34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS"

Átírás

1 Az egészség-gazdaságtani modellezés szerepe a gyógyszer-finanszírozásban; a rheumatoid arthritis biológiai terápiájának költséghatékonysága Magyarországon II. Májer István, Brodszky Valentin, Gulácsi László, Budapesti Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest Péntek Márta, Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Jelen kétrészes tanulmányunkban a rheumatoid arthritis (RA) biológiai terápiájának példáján mutatjuk be azt, hogy az egészség-gazdaságtani modellezés hogyan járul hozzá az egészségpolitikai döntéshozó, a gyakorló orvos és a társadalombiztosítás döntéseinek elôkészítéséhez. Hazánkban, törvényi szabályozás következtében a gyógyszer-támogatási döntésekhez a finanszírozó hazai adatokon alapuló költséghatékonysági elemzések eredményeit várja el a biológiai terápiák területén is. A RA olyan gyógyíthatatlan, krónikus betegség, amely esetében egy új terápia hatásának valós megítélése csak hosszú távon történhet. Magyarországon azonban nincs reumatológiai regiszter, amelyben a betegek életminôségérôl, betegségprogressziójáról vagy forrás-felhasználási adatairól információ lenne nyerhetô. Ilyen környezetben a modellezés, és a különbözô forrásból származó információk szintetizálásának szerepe kerül elôtérbe. Vizsgálatunkban hazai adatok felhasználásával elvégeztük egy nemzetközi költséghatékonysági modell adaptációját, amely eredményeként reális képet kaptunk a betegség és egy új gyógyszeres terápia, az infliximab hosszú távú hatásairól a várható egészségnyereség, költségek és a költséghatékonysági ráta tekintetében. By the instance of a new biological drug therapy in rheumatoid arthritis we present our article in two parts how health economic modelling can contribute to decisions made by not only policy decision makers but also by physicians. In Hungary, similarly to other countries, the financing institution requires cost-effectiveness studies for drug reimbursement decisions according to the legal regulation. Rheumatoid arthritis is an incurable, chronic disease that needs analyses with long-term time horizon for assessing a new therapy. However, in our country there is no rheumatologic registry as an essential source of patient data on quality of life, disease progression or costs. Under such circumstances the role of modelling that is synthesizing information from different sources comes to the front. In our study we adapted a foreign cost-effectiveness model in where we replaced the international data with Hungarian, where it was possible. As a result, we obtained long-term reliable data on health gain, disease progression, costs and incremental cost-effectiveness ratio of rheumatoid arthritis and infliximab, a new biological drug therapy for the disease. Korábbi lapszámunkban közöltük a modell leírását, melynek eredményeit tesszük most közzé. ELÔZMÉNYEK A modelladaptáció elôtt még egy fontos tényezôrôl kellett meggyôzôdni. Hiába van ugyanis hosszú távra vonatkozó külföldi reumatológiai adatbázis (ARAMIS), amelyben a RA betegek betegségprogressziója nyomon követhetô, ha az nem egyezik a magyar betegekével. Ebben az esetben ugyanis félrevezetô eredményeket kapnánk, hiszen a magyar adatokon nyugvó modellben egy ilyen (vagyis az ARAMIS adatbázisból származó) átmeneti valószínûségmátrix alkalmazása már magát a modell magját torzítaná. Meg kellett bizonyosodni tehát arról, hogy a RA regiszter nélküli Magyarországon vagyis teljes körû, hosszú távú betegadatok hiányában is hasonló betegségprogresszió-trendek figyelhetôk meg, mint ott, ahonnan a modellezés alapjait átvettük. Ehhez egy magyarországi, korai RA tartó és közel 90 betegen végzett követéses vizsgálatának [1], a Rojkovich Poór adatbázisnak az elemezésével megállapítottuk, hogy nincs szignifikáns eltérés a külföldi és hazai rövid- vagy középtávú betegségprogressziót illetôen. Továbbá nem rendelkeztünk életminôségre (EQ-5D) vonatkozó adattokkal sem, amely viszont a modellünkben az egészségnyereség méréshez elengedhetetlen. Ez egyfelôl azért volt kiemelten fontos, mert szerettük volna megismerni, hogy a betegség lefutásával párhuzamosan hogyan változik a betegek életminôsége, másfelôl pedig az infliximab értékeléséhez ilyen jellegû adatokra feltétlenül szükség volt, hiszen az inkrementális életminôség pontosan a költséghatékonysági ráta egyik sarkalatos eleme. Az említett magyarországi keresztmetszeti felmérés többek között a betegek életminôségének és a betegség költségeinek feltárására készült. A 2. táblázat mutatja a magyarországi felmérésben részt vett betegek modellezéshez felhasznált életminôség indexeit a négy funkcionális stádiumhoz kapcsolódóan. A táblázat alapján látható, hogy a HAQ értékek emelkedésével csökken az életminôség és növekszik az erôforrás-fel- 34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

2 2. táblázat Az adaptált modellben felhasznált HAQ, életminôség és költségértékek használás. A költségek ismerete szintén nélkülözhetetlen a költséghatékonysági ráta becsléséhez, már csak azért is, mert az inflliximab terápia talán legérzékenyebb vetületét a költségek jelentik. Vizsgálatunk során a költségeket háromféle perspektívából is kalkuláltuk. A három költségszámítási mód: csak a direkt költségek figyelembe vétele, indirekt költségek figyelembe vétele (csak az új betegek esetében és csak fél évig, mivel az a közgazdaságtani megfontolás, hogy a munkából kiesett betegeket fél év után helyettesítik), minden indirekt költség figyelembe vétele (minden megfelelô betegnél, egy éves periódus). A RA kialakulásának átlagéletkora év körül (Magyarországon 55), vagyis jóval a nyugdíjkorhatár alatt van, ami alapján felmerül a munkából való kiesés költségének figyelembevétele az indirekt költségek között. Valamint ez utóbbi kettô költségszámítás során kalkuláltunk az úgynevezett informális segítségnyújtás alternatív (nem direkt egészségügyi) költségével is, mely szintén a magyarországi felmérés adatain nyugszik, és amely a hazai egy órai átlagos munkajövedelemmel arányos költségösszetevôket jelentett. A modellezés elsôdleges célja az infliximab terápia költséghatékonyságának megállapítása volt, ezért nem hagyható figyelmen kívül a gyógyszerköltség következményeinek bemutatása. A biológiai terápiás szerek magas ára következtében a finanszírozó nem tudja átvállalni az összes RA-ban szenvedô beteg kezelésének költségét, ezért a biológiai terápia potenciális, egy szûk jelölt csoportjának kiválasztása a Magyar Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium irányelve alapján történik [2]. Ez, a több szempont alapján végbemenô betegkiválogatás a magyar felmérésben részt vett betegeken is értelmezhetô, vagyis a 255 beteg közül kijelölhetôek azok, akik a magyar irányelv szerint biológiai terápiára indikáltak, összesen 43 ilyen beteget találtunk. Modellünkben a betegeket a következô kiindulási megoszlással vettük figyelembe a magyar irányelv alapján: 0% (HAQ = 0); 19% (0 < HAQ 1); 59,5% (1 < HAQ 2); 21,5% (2 < HAQ 3). 2. ábra A Markov-modell magja, az átmeneti valószínûségmátrix és az abból számolható hasznok, költségek A modell vázlatos felépítését és mûködésének alapelveit a 2. ábra foglalja össze. EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN A fenti magyar adatok ismeretében és a más országokban készült és publikált átmeneti valószínûségmátrixok valamint modell-leírások alapján a magyarországi modelladaptáció elvégezhetô volt. A modell vázát a nemzetközi, funkcionális állapotok szerint tagolt átmeneti valószínûségmátrixok adták, a HAQ stádiumokhoz rendelt életminôségés költségadatok pedig magyar felmérésbôl származtak. Az Excel programmal készült modell lefuttatásával a számítógép kiszámolja a placebo + DMARD valamint az infliximab + DMARD terápiás ág kumulált életminôséggel korri- 3. ábra A modell szerkezete, a betegek HAQ stádiumok közötti kezdeti megoszlásának aránya és változása az idô folyamán. A két összehasonlított placebo + DMARD és infliximab + DMARD ág IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 35

3 gált életévek számát illetve a költségeit (3. ábra). A két ág bármelyik idôpontban összehasonlítható, ezáltal lehetôvé válik az inkrementális hasznok és költségek megállapítása. A különbségek bármelyik évben meghatározhatók, de ésszerû az elsô év után 5 éves periódusokat vizsgálni, mert a vizsgálatunk célja a hosszú távú, akár élethosszig tartó idôhorizont melletti költségek és QALY-k mérése. A modellt a Budapesti Corvinus Egyetem Közszolgálati Tanszékén fejlesztettük. éves infliximab kezelés hatására. A költséggel kapcsolatban megállapítottuk, hogy az elsô év kiugró értékének befolyása annyira elnyomja a további évek költségcsökkenését, hogy az szinte alig érzékelhetô módon jelenik meg, vagyis a kumulált inkrementális költségek majdnem konstans, 3 3,1 millió forint között maradnak, bármilyen költségszámítási módot is alkalmazunk. A fentiekbôl következik, hogy az infliximab kezelés megkezdésétôl eltelt idô függvényében, az inkrementális költséghatékonysági ráta értékét a terápia hasznának nagysága befolyásolja, vagyis minél hosszabb idôtávon nézzük a terápia hatását, annál kedvezôbb értéket kapunk, de az élethossz idôtartam lényegében megfelel az alkalmazott 10 éves idôhorizontnak. Ezt szemlélteti a 4. ábra, amely csak direkt költségek figyelembe vételével készült. A különbözô érzékenységi vizsgálatok szerint az infliximab terápia marginális költség-hatékonysága hazánkban Wong és mtsai modellje adaptált változatának alkalmazásával az Ft/QALY tartományban mozog élethossz idôhorizontot tekintve. 4. ábra Inkrementális költségek és hasznok alakulása a vizsgálati idô függvényében A modell eredményeinek vizsgálatakor értékeltük, hogyan alakulnak az inkrementális költségek és hasznok 10 éves idôtávon az 1 éves infliximab-kezelés hatására (5. ábra). Szembeszökô az a hatalmas költségkülönbség, amely a kezelés elsô évében jelentkezik, és amely megközelítôleg az infliximab egy éves ráfordítását jelenti. Az infliximab terápia abbahagyása után azonban az inkrementális költségek negatív számértékeket vesznek fel, és habár az elsô éves költséghez képest elenyészô mértékûek, mindez annak tudható be, hogy az infliximab-kezelés hatására az infliximab + DMARD terápiás ágon a betegek nagyobb része kerül vissza alacsonyabb HAQ stádiumba (jobb funkcionális állapotba), amely alacsonyabb költségekben nyilvánul meg (4. ábra). A költséghatékonysági ráta nevezôjének tekintetében is hasonló megállapításokra jutottunk. A kiugró többlethaszon a kezelés évében jelentkezik, annak abbahagyása után egyre csökken. Mindez ugyancsak annak a következménye, hogy az infliximab-kezelés hatására a betegek jobb funkcionális stádiumokba kerülnek, amelyek magasabb életminôség-értékekkel járnak együtt, azaz QALYnyereség jelentkezik. Az infliximab-terápia inkrementális hatása mind a költségek, mind a hasznok tekintetében 10 év után azonban eltûnik. A külföldi modellek elsôsorban élethossz idôtartamot vizsgálva állapították meg az inkrementális költséghatékonysági arányszámot, ezért ezt mi is kiemelten kezeltük. A modell eredményei szerint a magyarországi betegek várhatóan 0,493 életminôséggel korrigált életévnyereséget érnek el, melybôl az elsô évben 0,273 jelentkezik a kezdeti egy 5. ábra Inkrementális költséghatékonysági ráták különbözô idôtávokon, Ft / 1 életminôséggel korrigált életév ÖSSZEFOGLALÁS, MEGBESZÉLÉS A rheumatoid arthritis megbetegedés egy új biológiai terápiájának, az infliximabnak a rövid és hosszú távú költséghatékonysági értékelését modellezés útján valósítottuk meg. Minderre azért volt szükség, mert a finanszírozó hazai adatokon nyugvó költséghatékonysági eredményeket vár el a támogatás kérelmezôjétôl még akkor is, ha a költséghatékonyság megállapításához szükséges információk nem érhetôk el egyetlen forrásból vagy egyáltalán nincsenek. Ennek tükrében a hazai adatokon alapuló modellezés során számos módszertani problémát kellett megoldanunk: nem állt rendelkezésünkre adat a betegség epidemiológiájáról, progressziójáról (HAQ), terápiájáról, a megbetegedettek életminôségérôl (EQ-5D) és az RA megbetegedés miatti (többlet) halálozásról populáció szinten, mert hazánkban ilyen adatgyûjtés (RA regiszter) nincs. 36 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

4 a rheumatoid arthritis megbetegedés költségeire nézve nem voltak adatok, sem a direkt, sem az indirekt költségek területén. nem állt rendelkezésünkre infliximab vagy más biológiai terápiában részesült betegpopuláció terápiájának eredménye, hiszen hazánkban ez a gyógyszer nem rendelkezik támogatással. nem álltak rendelkezésünkre a nagy klinikai vizsgálatok és egészség-gazdaságtani modellezési elemzések betegszintû adatai, pedig a betegségprogresszió és az életminôség változásának követéséhez betegszintû adatokra van szükség. A szakirodalom szisztematikus áttanulmányozása során többféle modellt azonosítottunk a rheumatoid arthritis területén, de a legtöbbjüknél vagy nem tették közzé azokat az adatokat (átmeneti valószínûségmátrixokat), amelyek egy modell hazai adaptálásához szükségesek, vagy pedig mi nem találtuk a saját célunkhoz megfelelôknek. A fennmaradt két modell közül azért választottuk a Wong és munkatársaihoz kötôdô Markov-modellt, mert az kifejezetten az infliximab költséghatékonyságát becsülte más országokban, ráadásul publikálták azokat a mátrixokat is, amelyek a magyarországi adaptációhoz elengedhetetlenek. A külföldön végzett klinikai és követéses vizsgálatból (ATTRACT és ARAMIS) származó eredményeket azonban csak akkor használhattuk, amikor meggyôzôdtünk arról, hogy a magyar betegek hasonló tulajdonságokkal (átlagéletkor, különbözô klinikai paraméterek) és betegségprogresszióval rendelkeznek, mint a külföldi vizsgálatok betegei. Ennek megállapítására a Rojkovich-Poór adatbázist és a 2004-ben rheumatoid arhtritisben szenvedô magyarországi betegeken végzett keresztmetszeti vizsgálat adatait használtuk. Vagyis, eredményeink alapján feltételeztük, hogy az azonos epidemiológiai és klinikai sajátosságokkal jellemezhetô betegek (hasonló betegségprogresszió és súlyosság (HAQ) esetén a biológiai terápiák hatása is megegyezik; azaz a klinikai hatásosságra, az életminôségre és a költség-hatékonyságra gyakorolt hatás nem tér el szignifikánsan a hazai betegek és a nemzetközi publikációkban közölt eredmények esetén. Ez azt is jelentette, hogy megfelelô adaptálással az RA egészséggazdaságtani modellek hazánkban is alkalmazhatók, és hazai adatok felhasználásával Magyarországra jellemzô költséghatékonysági eredmények állíthatók elô. Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a biológiai szerek hazai célpopulációja a klinikai hatás (egészség-nyereség), illetve a betegség progressziójára és az életminôségre gyakorolt hatás tekintetében igen jó egyezést mutatnak a nemzetközi szakirodalomban közölt eredményekkel, szignifikáns eltérést nem észleltünk. A betegségprogresszió modellezése nyomán értékes információhoz jutottunk a hosszú távú betegségprogressziót illetôen is, hiszen korábban nem volt tudományos módszeren alapuló projekció ennek megállapítására. Ezt késôbb más modellek, gazdasági elemzések felhasználhatják, vagy akár a finanszírozó is segítségül hívhatja más egészségügyi technológiák befogadásánál. Hazai adatokon nyugvó vizsgálatunk szerint az infliximab-terápia marginális költség-hatékonysága hazánkban Wong és munkatársai modelljének adaptált változatával az inkrementális költség-hatékonyság a Ft/QALY tartományban mozog élethossz idôhorizontot tekintve. Az Egyesült Királyságban egy küszöbérték (threshold) szabályozza, hogy melyik az az egészségügyi technológia, amelyet befogad a finanszírozó. E küszöbérték feletti inkrementális költséghatékonyságú technológiákat elutasítják, az ez alattiakat pedig költség-hatékonynak tekintik. Magyarországon nincs ilyen küszöbérték, de a tudományos elmélet az egy fôre esô GDP 3-szorosát tekinti a még elfogadható értéknek. E hipotetikus küszöböt tekintve az infliximab költséghatékonysági értéke a 4-6 millió Ft körüli sáv felsô határán mozog, ha élethossz (10 éves) idôhorizontot tekintünk. A különbözô érzékenységi vizsgálatok által meghatározott európai költséghatékonysági ráták 6-45 m Ft/QALY tartományban mozognak [3]. Ezzel összehasonlítva azt állapítottuk meg, hogy a magyar értékek beleesnek ebbe a tartományába, annak is az alsó felébe. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket fejezzük ki a kérdôíves felmérést végzô reumatológus kollégáknak gondos munkájukért és együttmûködésükért: Poór Gyula (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest), Dr. Czirják László (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Pécs), Dr. Rojkovich Bernadette (Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest), Dr. Szekanecz Zoltán (Debreceni Egyetem és Egészségtudományi Centrum, Debrecen), Dr. Polgár Anna (Országos Gyógyintézeti Központ), Dr. Genti György (Pest megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa), Gisela Kobelt (European Health Economics, Speracedes, Franciaország), Eiben Annamária, Licker-Fóris Edit, Németh Lóránd, Tóth Edit (Pest megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa); Palkonyai Éva, Penczner Gabriella, Vereczkei Edit (ORFI, Budapest); Bartalos János, Kumánovics Gábor, Mészáros Györgyi, (BIK, Budapest); Sándor Zsuzsa (Debreceni Egyetem III Belklinika, Debrecen); Hanyecz Anita, Nusser Nóra, Radics Judit (Pécsi Tudományegyetem, Immunológia Reumatológiai Klinika, Pécs). A vizsgálathoz nyújtott segítségért köszönetet kívánunk mondani a Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek Oktató, Továbbképzô és Kutató Központja Alapítványnak és a Schering-Plough Central East AG Magyarországi Kereskedelmi Képviseletnek.. IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 37

5 IRODALOMJEGYZÉK [1] B, Péntek M, Brodszky V, Gulácsi L, Poór Gy. Functional disability progression in early rheumatoid arthritis: a follow-up study in a Hungarian clinical setting. Ann Rheum Dis 2006;65(Suppl II) [2] Magyar Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium: Módszertani levél a biológiai terápiák gyulladásos reumatológiai betegségekben történô alkalmazásáról. A Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium bizonyítékokon alapuló szakmai protokollja. Második módosított változat. Magyar Reumatológia , 46. évf old. [3] Chen YF, Jobanputra P, Barton P, és mtsai: A systematic review of the effectiveness of adalimumab, etanercept and infliximab for the treatment of rheumatoid arthritis in adults and an economic evaluation of their cost-effectiveness. Health Technol Assess , 10(42), A SZERZÔK BEMUTATÁSA Májer István 2004-ben szerzett okleveles közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen tôl a Corvinus Egyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozik tanársegédként, az Egészség-gazdaságtani és Tehnológiaelemzési Kutatóközpont munkatársaként. Dr. Brodszky Valentin 1999-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen ben okleveles közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen tôl a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozik tanársegédként, az Egészség-gazdaságtani és Tehnológiaelemzési Kutatóközpont munkatársaként. Dr. Gulácsi László egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem Közszolgálati Tanszékén, ahol az Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont vezetôje. Gulácsi László orvos, szakorvos, valamint a matematikai közgazdaságtan, a szociológia és a matematika terén szerzett egyetemi oklevelet. A Medical University of Amsterdam, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Debreceni Orvostudományi Egyetem PhD fokozataival rendelkezik. Az International Journal of Technology Assessment in Health Care, az European Journal of Health Economics és a Internazionale, Economia Politica del Farmaco, Mario Negri Institute, Bergamo, Italy szerkesztô bizottságának tagja. Az eddigiekben 4 könyvet és több mint 200 szakmai közleményt publikált az egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi technológiaelemzés és a minôségfejlesztés terén magyarul és idegen nyelven. Dr. Péntek Márta reumatológus és fizioterápiás szakorvos, a Pest megyei Flór Ferenc Kórház Reumatológiai és Fizioterápiás osztályának adjunktusa, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának doktorandusza. Tagja a Magyar Reumatológusok Egyesületének, a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaságnak és a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak. Kutatási területe a betegséggel összefüggô életminôség. 38 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon. Dr. Brodszky Valentin.

Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon. Dr. Brodszky Valentin. Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon Doktori tézisek Dr. Brodszky Valentin Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gulácsi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése

A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése Dr. Marton-Szûcs Gábor, Dr. Nagy Bence, Dr. Bacskai Miklós, Healthware Kft. A korai emlôrákban alkalmazott trastuzumab-kezelés költséghatékonyságának

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során. Közgazdaságtan (economics) Farmakoökonómia által tárgyalt főbb kérdéskörök

A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során. Közgazdaságtan (economics) Farmakoökonómia által tárgyalt főbb kérdéskörök A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során Dr. Mészáros Ágnes 2014. Február 15. Közgazdaságtan (economics) szűkös - termelési - erőforrások elosztása az egymással versengő

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

KRÓNIKUS IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTANI és TECHNOLÓGIAELEMZÉSI VIZSGÁLATA

KRÓNIKUS IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTANI és TECHNOLÓGIAELEMZÉSI VIZSGÁLATA KRÓNIKUS IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTANI és TECHNOLÓGIAELEMZÉSI VIZSGÁLATA MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Dr. Gulácsi László BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

Betegregiszterek a terápiaeredményesség elérése érdekében

Betegregiszterek a terápiaeredményesség elérése érdekében Betegregiszterek a terápiaeredményesség elérése érdekében Szegvári Boglárka 2011. november 15. Budapest. Deonna, living with rheumatoid arthrits Szegvári Boglárka az UCB gyógyszergyár magyarországi Market

Részletesebben

Tisztelt Mihályi Péter Professzor Úr!

Tisztelt Mihályi Péter Professzor Úr! Tisztelt Mihályi Péter Professzor Úr! Köszönöm az MTA doktori értekezésem igen alapos bírálatát! Köszönöm, hogy a benyújtott értekezésemet megfelelőnek tartja az MTA doktora cím megszerzéshez és nyilvános

Részletesebben

Érték alapú szolgáltatás és biztosításvásárlás az egészségügyben; hasznos vagy káros szolgáltatásokat vegyünk?

Érték alapú szolgáltatás és biztosításvásárlás az egészségügyben; hasznos vagy káros szolgáltatásokat vegyünk? Érték alapú szolgáltatás és biztosításvásárlás az egészségügyben; hasznos vagy káros szolgáltatásokat vegyünk? Prof. Gulácsi László, Baji Petra, Balogh Orsolya, Vártokné Hevér Noémi Budapesti Corvinus

Részletesebben

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság A tantárgy kódja: 4KO03NBK18M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Economics of Health at Work A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 Kreditérték: 6 A

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget **

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget ** A szisztémás sclerosis (SSc) a bőrt, belső szerveket (gastrointestinalis rendszer,tüdő, szív, vese),és a mozgásszerveket érintő komplex pathomechanizmusú, egész életen át tartó megbetegedés * Fő patogenetikus

Részletesebben

KRÓNIKUS IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTANI és TECHNOLÓGIAELEMZÉSI VIZSGÁLATA

KRÓNIKUS IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTANI és TECHNOLÓGIAELEMZÉSI VIZSGÁLATA KRÓNIKUS IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTANI és TECHNOLÓGIAELEMZÉSI VIZSGÁLATA MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Dr. Gulácsi László BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Health status and disease burden of patients with psoriatic arthritis in Hungary. Valentin Brodszky M.D. Ph.D. Thesis

Health status and disease burden of patients with psoriatic arthritis in Hungary. Valentin Brodszky M.D. Ph.D. Thesis Health status and disease burden of patients with psoriatic arthritis in Hungary Ph.D. Thesis Valentin Brodszky M.D. Semmelweis University Pathological Scineces Doctoral School Supervisor: László Gulácsi

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Az abatacept egészséggazdaságtani. rheumatoid arthritis kezelésében Magyarországon

Az abatacept egészséggazdaságtani. rheumatoid arthritis kezelésében Magyarországon Az abatacept egészséggazdaságtani elemzése rheumatoid arthritis kezelésében Magyarországon Az Orencia -t (abatacept), a biológiai szerek új csoportjának első képviselője, amelyet methotrexattal (MTX) együtt

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani modellek szerepe a döntéshozatal előkészítésében

Egészség-gazdaságtani modellek szerepe a döntéshozatal előkészítésében 2009/2. Acta Pharmaceutica Hungarica 1 Acta Pharmaceutica Hungarica 79. 00-00. 2009. Egészség-gazdaságtani modellek szerepe a döntéshozatal előkészítésében INOTAI ANDRÁS 1, KALÓ ZOLTÁN 2,3 ÉS MÉSZÁROS

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak

Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév http://hecon.uni-corvinus.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

IME-META V. ORSZÁGOS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS KONFERENCIA

IME-META V. ORSZÁGOS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS KONFERENCIA IME-META V. ORSZÁGOS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS KONFERENCIA Egészség-gazdaságtan határok nélkül: innovációtól az egészségiparig BEST WESTERN HOTEL HUNGARIA (1074 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 90. KONFERENCIASZINT)

Részletesebben

Egészségnyereség életminőség

Egészségnyereség életminőség A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem az, hogy jól élünk. (Socrates) Egészségnyereség életminőség Dr. Mészáros Ágnes 2015. November 14. SEMMELWEIS EGYETEM Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Segítünk a. leszokásban

Segítünk a. leszokásban Segítünk a leszokásban A Semmelweis Egyetem Családor vosi Tanszék 2010. II. félévi rendszeres előakkreditált továbbképzései az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma Szervezésében www.leszokasvonal.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Rheumatoid arthritises betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon. Doktori tézisek. Dr. Péntek Márta

Rheumatoid arthritises betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon. Doktori tézisek. Dr. Péntek Márta Rheumatoid arthritises betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon Doktori tézisek Dr. Péntek Márta Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok (Multidiszciplináris orvostudományok) Doktori

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Az akut stroke elôfordulása és betegségterhe hazánkban, OEP-adatok alapján

Az akut stroke elôfordulása és betegségterhe hazánkban, OEP-adatok alapján Az akut stroke elôfordulása és betegségterhe hazánkban, OEP-adatok alapján Kárpáti Krisztián, Dr. Brodszky Valentin, Májer István, Dr. Gulácsi László, Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Boncz Imre, Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11%

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11% Terápiahűség javulása Teljes éves egészségügyi költség A gyógyszeripar folyamatosan dolgozik olyan új gyógyászati segédeszközök kifejlesztésén, melyek megfelelnek a betegek elvárásainak, javítják a terápiahűséget

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp., Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Az oxaliplatin hozzáadása

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék Fontos kérdések az egészségügyben: hálapénz, életminőség, az egészség értéke Az egészség értéke Prof. Dr. Gulácsi László Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A tocilizumab (RoActemra ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Péntek Márta

A tocilizumab (RoActemra ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Péntek Márta A tocilizumab (RoActemra ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani vizsgálat Szerkesztette: Péntek Márta 0 Péntek Márta (szerk.): A tocilizumab (RoActemra

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Doktori disszertációk védései és Habilitációs eljárások Ph.D fokozatszerzés

Doktori disszertációk védései és Habilitációs eljárások Ph.D fokozatszerzés Doktori disszertációk védései és Habilitációs eljárások 2013. Ph.D fokozatszerzés Ph.D fokozatot szereztek: *2013. február 7-én Máté Orsolya sikeresen megvédte A Down szindróma postnatális közlésének körülményei

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1.

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási Oktató és Kutató Csoport Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Balogh Orsolya

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Balogh Orsolya Gazdálkodástani Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Balogh Orsolya Krónikus betegségek biológiai terápiájának alkalmazásával kapcsolatos gazdasági megfontolások című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Brodszky

Részletesebben

Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban?

Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban? Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban? Mikó Ibolya Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012.

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. január Ma az egészségpolitika egy apró szeletével foglalkozunk: közgazdaságtani értékelés Az egészsépolitika célkitűzései

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon

Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon MIKUDINA BOGLÁRKA ÉRSEK KATALIN ARÁNYI ZSUZSANNA JUHOS VERA GULÁCSI LÁSZLÓ Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon Absztrakt Tanulmányomban a 2008 októberében kezdődött Epilepszia Betegségteher

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK Összefoglaló a Tanszék 2014. évi oktatási, tudományos és közéleti tevékenységéről 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi kar Egészségügyi

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK Összefoglaló a Tanszék 2013. évi oktatási, tudományos és közéleti tevékenységéről 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi kar Egészségügyi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben

Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben DOKTORI TÉZISEK Dr. Ágh Tamás Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Szigorlati

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben