Támogatási Szerződés Minta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerződés Minta"

Átírás

1 Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 3. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3. Aláírásra jogosult képviselője: dr. Sitányi László, ügyvezető Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: másrészről PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely/Lakcím: 7621 Pécs, Széchenyi tér hrsz. Azonosító szám (törzs-szám): Adószám/adóazonosító jel: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt, polgármester (Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá. A projekt végrehajtásában részt vevő szervezet: Név: Postacím:. Székhely/Lakcím:.. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. 1

2 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:. Adószám/adóazonosító jel:.. Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője:. 1. Előzmények A Támogató az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program Operatív Program (a továbbiakban: DDOP) keretén belül Egészségügyi alapellátás fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett DDOP-3.1.3/G azonosító számon regisztrált, a Kormány számú határozatával a Akció Tervben nevesített, napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: A Szerződés tárgya a Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pécsett című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt működő központi koordinációs szerv 4/2011. (I. 28. ) Korm. rendeletben foglalt, a közbeszerzések felügyeletét ellátó egységét bevonja A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-3.1.3/G-14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 2

3 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: év 08. hó 15. nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni Költségek elszámolhatóságának kezdete 1 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: év 08. hó 15. nap. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a projekt javaslat befogadásának/benyújtásának napja. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a támogatásról hozott döntés napja. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, lezárása A Projekt fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: év 06. hó 30. nap A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett mind az elszámolásra benyújtandó, mind az elszámolásra benyújtásra nem kerülő számlákat, valamint szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette. A Projekt megvalósulásának tervezett napja: év 06. hó 30. nap Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: Támogatási összeg igénylésére irányuló utolsó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kérelem esetén: október 31. b) december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő: január 15. A záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétől számított 30. nap, mely a Közreműködő Szervezet engedélyével egy alkalommal maximum 90 napra módosítható, de nem lehet később, mint 1 A nem releváns rész törlendő. 3

4 a) számlát is tartalmazó utolsó kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott záró beszámoló esetén a fenti a) és b) pontok szerint; b) számla nélküli utolsó kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott záró beszámoló esetén: február A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. A Projekt befejezésének tervezett napja: év 06. hó 30. nap. (a dátum nem lehet későbbi, mint június 15.) A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült A Projekt keretében a legkésőbb december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7636 Pécs, Polgárszőlő u /18. hrsz. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt ha a Projekt esetében releváns a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti. 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt bruttó/nettó összköltsége Ft, azaz ötvenkilencmillióhatszázhuszonkilencezer-hétszázharmincegy forint A Projekt elszámolható összköltsége 2 A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége Ft, azaz ötvenkilencmillióhatszázhuszonkilencezer-hétszázharmincegy forint. A Projekt elszámolható költségeit a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Ha a Kedvezményezettet 2 Amelyik releváns kitöltendő 4

5 a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy ha az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projektadatlapban meghatározták bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja. Ha a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult A Projekthez felhasználásra kerülő források A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 3. melléklete tartalmazza. Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb Ft, azaz ötvenkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázharmincegy forint. Ha a Szerződés megkötésekor hatályos áfa szabályozás a Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az áfa-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint növelhető. Ha az áfa-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken. Ha a Kedvezményezettet a Szerződés szerint megillető támogatás az áfa összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe a Támogató jóváhagyása esetén árfolyam-kompenzációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyamkompenzációs tartalék felhasználásához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges. Az egyes projektelemekre/tevékenységre vonatkozó támogatás intenzitása: - projektelem/tevékenység támogatási intenzitás - projektelem/tevékenység támogatási intenzitás Az igényelhető támogatási előleg mértéke az ÁSZF pont a) alpontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemekre jutó támogatási összeg legfeljebb 25 %-a Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege Ft, azaz forint. Konzorcium esetében: Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként: - 5

6 - Az igényelhető fordított ÁFA-előleg legmagasabb összege Ft, azaz forint. Konzorcium esetében: Igényelhető fordított ÁFA- előleg megoszlása konzorciumi tagonként: A fordított ÁFA-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a Támogató felé elszámolni. 4.5 Támogatás jogcíme: A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI.8.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 3 Ft, azaz forint nem minősül állami támogatásnak július 1-jétől hozott támogatási döntések esetében, a jogcímrendelet(ek) megfelelő módosítást követően: Ft, azaz forint az EUMSz 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-ai 1407/2013/EU (HL L 351, o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma Ft), amely a jogcímrendelet xy. -ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. A Kedvezményezett nyilatkozata alapján a számára és a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma a jelen szerződés alapján megítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmával együttesen tagállamonként nem haladja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. Ft, azaz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, [Minden egyes támogatási kategória esetében szükség szerint a jogcímrendelet megfelelő rendelkezései (mind a közös szabályok, mind az adott támogatási kategóriára vonatkozó különös szabályok] beillesztendőek a szezrődésbe. (pl. feltételek szűkítése esetén, vagy a rendeletben foglalt választható esetekben. 5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint én vagy azt követően megjelent pályázati felhívásokra hatályos - ha nem releváns, törlendő 6

7 A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. A Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség A Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint a Szerződés 5. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. Az 5. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, valamint az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1. A Szerződés oldalon és. db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés december 31-én hatályát veszti A Kedvezményezett kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényt és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 7

8 bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 7.7 A Kedvezményezett a támogatási szerződésmódosítás aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató a október 31-ét követően kifizetési kérelem keretében benyújtott szállítói finanszírozású számlák kiegyenlítésére nem vállal kötelezettséget. 7.8 Az ezen határidőt követően, de a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási, illetve legkésőbb a december 31-i elszámolhatósági határidőt megelőző pénzügyi teljesítésű számlák a Támogató által utófinanszírozási módban kerülnek kifizetésre, amely számlák határidőben történő kiegyenlítése a Kedvezményezett felelőssége. Az utófinanszírozási formában fenti határidőig kiegyenlítésre kerülő számlák kifizetési kérelemben történő benyújtásának véghatárideje: január 15. Az ezen dátumot követően benyújtott számlák uniós forrásból nem kifizethetőek, a Támogató által automatikusan elutasításra kerülnek. 7.9 A kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosításban szereplő feltételek be nem tartása esetén a projektet egyéb/saját forrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn belül. Amennyiben a projekt a TSZ pontjában rögzített befejezés napját követően nem lép fenntartási időszakba, úgy a Támogató a 4/2011. Korm. rendelet 35. alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig köteles az igénybe vett támogatásnak az Áht. 53/A. (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegű visszafizetésére. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 8

9 Kedvezményezett P.H. Kelt, év hónap napján.. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt, év hónap napján. Mellékletek: 1. melléklet- A Projekt elszámolható költségei 2. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 3. melléklet - A Projekt forrásai 4. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 6. melléklet - Eltérések listája 7. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8. melléklet - Konzorciumi megállapodás 9. melléklet - Közbeszerzési terv 10. melléklet - A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix;a Projekt tevékenységeinek ütemezése, a Projekt kifizetési ütemezése) 11. melléklet Általános Szerződési Feltételek 12. melléklet - Előleg kifizetési kérelem 9

10 1. melléklet A Projekt elszámolható költségei Összesen: Év Költség Összes 1 sz mell _Elszámolható költségek_ xls 10

11 2. melléklet A Projekt elszámolható költségeinek részletezése A pályázati dokumentáció részeként benyújtott, elfogadott részletes költségvetési tábla 11

12 3. melléklet A Projekt forrásai Forrás Ft % I. saját forrás I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen 100% 12

13 4. melléklet A Projekt számszerűsíthető eredményei Eredmény/Mutató/Indik átor neve Kulcsindik átor (I/N) Mértékegység (db, fő, %) Bázis érték Megvalósítási időszak (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Év Év Év Év Év Év Év Év Év Output indikátor Eredményindikátor Esélyegyenlőség Kötelező adatszolgáltatás esélyegyenlőségi vállalások Kiírás-specifikus táblázat beillesztése szükséges. Esélyegyenlőségi vállalások Esélyegyenlőségi intézkedés Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Célérték (projekt záráskor) Célérték (projekt fenntartási időszak végén) Fenntartható fejlődés Kötelező adatszolgáltatás fenntarthatósági vállalások Kiírás-specifikus táblázat beillesztése szükséges. Fenntarthatósági vállalások Fenntarthatósági szempont Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Célérték (projekt záráskor) Célérték (projekt fenntartás végén) 13

14 5. melléklet Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 14

15 6. melléklet Eltérések listája 15

16 7. melléklet A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 16

17 8. melléklet Konzorciumi megállapodás 17

18 9. melléklet Közbeszerzési terv A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió) Becsült érték: (Ft) Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma): Szerződés típusa: Ajánlatok beadási határideje: Ajánlatok értékelés ének dátuma: Ered mény hirdet és dátum a: Gyor sított (igen/ nem) 18

19 10. melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix) Projekt kifizetési ütemezés.xls 19

20 12. melléklet Előleg kifizetési kérelem 20

21 Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Program DDOP-3.1.3/G-14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Program DDOP-3.1.3/G-14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) kiterjed. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. Ha az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései irányadók. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) megfelelően aa) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, ab) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatály alá, és ac) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül, b) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, c) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 8 napon belül köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projektadatlapban, illetve a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult indokolt esetben a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során általa kötött szállítói szerződésekben köteles kikötni az elállás jogát legalább arra az esetre, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul. 21

22 2. Biztosítékok Ha a Kedvezményezett a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 33. -a alapján biztosíték adására kötelezett, a Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A támogatás (beleértve bármely jogcímen igényelt előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -a szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint. A záró kifizetési igényléshez a biztosíték értékét csak abban az esetben szükséges kiegészíteni, ha a kedvezményezett által a fenntartási időszakban nyújtandó biztosíték értékét nem éri el az addig nyújtott biztosíték értéke. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató és a Közreműködő Szervezet az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30). 1. sz. mellékletének VII. fejezetében foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztosítékokat fogadja el. A biztosítékoknak a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig rendelkezésre kell állniuk, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ha a Szerződés módosításra kerül, szükség esetén a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is módosítani kell vagy ki kell egészíteni. A biztosítékok érvényesítése a Támogató által meghatározott eljárásrend szerint történik. A biztosítékok iratanyaga kizárólag papír alapon nyújtható be. 3. Támogatás kifizetése 3.1. Támogatási előleg Ha a Támogató a felhívásban támogatási előleg igénybevételét lehetővé tette, a támogatási előleg igénybevételéről a Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szervezetnél. A támogatási előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges összegben igényelhető. Az ÁSZF 3.2. pont alatt megjelöltek kivételével támogatási előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre. A Kedvezményezett nem igényelhet támogatási előleget, ha a támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor. A Közreműködő Szervezet a támogatási előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott tartalmi és formai szempontból is megfelelő előlegigénylési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. A támogatási előleg folyósítására meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet. A támogatási előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább az igényelt támogatási előlegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak. 22

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat 12. sz. melleklet Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat NYILATKOZAT Alulirott Dekan Janos polgarmester Hereg Kozseg Onkormanyzata neveben nyilatkozom, hogy az elolegigenylesrol szolo nyilatkozat palyazatomra

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum SZÉCHENYI TERV KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben