Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)"

Átírás

1 HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: Kiegészítve:

2 A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata A házirend hatálya Jogszabályi háttere Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága Általános tanulói jogok Általános tanulói kötelezettségek A tanulók közösségei Az iskola ügyeleti rendje Tanulói munkarend A tanulók tantárgyválasztása A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében, majd az ezt követő rendrakásban A tanulók mulasztásának igazolása Térítési díj befizetése, visszafizetése A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola helyiségeinek használati rendje 3. oldal 4. oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 11. oldal 12. oldal 14. oldal 14. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 22. oldal A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 24. oldal díjazás szabályai A tanulói ügyintézés rendje 25. oldal A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelése 25. oldal A tanulók, magatartásának, szorgalmának és jutalmazásának értékelési elvei 27. oldal Fegyelmező intézkedések 30. oldal Tiltott tanulói magatartásformák 31. oldal Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 32. oldal Baleset- és tűzvédelem 33. oldal Vagyonvédelem, kártérítés 33. oldal Tanulói jogviszonyból eredő szabályozás 33. oldal A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 35. oldal Záró rendelkezések 35. oldal Felhasznált irodalom 36. oldal Függelékek: 1. sz.: Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmény részére 37.oldal 2. sz.: Napközis házirend 38.oldal 3, sz.: Számítástechnikai terem rendje 42.oldal 4. sz : Tornacsarnok házirendje 43.oldal 5. sz : Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 44.oldal - 2 -

3 - 3 -

4 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Jogszabályi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja és Minőségirányítási programja január 1-jétől hatályos 2013CCXXXII. törvény. A HÁZIREND JOGFORRÁS, MEGSZEGÉSE JOGSÉRTÉSNEK MINŐSÜL! - 4 -

5 A házirend nyilvánossága 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola portáján; az iskola irattárában; az iskola könyvtárában; az iskola nevelői szobájában; az iskola igazgatójánál; az iskola igazgatóhelyetteseinél; az osztályfőnököknél; a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az iskolai szülői szervezet vezetőjénél, az iskola honlapján. 3. A házirend egy példányát a köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni megtekintésre. 4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. 5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. 6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. Általános tanulói jogok A tanulói jogviszonyból eredő jogokat azok a tanulók gyakorolhatják, akik az adott tanévre beiratkoztak illetve valamelyik évfolyam nyilvántartásba vett tanulói. 1. Minden tanulónak joga, hogy egészséges, tiszta kultúrált környezetben fejlődhessen. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Életkorának megfelelő egyéni bánásmód, emberséges légkör vegye körül, és védelmet kapjon fizikai és lelki erőszakkal szemben, - 5 -

6 a tanáraitól, vagy az iskola vezetőitől tanácsot, segítséget kérjen, vagy hozzájuk forduljon, ha megsértik, önkéntes jelentkezés alapján részt vehessen a tanórán kívüli tevékenységekben, tanulmányi versenyeken, pályázatokon, szakkörön, tanfolyamon, az iskola kulturális életében, a diákkörök munkájában, tagja legyen az iskola szervezett diákköreinek, meghatározott feltételek mellett sportolhasson iskolán belül és azon kívül is, tagja legyen az iskolai könyvtárnak, részt vállaljon az iskolai énekkar munkájában, tantárgyi korrepetáláson részt vegyen, ha azt a szaktanár szükségesnek tartja, megismerje a tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzési és értékelési szempontjait, módszereit, eszközeit, eljárásait. (Ezeket a Pedagógiai Program tartalmazza), vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön (Az iskola a tanév kezdetén megállapítottak szerint biztosítja a hit- és vallásoktatást vállaló történelmi egyházak, illetve az erre jelentkező tanulók számára a foglalkozások idejét és helyét.), a jogszabályban foglaltak szerint ha ezt kéri - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérhesse átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe, a jogszabályi előírások szerint magántanuló legyen, továbbá felmentést kérjen a foglalkozásokon való részvétel alól, előzetes szülői kérelemre a következő szolgáltatásokat igénybe vehesse: napi háromszori étkezés, vagy csak ebéd (menza), szabadidős foglalkozás, napközi tanulószoba a családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes tankönyvellátásban részesüljön, rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön, felvilágosítást kapjon az iskolában róla tárolt adatokról (kérelmét az igazgatóhoz nyújthatja be), kezdeményezze diákkör létrehozását, képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, választó illetve választható legyen a diákképviseletbe, (a választás részletes szabályait, eljárását a DÖK szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.), érdemjegyeit, tanulmányát, személyét érintő kérdésről mindenkor tájékoztatást kapjon az osztályfőnökétől, szaktanárától, Tájékoztatást kaphatnak még az őt érintő kérdésekről, és hozzájuthatnak a joggyakorláshoz szükséges információkhoz: az iskolarádióból, az iskolaújságból, a faliújságokról, az osztályfőnöki órákon, diák-önkormányzati megbeszéléseken, diákparlamenten, szóbeli hirdetés útján, az (üzenő) tájékoztató füzeten keresztül, a továbbtanulást irányító pedagógustól, a könyvtárban elhelyezett dokumentumokból, - 6 -

7 pedagógusoktól, az iskola vezetésétől. A tájékoztatás kérése és a válaszadás módja a következő pontban kifejtettek szerint kerül sor. 2. A tájékozódás joga: a) A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (szakkör, felzárkóztatás stb.). Igényét osztályfőnökének kell jeleznie a tanév első két hetében, aki 10 munkanapon belül tájékoztatja a lehetőségekről, ill. évközben a pedagógus javaslatára bekapcsolódhat a már működő csoportokba. b) Az iskolában tartózkodás idejéről a tanulók és a szülők az órarendekben kapnak tájékoztatást. c) A napirendben történő változást, a tanítási szünetek rendjét a szülőkkel az iskola írásban közli, amelyet a nevelő és a szülő aláírásával hitelesít. d) A szülői tájékoztatás rendje: írásban és szóban is történhet, valamint az elektronikus napló bevezetése esetén a szülő számára lehetőség nyílik gyermekének saját adataiba betekinteni. e) A tanév során szülői értekezleteket és fogadóórákat tart az iskola, melynek rendjét az iskolai munkaterv tartalmazza. f) A tájékoztatás lehetőségei még: faliújságok, iskolarádió, iskolaújság, az iskola honlapja helyi médiák. 3. A létesítmények használatának joga: A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola létesítményeit, és ezeket térítésmentesen, az adott helyiség használati rendjét betartva használja, felügyelet mellett. 4. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog (Nkt.46. (1) e) 25 (5)): Tanulói egészségvédelem Az egészségügyi vizsgálatok rendje: 1. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos és az iskolavédőnő önálló és együttes feladatok végrehajtásával biztosítja. 2. A team elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: fogászat: évente egy alkalommal, belgyógyászati vizsgálat, a tanulók fizikai állapotának vizsgálata (súly, magasság, látás, hallás, színlátás vizsgálat, vérnyomásmérés, ortopédiai szűrés), 2., 4., 6., 8. évfolyam számára, évente egy alkalommal - 7 -

8 3. A szűrővizsgálatok és a kötelező védőoltások az iskolaorvos, védőnő és az osztályfőnökök koordinálásával, a szülőkkel való egyeztetés után történik. 4. A szűrővizsgálatok eredményéről a szülő írásbeli tájékoztatót kap. 5. Beteg gyermek nem látogathatja az intézményt, gyógyultságát pedig orvosi igazolással igazolja. 6. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente négy alkalommal, illetve szülői vagy nevelői kérésre többször is. 7. Tanulóink az évi CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó rendelkezései /a 18/ (VI.3.) NM rendelet/ alapján a kötelező védőoltásokat szervezett évenkénti oltási rendben kapják meg. 8. A szülők a tájékoztatás után ill. az adott vizsgálatok elvégzése után írásban tehetik meg észrevételeiket az iskola igazgatójánál, aki ha szükséges, felveszi a kapcsolatot az iskolaorvossal, ill. az iskola védőnőjével és 15 napon belül írásban választ ad, szükség esetén 15 napon belül fogadja a szülőt 9. Telefonon értesítjük a szülőt, hogy a gyermek: hazamehet, vagy jönnek érte, orvoshoz mehet, felügyeletét ellátjuk, míg a szülő megérkezik, elkülönítéséről gondoskodunk, míg a szülő meg nem érkezik. 10. Az iskola által ellátandó feladatok: az alkalmassági vizsga megszervezése a szűrővizsgálatok idejére a nevelői felügyeletet biztosítása a védőnő által szervezett iskolai tanfolyamok, versenyfelkészülések számára terem és eszközök biztosítása. 5. Az iskolaotthonos, napközi, tanulószobai ellátáshoz való jog a) a tanulónak joga, hogy iskolaotthonos( 1 4. évfolyam), napközis(1 6. évfolyam), és tanulószobai (7 8. évfolyam) ellátásban részesüljön. b) Minden tanév májusának utolsó hetében az iskola kiküldi a napközis, tanulószoba- és menzai kérelmi lapot a következő tanévre vonatkozó igények felmérésére. c) A szülőnek kitöltve és aláírva vissza kell küldeni az igénylő lapot 1 héten belül akkor is, ha egyik szolgáltatást sem veszi igénybe. d) Tanév közben írásban kell jelezni az iskola igazgatójának vagy helyettesének azt, ha valamelyik szolgáltatást igénybe szeretné venni, vagy lemond róla. e) A szolgáltatás igénybevételének elutasítása esetén az igazgató indokaival együtt írásban értesíti a szülőket. 6. A különleges gondozáshoz való jog: a) A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. (Nkt. 45. (5)) b) A tanuló felmentést kaphat az egyes iskolai kötelező tanórai foglalkozások részvétele alól. (Feltételei az alábbiakban kifejtetteknek megfelelően) c) Az igazgató és a nevelőtestület által meghatározott módon és időben, minimum félévente, számol be a felmentett tanuló tudásáról, de ennél gyakrabban is kérhető (negyedévente, illetve témazáró dolgozatok megírásakor)

9 d) A kérelmeket az iskola igazgatójának kell eljuttatni minden esetben, mellékelve a kérelem okát és azt az igazoló orvosi véleményt sportolók esetében országos helyezést, igazoló iratot -, ami indokolttá teszi a tanuló felmentését. e) A kérelmek elbírálását az igazgató végzi, és a benyújtástól számított 15 napon belül írásban érdemi választ ad. f) Magántanuló: a szülő kérésére a tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető a Nkt. 45. (5) bekezdése alapján a szülő az iskola igazgatójának írásban nyújthatja be kérelmét indokaival együtt - arról, hogy gyermeke magántanulóként folytassa tanulmányait a magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót (pl. igénybe veheti a tanulószobát, könyvtárat, menzai étkezést stb.) az iskola Házirendjének betartása a magántanuló számára is kötelező Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani,köteles errõl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 7. A véleménynyilvánítás joga: (Nkt. 46. (6) (g) pontja) a) Az emberi méltóság tiszteletben tartásával a tanuló szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, amely őt érinti az oktató-nevelő munka során. Ezek a következők: az iskola működéséről, az őt nevelő, oktató pedagógus munkájáról, személyét, tanulmányát érintő kérdésekről Megteheti: a DÖK ülésein, az évenként megrendezésre kerülő Diákközgyűlésen, tanórán alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. b) Továbbá kérdéseket intézhet és javaslatokat tehet a fent felsorolt helyeken és alkalmakkor. c) Véleményét ill. kérdéseit és javaslatait megteheti szóban és írásban. d) Mindezeket intézheti az iskola igazgatójához, pedagógusaihoz, az iskolai szülői szervezethez s arra legkésőbb a megkereséstől számított 20 napon belül válasz kell kapnia. e) A diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg az SZMSZ, a Házirend, és a Pedagógiai Program elfogadási eljárásában

10 8. A levelezéshez való jog: (Nkt (2),(3). (f) pontja) a) A tanórai foglalkozások védelmében a diák órán nem levelezhet társával ill. társaival. b) Ha a pedagógus diákját levelezésen éri, felkéri őket a levél elrakására táskájába, és egyúttal felszólítja a tanulmányi munka folytatására. c) A pedagógus a levelet elvétel esetén a diák jelenlétében eltépheti, és a szemetes tárolóba dobhatja. A levelet elvenni abból a célból, hogy elolvassa és nyilvánosságra hozza, nem lehet. 9. Független vizsgabizottság előtti beszámolás joga: (Nkt. 46..(6). (m) pontja) a) A tanuló joga, hogy kérelmére meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot a tudásáról. b) A szülő az iskola döntése, ill. a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, kérheti, hogy iskolán kívül méressék meg gyermeke tudása. c) A szülő írásban aláírásával ellátva jelentheti be szándékát az iskola igazgatójának a félév, ill. a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig. d) A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. e) Az igazgató a bejelentést követő 5 napon belül továbbítja a kérést a területileg illetékes KIK felé. Valamint kérést intéz a tankerület megfelelő szervéhez a vizsgáztató intézmény kijelölésére. f) A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy javító vizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. 10. A tanulmányok folytatásához való jog a tankötelezettség ideje alatt: a) Minden évben a 8. osztályos osztályfőnökök és az igazgatóhelyettes felelősei a pályaválasztásnak. b) A tanulónak joga, hogy használatba vegye a továbbtanuláshoz szükséges dokumentumokat az iskolában. c) A pályaválasztás módja: pályaválasztási szülői értekezletek (iskolai és városi) osztályfőnöki órák Pályaválasztási tanácsadás d) a Pest Megyei Munkaügyi Központ szervezésében minden évben megrendezésre kerülő pályaválasztási kiállítás. e) A szülők írásban és szóban is megkapják a megfelelő tájékoztatást a pályaválasztásról. 11. A szociális alapú támogatáshoz való jog (Nkt. 46. (6) (q) pontja A tanuló kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesülhet, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll

11 12. Az információs önrendelkezés joga: A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között tárolja és kezelje. A tanuló az iskola igazgatójától kérhet felvilágosítást arról, hogy milyen adatokat kezel az iskola róla A tanuló és a szülő az osztályfőnök közreműködésével, nyerhet betekintést az osztálynaplóba és kérhet felvilágosítást érdemjegyeiről. 13. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait! Általános tanulói kötelezettségek 1. A tanuló kötelességei: a) Minden tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse. b) Aktívan részt vegyen a kötelező tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon. c) Fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek, felszerelése hiánytalan legyen, házi feladatát elkészítse. d) A tanórákon az órai munkához szükséges felszerelésekkel vegyen részt! Kötelesek továbbá a Tájékoztató füzetet minden nap magukkal hozni, a tanórákon maguknál tartani és ebbe bejegyezni, illetőleg bejegyeztetni az osztályzatokat és egyéb információkat Ezek aláíratása a pedagógussal és a szülővel szintén a tanuló kötelessége. e) Minden tanuló kötelessége, hogy tartsa be az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainak, közös rendezvényeinek, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért. Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért: ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. Az iskolai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. f) A tanuló vegyen részt környezetének és az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, tanításon kívüli foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. g) A tanuló köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni a saját és a rábízott eszközök, tárgyak használatában, biztonságos megőrzésében. h) A tanulók kötelesek felelősi megbízatásaikat (hetes, ügyeletes) maradéktalanul teljesíteni

12 i) A tanuló kötelessége, hogy a balesetek elkerülése érdekében sajátítsa el és alkalmazza az egészségvédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi szabályokat, melyeket a házirend és a szervezeti és működési szabályzat tartalmaz. j) Óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. k) A tanuló köteles a tanórákról és a választott tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzását a házirend szabályai szerint igazolni. l) A tanuló az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg. m) A tanuló köteles az iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhában (sötét alj, fehér felső), a testnevelési órákon a testnevelő által előírt öltözetben megjelenni. A tanulók közösségei Az osztályközösség 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. 2. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A diákkörök 1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, sportkör stb. 2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. 4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 6. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban

13 Az iskolai diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A dök ös tanulók: képviselik egyes tanulók és tanulóközösségek érdekeit, kérhetik sérelmeik orvoslását; egyeztető fórumokon vesznek részt, ahol a problémák feltárhatók, orvosolhatók eljárások beindítása nélkül is; javaslatot tesznek iskolai programokra. véleményezik az iskola életével kapcsolatos feladatokat, elvárásokat. Kérdezés: A tanulók kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Érdemi válasz: amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve intézkedésre jogosult személy véleménye, döntése, valamint ennek indokai. 2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott képviselőkből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amelyben az iskolában egyetértési jog illeti meg. A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben: szervezeti és működési szabályzat megalkotása, módosításában, házirend megalkotása, módosításában. 5. A Diákönkormányzat dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és programjáról. Az iskolai diákközgyűlés 1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 2. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató a felelős. A diákközgyűlés egy év időtartamra a tanulók javaslatai alapján két fő diákképviselőt választ. 3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól

14 Az iskola ügyeleti rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától délután 17 óráig vannak nyitva. A reggeli ügyelet időtartalma , amit a szülő a tanév elején írásban igényel. 2. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. 3. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.30 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 4. A tanítás előtti gyülekezés helye 6: ig a kijelölt tanterem. 5. Az ügyeletet az iskola pedagógusai látják el. Reggel ig reggeli ügyelet, ig a szünetekben minden folyosón illetve 1 fő az udvaron ügyel.ű 6. Délutáni ügyelet 16:10 17:00 ig. Tanulói munkarend: 1. Az iskolába a tanulóknak reggel 7:50 -ig kell megérkezniük. 2. A portaszolgálat feladatai: 3. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 4. A tanulói portaügyelet az 5-8. évfolyam tanulói látják el. 5. Az ügyelet reggel tól ig tart. Az ügyeletes előtt akkor sem hagyhatja el az ügyeletet, ha osztálytársainak órái esetleg már befejeződtek. 6. Az ügyeletet egyszerre ketten látják el, az osztályfőnökök által előre meghatározott sorrendben. Ha valamelyik ügyeletes osztály előre bejelentett dolgozatot ír aznap, az osztályfőnöknek kell jelenteni, hogy helyettesítésről gondoskodjon. 7. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 1. óra: óra óra: óra óra: óra óra: óra: óra : A tanulók az ügyeletes nevelő utasítása szerinti helyen (udvar, folyosó, tanterem) töltik az óraközi szüneteket. 9. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron ill. a folyosókon

15 sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 10. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 11. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8:45 és 16:00. óra között. 12. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 13. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak az igazgató által megbízott személy felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 14. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 15. Rendezvények esetén az iskola épületének nyitva tartása módosulhat, melyre az igazgató adhat engedélyt. 16. Az intézményi rendezvények, ünnepek ideje: minden tanévben az aktuális tanévre vonatkozó iskolai rendezvényterv alapján. A következő rendezvények minden évben megrendezésre kerülnek iskolai szinten: évnyitó, október 6., október 23., karácsony ünnep, farsang, március 15., gyermeknap, ballagás, évzáró. Két többnapos rendezvénysorozat kerül megrendezésre minden tanévben, az Egészséges hét, Batthyány-napok. 17. Az osztálynaplót, csoportnaplót a tanórákra, foglalkozásokra csak nevelő viheti és hozhatja. 18. Az Tájékoztató füzetnek mindig a tanulónál kell lenni. A Tájékoztató füzetbe bevezetett információkat a tanuló köteles a szülőkkel aláíratni. A Tájékoztató füzetet az osztályfőnök, a szaktanár havonként köteles ellenőrizni és összevetni az osztálynaplóval A tanórák előtt, az órák közötti szünetekben és a napközis, tanulószobai foglalkozások szüneteiben, azok végeztével nevelői ügyeletet biztosít az iskola. 20. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással és az órarenddel összhangban készült heti órarend alapján folyik pedagógus vezetésével, a kijelölt tantermekben. 21. A tanórán kívüli foglalkozások a kötelező tanítási órák után szervezhetők. 22. A tanítási órák időtartama 45 perc. 23. Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órákat rendelhet el, amelyről a szülőt az iskola írásban tájékoztatja 24. A tanítási órák látogatására bejelentés nélkül csak az iskola igazgatója és helyettesei jogosultak, a szakmai munkaközösség vezetője pedig előzetes bejelentés után. 25. Minden egyéb esetben az igazgató adhat engedélyt az órák és foglakozások látogatására

16 26. Az iskola "nyílt órákat" a szülők és az érdeklődők számára szervezhet. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és az ünnepélyes tanévzáróval fejeződik be a mindenkori, aktuális tanév rendjére vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően. A tanítás nélküli munkanapok felhasználását a mindenkor aktuális éves munkaterv határozza meg. Általános szempontjai: 1 nap értekezlet, 1 nap diákönkormányzati rendezvény, 1 nap osztálykirándulások, 2 nap vis major eseményekre. A tanulók tantárgyválasztása 1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását biztosítja: 4-8. évfolyamon: idegen nyelv (angol, német) 1-8. évfolyamon: köznevelési típusú sportiskolai képzés (felmenő rendszerben tól az 1 évfolyamtól) Hit- és erkölcstan (kötelezően választható) A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (46. (3) (e)), és a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. (5) (b) alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló (1-8 évfolyam) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy az állami általános iskolában kötelezõ erkölcstan órán kíván részt venni. 2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. A diákok tájékoztatása előtt mindezt véleményezteti az iskolai szülői szervezettel és a diákönkormányzattal 3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos igényét az osztályfőnöknek. 4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos igényét az iskola igazgatójának. 1-4.évfolyamon: - A sportiskolai 1. osztályban tanulók szülei az 1. osztályos beiratkozás alkalmával írásban nyilatkoznak döntésükről. 5-8.évfolyamon: - az alsó szakaszban az 4. osztálytól választható tantárgyakat a 3. osztály második félévében ismertetjük a tanulókkal, illetve a más iskolákból felvételt nyert tanulókat tájékoztatjuk a lehetőségekről. A szülők írásban nyilatkoznak választásukról (idegen nyelv). 5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos igényét. 6. Az igazgató legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ ad a tanuló módosítási kérelmére

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG JOGSZABÁLYI HÁTTÉR OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A DR. JÁSPER ANDRÁS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 25. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Somogyi Imre Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Somogyi Imre Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján. 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 2 A házirend hatálya... 2 1. Az iskola működési területei... 3 2. A házirend nyilvánossága... 3 3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008 Béri Balog Ádám Általános Iskola 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Tel: 94/360-055; Fax: 94/360-208 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

HÁZIREND (2009) A házirend célja és feladata

HÁZIREND (2009) A házirend célja és feladata HÁZIREND (2009) mely a BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a 30/2004. (X.28.) sz. OM rendelet előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád

ISKOLAI HÁZIREND. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád ISKOLAI HÁZIREND Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád 2013 TARTALOM A KIRÁLY IVÁN KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA FARÁD HÁZIRENDJE... 4 A Házirend célja és feladata... 4 A Házirend hatálya... 4 A Házirend

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31.

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31. A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013. Március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata 3 A házirend hatálya 3 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010. Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja és feladata... 4. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere... 4. oldal 3.

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26.

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26. FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND Budapest, 2013. március 26. Az intézmény neve: Székhelye: 1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4. Ellátandó alaptevékenysége:

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Összeállította: Imréné Lukácsi Ildikó igazgató CEGLÉD 2013. február Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A házirend

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30.

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 2 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben