Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)"

Átírás

1 HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: Kiegészítve:

2 A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata A házirend hatálya Jogszabályi háttere Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága Általános tanulói jogok Általános tanulói kötelezettségek A tanulók közösségei Az iskola ügyeleti rendje Tanulói munkarend A tanulók tantárgyválasztása A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében, majd az ezt követő rendrakásban A tanulók mulasztásának igazolása Térítési díj befizetése, visszafizetése A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola helyiségeinek használati rendje 3. oldal 4. oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 11. oldal 12. oldal 14. oldal 14. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 22. oldal A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 24. oldal díjazás szabályai A tanulói ügyintézés rendje 25. oldal A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelése 25. oldal A tanulók, magatartásának, szorgalmának és jutalmazásának értékelési elvei 27. oldal Fegyelmező intézkedések 30. oldal Tiltott tanulói magatartásformák 31. oldal Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 32. oldal Baleset- és tűzvédelem 33. oldal Vagyonvédelem, kártérítés 33. oldal Tanulói jogviszonyból eredő szabályozás 33. oldal A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 35. oldal Záró rendelkezések 35. oldal Felhasznált irodalom 36. oldal Függelékek: 1. sz.: Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmény részére 37.oldal 2. sz.: Napközis házirend 38.oldal 3, sz.: Számítástechnikai terem rendje 42.oldal 4. sz : Tornacsarnok házirendje 43.oldal 5. sz : Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 44.oldal - 2 -

3 - 3 -

4 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Jogszabályi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja és Minőségirányítási programja január 1-jétől hatályos 2013CCXXXII. törvény. A HÁZIREND JOGFORRÁS, MEGSZEGÉSE JOGSÉRTÉSNEK MINŐSÜL! - 4 -

5 A házirend nyilvánossága 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola portáján; az iskola irattárában; az iskola könyvtárában; az iskola nevelői szobájában; az iskola igazgatójánál; az iskola igazgatóhelyetteseinél; az osztályfőnököknél; a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az iskolai szülői szervezet vezetőjénél, az iskola honlapján. 3. A házirend egy példányát a köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni megtekintésre. 4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. 5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. 6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. Általános tanulói jogok A tanulói jogviszonyból eredő jogokat azok a tanulók gyakorolhatják, akik az adott tanévre beiratkoztak illetve valamelyik évfolyam nyilvántartásba vett tanulói. 1. Minden tanulónak joga, hogy egészséges, tiszta kultúrált környezetben fejlődhessen. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Életkorának megfelelő egyéni bánásmód, emberséges légkör vegye körül, és védelmet kapjon fizikai és lelki erőszakkal szemben, - 5 -

6 a tanáraitól, vagy az iskola vezetőitől tanácsot, segítséget kérjen, vagy hozzájuk forduljon, ha megsértik, önkéntes jelentkezés alapján részt vehessen a tanórán kívüli tevékenységekben, tanulmányi versenyeken, pályázatokon, szakkörön, tanfolyamon, az iskola kulturális életében, a diákkörök munkájában, tagja legyen az iskola szervezett diákköreinek, meghatározott feltételek mellett sportolhasson iskolán belül és azon kívül is, tagja legyen az iskolai könyvtárnak, részt vállaljon az iskolai énekkar munkájában, tantárgyi korrepetáláson részt vegyen, ha azt a szaktanár szükségesnek tartja, megismerje a tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzési és értékelési szempontjait, módszereit, eszközeit, eljárásait. (Ezeket a Pedagógiai Program tartalmazza), vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön (Az iskola a tanév kezdetén megállapítottak szerint biztosítja a hit- és vallásoktatást vállaló történelmi egyházak, illetve az erre jelentkező tanulók számára a foglalkozások idejét és helyét.), a jogszabályban foglaltak szerint ha ezt kéri - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérhesse átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe, a jogszabályi előírások szerint magántanuló legyen, továbbá felmentést kérjen a foglalkozásokon való részvétel alól, előzetes szülői kérelemre a következő szolgáltatásokat igénybe vehesse: napi háromszori étkezés, vagy csak ebéd (menza), szabadidős foglalkozás, napközi tanulószoba a családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes tankönyvellátásban részesüljön, rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön, felvilágosítást kapjon az iskolában róla tárolt adatokról (kérelmét az igazgatóhoz nyújthatja be), kezdeményezze diákkör létrehozását, képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, választó illetve választható legyen a diákképviseletbe, (a választás részletes szabályait, eljárását a DÖK szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.), érdemjegyeit, tanulmányát, személyét érintő kérdésről mindenkor tájékoztatást kapjon az osztályfőnökétől, szaktanárától, Tájékoztatást kaphatnak még az őt érintő kérdésekről, és hozzájuthatnak a joggyakorláshoz szükséges információkhoz: az iskolarádióból, az iskolaújságból, a faliújságokról, az osztályfőnöki órákon, diák-önkormányzati megbeszéléseken, diákparlamenten, szóbeli hirdetés útján, az (üzenő) tájékoztató füzeten keresztül, a továbbtanulást irányító pedagógustól, a könyvtárban elhelyezett dokumentumokból, - 6 -

7 pedagógusoktól, az iskola vezetésétől. A tájékoztatás kérése és a válaszadás módja a következő pontban kifejtettek szerint kerül sor. 2. A tájékozódás joga: a) A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (szakkör, felzárkóztatás stb.). Igényét osztályfőnökének kell jeleznie a tanév első két hetében, aki 10 munkanapon belül tájékoztatja a lehetőségekről, ill. évközben a pedagógus javaslatára bekapcsolódhat a már működő csoportokba. b) Az iskolában tartózkodás idejéről a tanulók és a szülők az órarendekben kapnak tájékoztatást. c) A napirendben történő változást, a tanítási szünetek rendjét a szülőkkel az iskola írásban közli, amelyet a nevelő és a szülő aláírásával hitelesít. d) A szülői tájékoztatás rendje: írásban és szóban is történhet, valamint az elektronikus napló bevezetése esetén a szülő számára lehetőség nyílik gyermekének saját adataiba betekinteni. e) A tanév során szülői értekezleteket és fogadóórákat tart az iskola, melynek rendjét az iskolai munkaterv tartalmazza. f) A tájékoztatás lehetőségei még: faliújságok, iskolarádió, iskolaújság, az iskola honlapja helyi médiák. 3. A létesítmények használatának joga: A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola létesítményeit, és ezeket térítésmentesen, az adott helyiség használati rendjét betartva használja, felügyelet mellett. 4. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog (Nkt.46. (1) e) 25 (5)): Tanulói egészségvédelem Az egészségügyi vizsgálatok rendje: 1. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos és az iskolavédőnő önálló és együttes feladatok végrehajtásával biztosítja. 2. A team elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: fogászat: évente egy alkalommal, belgyógyászati vizsgálat, a tanulók fizikai állapotának vizsgálata (súly, magasság, látás, hallás, színlátás vizsgálat, vérnyomásmérés, ortopédiai szűrés), 2., 4., 6., 8. évfolyam számára, évente egy alkalommal - 7 -

8 3. A szűrővizsgálatok és a kötelező védőoltások az iskolaorvos, védőnő és az osztályfőnökök koordinálásával, a szülőkkel való egyeztetés után történik. 4. A szűrővizsgálatok eredményéről a szülő írásbeli tájékoztatót kap. 5. Beteg gyermek nem látogathatja az intézményt, gyógyultságát pedig orvosi igazolással igazolja. 6. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente négy alkalommal, illetve szülői vagy nevelői kérésre többször is. 7. Tanulóink az évi CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó rendelkezései /a 18/ (VI.3.) NM rendelet/ alapján a kötelező védőoltásokat szervezett évenkénti oltási rendben kapják meg. 8. A szülők a tájékoztatás után ill. az adott vizsgálatok elvégzése után írásban tehetik meg észrevételeiket az iskola igazgatójánál, aki ha szükséges, felveszi a kapcsolatot az iskolaorvossal, ill. az iskola védőnőjével és 15 napon belül írásban választ ad, szükség esetén 15 napon belül fogadja a szülőt 9. Telefonon értesítjük a szülőt, hogy a gyermek: hazamehet, vagy jönnek érte, orvoshoz mehet, felügyeletét ellátjuk, míg a szülő megérkezik, elkülönítéséről gondoskodunk, míg a szülő meg nem érkezik. 10. Az iskola által ellátandó feladatok: az alkalmassági vizsga megszervezése a szűrővizsgálatok idejére a nevelői felügyeletet biztosítása a védőnő által szervezett iskolai tanfolyamok, versenyfelkészülések számára terem és eszközök biztosítása. 5. Az iskolaotthonos, napközi, tanulószobai ellátáshoz való jog a) a tanulónak joga, hogy iskolaotthonos( 1 4. évfolyam), napközis(1 6. évfolyam), és tanulószobai (7 8. évfolyam) ellátásban részesüljön. b) Minden tanév májusának utolsó hetében az iskola kiküldi a napközis, tanulószoba- és menzai kérelmi lapot a következő tanévre vonatkozó igények felmérésére. c) A szülőnek kitöltve és aláírva vissza kell küldeni az igénylő lapot 1 héten belül akkor is, ha egyik szolgáltatást sem veszi igénybe. d) Tanév közben írásban kell jelezni az iskola igazgatójának vagy helyettesének azt, ha valamelyik szolgáltatást igénybe szeretné venni, vagy lemond róla. e) A szolgáltatás igénybevételének elutasítása esetén az igazgató indokaival együtt írásban értesíti a szülőket. 6. A különleges gondozáshoz való jog: a) A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. (Nkt. 45. (5)) b) A tanuló felmentést kaphat az egyes iskolai kötelező tanórai foglalkozások részvétele alól. (Feltételei az alábbiakban kifejtetteknek megfelelően) c) Az igazgató és a nevelőtestület által meghatározott módon és időben, minimum félévente, számol be a felmentett tanuló tudásáról, de ennél gyakrabban is kérhető (negyedévente, illetve témazáró dolgozatok megírásakor)

9 d) A kérelmeket az iskola igazgatójának kell eljuttatni minden esetben, mellékelve a kérelem okát és azt az igazoló orvosi véleményt sportolók esetében országos helyezést, igazoló iratot -, ami indokolttá teszi a tanuló felmentését. e) A kérelmek elbírálását az igazgató végzi, és a benyújtástól számított 15 napon belül írásban érdemi választ ad. f) Magántanuló: a szülő kérésére a tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető a Nkt. 45. (5) bekezdése alapján a szülő az iskola igazgatójának írásban nyújthatja be kérelmét indokaival együtt - arról, hogy gyermeke magántanulóként folytassa tanulmányait a magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót (pl. igénybe veheti a tanulószobát, könyvtárat, menzai étkezést stb.) az iskola Házirendjének betartása a magántanuló számára is kötelező Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani,köteles errõl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 7. A véleménynyilvánítás joga: (Nkt. 46. (6) (g) pontja) a) Az emberi méltóság tiszteletben tartásával a tanuló szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, amely őt érinti az oktató-nevelő munka során. Ezek a következők: az iskola működéséről, az őt nevelő, oktató pedagógus munkájáról, személyét, tanulmányát érintő kérdésekről Megteheti: a DÖK ülésein, az évenként megrendezésre kerülő Diákközgyűlésen, tanórán alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. b) Továbbá kérdéseket intézhet és javaslatokat tehet a fent felsorolt helyeken és alkalmakkor. c) Véleményét ill. kérdéseit és javaslatait megteheti szóban és írásban. d) Mindezeket intézheti az iskola igazgatójához, pedagógusaihoz, az iskolai szülői szervezethez s arra legkésőbb a megkereséstől számított 20 napon belül válasz kell kapnia. e) A diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg az SZMSZ, a Házirend, és a Pedagógiai Program elfogadási eljárásában

10 8. A levelezéshez való jog: (Nkt (2),(3). (f) pontja) a) A tanórai foglalkozások védelmében a diák órán nem levelezhet társával ill. társaival. b) Ha a pedagógus diákját levelezésen éri, felkéri őket a levél elrakására táskájába, és egyúttal felszólítja a tanulmányi munka folytatására. c) A pedagógus a levelet elvétel esetén a diák jelenlétében eltépheti, és a szemetes tárolóba dobhatja. A levelet elvenni abból a célból, hogy elolvassa és nyilvánosságra hozza, nem lehet. 9. Független vizsgabizottság előtti beszámolás joga: (Nkt. 46..(6). (m) pontja) a) A tanuló joga, hogy kérelmére meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot a tudásáról. b) A szülő az iskola döntése, ill. a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, kérheti, hogy iskolán kívül méressék meg gyermeke tudása. c) A szülő írásban aláírásával ellátva jelentheti be szándékát az iskola igazgatójának a félév, ill. a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig. d) A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. e) Az igazgató a bejelentést követő 5 napon belül továbbítja a kérést a területileg illetékes KIK felé. Valamint kérést intéz a tankerület megfelelő szervéhez a vizsgáztató intézmény kijelölésére. f) A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy javító vizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. 10. A tanulmányok folytatásához való jog a tankötelezettség ideje alatt: a) Minden évben a 8. osztályos osztályfőnökök és az igazgatóhelyettes felelősei a pályaválasztásnak. b) A tanulónak joga, hogy használatba vegye a továbbtanuláshoz szükséges dokumentumokat az iskolában. c) A pályaválasztás módja: pályaválasztási szülői értekezletek (iskolai és városi) osztályfőnöki órák Pályaválasztási tanácsadás d) a Pest Megyei Munkaügyi Központ szervezésében minden évben megrendezésre kerülő pályaválasztási kiállítás. e) A szülők írásban és szóban is megkapják a megfelelő tájékoztatást a pályaválasztásról. 11. A szociális alapú támogatáshoz való jog (Nkt. 46. (6) (q) pontja A tanuló kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesülhet, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll

11 12. Az információs önrendelkezés joga: A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között tárolja és kezelje. A tanuló az iskola igazgatójától kérhet felvilágosítást arról, hogy milyen adatokat kezel az iskola róla A tanuló és a szülő az osztályfőnök közreműködésével, nyerhet betekintést az osztálynaplóba és kérhet felvilágosítást érdemjegyeiről. 13. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait! Általános tanulói kötelezettségek 1. A tanuló kötelességei: a) Minden tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse. b) Aktívan részt vegyen a kötelező tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon. c) Fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek, felszerelése hiánytalan legyen, házi feladatát elkészítse. d) A tanórákon az órai munkához szükséges felszerelésekkel vegyen részt! Kötelesek továbbá a Tájékoztató füzetet minden nap magukkal hozni, a tanórákon maguknál tartani és ebbe bejegyezni, illetőleg bejegyeztetni az osztályzatokat és egyéb információkat Ezek aláíratása a pedagógussal és a szülővel szintén a tanuló kötelessége. e) Minden tanuló kötelessége, hogy tartsa be az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainak, közös rendezvényeinek, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért. Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért: ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. Az iskolai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. f) A tanuló vegyen részt környezetének és az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, tanításon kívüli foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. g) A tanuló köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni a saját és a rábízott eszközök, tárgyak használatában, biztonságos megőrzésében. h) A tanulók kötelesek felelősi megbízatásaikat (hetes, ügyeletes) maradéktalanul teljesíteni

12 i) A tanuló kötelessége, hogy a balesetek elkerülése érdekében sajátítsa el és alkalmazza az egészségvédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi szabályokat, melyeket a házirend és a szervezeti és működési szabályzat tartalmaz. j) Óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. k) A tanuló köteles a tanórákról és a választott tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzását a házirend szabályai szerint igazolni. l) A tanuló az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg. m) A tanuló köteles az iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhában (sötét alj, fehér felső), a testnevelési órákon a testnevelő által előírt öltözetben megjelenni. A tanulók közösségei Az osztályközösség 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. 2. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A diákkörök 1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, sportkör stb. 2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. 4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 6. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban

13 Az iskolai diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A dök ös tanulók: képviselik egyes tanulók és tanulóközösségek érdekeit, kérhetik sérelmeik orvoslását; egyeztető fórumokon vesznek részt, ahol a problémák feltárhatók, orvosolhatók eljárások beindítása nélkül is; javaslatot tesznek iskolai programokra. véleményezik az iskola életével kapcsolatos feladatokat, elvárásokat. Kérdezés: A tanulók kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Érdemi válasz: amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve intézkedésre jogosult személy véleménye, döntése, valamint ennek indokai. 2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott képviselőkből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amelyben az iskolában egyetértési jog illeti meg. A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben: szervezeti és működési szabályzat megalkotása, módosításában, házirend megalkotása, módosításában. 5. A Diákönkormányzat dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és programjáról. Az iskolai diákközgyűlés 1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 2. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató a felelős. A diákközgyűlés egy év időtartamra a tanulók javaslatai alapján két fő diákképviselőt választ. 3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól

14 Az iskola ügyeleti rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától délután 17 óráig vannak nyitva. A reggeli ügyelet időtartalma , amit a szülő a tanév elején írásban igényel. 2. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. 3. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.30 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 4. A tanítás előtti gyülekezés helye 6: ig a kijelölt tanterem. 5. Az ügyeletet az iskola pedagógusai látják el. Reggel ig reggeli ügyelet, ig a szünetekben minden folyosón illetve 1 fő az udvaron ügyel.ű 6. Délutáni ügyelet 16:10 17:00 ig. Tanulói munkarend: 1. Az iskolába a tanulóknak reggel 7:50 -ig kell megérkezniük. 2. A portaszolgálat feladatai: 3. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 4. A tanulói portaügyelet az 5-8. évfolyam tanulói látják el. 5. Az ügyelet reggel tól ig tart. Az ügyeletes előtt akkor sem hagyhatja el az ügyeletet, ha osztálytársainak órái esetleg már befejeződtek. 6. Az ügyeletet egyszerre ketten látják el, az osztályfőnökök által előre meghatározott sorrendben. Ha valamelyik ügyeletes osztály előre bejelentett dolgozatot ír aznap, az osztályfőnöknek kell jelenteni, hogy helyettesítésről gondoskodjon. 7. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 1. óra: óra óra: óra óra: óra óra: óra: óra : A tanulók az ügyeletes nevelő utasítása szerinti helyen (udvar, folyosó, tanterem) töltik az óraközi szüneteket. 9. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron ill. a folyosókon

15 sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 10. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 11. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8:45 és 16:00. óra között. 12. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 13. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak az igazgató által megbízott személy felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 14. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 15. Rendezvények esetén az iskola épületének nyitva tartása módosulhat, melyre az igazgató adhat engedélyt. 16. Az intézményi rendezvények, ünnepek ideje: minden tanévben az aktuális tanévre vonatkozó iskolai rendezvényterv alapján. A következő rendezvények minden évben megrendezésre kerülnek iskolai szinten: évnyitó, október 6., október 23., karácsony ünnep, farsang, március 15., gyermeknap, ballagás, évzáró. Két többnapos rendezvénysorozat kerül megrendezésre minden tanévben, az Egészséges hét, Batthyány-napok. 17. Az osztálynaplót, csoportnaplót a tanórákra, foglalkozásokra csak nevelő viheti és hozhatja. 18. Az Tájékoztató füzetnek mindig a tanulónál kell lenni. A Tájékoztató füzetbe bevezetett információkat a tanuló köteles a szülőkkel aláíratni. A Tájékoztató füzetet az osztályfőnök, a szaktanár havonként köteles ellenőrizni és összevetni az osztálynaplóval A tanórák előtt, az órák közötti szünetekben és a napközis, tanulószobai foglalkozások szüneteiben, azok végeztével nevelői ügyeletet biztosít az iskola. 20. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással és az órarenddel összhangban készült heti órarend alapján folyik pedagógus vezetésével, a kijelölt tantermekben. 21. A tanórán kívüli foglalkozások a kötelező tanítási órák után szervezhetők. 22. A tanítási órák időtartama 45 perc. 23. Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órákat rendelhet el, amelyről a szülőt az iskola írásban tájékoztatja 24. A tanítási órák látogatására bejelentés nélkül csak az iskola igazgatója és helyettesei jogosultak, a szakmai munkaközösség vezetője pedig előzetes bejelentés után. 25. Minden egyéb esetben az igazgató adhat engedélyt az órák és foglakozások látogatására

16 26. Az iskola "nyílt órákat" a szülők és az érdeklődők számára szervezhet. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és az ünnepélyes tanévzáróval fejeződik be a mindenkori, aktuális tanév rendjére vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően. A tanítás nélküli munkanapok felhasználását a mindenkor aktuális éves munkaterv határozza meg. Általános szempontjai: 1 nap értekezlet, 1 nap diákönkormányzati rendezvény, 1 nap osztálykirándulások, 2 nap vis major eseményekre. A tanulók tantárgyválasztása 1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását biztosítja: 4-8. évfolyamon: idegen nyelv (angol, német) 1-8. évfolyamon: köznevelési típusú sportiskolai képzés (felmenő rendszerben tól az 1 évfolyamtól) Hit- és erkölcstan (kötelezően választható) A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (46. (3) (e)), és a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. (5) (b) alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló (1-8 évfolyam) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy az állami általános iskolában kötelezõ erkölcstan órán kíván részt venni. 2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. A diákok tájékoztatása előtt mindezt véleményezteti az iskolai szülői szervezettel és a diákönkormányzattal 3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos igényét az osztályfőnöknek. 4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos igényét az iskola igazgatójának. 1-4.évfolyamon: - A sportiskolai 1. osztályban tanulók szülei az 1. osztályos beiratkozás alkalmával írásban nyilatkoznak döntésükről. 5-8.évfolyamon: - az alsó szakaszban az 4. osztálytól választható tantárgyakat a 3. osztály második félévében ismertetjük a tanulókkal, illetve a más iskolákból felvételt nyert tanulókat tájékoztatjuk a lehetőségekről. A szülők írásban nyilatkoznak választásukról (idegen nyelv). 5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos igényét. 6. Az igazgató legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ ad a tanuló módosítási kérelmére

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben