét-, továbbá figyelembe venni a vállalt-, de nem teljesült indikátor súlyát a projekt eredeti célkitűzései szempontjából. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 7. Támogatások ellenőrzése Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásától kezdődően a projekt pénzügyi zárását követő öt éven belül a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Az ellenőrzés a támogatás folyósításához kötődő, illetve a támogatás felhasználásához kapcsolódó folyamatba épített és utólagos helyszíni ellenőrzés keretében is történhet. Az ellenőrzés szükség esetén kiterjedhet a Kedvezményezett pénzügyi, likviditási és cégügyi feltételeinek vizsgálatára is. Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását. A helyszíni ellenőrzés lezárásakor helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amit az ellenőrök és a cég hivatalos képviseletére jogosult személy, vagy meghatalmazottja ír alá. 12

13 A kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzést tűrni valamint az ellenőrökkel együttműködni. Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a Kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat elkülönített, jól áttekinthető módon tárolni és nyilvántartani. Az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és az ÁSZF pontjában foglalt elállási szankciót vonja maga után. 8. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat az utolsó beszámolójának és kifizetési igénylésének támogató általi elfogadásától napjától számított tíz évig megőrizni. A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, amelyből a projekt érdekében keletkezett bevételek és kiadások-, valamint a vállalt kötelezettségek és keletkezett követelések-, továbbá az éves pénzügyi beszámolót érintő valamennyi gazdasági esemény teljes körűen és világosan elhatárolható a cég egyéb tevékenységeitől. 9. A projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet - konzorcium esetén a konzorciumi megállapodásban nevesített Kedvezményezett(ek)et illeti meg. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, vagy nem idegen tulajdonon történt a beruházás és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe át kell ruházni a Kedvezményezettre (konzorcium esetén a konzorciumi megállapodásban nevesített Kedvezményezett(ek)re). Az átruházás dokumentumait a záró beszámolóhoz csatolni kell. A kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett amennyiben a felhívás eltérően nem rendelkezik a projekt befejezésétől számított 1-3 évig köteles a projekt eredményeinek fenntartására. Ha a kedvezményezett ezen kötelezettsége nem teljesül, a támogató a fenntartási időszak alatt, illetve annak végéig a támogatási szerződéstől elállhat. A fenntartási időszak végén a kedvezményezett a fenntartási időszakra fenntartási beszámolót köteles benyújtani, melyben hitelt érdemélően bemutatja a fenntartási időszakara, az útmutatóban, illetve a felhívásban, a támogatási szerződésben vállalt, vagy kötelezően teljesítendő előírások tartását, elvégzését. A projekt teljes zárása csak a fenntartási beszámoló elfogadását követően történik meg. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási 13

14 jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy Kedvezményezett által megjelölt személyre. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot, amennyiben a projekt intenzitása a pályázati felhívásban és pályázati útmutatóban engedélyezett maximális támogatási mértéket eléri, felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére oktatási/képzési célból ingyenesen átengedni. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére közvetve sem szolgálhatja. 10. A Szerződés megszűnése Támogatási szerződés lezárása közös megegyezéssel A Kedvezményezett erre irányuló kérelmével kérheti a támogatási szerződés lezárását. A támogatási szerződés lezárása közös megegyezéssel csak lezárt munkaszakasz eseténide értve az addig folyósított támogatás összegével történő elszámolást, valamint a fel nem használt támogatás összegének visszafizetését- fogadható el. Amennyiben elszámolási és visszafizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Közreműködő Szervezet kezdeményezi a szerződéstől történő elállást a Támogatónál Támogatási szerződés megszüntetése elállással vagy felmondással A Támogató elállhat a Szerződéstől vagy felmondhatja azt, amennyiben a jelen ÁSZF pontjában felsorolt esetek valamelyike fennáll. A Szerződés elállás esetében, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, felmondás esetén a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét vagy annak egy részét, jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt időpontban visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak egyes részletei - folyósításának a napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Támogató az Alap céljainak való megfelelés valamint a támogatási szerződésben foglaltak megvalósulásának figyelembe vételével dönt az elállásról vagy felmondásról. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti. 11. Egyéb rendelkezések A pályázati felhívásban biztosíték nyújtására kötelezett Kedvezményezett jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Támogatót arra, hogy amennyiben vele szemben a Támogatónak a jelen szerződésből következően követelése keletkezik, a Támogató a követelés összegének erejéig a pénzforgalmi bankszámláját beszedési megbízás útján megterhelje. A Kedvezményezett az általa aláírt és a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazó levelét a Közreműködő részére a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja, mely a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. A záróbeszámoló szakmai és pénzügyi részének Támogató 14

15 általi elfogadását követő 30 napon belül a Támogató kezdeményezi a Kedvezményezettnél a beszedési megbízásról szóló felhatalmazás közös nyilatkozattal történő visszavonását. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen támogatási szerződés eredményeként megvalósuló műben, írott vagy elektronikus alkotásban, rendezvényen és az ahhoz kapcsolódó kiadványokon feltünteti, hogy az a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával jött létre. A Kedvezményezett köteles a Közreműködő részére benyújtott szakmai beszámolókban számot adni a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedéseikről az ezt igazoló dokumentumok egyidejű csatolása mellett. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finaszírozásával megvalósuló projektekhez c. útmutató tartalmazza. Az ebben foglalt feltételek fenntartása a pályázati felhívásban meghatározott fenntartási időszak végéig szükséges. Amennyiben a felhívás másként nem rendelkezik, a projekt megvalósításának helyszínén az emlékeztető táblát a projekt zárását követő 2. év végéig szükséges elhelyezni. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt záróbeszámolójának benyújtásával egyidejűleg illetve a Támogató kérésére a projekt megvalósulása során bármikor a nyilvánosság számára magyar nyelven elkészített beszámolót nyújt be elektronikus formában a projekt eredményeiről és a projekt hosszú távú gazdasági és társadalmi hasznosulásának lehetőségéről. A Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban körülírt beszámolót a Támogató közzé tegye honlapján, saját kiadványaiban, az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb formában. 15

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések T E L J E S Í T É S I F E L T É T E L EK NKFIH 3623-1/2015 Minta a 2015. január 1-jétől kezdődően meghozott támogatási döntések alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

4.10.0/N/14-2014-0353-0069766/308 TÁMOGATÓI OKIRAT

4.10.0/N/14-2014-0353-0069766/308 TÁMOGATÓI OKIRAT TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: K-2015-KEOP- 4.10.0/N/14-2014-0353-0069766/308 Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Kézenfogva- testvériskolai kapcsolat kialakítása az Igazgyöngy és a Jó- Ritmus Alapítvány iskoláiban

TÁMOGATÓI OKIRAT. Kézenfogva- testvériskolai kapcsolat kialakítása az Igazgyöngy és a Jó- Ritmus Alapítvány iskoláiban TÁMOGATÓI OKIRAT Kézenfogva- testvériskolai kapcsolat kialakítása az Igazgyöngy és a Jó- Ritmus Alapítvány iskoláiban Projektazonosító: TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0136 FELADÓ: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkozás támogatása a Szegedi Tüdőgondozó Intézetben. Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0014

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkozás támogatása a Szegedi Tüdőgondozó Intézetben. Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0014 TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkozás támogatása a Szegedi Tüdőgondozó Intézetben Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0014 FELADÓ: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Közösség építés az eplényi IKSZT-ben. Projektazonosító: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106

TÁMOGATÓI OKIRAT. Közösség építés az eplényi IKSZT-ben. Projektazonosító: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 TÁMOGATÓI OKIRAT Közösség építés az eplényi IKSZT-ben Projektazonosító: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 TÁMOGATÓI OKIRAT EMIR iktatószám: K-2013-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-0680463/130 Értesítem, hogy a

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. PETŐFI SE Egészségre nevelő és szemléletformáló programja. Projektazonosító: TÁMOP /

TÁMOGATÓI OKIRAT. PETŐFI SE Egészségre nevelő és szemléletformáló programja. Projektazonosító: TÁMOP / TÁMOGATÓI OKIRAT PETŐFI SE Egészségre nevelő és szemléletformáló programja Projektazonosító: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0926 TÁMOGATÓI OKIRAT EMIR iktatószám: K-2013-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0926-0792230/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: TÁMOP-5.6.3-12/1 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a Csongrád-megyei tüdőgondozó intézetek bázisán

TÁMOGATÓI OKIRAT. Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a Csongrád-megyei tüdőgondozó intézetek bázisán TÁMOGATÓI OKIRAT Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a Csongrád-megyei tüdőgondozó intézetek bázisán Projektazonosító: TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0002 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2013-TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0002-0765512/130

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A pécsi Magasház helyzetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1684/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján jelen szerződés létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (székhelye:

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS TÁMOP B PROJEKTINDÍTÓ NAP

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS TÁMOP B PROJEKTINDÍTÓ NAP SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS TÁMOP-2.3.6.B PROJEKTINDÍTÓ NAP PROJEKTÜNK NYOMON KÖVETÉSE MENEDZSMENT SZEMLÉLET Folyamatosan, minél gyakrabban vessük össze a szerződésünket az eddig megvalósított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz Tisztelt Képviselő-testület! A. Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Konzorciumi megállapodások

I. Bevezetés. II. Konzorciumi megállapodások A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

TERVEZET. Támogatási Szerződés. amely létrejött

TERVEZET. Támogatási Szerződés. amely létrejött 1. melléklet Javaslat a Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken című TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 jelű - projekt megvalósítása érdekében Támogatási szerződés aláírására tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 157/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Támogatási Szerződés megkötése. Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft.

Támogatási Szerződés megkötése. Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft. Támogatási Szerződés megkötése Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft. DAOP 1.1.1.E-11- Telephelyfejlesztés c. konstrukció Képzés tematikája: Támogatási Szerződéskötéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI OKIRAT. Jelen Okiratból eredő jogviták esetére a Fővárosi Bíróság, illetékességét kötöm ki.

TÁMOGATÁSI OKIRAT. Jelen Okiratból eredő jogviták esetére a Fővárosi Bíróság, illetékességét kötöm ki. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest Váci út. 45. Iktató szám: Pályázó neve: Pályázó címe:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A meghirdetés dátuma: 2016. december 20.

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

2/2014. (II. 26.) számú határozat 2. sz. melléklete

2/2014. (II. 26.) számú határozat 2. sz. melléklete Azonosító szám: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 amely létrejött 2/2014. (II. 26.) számú határozat 2. sz. melléklete Támogatási Szerződés egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben